Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret. Rapport om avhending av forsvarseiendommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret. Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2009"

Transkript

1 Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret Rapport om avhending av forsvarseiendommer

2 Verdiskaping: Salg av forsvarseiendommer har gitt millioner kroner i netto inntekter til forsvarsbudsjettene. s. 4 Naturperler: dekar, tilsvarende fotballbaner, er sikret som friluftsområder for allmennheten. s. 12 Miljøsanering: tonn forurenset grunn og over tonn forurensede sedimenter er fjernet og leveres godkjent deponi. Solgt, revet eller sikret: Siden 2001 er forsvarssektorens bygningsmasse redusert med 2,2 millioner kvadratmeter. s. 8 s. 16 Innhold Forord... s. 3 Verdiskaping... s. 4 Inntekter fra salg: Et innbringende utviklingsprosjekt... s. 6 Kostnader til rydding og sikring: Rakke fort omgjort... s. 7 Miljøopprydding... s. 8 Stort miljøprosjekt: Å trylle bort et tankanlegg... s. 10 Friluftseiendommer... s. 12 Miljømanøver på Midtsand: Fra båtslipp til strandidyll... s. 14 Utfaset bygningsmasse... s. 16 Tidenes største for Skifte: Fra overkommando til «bydelskommando»... s. 19 Bakgrunn... s. 20 Rammebetingelser...s. 22 Veien videre... s. 23 2

3 En vellykket vei fra militært til sivilt Den storstilte avhendingen av forsvarseiendommer har sitt utspring i omstillingen av Forsvaret som startet ved inngangen til dette årtusenet. Hovedmålsetting var å frigjøre midler til Forsvarets spisse ende. Å redusere kostnadene til eiendo m, bygg og anlegg ble derfor et viktig delmål for sektoren. For å gjøre avhendingsjobben ble Skifte Eiendom etablert som en del av Forsvarsbygg. Først noen tall som setter denne eiendomsreformen litt i perspektiv: Ved inngangen til 2000-tallet forvaltet forsvarssektoren om lag seks millioner kvadratmeter bygningsmasse. I 2001 bestemte Stortinget at forsvarssektoren skulle fase ut og i størst mulig grad avhende to millioner kvadratmeter i perioden frem til I 2004 ble det satt et mål om ytterligere nedtrekk på en halv millioner kvadratmeter i løpet av perioden Det vil si en total utrangering av 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Korrigert for den nybyggingen som foregår kontinuerlig, gir dette et enda større brutto avhendingsbehov. Dette er uten sidestykke den mest omfattende eiendomsreformen i norsk historie. Til sammenligning forvalter Statsbygg i dag 2,6 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Dette er imidlertid bare tall. For berørte lokalsamfunn fører nedleggelse eller flytting av Forsvarets virksomhet i blant til uro, men byr også på nye muligheter. I alle tilfelle jobber Skifte Eiendom målrettet med tilrettelegging for ny sivil virksomhet. Dette arbeidet har resultert i et mangfold av sivile aktiviteter på tidligere forsvarseiendommer. På skifte.no kan du se og lese om et stort utvalg av eksempler på etterbruk som har gitt nytt liv på tidligere militær grunn. Mens Skifte Eiendoms rive-, rydde-, og miljøsaneringskostnader på enkelte prosjekter overstiger den endelige salgssummen, avhendes andre eiendommer med stor økonomisk gevinst. For forsvarssektoren er tidligere bundet kapital blitt frigjort til andre viktige oppgaver. I gjennomsnitt har forsvarssektoren årlig blitt tilført 286 millioner kroner netto fra salg av eiendommer. I tillegg har Forsvaret kunnet omdisponere frigjorte forvaltningskostnader. Sammenlignet med en situasjon uten utrangering og avhending av eiendommer sparer Forsvaret i dag om lag 570 millioner kroner i årlig husleie. Rasjonalisering av eiendomsmassen har således vært en stor økonomisk suksess for Forsvaret. Siden 2001 har Skifte Eiendom jobbet systematisk med å utvikle mest mulig effektive metoder for avhending, samtidig som vi ivaretar samfunnsansvaret som påligger oss som offentlig aktør. Vi ser at også andre aktører innenfor det offentlige har betydelig potensial til å effektivisere sin eiendomsmasse. Skifte Eiendom tilbyr derfor sin kompetanse til offentlige eiendomsaktører utenfor forsvarssektoren. I denne rapporten presenterer Forsvarsbygg Skifte Eiendom både statistikk og eksempler fra avhendingsjobben som er gjort i perioden Oslo, april 2010 Roger Jenssen direktør i Skifte Eiendom 3

4 Verdiskaping Frigjort kapital Skifte Eiendom har levert sterke nettoresultat hvert år siden etableringen i Dette kommer Forsvaret direkte til gode ved at nettoresultatet føres i inntektskapitlet i de årlige forsvarsbudsjettene. Slik frigjør Skifte Eiendoms virksomhet kapital ved at nettoresultatet går direkte tilbake til drift og modernisering av Forsvaret samt andre aktiviteter i forsvarssektoren. Siden etableringen av Skifte Eiendom i 2001 til og med 2009 har Skifte Eiendoms avhending av militær eiendom tilført forsvarsbudsjettene millioner kroner. Stortinget setter i Statsbudsjettet krav til inntekter fra avhending av forsvarseiendommer. Skifte Eiendom har alle år siden etableringen levert nettoresultat i henhold til disse budsjettkravene. Omsetning Skifte Eiendom omsatte i perioden 2001 til og med 2009 for Skifte Eiendom har ført 2,5 mrd. kroner i netto tilbake til Forsvaret: Realiseringen av disse verdiene har vært avgjørende for den omfattende forsvarsomstillingen både utgiftene forsvarssektorene har spart ved å bli kvitt overflødig eiendomsmasse og de nevnte salgsinntektene har vært sentrale finansieringskilder for omstillingen. FRIDTHJOF SØGAARD, EKSPEDISJONSSJEF I FORSVARSDEPARTEMENTET millioner kroner. I toppåret 2004 omsatte virksomheten for 903 millioner kroner. I all hovedsak er avhendingen av forsvarseiendommer nettofinansiert ved at inntekter fra salg av eiendommer finansierer salgskostnader, samt kostnader knyttet til riving, sikring og miljøprosjekter. Et forsvarsetablissement som skal avhendes består gjerne av både inntektsgivende og kostnadsdrivende enkeltprosjekter: Noen bygg må rives, mens andre må sikres og eller settes i stand før de kan selges. Andre igjen kan selges som de er, men har kanskje en søppelfylling, et oljedeponi eller en skytebane som må miljøsaneres før eiendommen er klar for ny sivil bruk. I mange tilfeller må tomten som skal avhendes både reguleres og reseksjoneres. Totalen gir et komplekst avhendingsbilde, der de salgsforberedende arbeidene i enkelte tilfeller overstiger endelig salgsverdi. Videre finnes det eiendommer som utelukkende har en kostnadsside, for eksempel fordi bygg ligger på leid tomt med avtalefestede klausuler som hindrer bruk til annet enn forsvarsformål. Til tross for dette er godt over halvparten av inntektene fra eiendomssalget tilbakeført til forsvarssektoren som netto inntekter. Kostnadsbilde For årene 2005 til 2009 foreligger det sammenlignbare tall for fordeling og kategorisering av virksomhetens kostnader. For årene før 2005 hefter det betydelig usikkerhet til sammenlignbarheten av kostnadskategoriseringen, og en sammenligning av regnskapstallene må derfor gjøres med forbehold om dette. Miljø-, rive- og ryddekostnader Tilrettelegging for etterbruk av utrangert forsvarseiendom medfører ofte store kostnader til miljø- og ryddearbeider. En betydelig andel av inntektene fra salg av forsvarseiendommer brukes til riving, rydding, sikring og miljø-, grunn- og sedimentsanering knyttet til bygningsmasse, skytefelt og stillingsanlegg. Generelt vil Skifte Eiendom rydde opp til et nivå som i minste fall tilfredsstiller de krav forurensningsmyndighetene anbefaler for den aktuelle fremtidige arealbruk. I brukte kroner per år har kostnaden til miljøsanering og sikring økt jevnt fra 2003, da det ble brukt om lag 8,7 millioner kroner, til 2009 da det ble brukt 119,4 millioner kroner. Markedsaktiviteter Skifte Eiendom selger både i egen regi og gjennom meglerkontorer. Andelen av totale kostnader som har gått til markedsaktiviteter og meglerhonorarer har ligget relativt stabilt i årsregnskapene i perioden. I kroner var denne utgiftsposten eksempelvis på om lag ni millioner kroner i år 2002 og 32,4 millioner kroner i Drifts-, foredlingsog administrasjonskostnader Driftskostnadene omfatter forvaltning av eiendommene i Skifte Eiendoms portefølje. Det vil si forvaltning av en eiendom fra den overføres til Skifte Eiendom frem til den er avhendet. Denne utgiften har derfor variert avhengig av utrangeringstakten i Forsvaret og avhendingstakten (omløps hastigheten) i Skifte Eiendom. Foredlingskostnader omfatter blant annet utgifter knyttet til tilrettelegging av en eiendom for avhending og utbedringer knyttet til krav som følger av bestemmelser om vern. Frem til sommeren 2004 var forvaltningen av nasjonale

5 masse pr EBA-kategori (prosent) BA og ngsg legg g egg ningsmasse pr Lønnskostnadene EBA-kategori (prosent) i Skifte Eiendom fremkommer ikke i brutto omsetning, Andre EBA 13 % Administrasjonsog fremkommer og stabsanlegg derfor ikke i kostnadsbildet på lik linje 3 % Velferds- med og øvrige kostnader. fritidsanlegg Dette kommer av at lønnskostnadene refunderes av Forsvarsdepartementet. 17,7 % Forlegninger og I 2009 var lønnsutgiftene i Skifte messer Basisanlegg Eiendom på 29 millioner kroner. % Strids- og rsanlegg Utdanningsingsanlegg Lager- og eholdanlegg,7 % Basisanlegg 9 % Lager- og edlikeholdanlegg 13 % Administrasjonsog stabsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg 17,7 % Forlegninger og messer 8,5 % Boliger festningsverk en del av Skifte Eiendoms virksomhet. Etter at Nasjonale Festningsverk ble etablert som et eget forretningsområde i Forsvarsbygg falt drifts- og administrasjonskostnader knyttet til festningsverkene ut av Skifte Eiendoms virksomhet. 8,5 % Boliger Reduserte leieutgifter for Forsvaret Forsvaret betaler en husleie til Forsvarsbygg som er fastsatt i henhold til utleid areal, og kostnader for det enkelte inventar. Når Forsvaret utrangerer en eiendom, det vil si at de ygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) sier opp leieavtalen av et inventar, vil,4 % Andre EBA inventaret flyttes 13 % Administrasjons- over fra Forsvarsbygg Utleies til Forsvarsbygg Skifte og stabsanlegg 9,1 % Strids- og rsvarsanlegg 3 % Velferds- og Eiendoms portefølje fritidsanlegg for påfølgende,6 % Utdannings- avhending. Forsvaret vil følgelig ha g øvingsanlegg økonomisk nytte av avhendingen på 17,7 % Forlegninger og to måter. For det første messer ved at netto inntekter fra all avhending 8,5 % Boliger tilbakeføres til forsvarsbudsjettet, og for det andre ved at leiekostnaden på de aktuelle inventar faller bort. Beregninger tilsier at bygningsmassen Skifte Eiendom har avhendet ville i 2010 gitt Forsvaret en leiekostnad på om lag 570 millioner kroner. Dette innebærer en betydelig årlig besparelse for Forsvaret sett opp mot en situasjon uten utrangering og avhending av denne eiendomsmassen. Graftittel 650 Nøkkeltall i mill. kroner Tilbakeført inntekter til forsvarsbudsjettet 405,9 433,4 436,6 182,4 106,3 Miljø-, Rive- og ryddekostnader 34,4 58,3 84,7 97,4 119,4 590 Foredlingskostnader 35,4 16,6 15,3 13,5 13,2 Bygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) Graftittel 570 Driftskostnader (forvaltning av eiendommer) 45,9 47,0 44,0 30,9 33, ,4 Markedsaktiviteter % Andre EBA 13 % Administrasjons- 17,5 13,6 11,3 7,7 9,0 550 Administrasjon 2006 og annet og stabsanlegg ,8 66,4 53,3 49,630 33,8 19,1 % Strids- og forsvarsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg 610 4,6 % Utdanningsog øvingsanlegg 1,7 % Basisanlegg % Lager- og vedlikeholdanlegg Graftittel Omsetning i prosent per hovedaktivitet ,8 % Administrasjon og annet 2,9 % Markedsaktiviteter ,8 % Foredlingskostnader 8,8 800% Driftskostnader (forvaltning av 600eiendommer) 8,6 % Miljø-, Riveog 400ryddekostnader % % 60 % 40 % 20 % 0 % Graftittel ,5 % Boliger % Tilbakeført inntekter til forsvarsbudsjettet ,7 % Forlegninger og messer Netto kontantresultat og Stortingets budsjettkrav i mill. kroner Netto kontantresultat Stortingets årskrav Brutto inntekter Årlig omsetning i mill kroner i prosent per hovedaktivitet Beregnet årlig husleiebesparelse for Forsvaret Administrasjon og annet Markedsaktiviteter Foredlingskostnader Driftskostnader (forvaltning av eiendommer) Miljø-, Rive- og ryddekostnader Tilbakeført inntekter til forsvarsbudsjettet Beregnet besparelse i husleie Akkumulert besparelse prosent av omsetningen er tilbakeført som inntekter til forsvars sektoren

6 Inntekter fra salg: Et innbringende utviklingsprosjekt Den tidligere militærleiren Persaunet i Trondheim sentrum er et eksempel på et svært innbringende salgsprosjekt. Her lyktes det Skifte Eiendom å nær tredoble prosjektets salgsverdi, fra rundt 90 til rundt millioner kroner, ved å utvikle eiendommen før salg. Persaunet-området var i over 80 år avstengt til offentlige og militære formål blant annet sykehus i mellomkrigstiden, forlegnings- og administrasjonsleir for tysk ubåtpersonell under 2. verdenskrig og base for norsk marine, hær og heimvern i etterkrigstiden. I 2003 vedtok Forsvaret og Trondheim kommune at de ikke lenger ønsket å disponere det 150 dekar store Persaunetområdet. Salgsverdi for eiendommen «slik den var» ble anslått til om lag 90 millioner kroner for den delen Forsvaret eide, som alene var på 105 dekar. Fra unik leir Leirens oppbygning og arkitekturen på bygningene er unik i europeisk sammenheng. Derfor er cirka 80 dekar omfattet av vern som militærhistorisk landskap, og om lag halvparten av de 41 bygningene som tyskerne satt opp under krigen er vernet, forteller seniorrådgiver Jan Pedersen hos Skifte Eiendom. På grunn av eiendommens særegne karakter ønsket vi å få området omregulert før et salg. For Skifte Eiendom handlet det både om å ivareta verneinteressene så vel som å synliggjøre de verdiene vi mente lå i eiendommen, sier Pedersen. I en av de mest omfattende omreguleringsprosessene i Trondheim kommunes historie ble Persaunet i perioden 2003 til 2005 omregulert til bolig- og næringsformål. Prosessen ble gjennomført i nært samarbeid mellom Skifte Eiendom, Trondheim kommune og Riksantikvaren. til unik bydel Etter omreguleringen var det klart for salg av et område bestående av kvadratmeter bygningsmasse og et utbyggingspotensial på kvadratmeter. Omreguleringen var starten på en helt ny bydel bestående av gamle verneverdige hus og nye moderne bygg. Vi delte Peraunet i syv deler som ble solgt i perioden 2005 til 2007, forteller Pedersen, som er fornøyd med avhendingsprosessen så langt: Da vi bestemte oss for å selge området ble det laget en visjon for arbeidet med omreguleringsplanen. Trondheim Kommune og Skifte Eiendom ønsket at Persaunet skulle bli et positivt og annerledes tilskudd til byens utvikling, sier Pedersen. Tone Valmot i Trondheim Eiendom var med i styringskomiteen for reguleringsarbeidet og fulgte prosessen nøye: Vi ser nå at de visjoner og forestillinger vi gjorde i oppstarten av arbeidet blir realisert til vår store tilfredshet, sier hun. Persaunet fremstår i dag som en levende bydel med stor aktivitet både i nærings- og boligdelen. Unik fortjeneste Også forsvarssektoren har grunn til å være fornøyd: Når de siste delene av leiren blir solgt det gjenstår fem bygg vil prosjektet totalt ha brakt inn millioner kroner. Nettoresultatet tilføres forsvarsbudsjettet. 6

7 Kostnader til rydding og sikring: Rakke fort omgjort Etter å ha vært i militær tjeneste i nesten 70 år først for tyskerne, siden for det norske forsvaret ble naturperlen Rakke fort i 2007 igjen gjort tilgjengelig for folkelig ferdsel. Da var det 80 dekar store området ryddet og sikret slik at Direktoratet for naturforvaltning og Larvik kommune kunne overta. Ni prosent av Skifte Eiendoms inntekter går til riving, rydding og sikring av gamle forsvarseiendommer, herunder eks-tyske fortifikasjoner langs hele norskekysten. Rakke er ett av cirka 280 slike fort og batterier som i tiden fra 1940 til 1945 ble befestet av okkupasjonsmakten med den hensikt å forsvare landet mot en alliert invasjon og beskytte de tyske konvoiene. Mange av disse eiendommene må sikres nøye før Forsvaret og Skifte Eiendom kan overlate dem til ny eier eller tilbakeføre dem til grunneier. Hvorfor må det sikres? Mange av eiendommene skal, som Rakke, åpnes for allmennheten i frilufts- og rekreasjonsøyemål. Ettersom disse fortifikasjonene ikke var bygget for å tåle tidens tann er sikring nødvendig for å fjerne de farer som restene fra militær virksomhet medfører. Prosjektmedarbeider Per Jakob Berg hos Skifte Eiendom forteller at sikring innebærer fjerning av gammel piggtråd, lukking av åpne kummer og sjakter, samt fjerning av snublehinder og andre installasjoner som utgjør en fare for folk og fe. Bunkere som er i ferd med å rase sammen, ofte fordi armeringsjern- og plater eroderes av rust, blir revet, sier han. Naturhistorie Det søkes alltid å bevare historien i naturen ved å gjøre sikringsarbeidet slik at sporene fra fortifikasjonene er godt lesbare i terrenget. Eksempelvis kan dette innebære at løpegraver fylles igjen på en måte som gjør at man tydelig kan se hvor løpegraven har gått. På Rakke kan gjenfylte løpegra ver benyttes som stier, sier Berg. Videre skal alle åpninger i bunkere kunne «leses» ved at man enten senker støpen inn, eller ved at den legges utenpå, slik at skyteskår, døråpninger og lignende kan tydes i ettertid. Sikringsmetodene er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren, og Skifte Eiendom har etter hvert opparbeidet seg bred erfaring med slike oppgaver. Antikvarisk vurdering De fleste av Forsvarets eiendommer er vurdert av Riksan tikvaren i forbindelse med utarbeidelse av Landsverneplanen for Forsvaret. I denne forbindelse har enkelte spesielt godt ivaretatte fortifikasjonsverk fått vernestatus. Oddane fort er plukket ut som eksempel på et eks-tysk fort, og skal tas vare på i fremtiden. Fortet fremstår i dag som intakt og godt vedlikeholdt. Sikkerhet koster Sluttsummen for rydde- og sikrejobben på Rakke fort kom på om lag 3,3 millioner kroner, mens inntektene fra salget av den delen av eiendommen som Forsvarsbygg eide var 1,5 millioner kroner. Dette er et eksempel på hvordan forsvarssektoren tar regningen for å rydde opp etter egen virksomhet og samtidig er med på å tilrettelegge for en sivil etterbruk som er positiv for lokalsamfunnet, sier Berg. Vi vil utvikle området i tråd med allmennhetens interesser. Dette er et flott kystlandskap på kulturhistorisk område, og vi vil forvalte og utvikle det med forsiktig hånd, sa ordfører Øyvind Riise Jensen da avtalen mellom Larvik kommune og Skifte Eiendom ble undertegnet. Bildene viser en løpegrav før og etter sikring. Sikringen av Rakke kystfort utenfor Larvik i Vestfold er et godt eksempel på sikring av en eks-tysk fortifikasjon som ikke er fredet. Sikringsarbeidet har vært omfattende, både på land og i vann: Farlige bunkere er revet, dype løpegraver fylt igjen og piggtrådsperringer og rustent skrot er fjernet. I tillegg har Forsvaret fjernet blindgjengere i strandkanten. Foto: Skifte Eiendom 7

8 Miljøopprydding Forsvarets virksomhet etterlater spor som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Når en eiendom ikke lengre skal brukes av Forsvaret kartlegger og dokumenterer Skifte Eiendom eiendommens forurensingssituasjon. Alt opprydningsarbeid som gjøres er sporbart og av høy kvalitet. Skifte Eiendom arbeider i dag først og fremst på to områder der det er behov for å rydde opp i miljø- og helseskadelige stoffer: Forurensning i grunn og sediment, og forurenset bygningsmasse som skal rives og ryddes. Grunn og sediment På eldre forsvarseiendommer har forurensning av grunn og sediment eksempelvis oppstått i tilknytning til skytebaner, øvingsfelt, avfallsdeponi, olje- og drivstoffdepot og verkstedsog verftsvirksomhet. I tillegg er krigsetterlatenskaper i form av dumpet ammunisjon og annet materiell fra krigen en vanlig forurensningskilde. I tilknytning til skytebaner kommer forurensningen først og fremst fra ammunisjon (bly, kobber, sink og antimon fra håndvåpen, og diverse metaller og eksplosiver fra større kaliber). Ryddeomfang Totalt har Skifte Eiendom i perioden fjernet ca tonn forurenset grunn og over BIOLOGISK RENSING tonn forurensede sedimenter. Når det gjelder forurenset grunn, er det særlig tungmetall- og oljeforurensning fra skytebaner og olje- og drivstoffanlegg som dominerer. Avfallsfyllinger og deponier har gjerne en sammensetning av mange miljøgifter, deriblant det svært giftige stoffet PCB. Pålegg fra KLIF Forsvarsbygg mottok i 2006 pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF, tidligere SFT)) om tiltak, dokumentasjon eller overvåkning av 79 forurensede lokaliteter, der Skifte Eiendom har stått eller står ansvarlig for 45 av disse. Per 31. desember 2009 har Skifte Eiendom avsluttet eller er i ferd med å anbefale 41 av disse lokalitetene avsluttet. Samfunnsnytte Den opprydningen Skifte Eiendom gjennomfører har betydelig positiv miljømessig virkning, men prosessene medfører også ringvirkninger i form av økte CO 2 -utslipp ved for eksempel bortkjøring av forurenset masse. Skifte Eiendom jobber derfor aktivt for å utvikle alternative løsninger som i enda større grad vil bidra til at opprydningsprosessen gir et positivt miljøog samfunnsmessig regnestykke. Skifte Eiendom initierer og iverksetter derfor kontinuerlig nye forsknings- og pilotprosjekter som i større grad skal Ved Bodø Lufthavn har Skifte Eiendom i 2009 oppnådd svært gode resultater ved biologisk rensing av oljeforurenset jord på stedet. Ved å skylle den forurensede massen med vann og lufte og vende på den jevnlig over noen måneder ble naturlige bakteriekulturer stimulert til å bryte ned oljefraksjonene i massen. Behandlingen gjorde at nedbrytingen gikk raskere enn den ville gjort om massen fikk ligge i ro. I pilotprosjektet renset man tonn masse på stedet. Resten av den oljeforurensede grunnen ved Bodø Lufthavn skal renses på tilsvarende vis i Metoden vil også bli videreført i andre prosjekter. muliggjøre rensing av avfall på stedet. Det dreier seg blant annet om: Vasking av tungmetallforurenset jord Lufting og forsøk med mikroorganisk nedbryting av hydrokarboner Forsøk på (tørr)separering og forbrenning av myrmasser med tungmetallforurensning. Rivningsavfall Siden 1. januar 2008 har Skifte Eiendom gjennomført avfallskartlegging og rapportert på sortering av byggavfall i henhold til avfallsforskriftens kap. 15. Hensikten med kapitlet er å «fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygge- og rivingsvirksomhet, samt forebygge ulovlig disponering av slikt avfall». I riveprosjekter dukker gjerne de typiske stoffene opp: asbest, trykkog kreosotimpregnert trevirke og EE-avfall. Ftalater og PCB er også Skifte Eiendom har fjernet ca tonn forurenset masse: Klima og forurensningsdirektoratet har hatt et langvarig samarbeid med Forsvarsbygg og Skifte Eiendom om opprydning av forurenset grunn. Vår erfaring er at de pålegg og tillatelser vi har gitt er gjennomført med høy faglig dyktighet og gode resultater. Hans Jørund Hansen, seniorrådgiver Klima og forurensningsdirektoratet 8

9 blitt en gjenganger i analysene, og det gjøres stadig oftere funn av brommerte flammehemmere, PAH og oljer, klorparafiner og materialer som inneholder klimagasser. SLIK PÅVIRKES MILJØ OG HELSE Denne tabellen viser en oversikt over en rekke stoffer som forekommer i grunn eller bygningsmasse der Forsvaret har hatt sin virksomhet. Tabellen viser hvilken anvendelse de ulike stoffene har i forsvarssektoren, samt stoffenes påvirkning på menneskers helse og miljø. Sorteringsgrad Skifte Eiendom oppnådde i 2009 en sorteringsgrad på 95,4 prosent, mot 97,0 prosent i Det vil si at 95,4 prosent av det totale avfallet er sortert (i motsetning til å bli levert som blandet avfall, eller «restavfall»). Skifte Eiendom oppfyller dermed forskriftens krav om sorteringsgrad på minst 60 prosent med god margin. Hovedmålet er videre å fokusere enda mer på det viktige arbeidet med å samle inn og håndtere alt farlig avfall. Ryddeomfang Samlet ble det rapportert inn tonn byggavfall i I tillegg viser Skifte Eiendoms avfallsrapportering fra 2008 og 2009 at mengden avfall som ble håndtert økte med 93 prosent (fra 9 748,6 til ,2 tonn); mengden farlig byggrelatert avfall som ble håndtert økte med 606 prosent (fra 78,8 til 558 tonn); og antall rapporterte prosjekter økte med 73 prosent (fra 22 til 38), fra det ene året til det andre. Stoff Anvendelse i forsvarssektoren Påvirkning på menneskers helse Bly (Pb) Kobber (Cu) Antimon (Sb) Ammunisjon og kjøretøybatterier. Tidligere fargestoff i maling. Ammunisjon, kobberledninger for elektrisitet; rørledninger for gass eller væsker; i elektronikk, elektromagnetiske motorer og generatorer. Ammunisjon, bilbatterier. I flammehemmende stoff, glass og maling. Bygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) Kan forårsake nerve- og hjerneskader. Store nok mengder kan forårsake død Kan forårsake leverskader Olje All type forbrenning (kjøretøy, oppvarming, % Andre m.m); EBAsmøring av maskineri. 3,4 13 % Administrasjons- og stabsanlegg PCB 19,1 Elektronikk; % Strids- og kondensatorer og Kan forårsake svekket forsvarsanlegg transformatorer; bygningsmaterialer 3 % immunforsvar, Velferds- og skader fritidsanlegg som mørteltilsetning, isolerglasslim, på nervesystem, 4,6 % Utdanningsog fugemasse øvingsanleggog maling, mm. Nå forbudt. forplantningsevne, leverkreft, 17,7 % Forlegninger svekket læringsevne og og utvikling. messer 1,7 % Basisanlegg Asbest I plater eller matter til byggindustrien. Er 8,5 kreftfremkallende % Boliger ved 29 % Lager- og vedlikeholdanlegg innånding. Type avfall som er sortert årlig i tilknytning til rivning av bygningsmasse, i prosent Påvirkning på miljø Giftig for vannlevende organismer Giftig for vannlevende organismer Mange av stoffets kjemiske forbindelser er giftige. Graftittel Lang nedbrytningstid 650 i naturen. Akutt giftig for marine organismer. Ikke skadelig for miljøet En 7,62 mm geværpatron inneholder: 5,65 g bly, 0,71 g antimon, 2,75 g kobber og 0,31 g sink Mer enn 95 prosent av alt rivningsavfall blir sortert før det leveres godkjent deponi. 0,8 % Farlig avfall 80 % Uorganisk materiale 3,5 % Blandet avfall 7,8 % Forurenset jord 3,2 % Organisk materiale 4,4 % Metaller 0,4 % EE-produkter % Farlig avfall 72,2 % Uorganisk materiale 4,5 % Blandet avfall 12,7 % Forurenset jord 3,9 % Organisk materiale 3,6 % Metaller 0,1 % EE-produkter 9

10 Stort miljøprosjekt: Å trylle bort et tankanlegg I november 2009 ble det gamle tankanlegget mellom Langesund og Stathelle solgt av Skifte Eiendom. I prospektet het det at ny reguleringsplan for området var under behandling. Skifte Eiendoms «miljøpatrulje» var ferdig med oppryddingsjobben, og området hvor Forsvarets gamle tankanlegg hadde ligget i snart 60 år var rent nok til å kunne omreguleres til næringsog boligformål med tenkt småbåthavn, og rom for fritidsaktiviteter. Historien Tidlig på 50-tallet trengte Forsvaret et anlegg som kunne ta imot drivstoff fra tankskip og brukes til tanking av fartøyer på vei inn og ut Oslofjorden. Seks tanker på til sammen kubikkmeter ble plassert 240 meter inne i fjellet. Rørledninger, løpende gjennom en 200 meter lang fjelltunell, fraktet marin diesel og tungolje mellom fjellanlegget og fartøyene som la til ved den 70 meter lange dypvannskaia. Den om lag ti måls store tomta inneholdt i tillegg blant annet én pumpestasjon, én underjordisk lagerhall på størrelse med en håndballbane, én utvendig lagerhall til oppbevaring av ulike oljeprodukter, så vel som ett utvendig tankanlegg og fylleplass tilknyttet dette. Ulike oljeselskaper driftet anlegget for Forsvaret frem til nedleggelsen i Historie er viktig når vi skal miljøkartlegge og rydde et område. For eksempel kjente vi til at det siden 1970 hadde vært to tungolje- og dieseloljelekkasjer fra anlegget. Det måtte vi ta hensyn til i ryddearbeidet, sier miljørådgiver hos Skifte Eiendom, Pål Skovli Henriksen. I dette prosjektet måtte vi ta i bruk de fleste av ressursene i verktøykassa, inkludert mange små maskiner og mye rå muskelkraft, ettersom de trange tunellgangene inni fjellet gjorde det vanskelig å komme til med den typen anleggsmaskiner som vanligvis brukes, forklarer Henriksen. Ryddesjauen I desember 2008 var opprydningen ferdig. Ryddesjauen hadde kostet fire millioner kroner. Tankanlegget i fjellet var revet, og mellom 80 og 100 tonn med rør demontert og fraktet bort. Den oljeforurensede fjelltunellen var blitt sanert og eventuelle rester av frifase olje vil bli samlet opp i en oljeutskiller. Da hele fjellanlegget var vasket og tømt ble inngangen forseglet. En låst dør i fjellsiden ville før eller siden blitt forsøkt brutt opp, derfor støpte vi igjen hele inngangen. De eneste som kan komme og fly som de vil nå er flaggermusene, som har fått sitt eget inngangsparti i en liten luke, forteller Henriksen. I tillegg er flere av byggene som var oppført på tomta revet, sammen med de utvendige oljetankene og andre tekniske Hvilken skade er gjort? Henriksen var en sentral ressurs da Skifte Eiendom i januar 2008 startet jobben med å «rydde og vaske» etter Forsvarets tilstedeværelse. Målet var å tilbakeføre tomten til sin opprinnelige stand og gjøre området egnet til sivil bruk boliger, butikker og lekeplasser. En miljøkartlegging av hvor stor skade som var gjort var første steg på vei. Da den omfattende kartleggingen var gjort ble det utarbeidet en omfattende tiltaksplan. Behovene var mange: Fjellanlegg og utvendige områder måtte saneres, tekniske installasjoner og en del bygg måtte rives, og forurenset masse og avfall måtte sorteres og leveres godkjente deponier eller omdisponeres på eiendommen. Fjelltunellen med rørledninger er 200 meter lang. Alle rør er nå demontert og fjernet. Foto: C360/Matti Bernitz 10

11 Langesund tankanlegg lå vakkert til langs vannet ved innseilingen til Langesund. Foto: Skifte Eiendom installasjoner kvadratmeter utvendig areal er endevendt, sortert, renset og eller deponert. Totalt fjernet vi tonn forurenset masse og over 400 tonn avfall. Hele arealet ble snudd og vendt til vi var sikre på at den øverste meteren av masse var helt trygg og i henhold til tillatelse til tiltak, sier Henriksen. Nye muligheter Høsten 2009 ble området hvor det gamle tankanlegget lå lagt ut for salg. Det var da lite ved tomten som minnet om et nedlagt forsvarsanlegg. Dette prospektet fra Skifte Eiendom viser ikke primært et gammelt tankanlegg, men en ti mål stor tomt med 160 meter strandlinje, bryggekant og sjøutsikt. Her finnes ikke forurensingsnivåer i grunnen som overstiger beregnede akseptkriterier for den planlagte arealbruken, noe som tilsier stort potensial for fremtidig verdifull sivil utnyttelse, konstaterer Henriksen. I november 2009 ble tomten solgt for åtte millioner kroner. Slik ser området ut fra kaia etter at tankanlegget er revet. Foto: Skifte Eiendom og slik så det ut før. Foto: C360/Matti Bernitz 11

12 Friluftseiendommer Frigjøringen av forsvarseiendommer har bidratt til at friluftsarealet i Norge er utvidet med over 20 millioner kvadratmeter. Dette er store arealer som, frem til de ble solgt av Skifte Eiendom, har hatt begrenset tilgjengelighet for allmennheten. Bakgrunn Under Stortingets behandling av salget av Østre Bolærne i 2004 ba Stortinget om en oversikt over de forsvarseiendommer som skulle avhendes der allmennhetens muligheter for friluftsliv og kulturhistorie ble berørt. På bakgrunn av dette samarbeider Skifte Eiendom med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statskog om å identifisere hvilke friluftseiendommer som bør sikres i fortsatt offentlig eie, dels gjennom salg til DN, og dels gjennom salg til kommunene dekar sikret for allmennheten Totalt er om lag dekar, tilsvarende ca fotballbaner, fordelt på 68 eiendommer over hele landet sikret som friluftsområder for allmennheten. Dette er eiendommer som tidligere har vært i Forsvarets bruk, med ingen eller begrenset adgang for allmennheten. Unike naturperler, strandsoner og utkikkspunkt sikres slik for bruk av folket i overskuelig fremtid. Enkelte av disse eiendommene har alt vært åpne for allmenn ferdsel en god stund. Andre eiendommer er nylig ryddet for piggtråd og adgang forbudtskilt. På denne måten bidrar Skifte Eiendom og DN, sammen med en rekke kommuner, til å gjøre disse naturperlene tilgjengelig for allmennheten. DN har overtatt nær 60 friluftseiendommer fra Skifte Eiendom: DN er særs godt fornøyd med det sektoransvaret som praktiseres av Skifte Eiendom, som etter vår mening er et eksempel til etterfølgelse. Leina Elton Håøya Kinnertangen Nesset Stjernås Pål Theodorsen, seniorrådgiver Friluftsseksjonen i DN Fylke Ant. etablissement Ca. areal i daa Østfold Akershus Oslo 1 22 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 4 99,8 Vest-Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Tjønndalsheia Gumøyknuten Jomfruland DECCA Tangen fort Signalhøyden Rakke/ Grevle Nevlunghavn Skibmannsheia Karljohansvern (Hortenskogen) Håøyaholmen Sundås Torgauten Fredrikstad ekserserplass Årøy Søndre Søndre Missingen Kallera Staupeskjærene Tangen Kjøkøy Kjøkøy Flaugtangen Langeby Torås Tjønneberget Skjelsbuvetan Skåefjell Vikertangen Kirkøy nord Kirkøy sør Hetta Rauerholmene Skjernøy Vardåsen i Arendal Skardhaugen Sandvikodden Hisøy Kvernes prestegårdsskog Julneset Kvevika Gråheia Sjøbuholmen Høyfjell Berge/Nesodden Beltevika Vedeheia Justøy Tjønndalsheia Smellingen Utvorda Brettingen Hysnes Midtsandan Stei Fos Tøn Kon

13 Bestemorenga Grøtsund Årøya Tverrøya Elvenes Forholten Ramstad Elvegårdsmoen Utvorda Korshamn Bestemorenga Skardhaugen Kvernes prestegårdsskog Smellingen Brettingen Hysnes Midtsandan Steinvik lager Fosslia Tønsåsen Kongshammeren Julneset Tverrøya Herdla Kvarven Gravdal nvik lager slia såsen gshammeren Odne Randabergfjellet Ølbergskogen Vigdel Skibmannsheia Håøya Leina Kinnertangen Elton Nesset Karljohansvern (Hortenskogen) Stjernås Håøyaholmen Fredrikstad ekserserplass Sundås Årøy Søndre Torgauten Staupeskjærene Søndre Missingen Flaugtangen Kallera Tangen fort Langeby Tangen Kjøkøy Nevlunghavn Torås Kjøkøy Gumøyknuten Tjønneberget Skjelsbuvetan Jomfruland DECCA Skåefjell Vikertangen Tjønndalsheia Signalhøyden Kirkøy nord Vardåsen i Arendal Rakke/ Grevle Rauerholmene Kirkøy sør Sandvikodden Hisøy Hetta Skjernøy Kvevika Møvik Vedeheia Justøy Gråheia Sjøbuholmen Høyfjell Berge/Nesodden Beltevika Holmenkollen 13

14 Miljømanøver på Midtsand: Fra båtslipp til strandidyll I tiår har Forsvaret lagt beslag på naturskjønne tomter og forhindret folk flest fra å ta i bruk attraktive deler av sitt nærmiljø. Når disse eiendommer avhendes kan det i mange tilfeller bety at eksisterende nabolag berikes, eller i noen tilfeller nye skapes. Ett eksempel på dette er Midtsandtangen i Sør-Trøndelag, et område på cirka 100 dekar som har vært brukt av Forsvaret til lager, verksted og oppsetningsplass for Trøndelag Ingeniørbataljon. Der var også båtslipp og smøregrav i området. I 2005 overtok Direktoratet for naturforvaltning dette området fra Forsvarsbygg Skifte Eiendom, og har lagt store planer for etterbruken. Etter å ha gjennomført en landskapsarkitektkonkurranse er man nå i gang med planlegging og gjennomføring av det som kommer til å bli et helt unikt friluftsområde i strandkanten utenfor Trondheim, sier Pål Theodorsen hos Direktoratet for naturforvaltning. Stort brukerpotensial Direktoratet for naturforvaltning regner med at det ferdige området vil bli brukt av folk som kommer fra hele aksen mellom Trondheim og Stjørdal. I tillegg er barnehager og skoler i området rundt ventet å bruke området flittig. Det er til og med planlagt nye boligområder i nærheten av denne friluftseiendommen, så her vil et helt nytt nærmiljø få utfolde seg, sier Theodorsen. Direktoratet for naturforvaltning har fått bevilgninger over statsbudsjettet til å lage et friluftsområde utenom det vanlige. Theodorsen ramser opp: Her vil bli både sandstrand og steinstrand med badebrygger; opparbeidede områder med plen, frukttrær og bærbusker; ballspillområder på både sand og gress samt utendørs amfi, skøytebane og akebakke, for å nevne noe. I tillegg vil hele området bli bundet sammen av turstier, og det vil bli grillplasser, lebygg og servicebygg med alle fasiliteter. Alt vil bli tilrettelagt slik at det kan brukes av alle, vektlegger han. Et eksempel utenom det vanlige Han medgir at Midtsand er et eksempel utenom det vanlige når det gjelder utvikling til friluftsareal på avhendet forsvarseiendom. Vanligvis er tilretteleggingen langt mindre omfangsrik. Våre friluftseiendommer forvaltes lokalt av kommuner og interkommunale friluftsråd, og graden av tilrettelegging bestemmes lokalt, sier Theodorsen. Han forteller videre at det mest typiske er å sikre atkomstmuligheter og parkering, opprustning av infrastrukturen på området i form av stier og veier, samt renovasjon og toalettløsninger ved behov. I tillegg får vi gjerne på plass informasjonsskilting, benker og bord på fine oppholdsplasser og kanskje en grillplass eller to. Av og til opparbeider vi også strand og anlegger gress, forteller han. Hva kvalifiserer som friluftseiendom? Direktoratet for naturforvaltning spiller en viktig rolle når 150 meter strandsone ble gravd opp og renset for å gi fremtidige badegjester ren strand. Foto: Skifte Eiendom Det ble fjernet mye skrot fra den gamle forsvarstomta. Foto: Skifte Eiendom 14

15 rullesteinsfjæra brygge 1:2000 N eksisterende vegetasjon bevares ripsrunden molo brygge for kajakk og småbåter Midtsandtangen sjøbad blomstereng båtslipp for vedlikehold av småbåter pirèvipp pusteromp blomstereng vilnissvegen pusteromp Illustrasjonen viser arkitekt- tripp-trapp kontoret Agraff AS vinnerutkast fra arkitektkonkurransen. fruktrær kajakklubben Tegningen er ikke representativ for den endelige utformingen av friluftsområdet. Illustrasjon: Agraff AS arkitekter baderampe bålplass aktivitetshus fruktrær eplestien tutti-frutti skogen' med tusseløype påkobling tursti østover sandlek/ volleyball pusterom messapiren strandbar baderampe eplestien aktivitetsområde ballek/ skøytebane driftsbygg pusterom påkobling tursti vestover messa restaurant/ cafe/ selskapslokale. p-plass utløp Midtsandbekken bekk åpnes pusterom fruktrær gressarmering eplestien gress landevegen dyrkingsfelt/ blomstereng pusterom gressarmering p-skog 1 fruktrær portvegen gressarmering servicebygg wc/dusj/garderobe gress p-skog 2 ballek dyrkingsfelt/ blomstereng portvegen pære konveks p-skog 3 jordbærkolonien blåskjell konkav dyrkingsfelt/ blomstereng portvegen p-plass p-skog 4 eplehagen blåbærkolonien Midtsandvegen jernbanelinje fruktrær 9 det gjelder å peke ut hvilke områder i Skifte Eiendoms portefølje som egner seg til friluftseiendom. I følge Pål Theodorsen tar direktoratet utgangspunkt i et sett med faktorer når de vurderer en eiendoms potensial for å bli en verdifull friluftseiendom: Eiendommen må selvsagt være egnet i seg selv, og beliggenheten er viktig. Når en eiendom har strandlinje, er vi for eksempel nesten alltid interessert, sier han. I tillegg ser vi på hvor mange mennesker som bor i området og regionen rundt, og hvordan eiendommen ligger i forhold til andre friluftsområder. Eiendommer som er del av grønnstrukturen eller grenser til markaområder er også attraktive for oss. Til slutt vil vi gjerne at grønne områder midt i byer skal sikres i statlig eller kommunalt eie. Fjernet tonn forurenset masse Det settes strenge krav for grunnforurensing på områder som skal tas i bruk som friluftsområder. Før Direktoratet for naturforvaltning kunne overta Midtsandtangen gjennomførte derfor Skifte Eiendom miljøtekniske undersøkelser av grunnen, og fant at enkelte områder var betydelig forurenset av tungmetaller og andre miljøgifter. Høsten 2009 miljøsanerte Skifte Eiendom området, i henhold til en tiltaksplan godkjent av forurensningsmyndighetene. I et område på m 2 ble det øverste laget med forurensede jordmasser fjernet og erstattet med rene masser. Videre ble ca 150 meter med strandsone gravd opp, og avfallsfyllingen med søppel ble sortert og forurensede og rene masser skilt fra hverandre. Totalt ble ca tonn med forurenset jordmasse fjernet fra Midtsand og levert til godkjent deponi. I tillegg til opprydningsarbeidet på land ble det også gjennomført en sedimentkartlegging av havnebassenget på begge sider av odden. Resultatene viste at sjøområdet er trykt for fremtidens badegjester. Målsettingen for arbeidet var å sikre at det ikke forekommer spredning av miljøfarlige stoffer til nærliggende områder og fjorden, samt at fremtidig bruk av området ikke skal medføre fare for helseskader på grunn av forurensning, sier miljørådgiver Arne Eriksen i Skifte Eiendom. Slik sikrer man at folk flest skal få glede av eiendommen som fritidstumleplass langt inn i fremtiden. 15

16 Utfaset bygningsmasse Avhendet bygningsmasse I tillegg til netto kontantresultat har antall kvadratmeter bygningsmasse som avhendes årlig vært et viktig styringsparameter for Skifte Eiendoms virksomhet. Forsvaret har hatt krav på seg om utrangering av kvadratmeter, mens Skifte Eiendom har hatt krav på seg om å føre kvadratmeter ut av forsvarssektoren ved enten å selge, avslutte leie- og festeforhold, forvaltningsoverføre eller rive. I perioden 2001 til og med 2009 ble bygningsmasse på totalt 2,2 millioner kvadratmeter avhendet. Ved utgangen av 2009 utgjorde Skifte Eiendoms resterende portefølje (bygningsmasse under avhending) kvadratmeter. Målt i kvadratmeter var 2004 og 2005 toppår, med henholdsvis og kvadratmeter avhendet. I denne perioden ble større hele etablissement avhendet gjennom salg, noe som krevde forholdsvis lav ressursinnsats per kvadratmeter som ble ført ut av porteføljen. De siste årene har, i likhet med resterende portefølje, i større grad vært preget av flere og i kvadratmeter mindre avhendingsprosjekter. Et annet utviklingspreg i porteføljen er at andelen prosjekter som også omfatter riving, sikring og miljøsanering er økende. Dette medfører at det i dag ligger flere timer bak hver avhendede kvadratmeter enn hva det gjorde i de årene det ble avhendet mest. Grunnareal Kravet til eiendomsrasjonalisering i forsvarssektoren har vært knyttet til 16 Eiendomsmassen som er avhendet ville i 2010 kostet Forsvaret om lag 570 millioner kroner i årlig leie. kvadratmeter bygningsmasse. Dette kommer av at det er her sektoren søkte å frigjøre forvaltningskostnader. Forsvarsdepartementet har heller ikke stilt krav til rapportering av avhendet grunnareal. Salg av tomter uten bygningsmasse har likevel vært en betydelig del av Skifte Eiendoms virksomhet, da inntektspotensialet i blant er stort. Salg av tomter utgjør en vesentlig del av inntektene som aggregeres for forsvarssektoren. Det foreligger imidlertid ingen nøyaktig statistikk for avhendet grunnareal, ettersom ett og samme grunnareal kan ha bestått av både rive-, sikre- og flere salgsprosjekt. Geografisk spredning Forsvarssektoren har avhendet bygningsmasse i alle landets fylker (samt på Jan Mayen) og i 351 av landets 430 kommuner. Fordelt på kommuner er det avhendet flest kvadratmeter i Evje og Hornnes ( kvm), Oslo ( kvm) og Ringerike ( kvm). I antall bygg er det avhendet flest i Kristiansand (525 bygg), Porsanger (375 bygg) og Ringerike (322 bygg). Bygningskategori Lager- og vedlikeholdsanlegg utgjorde den desidert største EBA-kategorien avhendet i perioden, med totalt i Skifte Eiendom har avhendet kvm bygningsmasse i Bardu kommune: Gjennom blant annet et aktivt samarbeid med kommunen har Skifte Eiendom bidratt til ny aktivitet og verdiskaping på tidligere forsvarseiendommer i Bardu. Oddvar Bjørnsen, ordfører i Bardu kommune overkant av én million kvadratmeter, fordelt på bygg. Av dette utgjorde kvadratmeter kaldlager og kaldgarasjer. Det største enkeltbygget som er avhendet er imidlertid et kontorbygg: «FO-bygget» på Huseby i Oslo ble solgt i 2004 og utgjorde kvadratmeter. Boliger utgjorde hele ti prosent av avhendet bygningsmasse med totalt kvadratmeter fordelt på enheter, hvilket ga en snittstørrelse på 158 kvadratmeter, eller gjennomsnittlig 127 enheter avhendet per år. Snitt-størrelsen per bolig var imidlertid en del mindre, da én enhet i noen tilfeller bestod av flere boenheter. Strids- og forsvarsanlegg utgjorde også en betydelig andel av avhendede kvadratmeter, med kvadratmeter. De største underkategoriene her var ammunisjonslager ( kvm), kommandoplasser ( kvm) og stillings- og sperreanlegg ( kvm). Salg Totalt har Skifte Eiendom solgt over en og en halv million kvadratmeter bygningsmasse ( kvm). Solgte arealer spente i bygningskategori fra strids- og forsvarsanlegg til boliger, og følgelig var det stor forskjell på salgenes kompleksitet og omløpshastighet. Målt i kvadratmeter er 71 prosent av all bygningsmasse som ble avhendet solgt. Av alle salg ble om lag åtte av ti gjennomført i det åpne markedet. Av disse åtte ble syv gjennomført ved hjelp av tilknyttede meglere, mens ett ble gjort i egen regi. Ved avhending gjennom eiendomsmegler kan den fremgangsmåten som er vanlig i bransjen følges. Skifte Eiendom påser imidlertid alltid at hovedhensynene i statens avhendingsinstruks ivaretas av eiendoms-megler. Ved salg i egenregi skjer oppgjør likevel via meglerkontor. I henhold til statens avhendingsinstruks skal slik

17 Bygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) Graftittel 3,4 % Andre EBA 19,1 % Strids- og forsvarsanlegg 13 % Administrasjonsog stabsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg ,6 % Utdanningsog øvingsanlegg 1,7 % Basisanlegg 29 % Lager- og vedlikeholdanlegg 17,7 % Forlegninger og messer 8,5 % Boliger Bygningsmasse avhending pr EBA-kategori som hovedregel (prosent) skje etter offentlig kunngjøring og på grunnlag 3,4 % Andre EBA av skriftlige bud. 19,1 % Strids- og forsvarsanlegg 4,6 % Utdanningsog øvingsanlegg 1,7 % Basisanlegg 29 % Lager- og vedlikeholdanlegg 29 % Lager- og vedlikeholdanlegg 13 % Administrasjonsog stabsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg De resterende to av ti salgene ble gjennomført som direktesalg i egenregi. 17,7 % Dette gjaldt blant annet Forlegninger salg og til messer kommuner og forsvarsansatte som benyttet forkjøpsrett 8,5 til % Boliger boliger. Når eiendommen har liten verdi eller bare et mindre antall kjøpere er aktuelle, kan avhending i henhold til statens avhendingsinstruks skje ved direkte salg. Dette innebærer salg på grunnlag Bygningsmasse av pr bud EBA-kategori som er innkommet (prosent) etter henvendelse til et begrenset antall 3,4 % Andre EBA 13 % Administrasjonsinteressenter. Avhending og stabsanlegg ved direkte 19,1 % Strids- og forsvarsanlegg salg kan også skje 3 % når Velferds- det og bare er én fritidsanlegg aktuell kjøper. Dersom eiendommen 4,6 % Utdanningsog øvingsanlegg avhendes uten at det holdes budrunder, 17,7 % Forlegninger og eller etter bud fra et begrenset antall messer 1,7 % Basisanlegg interessenter, må ikke prisen være 8,5 % Boliger lavere enn taksten. Taksten baseres på markedspris innhentet fra uavhengig takstmann og taksten skal avholdes nær opptil tidspunktet for avhending. Forvaltningsoverføring gningsmasse pr EBA-kategori (prosent) I henhold til statens avhendingsinstruks forespør 13 % Administrasjons- Skifte Eiendom % Andre EBA og stabsanlegg andre statlige etater, via deres eierdepartement, om det er behov for en % Strids- og varsanlegg 3 % Velferds- og fritidsanlegg % Utdannings- eiendom til andre statlige formål før vingsanlegg videre salgsprosess 17,7 initieres. % Når en Forlegninger og eiendom forvaltningsoverføres messer mellom % Basisanlegg stats-etater fastsettes 8,5 % Boliger prisen gjennom % Lager- og en uavhengig fastsatt verditakst. Fire likeholdanlegg prosent ( kvm) av bygningsmassen er avhendet ved forvaltningsoverføring til andre statsetater, eller annen overføring til annen offentlig instans. Opphør av innleie Åtte prosent ( kvm) av bygningsmassen er avhendet ved opphør av leieforhold. Leieforholdene har omfattet alle bygningskategoriene, men ved sortering helt ned på byggtype utgjør kaldlager (eksempelvis plasthaller) 27 prosent av dette. Graftittel Totalt kvadratmeter bygningsmasse avhendet per år Kvadratmeter 650 bygningsmasse avhendet Graftittel Graftittel Kristiansand Østfold Akershus Oslo Hedmark Evje og Hornnes Porsanger Oslo Totalt kvadratmeter bygningsmasse avhendet per fylke Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Jan Mayen De 10 kommunene hvor det er avhendet mest kvadratmeter Ringerike Ringerike 246 Evje og Hornnes Målselv 388 Ullensaker Trondheim Tall i 1000 m 2 De 10 kommunene hvor det er avhendet flest bygg Målselv Bardu Lødingen Kristiansand Bergen Narvik Harstad 84 Våler Kongsberg 102 Kongsberg 17

18 Riving og sikring det blitt revet kvadratmeter «salg på rot» i økende grad. Slike En del bydningsmasse vil av ulike bygningsmasse, hvilket betyr at denne prosjekter er ført som salgsprosjekt, årsaker være Bygningsmasse mest hensiktsmessig pr EBA-kategori å (prosent) avhendingsmetoden stod for 15 Graftittel med en inntekt eller kostnad for Skifte rive og eller sikre, heller enn å selge. prosent av avhendet bygningsareal. Eiendom, der kjøper forplikter seg til 650 Dette kan 3,4 eksempelvis % Andre EBA være fordi 13 % Administrasjons- Om lag halvparten av revet riving og sanering med gitte kriterier og stabsanlegg 630 bygget ikke 19,1 % har Strids- noen og salgsverdi, bygningsmasse var i kategorien lager- for blant annet avfallshåndtering. Salg forsvarsanlegg 3 % Velferds- og eller fordi plasseringen gjør at sivil fritidsanlegg og vedlikeholdsanlegg. I tillegg ble om 610 på rot er eksempelvis aktuelt hvis det bruk vil være 4,6 % Utdannings- i konflikt med militær lag én prosent avhendet ved sikring. skal avhendes bygningsmasse i eller og øvingsanlegg 590 aktivitet i området. I noen tilfeller, når Dette 17,7 % gjelder i all hovedsak for enkelte i tilknytning til en aktiv militærleir, Forlegninger og bygget ligger på leid grunn, ligger det strids- messerog forsvarsanlegg, for eksempel 570 der bygningsmassen i seg selv har 1,7 % Basisanlegg kontraktfestet krav om riving etter 8,5 bunkere % Boliger som er blitt gjenstøpt. 550 etterbruksverdi men ikke kan nyttes til endt militært behov. I andre tilfeller sivile formål når den står i leiren. 29 % Lager- og vedlikeholdanlegg er riving og sikring nødvendig for å tilrettelegge et område for trygg ferdsel for allmennheten. Totalt er Bygningsmasse pr EBA-kategori (prosent) 3,4 % Andre EBA 19,1 % Strids- og forsvarsanlegg 4,6 2 %% Velferds- Utdannings- og fritidsanlegg og øvingsanlegg 3 % Andre EBA 31,7 %% Utdannings- Basisanlegg og øvingsanlegg % Strids- Lager- og og forsvarsanlegg vedlikeholdanlegg 10 % Boliger 11 % Administrasjons- og stabsanlegg % Overført til grunneier % Overført til annen 610 off. etat/enhet 8 % Opphør av 590innleie % Revet 13 % Administrasjonsog stabsanlegg Kategori EBA avhendet i andel av totalt % Velferds- og fritidsanlegg 17,7 % 1 Forlegninger % Basisanlegg og messer 8,5 % Boliger 47 % Lager- og vedlikeholdsanlegg 13 % Forlegninger og messer Graftittel Avhendingsmetode i andel av totalt Antall salg per år fordelt på kundegrupper Skifte Eiendom søker i størst mulig grad å unngå å rive bygg som kan ha en sivil etterbruksverdi. Derfor benyttes 1 % Sikret 71 % Solgt 2009 Privatmarkedet Organisasjon u/profittformål Offentlig sektor Næringsmarkedet Kunder Skifte Eiendom har delt inn kjøpere i Graftittel kategoriene privatmarkedet, næringsmarkedet, organisasjoner uten profitt- 650 formål og offentlig sektor. Fyldig kundedata for Skifte Eiendom finnes fra og med Det følger imidlertid noe usikkerhet med datakvaliteten for og I perioden fra og med 2005 til og med gjennomførte Skifte Eiendom små og store salg. 63 prosent av kundene var privatkunder, som i all hovedsak kjøpte boliger og tomter. 17 prosent av boligene ble solgt til forsvarsansatte med forkjøpsrett. Av dette ble seks av ti boliger ervervet av boligens beboer til takst. Resten gikk til forsvarsansatte som gikk inn på høyeste bud. Næringskunder sto for 13 prosent av kjøpene, mens offentlig sektor var kunde ved 21 prosent av salgene. I offentlig sektor utgjorde spesielt kommunene et viktig kundesegment, som kjøper ved 14 prosent av salgene. Kommunene stod for kjøp innen alle eiendomstyper, men med en overvekt av næringseiendommer. Dette reflekteres også i antall kvadratmeter bygningsmasse; kommuner kjøpte 42 prosent av bygningsmassen som ble solgt i perioden 2005 til I om lag syv av ti kjøp er den kommunale forkjøpsretten benyttet. I øvrige kjøp har kommunene konkurrert om eiendommen i det åpne markedet. 18

19 FO-bygget sett fra sørsiden. Foto: Matti Bernitz/C360 Tidenes største for Skifte: Fra overkommando til «bydelskommando» I 2004 ble Forsvarets Overkommando erstattet av Forsvarsstaben og flyttet fra Huseby til Akershus Festning. Dermed fikk Skifte Eiendom jobben med å selge det om lag kvadratmeter store kontorbygget i Sørkedalsveien 148. Salget av dette bygget er Skifte Eiendoms største gjennom tidene, både når det gjelder areal, men også salgssum på ett enkelt bygg, sier prosjektleder hos Skifte Eiendom, Trond Nordby. Bygget ble solgt for 240 millioner kroner. «Pent brukt» Det såkalte FO-bygget, tegnet av arkitekt Frithjof Stoud Platou, stod ferdig i Da flyttet Forsvarets Overkommando inn sammen med Forsvarsdepartementet, som også holdt til her frem til På det meste var bygget arbeidssted for opp til ansatte. Bygget ble pent brukt av Forsvarssjefens stab, og var i god stand da det skulle selges i Det var derfor ikke behov for oppgradering fra Skifte Eiendoms side i forbindelse med salget. Det at bygget kunne selges som det var og likevel være til stor verdi som kontorbygg for nye eiere, gjorde at dette ble et prosjekt som frigjorde en stor netto kontantsum for forsvarssektoren, sier Nordby. Mange muligheter Før bygget ble lagt ut for salg i det åpne markedet var det blitt avklart at ingen offentlig instans var interessert i å eie bygget. Med sine kvadratmeter var nok bygget noe i overkant av hva en statlig eller kommunal instans ønsker å eie, tror Nordby. Likevel var mulighetene mange for nye eiere til å gjøre seg nytte av bygget. Blant annet er bygget disponert på en måte som gjør at det egner seg godt for utleie til flere store leietakere. FO-bygget var unikt med sin størrelse og planløsning, og mulighetene for etterbruk var mange. Disse dokumenterte vi i en såkalt mulighetsstudie som ble lagt frem for interesserte kjøpere, forteller Nordby. Bygget er utformet som fire kuber bygget rundt hvert sitt atrium, bundet sammen med et mellombygg. 400 barn og bydelsadministrasjon Det var eiendomsinvesteringsselskapet Høegh Invest Eiendom AS som til slutt la inn det høyeste budet og kjøpte overkommando-bygget. I dag har de fire atriene fått nytt liv blant annet som bydelsadministrasjon for Vestre Aker bydel og flere store barnehager som huser så mye som 400 barn på dagtid. FO-bygget sett ovenifra. Foto: Matti Bernitz/C360 19

20 Bakgrunn Denne rapporten gir en oversikt over forsvarseiendommer avhendet av Skifte Eiendom siden etableringen i 2001 og frem til og med Virksomhet Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til forsvarssektoren. Politisk forankring Når eiendom utrangeres fra Forsvarets bruk, det vil si at Forsvaret sier opp sitt leieforhold med Forsvarsbygg Utleie, overføres eiendommen til Forsvarsbygg Skifte Eiendom som forestår avhendingen. Utrangering og avhending av overflødig forsvarseiendom er politisk forankret. I 2001 beskrev Forsvarsdepartementet forsvarssektorens bygningsmasse slik: Forsvaret er i dag Norges klart største eiendomsforvalter med ansvar for omkring seks millioner m 2 bygningsmasse og om lag 1,4 millioner dekar grunnareal hvorav 2/3 er leid grunn. Bygningsmassen er spredt på over 400 av landets kommuner. Det er et mål å avhende mellom en og to millioner m 2 bygningsmasse i løpet av, eller som følge av omstillingsprosessen. Samtidig vil det oppføres 20 ca m 2 ny bygningsmasse. En vellykket strategi for avhending, kassasjon og innfasing av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) er derfor viktig for at omleggingen av Forsvaret skal kunne gjennomføres. Endringene vil berøre mange kommuner over hele landet. [ ] Omfanget av bygningsmassen skal reduseres i størrelsesorden 2 mill. m 2. Eiendommer, bygg og anlegg, samt materiell som ikke skal benyttes i den nye strukturen, skal være utfaset og i størst mulig grad avhendet. (St.prp. nr. 45 ( ) Omleggingen av Forsvaret i perioden ). I 2003 ble situasjonen beskrevet slik: Store mengder EBA vil bli utrangert og avhendet til markedspris iht. avhendingsinstruksen. Fellesfinansiert NATO-infrastruktur, som ikke benyttes i dag eller er planlagt brukt, vil bli søkt slettet fra NATOs inventarlister, samtidig som annen bruk innenfor Forsvaret blir vurdert. Der hvor ingen har bruk for infrastrukturen, vil den bli søkt avhendet. NATO-infrastruktur som ikke er lagt inn i noen av NATOs planer som en ressurs, men fortsatt ønskes benyttet innenfor Forsvaret til annet enn det som det primært ble bygd for, vil bli søkt slettet fra NATOs inventarlister. Forslagene til nedleggelser medfører ikke grunnlag for å forvente en netto inntekt på forsvarsbudsjettet når også utgifter i tilknytning til avhending tas i betraktning. [ ] Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg reduseres til maksimalt 3,5 mill. m 2 (målet med pågående omlegging er en reduksjon fra 6 mill. til 4 mill. m 2 ). [ ] Målene skal oppnås snarest mulig og senest innen utgangen av (St.prp. nr. 42 ( ) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden ). Avhending av militær eiendom Skifte Eiendom avhender ikke bare A4-eiendommer, men også krevende eiendommer i marginale markeder. Derfor kreves det et betydelig tilretteleggingsarbeid før eiendommer kan avhendes. Dette innebærer for eksempel: Miljøkartlegging og -opprydding Sikring av skytegraver og -stillinger Kartlegging av potensial gjennom mulighetsstudier Idédugnader og folkemøter i lokalmiljøet Reguleringsarbeid Fradeling av tomter for bedre etterbruksmuligheter Kjøp av tilstøtende eiendom for å skape én avhendbar helhet I enkelte tilfeller, riving av bygg som ikke er avhendbare Samtidig må prosessen følge Stortingets retningslinjer for salg av statlig eiendom generelt, og tidligere forsvarseiendommer spesielt. Salg Den viktigste avhendingsformen for forsvarseiendommer er salg til det sivile markedet. Skifte Eiendom har

Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2012 FRA LUKKET OG HEMMELIG TIL ÅPENT OG TILGJENGELIG. Spesialist i forvandling

Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2012 FRA LUKKET OG HEMMELIG TIL ÅPENT OG TILGJENGELIG. Spesialist i forvandling Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2012 FRA LUKKET OG HEMMELIG TIL ÅPENT OG TILGJENGELIG Spesialist i forvandling VERDISKAPING: s.4 2,8 milliarder kroner er tilbakeført forsvarsbudsjettene

Detaljer

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Oslo, 23.5.2012 Skifte eiendom - et virkemiddel i omstillingen av Forsvaret? Avhendet 2,5 millioner kvm bygningsmasse for forsvarssektoren Solgt

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før.

offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før. Skifte Eiendom tilbyr råd givning til alle offentlige aktører som skal avhende eiendom. Vi kan bistå i hele prosessen, fra strategiske valg til operativ gjennomføring. Skal dere selge offentlig eiendom?

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Marvika Miljømudring Norsk Vannforening 29.april 2009

Marvika Miljømudring Norsk Vannforening 29.april 2009 Marvika Miljømudring Norsk Vannforening 29.april 2009 Thomas Getz Prosjektleder Forsvarsbygg Skifte Eiendom Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Orientering om prosjektet Miljømål Metode og utstyr Oppnådde resultater

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE OPPDRAG ADRESSE Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE Side 2 av 7 OPPDRAG FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse Forsvarsbygg 1 av 3 Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407 Var saksbehandler Tod Faye-Schjøll 90689578 Tidligere dato Tidligere referanse Til Se adresseliste 1 Avhending av fast eiendom i Forsvarets

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

19.09.2013. Spørsmål: Avhendingsinstruksen (AI) Kgl. resolusjon av 19. des. 1997. Avhendingsinstr. (AI) - klar for revisjon?

19.09.2013. Spørsmål: Avhendingsinstruksen (AI) Kgl. resolusjon av 19. des. 1997. Avhendingsinstr. (AI) - klar for revisjon? Avhendingsinstr. (AI) - klar for revisjon? Skifteseminaret 19.9.2013 Advokatene i Forsvarsbygg v/advokat Aniken Bugge Spørsmål: Fungerer AI som et godt verktøy for å sikre verdier som ligger i offentlige

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Friluftseiendommer. Friluftseiendommer 2007 Mars 2006. Forsvarsbygg Direktoratet for Statskog SF

Friluftseiendommer. Friluftseiendommer 2007 Mars 2006. Forsvarsbygg Direktoratet for Statskog SF Friluftseiendommer Friluftseiendommer 2007 Mars 2006 Forsvarsbygg Direktoratet for Statskog SF Skifte Eiendom naturforvaltning 2.1 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Friluftseiendommer 2006 2 2.1 Forsvarsbygg

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 7 Oppdrag : 131497 Bygningstype : Tomt Oppdragsadresse : Ørland kommune/kråkvåg Matrikkelnummer : 59/130

Detaljer

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 Side 2 av 8 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring Til adressater ifølge liste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

131965 Rissa RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING. Side 1 av 6. Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07.

131965 Rissa RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING. Side 1 av 6. Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07. 131965 Rissa RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 6 Oppdrag : Verdivurdering Bygningstype : Ubebygd tomt Oppdragsadresse : Langmyrveien 22b, 1624 GRESSVIK Matrikkelnummer

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Vi skal i denne lille halvtimen se nærmere på prosessen og rammebetingelsene ved avhending av offentlig fast eiendom.

Vi skal i denne lille halvtimen se nærmere på prosessen og rammebetingelsene ved avhending av offentlig fast eiendom. Hei alle sammen, og god ettermiddag! Vi skal i denne lille halvtimen se nærmere på prosessen og rammebetingelsene ved avhending av offentlig fast eiendom. Presentasjonen blir lagt ut på nettet, også teksten,

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

19.09.2013. Dette var Persaunet: Eiendomsutviklingsløp

19.09.2013. Dette var Persaunet: Eiendomsutviklingsløp VERDIØKENDE UTVIKLING FØR SALG AV FAST EIENDOM I STATEN Persaunet i Trondheim, muligheter og begrensninger Trond Eliassen Seksjonssjef i Skifte eiendom Dette var Persaunet: Bygd 1942 45 Forlegning for

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 18.-19. september 2008

Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 18.-19. september 2008 Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 1.-19. september 2 Finn Martinsen, avd. Miljø og helse Miljørettet helsevern hva snakker vi om? det aller meste! Definert i 4a-1 i lov om

Detaljer

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for Nasjonale Festningsverk som produkt - hvorfor er merkevareforvaltning, bevaring og utvikling av og produkttenkning viktig for festningsverkene Seminar om kulturminner og verdiskaping, M/S Lykkeper, 10.

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen...

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen... Page 1 of 5 Rundskriv, 18.12.1987 Ansvaret for regelverket er overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. For henvendelse ring tlf 22 24 47 81 Normalinstruks for utrangering og kassasjon av

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Hjerkinn PRO - Bakgrunn 18.09.2014. Hjerkinn PRO. Stortingsvedtak 23 mars 1999: Referansegruppa for verneplanprosessen, Hjerkinn skytefelt

Hjerkinn PRO - Bakgrunn 18.09.2014. Hjerkinn PRO. Stortingsvedtak 23 mars 1999: Referansegruppa for verneplanprosessen, Hjerkinn skytefelt Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Hjerkinn PRO Referansegruppa for verneplanprosessen, Hjerkinn skytefelt Hjerkinn, 19. august 14 Odd-Erik Martinsen Hjerkinn PRO - Bakgrunn Stortingsvedtak 23 mars

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/9 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, GNR. 138, BNR. 83, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Sysselsetting, kompetanse og fritid

Sysselsetting, kompetanse og fritid Sysselsetting, kompetanse og fritid Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Det er i dag over 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt

Detaljer

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag.

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag. BYGGEST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk har informasjon boligbyggelagenes virksomhet knyttet til å fremskaffe nye boliger til medlemmene. Denne statistikken er

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

St.prp. nr. 43 (1999-2000)

St.prp. nr. 43 (1999-2000) St.prp. nr. 43 (1999-2000) Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 10. mars 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Innst. S. nr. 251. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:9 (2004-2005)

Innst. S. nr. 251. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:9 (2004-2005) Innst. S. nr. 251 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:9 (2004-2005) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sivilforsvarsanlegg Nåværende funksjon: Sivilforsvarsanlegg

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Det handler om følelser

Det handler om følelser Det handler om følelser Resultatseminar Ble det lys i 100 glas? Lampeland, 13/1-2012 Frode Flemsæter Norsk senter for bygdeforskning Eiendom Den fysiske eiendommen Eiendom Den formelle eiendommen Den opplevde

Detaljer

Sluttrapport Ren barnehagejord i Fredrikstad kommune

Sluttrapport Ren barnehagejord i Fredrikstad kommune Sluttrapport Ren barnehagejord i Fredrikstad kommune November 2010 Innhold Innledning... 3 Kommunens organisering av prosjektet... 4 Undersøkelser... 4 Gjennomføring/resultater... 4 Økonomi... 5 Opprydding...

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 092-2010 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SALG AV STORGATA 36C, GNR. 208 / BNR. 934 I OSLO Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer