Friluftseiendommer. Friluftseiendommer 2007 Mars Forsvarsbygg Direktoratet for Statskog SF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftseiendommer. Friluftseiendommer 2007 Mars 2006. Forsvarsbygg Direktoratet for Statskog SF"

Transkript

1 Friluftseiendommer Friluftseiendommer 2007 Mars 2006 Forsvarsbygg Direktoratet for Statskog SF Skifte Eiendom naturforvaltning

2 2.1 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Friluftseiendommer

3 2.1 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Friluftseiendommer 2007 Innhold 1. Arbeidets mandat og organisering Etatenes utgangspunkt for arbeidet Forsvarsbygg Skifte Eiendom Direktoratet for naturforvaltning Statskog SF Arbeidsgruppens prosess og metodikk Definisjon Prosess og framdrift Metodikk Takseringspremisser Eiendommene Avgrensning Klassifisering og klausulering av friluftsvurderte eiendommer Klassifisering av friluftseiendommer Generelt om klausuleringer Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/ Direktoratet for naturforvaltning Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt. Endelig avklaring etter Rutine for utvidet offentlig avklaring Eiendom hvor offentlig eie ikke anses som nødvendig for å ivareta friluftslivsinteressene Eiendom som er friluftsvurdert, men som kan selges uten friluftsklausuler/ vilkår Ivaretakelse av friluftslivsinteresser i framtidig avhendingsprosess Utvidet offentlig avklaring rutine Ordinær prosess Status for friluftseiendommer 2005 og friluftseiendommer Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/dn 2005 og Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier 2005 og oversiktskart friluftseiendommer 2005 og Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt 2005 og Endelig avklaring etter Rutine for utvidet offentlig avklaring Vedlegg: Vedlegg 1 Friluftsvurdering for aktuelle etablissement (faktaark) Vedlegg 2 Avhendingsporteføljen pr (CD) Vedlegg 3 Brev til kommuner datert vedr Utvidet offentlig avklaring (CD) Vedlegg 4 Bakgrunnsinformasjon Friluftsvurderte eiendommer (CD) 3

4

5

6 2.2 Direktoratet for naturforvaltning 2 Etatenes utgangspunkt for arbeidet 2.1 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Forsvarsbygg Skifte Eiendom (SE) har som oppgave å avhende de eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har behov for i sin nye struktur. Eiendommene avhendes til takst, jfr Avhendingsinstruksen, da SE er en del av statens forretningsdrift. Vedr takseringspremisser for friluftseiendommer vises til kap Det ble i forbindelse med Forsvarsbudsjettet for 2005 [St.prp.nr 1 ( )] lagt til grunn en helhetlig og fleksibel gjennomføring av avhendingsprosessen fra og med Denne prosessen skal sørge for at statlige, regionale og lokale myndigheter får bedre forutsetninger til å foreta nødvendige avklaringer med hensyn til behov for å erverve utrangerte eiendommer. Dette er videreført i forsvarsbudsjettet for 2006 og Konkret innebærer dette at etter den statlige avklaringen vil fylkeskommuner og kommuner gis anledning til å kjøpe utrangerte Forsvarseiendommer til takst, før de legges ut til salg i det åpne markedet. Denne rutinen kalles gjerne for utvidet offentlig avklaring (UOA) og er presentert nærmere i kapittel 5. Det er meningen at denne helhetlige og mer fleksible rutinen for avhending av eiendommer vil redusere usikkerhetene rundt SEs salg og øke tilliten til SEs organisasjon og arbeid. 2.2 Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende forvaltningsorganet innenfor bevaring av biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av naturressurser, og er administrativt underlagt Miljøverndepartementet. Sentrale oppgaver for DN er bærekraftig bruk av naturressurser, sikring og styrking av vilkårene for et bærekraftig friluftsliv, samt å ivareta det statlige naturoppsynet. Friluftsliv i Norge bygger på allemannsretten og reglene i friluftsloven, der hovedregelen er fri ferdsel og opphold i utmark. Et godt tilfang av utmarksområder hvor allemannsretten kan virke som forutsatt er et grunnleggende vilkår for friluftslivet. Plan- og bygningsloven, sammen med særlovene innen arealbruk, blir dermed virkemidler av meget stor betydning for allmennhetens muligheter til å drive friluftsliv. Direktoratet for naturforvaltning legger til grunn at dette også vil gjelde eiendommer som går ut av Forsvarets bruk. Framtidig arealbruk skal fastsettes gjennom planprosesser der allmenne friluftslivsinteresser skal bringes inn, og der både kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen har forpliktelser i henhold til friluftsloven. Forutsetningen om at friluftslivet skal bygge på allemannsretten og utøves i utmarksområder holder imidlertid ikke alltid. Dels vil mange områder ha en bruksintensitet som går ut over det en grunneier med rimelighet må tåle etter friluftslovens regler. Dette gjelder for eksempel mange områder i strandsonen i nærheten av befolkningskonsentrasjoner. Dels vil det være behov for tilrettelegging, skjøtsel og drift for at områdene ikke skal slites ned og forringes i kvalitet, og slike tiltak hjemles ikke i friluftsloven. Der hvor man har stor tilstrømning, eller dette kan forventes, må det offentlige derfor sikre seg rettigheter som går lenger enn de rettigheter friluftsloven gir. Dette kan sikres gjennom offentlig eierskap og/eller avtaler med grunneiere. Direktoratet for naturforvaltning er utøvende forvaltningsorgan på vegne av Staten i slike saker. Stortinget har gjennom en årrekke stilt midler til disposisjon over statsbudsjettet for sikring av friluftslivsområder gjennom erverv/ avtale. Samlet er nå ca 1997 områder sikret til friluftslivsformål med statlig finansiering. Direktoratet for naturforvaltning har i arbeidet med Forsvarets eiendommer hovedsakelig lagt til grunn de samme kriteriene som ordinært benyttes i sikringsarbeidet. Det skal som regel være identifisert et reelt behov for offentlig eie, eller servituttavtale som begrenser grunneiers råderett og gir det offentlige rettigheter knyttet til bl.a. tilrettelegging og drift for allmennhetens bruk. Eksempler på andre kriterier kan være beliggenhet og restriksjonsnivå lagt gjennom annet lovverk, for eksempel naturvernloven. 6

7 2.3 Statskog SF 2.3 Statskog SF Statskog SF (SSF) er et foretak etablert etter statsforetaksloven, og formålsparagrafen i vedtektene sier: Statskog har til formål selv, gjennom deltagelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen tilgrensende virksomhet. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre. Landbruks- og matdepartementet arbeider med en nærmere utforming av SSFs framtidige rolle. St.prp.nr. 1 ( ) sier bl.a.: På føretaksmøtet for Statskog SF i juni 2004 blei ein prosjektrapport som omhandla Statskog SF si framtidige rolle som forvaltar av statens skog- og utmarksareal og vurderer moglege organisasjonsformar, lagt fram og teke til etterretning. Rapporten er utarbeidt av ei gruppe med representantar frå Statskog SF, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet og forslaga er som følgjer: - vere eit verkemiddel til å nå nasjonale mål når det gjeld naturvern, allmentas tilgang til jakt, fiske og friluftsliv og lokal næringsutvikling - styrke innsatsen med tilrettelegging for friluftsliv, kulturminnevern på statens grunn, utvikle lokalt næringsliv og vidareutvikling av gode samarbeidsrelasjonar - framleis leggje vekt på samfunnsansvar og langsiktig samfunnsnytte framfor kravet til økonomisk avkastning - få ein utbyttepolitikk som stemmer betre overens med oppgåvene og ein ynskt auke i statleg tenestekjøp - framleis vere organisert som statsføretak - knytast meir opp til miljøvernmyndigheitene - få forslag til namneskifte Departementet vil arbeide vidare med dei konkrete forslaga og m.a. vurdere vedtektsendringar og framtidig organisasjonsform. Statskogs posisjon til direkte kjøp av Forsvarseiendommer til takstpris, er gitt i romertallsvedtak VIII under Forsvarsdepartementets kapitler i St.prp. nr. 1 ( ), og gjelder eiendommer som er aktuelle for frilufts- eller kulturformål. Denne posisjonen har prioritet etter tilsvarende posisjon for kommuner/fylkeskommuner. Med utgangspunkt i ovenstående har SSF foretatt en gjennomgang av forsvarseiendommer, og identifisert eiendommer som antas å kunne oppfylle SSFs målsettinger og formål. Grunnlaget for denne gjennomgangen er SEs portefølje pr og 2006 med tilgjengelig bakgrunnsinformasjon. Følgende eiendommer er i skriv til SE meddelt som interessante for Statskog SF: Etablissement 1 Kommune Kommentar Fredrikstad ekserserplass Fredrikstad (Regimentsmyra) Vigdel Sola Elvegårdsmoen Narvik Lakseførende vassdrag med tilgrensende arealer Gumøyknuten Kragerø Utvalget av eiendommer er gjort bl.a. etter en vurdering av antatt verdi i forhold til risiko og SSFs finansielle muligheter. I tillegg har SSF fortsatt interesse av overtakelse av Gimlemoen i henhold til tidligere inngått intensjonsavtale med SE. 1 Etablissement: Eiendomsbetegnelse i Forsvaret. Et etablissement kan bestå av ett eller flere gårds- og bruksnummer. 7

8 3.2 Prosess og framdrift 3. Arbeidsgruppens prosess og metodikk 3.1 Definisjon I Rutine for utvidet offentlig avklaring punkt 1.5 Friluftseiendommer defineres begrepet friluftseiendom slik: Med friluftseiendom menes her eiendommer som DN har besluttet at eiendommen helt eller delvis bør forbli i offentlig eie fordi den skal benyttes til å dekke allmennhetens behov. Presiseringen helt eller delvis er viktig fordi den gir mulighet til å fradele bebyggelse eller områder som er egnet til bebyggelse. 3.2 Prosess og framdrift Listen over SEs avhendingsportefølje pr er utgangspunkt for arbeidet. Listen ble gjennomgått av styringsgruppen og arbeidsgruppen, og potensielle friluftsområder ble særskilt merket. Deretter ble fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner hørt samtidig med berørte statlige etater. Kommunene ble i brev fra SE av spesielt bedt om å vurdere om utvalget var komplett mht egnethet for friluftsformål. På denne måten ble forhåndsvarsling i utvidet offentlig avklaring (trinn 1, jfr kap 5) og medvirkning i arbeidet med friluftslivsvurderinger ført i èn samlet prosess. Dette tilsvarer prosessen som ble fulgt for friluftseiendommer i 2005 og Det ble i 2005 og 2006 avholdt regionale arbeidsmøter med representanter for DN, fylkesmennene og SE. I 2007 ble det ikke holdt regulære møter, ettersom prosess og arbeidsmåte nå er godt innarbeidet hos Fylkesmannen. DN har vurdert hele eiendomsporteføljen og avgrenset eiendommer med opplagte, sannsynlige og mulige kvaliteter som friluftseiendommer. Fylkesmannen har også hatt tilgang til hele porteføljen for vurdering. DN har utarbeidet utkast til friluftsvurderinger som er oversendt Fylkesmannen i de enkelte fylker for kommentar og oppfølging. Det er kun avholdt møter med Fylkesmannen i forbindelse med befaringer for de eiendommene som er særlig komplekse, som f. eks. Vigdel og Steinvik lager. Det ble innhentet takster for de potensielle friluftseiendommene med takstpremisser som var utarbeidet av styringsgruppen, ref. kap 3.4. Det ble på bakgrunn av innspill fra fylkesmennene utarbeidet friluftsvurderinger. Det er avholdt 6 møter i styringsgruppen/ arbeidsgruppen. 8

9 3.2 Prosess og framdrift Figuren viser sentrale aktiviteter i prosessen fram til endelig rapport. 9

10 3.3 Metodikk 3.3 Metodikk De potensielle friluftseiendommene (opplagte, sannsynlige og mulige kvaliteter som friluftseiendommer) er presentert med et faktaark. Faktaarket inneholder Forsvarsbyggs eiendomsdata med følgende kjerneinformasjon (der denne finnes): Tekniske data for etablissementet (Bygg og anlegg) Områdebeskrivelse Kulturminnevurderinger (Landsverneplanen for Forsvaret) Biomangfold Prospekter Takster Kart På grunnlag av dette og evt annen tilgjengelig informasjon (DNs Naturbase, lokal kunnskap om området mm) utarbeidet DN/ fylkesmannen en friluftslivsvurdering for hver eiendom. DN og fylkesmennene har i arbeidet benyttet en håndbok i kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, DN-håndbok Håndboken fastlegger en metodikk for verdivurdering av friluftslivsområder. DN har lagt til grunn at bare eiendommer eller deler av eiendommer som er verdsatt til "Svært viktig" eller "Viktig" bør være aktuelle for fortsatt offentlig eie med allment friluftsliv som primær begrunnelse. Både dagens bruk og potensialet for framtidig bruk er lagt til grunn i friluftsvurderingene, uavhengig av om området i dag er tilgjengelig for publikum. Ved siden av verdiklassifiseringen inneholder friluftslivsvurderingen følgende punkter: Områdebeskrivelse som supplement til SEs beskrivelse i faktaark Omtale av eventuelle miljøkvaliteter som supplerer eller begrenser friluftsbruken Angivelse av nødvendige tiltak for å gjøre området tilgjengelig/brukelig Vurdering av behovet for fortsatt offentlig eierskap, inkludert forslag til aktuell(e) instans(er) Omtale av videre prosess Angivelse av eventuelle andre forhold av betydning I arbeidet med friluftslivsvurderingene ble fylkesmennene bedt om å samordne sine vurderinger med kommuner, fylkeskommuner og interkommunale friluftsråd. DN var også selv i kontakt med kommuner og friluftsråd underveis. Det presiseres at fylkesmennene ble bedt om å avgi rene sektorvurderinger mht. friluftsliv, uten å ta hensyn til hvilke planer eller skisser som måtte foreligge for utnyttelse av eiendommene. Med utgangspunkt i etablissementets karakter, status for avhendingsprosessen og utfallet av friluftslivsvurderingen er eiendommene gruppert i fem ulike kategorier, se kap. 4. Etablissementer på leid grunn er ikke vurdert, da dette faller utenfor mandatet. Det er lagt til grunn at framtidig arealbruk på slike eiendommer fastsettes gjennom ordinære prosesser i henhold til plan- og bygningsloven. Modellen på neste side viser metodikk/ prosess for vurdering av framtidig eierskap for Forsvarets eide etablissementer i totallisten pr Leide eiendommer i avhendingsporteføljen er ikke vurdert, jfr ovenfor. 10

11 3.4 Takseringspremisser Figuren viser prosess for vurdering og sortering av eiendommer. Ingen etablissementer er i 2007 gitt vurderingen Salg med klausul eller Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt, endelig avklaring etter Rutine for utvidet offentlig avklaring. Friluftseiendommer på etablissementer som ikke er fullstendig utrangert er ikke endelig klassifisert mht. framtidig eierskap. Dette vil bli avklart senere etter rutine for utvidet offentlig avklaring eller gjennom en prosess, tilsvarende som for friluftseiendommer Takseringspremisser Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved taksering av friluftseiendommene: Eiendommen forutsettes ikke å romme inntektsbringende virksomhet. Der bygningsmasse inngår må det presiseres hva som er å anse som påregnelig virksomhet (ikke i strid med friluftsformålet) Hva staten har vært villige til å frivillig betale ifm opprettelse av skjærgårdspark el skal ikke legges til grunn som en norm, da dette kan være gjort av prosessøkonomiske grunner. Som friluftseiendom vil eiendommen ikke gi netto inntekt. Taksten skal legge til grunn at eiendommen klausuleres for friluftsformål. 11

12 4.2 Klassifisering og klausulering av friluftsvurderte eiendommer 4 Eiendommene 4.1 Avgrensning Samtlige etablissement i avhendingsporteføljen pr er vist i vedlegg 2. Alle etablissementer i porteføljen på eid grunn er vurdert mht friluftslivsinteresser, jf kap. 3. Det er gjort en utvelgelse fra avhendingsporteføljen pr , der det er funnet fram til 17 nye etablissementer/ eiendommer som har krevd en nærmere faglig vurdering og dokumentasjon (i vedlegg 2 markert med mørk grønn farge.). Arbeidet i styrings- og arbeidsgruppen og prosessen knyttet til kontakt med fylkesmennene har ledet fram til at til sammen 19 eiendommer er friluftslivsvurdert. Følgende avgrensning er gjort i prosessen: Vurdering av etablissementene Kråkvåg og Meløyvær avventes til evt fredningssak er avklart. Ikke fullstendig utrangert. Etter anbefaling fra NFV og kommandanter på Oscarsborg er Bergholmen tatt ut av friluftsporteføljen. Det blir vanskelig å skille kulturminnene og eiendommen på en fornuftig måte. Allmennhetens friluftsinteresser ivaretas gjennom OFs avtale med Forsvaret. Forholten Ramstad er vurdert, men ble innrangert som aktiv forsvarseiendom i løpet av arbeidet. Etablissement Kirkøy kom med rett etter at UOA trinn 1 var sendt ut, men har åpenbare friluftslivsinteresser og er derfor tatt med i årets prosess. 4.2 Klassifisering og klausulering av friluftsvurderte eiendommer Klassifisering av friluftseiendommer Alle eiendommer i nevnte portefølje som fyller nedenstående kriterier er nærmere vurdert og konkludert i dette arbeidet: eid av Forsvaret fullstendig utrangert har friluftsinteresser Øvrige eiendommer i porteføljen samt nye eiendommer som kommer til senere behandles etter ordinær prosess (iht rutine for utvidet offentlig avklaring) og vil da bli vurdert av fylkesmennene og DN og innarbeidet i de årlige budsjetter. Som nevnt i kapittel 3 er utvelgelsen ikke komplett når det gjelder etablissementer som ikke er fullstendig utrangerte og som dermed ikke er aktuelle for avhending i Med utgangspunkt i etablissementets karakter, status for avhendingsprosessen og utfallet av friluftslivsvurderingen er de nærmere vurderte eiendommene gruppert i fem ulike kategorier: Friluftseiendom anbefalt i fortsatt statlig eie v/ DN Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier (med statlig bidrag på inntil 50 % til evt kommunal eier) Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt. Endelig avklaring etter tilsvarende prosess for utvelgelse av friluftseiendommer i 2008 eller gjennom Rutine for utvidet offentlig avklaring. Eiendom hvor offentlig eie ikke anses som nødvendig for å ivareta friluftslivsinteressene. Friluftslivsverdier kan ivaretas ved salgsvilkår, klausuleringer og/ eller kommunale planer iht plan- og bygningsloven. Eiendom som er friluftslivsvurdert, men som kan selges uten klausulering/ vilkår. 12

13 4.1.2 Generelt om klausuleringer For friluftseiendommer som forutsettes overført til andre enn Staten vil DN vurdere om det er behov for klausuleringer/ vilkår for den enkelte eiendom. DN vil foreslå konkrete klausuler/vilkår som må inntas i avtalene ved eiendomsoverdragelsen. Dette er vilkår som også er aktuelle dersom det ikke finnes en offentlig kjøper til friluftseiendommen. 13

14 4.3 Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/ Direktoratet for naturforvaltning 4.3 Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/ Direktoratet for naturforvaltning Eiendommene i denne kategorien er jevnt over vurdert som svært viktige friluftslivsområder og er kvalifisert for fortsatt statlig eierskap. Begrepet "kvalifisert" innebærer primært at staten v/ DN kan eie området, det viktigste vil uansett være at områdene fortsatt beholdes i offentlig eie og stilles til disposisjon for allmennheten. Et viktig kriterium som kvalifiserer for statlig eierskap er at områdene forventes å få en regional bruk, dvs. at brukerne i stor grad vil komme fra andre kommuner enn den kommunen området ligger i. I arbeidet med sikring av friluftslivsområder har det helt fra starten vært en praksis at regional bruk kvalifiserer for statlig eie av fordelingspolitiske hensyn, jfr Miljøverndepartementets rundskriv T-1/06 Tilskotsordningar for Dette prinsippet bygger på at de kommunene som stiller friluftslivsområder til disposisjon for befolkning hjemmehørende i andre kommuner bør slippe å ha betydelige utlegg knyttet til dette når en vesentlig del av brukerne ikke skatter til vertskommunen. Et annet viktig kriterium er at forvaltningssituasjonen etter sikring bør være rimelig oversiktlig, spesielt mht. bygg og anlegg. Grunnlaget for Statens sikring av friluftslivsområder er at dette skal være ubebygde arealer, og forvaltningsapparatet er dimensjonert etter dette. Kommuner og interkommunale friluftsråd står for daglig drift og tilsyn i de statlige friluftslivsområdene. Av dette følger at Staten v/ DN ikke kan erverve eiendommer med påstående bygg og anlegg som er krevende å forvalte og drifte. DN har ennå ikke fullt ut avklart om vertskommunen eller det aktuelle interkommunale friluftsråd vil påta seg daglig drift og tilsyn for alle disse eiendommene. Dette vil bli avklart i løpet av den videre prosess. Etablissement Kommune Kommentar Skjelsbuvetan Hvaler Utsiktspunkt og turmål på toppen av Skjelsbuveten på Vesterøy. Eiendommen ligger i et nærturterreng som også inngår i et større turområde Kirkøy nord Hvaler Vestvendt ubebygd område i strandsonen med svaberg og en lun bukt. Eiendommen er allerede i bruk som allment friluftslivsområde i sammenheng med andre sikra friluftslivsområder. Strandsonen er rik på kulturminner fra steinhoggertida Kirkøy sør Hvaler Sørvendt ubebygd område i strandsonen med fine svaberg. Eiendommen er allerede i bruk som allment friluftslivsområde i sammenheng med andre sikra friluftslivsområder. Strandsonen er rik på kulturminner fra steinhoggertida Søndre Missingen Fredrikstad Øyer og holmer med svaberg ca. 5 km fra Hankø, turmål for båtutfart på stille dager. En god naturhavn er tilrettelagt, brygge og toalett. Store deler av eiendommen for øvrig er naturreservat Håøya Frogn Stor, skogkledd og brattlendt øy i Oslofjorden, største del av øya er eid av Oslo kom. Øya har rik biologi, store deler er vernet som barskogreservat. Viktig militærhistorisk eiendom med kulturminner. Mulighet for flotte turer på gamle militære veger Nesset og Kinnertangen Karljohansvern (Hortenskogen) Hurum Horten Eiendommene ligger ved Sandspollen, som er en sjelden type naturhavn i Indre Oslofjord og som har en svært høy bruksfrekvens om sommeren. Deler av eiendommene er allerede i bruk av allmennheten, og en del tilrettelegging er foretatt i regi av Oslofjordens Friluftsråd. Rike muligheter for turgåing og opphold i strandsonen. Eiendom med flott parkskog på Hortenshalvøya, nær Horten by. Eiendommen er mye brukt som turområde allerede. Det er store naturvern- og kulturminneinteresser på eiendommen. Forvaltning av disse vil bli samordnet i forvaltningsplan Vigdel Sola Eiendom i det åpne landskapet på Nord-Jæren, strekker seg fra sjøen og inn til boligfelt og dyrka mark. De sjønære arealene ligger innenfor Jærstrendene landskapsvernområde, og det er betydelige naturkvaliteter knyttet til ugjødslet beitemark. Eiendommen er særs attraktiv for turgåing og opphold Smellingen Ørland Øy i Trondheimsfjorden som tilbakeføres Forsvarsbygg etter at privat kjøper ble nektet konsesjon. Eiendommen er attraktiv som båtutfartsområde Steinvik lager Stjørdal Eiendom med 1,2 km strandlinje som tilbakeføres Forsvarsbygg etter at privat kjøper ble nektet konsesjon. Eiendommen er attraktiv både som oppholdsområde og som ledd i et ønske om sammenhengende kyststi gjennom et større område Utvorda Flatanger Utfartsområde med strandsone. Aktuelt for strandbaserte aktiviteter og turgåing. Militærhistoriske anlegg representerer opplevelsesverdier. Endelig avgrensing av friluftseiendom bør skje gjennom reguleringsplan. 14

15 4.3 Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/ Direktoratet for naturforvaltning Kartet viser friluftseiendommer som er anbefalt fortsatt i statlig eie v/direktoratet for naturforvaltning. Forstørret utsnitt til høyre viser søndre del av Oslofjorden, der tettheten er stor (med grå markering på norgeskartet). 15

16 4.4 Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier 4.4 Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier Eiendommene i denne kategorien er vurdert som svært viktige eller viktige friluftslivsområder som bør opprettholdes i offentlig eie. Det anbefales generelt at kommunene overtar disse eiendommene. Dette bygger på at bruken må forventes hovedsakelig å være lokal, dvs. fra kommunens egne innbyggere. I noen tilfeller er forvaltningssituasjonen vurdert som såpass kompleks at eierskapet bør ivaretas av en offentlig instans med ansvar for arealforvaltning, kulturspørsmål mv. Hvis kommunene ikke finner grunnlag for å overta disse eiendommene, vil DN vurdere statlig eie. Dersom kommune/ fylkeskommune skal være den offentlige eier, vil de stå for den praktiske gjennomføringen og forhandlingene med SE som selger. Disse eiendommene er generelt kvalifisert for statlig bidrag med inntil 50 % av kostnadene til grunnervervet. Det statlige bidraget utbetales etter at kommunen har overtatt området. Kommunen må oversende den dokumentasjonen på eiendommen som DN krever i sikringssaker (kopi av skjøte, digital avgrensing m.m.) og be om utbetaling av bidraget. Det statlige bidraget er som nevnt knyttet til grunnkjøpet og ikke til påstående bygningsmasse. Unntak fra dette kan være bygninger som skal gis en spesifikk funksjon knyttet til eiendommen som allment friluftslivsområde, for eksempel toalettanlegg eller kystledhytte. Et annet unntak kan være bygninger som rives av hensyn til bruken som allment friluftslivsområde. Det kan ikke forventes statlig deltakelse i noen særlig grad når det gjelder tilrettelegging av kommunalt eide områder. Et unntak er tilrettelegging knyttet til atkomstforhold og parkering, der staten som regel vil kunne stille opp med et bidrag på inntil 50 %. Videre kan enkle og akutt nødvendige tiltak vurderes konkret i det enkelte tilfelle når disse kommer opp i direkte tilknytning til ervervet. Ved statlig bidrag til erverv av friluftseiendommer vil det følge en evigvarende heftelse om at eiendommen ikke kan disponeres til annet enn allmenne friluftslivsformål uten etter samtykke fra DN. Etablissement Kommune Kommentar/ merknad Tangen Kjøkøy Fredrikstad Eiendommen er skogkledd og heller mot Kjøkøysundet i vest og mot fjorden i øst. Strandlinja består av delvis skogkledde svaberg Stjernås Vestby Turmål og utsiktspunkt på toppen av Stjernåsen, inngår i markaområder i Vestby. På eiendommen ligger den nedlagte Stjernås ortografstasjon, som er bevaringsverdig både ut fra militærhistorisk og bygningshistorisk betraktning og er vernet som militærhistorisk landskap Elton Hurum Turmål og utsiktspunkt på toppen av Brønnsåsen, inngår som en del av større turområde. På eiendommen ligger en nedlagt ortografstasjon. Eiendommen er vernet som militærhistorisk landskap Leina Hurum Turmål og utsiktspunkt på toppen av Verpåsen, inngår i markaområder i Hurum og ligger nær Sandspollen og Kinnartangen. Kanonposten på eiendommen er interessant som et av de første luftskytsbatterier i Norge, og anlegget er fortsatt lesbart i terrenget. Eiendommen er vernet som militærhistorisk landskap Torås Tjøme Turområde med turmål/utsiktspunkt sør på Hvasser, uten strandlinje mot sjø. Eiendommen har solrik beliggenhet, og landskapet er kupert og er preget av svaberg. En del av denne ekstyske bebyggelsen er vernet. Endelig avgrensing av friluftseiendommen vil skje gjennom pågående reguleringsplanprosess. Ligger like ved Tjønneberget Tjønneberget Tjøme Turområde med turmål/utsiktspunkt sør på Hvasser, uten strandlinje mot sjø. Ligger like ved Torås og inngår i et stort, sammenhengende utmarksområde Gumøyknuten Kragerø Turmål og utsiktspunkt på Gumøya i Kragerø-skjærgården, med flott utsikt over Kragerø og skjærgården med bl.a. Jomfruland. Eiendommen er bebygd med en enkel hytte/brakke og et vedskjul. 16

17 4.4 Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier Kartet viser eiendommer som er anbefalt annen offentlig eier. 17

18 4.7 Eiendom som er friluftsvurdert, men som kan selges uten friluftsklausuler/ vilkår 4.5 Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt. Endelig avklaring etter Rutine for utvidet offentlig avklaring Eiendommene i denne kategorien er vurdert som svært viktige eller viktige friluftslivsområder som bør opprettholdes i offentlig eie. Eiendommene er av ulike årsaker ikke klar for avhending i Disse eiendommene vil derfor bli fanget opp i den ordinære avhendingsprosessen. Ingen av de friluftslivsvurderte etablissementene i porteføljen pr er plassert i denne kategorien. 4.6 Eiendom hvor offentlig eie ikke anses som nødvendig for å ivareta friluftslivsinteressene Kategorien benyttes for eiendommer som er jevnt over viktige friluftslivsområder (primært ubebygde deler), men hvor offentlig eie ikke ansees som nødvendig for å ivareta friluftslivsinteressene. Friluftsverdier ivaretas ved salgsvilkår, klausuleringer og reguleringsplaner. Ingen av de friluftslivsvurderte etablissementene i porteføljen pr er plassert i denne kategorien. 4.7 Eiendom som er friluftsvurdert, men som kan selges uten friluftsklausuler/ vilkår Kategorien benyttes for eiendommer som er vurdert til ikke å ha friluftslivsinteresse i en grad som forsvarer offentlig eierskap eller annen offentlig inngripen i salgsprosessen på et privatrettslig grunnlag. Etablissement Kommune Kommentar/ merknad Storfosna Ørland Eiendom i strandsonen på sørspissen av Storfosna. Kan benyttes som turmål og i forbindelse med båtutfart, men landingsmulighetene er ikke de beste. Store deler av eiendommen er vernet som fuglefredningsområde. På grunn av et relativt lite brukspotensial og både formelle og praktiske begrensninger i mulighetene for tilrettelegging, er denne eiendommen ikke vurdert som nødvendig å videreføre i offentlig eie med tanke på allment friluftsliv. 18

19 4.7 Eiendom som er friluftsvurdert, men som kan selges uten friluftsklausuler/ vilkår Kartet viser eiendommer som er anbefalt annen offentlig eier. Eiendom som er friluftsvurdert, men som kan selges uten friluftsklausuler/ vilkår. 19

20 5.2 Ordinær prosess 5. Ivaretakelse av friluftslivsinteresser i framtidig avhendingsprosess 5.1 Utvidet offentlig avklaring rutine I henhold til Stortingets vedtak i forbindelse med St.prp nr 1 ( ) VIII har kommuner og fylkeskommuner rett til å kjøpe eiendommer til takst, etter statlige etater, men før de legges ut i åpent marked. SE har funnet det hensiktsmessig å etablere en intern rutine for utvidet offentlig avklaring ved salg av eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Denne instruksen er et supplement til Avhendingsinstruksen. Prosess for utvidet offentlig avklaring er vist nedenfor. Næring/generelt minimum 3 mnd Friluftseiendom minimum 4 mnd - Hvorav trinn 2 minimum 1 mnd TRINN 1 Forhåndsvarsling (kan sløyfes) TRINN 2 Formell varsling Minimumsfrister uten forhåndsvarsel trinn 1; - Næring/generelt minimum 3 mnd - Friluftseiendommer minimum 4 mnd STATLIG KJØPER Minimum 3 uker TRINN 3 Tilbud til kommuner fylkeskommuner KOMMUNAL / FYLKESKOMMUNAL KJØPER TRINN 4 Tilbud i åpent marked PRIVAT KJØPER Figuren viser prosess for utvidet offentlig avklaring. 20

21 5.2 Ordinær prosess 5.2 Ordinær prosess Arbeidsgruppen har nå foretatt en gjennomgang av alle de eiendommene SE har i sin avhendingsportefølje per Dette er utgangspunktet for avhendingsprosessen i Disse eiendommene er vurdert mht deres kvalitet som friluftseiendom. Nye eiendommer vil komme til. Disse vil bli sendt ut på utvidet offentlig avklaring i henhold til den ordinære prosessen, jfr figur i kap 5.1. Gjennom et fortsatt nært samarbeid mellom DN, SSF og SE vil eiendommer som har høy friluftskvalitet og bør forbli i offentlig eie bli fanget opp og fremmet av DN i forbindelse med de årlige budsjettinnspill. Rutinen tydeliggjør at DN skal forhåndsvarsles, med henvisning til avhendingsinstruksen pkt 2.1, 3. ledd, som ledd i den utvidede offentlige avklaringen, og videre at SE skal hensynta forslag til klausuleringer eller vilkår som fremkommer i den forbindelse. Videre påpekes det at DN skal ta stilling til behovet for å ivareta allmennhetens tilgang til friluftsområder i forbindelse med avhending av eiendommene. 21

22 6.1 Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/dn 2005 og Status for friluftseiendommer 2005 og friluftseiendommer 2006 I det følgende presenteres en kort status for avhending av de eiendommene som ble foreslått som friluftseiendommer i offentlig eie i 2005 og Eiendommer hvor det ble vurdert at offentlig eie ikke er nødvendig for å ivareta friluftslivsinteressene og eiendommer som ikke ble vurdert å ha friluftslivsinteresser er ikke listet opp her. 6.1 Friluftseiendom anbefalt i statlig eie v/dn 2005 og 2006 Etablissement Kommune Avhending status Kjøkøy Fredrikstad Fradeling må gjennomføres før overdragelse kan finne sted. Forholdet til Kystverkets radar vil bli ivaretatt ved klausulert avtale. De siste stillingene på friluftsområdet sikres våren Vikertangen Hvaler Overdratt til DN. Forholdet til Kystverkets radar er ivaretatt ved tinglyst avtale Flaugtangen Sandefjord Overdratt til DN Staupeskjærene Sandefjord Overdratt til DN Signalhøyden Larvik Overdratt til DN Nevlunghavn Larvik Overdratt til DN Rakke/ Grevle Larvik Skifte har startet opprydding og sikring av div anlegg fra krigen Rauerholmene Larvik Overdratt til DN Hetta Larvik Overdratt til DN Skåefjell Tjøme Overdratt til DN Tangen fort Bamble Overdratt til DN Jomfruland Kragerø Overdratt til DN DECCA Sandvikodden Hisøy Arendal Graudvighaue overdratt til DN. 76 daa overdratt til kommunen som friluftseiendom Sjøbuholmen Kristiansand Overdratt til DN Berge/ Nesodden Kristiansand Overdratt til DN Gråheia Kristiansand Overdratt til DN Høyfjell Kristiansand Eiendommen er overdratt til DN, men fradeling av enhetsbygg gjenstår før forvaltningsoverføringen gjennomføres formelt. Delingstillatelse foreligger. Kartforretning gjenstår Beltevika Kristiansand Overdratt til DN. Forsvaret beholder eiendomsretten til bunkerne inntil videre Kvevika Kristiansand Delingstillatelse gitt. Kartforretning gjenstår. Forsvarets behov ikke endelig avklart Skjernøy Mandal Overdratt til kommunen Skibmannsheia Lindesnes Overdratt til DN Kvarven Gravdal Bergen Avventer kommunedelplanen for Bergen kommune. Fradeling må gjennomføres Herdla Askøy Framtidig eierskap for friluftseiendommen er ikke endelig avklart (stat/ kommune). Ny takst foreligger. Avgrensning av friluftseiendommen er i store trekk avklart Julneset Molde Overdras til DN våren Hysnes Rissa Fradeling av friluftseiendom er foretatt. Overdragelse til DN skjer i Brettingen Rissa Avhendingsprosess ikke igangsatt i påvente av avklaringer for Hysnes. Regulering må igangsettes. Oppstart skjer i løpet av Midtsandan Malvik Overdratt til DN. Riving gjennomført. Konkurranse for utforming av området er avholdt våren Utvorda Flatanger Gjennomføring utsatt til Oppstart regulering i Tverrøya Brønnøy Overdratt til DN 22

23 6.2 Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier 2005 og Friluftseiendom anbefalt annen offentlig eier 2005 og 2006 Etablissement Kommune Avhending status Fredrikstad ekserserplass Regimentsmyra) Fredrikstad Reguleringsplan er under utarbeiding, den vil gi rammer for arealdisponering. Framtidig eierskap til friluftseiendommen v/ Fredrikstad kommune Kallera Fredrikstad Eiendommene var ikke matrikulert med eget bruksnummer. Kartforetning iverksettes våren Torgauten Fredrikstad Sikring vurderes. Fradeling må gjennomføres Holmenkollen Oslo Forventes overdratt til kommunen i løpet av Langeby Sandefjord Overdratt til kommunen Sundås Stokke Overdratt til kommunen Håøyaholmen Nøtterøy Overdratt til kommunen Årøy Søndre Nøtterøy Overdratt til kommunen Tjønneberget Tjøme Sendt på statlig avklaring våren Tjønndalsheia Risør Overdratt til kommunen Vardåsen i Arendal Arendal Overdratt til kommunen Sandvikodden Hisøy Arendal Graudvighaue overdratt til DN. 76 daa overdratt kommunen som friluftseiendom Vedeheia Justøy Lillesand Overdratt til kommunen Møvik Kristiansand Tatt ut av friluftsporteføljen. Solgt til kommunen Ølbergskogen Sola Overdratt til kommunen Åsen Sola Overdratt til kommunen. Avklart gjennom rutine for utvidet offentlig avklaring trinn Randabergfjellet Randaberg Friluftseiendommen er overdratt til kommunen Odne Bømlo Under behandling. DN avklarer eierskap og forvaltning med kommunen Kvernes prestegårdsskog Averøy Kommunen har meldt at de ikke er interessert i eiendommen. Ettersom eiendommen i all hovedsak har lokal verdi ser ikke DN grunnlag for å overta den. Eiendommen tas ut av friluftsporteføljen Skardhaugen Frei Eiendommen tas ut av friluftsporteføljen. Tatt inn i operativ bruk Fosslia Stjørdal Fradeling er gjennomført. Overdras til kommunen våren Tønsåsen Stjørdal Sendes på utvidet offentlig avklaring trinn 2 våren Kongshammeren Stjørdal Takst innhentet. Tidligere grunneier har forkjøpsrett Bestemorenga Bodø Overdratt til kommunen Elvegårdsmoen Narvik Eiendommen ble befart mht avklaring av framtidig avgrensning av friluftslivseiendommen høsten Friluftslivsinteresser avklares gjennom regulering av eiendommen Korshamn Ballangen Overdratt til kommunen Grøtsund Tromsø Tatt ut av friluftsporteføljen. Overdratt til kommunen som storhavn Elvenes Salangen Overdratt til kommunen Årøya Lyngen Overdratt til kommunen 23

24 6.3 oversiktskart friluftseiendommer 2005 og oversiktskart friluftseiendommer 2005 og 2006 Kartet viser eiendommer som er overdratt til det offentlige som friluftseiendommer (rødt), samt friluftseiendommer som foreløpig ikke er overdratt (blått). Grå kartutsnitt for Østfold/Vestfold og Sørlandet vises på neste side. 24

25 6.3 oversiktskart friluftseiendommer 2005 og 2006 Kartutsnittet viser friluftseiendommer 2005 og 2006 i Østfold og Vestfold som er overdratt til det offentlige som friluftseiendommer (rødt), samt friluftseiendommer som foreløpig ikke er overdratt (blått). Kartutsnittet viser friluftseiendommer 2005 og 2006 på Sørlandet som er overdratt til det offentlige som friluftseiendommer (rødt), samt friluftseiendom mer som foreløpig ikke er overdratt (blått). 25

26 6.4 Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt 2005 og Endelig avklaring etter Rutine for utvidet offentlig avklaring 6.4 Friluftseiendom hvor fortsatt offentlig eierskap er aktuelt 2005 og Endelig avklaring etter Rutine for utvidet offentlig avklaring Eiendommene i denne kategorien ble tidligere vurdert å kunne representere svært viktige eller viktige friluftslivsområder som bør opprettholdes i offentlig eie. Eiendommene var av ulike årsaker ikke klar for avhending tidligere. Disse eiendommene er blitt fanget opp i den ordinære avhendingsprosessen, eller gjennom prosess for friluftseiendommer. 2005: Etablissement Kommune Avhending status Tangen Kjøkøy Fredrikstad 2007-porteføljen Rauøy Fredrikstad Fortsatt operativ bruk Karljohansvern Horten 2007-porteføljen. Under fradeling (Hortenskogen) Eikstrand Horten Overdratt til kommunen v/havnevesenet etter ordinær prosess Flaugtangen Sandefjord 2006-porteføljen. Overdratt til DN Staupeskjærene Sandefjord 2006-porteføljen. Overdratt til DN Vardås Nøtterøy Fortsatt operativ bruk Vestre Bolærne Nøtterøy Overdratt til kommunen etter ordinær prosess Torås Tjøme Inngår i Friluftsporteføljen Eiendommen er under regulering. Kommunen har meldt interesse for det fremtidige friluftsområdet Sjøbuholmen Kristiansand 2006-porteføljen. Overdratt til DN Beltevika Kristiansand 2006.porteføljen. Overdratt til DN Hundvåg/ Ulsnes Stavanger Kun delvis utrangert Vigdel Sola 2007-porteføljen Åsen Sola Konsesjon avklart. Under overdragelse til kommunen Fjøløy Rennesøy Kun delvis utrangert Buarøy/ Visterøy Sund Kun delvis utrangert. Potensiell friluftseiendom 2008/ Skarvøy/ Askøy Kun delvis utrangert. Potensiell friluftseiendom 2008/ 2009 Parisholmen Smellingen Ørland 2007-porteføljen Hoøyhaug Ørland Kun delvis utrangert. Befares våren 2007 med tanke på mulig flerbruk av eiendommen Kråkvåg Ørland Kun delvis utrangert. Avventer avklaring av evt fredningssak. Antatt ferdigstillelse av avhending Åsedal Ørland Kun delvis utrangert Løkhaug Agdenes Regulering og fradeling må gjennomføres. Riving og sikring Tarva Valøy Bjugn Kun delvis utrangert. Uavklarte eiendomsforhold, kartforretning må gjennomføres før en foretar nærmere friluftslivsvurderinger Steinvik lager Stjørdal 2007-porteføljen Sutterøen Stjørdal Kun delvis utrangert Elvegårdsmoen Narvik Kommunen har kjøpt en del av eiendommen med klausulering. Endelig planprosess vil avklare størrelsen på friluftseiendommen Korshamn Ballangen 2006-porteføljen. Overdratt til kommunen Evenestangen Evenes Fortsatt operativ bruk 26

27 Friluftseiendommer 2007 Vedlegg 1 Faktaark med friluftsvurderinger Foreligger også i CD format

28

29 Friluftseiendommer 2007 Friluftseiendom anbefalt statlig eie v/ Direktoratet for naturforvaltning Friluftsvurdering

30

31 Søndre Missingen Eiendom: Fylke Østfold Kommune Fredrikstad Gnr/ bnr 103/4 Grunnareal 211 daa Bygg: Antall bygg / anlegg - BA Areal samlet m 2 - Byggeår - BA kategori primært - Beskrivelse Eiendommen består av deler av en øygruppe ca 15 kilometer vest for Fredriksstad. Øygruppen består av to øyer, Søndre Missingen og Ovnsskjær. Forsvarets eiendom består av areal på både Søndre Missingen og Ovnsskjær i tillegg til et mindre antall holmer/skjær. Størstedelen av øyene er sjøfuglreservat, men de resterende områdene kan benyttes til friluftsformål Søndre Missingen har en naturlig havn og er en gammel kjent nødhavn. Det er opparbeidet en kai på øya. Eiendommen er dels gressbevokst og dels snaufjell/svaberg. Foruten en brygge er eiendommen ubebygd. Område er populært for båtfolk om sommeren. Status Reguleringsstatus LNF område med prioritet friluft og Forsvarets områder med flerbruk som friluftsområde. Ja Registrert av DN Registrert i landsverneplanen Registrert mht biomangfold Lokal frilufts/ kulturminnekvalitet Ja Takst Overslag, kr 2,- pr m 2 : kr ,- Forkjøpsrett/ avtaler Regstatus omkringligg eiendommer Status avhending Andre relevante opplysninger Søndre Missingen Side 1 av 2 Mai 2007

32 Friluftslivsvurdering Direktoratet for naturforvaltning Søndre Missingen Kategorisering etter DN-håndbok : Beliggenhet/områdetype: Funksjon/brukspotensial: Verdiklassifisering: Strandsonen. Holmer ca. 5 km fra Hankø. Båtutfart og strandbaserte aktiviteter. Regionalt brukspotensial. Spesielle naturkvaliteter. Svært viktig Viktig Registrert x Beskrivelse av området: Eiendommen er turmål for båtutfart på stille dager. Det finnes en god naturhavn som er tilrettelagt med brygge og toalett. Arealene i tilknytning til havna er også tilgjengelige for ferdsel, jf omtale av naturreservatet nedenfor. Eventuelle miljøkvaliteter som supplerer/begrenser området mht. friluftsbruk: Søndre Missingen er et viktig område for sjøfugl, og deler av eiendommen er vernet som naturreservat. Dette representerer store opplevelseskvaliteter, samtidig som vernestatusen begrenser ferdselsmulighetene. I naturreservatet er det ilandstignings- og ferdselsforbud i perioden fra og med 15. april til og med 15. juli. Se avgrensningen av verneområdet i Naturbase. Landskapsmessig er holmene viktige som en del av fjärdkyst/skjærgård. Vurdering av behovet for fortsatt offentlig eie: Holmene er en del av vår ytterste skjærgård. Eiendommen er allerede i bruk som allment friluftslivsområde og forvaltes av Oslofjordens Friluftsråd, og store deler av eiendommen er vernet etter naturvernloven. Eiendommen bør derfor beholdes i offentlig eie. Nødvendige tiltak for å gjøre området tilgjengelig/ brukelig: Ingen akutt nødvendige tiltak er registrert. Tilråding vedr. eierskap: (flere alt. er mulig) Staten v/ Kommune / DN interkom fril.råd x Statskog SF Privat eie Merknad: Videre saksbehandling: Eiendommen vil bli forvaltningsoverført til DN etter ordinære rutiner i disse sakene. Andre forhold av betydning: Ingen spesielle forhold er registrert Søndre Missingen Side 2 av 2 Mai 2007

33 Skjelsbuvetan Eiendom: Fylke Østfold Kommune Hvaler Gnr/ bnr 56/16 Grunnareal 29 daa Bygg: Antall bygg / anlegg - BA Areal samlet m 2 - Byggeår - BA kategori primært - Beskrivelse Eiendommen er beliggende på Vesterøy, like ved tettstedet Skjelsbu ca 15 kilometer sør for Fredrikstad. Adkomst er via fylkesvei 108. Omkringliggende områder er dels bolig- og hytteeiendommer ved tettstedet Skjelsbu og dels friområder som omkranser eiendommen. Fra eiendommen som ligger på en høyde på toppen av Skjelsbuveten, er det utsikt over til Spjærøy og utover Oslofjorden. Eiendommen er dels grasbevokst og dels snaufjell. Det er ingen bebyggelse på eiendommen foruten rester av en eldre grunnmur. Status Reguleringsstatus LNF Registrert av DN Ja Registrert i landsverneplanen Registrert mht biomangfold Lokal frilufts/ kulturminnekvalitet Takst Overslag, kr 2,- pr m 2 : kr Forkjøpsrett/ avtaler Regstatus omkringligg eiendommer Status avhending Andre relevante opplysninger Skjelsbuvetan Side 1 av 2 mai 2007

34 Friluftslivsvurdering Direktoratet for naturforvaltning Skjelsbuvetan Kategorisering etter DN-håndbok : Beliggenhet/områdetype: Funksjon/brukspotensial: Verdiklassifisering: Eiendom på toppen av Utsiktspunkt, turmål, del av Skjelsbuveten på Vesterøy. større turområde. Regionalt Nærturterreng som også inngår i brukspotensial pga. nærhet til større turområde. fritidsbebyggelse. Svært viktig Viktig Registrert x Beskrivelse av området: Beskrivelsen på side 1 er dekkende. Eventuelle miljøkvaliteter som supplerer/begrenser området mht. friluftsbruk: Ingen slike kvaliteter er registrert. Vurdering av behovet for fortsatt offentlig eie: Funksjonen som turmål/utsiktspunkt, sammen med å sikre rettigheter til eventuell framtidig tilrettelegging, tilsier at offentlig eie bør videreføres. Nødvendige tiltak for å gjøre området tilgjengelig/ brukelig: Ingen akutt nødvendige tiltak er identifisert. Eventuell framtidig tilrettelegging kan skje gjennom de ordinære økonomiske virkemidlene på DNs budsjett. Tilråding vedr. eierskap: (flere alt. er mulig) Staten v/ Kommune / DN interkom fril.råd x Statskog SF Privat eie Merknad: Videre saksbehandling: Eiendommen vil bli forvaltningsoverført til DN etter ordinære rutiner i disse sakene. Andre forhold av betydning: Ingen andre forhold av betydning er identifisert Skjelsbuvetan Side 2 av 2 mai 2007

35 Kirkøy (parsell nord) Eiendom: Fylke Østfold Kommune Hvaler Gnr/ bnr 23/59 Grunnareal 28,8 daa ( hele etabl ca 50 daa) Bygg: Antall bygg / anlegg BA Areal samlet m 2 Byggeår BA kategori primært Beskrivelse Kirkøy ligger 25 km sørvest for Halden og 20 km sør for Fredrikstad. På øya er nærmeste tettsted Skjærhalden, 3 km mot øst. Etablissementet består av to adskilte eiendommer. Eiendommene ligger like ved siden av hverandre og begge har strandlinje og er ubebygd. Eiendommene er til sammen ca 50 daa. Tomt i nord er Gnr 23 bnr 59 Grønne Bakke er vestvendt. Eiendommen er dels gressbevokst og dels snaufjell/svaberg, og er beliggende på en odde med flott utsikt mot Asmaløy/ Vikertangen, omkringliggende øyer og Oslofjorden. Terrenget skråner litt mot øst, ellers relativt flatt. Gnr 23 bnr 59 Grønne Bakke ligger innenfor det område som er foreslått som Ytre Hvaler nasjonalpark og er allerede i dag i bruk som friluftsområde for befolkningen. Omkringliggende bebyggelse er noe fritidsbebyggelse. Adkomst via fylkesvei 108 med avkjøring like etter tunnel til Asmaløy. Eiendommen ligger også i samme område som flere andre friluftsområder. Kyststien går forbi eiendommen. Status Reguleringsstatus LNF Registrert av DN Ja Registrert i landsverneplanen Registrert mht biomangfold Lokal frilufts/ kulturminnekvalitet Ja. Er i bruk som friluftsområde i dag. Takst Overslag, kr 2,- pr m2: kr Forkjøpsrett/ avtaler Regstatus omkringligg. eiendommer Friområder. I sør noen hytteområder. Status avhending Andre relevante opplysninger Kirkøy nord Side 1 av 2 Mai 2007

36 Friluftslivsvurdering Direktoratet for naturforvaltning Kirkøy (parsell nord) Kategorisering etter DN-håndbok : Beliggenhet/områdetype: Funksjon/brukspotensial: Verdiklassifisering: Strandsonen Bading, båtutfart, strandbaserte aktiviteter. Regionalt brukpotensial. x Svært viktig Viktig Registrert Beskrivelse av området: Området betegnes som Lille Rødshue eller Grønne Bakke. Det er noe strandeng i området, derav navnet Grønne Bakke. Hyttebebyggelsen i området er beskjeden, og består av enklaver med hyttetomter dels inne i skogen dels oppe på platået bakenfor. Kun 1-2 hytter ligger eksponert i strandsonen. Eventuelle miljøkvaliteter som supplerer/begrenser området mht. friluftsbruk: Området ligger innenfor det arealet som er foreslått som Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette representerer en god tilleggsdimensjon til området og vil ikke medføre noen spesielle begrensninger med tanke på bruken som friluftslivsområde. Området ligger som en mindre parsell inne i et større friluftslivsområde (Storrød) som er sikret for allmennheten ved servituttavtale fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) forvalter dette området. Hele strandsonen er rikt på kulturminner fra steinhoggertida, og er tilrettelagt med en flott tursti (gammel steinhoggervei) som følger strandsonen. Vurdering av behovet for fortsatt offentlig eie: Parsellen brukes allerede i dag av allmennheten innenfor rammene av friluftsloven / allemannsretten. Ubebygd strandeiendom i denne delen av landet bør så langt det er mulig sikres i offentlig eie og stilles til disposisjon for allmenn bruk. Eiendommene i nærheten av de to parsellene som eies av Forsvaret er i store trekk enten allerede avsatt som allmenne friluftslivsområder eller er bebygd med fritidsboliger. Nødvendige tiltak for å gjøre området tilgjengelig/ brukelig: Ingen strengt nødvendige tiltak er identifisert. Eventuell framtidig tilrettelegging kan skje gjennom de ordinære økonomiske virkemidlene på DNs budsjett. Tilråding vedr. eierskap: (flere alt. er mulig) Staten v/ Kommune / DN interkom fril.råd x Statskog SF Privat eie Merknad: OF bør forvalte dette området i sammenheng med tilliggende friluftslivsområder. Videre saksbehandling: Eiendommen vil bli forvaltningsoverført til DN etter ordinære rutiner i disse sakene. I DNs register over statlig sikra friluftslivsområder vil de to parsellene bli registrert som to selvstendige friluftslivsområder. Andre forhold av betydning: Ingen andre forhold av betydning er identifisert Kirkøy nord Side 2 av 2 Mai 2007

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse Forsvarsbygg 1 av 3 Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407 Var saksbehandler Tod Faye-Schjøll 90689578 Tidligere dato Tidligere referanse Til Se adresseliste 1 Avhending av fast eiendom i Forsvarets

Detaljer

131965 Rissa RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING. Side 1 av 6. Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07.

131965 Rissa RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING. Side 1 av 6. Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07. 131965 Rissa RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 6 Oppdrag : Verdivurdering Bygningstype : Ubebygd tomt Oppdragsadresse : Langmyrveien 22b, 1624 GRESSVIK Matrikkelnummer

Detaljer

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 Side 2 av 8 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER

Detaljer

Sikringsarbeid i strandsonen. Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder

Sikringsarbeid i strandsonen. Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder Sikringsarbeid i strandsonen Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder Mål for ordningene og målgruppe Sikre offentlig areal for friluftsliv gjennom erverv av eiendomsrett eller

Detaljer

Sikring og forvaltning av friluftslivsområder

Sikring og forvaltning av friluftslivsområder Sikring og forvaltning av friluftslivsområder Friluftslivssamling Værnes 28. oktober 2013 Heidi G. Betten og Nils-Yngve Berg, Friluftslivsseksjonen, Miljødirektoratet Statlig sikring som virkemiddel Statlig

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3173 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERT LEKEPLASS I SAGVEIENIGANGSETTING AV PROSESS FOR ERVERV ELLER BRUKSAVTALE Saksbehandler: Tone D Wabakken Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Romdalvik hyttefelt, Sekken

Romdalvik hyttefelt, Sekken Romdalvik hyttefelt, Sekken HYTTETOMTER Solrike hyttetomter på sørsida av Sekken Adresse: Romdalvik Hyttefelt, 6418 Sekken Areal: Fra 1000-1500 kvm eiertomt Prisantydning: Kr 370.000,- + omk. Tilkomstvei

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom. Kommunale eiendommer som søkes solgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2016

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom. Kommunale eiendommer som søkes solgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2016 BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Tor Corneliussen Etat for bygg og eiendom Saksnr.: 200013254-106 Emnekode:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE OPPDRAG ADRESSE Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE Side 2 av 7 OPPDRAG FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 85 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 85 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 85 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/7 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, 138, BNR. 85, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 HJEMMELSHAVER:

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 7 Oppdrag : 131497 Bygningstype : Tomt Oppdragsadresse : Ørland kommune/kråkvåg Matrikkelnummer : 59/130

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av frilu-sområdet på innsiden av Lahellholmen

Kjøp av frilu-sområdet på innsiden av Lahellholmen Forslag )l: Kjøp av frilu-sområdet på innsiden av Lahellholmen Del av eiendommen 80/8 i Røyken kommune Drammen klatreklubb (DKK) foreslår at Røyken kommune eller OsloBorden frilucsråd kjøper opp deler

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10. Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 11/1244 Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.2012 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFORTETTING

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 032-2013 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV HSS-BYGGET, DEL AV HALLINGDAL SJUKESTUGU (GNR. 110, DEL AV BNR. 513 I ÅL KOMMUNE)

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

OPAKG3 @.:; :.:L, Gurulia skytebane. -««'m~ -v.-samnsem A.hSVAl'5I(Y\' xxuwncl:-':irr.a~sx*~s'

OPAKG3 @.:; :.:L, Gurulia skytebane. -««'m~ -v.-samnsem A.hSVAl'5I(Y\' xxuwncl:-':irr.a~sx*~s' OPAKG3 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, OPPDRAGSNUMMER DATO 124816 30.10.2013 bnr. 36, Rissa kommune gig usmso @.:; :.:L, fin. -««'m~ -v.-samnsem cowmrs: _. A.hSVAl'5I(Y\'

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 17/2015 24.02.2015

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 17/2015 24.02.2015 Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/794-13 Saksbehandler: Mona Rustad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 17/2015 24.02.2015

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 10/123 Sikring av friluftsområder i Kristiansund kommune 2010/1564 Behandling i Formannskapet - 09.11.2010 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 11.10.2010.

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/729-1 Arkiv: 16/1 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 27.02.2015 Søknad om fradeling av tomter ifm. overføring av eierskap til kirker og kirkegårder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Saken utsettes for befaring.

Saken utsettes for befaring. SAKSPROTOKOLL - 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 75/14 Behandling: Hagland (FrP) foreslo:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 Sandnes kommune Kommuneplanrevisjon for perioden 2011-2025 Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 GJELDENDE KOMMUNEPLAN I gjeldende kommuneplan er det avsatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer