Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 1

2 Saksliste Saksnr PS 1/17 PS 2/17 Innhold Revisjon - permisjonsreglement for Tvedestrand kommune Referat- og drøftingssaker 2

3 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2017/391-1 Arkiv: 460 Saksbeh: Tone Vestøl Bråten Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/17 Arbeidsmiljøutvalg /17 Administrasjons- og likestillingsutvalg Kommunestyre Revisjon - permisjonsreglement for Tvedestrand kommune Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg Behandling Arbeidsmiljøutvalget la frem nytt alternativ 3: Alternativ 3: Rådmannens forslag til revidert permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtas med følgende endring; Punkt 2 velferdspermisjoner som gjelder lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk; Ordinær lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk skal legges utenom arbeidstid. Arbeidsgiver skal så langt som mulig legge til rette for bytte av vakter. Dersom det ikke er mulig å legge slike avtaler til fritiden, innvilges det permisjon med lønn. Slik permisjon skal godkjennes av nærmeste leder. Punkt 2 velferdspermisjoner som gjelder ved dødsfall gjøres følgende tillegg: Ved dødsfall i enheten vises til gjeldende beredskapsplaner. Administrasjons- og likestillingsutvalget delegeres myndighet til å gjøre mindre og kurante endringer i permisjonsreglement. Alternativ 3 enstemmig tilrådd. Innstilling Rådmannens forslag til revidert permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtas med følgende endring; Punkt 2 velferdspermisjoner som gjelder lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk; Ordinær lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk skal legges utenom arbeidstid. Arbeidsgiver skal så langt som mulig legge til rette for bytte av vakter. 3

4 Dersom det ikke er mulig å legge slike avtaler til fritiden, innvilges det permisjon med lønn. Slik permisjon skal godkjennes av nærmeste leder. Punkt 2 velferdspermisjoner som gjelder ved dødsfall gjøres følgende tillegg: Ved dødsfall i enheten vises til gjeldende beredskapsplaner. Administrasjons- og likestillingsutvalget delegeres myndighet til å gjøre mindre og kurante endringer i permisjonsreglement. Rådmannens forslag til vedtak Alternativ 1: Rådmannens forslag til revidert permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtas. Administrasjons- og likestillingsutvalget delegeres myndighet til å gjøre mindre og kurante endringer i permisjonsreglement. Alternativ 2: Rådmannens forslag til revidert permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtas med endring for merknad fra tillitsvalgte under punkt 2 velferdspermisjoner som gjelder lege- /tannlege- og fysioterapeutbesøk, samt endring fra tillitsvalgte vedrørende dødsfall. Administrasjons- og likestillingsutvalget delegeres myndighet til å gjøre mindre og kurante endringer i permisjonsreglement. Bakgrunn for saken En arbeidsgruppe bestående av 1 representant fra de hovedtillitsvalgte og HR-rådgiver har i løpet av 2016 arbeidet med å revidere gjeldende personalreglementer, herunder permisjonsreglementet. Arbeidet ble igangsatt fordi det var nødvendig å foreta en gjennomgang av reglementene, både for å kvalitetssikre gjeldende lovverk og tydeliggjøre reglementene. Samtidig har en sett på det faktiske innhold i de ulike reglementer/retningslinjer. Forslag til revidert permisjonsreglement følger vedlagt. Problemstilling Kan det reviderte forslag til permisjonsreglement vedtas? Faglige merknader/historikk Permisjon er viktig for mange arbeidstakere i ulike livsfaser. Det er viktig med forutsigbarhet både for medarbeidere og ledere om hvilke tilfeller som kan gi grunnlag for permisjon. Permisjonsrettigheter kan være lovfestet eller avtalefestet. Lovfestede permisjonsrettigheter regulerer retten til selve permisjon, tariffavtalen eller eventuelt eget reglement il vanligvis regulerer om permisjoner kan gis med lønn. Tidligere vedtak Gjeldende permisjonsreglement ble vedtatt i Administrasjonsutvalget , og revidert Gjeldende politisk reglement legger til grunn at vesentlige endringer i permisjonsreglementet skal vedtas av kommunestyret. 4

5 Gjeldende regelverk på området Når det gjelder permisjon er det ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og folketrygdloven. Disse er det vist til i revidert forslag til permisjonsreglementet. Alternative løsninger og konsekvenser Forslag til revidert permisjonsreglement har vært drøftet i eget møte i utvalg for tillitsvalgte 7. november 2016 og i rådmannens ledergruppe. Vesentlige endringer fremkommer med rød skrift i vedlagt forslag til permisjonsreglement. Velferdspermisjoner er pr definisjon noe den ansatte ikke har rett på, men kan innvilges den enkelte medarbeider i forhold til ulike behov med inntil 12 dager pr år. I reglementet er dette tydeliggjort på den måten at de mest vanlige velferdspermisjoner som gis, angir en lokal norm for type velferdspermisjoner som kan innvilges, og norm for omfang. Som det fremkommer av vedlagt forslag til revidert permisjonsreglement er det særlig to punkter under velferdspermisjoner, som har vært gjenstand for diskusjon; Lege/tannlege- og fysioterapeutbesøk Permisjon i forbindelse med dødsfall. I pkt. 5.3 fremkommer oversikt over lovfestede permisjoner, dette er en ny oversikt som er tatt med i permisjonsreglementet, for å kunne gi en samlet oversikt. Det er foretatt mindre endringer som følge av endringer i avtaleverk og skriftlig formuleringer. Konklusjon Det er viktig med forutsigbarhet både for medarbeidere og ledere om hvilke tilfeller som kan gi grunnlag for permisjon. Dette også for å kunne gi en tilnærmet mer lik praktisering i de ulike enhetene. I tråd med forslag fra rådmannen anbefales det å vedta revidert forslag til permisjonsreglement. Forslag fra de tillitsvalgte under punkt 2 velferdspermisjoner som gjelder lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk, samt tillitsvalgte forslag under punkt 2 velferdspermisjoner ved dødsfall, anbefales ikke. Rådmannen legger likevel frem 2 alternative forslag i tråd med det som har fremkommet i prosessen med utarbeidelse av nytt permisjonsreglement. Tvedestrand, Rådmannen Vedlegg: 1 Revisjon - permisjonsreglement for Tvedestrand kommune 5

6 Tvedestrand kommune Permisjonsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Jan.2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Vedtatt av Administrasjonsutvalget Rev. Vedtatt Gjeldende fra Rev.regl. gjedende fra Revisjon , Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid pr. uke i henhold til HTA. Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse Lønnsansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst, adopsjon og videreutdanning medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten. Det vises til HTA Feriepenger For syke- og fødselspermisjon, samt pliktig militærtjeneste, vises det til ferielovens 10, jfr. folketrygdlovens bestemmelser. Ved lønnet permisjon medregnes inntil 3 måneder i feriepengegrunnlaget. Lønn under permisjon ut over 3 måneder medregnes i feirepengegrunnlaget dersom det ikke er fattet vedtak om det motsatte Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Fra kommunens pensjonsordning tilbys arbeidstakeren samtidig frivillig medlemskap etter de regler som gjelder for pensjonsordningen. 2 Velferdspermisjoner Bestemmelsene i dette kapitel kommer i tillegg til bestemmelser som er gitt i arbeidsmiljøloven og HTA om permisjon ved sykdom, svangerskap, nedkomst, adopsjon, amming, omsorg for barn under 12 år mv. Se vedlagt tabell. Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 (14) arbeidsdager med full lønn, eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret. jfr. Hta Ved utøvelse av skjønn skal ansatte behandles likeverdig, men individuelt. Nedenfor følger derfor en lokal norm for typer velferdspermisjoner som kan innvilges og omfang. Listen er ikke uttømmende. Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

7 Lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk Ordinære lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk skal legges utenom arbeidstid. Arbeidsgiver skal så langt som mulig legge til rette for bytte av vakter/avspasering. Dersom det ikke er mulig å gjøre dette på fritiden, kan det innvilges permisjon uten lønn. I særskilte tilfeller kan fysioterapi som inngår i et behandlingsforløp, innvilges som permisjon med lønn, dersom det ikke er til særskilt ulempe for tjenesten, og et behandlingsforløp for å unngå sykefravær. Tillitsvalgte: «Ordinær lege-/tannlege- og fysioterapeutbesøk skal så langt det er mulig legges utenom ordinær arbeidstid. Etter avtale med nærmeste leder kan avtalen tas i arbeidstiden dersom det ikke er mulig å få det lagt utenom ordinær arbeidstid. Når det gjelder spesialisthelsetjenesteavtaler der det medfører lang ventetid å bytte time, innvilges permisjon med lønn dersom det faller innenfor arbeidstiden. Dokumentasjon vedlegges søknad om permisjon. Når det gjelder følge av barn til timeavtaler som nevnt over og som ikke omfattes av Arbeidsmiljøloven 12-9 og Folketrygdloven 9-10 og 9-11, skal disse så langt det er mulig legges utenom arbeidstid. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for bytte av vakter/avspasering./permisjon uten lønn Ved time for barn hos spesialisthelsetjeneste der det medfører lang ventetid å bytte time, kan det innvilges permisjon med lønn. Dokumentasjon skal følge vedlagt permisjonssøknad. Ved dødsfall Ved dødsfall i nærmeste familie inntil 3 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Nærmeste familie defineres som; ektefelle, nåværende eller fraskilt. Annen person som du lever eller har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold. Slektninger i oppad- og nedadstigende linje (foreldre, besteforeldre osv., barn, barnebarn osv. Søsken ved blod eller adopsjon, stesøsken, fosterbarn, bonusbarn, svigerfamilie så nær ektefellen som ovenstående er nær deg. Tillitsvalgt: «eller andre som står deg særlig nær». Ved deltagelse i begravelse til andre enn de som nevnt ovenfor, skal arbeidsgiver så langt det er mulig legge til rette for bytte av vakt/avspasering eller innvilge permisjon uten lønn. Barn i barnehage/skole For tilvenning av barn i barnehage: inntil 3 dager. Det kan innvilges nødvendig tid i inntil 3 påfølgende dager (de 3 første dagene i barnehagen). Arbeidsgiver legger til rette for at den ansatte kan forlate arbeidsstedet i løpet av arbeidsdagen under tilvenningen. For tilvenning av barn i skole (1. klasse /SFO: inntil 1 dag totalt.) Det gis ikke permisjon med lønn til foreldre ved planleggingsdager, konferansetimer eller foreldremøte i barnehage/skole. Ved deltakelse i ansvarsgruppemøter kan det innvilges permisjon med lønn for det aktuelle tidsrommet. Eget bryllup For eget bryllup: 1 dag, selve bryllupsdagen, eller den påfølgende dag dersom denne er arbeidsdag. Husbygging/Flytting Til husbygging, istandsetting av eget hus/leilighet og flytting: inntil 2 dager. Idrettsarrangement For deltakelse i større idrettsarrangementer som utøver Internasjonale idrettsarrangementer, landskaper og lignende: Inntil 5 dager med lønn. Finale i norgesmesterskap: inntil 2 dager med lønn. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

8 3 Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud 3.1. Verv og ombud Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv, gis permisjon og kan etter søknad få beholde sin lønn. HTA Arbeidstakeren plikter på forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordende om permisjon. Med offentlig tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov og som vedkommende arbeidstaker ikke kan nekte å ta imot med mindre det foreligger særlige fritaksgrunner. Eksempelvis kan nevnes kommunestyremedlem, rettsvitne, domsmann, lagrettsmann, skjønnsmann. Arbeidstakeren kan innvilges permisjon med lønn i inntil 12 dager pr. år for utførelse av offentlige tillitsverv. Dersom tillitsvervet medfører særskilt godtgjøring, skal det gjøres fradrag for dette beløp. Det skal likevel ikke gjøres fradrag for møtegodtgjøring og diettgodtgjøring. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann Nominasjonsmøter Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller distrikts-/fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon i inntil 4 år uten lønn. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann Andre tillitsverv Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med hjemmel i dette punkt. Det kan også omfatte kurs når kurset har betydning for vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser. Etter særlig vurdering kan det også innvilges permisjon med/uten lønn for utførelse av andre tillitsverv. (humanitære, religiøse eller andre organisasjoner) Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann. Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

9 4 Diverse permisjonsbestemmelser 4.1. Overgang til ny stilling utenfor kommunen Ansatte gis ikke permisjon ved overgang til fast stilling utenfor kommunen før vedkommende har vært tilsatt i kommunen i minst 7 år. Unntak kan gjøres ved evt. midlertidige stillinger som tilfører kommunen vesentlig kompetanse. Det forutsettes at permisjon gir arbeidstaker en utvikling som er til nytte for kommunen og at det av driftsmessige hensyn lar seg gjennomføre. Permisjon kan gis i inntil ett år. Permisjonslengden kan i særlige tilfeller fravikes dersom dette gir en mer hensiktsmessig personalforvaltning Overgang til ny stilling i kommunen Arbeidsgivers styringsrett innebærer myndighet til å lede og fordele arbeide/arbeidstakere. Arbeidstakere som ønsker å endre arbeidssted må likevel søke stillinger, evt. permisjon på vanlig måte. Ved overgang til vikariat i egen eller annen enhet enn der en har sin faste stilling, kan det innvilges permisjon i inntil ett år, dersom arbeidsgiver kan skaffe tilfredsstillende vikar. Det kan innvilges permisjon i forbindelse med hospitering hos annen arbeidsgiver, eller i kommunen, dersom dette vil gi en faglig utvikling som vil være til nytte for kommunen. Det gis ikke permisjon ved overgang fra en fast stilling til en annen fast stilling i kommunen. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann 4.3. Spesielle oppdrag og engasjementer Ved deltakelse i forskningsoppdrag innen arbeidstakerens fagområde, i tilknytning til en forskningsinstitusjon, kan det innvilges permisjon uten lønn i inntil 2 år. Arbeidstakere, som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland, kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 2 år. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann 4.4. Deltakelse i hjelpekorps Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/rådmann. Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

10 Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen 5.1 Utdanningspermisjon/opplæring Permisjon med hel eller delvis lønn i forbindelse med kompetanseheving/studier og lignende kan vurderes, dersom utdanningen er nødvendig for arbeidet i kommunen og i tråd med enhetens kompetanseplan. Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. I den utstrekning det etter kommunens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå, samt styrke kompetanse, for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. Turnusarbeidere som er innvilget permisjon med lønn i tråd med ovennevnte for å delta på opplæringstiltak/kurs på sin lovbestemte ukefridag gis ny fridag som kompensasjon. Dersom kommunen yter vesentlig økonomisk støtte, kan det avtales med den enkelte en bindingstid på maksimalt 2 år. I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen samt to lesedager før hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging Permisjonsregler for tillitsvalgte Det vises til bestemmelsene i Hovedavtalen. Ved konflikt mellom kommunens reglement og gjeldende Hovedavtale, skal Hovedavtalens bestemmelser følges. Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. Ved deltakelse i sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn Det kan ikke nektes permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for valgte, faste medlemmer som skal møte i en arbeidstakerorganisasjons o Styrende (vedtektsfestede) sentrale organer (dvs. på landsplan) o Styrende (vedtektsfestede) distrikts/fylkesorganer o Øverste (vedtektsfestede) organ på distrikts-/fylkesplan o Til valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkelte arbeidstakerorganisasjons/hovedorganisasjons høyeste organ (landsmøter/kongresser og lignende) Søknad om permisjon i henhold til denne bestemmelse, skal dokumenteres med innkalling. For øvrig vises til Hovedavtalens del B 3-5. Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

11 Plasstillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. Det vises her til HA Del B 3-5. Hvorvidt permisjon skal gis med hel eller delvis lønn avgjøres etter en konkret vurdering av opplæringens innhold i forhold til tillitsvalgtes funksjon og i samsvar med Hovedavtalens Del B, 3-6. Som hovedregel skal det innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgtopplæring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen evt. med tilknyttede særavtaler. For hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Permisjon med lønn gis kun på de dager der du har arbeid, F1 dag (erstatningsdag for turnusarbeid på søndag) regnes som arbeidsdag. Beslutningsmyndighet: Enhetsleder/Rådmann. 5.3.LOVFESTEDE PERMISJONER AML Kap. 12 inneholder bestemmelser som gir rett til fri. Bortsett fra mors svangerskapskontroll og ved amming, inneholder AML ingen regler om lønn under slik permisjon. Folketrygdloven kan inneholde bestemmelser om rett til penger under permisjon. I tillegg kan tariffavtale inneholde både bestemmelser som gir rett til fri og rett til betaling. AML = Arbeidsmiljøloven, FTL = Folketrygdloven, HA = Hovedavtalen, HTA = Hovedtariffavtalen. Familieforøkelse og små barn: Grunn til fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel Svangerskapskontroll Mor Alle kontroller arbeidsgiver AML 12-1 Svangerskapspermisjon Mor Inntil 12 uker under svangerskapet arbeidsgiver med refusjon AML 12-2 Omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon Far, med mor eller andre som bistår mor 2 uker ved fødsel eller omsorgsovertakelse Fødselspermisjon Mor Pliktpermisjon for mor de første 6 uker etter fødsel Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon Begge foreldre Totalt 12 mnd, evt. mer der NAV yter foreldrepenger fra NAV arbeidsgiver arbeidsgiver med refusjon fra NAV arbeidsgiver med refusjon fra NAV. Fødsel: 49/59 uker. Adopsjon 46/56 AML 12-3 HTA Kap. 1 8 AML 12-4 AML 12-5 FTL 14-9 HTA Kap. 1 8 Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

12 Utvidet foreldrepermisjon Delvis/gradert foreldrepermisjon Permisjon ved overtakelse av fosterbarn Begge foreldre Begge foreldre Begge fosterforeldre 12 mnd for hver forelder. 24 mnd ved aleneomsorg Avtale innen en ramme på 3 år Inntil 24 mnd samlet. 36 mnd ved aleneomsorg I svært særskilte tilfeller innvilger Tvedestrand kommune ytterligere permisjon uten lønn for 1 år av gangen, maksimalt 5 år. Ammefri Mor Den tid man trenger for å amme Barn og barnepassers sykdom Barns sykehusbehandling Alvorlig sykt barn Begge foreldre Begge foreldre Begge foreldre eller evt. andre For nødvendig omsorg inntil 10 dager årlig til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn). Det dobbelte for enslige. Ved kronisk syke barn en eller begge foreldre Hovedregel inntil barnet fyller 12 år, se henvist lovverk. Fastsettes ut fra barnets behov for tilsyn og pleie. Hovedregel inntil barnet fyller 12 år, se henvist lovverk. Fastsettes ut fra barnets behov for tilsyn og pleie uker. Nei AML 12-5 AML 12-6 arbeidsgiver med refusjon fra NAV Nei AML 12-5 arbeidsgiver inntil 2 timer pr. dag. Omsorgspenger fra arbeidsgiver inntil 10 dager. Rettigheter utover 10 dager refunderes av NAV. Ved kronisk sykdom hos barn over 12 år fra første dag Omsorgspenger fra arbeidsgiver t.o.m. dag 7 Pleiepenger fra NAV f.o.m. dag 8. Ved kronisk sykdom hos barn over 12 år fra første dag Pleiepenger fra NAV AML 12-8 HTA Kap AML 12-9 FTL 9-5 HTA Kap AML 12-9 FTL 9-10 AML 12-9 FTL 9-11 Pleie og omsorg: Grunn til fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

13 Pleie av nærstående i livets sluttfase (Pleie i hjemmet) Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, registrert partner Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år Alle Alle Foreldre Inntil 60 dager for hver pasient Inntil 12 dager pr. kalenderår Inntil 12 dager pr. kalenderår arbeidsgiver med refusjon fra NAV (pleiepenger) arbeidsgiver. arbeidsgiver. AML FTL 9-12 AML AML HTA 8.4 Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

14 Utdanning, militærtjeneste, verv, religion: Grunn til fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel Utdanningspermisjon Alle Heltid eller deltid inntil 3 år Se pkt 5.1 Militærtjeneste Alle Pliktig eller frivillig militærtjeneste, samt inntil 24 mnd ved internasjonale fredsoperasjoner arbeidsgiver kan innvilges. Se lovhjemmel og pkt. 5.1 AML HTA Kap Nei AML Ferieloven 10 HTA Kap. 1 9 Religiøse høytider for de som ikke tilhører Den norske kirke Alle som ikke tilhører Den norske kirke Inntil 2 dager i året Arbeidstaker kan ikke trekkes i lønn. Arbeidstaker kan imidlertid kreve at disse ekstra fridagene blir innarbeidet i forkant eller etterkant. Lov om trudomssamfunn og ymist anna 27A 5.4 Saksgang i permisjonssaker Arbeidstaker skal benytte eget skjema ved søknad om permisjon. Søknad skal sendes til nærmeste leder med delegert personal- og budsjettansvar som avgjør søknaden. Permisjonssøknaden skal leveres umiddelbart. Der det er nødvendig med vikarinnleie i en lengre periode for å kunne vurdere innvilgelse av permisjon, må denne foreligge 3 mnd. før. Vedtaket ekspederes til o Søkeren o Team personal for fraværsregistrering og evt. melding om lønnstrekk (velferdspermisjoner skal meldes i fraværsregisteret) Permisjonsreglement Tvedestrand kommune vedtatt i Administrasjonsutvalget

15 PS 2/17 Referat- og drøftingssaker 15

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

Permisjonsreglement for Sørfold kommune

Permisjonsreglement for Sørfold kommune Permisjonsreglement for Sørfold kommune Behandlet AMU: 14.04.2009 Behandlet ADMUTV: 30.04.2009 Behandlet KST: 14. 05.2009 Gjeldende fra: 01.01.2010 2 INNHOLDSOVERSIKT INNHOLDSOVERSIKT...2 1.GENERELT...

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST,

Permisjonsreglement. Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, Permisjonsreglement Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST, 29.1.2018 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK PERMISJONSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 9.

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Namsos Administrasjonsutvalget

Namsos Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Namsos Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 10:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.01.14 Versjon nr./dato 1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta.

Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta. PERMISJONSREGLEMENT 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere med fast tilsetting eller faste vikariater i Stiftelsen Betania Alta. Øvrige arbeidstakere følger

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2015 kl. 08.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 4/15: SENIORPOLITISKE TILTAK 5/15: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT Varamedlemmer

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsansvarlig: HR-sjef. Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014

Permisjonsreglement. Innholdsansvarlig: HR-sjef. Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014 Permisjonsreglement Innholdsansvarlig: HR-sjef Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling... 4 1.1 Behandling av permisjonssøknader... 4 1.1.1 Vilkår...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE

PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE PERMISJONREGLEMENT FOR LUNNER KOMMUNE Del 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjonsmedlemsskap Del 2 Velferdspermisjoner Del 3 Permisjoner for deltakere i offentlige verv og tillitsvalgte i andre

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til anne.mari.gronseth@stjordal.kommune.no

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune

PERSONALREGLEMENT. for. SEL kommune PERSONALREGLEMENT for SEL kommune Gjeldende fra 01.05.2012 Saknr. xxxx/xxx PERSONALREGLEMENT Innholdsliste: Permisjonsreglement s 3-10 Retningslinjer for påskjønnelse, oppmerksomhet og gaver til arbeidstakere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 28.03.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer