Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon Telefaks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501"

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon Telefaks Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret i sak 18/05 (Justert lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven) Revidert av kommunestyret i sak 9/10 Endring av pkt. 5.6 vedtatt i kommunestyret , sak 1/12. side 1 av 13

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 4 Omfang... 4 Eventuelle bedre bestemmelser... 4 Lønnsansiennitet... 4 Feriepenger... 4 Pensjonsmedlemskap... 4 Klage... 4 Uhjemlede permisjoner... 4 Tolkninger... 4 Søknadsskjema... 5 UTDANNINGSPERMISJONER... 5 Generelt Grunnutdanning... 5 Kurs seminar konferanser... 5 Generelt... 5 Videreutdanning... 5 Permisjon ved avleggelse av eksamen... 5 Studiereiser... 5 Regler for tildeling av stipend/støtte... 6 Hovedregel for tildeling av stipend/støtte... 6 Hovedregel for betingelser for støtte... 6 Bindingstid refusjon... 6 Annen økonomisk støtte VELFERDSPERMISJONER Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom (arb.miljøl. 12-9)... 6 Fedrepermisjon ved fødsel... 7 Permisjon ved svangerskap og fødsel... 7 Velferdspermisjon og alvorlig sykdom i familien (HTA 14.1)... 7 Adopsjon... 7 Giftemål, dåp/navnedag, konfirmasjon... 8 Dødsfall i nær familie... 8 side 2 av 13

3 Flytting... 8 Tilvenning av barn i barnehage, bli kjent dager og skole... 8 Eget legebesøk m.v - ledsagelse av barn... 8 Annen velferdspermisjon... 8 PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE Definisjoner Tillitsvalgte innen virksomheten rett til fri Forhandlingsmøter Delegat/styreverv innen organisasjonen Opplæring av tillitsvalgte Ulønnet permisjon Lønnede tillitsverv Hel-/deltidsverv innen organisasjonen ANDRE PERMISJONER Deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelpsberedskaps- og ettersøkningsgruppe Deltakelse i idrettsarrangementer Offentlige tillitsverv (AML 12-13) Internasjonalt hjelpearbeid Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner Redusert arbeidstid etter AML 10-2 eller permisjon Overgang til ny stilling Ved tvungen militærtjeneste (AML 12-12) AVGJØRELSESMYNDIGHET ETTER DETTE REGLEMENT Søknadsskjema 13 side 3 av 13

4 1. GENERELLE BESTEMMELSER Omfang Dette reglement gjelder for alle ansatte med fast forpliktende arbeidsforhold i Rendalen kommune (jfr. Hovedtariffavtalen 1) samt de som over en periode på 6 måneder har vært i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke. Deltidsansatte innvilges permisjon i hht. stillingens størrelse. Eventuelle bedre bestemmelser Permisjonsregler som er fastsatt i gjeldende avtaleverk, går foran bestemmelsene i dette reglementet, men likevel slik at gunstigste ordning gjelder for søkeren. Lønnsansiennitet Følgende permisjoner medregnes i opptjening av lønnsansiennitet: - All lønnet permisjon - All ulønnet permisjon av inntil 6 måneders varighet - All attføring i inntil 1 år - Sykepermisjon i inntil 1 år - Permisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon/omsorg for fosterbarn i inntil 2 år - Permisjon for å utføre lovbestemt verneplikt - Ulønnet utdanningspermisjon i inntil 1 år (når utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen) - Permisjon for å utføre offentlige ombud og verv i arbeidstakerorganisasjoner. Feriepenger All lønn utbetalt i henhold til permisjonsreglementet inngår som feriepengegrunnlag. Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Den ordinære fulle lønn (inkl. evt. faste tillegg), regnes som pensjonsgrunnlag både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Klage Avgjørelser truffet av rådmann kan klages inn for administrasjonsutvalget og avgjøres der. Vedtak truffet av administrasjonsutvalget kan påklages overfor kommunestyret, jfr. Fvl. 28, 2. ledd. Uhjemlede permisjoner Det kan i spesielle tilfeller innvilges permisjoner med og uten lønn for forhold som ikke er hjemlet i dette reglement. Søknader i hht. nevnte punkt skal begrunnes. Tolkninger Tolkninger i tilknytning til dette reglement legges fram for rådmannen. Ved uenighet i tolkninger legges saken fram for administrasjonsutvalget til avgjørelse. side 4 av 13

5 Søknadsskjema Permisjonssøknad skal kun behandles etter skriftlig søknad på særskilt skjema med nødvendig dokumentasjon. Virksomhetsleder er ansvarlig for at slikt finnes ved arbeidsplassen. Kopi av behandlet permisjonssøknad skal oversendes personalkontor, revisor og kommunekassa (bare i de tilfeller det gjelder permisjon uten lønn). UTDANNINGSPERMISJONER Må ses i sammenheng med bestemmelsene i AML Generelt Ved behandling av permisjonssøknader må innstillende og avgjørende instanser ta hensyn til den budsjettmessige ramme og de økonomiske og personellmessige begrensninger forøvrig. 2.2 Grunnutdanning Med grunnutdanning forstås den allmenn- og fagutdanning arbeidstakeren må ha for å dekke stillingens arbeidsområde. Det kan innvilges permisjon uten lønn for slik utdanning. I særlige tilfeller kan permisjon med lønn/delvis lønn innvilges til grunnutdanning for ufaglærte eller for å få besatt stillinger. Kurs seminar konferanser Generelt Permisjon med hel eller delvis regulativlønn kan innvilges i forbindelse med kurs, seminarer m.v. av kortere varighet som tar sikte på å gi arbeidstakeren en opplæring av betydning for vedkommendes arbeid i kommunen eller som er prioritert i kompetanseplan. Dette gjelder også når slike faglige kurs arrangeres av arbeidstakerorganisasjonene. Ved deltakelse på kurs/konferanser m.v. gis avlønning tilsvarende normal arbeidsdag. Ved frivillig deltakelse på kurs, kompenseres ikke kursdager som faller på fridag. Ved innvilget permisjon med lønn kan som hovedregel følgende dekkes: - kursavgift - reiseutgifter - utgifter til opphold i samsvar med kommunenes reiseregulativ Videreutdanning Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover det som det er behov for i nåværende stilling. - Det gis permisjon uten lønn/med delvis lønn - for opplæring som er nedfelt i kompetanseplanen/eller som arbeidsgiver vil prioritere. - Det kan vurderes å gi premisjon uten lønn til utdanning som er ledd i egen karriereplan Permisjon ved avleggelse av eksamen Permisjon i forbindelse med avleggelse av eksamen skjer i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser i Studiereiser Det kan innvilges permisjon med regulativlønn for studiereiser som har til formål å sette arbeidstakeren i bedre stand til å utføre sitt arbeid i kommunen. Ved vurdering av søknaden og eventuell dekning av side 5 av 13

6 reise-/oppholdsutgifter, samt tilståelse av lønn, må det legges vekt på hvilken betydning reisen har for kommunen. Studiereiser skal alltid behandles etter skriftlig søknad på permisjonsskjema, selv om andre betaler reisens kostnader i sin helhet. Regler for tildeling av stipend/støtte Hovedregel for tildeling av stipend/støtte - Tilleggs- og/eller etterutdannelse innenfor et område som kommunen har behov for, og i stillinger en har vanskelig for å få besatt - Ønsket (av kommunen) tilleggs- og/eller etterutdannelse i stillinger en har vanskelig for å få besatt - Spesialistutdannelse som kommunen har behov for. - Annen tilleggskompetanse i form av kurs, hospitering etc. - Gjelder alle fast ansatte arbeidstakere. Hovedregel for betingelser for støtte - Bindingstid 1 år ved minimum kr ,- i støtte/lønn/stipend, og ved større beløp økes bindingstiden tilsvarende og inntil maks 2 år. - Eventuelle permisjoner med og uten lønn inngår ikke i bindingstiden. - Ved støtte/lønn/stipend over kr ,- må vedkommende ha arbeidet minst 2 år i kommunen. Bindingstid refusjon Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å arbeide etter endt utdanning. Bindingstiden påbegynnes straks utdanningen er avsluttet. skal normalt Dersom arbeidstakeren slutter før fullført bindingstid, skal en forholdsmessig del av godtgjøringen under utdanning betales tilbake. Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med godtgjøring avbryter utdanningen, skal vedkommende enten betale tilbake godtgjøringen som er oppebåret i permisjonstiden eller pålegges bindingstid som nevnt foran. Administrasjonsutvalget kan helt eller delvis frafalle krav om bindingstid og refusjon dersom forhold, som vedkommende arbeidstaker ikke rår over selv, gjør at plikttjenesten ikke kan utføres innen rimelig tid. Det samme gjelder dersom vesentlige velferdshensyn tilsier at krav om bindingstid bør frafalles. Krav om bindingstid og refusjon skal uttrykkelig framgå av meddelelsen om tilståelse av permisjon med godtgjøring. Annen økonomisk støtte Ved tilståelse av stipend eller tilsvarende økonomisk støtte fra annet hold, kan lønn under utdanningspermisjon helt eller delvis bortfalle. Søkeren plikter å opplyse om slike forhold i søknaden, eller på et senere tidspunkt dersom dette ikke var kjent da søknaden ble sendt. 3 VELFERDSPERMISJONER 3.1 Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom (arb.miljøl. 12-9) Arbeidstakere med omsorg for barn under 12 år har rett til permisjon med full lønn inntil 10 arbeidsdager eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn, pr. kalenderår når barnet er sykt. Det er en forutsetning at ektefelle/samboer er forhindret fra å ta omsorgen p.g.a. utførelsen av eget arbeid eller er forhindret fra å ta omsorgen p.g.a. egensykdom, legitimert med legeattest. side 6 av 13

7 Når den som har det daglige tilsyn med barn er syk, innvilges permisjon med lønn i inntil 10 dager pr. kalenderår for nødvendig tilsyn. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barnet har rett til permisjon med full lønn inntil 20 arbeidsdager pr. kalenderår når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom det er to om omsorgen, men en av dem er avskåret fra tilsynet med barnet p.g.a. egen funksjonshemning, i innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. Retten til slik permisjon er tilstede til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. I tillegg gjelder retten for kronisk syke barn og funksjonshemmede barn til og med det kalenderåret de fyller 18 år. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn, har rett til permisjon som nevnt ovenfor i inntil 20 dager pr. kalenderår, men i inntil 30 dager dersom vedkommende har omsorg for mer enn to barn. Har arbeidstaker alene omsorg for barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har vedkommende rett til permisjon i inntil 40 dager pr. kalenderår. Barnets sykdom legitimeres ved egenmelding for inntil 3 arbeidsdager i sammenheng. Er den enkelte fraværsperiode ut over dette, må de overskytende dager legitimeres ved legeattest. Permisjon etter dette punkt kan benyttes for å ivareta foreldreomsorg ved sykt barn sykehusopphold. For ledsagelse av barn til lege m.v. se pkt For alvorlig sykdom hos barn, vises det til nedenstående pkt. 3.4, 2. avsnitt. Fedrepermisjon ved fødsel Hovedtariffavtalen 8.3.8: I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 uker omsorgspermisjon med full lønn dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jfr aml Permisjon ved svangerskap og fødsel Foreldre har rett til permisjon i barnets første leveår. I tillegg gis foreldrene i henhold til aml , rett til ytterligere permisjon i ett år pr. barn ved flerfødsler. Velferdspermisjon og alvorlig sykdom i familien (HTA 14.1) Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager eller inntil 24 arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret. Dette kan for eksempel være ved alvorlig sykdom i nærmeste familie I denne sammenheng omfatter nærmeste familie: ektefelle/samboer, foreldre/foresatte, besteforeldre, barn over 12 år, søsken. Det er en forutsetning at permisjonen er nødvendig for å gi den syke omsorg. Når det er snakk om alvorlig sykdom, kreves legeattest/dokumentasjon. Aml gir ellers rett til permisjon i inntil 60 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i terminalfasen. Retten til lønn under slik permisjon er regulert i folketrygdloven For arbeidstaker med sykt barn under 12 år gjelder reglementets pkt En arbeidstaker med mer enn ett barn under 12 år kan likevel benytte dette pkt når det oppstår alvorlig sykdom og rettighetene etter 3.1. er oppbrukt. Innenfor rammen av ovennevnte 12 dager (avsnitt 1) kan det gis permisjon med regulativlønn dersom hjemmeværende ektefelle/ samboer som har omsorgen for barn under 12 år, blir innlagt i institusjon. Det forutsettes at permisjonen er nødvendig for å overta omsorgen for barnet. For nødvendig ledsagelse av familiemedlem til og fra lege/tannlege/institusjon m.v. kan det gis permisjon uten lønn, eventuelt kan tiden innarbeides etter avtale. For erstatning av eventuelt tapt arbeidsfortjeneste, vises til folketrygdens bestemmelser. (for følge av barn under 12 år, se pkt ). Adopsjon Ved adopsjon av barn under 15 år gis arbeidstakeren permisjon med full lønn til sammen i inntil 1 år. side 7 av 13

8 Vilkårene for lønnet permisjon er tilsvarende de som forutsettes for lønnet svangerskapspermisjon. Videre forutsettes at adoptivforeldrene arbeider utenfor hjemmet og at den som gis permisjon har omsorgen for barnet. Ulønnet permisjon gis etter Aml Ved omsorgsovertakelse av fosterbarn har arbeidstaker krav på permisjon uten lønn inntil 1 år. Giftemål, dåp/navnedag, konfirmasjon Arbeidstakeren gis permisjon med regulativlønn 1 dag tilknyttet eget giftemål, og 1 dag uten lønn. På egne barns dåp/navnedag eller konfirmasjonsdag gis permisjon i inntil 1 dag med lønn. Permisjonen gjelder arbeidstakere i turnus når arbeidsdag i henhold til denne faller sammen med dåps- eller konfirmasjonsdag. Dødsfall i nær familie Permisjon med regulativlønn tilstås ved dødsfall i nær familie. Som nær familie regnes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, søsken, besteforeldre, svigerforeldre og svigerbarn. Foruten permisjon på dødsdagen og begravelsesdagen kan det gis 1 dag permisjon med regulativlønn i tillegg for de som er engasjert med praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet. Det kan gis permisjon i inntil 2 dager med regulativlønn for nødvendig reisetid mellom bosted og begravelsessted. Permisjon uten lønn, gis ved dødsfall for andre som har stått arbeidstakeren nær. Flytting For fast ansatte i 1/1-stilling kan det gis permisjon inntil 1 dag med regulativlønn pr. kalenderår i forbindelse med flytting til annen bolig. Det gis ikke flyttepermisjon i tilknytning til overtakelse av stilling utenom kommunen, ved midlertidig boligendring i forbindelse med studiepermisjoner e.l. Tilvenning av barn i barnehage, bli kjent dager og skole For første gangs tilvenning av barn i barnehage kan det gis permisjon med regulativlønn de to første oppmøtedager i barnehagen. For tilvenning av barn i ny barnehage kan det gis permisjon med regulativlønn 1 dag. Ved første blikjentdag på skolen, og første skoledag i første klasse, gis permisjon med regulativlønn. Eget legebesøk m.v - ledsagelse av barn Arbeidstakerens nødvendige besøk hos lege, tannlege m.v. for undersøkelse/behandling o.l, skal om mulig utføres utenom ordinær arbeidstid. Ledsagelse av egne barn under 16 år til lege/helsestasjon/tannlege m.v. kan det gis fri til med regulativlønn i nødvendig utstrekning den aktuelle dagen. Annen velferdspermisjon Det kan innvilges slik permisjon uten lønn for inntil 1 år, dersom tungtveiende velferdsgrunner foreligger. Permisjon etter dette punkt kan komme i tillegg til tidligere innvilget permisjon etter de øvrige punkter i kap. 3 og pkt Ved behandling av søknaden skal det ved siden av søknadens helsemessige og/eller sosiale grunnlag, vurderes om det av hensyn til tjenesten lar seg gjøre å gi permisjon. Det skal i denne forbindelse legges vekt på den alminnelige personalsituasjonen på arbeidsstedet og om det er mulig å skaffe tilfredsstillende vikar. Aml side 8 av 13

9 PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE 4.1. Definisjoner Med tillitsvalgt menes arbeidstaker i kommunen som er valgt/ oppnevnt av organisasjonens medlemmer til å representere disse overfor kommunen (lokalt og sentralt). Interne tillitsverv/funksjoner innen lokale organisasjoner (for eksempel kasserer, sekretær og lignende i styrer for fagforeninger), faller utenfor dette kapitlets lønnede permisjonsrettigheter, jfr. pkt Med organisasjon menes arbeidstakerorganisasjon som har overenskomst (hovedtariffavtale) med kommunen Tillitsvalgte innen virksomheten rett til fri Tillitsvalgte innen den enkelte virksomhet har rett til nødvendig fri uten trekk i lønn for å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt. Arbeidet som tillitsvalgt skal utføres slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede Forhandlingsmøter Arbeidstakere som er valgt/oppnevnt til å delta i forhandlingsmøter innen kommunen, innvilges permisjon med lønn. Det innvilges permisjon med lønn for deltakelse i de sentrale forhandlinger Delegat/styreverv innen organisasjonen Arbeidstakere som er valgte/oppnevnte medlemmer av vedtektsfestede sentrale beslutningsorganer, samt slike på distrikts-/ fylkesnivå innvilges permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Deltidsansatte forholdsmessig Opplæring av tillitsvalgte Ved organisasjonens behov for opplæring av tillitsvalgte innen kommunen, kan hver organisasjon få innvilget permisjon med regulativlønn etter følgende skala pr. kalenderår: Inntil 10 medlemmer = inntil 3 arbeidsdager medlemmer = inntil 9 arbeidsdager medlemmer = inntil 12 arbeidsdager medlemmer = inntil 15 arbeidsdager medlemmer = inntil 21 arbeidsdager Den enkelte organisasjons medlemstall pr. 1. januar legges til grunn. Det er organisasjonenes ansvar å oppgi korrekte medlemstall til rådmannen. Kopi av møte-/kursprogram skal alltid vedlegges søknad om permisjon Ulønnet permisjon Ut over de begrensninger som fremkommer i punktene ovenfor, kan tillitsvalgte/arbeidstakere med verv innen organisasjonen innvilges permisjon uten lønn for å utføre organisasjonsmessige oppdrag. side 9 av 13

10 Varatillitsvalgte, samt arbeidstakere uten verv, kan innvilges permisjon uten lønn for å gjennomgå tillitsvalgtsopplæring m.v. innen organisasjonen. Det samme gjelder for arbeidstakere som skal ha arrangementsmessige funksjoner i organisasjonen Lønnede tillitsverv Arbeidstakere som blir valgt/oppnevnt til hovedtillitsvalgt/ fellestillitsvalgt på hel-/deltid i samsvar med særavtale om tillitsvalgtordning mellom kommunen og vedkommende organisasjon, har rett til permisjon, jfr. Hovedtariffavtalens bestemmelser kap. 1, 14. På samme måte gis det rett til permisjon for arbeidstaker som blir valgt/oppnevnt til å bekle andre hel-/deltidsverv opprettet av kommunen Hel-/deltidsverv innen organisasjonen Arbeidstaker som velges til hel-/deltidsverv innen sin organisasjon, innvilges permisjon uten lønn for den innvalgte periode. ANDRE PERMISJONER 5.1. Deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelpsberedskaps- og ettersøkningsgruppe Arbeidstaker som er knyttet til nevnte organisasjoner tilstås full lønn under nødvendig tjenestefrihet i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte Deltakelse i idrettsarrangementer For deltakelse i idrettsarrangementer kan det innvilges permisjon uten lønn. For arbeidstakere som er uttatt for å representere landet i olympiske leker, verdensmesterskap, europamesterskap eller landskamper, kan innvilget permisjon gis med regulativlønn i inntil 1 uke pr. kalenderår. For deltakere som har kvalifisert seg til norgesmesterskap kan innvilges permisjon med regulativlønn i inntil 2 arbeidsdager pr. kalenderår. Ordningen praktiseres også for idrettsledere. Deltidsansatte kan innvilges slik lønnet permisjon forholdsmessig. Det er en forutsetning for å få lønn under permisjonen som nevnt ovenfor at det foreligger avslag på godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste fra idrettsorganisasjonen og at arbeidstakeren deltar fra en idrettsgren/forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund eller annet landsdekkende forbund Offentlige tillitsverv (AML 12-13) Med offentlige tillitsverv forstås ombud i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov. Hovedregelen er at arbeidstakere kan innvilges permisjon fra tjenesten tilsvarende 10 hele arbeidsdager med lønn for å utføre slikt offentlig tillitsverv. Deltidsansatte forholdsmessig. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstiden. Det kan innvilges ytterligere permisjon med lønn (ut over de nevnte 10 dager) for å utføre offentlige tillitsverv. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på hel-/deltid, innvilges permisjon uten lønn. Arbeidstaker som er innkalt som domsmann, lagrettemann, rettsvitne, samt skjønnsmann m.v., innvilges permisjon med lønn. side 10 av 13

11 5.4. Internasjonalt hjelpearbeid Fast ansatte kan innvilges permisjon uten lønn inntil 2 år for å delta i internasjonalt hjelpearbeid (katastrofehjelp), humanitær hjelp og gjennomføring av norsk bistandspolitikk i den 3. verden for øvrig. Dette gjelder også tjeneste i FN, NATO og OSSE. Permisjon bør innvilges med mindre dette anses som uforenlig med en forsvarlig gjennomføring av den kommunale virksomhet Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner Permisjonsreglementets pkt inkl. også tillitsvalgte i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, d.v.s. organisasjoner som arbeider for å fremme funksjonshemmedes interesser og som sentralt er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Redusert arbeidstid etter AML 10-2 eller permisjon Søknad om redusert arbeidstid eller permisjon kan innvilges i forbindelse med vektige velferdsgrunner knyttet til helse, omsorg eller andre sosiale grunner, jfr. Aml Det vises for øvrig til pkt i reglementet. For foresatte med omsorg for barn inntil 2. klassetrinn, gis mulighet for redusert arbeidstid som tilsvarer det som er nødvendig for å være hjemme med barna på dager i ordinær skolerute som disse barna har fri. Det kan søkes om redusert arbeidstid/permisjon for inntil 2 år av gangen Overgang til ny stilling A. Fast ansatte kan innvilges permisjon uten lønn for inntil 1 år for å gå inn i vikariater, prosjektstillinger, engasjementstillinger eller lignende hvor Rendalen kommune er arbeidsgiver. B. Ved overgang til vikariater og eller faste stillinger hvor andre enn Rendalen kommune er arbeidsgiver, kan det gis permisjon uten lønn for inntil 1 år, forutsatt at arbeidstakeren har vært fast ansatt i Rendalen kommune minimum 3 år. C. Virksomhetsledere og ansatte i rådmannens stab, gis ikke permisjon for overgang til annen fast stilling der kommunen ikke er arbeidsgiver. Det kan derimot gis inntil 1 års permisjon uten lønn for midlertidige oppdrag, vikariater eller lignende som kan medføre at kommunen tilføres ny kompetanse når ansatt kommer tilbake etter endt permisjon. D. Gjentatte permisjoner Arbeidstaker som har hatt permisjon etter ovennevnte punkter, kan ikke gis ny permisjon før det har gått likeså lang tid som varigheten av foregående permisjon. Dette gjelder likevel ikke for videreføring av tidligere innvilget permisjon under 1 år (men ikke utover samlet permisjonstid på 1 år). Ved avgjørelse av spørsmålet om permisjon skal gis, må det skje en avveining mellom arbeidstakerens og virksomhetens behov. Det skal foretas en individuell avveining i hvert enkelt tilfelle, og muligheten for permisjon kan ikke oppfattes som en rettighet. Det skal tas hensyn til at arbeidsområdet ikke blir skadelidende og at mulighetene for å skaffe vikar anses som tilfredsstillende Ved tvungen militærtjeneste (AML 12-12) Permisjon ved tvungen militærtjeneste som nevnt i HTA 9 pkt. 9.1, innvilges med full lønn (med fradrag for godtgjørelse fra militære myndigheter). side 11 av 13

12 6. AVGJØRELSESMYNDIGHET ETTER DETTE REGLEMENT Hovedregelen er at alle permisjoner i henhold til dette reglement er delegert til rådmannen. Rådmannen har delegert dette videre til virksomhetslederne, jfr. kommunens delegeringsreglement. Når det gjelder kommunale foretak, vises til egne vedtekter og kommunens delegeringsreglement. Følgende punkt er ikke videredelegert til virksomhetsleder: Pkt. 4.7 Lønnede tillitsverv. Følgende punkter er ikke delegert rådmann og avgjøres av administrasjonsutvalget: Pkt. 2 Utdanningspermisjoner, dvs. heltidsstudium Pkt. 2 Utdanningspermisjon med stipend over kr ,-. Pkt. 2.9 Bindingstid ut over 2 år. side 12 av 13

13 SØKNAD OM PERMISJON I H.H.T. PERMISJONSREGLEMENT FOR RENDALEN KOMMUNE Navn:..... Ansatt ved: Stilling:......fast/midl./vikar (stryk det som ikke passer) Permisjon søkes f.o.m t.o.m.... Med lønn Uten lønn (Sett kryss) Søknad om permisjon i medhold av permisjonsreglementets pkt.... I anledning: VED UTDANNINGSPERMISJON (PKT. 2) OG TILLITSVERV (PKT. 4.) Reiseutgifter: Kursavgift: Sum utgifter: Innkalling/program til kurs/seminar o.l. legges ved søknaden. Sted og dato:... Søkerens underskrift:... Uttalelse fra nærmeste overordnede: Avgjørelsesmyndighetens vedtak: Ved beordring på kurs/konferanse som faller på arbeidstakers fridag kompenseres i h.h.t. Hovedtariffavtalens pkt Dato:... Underskrift: Melding sendt søkeren: Melding sendt andre: Melding sendt personalkontor, lønningskontor, revisor: Avslag kan påklages.

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01.

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01. Dok.id.: 1.1.1.3 Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Ajourhold: Vedtak i k-sak 97/0063 innarbeidet i reglementet. Vedtak i k-sak 99/0004 All møtegodtgjørelse reduseres med 50% i 1999. Vedtak i k-sak

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 17.06.2015 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2. Varaordfører... 4 1.3. Utvalgslederne

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger:

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: - TAHUu.KuMMJNF BA:51 in?:.-61151 07 MAI Zinj Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS - OG TILLITSVERV ( sist vedtatt 31.10.2012) ci-5

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.01.14 Versjon nr./dato 1

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

REGLEMENT FOR TAP AV INNTEKT OG MØTEGODTGJØRELSE FOR 2011

REGLEMENT FOR TAP AV INNTEKT OG MØTEGODTGJØRELSE FOR 2011 REGLEMENT FOR TAP AV INNTEKT OG MØTEGODTGJØRELSE FOR 2011 Kommunestyret har i møte 14. desember 2010, sak 81/10 vedtatt at møtegodtgjørelser og tap av inntekt for 2011 prolongeres fra 2010 som følgende:

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til anne.mari.gronseth@stjordal.kommune.no

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Reglement for folkevalgte

Reglement for folkevalgte Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013. Revidert

Detaljer

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST,

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, Permisjonsreglement Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, 29.1.2018 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 9.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer