FYR oktober Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret."

Transkript

1 FYR oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas Tomas Bjørnstad, Østfold

2 FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig, muntlig, multimodalt og digitalt Språk, begrep og sjangere som hører programfaget til Faget/ yrket i samfunnet og i framtida Demokrati og medborgerskap

3 MØTEPLASSER SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON - lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål - skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster - tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv - vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier - gjøre rede for argumentasjon i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster - skrive kreative tekster med bruk av ulike språklige virkemidler - innhente, vurdere og bruke fagstoff fra ulike digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett - bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster

4 bruke fagkunnskaper og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR MUNTLIG KOMMUNIKASJON

5 Formelt brev Kommunikasjon med kunde. Faglige kravspesifikasjoner og formelle krav til sjanger. Tradisjonell norskoppgave med faglig skriveoppdrag Artikkel om el-avfall Fagartikkel med krav til kildebruk Virkelighetsnære skriveoppgaver Tydelig formål og mottaker Flerfaglighet og grunnleggende ferdigheter Skriving som krever faglig presisjon Tydelige rammer for skriving

6 Sammensatt tekst Reklame for elevbedrift Multimodalitet; farger, illustrasjoner etc. Artikkel til et boligmagasin Skrive fagtekst med et klart formål Meningsfylt tverrfaglighet (21st. Century skills) Multimodalitet; bruk av illustrasjoner og andre meningsbærende ressurser En tekst som kan publiseres.

7 Brev til en gammel tante Realistisk og faglig skriveoppdrag i kreativ innpakning Krever faglig dyktighet og presisjon. «Ryddeskriving» for å oppnå dybdelæring innen eget fagområde. Elbil argumenterende tekst Argumentasjon som krever fagkunnskap Realistisk krav til kildebruk Bilder og andre meningsbærende ressurser gir læringseffekt

8 Formelt brev Kompetansemål, norsk: - skrive tekstar med tema og fagterminologi som er tilpassa eige utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekstar - tilpasse språk og uttrykksmåtar til ulike skrivesituasjonar i skule, samfunn og arbeidsliv - bruke faglig presist språk i kommunikasjon med kundar, supportpersonell, kollegaer og representantar frå andre fagområder Kompetansemål, vg3 Data og Elektronikk: - planleggje og dokumentere system som høyrer til forretningsområdet til databedrifter

9 Bakteppe for oppgåva: Fagskulen i Bakkebygrenda skal flytte i nye lokale. Dei nye lokala har eit hovudbygg og eit verkstadbygg som ligg 150 meter frå hovudbygget. Dei har 80 berbare datamaskiner, 2 serverar, 5 MFP kopimaskiner i nett, 5 trådlause aksesspunkt for POE og 1 ruter/brannmur som skal inn i hovudbygget. Verkstadbygget har trekkerør under bakken til hovudbygget. Internt i verkstaden er det mogeleg å trekke kablar via kabelbruer der sterkstraums kablane ligg. Her skal det vere 5 stasjonære datamaskiner og ein nettverksskrivar. Som IT-ansvarleg ved skulen må du designe nettverket, kjøpe inn switchar og lage kravspesifikasjon for infrastrukturen. Fylkeskommunen krev at switchar skal vere av typen HP Procurve. Løysinga skal og presenterast for leiinga ved skulen for godkjenning.

10 Sjølve skriveoppdraget: Du må difor lage følgjande : Kravspesifikasjon for kabel, patchepanel og datauttak. Dette skal sendast til firmaet som skal installere infrastrukturen. Skrivast som formelt brev til Kablestrekkarane AS, pb 333, 0201 Oslo Nettverksdiagram i Visio, Edraw eller Dia. Bestillingsliste for utstyr. (Ikkje verkty) Bruk mal i Excel eller Calc Kostnadskalkyle i Excel eller Calc. Du er ansvarleg for innkjøp av alt utstyr, men du leiger eit sterkstraumsfirma til sjølve jobben. Dei tek 800,- + mva per punkt. For evt. fiberuttak må du rekne 4000,- +mva pr. punkt. (Eit punkt er eit nettverksuttak som er terminert både der utstyret skal stå og der fordelinga er.) Eit brev til leiinga med kostnadskalkyla og grunngjeving for val av utstyr. (Ikkje teknisk) Oppsett som formelt brev. Argumenter for kvifor løysinga du skisserer vil vere det beste valet for bedrifta med omsyn til pris, yting, driftskostnader osb. NB! Leiinga ved bedrifta er flinke med økonomi, men har ikkje så god teknisk kompetanse.

11 Vurderingskriterium, dataelektronikk: Nivå 1: Karakter 1-2 Lytte, gjenta, følgje instruksar Teikne nettverksdiagram og installere nødvendig programvare. Vurderingskriterium, norsk: Nivå 1: Karakter 1-2 Skriv av, reproduserer tekst. Nivå 2: Karakter 3-4 Forklare, forstå, bruke Bruke malar og program som angitt i oppgåva. Artikkelnummer i bestillingslite. Komplett og rett bestilling utifrå nettverksteikning. Forstå omgrepet stamnett eller backbone. Nivå 2: Karakter 3-4 Forklare, forstå, bruke Nivå 3: Karakter 5-6 Vurdere, analysere, velge andre alternativ Riktig kopla saman. Ha eit korrekt og fornuftig nettverksoppsett med tanke på pris/yting. Kostnadskalkyle med spesifisert mva. Kunne argumentere for eige alternativ i høve andre løysingar Nivå 3: Karakter 5-6 Vurdere, analysere Dårlig språk, mange formelle feil. Tilpassar ikkje språket etter målgruppa. Klarer ikkje å vise kvifor det føreslåtte alternativet er best. Greit språk, nokre formelle feil Greier delvis å tilpasse språket til målgruppa og forklare på ein slik måte at også dei som ikkje har teknisk fagkompetanse kan forstå. Argumenterer ok for val av oppsett, og greier delvis å vise kvifor det føreslåtte alternativet er best. Godt språk, ingen/få formelle feil Språket er klart og presist, og eventuelle faguttrykk er forklart/brukt på ein måte som er godt forståeleg for målgruppa. Gode argument som tydeleg viser kvifor det føreslåtte alternativet er det beste for kunden.

12 Døme på elevsvar: Ole Olsen Gamlevegen FØRDE 26. september 2014 Bakkebygrenda Fagskule Olsenvegen FØRDE Forslag til design av nettverk Eg har laga eit oppsett til det nye nettverket som skal inn på skulen, og viser no dette til de for vurdering. Som IT-ansvarleg ved denne skulen står eg ved at dette er den beste løysninga fo r skulen, og eg venter på at de har godkjent før eg sender inn bestillinga. I den planen eg har laga, har eg lagt stort vekt på oversikt og at nettverket skal vere enkelt og økonomisk i drift. Dei komponentane eg har planlagt å bruke er frå same produsenten, og derfor vil det vere ein enkel sak å finne nye delar for å eventuelt erstatte dei gamle med. Det nye nettverket vil ikkje bli utdatert med det første, i og med at eg har brukt komponentar av høg kvalitet. Eg har lagt opp til å bruke hastigheitar på 10Gb/pr sek mellom fordelingane, som er 10 gongar hurtigare enn dagens standard. Eg ser fram til ei tilbakemelding, og håpar at de synst dette er ei god løysning. Med helsing Ole Olsen

13 Snu deg til sidemannen og reflekter over oppgavene: Du må difor lage følgjande : Kravspesifikasjon for kabel, patchepanel og datauttak. Dette skal sendast til firmaet som skal installere infrastrukturen. Skrivast som formelt brev til Kablestrekkarane AS, pb 333, 0201 Oslo Nettverksdiagram i Visio, Edraw eller Dia. Bestillingsliste for utstyr. (Ikkje verktøy) Bruk mal i Excel eller Calc Kostnadskalkyle i Excel eller Calc. Du er ansvarleg for innkjøp av alt utstyr, men du leiger eit sterkstraumsfirma for sjølve jobben. Dei tar 800,- + mva per punkt. For evt. fiberuttak må du rekne 4000,- +mva per punkt. (Eit punkt er eit nettverksuttak som er terminert både der utstyret skal stå og der fordelinga er.) Eit brev til leiinga med kostnadskalkyla og grunngjeving for val av utstyr. (Ikkje teknisk) Oppsett som formelt brev. Argumenter for kvifor løysinga du skisserer vil vere det beste valet for bedrifta med omsyn til pris, yting, driftskostnader osb NB! Leiinga ved bedrifta er flinke med økonomi, men har ikkje så god teknisk kompetanse. Er det meiningsfylt å bruke norsktimene til oppgåver som i så stor grad krev teknisk kompetanse? Kor mykje tid må programfaglæraren bruke til å vurdere svara på desse oppgåvene? Kva skal vurderast? Er formåla med desse skriveoppgåvene tydelege og gode?

14 Artikkeloppgåve, el-avfall: Oppgåve: Skriv ein artikkel avfallshandtering av elektronikk, der du vinklar det inn korleis ein kan gjenvinne brukbare delar og handtere det øvrige avfallet på ein måte som skadar miljøet minst mogleg. Hent informasjon frå fleire kjelder, både skriftlige og munnlege. Du kan evt. snakke med ein person som jobbar med emnet eller av andre grunnar har mykje kunnskap om emnet.

15 Valmoglegheiter og skrivehjelp: Du kan velje å løyse denne oppgåva på tre måtar. Skriv ein debattartikkel der du tek tydeleg parti for ei sak som gjeld (t.d. at det er for dyrt å gjenvinne elektronikk, at elektronikk og miljøvern ikkje har så mykje med kvarandre å gjere, at mange ikkje bryr seg om lover og reglar osb.) Skriv ein drøftande artikkel der du gjer greie for kva utfordringar ein har i høve til det å handsame avfallet frå all elektronikken ein finn i samfunnet Ein informativ artikkel der du ser på korleis situasjonen er i dag. Her kan du gjerne ha med eit intervju med ein person som har kunnskap om emnet. Artikkelen din skal ha ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning. Innleiinga og avslutninga skal vere cirka like lange. Hovuddelen skal vere lengst. Spørsmål til hjelp: Kor stor er avfallsmengda i dag? Har dei skjedd ei endring? Kvifor? Kva er eventuelle utfordringar ein møter? Kva er årsakene til at avfall utgjer eit problem? Kan vi gjere noko? Korleis og kva

16 SKRIVERAMME FOR DEBATTARTIKKEL med forslag til tekstbinderar Emnet vi diskuterer er: Argument for: Argument mot: Konklusjonen min basert på argumenta er: Avsnitt Innleiing Første avsnitt: Andre avsnitt: Tredje avsnitt: Avslutning/ Konklusjon Startsetningar «Avfallshandering av el.avfall er» «Handtering av elektrisk avfall er eit stort problem» «Ein av grunnane» «For det første» «Ein anna grunn kan vere» «For det andre» «Til slutt» «Sist, men ikkje minst» «Avslutningsvis» «På bakgrunn av det eg har skrive om i denne artikkelen, vil eg konkludere med at».

17 Tekstbinderarkiv Tillegg Og, vidare, forresten, dessutan, til dømes Kontrast Men, sjølv om, endå, derimot, trass i, likevel, i staden for, tvert i mot Tid Då, når, medan, innan, før, etter, så, deretter, etterpå, endelig, seinare, tidligare, samstundes, på den tid Resultat, årsak, samanheng Oppreknande For, fordi, så, då, difor, slik at, viss, altså, dermed, såleis, på grunn av, årsaka til For det første, for det andre, det viktigaste er at, med andre ord

18 Døme på elevsvar:

19 Kva har eleven fått til? Døme på fagleg innsikt: Eit av problema med innsamlinga av elektronisk avfall er at det blir sendt mykje farlig avfall ulovlig til u-land. Måten det blir sendt på er ved skip som har stappfulle containere med diverse elektronisk avfall, til og med bilvrak. Det er mogleg at det er internasjonale kriminelle nettverk som står bak dette. 6 Døme på variert språk/tekstbinding: I dag er det vanleg at alle i ein husstand har kvar sin mobiltelefon og datamaskin. I tillegg har husstanden som regel tv, kjøleskap, vaskemaskin, mikrobølgjeomn, hårfønar og liknande. Til og med bilen har mykje elektronikk og dei nyare bilane har også ein datamaskin innebygd. Kommunikasjon med lesaren: Klarer å formidle fagleg innsikt, teksten er informativ og nyansert. Språklege feil gjer teksten mindre lesbar, skrivaren brukar mellom anna det/den/dei i så stor grad at det nokre stader vert uklart kva han meiner.

20 Vurdering 2: 3-4: 5-6: Skriv av/reproduserer informasjon om avfallshandtering Forstår og brukar informasjon om avfallshandtering og behov for betre ordningar i Formidle fagleg og relevant informasjon om avfallshandtering både før og no. Vurderer konsekvensar. Ikkje tilvising til kjelder Viser til nokre kjelder God og korrekt kjeldetilvising. Manglande avsnitt. Utydelig oppbygging (innleiing, hovuddel, avslutning). Mangelfull rettskriving og teiknsetjing Delvis ulogisk inndeling i avsnitt Teksten har delvis oppbygging (innleiing, hovuddel, avslutning). Delvis korrekt rettskriving og teiknsetjing. Logisk avsnittsinndeling. Tydelig oppbygging med innleiing, hovuddel og avslutning. Korrekt rettskriving og teiknsetjing. Manglar tekstbinding. Noko tekstbinding. God tekstbinding. Kommuniserer dårleg med lesren, vanskeleg å forstå kva som er hovudpoenga iteksten Kommuniserer med lesaren, men greier ikkje alltid å få fram hovudpoenga Kommuniserer godt med lesaren, lett å forstå hovudpoenga I tillegg: kommentarar i teksten, og oppsummerande til slutt.

21 Samansett tekst Etter å ha jobba med samansett tekst og reklame, fekk elevane i oppdrag å reklamere for elevbedriftene sine. Her er eit døme: Eltag UB Kort refleksjon saman med sidemann: Vanskeleg å vurdere, lettare no når det berre er ein karakter (?). Kan ein vurdere kommunikasjonsnivået? Får elevane fram det dei vil? Etos, logos, patos = eit munnleg mål. Kan ein sjå på det i denne samanhengen?

22 Skriveoppdrag med klart formål: Artikkel til et boligmagasin Du har fått i oppdrag å skrive en artikkel til et boligmagasin om varmekilder. Oppdragsgiver vil gjerne at du som elektriker kan si noe om valg av varmekilde til et soverom på ca. 30 m2. Rommet er godt isolert og har ett vindu. Skriv en artikkel hvor du får fram fordeler og ulemper med de ulike varmekilder som kan benyttes. Ta hensyn til ENØK og kom med en konklusjon på hvilken varmekilde du vil anbefale. Illustrer gjerne artikkelen din med bilder/figurer/ tegninger e.l

23 Skriveoppdrag med klart formål/ dataelektronikk: Brev til en gammel tante eller onkel Du har fått en telefon fra en gammel tante eller onkel som vet du har god peiling på data. Hun har en pc som hun klager på er blitt ganske treg i det siste og trenger hjelp til å få den raskere. Hun bor i Bodø så det er ikke så lett å reise dit for å hjelpe henne. Hun ber deg derfor om å lage en selvforklarende beskrivelse om hva hun selv kan gjøre for å prøve å øke hastigheten. Hun har ikke selv de store datakunnskapene, så du må forklare detaljert og enkelt hva hun skal gjøre Forklaringen skriver du i et dokument (word, powerpoint e.l.) og gjerne med bilde

24 Tekster med et formål Realistiske skriveoppdrag gir skriveglede! Elevene blir kunnskapsformidlere med en adresse ut over skolekonteksten Følger arbeidslivets logikk, og ikke bare skolens

25 Elevsvar 1: Hei, onkel, jeg hørte at pc 'n din begynte å bli treg. Jeg kunne dessverre ikke reise til Sogndal for å se nærmere på problemet ditt med datamaskinen, etter det du beskriver så er det noen enkle ting du kan gjøre for å få den raskere. Du kan begynne med de tingene jeg nevner nedenfor, så skal jeg prøve å forklare dette enklest mulig slik at du kan klare å gjennomføre dette uten hjelp. Istedenfor å rote med masse filer og avinstallere programmer du ikke ønsker osv. så mener jeg det lureste er å sette opp maskinen din helt på nytt. Hvis det skal bli gjort så er det viktig at du tar ut alle de filene du vill beholde til et annet lagringsmedium som ikke er på maskinen men som er eksternt, f.eks. en ekstern harddisk eller en DVD og lagre disse filene på. Jeg mener at dette er det beste alternativet for at pc 'n din skal bli rask og fin igjen. Måten du gjør dette på er og enten sette i installasjons cd til Windows, eller å starte opp recovery under oppstart noe som blir gjort med en rekke forskjellige hurtigtaster avhengig av hvilken type maskin du har, det må du informere meg om senere.

26 Elevsvar 2: 1. Det første du burde gjøre er å rydde i gamle filer på harddisken. Det gjør du veldig lett ved bare å slette ting du ikke trenger. Husk å tømme papirkurven etterpå. Grunnen til dette er fordi harddisken blir raskere med masse ledig plass. Det er ikke sikkert dette er nødvendig med tanke på at du hadde nok med ledig plass fra før. 2. Avinstaller alle programmene du ikke bruker. En av hovedgrunnene til at PC-en din er treg kan være at den kjører mange programmer i bakgrunnen hele tiden Slett alle midlertidige filer. Det gjør du ved å laste ned et program kalt CCleaner. 4. Kontroller harddisken din. 5. Defragmenter harddisken. På samme sted som du fant «kontroller» ligger også «defragmenter» bare start det. Det gjør man for å samle alle filene siden de har blidt spredt rundt på harddisken etter man har lagra og sletta filer.. Hvis Pcen fortsatt er treg får du heller skaffe deg en ny en. Kilder: teknofil.no og egne erfaringer

27 Refleksjon: (Elev 1 har skrevet 3 ganske tette sider i brevet til onkel. Elev 2 har skrevet to sider)) Hva kan vi si om mottakerbevissthet? Vil onkel forstå instruksjonene? Vil norsklæreren kunne gi fornuftig respons, eventuelt en vurdering med karakter? På hvilken måte kan norsk- og programfaglærer sammen gi fornuftig og læringsfremmede respons på disse elevsvarene? Går det an å si noe om hvilket svar som er det beste? Hvilket læringsresultat kan vi oppnå med oppgaver som denne?

28 Elbil-Argumenterende tekst Skriv en argumenterende tekst om fordeler og ulemper med økt bruk av el-bil Krav: Artikkelen skal leveres som en sammensatt tekst. Den skal inneholde minst ett bilde og en tabell/grafisk framstilling Det er viktig at artikkelen din er objektiv, altså at den får fram flere sider og baseres på fakta Du skal oppgi kildene dine

29 Klassen deles inn i fire grupper. Argumenter for: Argumenter mot 1. Les tekstene om el-bil nøye og finn argumenter for og mot el-bil. Skriv argumenter inn i ett skjema. 2. Bruk gjerne artiklene dere finner nedenfor. Du kan selvfølgelig bruke andre kilder også Hvor mange el-biler er det i Norge? Hvordan er det sammenlignet med andre land? Hvorfor fører myndighetene en politikk som øker el-bilsalget?

30 El-bil El-bilene sprer seg utover verden, og de har også kommet til Norge. I Juni 2014 var det over solgte el-biler i Norge. Hele 35 prosent av elbilene som ble solgt i Vest Europa første halvår av 2014 havnet i Norge, så vi kan si at el-bilene har kommet på alvor. Regjeringen vil gjerne ha enda flere el-biler på norske veier. De har innført forskjellige regler som gjelder kun for el-biler. Disse reglene er blant annet at el-biler kan kjøre i kollektivfelt, betaler lavere veiavgift, kan parkere gratis flere steder og betaler ikke i bomstasjoner. Det fører til at flere som kjører bensin og diesel biler blir irriterte på disse reglene, men når salget øker enda mer så vil nok disse reglene forsvinne. Illustrasjon ingress - argumentasjon Det finns mange argumenter for og mot el-biler, mange vil trekke fram problemet med langkjøring som et argument mot elbil, kjører du en bil som går på bensin eller diesel så er det bare å stoppe på en bensinstasjon og fylle tanken når den er tom, det tar bare et par minutter, men kjører du en el-bil på langtur så holder batteriet først og fremst ikke like lenge som en bensin tank holder. Når den er tom må du oppsøke en hurtigladestasjon og lade opp bilen. På slike stasjoner tar det ca. en halv time å lade opp batteriet. Så det kan være raskere og kjøre en vanlig bil. Når vi snakker om tid vil flere si at det er raskere å kjøre el-bil på grunn av at de ikke må stoppe i bomstasjoner og kan kjøre i kollektivfelt. Pris er noe folk er opptatt av, el-biler er dyrere enn andre biler. De pengene tjener man fort inn med tanke på at det ikke er bensinavgifter, lavere veiavgift og mindre vedlikehold av motor og andre deler...

31 Salget av el-biler øker dag for dag. Noen merker er mer populære enn andre og noen merker har ikke så stor suksess. Nå skal vi se på et diagram som viser salget av el-biler fordelt over 5 måneder i årsskiftet : I august 2013 så var det ikke så stor konkurranse om salget: Vi ser her at det var veldig populært med el-biler i starten, også sank salget litt før folk begynte å kjøpe el-biler igjen når de så de fungerte. Vi ser her og på forrige diagram at Nissan er det ledende merket innenfor el-biler, men i dag et år senere er det litt jevnere om salget, det har blitt enda mer populært med Tesla selv om den er dyr. Det har også kommet flere modeller fra andre merker som har blitt populære. grafiske framstillinger

32 Hvis jeg skal tenke på miljøet så ville jeg kanskje kjøpt el-bil, det er ikke miljøvennlig å lage en el-bil, men den er miljøvennlig å kjøre. Skal jeg tenke på hva som er mest praktisk så ville jeg kjøpt en vanlig bil, grunnen til det er at det er stort sett bare små el-biler så det kan bli dårlig plass hvis vi er mange. Det kan godt hende det kommer større el-biler i fremtiden, men jeg ville fortsatt hatt en vanlig bil. Det er mer praktisk på langtur, skal du kjøre el-bil på langtur så må du planlegge hvor du skal stoppe for å lade og du må vente en stund mens den lader opp. Kjører du vanlig bil så er det bare å stoppe på en bensinstasjon som er langs de fleste veier i verden og det er ikke så langt mellom hver stasjon. Og det tar 2-5 minutter å fylle tanken full istedenfor en halv time for å lade en elbil på en hurtigladestajon. Hvis jeg skulle hatt en el-bil så ville det blitt som en nr. 2 bil når jeg får meg familie. De fordelene med elbil som gratis parkering og lavere veiavgift vil forsvinne med årene når el-biler blir mere populært. El-bil er nok ikke noe for meg. Kildene mine er: Elbil.no Gronnbil.no Bilder fra: Google.no Gronnbil.no konklusjon og kilder

33 Snakk sammen to og to: I elevsvaret blir faglighet uttrykt både gjennom ord bilder og forskjellige diagram. Er dette en del av den norskfaglige kompetansen eleven skal ha? Bidrar til at eleven lærer mer/ blir en bedre fagarbeider?

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2010 Meningsfull Matematikk Motiverer Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Illustrasjon ved Merete Lysberg Bidragene er samlet

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad «Lengdegrader og brede grader er noen streker som går på kryss og tvers rundt jorden. De er parallallallelle og møtes ved nordpolen. Hvis vi ikke har dem vet vi ikke hvor vi er.» Dette sitatet fra Stompa

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer