Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging"

Transkript

1 Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm. flater Produkter Filter Etterlatt Inntrykk Handling Organisasjon Individuelt Kvalitetsikring

2 Ideen-hvorfor er vi til? Kommunalteknikk sitt eksistensgrunnlag overfor våre kunder/brukere (vår visjon): Vi gjør hverdagen enklere for innbyggere og næringslivet i Sandnes kommune. Hvorfor er eksisterer en virksomhet eller en organisasjon for dens eiere (formålet/virksomhetsideen) Vi tar vare på og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og tjenester i Sandnes kommune (samferdsel, vann, avløp og renovasjon) Ideen-hvem er vi? Vi er en eier og forvalter og vi skal betjene innbyggere og næringsliv i Sandnes med kostnadseffektive kvalitetstjenester for vei, vann, avløp og renovasjon. Vår rolle er å ha ansvar for: produktene og tjenestene overfor brukerne å styre underleverandører og samarbeidspartnere slik at brukertilfredsheten opprettholdes ressursbruk, kvalitet og økonomiske resultater for tjenestene og produktene Tilfredstillende kundebehandling og informasjon til publikum og brukerne

3 Ideen- hvem er vi 2 Hva må vi mestre for å løse oppgavene våre? Fokusere på det vi er gode på sammen- vår kjernekompetanse som er: Teamarbeid Ta vare på og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur og tjenester Utvikle styringssystemer og databaser Samhandling og ressursstyring Visuelt Kommunikasjonsflater Visuelle flater slik som f.eks biler, anleggsskilt, internett, intranett og produktbrosjyrer er utformet etter en bestemt design slik at de er gjenkjennbare Våre bygninger, kontorer, anlegg og andre installasjoner skal være slik at de bygger opp under vårt omdømme. De skal være nøkterne, hensiktmessige, effektive og brukervennlige Produktene og tjenestene Produktene og tjenestene våre skal alltid være synlige på en måte som aldri sår tvil om at vi tar oppgaven på alvor. Gi saklig informasjon om hvor trygge og gode våre produkter er. På et språk alle forstår

4 Handling Våre tjenester og oppgaver sett i forhold til hvordan de utføres, utrykkes igjennom atferden til virksomheten(organisasjonen) og den enkelte medarbeider(individuelt) Organisasjon Evne til å organisere seg i forhold til de handlinger som har med prosjektering, prosesser, rutiner, leveringsevne, ut bygging,oppfølging og vedlikehold å gjøre. Vi skal fremstå for våre brukere og interessenter som: Tilgjengelige- alle som har behov for kontakt med enheten skal oppleve enheten som åpen og tilgjengelig Troverdige- Organisasjonen har et helhetssyn og velger løsninger og tiltak som gir mest effekt for innbyggere og næringslivet. Tydelige- Organisasjonen skal gjennom vår organisering ha en opptreden, uttalelser, oppgaveløsning, kommunikasjon internt og eksternt som er tydelig. Det skal ikke være tvil om hva vi gjør eller kommunisere Tilpasningsdyktige Vi tilpasser organisasjonen, tjenestene, ytelsene og produktene etter kundenes og samfunnets behov Handling-Individuelt Alle handlinger som hviler på den enkelte leders og ansattes evne til å representere kommunalteknikks verdier gjennom kundebehandling, utførelse av arbeidsoppgaver, kommunikasjon, korrespondanse og adferd. Vi må tiltrekke og utvikle ledere og medarbeidere som er: Ansvarsbevisste Myndige- her mener vi at medarbeidere er bevisste sin myndighet og beslutningsdyktighet og utøver den på en saklig måte Kompetente Dette gjør vi ved å: God ledelse Søke etter gode og beholde medarbeidere ved å styrke deres kunnskap, utvikle medarbeidernes talenter, kompetanse og ferdigheter slik at de er i stand til å utføre sine oppgaver og nå sine mål

5 Ledelse i kommunalteknikk Ledelse i kommunalteknikk er to ting: Menneskeledelse- lederskap- bygge identitet, øke energi, dele kunnskap og avklare roller Fagledelse- er styring av fagområdene: vei, vann, avløp og renovasjon Disse kjennetegnes ved: Lederskap- handlingsorientert, avstemmende, lærende og fokusert Styring- evaluering, kontroll og oppfølging, bemanning, organisering, mål,planer og budsjetter Søke etter gode medarbeidere og beholde medarbeidere Dyktige medarbeidere ønsker å arbeide for en virksomhet som er: Troverdig Tydelig Tilgjengelig Tilpasningsdyktig De vil arbeide i en virksomhet- og i en stilling- som de kan være stolte av. Vi vil dermed være en utfordrende arbeidsplass med ansvarsbevisste, myndige og kompetente medarbeidere. Dette gjøres ved å kartlegge og videreutvikle deres talenter, styrker deres kompetanse, ferdigheter og kunnskap

6 Våre verdier Verdiene ligger som en rettesnor for vår adferd, kommunikasjon og hvordan vi arbeider. Vi ønsker følgende mentalitet i kommunalteknikk: Vi jobber engasjert for stabile og gode leveranser- ved et avvik- anledning å vise oss frem og minimalisere virkningen av avviket- og være tydelige på kommunikasjonen rundt det. Vi skal svare og handle ut ifra våre verdier: Tydelig Tilgjengelig Tilpasningsdyktig troverdig Filter- vårt slagord Vårt slagord er et kommunikasjonsfilter: Du tar det for gitt-vi tar det på alvor Slagordet oppsummerer kommunalteknikks holdning i en setning. Vi skal levere kommunaltekniske tjenester på nivå med det beste som gjøres i Norge. Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for brukerne ved at vi legger mye i at våre tjenester leveres på et stabilt høyt nivå.

7 Etterlatt utrykk-omdømme Det du sitter igjen med etter å ha blitt utsatt for en påvirkning. Vårt ønske er at innbyggerne og næringslivet i Sandnes kommune sier at de er litt imponert over folkene i kommunalteknikk. De behandler brukerne godt, gjør en god jobb og holder det de lover. Ideen- Hvorfor er vi til- Identitet Måler og utvikler ansattes tilhørighet til og identitet med sin enhet/virksomhet.. Desto høyere indeksskår og desto flere som føler tilhørighet til organisasjonen, desto større er sannsynligheten for at visjonen blir realisert og verdiene virker styrende på adferd. Driverne for Identitetsindeksen er formål, visjon, posisjon, kjernekompetanse, verdier og image.

8 Ideen- hvem er vi?- Kjernekompetanse- (Kunnskap) Måler og utvikler ansattes kunnskap med vekt på kunnskapsdeling og kommunikasjon, dvs. alles evne til å utvikle, bruke og dele sin kunnskap. Driverne for kunnskapsindeksen omfatter hvordan kunnskap deles, utvikles, brukes, er tilgjengelig og er basis for kollegalæring og kundelæring. Drivere Kunnskaps optimalisering Kundelæring Leverandørlæring Bruk av strukturkapital Kollegadeling Utvikling av strukturkapital -kolleger Utsagn Jeg deler kunnskap for maksimal verdiskaping (Deler kunnskap) Jeg lærer sammen med kunder (Lærer - kunder) Jeg lærer sammen med leverandører (Lærer hverandre) Jeg bruker verktøy, maler og prosesser på en effektiv måte (Bruker verktøy) Jeg integrerer verktøy, maler og prosesser på en effektiv måte (Integrer verktøy) Jeg utvikler verktøy, maler og prosesser på en effektiv måte (Utvikler verktøy) Ideen- hvem er vi? Teamutvikling - Kombinasjon Identitet og energi Kombinerer vi identitets- og energimålingene får vi et godt mål på teamutvikling i organisasjonen. Identitet Stamme Reelt team Gruppe Ide gruppe Energi Apr.04 Sept 04 Apr.05 Sept 05 Apr.06 Sept 06 April 07 sept07 Identitet 23 23,1,6 26,1 25,7 26,3 26,3 26,3 Energi 20,6 20,6 21,9 23,4 25,0 23,5,2,8

9 Visuelt- kommunikasjonsflater Jeg kjenner til hvor jeg kan få informasjon vedrørende kommunalteknikk sine tjenester, hvis ja, hvor henter du info: internett, avisen, kommunens servicetorg etc - Internett - Avisen - Kommunens servicetorg, etc Jeg er fornøyd med den informasjonen jeg får fra Kommunalteknikk, hvis nei, Hvilket område er du misfornøyd med? - Vann - Avløp - Renovasjon - Vei - Parkering - Andre 0,0 % Visuelt- produkter Jeg er fornøyd med kontakten med de som utfører arbeid for Kommunalteknikk Jeg er fornøyd med saksbehandlingstiden i Kommunalteknikk Jeg er fornøyd med renovasjonsordningen Jeg er fornøyd med miljøstasjonene i kommunen Jeg er fornøyd med kildesorteringen av avfall Jeg er fornøyd med ordningen for miljøfarlig avfall Renovasjons totalt (gjennomsnitt) Jeg er fornøyd med vanntrykket hjemme Jeg er fornøyd med smaken på vannet hjemme Jeg er fornøyd med temperaturen på vannet hjemme Jeg er fornøyd med kvaliteten på avløptjenesten i kommunen Vann og avløp totalt (gjennomsnitt) Jeg er fornøyd med kvaliteten på veier og gater Jeg er fornøyd med kvaliteten på gang og sykkelveiene Jeg er fornøyd med vintervedlikeholdet Jeg er fornøyd med renholdet av veier og gater Jeg er fornøyd med trafikksikkerheten på kommunale veier Vei (gjennomsnitt)

10 Handling- organisasjon- Menneskelige relasjoner- Kombinasjon Energi og omdømme Kombinerer vi måling av energi og omdømme, får vi et godt utrykk for kvaliteten i de menneskelige relasjoner (mellom ansatte og kunder). Gapet mellom skårene er et godt utgangspunkt for synliggjøring og for å få i gang læringsprosessene også her. Energi K U N D E R Ubalansert relasjonskvalitet Lav relasjonskvalitet Ubalansert relasjonskvalitet Optimal relasjonskvalitet MEDARBEIDER Omdømme Apr.04 Sept 04 Apr.05 Sept 05 Apr.06 Sept 06 April 07 Sept 07 Energi 20,6 20,6 21,9 23,4 25,0 23,5,2,8 Omdømme (22,7) (22,7) 22,7 22,7 22,4 22,4 21,2 21,2 Handling- Individuell- Ledelse og styring -Energi Energi indeksen måler ledernes og medarbeidernes evne til å skape resultater. Den måler også og utvikler en arbeidsgruppes energi/engasjement. Driverne for Energiindeksen er fokus, ressurser, talent, ros, omsorg, utvikling. Kombinerer vi resultatene fra Energi og identitetsindeksen får vi et godt mål på graden av team organisering.

11 Handling- Individuell Kunnskapsdeling- Kombinasjon Kunnskap og energi Kombinerer vi kunnskaps- og energimålingene får vi et godt mål på kunnskapsutviklingen i organisasjonen. Er skåren på over på begge indeksene, karakteriserer vi arbeidsgruppen som kunnskapsaktivister. Gapet mellom skårene er et godt grunnlag for å få i gang læringsprosessene. Gapet forteller deg som leder noe om hva dere kan ta tak i, men det er viktig på huske på at gruppen i fellesskap bør komme frem til tiltak og handlingsplaner. Kunnskap Kunnskaps aktivister Energi Apr.04 Sept 04 Apr.05 Sept 05 Apr.06 Sept 06 April 07 Sept 07 Kunnskap 21,1 21,9 25,0 26,2 25,7 25,0 25,0,7 Energi 20,6 20,6 21,9 23,4 25,0 23,5,2,8 Handling- Individuell Har du tatt kontakt med kommunalteknikk om deres tjenester?, Hvis kontakt: Jeg er fornøyd med tiden det tok før jeg fikk svar fra kommunen KUNDER - KLAGE OG SKADEBEHANDLING Har du noen ganger klaget formelt på kommunalteknikks tjenester? Hvis ja: hvilken tjeneste klaget du på? - Vann - Avløp - Renovasjon - Vei - Parkering Hvis ja: Opplevde du at kommunalteknikk tok deg på alvor?

12 Etterlatt utrykk- Omdømme Måler og utvikler en enhets/virksomhetens relasjon med sine kunder/brukere/leverandører. Engasjerte kunder er tilfredse kunder som er mer rause med tilbakemelding og bidrar samlet sett til en mer produktiv organisasjon. Driverne er kvalitet (målt som tilfredshet og anbefaling), problemløsning, integritet, stolthet og lidenskap. Drivere Påstander 1. Tilfredshet Jeg er generelt sett fornøyd med kommunalteknikk 2.Anbefale Jeg snakker alltid positivt til min nærmeste familie om kommunalteknikk 3. Toverdighet Kommunalteknikk leverer alltid de tjenestene de har lovet 4.Integritet Kommunalteknikk behandler med alltid rettferdig 5.Stolthet 6.Lidenskap Kommunalteknikk behandler meg alltid med respekt Kommunalteknikk gjør hverdagen enklere for meg Etterlatt uttrykk - Kombinasjon Identitet og omdømme Kombinerer vi måling av identitet og omdømme, får vi et godt uttrykk for styrken i selskapet som merkevare. Denne kombinasjonen er svært nyttig når man skal arbeide med merkevareutvikling. Gapet mellom skårene er et godt grunnlag for synliggjøring og for å få i gang læringsprosessene. Identitet Merkevare Omdømme Apr.04 Sept 04 Apr.05 Sept 05 Apr.06 Sept 06 April 07 Sept 07 Identitet 23 23,1,6 26,1 25,8 26,3 26,3 26,3 Omdømme (22,7) (22,7) 22,7 22,7 22,4 22,4 21,2 21,2

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer