Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger"

Transkript

1 Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness.

2

3 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger omfatter i dag to fjellgallerier og et blokkhus eiet av Forsvaret ved Forsvarsbygg, samt militærhistoriske landskapsområder inkludert atkomstveier. 1 Anlegget omfatter i dag ikke entydig avgrensete arealer. Arealene må derfor angis skjønnsmessig. Basert på at befestningenes samlete areal utgjøres av områder angitt som militærhistorisk landskap i landsverneplanen; deler av atkomstveiene; samt Forsvarets eiendom ved blokkhuset, er arealet ca. 34,6 daa. Grunnen eies dels av Værdalsbruket AS, 2 dels av Staten ved Forsvarsdepartementet. Staten står som punktfester ved fjellgalleriene. Etablissementet berører i dag følgende eiendommer, alle i Verdal kommune: G./b.nr. 224/2: Blokkhuset, areal ca. 5,9 daa. Eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. To deler av av g./b.nr. 224/3: Atkomst til blokkhuset, areal ca. 0,6 daa, samt parkeringsplass og del av atkomst til galleriene, areal ca. 2,7 daa, til sammen ca. 3,3 daa. Eies av Værdalsbruket AS. To deler av g./b.nr. 225/5: Atkomst til Nordre og Søndre galleri inkludert områder med militærhistorisk landskap. Samlet areal ca. 25,4 daa, herav atkomst ca. 1,4 daa, militærhistorisk landskap ved nordre galleri ca. 19 daa og militærhistorisk landskap ved Søndre galleri ca. 5 daa. Eies av Værdalsbruket AS. G./b.nr. 225/3: Punktfeste ved Søndre galleri. Eier er Værdalsbruket AS, fester er siden 1957 Staten v/ KUF. G./b.nr. 225/4: Punktfeste ved Nordre galleri. Eier er Værdalsbruket AS, fester er siden 1957 Staten v/ KUF. Historiske eiendomsforhold Da befestningene var nye ervervet staten 6,62 daa tomt ved Blokkhuset 17,85 daa tomt ved Nordre galleri 6,49 daa tomt ved Søndre galleri 3 Staten ved Forsvaret eide tidligere også en tomt på 32,83 daa på grunneiendom g./b.nr. 224/7 ved Vaterholmen bro, der Vaterholmen leir ligger. Denne tomta ble solgt til private Tilhørende de historiske befestningene er også et mindre anlegg på Bergugleberget (Bergylen), drøyt 10 km vest-nordvest for det øvrige etablissementet. Dette anlegget er ikke i Forsvarets eie. Bygninger og anlegg De verdalske befestninger inneholder i dag totalt tre statlig eide inventarnumre Ukjent mann henger i en tråd ved Festningan. Eier av bildet: Verdalsbilder/ Einar Stene. Verneplan for De verdalske befestninger Side 17

4 Venneforeningens logo. (bygninger og anlegg registrert i Forsvarets eiendomsregister), hvorav ingen er tufter etter tidligere bygninger. Totalt samlet gulvareal for bygningene er ca. 860 m², fordelt på Blokkhuset med 85 m² (herav - 48,3 m² i øverste etasje og - 36,7 m² i underetasje) Nordre galleri med ca. 300 m² Søndre galleri med ca. 475 m² Se for øvrig verneplanens kapittel 8 for oversikt og beskrivelse av det enkelte inventar med utenverker, samt kapittel 9 for kartfesting av arealer, bygninger og øvrige anlegg. Forvaltning Lokal forvaltning Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk (NFV) er på vegne av Forsvarsdepartementet formelt ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av De verdalske befestninger. NFV tildeles årlig midler for å ivareta dette ansvaret. FORENING TIL BEVARING AV De Værdalske Befestninger I henhold til avtale mellom NFV og Verdal kommune har kommunen overtatt ansvaret for det ordinære forvaltnings- og vedlikeholdsansvaret for befestningene. Ansvaret omfatter skjøtsel av landskapet med nedehold av vegetasjon/tilvekst for å hindre forringelse av kulturminnene, samt alminnelig vedlikehold av anlegg og plakatskilt på området. Det omfatter videre nødvendig renholds- og renovasjonstjenester, samt å dekke strøm- og energiutgifter. Kommunen har videre ansvaret for å holde landskapet med tilhørende faste installasjoner i en slik stand at det er forsvarlig å gi publikum adgang til området. Verdal kommune har på sin side inngått avtale med Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger om at foreningen skal ha ansvar for vedlikeholdet av etablissementet som kulturminne og friområde. Avtalen skisserer blant annet ryddeaksjoner, vegetasjonsbehandling, vedlikehold av informasjonsskilt, sikkerhetsmessig vedlikehold av veier, stier, trapper og broer, samt renholdstjeneste etter behov. NFV har uansett ansvaret for tiltak utover ordinært vedlikehold. Forsvarsmuseet er ansvarlig for ivaretakelse av materiell og utstyr. I henhold til Forsvarsbyggs rutiner fungerer NFVs Seksjon Rådgivning som rådgivende instans og som bindeledd opp mot antikvariske myndigheter ved tiltak på den antikvariske bygningsmassen. På bakgrunn av befestningenes statlige eierskap er Riksantikvaren antikvarisk myndighet for anlegget. Bruks- og samarbeidsavtaler/aktører Eneste bruker av etablissementet er Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger. Det er en frivillig forening som har som formål å holde festningsanleggene tilgjengelig for publikum samt å ta vare på, dokumentere og formidle Verdals forsvarshistoriske tradisjoner og militærhistoriske anlegg. Videre driver foreningen museumsaktivitet i anlegget. Foreningen har i henhold til avtalen med Verdal kommune vederlagsfri leie- og bruksrett til anleggene. Anlegget har ikke bygningsmasse som gir mulighet for annen utleie eller liknende. Side 18 Verneplan for De verdalske befestninger

5 Eksisterende og planlagt bruk De verdalske befestninger er i dag et rent musealt anlegg. Befestningene har delvis vært tilgjengelig for publikum fra 1993, da blokkhuset var ferdig rehabilitert. I sommersesongen er Søndre galleri åpent som museum. Besøkstallet har vært betydelig og anleggene anses å ha et ytterligere publikumspotensial. De verdalske befestninger vil i enda større grad kunne brukes som et rekreasjonsområde for befolkningen. Her er det også mulig med flere kulturhistoriske og naturrelaterte aktiviteter, blant annet er det etablert en natursti i direkte forbindelse med atkomstveier til fjellgalleriene. I tillegg vil befestningene kunne brukes som en ypperlig ressurs i historieformidlingen for skoler og andre interesserte. Samtidig er det ønskelig å styrke befestningene som ressurs i reiselivsøyemed, blant annet ved å markedsføre dem i sammenheng med andre opplevelsessteder i området. NFV har i samarbeid med venneforeningen under utvikling en såkalt festningsløype for anleggene, en rute der en kan lære om festningsverkets særegne arkitektur og historie i følge med et selvguidingskart. På grunn av De Værdalske Befestningers beliggenhet må virksomheten nødvendigvis dreie seg om museal drift, formidling av forsvarshistorie og opplysningsarbeid knyttet til lokal historie og lokale hendelser, samt naturopplevelser. Det kommersielle potensialet til anleggene ansees som begrenset. All virksomhet på de nasjonale festningene skal være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener Forsvarsbygg Åpne, velholdte anlegg, som med respekt for historien og anleggets kulturminneverdi gir 1. Piggtrådsperringer nedenfor Nordre galleri. 2. Kaponnier i Søndre galleri. Begge foto: Elisabeth Høvås. Verneplan for De verdalske befestninger Side 19

6 lokalsamfunn og brukere en opplevelse av kvalitet. Etablissementene er inndelt i ulike varsomhetsområder definert som enten grønn, gul eller rød sone, der hver sone har ulike begrensninger for bruk. Jf. sonekartet for De verdalske befestninger i kapittel 10. Det er ikke utarbeidet særskilte utviklingsplaner for anleggene fra NFVs side. Noter til kapittel 2 1. Denne verneplanen omhandler tre slike områder, jf. forrige avsnitt. 2. Værdalsbruket AS eies per juni 2011 av Storebrand Livsforsikring og Storebrand ASA. 3. Dette ble gjort av ekstraordinær bevilgning. Statens eiendommer 1930, s Side 20 Verneplan for De verdalske befestninger

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer