FYR oktober Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret."

Transkript

1 FYR oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas Tomas Bjørnstad, Østfold

2 FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig, muntlig, multimodalt og digitalt Språk, begrep og sjangere som hører programfaget til Faget/ yrket i samfunnet og i framtida Demokrati og medborgerskap

3 MØTEPLASSER SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON - lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål - skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster - tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv - vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier - gjøre rede for argumentasjon i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster - skrive kreative tekster med bruk av ulike språklige virkemidler - innhente, vurdere og bruke fagstoff fra ulike digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett - bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster

4 bruke fagkunnskaper og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR MUNTLIG KOMMUNIKASJON

5 Formelt brev Kommunikasjon med kunde. Faglige kravspesifikasjoner og formelle krav til sjanger. Tradisjonell norskoppgave med faglig skriveoppdrag Artikkel om el-avfall Fagartikkel med krav til kildebruk Virkelighetsnære skriveoppgaver Tydelig formål og mottaker Flerfaglighet og grunnleggende ferdigheter Skriving som krever faglig presisjon Tydelige rammer for skriving

6 Sammensatt tekst Reklame for elevbedrift Multimodalitet; farger, illustrasjoner etc. Artikkel til et boligmagasin Skrive fagtekst med et klart formål Meningsfylt tverrfaglighet (21st. Century skills) Multimodalitet; bruk av illustrasjoner og andre meningsbærende ressurser En tekst som kan publiseres.

7 Brev til en gammel tante Realistisk og faglig skriveoppdrag i kreativ innpakning Krever faglig dyktighet og presisjon. «Ryddeskriving» for å oppnå dybdelæring innen eget fagområde. Elbil argumenterende tekst Argumentasjon som krever fagkunnskap Realistisk krav til kildebruk Bilder og andre meningsbærende ressurser gir læringseffekt

8 Formelt brev Kompetansemål, norsk: - skrive tekstar med tema og fagterminologi som er tilpassa eige utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekstar - tilpasse språk og uttrykksmåtar til ulike skrivesituasjonar i skule, samfunn og arbeidsliv - bruke faglig presist språk i kommunikasjon med kundar, supportpersonell, kollegaer og representantar frå andre fagområder Kompetansemål, vg3 Data og Elektronikk: - planleggje og dokumentere system som høyrer til forretningsområdet til databedrifter

9 Bakteppe for oppgåva: Fagskulen i Bakkebygrenda skal flytte i nye lokale. Dei nye lokala har eit hovudbygg og eit verkstadbygg som ligg 150 meter frå hovudbygget. Dei har 80 berbare datamaskiner, 2 serverar, 5 MFP kopimaskiner i nett, 5 trådlause aksesspunkt for POE og 1 ruter/brannmur som skal inn i hovudbygget. Verkstadbygget har trekkerør under bakken til hovudbygget. Internt i verkstaden er det mogeleg å trekke kablar via kabelbruer der sterkstraums kablane ligg. Her skal det vere 5 stasjonære datamaskiner og ein nettverksskrivar. Som IT-ansvarleg ved skulen må du designe nettverket, kjøpe inn switchar og lage kravspesifikasjon for infrastrukturen. Fylkeskommunen krev at switchar skal vere av typen HP Procurve. Løysinga skal og presenterast for leiinga ved skulen for godkjenning.

10 Sjølve skriveoppdraget: Du må difor lage følgjande : Kravspesifikasjon for kabel, patchepanel og datauttak. Dette skal sendast til firmaet som skal installere infrastrukturen. Skrivast som formelt brev til Kablestrekkarane AS, pb 333, 0201 Oslo Nettverksdiagram i Visio, Edraw eller Dia. Bestillingsliste for utstyr. (Ikkje verkty) Bruk mal i Excel eller Calc Kostnadskalkyle i Excel eller Calc. Du er ansvarleg for innkjøp av alt utstyr, men du leiger eit sterkstraumsfirma til sjølve jobben. Dei tek 800,- + mva per punkt. For evt. fiberuttak må du rekne 4000,- +mva pr. punkt. (Eit punkt er eit nettverksuttak som er terminert både der utstyret skal stå og der fordelinga er.) Eit brev til leiinga med kostnadskalkyla og grunngjeving for val av utstyr. (Ikkje teknisk) Oppsett som formelt brev. Argumenter for kvifor løysinga du skisserer vil vere det beste valet for bedrifta med omsyn til pris, yting, driftskostnader osb. NB! Leiinga ved bedrifta er flinke med økonomi, men har ikkje så god teknisk kompetanse.

11 Vurderingskriterium, dataelektronikk: Nivå 1: Karakter 1-2 Lytte, gjenta, følgje instruksar Teikne nettverksdiagram og installere nødvendig programvare. Vurderingskriterium, norsk: Nivå 1: Karakter 1-2 Skriv av, reproduserer tekst. Nivå 2: Karakter 3-4 Forklare, forstå, bruke Bruke malar og program som angitt i oppgåva. Artikkelnummer i bestillingslite. Komplett og rett bestilling utifrå nettverksteikning. Forstå omgrepet stamnett eller backbone. Nivå 2: Karakter 3-4 Forklare, forstå, bruke Nivå 3: Karakter 5-6 Vurdere, analysere, velge andre alternativ Riktig kopla saman. Ha eit korrekt og fornuftig nettverksoppsett med tanke på pris/yting. Kostnadskalkyle med spesifisert mva. Kunne argumentere for eige alternativ i høve andre løysingar Nivå 3: Karakter 5-6 Vurdere, analysere Dårlig språk, mange formelle feil. Tilpassar ikkje språket etter målgruppa. Klarer ikkje å vise kvifor det føreslåtte alternativet er best. Greit språk, nokre formelle feil Greier delvis å tilpasse språket til målgruppa og forklare på ein slik måte at også dei som ikkje har teknisk fagkompetanse kan forstå. Argumenterer ok for val av oppsett, og greier delvis å vise kvifor det føreslåtte alternativet er best. Godt språk, ingen/få formelle feil Språket er klart og presist, og eventuelle faguttrykk er forklart/brukt på ein måte som er godt forståeleg for målgruppa. Gode argument som tydeleg viser kvifor det føreslåtte alternativet er det beste for kunden.

12 Døme på elevsvar: Ole Olsen Gamlevegen FØRDE 26. september 2014 Bakkebygrenda Fagskule Olsenvegen FØRDE Forslag til design av nettverk Eg har laga eit oppsett til det nye nettverket som skal inn på skulen, og viser no dette til de for vurdering. Som IT-ansvarleg ved denne skulen står eg ved at dette er den beste løysninga fo r skulen, og eg venter på at de har godkjent før eg sender inn bestillinga. I den planen eg har laga, har eg lagt stort vekt på oversikt og at nettverket skal vere enkelt og økonomisk i drift. Dei komponentane eg har planlagt å bruke er frå same produsenten, og derfor vil det vere ein enkel sak å finne nye delar for å eventuelt erstatte dei gamle med. Det nye nettverket vil ikkje bli utdatert med det første, i og med at eg har brukt komponentar av høg kvalitet. Eg har lagt opp til å bruke hastigheitar på 10Gb/pr sek mellom fordelingane, som er 10 gongar hurtigare enn dagens standard. Eg ser fram til ei tilbakemelding, og håpar at de synst dette er ei god løysning. Med helsing Ole Olsen

13 Snu deg til sidemannen og reflekter over oppgavene: Du må difor lage følgjande : Kravspesifikasjon for kabel, patchepanel og datauttak. Dette skal sendast til firmaet som skal installere infrastrukturen. Skrivast som formelt brev til Kablestrekkarane AS, pb 333, 0201 Oslo Nettverksdiagram i Visio, Edraw eller Dia. Bestillingsliste for utstyr. (Ikkje verktøy) Bruk mal i Excel eller Calc Kostnadskalkyle i Excel eller Calc. Du er ansvarleg for innkjøp av alt utstyr, men du leiger eit sterkstraumsfirma for sjølve jobben. Dei tar 800,- + mva per punkt. For evt. fiberuttak må du rekne 4000,- +mva per punkt. (Eit punkt er eit nettverksuttak som er terminert både der utstyret skal stå og der fordelinga er.) Eit brev til leiinga med kostnadskalkyla og grunngjeving for val av utstyr. (Ikkje teknisk) Oppsett som formelt brev. Argumenter for kvifor løysinga du skisserer vil vere det beste valet for bedrifta med omsyn til pris, yting, driftskostnader osb NB! Leiinga ved bedrifta er flinke med økonomi, men har ikkje så god teknisk kompetanse. Er det meiningsfylt å bruke norsktimene til oppgåver som i så stor grad krev teknisk kompetanse? Kor mykje tid må programfaglæraren bruke til å vurdere svara på desse oppgåvene? Kva skal vurderast? Er formåla med desse skriveoppgåvene tydelege og gode?

14 Artikkeloppgåve, el-avfall: Oppgåve: Skriv ein artikkel avfallshandtering av elektronikk, der du vinklar det inn korleis ein kan gjenvinne brukbare delar og handtere det øvrige avfallet på ein måte som skadar miljøet minst mogleg. Hent informasjon frå fleire kjelder, både skriftlige og munnlege. Du kan evt. snakke med ein person som jobbar med emnet eller av andre grunnar har mykje kunnskap om emnet.

15 Valmoglegheiter og skrivehjelp: Du kan velje å løyse denne oppgåva på tre måtar. Skriv ein debattartikkel der du tek tydeleg parti for ei sak som gjeld (t.d. at det er for dyrt å gjenvinne elektronikk, at elektronikk og miljøvern ikkje har så mykje med kvarandre å gjere, at mange ikkje bryr seg om lover og reglar osb.) Skriv ein drøftande artikkel der du gjer greie for kva utfordringar ein har i høve til det å handsame avfallet frå all elektronikken ein finn i samfunnet Ein informativ artikkel der du ser på korleis situasjonen er i dag. Her kan du gjerne ha med eit intervju med ein person som har kunnskap om emnet. Artikkelen din skal ha ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning. Innleiinga og avslutninga skal vere cirka like lange. Hovuddelen skal vere lengst. Spørsmål til hjelp: Kor stor er avfallsmengda i dag? Har dei skjedd ei endring? Kvifor? Kva er eventuelle utfordringar ein møter? Kva er årsakene til at avfall utgjer eit problem? Kan vi gjere noko? Korleis og kva

16 SKRIVERAMME FOR DEBATTARTIKKEL med forslag til tekstbinderar Emnet vi diskuterer er: Argument for: Argument mot: Konklusjonen min basert på argumenta er: Avsnitt Innleiing Første avsnitt: Andre avsnitt: Tredje avsnitt: Avslutning/ Konklusjon Startsetningar «Avfallshandering av el.avfall er» «Handtering av elektrisk avfall er eit stort problem» «Ein av grunnane» «For det første» «Ein anna grunn kan vere» «For det andre» «Til slutt» «Sist, men ikkje minst» «Avslutningsvis» «På bakgrunn av det eg har skrive om i denne artikkelen, vil eg konkludere med at».

17 Tekstbinderarkiv Tillegg Og, vidare, forresten, dessutan, til dømes Kontrast Men, sjølv om, endå, derimot, trass i, likevel, i staden for, tvert i mot Tid Då, når, medan, innan, før, etter, så, deretter, etterpå, endelig, seinare, tidligare, samstundes, på den tid Resultat, årsak, samanheng Oppreknande For, fordi, så, då, difor, slik at, viss, altså, dermed, såleis, på grunn av, årsaka til For det første, for det andre, det viktigaste er at, med andre ord

18 Døme på elevsvar:

19 Kva har eleven fått til? Døme på fagleg innsikt: Eit av problema med innsamlinga av elektronisk avfall er at det blir sendt mykje farlig avfall ulovlig til u-land. Måten det blir sendt på er ved skip som har stappfulle containere med diverse elektronisk avfall, til og med bilvrak. Det er mogleg at det er internasjonale kriminelle nettverk som står bak dette. 6 Døme på variert språk/tekstbinding: I dag er det vanleg at alle i ein husstand har kvar sin mobiltelefon og datamaskin. I tillegg har husstanden som regel tv, kjøleskap, vaskemaskin, mikrobølgjeomn, hårfønar og liknande. Til og med bilen har mykje elektronikk og dei nyare bilane har også ein datamaskin innebygd. Kommunikasjon med lesaren: Klarer å formidle fagleg innsikt, teksten er informativ og nyansert. Språklege feil gjer teksten mindre lesbar, skrivaren brukar mellom anna det/den/dei i så stor grad at det nokre stader vert uklart kva han meiner.

20 Vurdering 2: 3-4: 5-6: Skriv av/reproduserer informasjon om avfallshandtering Forstår og brukar informasjon om avfallshandtering og behov for betre ordningar i Formidle fagleg og relevant informasjon om avfallshandtering både før og no. Vurderer konsekvensar. Ikkje tilvising til kjelder Viser til nokre kjelder God og korrekt kjeldetilvising. Manglande avsnitt. Utydelig oppbygging (innleiing, hovuddel, avslutning). Mangelfull rettskriving og teiknsetjing Delvis ulogisk inndeling i avsnitt Teksten har delvis oppbygging (innleiing, hovuddel, avslutning). Delvis korrekt rettskriving og teiknsetjing. Logisk avsnittsinndeling. Tydelig oppbygging med innleiing, hovuddel og avslutning. Korrekt rettskriving og teiknsetjing. Manglar tekstbinding. Noko tekstbinding. God tekstbinding. Kommuniserer dårleg med lesren, vanskeleg å forstå kva som er hovudpoenga iteksten Kommuniserer med lesaren, men greier ikkje alltid å få fram hovudpoenga Kommuniserer godt med lesaren, lett å forstå hovudpoenga I tillegg: kommentarar i teksten, og oppsummerande til slutt.

21 Samansett tekst Etter å ha jobba med samansett tekst og reklame, fekk elevane i oppdrag å reklamere for elevbedriftene sine. Her er eit døme: Eltag UB Kort refleksjon saman med sidemann: Vanskeleg å vurdere, lettare no når det berre er ein karakter (?). Kan ein vurdere kommunikasjonsnivået? Får elevane fram det dei vil? Etos, logos, patos = eit munnleg mål. Kan ein sjå på det i denne samanhengen?

22 Skriveoppdrag med klart formål: Artikkel til et boligmagasin Du har fått i oppdrag å skrive en artikkel til et boligmagasin om varmekilder. Oppdragsgiver vil gjerne at du som elektriker kan si noe om valg av varmekilde til et soverom på ca. 30 m2. Rommet er godt isolert og har ett vindu. Skriv en artikkel hvor du får fram fordeler og ulemper med de ulike varmekilder som kan benyttes. Ta hensyn til ENØK og kom med en konklusjon på hvilken varmekilde du vil anbefale. Illustrer gjerne artikkelen din med bilder/figurer/ tegninger e.l

23 Skriveoppdrag med klart formål/ dataelektronikk: Brev til en gammel tante eller onkel Du har fått en telefon fra en gammel tante eller onkel som vet du har god peiling på data. Hun har en pc som hun klager på er blitt ganske treg i det siste og trenger hjelp til å få den raskere. Hun bor i Bodø så det er ikke så lett å reise dit for å hjelpe henne. Hun ber deg derfor om å lage en selvforklarende beskrivelse om hva hun selv kan gjøre for å prøve å øke hastigheten. Hun har ikke selv de store datakunnskapene, så du må forklare detaljert og enkelt hva hun skal gjøre Forklaringen skriver du i et dokument (word, powerpoint e.l.) og gjerne med bilde

24 Tekster med et formål Realistiske skriveoppdrag gir skriveglede! Elevene blir kunnskapsformidlere med en adresse ut over skolekonteksten Følger arbeidslivets logikk, og ikke bare skolens

25 Elevsvar 1: Hei, onkel, jeg hørte at pc 'n din begynte å bli treg. Jeg kunne dessverre ikke reise til Sogndal for å se nærmere på problemet ditt med datamaskinen, etter det du beskriver så er det noen enkle ting du kan gjøre for å få den raskere. Du kan begynne med de tingene jeg nevner nedenfor, så skal jeg prøve å forklare dette enklest mulig slik at du kan klare å gjennomføre dette uten hjelp. Istedenfor å rote med masse filer og avinstallere programmer du ikke ønsker osv. så mener jeg det lureste er å sette opp maskinen din helt på nytt. Hvis det skal bli gjort så er det viktig at du tar ut alle de filene du vill beholde til et annet lagringsmedium som ikke er på maskinen men som er eksternt, f.eks. en ekstern harddisk eller en DVD og lagre disse filene på. Jeg mener at dette er det beste alternativet for at pc 'n din skal bli rask og fin igjen. Måten du gjør dette på er og enten sette i installasjons cd til Windows, eller å starte opp recovery under oppstart noe som blir gjort med en rekke forskjellige hurtigtaster avhengig av hvilken type maskin du har, det må du informere meg om senere.

26 Elevsvar 2: 1. Det første du burde gjøre er å rydde i gamle filer på harddisken. Det gjør du veldig lett ved bare å slette ting du ikke trenger. Husk å tømme papirkurven etterpå. Grunnen til dette er fordi harddisken blir raskere med masse ledig plass. Det er ikke sikkert dette er nødvendig med tanke på at du hadde nok med ledig plass fra før. 2. Avinstaller alle programmene du ikke bruker. En av hovedgrunnene til at PC-en din er treg kan være at den kjører mange programmer i bakgrunnen hele tiden Slett alle midlertidige filer. Det gjør du ved å laste ned et program kalt CCleaner. 4. Kontroller harddisken din. 5. Defragmenter harddisken. På samme sted som du fant «kontroller» ligger også «defragmenter» bare start det. Det gjør man for å samle alle filene siden de har blidt spredt rundt på harddisken etter man har lagra og sletta filer.. Hvis Pcen fortsatt er treg får du heller skaffe deg en ny en. Kilder: teknofil.no og egne erfaringer

27 Refleksjon: (Elev 1 har skrevet 3 ganske tette sider i brevet til onkel. Elev 2 har skrevet to sider)) Hva kan vi si om mottakerbevissthet? Vil onkel forstå instruksjonene? Vil norsklæreren kunne gi fornuftig respons, eventuelt en vurdering med karakter? På hvilken måte kan norsk- og programfaglærer sammen gi fornuftig og læringsfremmede respons på disse elevsvarene? Går det an å si noe om hvilket svar som er det beste? Hvilket læringsresultat kan vi oppnå med oppgaver som denne?

28 Elbil-Argumenterende tekst Skriv en argumenterende tekst om fordeler og ulemper med økt bruk av el-bil Krav: Artikkelen skal leveres som en sammensatt tekst. Den skal inneholde minst ett bilde og en tabell/grafisk framstilling Det er viktig at artikkelen din er objektiv, altså at den får fram flere sider og baseres på fakta Du skal oppgi kildene dine

29 Klassen deles inn i fire grupper. Argumenter for: Argumenter mot 1. Les tekstene om el-bil nøye og finn argumenter for og mot el-bil. Skriv argumenter inn i ett skjema. 2. Bruk gjerne artiklene dere finner nedenfor. Du kan selvfølgelig bruke andre kilder også Hvor mange el-biler er det i Norge? Hvordan er det sammenlignet med andre land? Hvorfor fører myndighetene en politikk som øker el-bilsalget?

30 El-bil El-bilene sprer seg utover verden, og de har også kommet til Norge. I Juni 2014 var det over solgte el-biler i Norge. Hele 35 prosent av elbilene som ble solgt i Vest Europa første halvår av 2014 havnet i Norge, så vi kan si at el-bilene har kommet på alvor. Regjeringen vil gjerne ha enda flere el-biler på norske veier. De har innført forskjellige regler som gjelder kun for el-biler. Disse reglene er blant annet at el-biler kan kjøre i kollektivfelt, betaler lavere veiavgift, kan parkere gratis flere steder og betaler ikke i bomstasjoner. Det fører til at flere som kjører bensin og diesel biler blir irriterte på disse reglene, men når salget øker enda mer så vil nok disse reglene forsvinne. Illustrasjon ingress - argumentasjon Det finns mange argumenter for og mot el-biler, mange vil trekke fram problemet med langkjøring som et argument mot elbil, kjører du en bil som går på bensin eller diesel så er det bare å stoppe på en bensinstasjon og fylle tanken når den er tom, det tar bare et par minutter, men kjører du en el-bil på langtur så holder batteriet først og fremst ikke like lenge som en bensin tank holder. Når den er tom må du oppsøke en hurtigladestasjon og lade opp bilen. På slike stasjoner tar det ca. en halv time å lade opp batteriet. Så det kan være raskere og kjøre en vanlig bil. Når vi snakker om tid vil flere si at det er raskere å kjøre el-bil på grunn av at de ikke må stoppe i bomstasjoner og kan kjøre i kollektivfelt. Pris er noe folk er opptatt av, el-biler er dyrere enn andre biler. De pengene tjener man fort inn med tanke på at det ikke er bensinavgifter, lavere veiavgift og mindre vedlikehold av motor og andre deler...

31 Salget av el-biler øker dag for dag. Noen merker er mer populære enn andre og noen merker har ikke så stor suksess. Nå skal vi se på et diagram som viser salget av el-biler fordelt over 5 måneder i årsskiftet : I august 2013 så var det ikke så stor konkurranse om salget: Vi ser her at det var veldig populært med el-biler i starten, også sank salget litt før folk begynte å kjøpe el-biler igjen når de så de fungerte. Vi ser her og på forrige diagram at Nissan er det ledende merket innenfor el-biler, men i dag et år senere er det litt jevnere om salget, det har blitt enda mer populært med Tesla selv om den er dyr. Det har også kommet flere modeller fra andre merker som har blitt populære. grafiske framstillinger

32 Hvis jeg skal tenke på miljøet så ville jeg kanskje kjøpt el-bil, det er ikke miljøvennlig å lage en el-bil, men den er miljøvennlig å kjøre. Skal jeg tenke på hva som er mest praktisk så ville jeg kjøpt en vanlig bil, grunnen til det er at det er stort sett bare små el-biler så det kan bli dårlig plass hvis vi er mange. Det kan godt hende det kommer større el-biler i fremtiden, men jeg ville fortsatt hatt en vanlig bil. Det er mer praktisk på langtur, skal du kjøre el-bil på langtur så må du planlegge hvor du skal stoppe for å lade og du må vente en stund mens den lader opp. Kjører du vanlig bil så er det bare å stoppe på en bensinstasjon som er langs de fleste veier i verden og det er ikke så langt mellom hver stasjon. Og det tar 2-5 minutter å fylle tanken full istedenfor en halv time for å lade en elbil på en hurtigladestajon. Hvis jeg skulle hatt en el-bil så ville det blitt som en nr. 2 bil når jeg får meg familie. De fordelene med elbil som gratis parkering og lavere veiavgift vil forsvinne med årene når el-biler blir mere populært. El-bil er nok ikke noe for meg. Kildene mine er: Elbil.no Gronnbil.no Bilder fra: Google.no Gronnbil.no konklusjon og kilder

33 Snakk sammen to og to: I elevsvaret blir faglighet uttrykt både gjennom ord bilder og forskjellige diagram. Er dette en del av den norskfaglige kompetansen eleven skal ha? Bidrar til at eleven lærer mer/ blir en bedre fagarbeider?

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER BYGG OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER TIP OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER TIP OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

September Uke 36 Kapittel 1 Vurdering: se Ta kapitlet i bruk.

September Uke 36 Kapittel 1 Vurdering: se Ta kapitlet i bruk. Dette forslaget til årsplan loser eleven gjennom læreboka fra kapittel 1 til 11. De fleste kapitler har fått tildelt 3 uker, noe som selvfølgelig bare er et forslag. Kapittel 12 er en språklig verktøykasse,

Detaljer

Tema: Du er en skriver

Tema: Du er en skriver I den temabaserte årsplanen har vi valgt å plassere de klart yrkesrettede kapitlene tidlig i skoleåret. På den måten kan man gi signaler om hva som skiller norsk på yrkesfag fra det norskfaget elevene

Detaljer

Årsplan som følger læreboka

Årsplan som følger læreboka Årsplan som følger læreboka Dette forslaget til årsplan loser eleven gjennom læreboka fra kapittel 1 til 8. Kapitlene har fått tildelt 4 eller 5 uker, noe som selvfølgelig bare er et forslag. Kapittel

Detaljer

Frå felles samtale til individuell skriving

Frå felles samtale til individuell skriving Frå felles samtale til individuell skriving Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis Pernille Fiskerstrand Institutt for språk og litteratur Høgskulen i Volda Ellen Beate Hellne-Hallvorsen Stor variasjon

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og elektrofagene. Linn Maria Magerøy-Grande

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og elektrofagene. Linn Maria Magerøy-Grande Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og elektrofagene Linn Maria Magerøy-Grande 9 Repetisjon 8. Utplassering. Elenergi vg2 3. Antenne- og parabolanlegg 7 Digitalt verktøy for å produsere skjemaer og tegninger

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Å lede gode skriveprosesser

Å lede gode skriveprosesser Å lede gode skriveprosesser Grunnleggende ferdigheter LK06/2013: alle faglærere har et felles ansvar Elevene trenger de grunnleggende ferdighetene som redskaper for læring i alle fag, i arbeidslivet og

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

FYR-skulering 1.- 3. desember 2014 NORSK Restaurant- og matfag Roy-Olav T. Øien

FYR-skulering 1.- 3. desember 2014 NORSK Restaurant- og matfag Roy-Olav T. Øien FYR-skulering 1.- 3. desember 2014 NORSK Restaurant- og matfag Roy-Olav T. Øien Sesjonsinnhald Møteplassar Digital forteljing om laksepudding Kantinemat Kreativ skriving Digitale loggar Oppsummering Tverrfaglege

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet. Gjeld frå http://www.udir.no/... Formål

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

skriftlig eksamen i norsk - 2009

skriftlig eksamen i norsk - 2009 skriftlig eksamen i norsk - 2009 Ny eksamensordning for grunnskolen To eksamensdager : Fredag 8.mai: Norsk hovedmål Mandag 11.mai:Norsk sidemål På forberedelsesdagen blir elevene gjort kjent med hvilken

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

FYR-skolering. 12.-14.oktober 2015. Norsk og DH del 2. Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande

FYR-skolering. 12.-14.oktober 2015. Norsk og DH del 2. Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande FYR-skolering 12.-14.oktober 2015 Norsk og DH del 2 Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande MÅL OG MØTEPLASSER Sammenfallende kompetansemål i fellesfag og programfag Årshjul Form og Farge Uke 37-39

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk Munnleg kommunikasjon presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og formålsteneleg bruk av digitale verktøy og medium vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Grip teksten NORSK Vg1 Forslag til årsplan (elev)

Grip teksten NORSK Vg1 Forslag til årsplan (elev) 0 HAUSTHALVÅR Veke Tema 34 35 Kapittel 1 Omgitt av tekstar Kapittel 3 Å lese og skrive strategiar og tekstkompetanse: Skriveog lesetrekanten, Lese- og skrivestrategiar Bli kjend med: læreplanen læreboka

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE:

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE: -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk, ortografi og tekstbinding -lese og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

FYR-SKOLERING MÅL OG MØTEPLASSER. Elektro Ved Randulf Rønningen og Bente Hermstad

FYR-SKOLERING MÅL OG MØTEPLASSER. Elektro Ved Randulf Rønningen og Bente Hermstad FYR-SKOLERING 16.11 MÅL OG MØTEPLASSER Elektro Ved Randulf Rønningen og Bente Hermstad Refleksjon Hva skriver elevene i mitt fag? Hvilke muntlige ferdigheter trenger elevene i mitt fag? Læreplan i norsk

Detaljer

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. januar 2016 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid 34-37 Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lære Elevane skal arbeide med: Kap.1. LB På biblioteket Lære å bruke biblioteket Lære skilnaden på skjønnlitteratur og faglitteratur Lære om ein forfattar

Detaljer

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon Fag: Norsk Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17 Period e Kompetansemål 1+2 lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Grunnlegge

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Presentasjon av lokale og økologiske råvarer

Presentasjon av lokale og økologiske råvarer TITTEL: Presentasjon av lokale og økologiske råvarer UNDERVISNINGSOPPLEGG TILPASSET Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og kokk- og servitørfag vg2 DE GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE Elevene skal trene på å

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8a b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Solveig Skeidsvoll Frode Waardal Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag Kultur

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 34-37 -orientere seg i store mengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurderer relevant informasjon i arbeid med faget Studieteknikk A-boka: Kap. 1: Korleis

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål frå kunnskapsløftet Elevane skal kunne: V 34-40 lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta uttrykke og grunngi eigne standpunkt og vise respekt for

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 NOR0214 NOR0215 NOR1415 EKSAMEN 2013: HEILT HELT? EKSEMPELOPPGAVER: EN HELT HAR MANGE ANSIKTER 2014??? Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 Eksamen i norsk

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje

Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje Samansette tekstar Aina, Linn og Silje Innleiing Vi vil i denne oppgåva først presentere kva ein samansett tekst er og kvifor dei samansette tekstane er eit av hovudområda i norskfaget. Deretter vil vi

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Praksiseksempel - Skriving av reflekterende og argumenterende tekst i KRLE

Praksiseksempel - Skriving av reflekterende og argumenterende tekst i KRLE Praksiseksempel - Skriving av reflekterende og argumenterende tekst i KRLE ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.09.2015 Tilknytning til læreplanen Å kunne uttrykke seg skriftlig i KRLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

Digital kompetanse. Kjartan Bjorøy Høgskulen i Volda

Digital kompetanse. Kjartan Bjorøy Høgskulen i Volda Digital kompetanse Høgskulen i Volda Digital dømmekraft Elevene skal kunne: 10-klasse: Bruke tekster hentet fra bibliotek. Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede

Detaljer

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016 Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til utvikling av og er ein del av fagkompetansen.

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: Grunntall 1a + 1b Ressursperm Nettsted med oppgaver Grunnleggende ferdigheter Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning Landåssvingen 15, 5096 BERGEN

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning Landåssvingen 15, 5096 BERGEN H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning Landåssvingen 15, 5096 BERGEN Eksamensoppgave høsten 2012 Ny/utsatt eksamen Bokmål Eksamensdato : 14. desember 2012 Utdanning : GLU 1-7 Emne

Detaljer

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15 FAGET NORSK PÅ BLUSSUVOLL SKOLE Undervisning og emner Undervisningen består primært av tradisjonell klasseromundervisning, der én lærer underviser en hel klasse. Én time i uka har alle klassene en ekstra

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Kunnskap i skolen 3. april 2014 FYR. og skriveopplæring. Hva skal egentlig elevene lære? Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no

Kunnskap i skolen 3. april 2014 FYR. og skriveopplæring. Hva skal egentlig elevene lære? Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Kunnskap i skolen 3. april 2014 FYR og skriveopplæring Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Hva skal egentlig elevene lære? FYR og NyGIV: Et storstilt og standhaftig prosjekt for å sette undervisningsmetodikk

Detaljer

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DTR2001Produksjon Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 34 uttrykke og grunngi egne standpunkter referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne tolkinger av personer,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse Årsplan i norsk for 8. klasse 2017-2018 Læreverk: Nye Kosmos Klasse/steg: 8A og 8B Skuleår: 2017 2018 Lærar: Heidi Svori, Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen -beherske grammatiske begreper som beskriver

Detaljer