Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret. Rapport om avhending av forsvarseiendommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret. Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2009"

Transkript

1 Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret Rapport om avhending av forsvarseiendommer

2 Verdiskaping: Salg av forsvarseiendommer har gitt millioner kroner i netto inntekter til forsvarsbudsjettene. s. 4 Naturperler: dekar, tilsvarende fotballbaner, er sikret som friluftsområder for allmennheten. s. 12 Miljøsanering: tonn forurenset grunn og over tonn forurensede sedimenter er fjernet og leveres godkjent deponi. Solgt, revet eller sikret: Siden 2001 er forsvarssektorens bygningsmasse redusert med 2,2 millioner kvadratmeter. s. 8 s. 16 Innhold Forord... s. 3 Verdiskaping... s. 4 Inntekter fra salg: Et innbringende utviklingsprosjekt... s. 6 Kostnader til rydding og sikring: Rakke fort omgjort... s. 7 Miljøopprydding... s. 8 Stort miljøprosjekt: Å trylle bort et tankanlegg... s. 10 Friluftseiendommer... s. 12 Miljømanøver på Midtsand: Fra båtslipp til strandidyll... s. 14 Utfaset bygningsmasse... s. 16 Tidenes største for Skifte: Fra overkommando til «bydelskommando»... s. 19 Bakgrunn... s. 20 Rammebetingelser...s. 22 Veien videre... s. 23 2

3 En vellykket vei fra militært til sivilt Den storstilte avhendingen av forsvarseiendommer har sitt utspring i omstillingen av Forsvaret som startet ved inngangen til dette årtusenet. Hovedmålsetting var å frigjøre midler til Forsvarets spisse ende. Å redusere kostnadene til eiendo m, bygg og anlegg ble derfor et viktig delmål for sektoren. For å gjøre avhendingsjobben ble Skifte Eiendom etablert som en del av Forsvarsbygg. Først noen tall som setter denne eiendomsreformen litt i perspektiv: Ved inngangen til 2000-tallet forvaltet forsvarssektoren om lag seks millioner kvadratmeter bygningsmasse. I 2001 bestemte Stortinget at forsvarssektoren skulle fase ut og i størst mulig grad avhende to millioner kvadratmeter i perioden frem til I 2004 ble det satt et mål om ytterligere nedtrekk på en halv millioner kvadratmeter i løpet av perioden Det vil si en total utrangering av 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Korrigert for den nybyggingen som foregår kontinuerlig, gir dette et enda større brutto avhendingsbehov. Dette er uten sidestykke den mest omfattende eiendomsreformen i norsk historie. Til sammenligning forvalter Statsbygg i dag 2,6 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Dette er imidlertid bare tall. For berørte lokalsamfunn fører nedleggelse eller flytting av Forsvarets virksomhet i blant til uro, men byr også på nye muligheter. I alle tilfelle jobber Skifte Eiendom målrettet med tilrettelegging for ny sivil virksomhet. Dette arbeidet har resultert i et mangfold av sivile aktiviteter på tidligere forsvarseiendommer. På skifte.no kan du se og lese om et stort utvalg av eksempler på etterbruk som har gitt nytt liv på tidligere militær grunn. Mens Skifte Eiendoms rive-, rydde-, og miljøsaneringskostnader på enkelte prosjekter overstiger den endelige salgssummen, avhendes andre eiendommer med stor økonomisk gevinst. For forsvarssektoren er tidligere bundet kapital blitt frigjort til andre viktige oppgaver. I gjennomsnitt har forsvarssektoren årlig blitt tilført 286 millioner kroner netto fra salg av eiendommer. I tillegg har Forsvaret kunnet omdisponere frigjorte forvaltningskostnader. Sammenlignet med en situasjon uten utrangering og avhending av eiendommer sparer Forsvaret i dag om lag 570 millioner kroner i årlig husleie. Rasjonalisering av eiendomsmassen har således vært en stor økonomisk suksess for Forsvaret. Siden 2001 har Skifte Eiendom jobbet systematisk med å utvikle mest mulig effektive metoder for avhending, samtidig som vi ivaretar samfunnsansvaret som påligger oss som offentlig aktør. Vi ser at også andre aktører innenfor det offentlige har betydelig potensial til å effektivisere sin eiendomsmasse. Skifte Eiendom tilbyr derfor sin kompetanse til offentlige eiendomsaktører utenfor forsvarssektoren. I denne rapporten presenterer Forsvarsbygg Skifte Eiendom både statistikk og eksempler fra avhendingsjobben som er gjort i perioden Oslo, april 2010 Roger Jenssen direktør i Skifte Eiendom 3

4 Verdiskaping Frigjort kapital Skifte Eiendom har levert sterke nettoresultat hvert år siden etableringen i Dette kommer Forsvaret direkte til gode ved at nettoresultatet føres i inntektskapitlet i de årlige forsvarsbudsjettene. Slik frigjør Skifte Eiendoms virksomhet kapital ved at nettoresultatet går direkte tilbake til drift og modernisering av Forsvaret samt andre aktiviteter i forsvarssektoren. Siden etableringen av Skifte Eiendom i 2001 til og med 2009 har Skifte Eiendoms avhending av militær eiendom tilført forsvarsbudsjettene millioner kroner. Stortinget setter i Statsbudsjettet krav til inntekter fra avhending av forsvarseiendommer. Skifte Eiendom har alle år siden etableringen levert nettoresultat i henhold til disse budsjettkravene. Omsetning Skifte Eiendom omsatte i perioden 2001 til og med 2009 for Skifte Eiendom har ført 2,5 mrd. kroner i netto tilbake til Forsvaret: Realiseringen av disse verdiene har vært avgjørende for den omfattende forsvarsomstillingen både utgiftene forsvarssektorene har spart ved å bli kvitt overflødig eiendomsmasse og de nevnte salgsinntektene har vært sentrale finansieringskilder for omstillingen. FRIDTHJOF SØGAARD, EKSPEDISJONSSJEF I FORSVARSDEPARTEMENTET millioner kroner. I toppåret 2004 omsatte virksomheten for 903 millioner kroner. I all hovedsak er avhendingen av forsvarseiendommer nettofinansiert ved at inntekter fra salg av eiendommer finansierer salgskostnader, samt kostnader knyttet til riving, sikring og miljøprosjekter. Et forsvarsetablissement som skal avhendes består gjerne av både inntektsgivende og kostnadsdrivende enkeltprosjekter: Noen bygg må rives, mens andre må sikres og eller settes i stand før de kan selges. Andre igjen kan selges som de er, men har kanskje en søppelfylling, et oljedeponi eller en skytebane som må miljøsaneres før eiendommen er klar for ny sivil bruk. I mange tilfeller må tomten som skal avhendes både reguleres og reseksjoneres. Totalen gir et komplekst avhendingsbilde, der de salgsforberedende arbeidene i enkelte tilfeller overstiger endelig salgsverdi. Videre finnes det eiendommer som utelukkende har en kostnadsside, for eksempel fordi bygg ligger på leid tomt med avtalefestede klausuler som hindrer bruk til annet enn forsvarsformål. Til tross for dette er godt over halvparten av inntektene fra eiendomssalget tilbakeført til forsvarssektoren som netto inntekter. Kostnadsbilde For årene 2005 til 2009 foreligger det sammenlignbare tall for fordeling og kategorisering av virksomhetens kostnader. For årene før 2005 hefter det betydelig usikkerhet til sammenlignbarheten av kostnadskategoriseringen, og en sammenligning av regnskapstallene må derfor gjøres med forbehold om dette. Miljø-, rive- og ryddekostnader Tilrettelegging for etterbruk av utrangert forsvarseiendom medfører ofte store kostnader til miljø- og ryddearbeider. En betydelig andel av inntektene fra salg av forsvarseiendommer brukes til riving, rydding, sikring og miljø-, grunn- og sedimentsanering knyttet til bygningsmasse, skytefelt og stillingsanlegg. Generelt vil Skifte Eiendom rydde opp til et nivå som i minste fall tilfredsstiller de krav forurensningsmyndighetene anbefaler for den aktuelle fremtidige arealbruk. I brukte kroner per år har kostnaden til miljøsanering og sikring økt jevnt fra 2003, da det ble brukt om lag 8,7 millioner kroner, til 2009 da det ble brukt 119,4 millioner kroner. Markedsaktiviteter Skifte Eiendom selger både i egen regi og gjennom meglerkontorer. Andelen av totale kostnader som har gått til markedsaktiviteter og meglerhonorarer har ligget relativt stabilt i årsregnskapene i perioden. I kroner var denne utgiftsposten eksempelvis på om lag ni millioner kroner i år 2002 og 32,4 millioner kroner i Drifts-, foredlingsog administrasjonskostnader Driftskostnadene omfatter forvaltning av eiendommene i Skifte Eiendoms portefølje. Det vil si forvaltning av en eiendom fra den overføres til Skifte Eiendom frem til den er avhendet. Denne utgiften har derfor variert avhengig av utrangeringstakten i Forsvaret og avhendingstakten (omløps hastigheten) i Skifte Eiendom. Foredlingskostnader omfatter blant annet utgifter knyttet til tilrettelegging av en eiendom for avhending og utbedringer knyttet til krav som følger av bestemmelser om vern. Frem til sommeren 2004 var forvaltningen av nasjonale

5 masse pr EBA-kategori (prosent) BA og ngsg legg g egg ningsmasse pr Lønnskostnadene EBA-kategori (prosent) i Skifte Eiendom fremkommer ikke i brutto omsetning, Andre EBA 13 % Administrasjonsog fremkommer og stabsanlegg derfor ikke i kostnadsbildet på lik linje 3 % Velferds- med og øvrige kostnader. fritidsanlegg Dette kommer av at lønnskostnadene refunderes av Forsvarsdepartementet. 17,7 % Forlegninger og I 2009 var lønnsutgiftene i Skifte messer Basisanlegg Eiendom på 29 millioner kroner. % Strids- og rsanlegg Utdanningsingsanlegg Lager- og eholdanlegg,7 % Basisanlegg 9 % Lager- og edlikeholdanlegg 13 % Administrasjonsog stabsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg 17,7 % Forlegninger og messer 8,5 % Boliger festningsverk en del av Skifte Eiendoms virksomhet. Etter at Nasjonale Festningsverk ble etablert som et eget forretningsområde i Forsvarsbygg falt drifts- og administrasjonskostnader knyttet til festningsverkene ut av Skifte Eiendoms virksomhet. 8,5 % Boliger Reduserte leieutgifter for Forsvaret Forsvaret betaler en husleie til Forsvarsbygg som er fastsatt i henhold til utleid areal, og kostnader for det enkelte inventar. Når Forsvaret utrangerer en eiendom, det vil si at de ygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) sier opp leieavtalen av et inventar, vil,4 % Andre EBA inventaret flyttes 13 % Administrasjons- over fra Forsvarsbygg Utleies til Forsvarsbygg Skifte og stabsanlegg 9,1 % Strids- og rsvarsanlegg 3 % Velferds- og Eiendoms portefølje fritidsanlegg for påfølgende,6 % Utdannings- avhending. Forsvaret vil følgelig ha g øvingsanlegg økonomisk nytte av avhendingen på 17,7 % Forlegninger og to måter. For det første messer ved at netto inntekter fra all avhending 8,5 % Boliger tilbakeføres til forsvarsbudsjettet, og for det andre ved at leiekostnaden på de aktuelle inventar faller bort. Beregninger tilsier at bygningsmassen Skifte Eiendom har avhendet ville i 2010 gitt Forsvaret en leiekostnad på om lag 570 millioner kroner. Dette innebærer en betydelig årlig besparelse for Forsvaret sett opp mot en situasjon uten utrangering og avhending av denne eiendomsmassen. Graftittel 650 Nøkkeltall i mill. kroner Tilbakeført inntekter til forsvarsbudsjettet 405,9 433,4 436,6 182,4 106,3 Miljø-, Rive- og ryddekostnader 34,4 58,3 84,7 97,4 119,4 590 Foredlingskostnader 35,4 16,6 15,3 13,5 13,2 Bygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) Graftittel 570 Driftskostnader (forvaltning av eiendommer) 45,9 47,0 44,0 30,9 33, ,4 Markedsaktiviteter % Andre EBA 13 % Administrasjons- 17,5 13,6 11,3 7,7 9,0 550 Administrasjon 2006 og annet og stabsanlegg ,8 66,4 53,3 49,630 33,8 19,1 % Strids- og forsvarsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg 610 4,6 % Utdanningsog øvingsanlegg 1,7 % Basisanlegg % Lager- og vedlikeholdanlegg Graftittel Omsetning i prosent per hovedaktivitet ,8 % Administrasjon og annet 2,9 % Markedsaktiviteter ,8 % Foredlingskostnader 8,8 800% Driftskostnader (forvaltning av 600eiendommer) 8,6 % Miljø-, Riveog 400ryddekostnader % % 60 % 40 % 20 % 0 % Graftittel ,5 % Boliger % Tilbakeført inntekter til forsvarsbudsjettet ,7 % Forlegninger og messer Netto kontantresultat og Stortingets budsjettkrav i mill. kroner Netto kontantresultat Stortingets årskrav Brutto inntekter Årlig omsetning i mill kroner i prosent per hovedaktivitet Beregnet årlig husleiebesparelse for Forsvaret Administrasjon og annet Markedsaktiviteter Foredlingskostnader Driftskostnader (forvaltning av eiendommer) Miljø-, Rive- og ryddekostnader Tilbakeført inntekter til forsvarsbudsjettet Beregnet besparelse i husleie Akkumulert besparelse prosent av omsetningen er tilbakeført som inntekter til forsvars sektoren

6 Inntekter fra salg: Et innbringende utviklingsprosjekt Den tidligere militærleiren Persaunet i Trondheim sentrum er et eksempel på et svært innbringende salgsprosjekt. Her lyktes det Skifte Eiendom å nær tredoble prosjektets salgsverdi, fra rundt 90 til rundt millioner kroner, ved å utvikle eiendommen før salg. Persaunet-området var i over 80 år avstengt til offentlige og militære formål blant annet sykehus i mellomkrigstiden, forlegnings- og administrasjonsleir for tysk ubåtpersonell under 2. verdenskrig og base for norsk marine, hær og heimvern i etterkrigstiden. I 2003 vedtok Forsvaret og Trondheim kommune at de ikke lenger ønsket å disponere det 150 dekar store Persaunetområdet. Salgsverdi for eiendommen «slik den var» ble anslått til om lag 90 millioner kroner for den delen Forsvaret eide, som alene var på 105 dekar. Fra unik leir Leirens oppbygning og arkitekturen på bygningene er unik i europeisk sammenheng. Derfor er cirka 80 dekar omfattet av vern som militærhistorisk landskap, og om lag halvparten av de 41 bygningene som tyskerne satt opp under krigen er vernet, forteller seniorrådgiver Jan Pedersen hos Skifte Eiendom. På grunn av eiendommens særegne karakter ønsket vi å få området omregulert før et salg. For Skifte Eiendom handlet det både om å ivareta verneinteressene så vel som å synliggjøre de verdiene vi mente lå i eiendommen, sier Pedersen. I en av de mest omfattende omreguleringsprosessene i Trondheim kommunes historie ble Persaunet i perioden 2003 til 2005 omregulert til bolig- og næringsformål. Prosessen ble gjennomført i nært samarbeid mellom Skifte Eiendom, Trondheim kommune og Riksantikvaren. til unik bydel Etter omreguleringen var det klart for salg av et område bestående av kvadratmeter bygningsmasse og et utbyggingspotensial på kvadratmeter. Omreguleringen var starten på en helt ny bydel bestående av gamle verneverdige hus og nye moderne bygg. Vi delte Peraunet i syv deler som ble solgt i perioden 2005 til 2007, forteller Pedersen, som er fornøyd med avhendingsprosessen så langt: Da vi bestemte oss for å selge området ble det laget en visjon for arbeidet med omreguleringsplanen. Trondheim Kommune og Skifte Eiendom ønsket at Persaunet skulle bli et positivt og annerledes tilskudd til byens utvikling, sier Pedersen. Tone Valmot i Trondheim Eiendom var med i styringskomiteen for reguleringsarbeidet og fulgte prosessen nøye: Vi ser nå at de visjoner og forestillinger vi gjorde i oppstarten av arbeidet blir realisert til vår store tilfredshet, sier hun. Persaunet fremstår i dag som en levende bydel med stor aktivitet både i nærings- og boligdelen. Unik fortjeneste Også forsvarssektoren har grunn til å være fornøyd: Når de siste delene av leiren blir solgt det gjenstår fem bygg vil prosjektet totalt ha brakt inn millioner kroner. Nettoresultatet tilføres forsvarsbudsjettet. 6

7 Kostnader til rydding og sikring: Rakke fort omgjort Etter å ha vært i militær tjeneste i nesten 70 år først for tyskerne, siden for det norske forsvaret ble naturperlen Rakke fort i 2007 igjen gjort tilgjengelig for folkelig ferdsel. Da var det 80 dekar store området ryddet og sikret slik at Direktoratet for naturforvaltning og Larvik kommune kunne overta. Ni prosent av Skifte Eiendoms inntekter går til riving, rydding og sikring av gamle forsvarseiendommer, herunder eks-tyske fortifikasjoner langs hele norskekysten. Rakke er ett av cirka 280 slike fort og batterier som i tiden fra 1940 til 1945 ble befestet av okkupasjonsmakten med den hensikt å forsvare landet mot en alliert invasjon og beskytte de tyske konvoiene. Mange av disse eiendommene må sikres nøye før Forsvaret og Skifte Eiendom kan overlate dem til ny eier eller tilbakeføre dem til grunneier. Hvorfor må det sikres? Mange av eiendommene skal, som Rakke, åpnes for allmennheten i frilufts- og rekreasjonsøyemål. Ettersom disse fortifikasjonene ikke var bygget for å tåle tidens tann er sikring nødvendig for å fjerne de farer som restene fra militær virksomhet medfører. Prosjektmedarbeider Per Jakob Berg hos Skifte Eiendom forteller at sikring innebærer fjerning av gammel piggtråd, lukking av åpne kummer og sjakter, samt fjerning av snublehinder og andre installasjoner som utgjør en fare for folk og fe. Bunkere som er i ferd med å rase sammen, ofte fordi armeringsjern- og plater eroderes av rust, blir revet, sier han. Naturhistorie Det søkes alltid å bevare historien i naturen ved å gjøre sikringsarbeidet slik at sporene fra fortifikasjonene er godt lesbare i terrenget. Eksempelvis kan dette innebære at løpegraver fylles igjen på en måte som gjør at man tydelig kan se hvor løpegraven har gått. På Rakke kan gjenfylte løpegra ver benyttes som stier, sier Berg. Videre skal alle åpninger i bunkere kunne «leses» ved at man enten senker støpen inn, eller ved at den legges utenpå, slik at skyteskår, døråpninger og lignende kan tydes i ettertid. Sikringsmetodene er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren, og Skifte Eiendom har etter hvert opparbeidet seg bred erfaring med slike oppgaver. Antikvarisk vurdering De fleste av Forsvarets eiendommer er vurdert av Riksan tikvaren i forbindelse med utarbeidelse av Landsverneplanen for Forsvaret. I denne forbindelse har enkelte spesielt godt ivaretatte fortifikasjonsverk fått vernestatus. Oddane fort er plukket ut som eksempel på et eks-tysk fort, og skal tas vare på i fremtiden. Fortet fremstår i dag som intakt og godt vedlikeholdt. Sikkerhet koster Sluttsummen for rydde- og sikrejobben på Rakke fort kom på om lag 3,3 millioner kroner, mens inntektene fra salget av den delen av eiendommen som Forsvarsbygg eide var 1,5 millioner kroner. Dette er et eksempel på hvordan forsvarssektoren tar regningen for å rydde opp etter egen virksomhet og samtidig er med på å tilrettelegge for en sivil etterbruk som er positiv for lokalsamfunnet, sier Berg. Vi vil utvikle området i tråd med allmennhetens interesser. Dette er et flott kystlandskap på kulturhistorisk område, og vi vil forvalte og utvikle det med forsiktig hånd, sa ordfører Øyvind Riise Jensen da avtalen mellom Larvik kommune og Skifte Eiendom ble undertegnet. Bildene viser en løpegrav før og etter sikring. Sikringen av Rakke kystfort utenfor Larvik i Vestfold er et godt eksempel på sikring av en eks-tysk fortifikasjon som ikke er fredet. Sikringsarbeidet har vært omfattende, både på land og i vann: Farlige bunkere er revet, dype løpegraver fylt igjen og piggtrådsperringer og rustent skrot er fjernet. I tillegg har Forsvaret fjernet blindgjengere i strandkanten. Foto: Skifte Eiendom 7

8 Miljøopprydding Forsvarets virksomhet etterlater spor som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Når en eiendom ikke lengre skal brukes av Forsvaret kartlegger og dokumenterer Skifte Eiendom eiendommens forurensingssituasjon. Alt opprydningsarbeid som gjøres er sporbart og av høy kvalitet. Skifte Eiendom arbeider i dag først og fremst på to områder der det er behov for å rydde opp i miljø- og helseskadelige stoffer: Forurensning i grunn og sediment, og forurenset bygningsmasse som skal rives og ryddes. Grunn og sediment På eldre forsvarseiendommer har forurensning av grunn og sediment eksempelvis oppstått i tilknytning til skytebaner, øvingsfelt, avfallsdeponi, olje- og drivstoffdepot og verkstedsog verftsvirksomhet. I tillegg er krigsetterlatenskaper i form av dumpet ammunisjon og annet materiell fra krigen en vanlig forurensningskilde. I tilknytning til skytebaner kommer forurensningen først og fremst fra ammunisjon (bly, kobber, sink og antimon fra håndvåpen, og diverse metaller og eksplosiver fra større kaliber). Ryddeomfang Totalt har Skifte Eiendom i perioden fjernet ca tonn forurenset grunn og over BIOLOGISK RENSING tonn forurensede sedimenter. Når det gjelder forurenset grunn, er det særlig tungmetall- og oljeforurensning fra skytebaner og olje- og drivstoffanlegg som dominerer. Avfallsfyllinger og deponier har gjerne en sammensetning av mange miljøgifter, deriblant det svært giftige stoffet PCB. Pålegg fra KLIF Forsvarsbygg mottok i 2006 pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF, tidligere SFT)) om tiltak, dokumentasjon eller overvåkning av 79 forurensede lokaliteter, der Skifte Eiendom har stått eller står ansvarlig for 45 av disse. Per 31. desember 2009 har Skifte Eiendom avsluttet eller er i ferd med å anbefale 41 av disse lokalitetene avsluttet. Samfunnsnytte Den opprydningen Skifte Eiendom gjennomfører har betydelig positiv miljømessig virkning, men prosessene medfører også ringvirkninger i form av økte CO 2 -utslipp ved for eksempel bortkjøring av forurenset masse. Skifte Eiendom jobber derfor aktivt for å utvikle alternative løsninger som i enda større grad vil bidra til at opprydningsprosessen gir et positivt miljøog samfunnsmessig regnestykke. Skifte Eiendom initierer og iverksetter derfor kontinuerlig nye forsknings- og pilotprosjekter som i større grad skal Ved Bodø Lufthavn har Skifte Eiendom i 2009 oppnådd svært gode resultater ved biologisk rensing av oljeforurenset jord på stedet. Ved å skylle den forurensede massen med vann og lufte og vende på den jevnlig over noen måneder ble naturlige bakteriekulturer stimulert til å bryte ned oljefraksjonene i massen. Behandlingen gjorde at nedbrytingen gikk raskere enn den ville gjort om massen fikk ligge i ro. I pilotprosjektet renset man tonn masse på stedet. Resten av den oljeforurensede grunnen ved Bodø Lufthavn skal renses på tilsvarende vis i Metoden vil også bli videreført i andre prosjekter. muliggjøre rensing av avfall på stedet. Det dreier seg blant annet om: Vasking av tungmetallforurenset jord Lufting og forsøk med mikroorganisk nedbryting av hydrokarboner Forsøk på (tørr)separering og forbrenning av myrmasser med tungmetallforurensning. Rivningsavfall Siden 1. januar 2008 har Skifte Eiendom gjennomført avfallskartlegging og rapportert på sortering av byggavfall i henhold til avfallsforskriftens kap. 15. Hensikten med kapitlet er å «fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygge- og rivingsvirksomhet, samt forebygge ulovlig disponering av slikt avfall». I riveprosjekter dukker gjerne de typiske stoffene opp: asbest, trykkog kreosotimpregnert trevirke og EE-avfall. Ftalater og PCB er også Skifte Eiendom har fjernet ca tonn forurenset masse: Klima og forurensningsdirektoratet har hatt et langvarig samarbeid med Forsvarsbygg og Skifte Eiendom om opprydning av forurenset grunn. Vår erfaring er at de pålegg og tillatelser vi har gitt er gjennomført med høy faglig dyktighet og gode resultater. Hans Jørund Hansen, seniorrådgiver Klima og forurensningsdirektoratet 8

9 blitt en gjenganger i analysene, og det gjøres stadig oftere funn av brommerte flammehemmere, PAH og oljer, klorparafiner og materialer som inneholder klimagasser. SLIK PÅVIRKES MILJØ OG HELSE Denne tabellen viser en oversikt over en rekke stoffer som forekommer i grunn eller bygningsmasse der Forsvaret har hatt sin virksomhet. Tabellen viser hvilken anvendelse de ulike stoffene har i forsvarssektoren, samt stoffenes påvirkning på menneskers helse og miljø. Sorteringsgrad Skifte Eiendom oppnådde i 2009 en sorteringsgrad på 95,4 prosent, mot 97,0 prosent i Det vil si at 95,4 prosent av det totale avfallet er sortert (i motsetning til å bli levert som blandet avfall, eller «restavfall»). Skifte Eiendom oppfyller dermed forskriftens krav om sorteringsgrad på minst 60 prosent med god margin. Hovedmålet er videre å fokusere enda mer på det viktige arbeidet med å samle inn og håndtere alt farlig avfall. Ryddeomfang Samlet ble det rapportert inn tonn byggavfall i I tillegg viser Skifte Eiendoms avfallsrapportering fra 2008 og 2009 at mengden avfall som ble håndtert økte med 93 prosent (fra 9 748,6 til ,2 tonn); mengden farlig byggrelatert avfall som ble håndtert økte med 606 prosent (fra 78,8 til 558 tonn); og antall rapporterte prosjekter økte med 73 prosent (fra 22 til 38), fra det ene året til det andre. Stoff Anvendelse i forsvarssektoren Påvirkning på menneskers helse Bly (Pb) Kobber (Cu) Antimon (Sb) Ammunisjon og kjøretøybatterier. Tidligere fargestoff i maling. Ammunisjon, kobberledninger for elektrisitet; rørledninger for gass eller væsker; i elektronikk, elektromagnetiske motorer og generatorer. Ammunisjon, bilbatterier. I flammehemmende stoff, glass og maling. Bygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) Kan forårsake nerve- og hjerneskader. Store nok mengder kan forårsake død Kan forårsake leverskader Olje All type forbrenning (kjøretøy, oppvarming, % Andre m.m); EBAsmøring av maskineri. 3,4 13 % Administrasjons- og stabsanlegg PCB 19,1 Elektronikk; % Strids- og kondensatorer og Kan forårsake svekket forsvarsanlegg transformatorer; bygningsmaterialer 3 % immunforsvar, Velferds- og skader fritidsanlegg som mørteltilsetning, isolerglasslim, på nervesystem, 4,6 % Utdanningsog fugemasse øvingsanleggog maling, mm. Nå forbudt. forplantningsevne, leverkreft, 17,7 % Forlegninger svekket læringsevne og og utvikling. messer 1,7 % Basisanlegg Asbest I plater eller matter til byggindustrien. Er 8,5 kreftfremkallende % Boliger ved 29 % Lager- og vedlikeholdanlegg innånding. Type avfall som er sortert årlig i tilknytning til rivning av bygningsmasse, i prosent Påvirkning på miljø Giftig for vannlevende organismer Giftig for vannlevende organismer Mange av stoffets kjemiske forbindelser er giftige. Graftittel Lang nedbrytningstid 650 i naturen. Akutt giftig for marine organismer. Ikke skadelig for miljøet En 7,62 mm geværpatron inneholder: 5,65 g bly, 0,71 g antimon, 2,75 g kobber og 0,31 g sink Mer enn 95 prosent av alt rivningsavfall blir sortert før det leveres godkjent deponi. 0,8 % Farlig avfall 80 % Uorganisk materiale 3,5 % Blandet avfall 7,8 % Forurenset jord 3,2 % Organisk materiale 4,4 % Metaller 0,4 % EE-produkter % Farlig avfall 72,2 % Uorganisk materiale 4,5 % Blandet avfall 12,7 % Forurenset jord 3,9 % Organisk materiale 3,6 % Metaller 0,1 % EE-produkter 9

10 Stort miljøprosjekt: Å trylle bort et tankanlegg I november 2009 ble det gamle tankanlegget mellom Langesund og Stathelle solgt av Skifte Eiendom. I prospektet het det at ny reguleringsplan for området var under behandling. Skifte Eiendoms «miljøpatrulje» var ferdig med oppryddingsjobben, og området hvor Forsvarets gamle tankanlegg hadde ligget i snart 60 år var rent nok til å kunne omreguleres til næringsog boligformål med tenkt småbåthavn, og rom for fritidsaktiviteter. Historien Tidlig på 50-tallet trengte Forsvaret et anlegg som kunne ta imot drivstoff fra tankskip og brukes til tanking av fartøyer på vei inn og ut Oslofjorden. Seks tanker på til sammen kubikkmeter ble plassert 240 meter inne i fjellet. Rørledninger, løpende gjennom en 200 meter lang fjelltunell, fraktet marin diesel og tungolje mellom fjellanlegget og fartøyene som la til ved den 70 meter lange dypvannskaia. Den om lag ti måls store tomta inneholdt i tillegg blant annet én pumpestasjon, én underjordisk lagerhall på størrelse med en håndballbane, én utvendig lagerhall til oppbevaring av ulike oljeprodukter, så vel som ett utvendig tankanlegg og fylleplass tilknyttet dette. Ulike oljeselskaper driftet anlegget for Forsvaret frem til nedleggelsen i Historie er viktig når vi skal miljøkartlegge og rydde et område. For eksempel kjente vi til at det siden 1970 hadde vært to tungolje- og dieseloljelekkasjer fra anlegget. Det måtte vi ta hensyn til i ryddearbeidet, sier miljørådgiver hos Skifte Eiendom, Pål Skovli Henriksen. I dette prosjektet måtte vi ta i bruk de fleste av ressursene i verktøykassa, inkludert mange små maskiner og mye rå muskelkraft, ettersom de trange tunellgangene inni fjellet gjorde det vanskelig å komme til med den typen anleggsmaskiner som vanligvis brukes, forklarer Henriksen. Ryddesjauen I desember 2008 var opprydningen ferdig. Ryddesjauen hadde kostet fire millioner kroner. Tankanlegget i fjellet var revet, og mellom 80 og 100 tonn med rør demontert og fraktet bort. Den oljeforurensede fjelltunellen var blitt sanert og eventuelle rester av frifase olje vil bli samlet opp i en oljeutskiller. Da hele fjellanlegget var vasket og tømt ble inngangen forseglet. En låst dør i fjellsiden ville før eller siden blitt forsøkt brutt opp, derfor støpte vi igjen hele inngangen. De eneste som kan komme og fly som de vil nå er flaggermusene, som har fått sitt eget inngangsparti i en liten luke, forteller Henriksen. I tillegg er flere av byggene som var oppført på tomta revet, sammen med de utvendige oljetankene og andre tekniske Hvilken skade er gjort? Henriksen var en sentral ressurs da Skifte Eiendom i januar 2008 startet jobben med å «rydde og vaske» etter Forsvarets tilstedeværelse. Målet var å tilbakeføre tomten til sin opprinnelige stand og gjøre området egnet til sivil bruk boliger, butikker og lekeplasser. En miljøkartlegging av hvor stor skade som var gjort var første steg på vei. Da den omfattende kartleggingen var gjort ble det utarbeidet en omfattende tiltaksplan. Behovene var mange: Fjellanlegg og utvendige områder måtte saneres, tekniske installasjoner og en del bygg måtte rives, og forurenset masse og avfall måtte sorteres og leveres godkjente deponier eller omdisponeres på eiendommen. Fjelltunellen med rørledninger er 200 meter lang. Alle rør er nå demontert og fjernet. Foto: C360/Matti Bernitz 10

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen 9 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 211 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl, senior miljørådgiver, Sweco Norge AS Layout: Øivind

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Aftenposten Postboks 1 0051 Oslo Tlf. 22863000

Aftenposten Postboks 1 0051 Oslo Tlf. 22863000 Aftenpostens undersøkelse av det største statlige eiendomssalget i norsk historie SKUP-rapport for 2013 Henning Carr Ekroll henning@aftenposten.no tlf. 97042342 Siri Gedde-Dahl siri@aftenposten.no tlf.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer