garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca «Casinettohuset»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE Søker: JM NORGE Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Saksbeh: VEl 24 Ingrid Tungesvik Helleve Arkivkode: 531 Eiendom: 3/495/0/0 AS Adresse: Postboks 453, 1327 LYSAKER AS Adresse: Postboks 453, Tiltaksart: Oppføring RAMMETILLATELSE - GUSTAV 1327 LYSAKER VIGELANDS VEI 24 Søknaden omfatter oppføring av boligblokk i 3 etasjer med totalt 7 boenheter. Det etableres underjordisk garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal (BRA) er oppgitt til 1283 ml for boligdelen og 570 ml for garasjekjelleren. Bruttoareal (BTA) er lik 1458 ml og ny grad av utnytting er U= 0,5. Søknad om tillatelse til tiltak godkjennes. Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 første ledd bokstav a) og har vilkår for igangsetting. Det vises for øvrig til godkjente tegninger, situasjonsplan, utomhusplan og ansvarsretter. I medhold av pbl gis det dispensasjon for: 0 Overskridelse av maksimalt tillatt bruttoareal ( ml), jf. reguleringsplan 0 Krav til bebyggelsesplan, jf. reguleringsplan S Kjøring på regulert gangvei, jf. reguleringsplan S S C. 0 Overskridelse av tillatt gesimshøyde og etasj eantall i plan- og bygningsloven av ø Midlertidig fra pbl første ledd bokstav a) vedrørende veiplikten. Vedtaket er betinget tinglyst veierklæring foreligger. Det foreligger merknader Plan- og bygningsetaten av at til søknaden. behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av Søknaden Eiendommen ligger på Skøyen i bydel Ullem, ved Casinetto-blokkene øst for Skøyenparken/ den engelske park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca «Casinettohuset» - med tilhørende uthus og garasje. Eiendommen har i følge GAB-registeret et areal på 2275 ml. Tomten ligger på en rygg i terrenget og er relativt flat, men med et brattere fall på ca. 2 meter mot grensen til Skøyenparken. Eiendommen fremstår som grønn og frodig. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Vahls Boks 364 Sentrum 0102 Oslo gate, 0187 Sentralbord: Oslo Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Orgnr.: MVA

2 Saksnr: Side 2 av 14 Søknaden omfatter oppføring av boligblokk i 3 etasjer med totalt 7 boenheter. Det etableres underjordisk garasjekjeller eller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal (BRA) er oppgitt til 1283 m² m2 for boligdelen og 570 m² m2 for garasjekjelleren. elleren. Bruttoareal (BTA) er lik 1458 m² m2 og ny grad av utnytting er oppgitt til U= 0,5. oppgitt til U= 0,5. Det er gitt tillatelse til riving av den eksisterende boligen i saksnr Eiendommen er sikret atkomst over eiendom gnr. 3 bnr. 494 ved tinglyst dokument datert Det foreligger dom fra Borgarting lagmannsrett som stadfester at den tinglyste adkomstretten til eiendommen gjelder for inntil 7 boenheter og 11 ll biloppstillingsplasser. Plan- og bygningsetaten anser dermed at eiendommen er sikret lovlig atkomst, jf. plan- og bygningsloven dermed at eiendommen er sikret lovlig atkomst, jf. plan- og bygningsloven Gjeldende plangrunnlag Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i reguleringsplan stadfestet av Miljøverndepartementet den , S-2437, med endringer i bebyggelsesplan vedtatt av Oslo Bygningsråd den , 242/79. Bebyggelsesplan ble vedtatt under forutsetning av at reguleringsplanen ble vedtatt. Eiendommen ligger innenfor felt C i reguleringsplanen, og det tillates blokker med maks m² m2 gulv (totalt/ brutto) og U - maks. 0,68, jf. reguleringsbestemmelsene 2 C. Ved utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan for området på slutten av 70-tallet, fremstår det med overveiende sannsynlighet at eiendommen Gustav Vigelands vei 24 ikke har vært gjenstand for den samme vurdering som øvrige deler av det regulerte områdets felt C, fordi det den gangen ikke forelå noen umiddelbare planer for utbygging. Like fullt har eiendommen vært en del av behandlingen i både regulerings- og bebyggelsesplan. Det er dermed innlagt byggegrenser på eiendommen, og eiendommen omfattes av reguleringsplanens bestemmelser om utnyttingsgrad maks. 0,68 og maksimal utbygging på m2. mz. Eiendommen er heller ikke unntatt fra bestemmelsen om at det på felt C kan oppføres blokker. Sakshistorikk Tiltaket er tidligere omsøkt i saksnr og saksnr , og har en omfattende sakshistorikk. Plan- og bygningsetaten antar at tiltakshaver, ansvarlig søker og protesterende naboer er godt kjent med sakens historikk, og gjengir her en kort oppsummering av tidligere saksbehandling. Det sentrale tema i byggesaken har vært hvorvidt eiendommen har vært sikret veirett for det antall boenheter som er omsøkt, jf. forrige utgave av plan- og bygningsloven 66 nr. 1. boenheter som er omsøkt, jf. forrige utgave av plan- og bygningsloven 66 nr. 1. Plan- og bygningsetaten ga i saksnr rammetillatelse av til oppføring av boligblokk i tre etasjer med 15 boenheter. Det ble gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 2 C for overskridelse av maksimalt tillatt areal, kravet til bebyggelsesplan i 8, overskridelse av byggegrense samt dispensasjon fra pbl vedrørende tillatt gesims- og mønehøyde og etasjetall. Vedtaket ble påklaget, og Fylkesmannen opphevet deler av vedtaket i brev av fordi veiretten ikke var tilstrekkelig sikret i tråd med daværende pbl. 66 nr. 1. Dispensasjonene fra reguleringsplanen og pbl. 72 ble stadfestet. Saken ble gjenstand for videre saksbehandling hos etaten og ny rammetillatelse ble gitt , med påfølgende klagesaksbehandling hos Byutviklingskomiteen og Fylkesmannen. Fylkesmannen avslo igjen kommunens vedtak i brev av , med hjemmel i pbl. 66 nr. 1. Vedrørende dispensasjoner som ikke angår atkomst uttaler Fylkesmannen i samme brev at disse ble endelig avgjort i Fylkesmannens vedtak av og Tiltaket ble underveis i prosessen revidert til å omfatte 7 boenheter, men endringstillatelsen gitt falt bort i sin helhet som en følge av at Fylkesmannen opphevet etatens rammetillatelse av Byggesaken ble dermed avsluttet.

3 Saksnr: Side 3 av 14 Ny søknad om oppføring av boligblokk i tre etasjer med 7 boenheter ble innsendt Nødvendige dispensasjoner ble omsøkt på nytt, men Plan- og bygningsetaten mente de tidligere gitte dispensasjoner fortsatt var gyldige for et prosjekt som var redusert i omfang og behandlet kun dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 10 i rammetillatelse av Vedtaket ble påklaget av Casinetto Borettslag, og klagesaken ble oversendt Byrådsavdeling for byutvikling Byutviklingskomiteen traff i møte den , sak 161, vedtak om å anbefale at klagen ikke ble tatt til følge. Fylkesmannen omgjorde orde kommunens vedtak i brev av og avslo søknaden påbakgrunn av at veirett ikke var sikret, jf. pbl. 66 nr. 1. Fylkesmannen behandlet ikke de øvrige klageanførsler og forhold i saken, da det ikke ble ansett å være avgjørende for vedtakets innhold. Spørsmålet om omfang av veirett ble deretter bragt til domstolen, og det foreligger rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett som stadfester at den tinglyste adkomstretten til eiendommen gjelder for inntil 7 boenheter og 11 biloppstillingsplasser. Alle nødvendige dispensasjoner er omsøkt i saken og behandlet i dette vedtaket. Plan- og bygningsetaten påpeker at dispensasjonene har vært gjenstand for behandling hos Fylkesmannen tidligere for et arealmessig noe større prosjekt med flere boenheter, med unntak av den omsøkte dispensasjonen fra reguleringsbestemmelsene 10 for kjøring på gangveien. reguleringsbestemmelsene 10 for kjøring på gangveien. Uttalelse fra Bymiljøetaten Det foreligger uttalelse fra Bymiljøetaten (BYM) datert angående biologisk mangfold og adkomstvei til tomten. Biologisk mangfold Bymiljøetaten orienterer om at det på deler av eiendommen mot nord og vest er kartlagt verdifull edelløvskog som henger sammen med tilsvarende skog i den kommunalt eide Skøyenparken. Skogen er verdsatt som nasjonalt viktig, A-verdi. Videre informerer BYM om deres pågående arbeid med reguleringsplan for å sikre naturkvalitetene i området, og at varsel om gjenopptatt planarbeid ble sendt ut med utvidet planområdeavgrensing som også omfatter deler av tomten GV 24. Bymiljøetaten mener at det også har relevans for byggesaken at det står en svært stor bøk på naboeiendommen i sør, som har røtter og krone som strekker seg inn på byggetomten. I tillegg er det registrert forekomst av den svartelistede planten kjempebjørnekjeks empebjømekj eks på eiendommen. Det planlagte bygget er i følge Bymiljøetaten plassert i få meters avstand fra den kartlagte edelløvskogen, med 3-4 meter fra bygget til trekronene i nordvest, og ca. 10 meter i sørvest. BYM anbefaler at bygget trekkes lenger unna edelløvskogen, samtidig som det tas hensyn til bøken på naboeiendommen i sør. Dette for å unngå eventuelle fremtidige konflikter mellom bygningen og trærne som følge av et ønske om lys, vedlikeholdsbehov og sikkerhet mm. Videre informerer Bymiljøetaten om at gravearbeidene på eiendommen må utføres slik at man unngår spredning av kjempebjørnekjeks empebjømekj eks i forbindelse med masseforflytning, samtidig som planten må bekjempes i anleggsfasen. Massene som eventuelt fjernes fjemes fra eiendommen bør kjøres til spesialmottak som har rutiner for å bekjempe spredning av planten. Adkomst Bymiljøetaten anbefaler at adkomsten til GV 24 bør etableres gjennom parkeringsanlegget til Casinetto. Avkjørselen som foreslås ligger på et areal som er regulert til gangvei, men ikke opparbeidet iht. de krav som kommunen stiller til en gangvei. Kommunens normaler/ retningslinjer gir ikke tillatelse til at nye boliger kan bruke gangveier som kjøreadkomst. Dersom gangveien blir tillatt som kjøreadkomst anser Bymiljøetaten det som lite aktuelt å opparbeide den regulerte gangveien i fremtiden. Bymiljøetaten foreslår å omregulere den offentlige gangveien til «Samferdselsanlegg <<Samferdselsanlegg - felles kjøre- og gangveg».

4 Saksnr: Side 4 av 14 Merknader Casinetto Borettslag har sendt inn merknader og kommentarer til søknaden datert , , Kommentarene gjelder til dels den tidligere søknadsprosessen og sakshistorikken. Plan- og bygningsetaten gjengir her de viktigste forhold som angår denne søknaden, og viser for øvrig til dokumentene i sin helhet. Merknadene omhandler hovedsakelig borettslagets oppfatning om at tiltakets omfang er for stort for denne tomten, og vil medføre ulemper for borettslaget i form av økt trafikk, støy, tap av sol, utsyn og bokvalitet. Borettslaget mener det ikke er grunnlag for å gi de omsøkte dispensasjoner, og at eiendommen bør omreguleres. Videre mener borettslaget at det er en rekke aspekter som ikke er tilstrekkelig vurdert i nabovarselet som er relevant for saken, herunder trafikksikkerhet/ trafikkforhold, reguleringsarbeidet for Skøyenparken og hensynet til trær og naturmangfold, tiltakets påvirkning på Casinetto-området som nylig er oppført på Byantikvarens gule liste, samt forholdet til ny kommuneplan. Borettslaget mener tiltaket vil ha negativ innvirkning på alle de ovennevnte forhold. I tillegg anføres det at prosjektet har for mange parkeringsplasser, og at gjennomføring av utbyggingen vil by på utfordringer som ikke er vurdert. Nabovarselet anføres i tillegg å være mangelfullt på flere punkter, som at dispensasjonssøknadene ikke er vedlagt, og at dispensasjon fra pbl ikke er omsøkt. vedlagt, og at dispensasjon fra pbl. 18-] ikke er omsøkt. Kristin Perez-Terron, beboer i Gustav Vigelands vei 28, har sendt inn bemerkninger i brev av Bemerkningene omhandler i hovedsak tiltakets konsekvenser for det etablerte boligområdet i Casinetto borettslag. Det anføres at tiltaket medfører redusert bo- og livskvalitet for beboerne som følge av tap av utsikt og lysforhold, svekket trafikksikkerhet ved innføring av bilkjøring på internveiene, samt dårligere luftkvalitet grunnet peis i de planlagte leilighetene. Plan- og bygningsetaten viser til brevet i sin helhet. Ansvarlig søkers redegjørelse: Ansvarlig søker har gitt tilsvar til bemerkningene fra Casinetto borettslag i brev datert og I tillegg har ansvarlig søker besvart de innledende bemerkninger i epost datert , der det redegjøres for at de antok at borettslaget var kjent med begrunnelsen for dispensasjonssøknadene, siden det er de samme dispensasjoner som er omsøkt en rekke ganger før. Ansvarlig søker opplyser at kopi av dispensasjonssøknadene og trafikkteknisk notat er ettersendt borettslaget. dispensasj onssøknadene og trafikkteknisk notat er ettersendt borettslaget. Vedrørende antall parkeringsplasser viser ansvarlig søker til at det ble gitt tillatelse til 11 parkeringsplasser i 2010, og at dette er tatt med i lagmannsrettens dom. For øvrig er tiltaket revidert i etterkant av innsendelse og det etableres ingen plasser på terreng utover de 11 i parkeringskjelleren. innsendelse og det etableres ingen plasser på terreng utover de 11 i parkeringskj elleren. For ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjonssøknadene viser etaten til de kommende avsnitt med dispensasjonsvurderingene. dispensasj onsvurderingene. Vedrørende bemerkningene til byggehøyde og etasjeantall eantall mener ansvarlig søker at man i denne situasjonen må unngå for store høydeforskjeller eller i forhold til eksisterende bebyggelse og redusere det areal som bebyggelsen opptar på grunnen. Til anførslene om at tiltaket ødelegger en viktig siktlinje mot Skøyen hovedgård påpekes det at tomten er regulert til byggeområde for bolig, og at tiltaket holder seg innenfor de regulerte byggegrensene. Ansvarlig søker viser til beregningsreglene for etasjetall, etall, og tilbakeviser påstandene om at bygget har 4 tellende etasjer. Angående forholdet til det pågående reguleringsarbeidet for Skøyenparken viser ansvarlig søker til Bymiljøetatens uttalelse, der Bymiljøetaten anbefaler å plassere bygningen noen meter lenger sør av hensyn til løvskogen i nordvest. Det redegjøres for at dersom bygget flyttes lenger sør vil det kunne komme for nærme bøketreet i nabogrensen, og omsøkt plassering dersom anses å være den mest

5 Saksnr: Side 5 av 14 skånsomme i forhold til vegetasjon. Ansvarlig søker redegjør for at det vil engasjeres egen, uavhengig treteknisk ekspert for å sikre vegetasjonen i byggeperioden. Ansvarlig søker orienterer videre om at dersom borettslagets eiendom langs den offentlige gangveien blir berørt av utbyggingen, vil det bli istandsatt til minst samme standard som tidligere. Tilstanden på borettslagets utomhusarealer og garasjekjeller eller som kan bli berørt av transport under riving og utbygging er registrert av en konsulent som er uavhengig av utbygger. Det redegjøres også for at det foreligger vurderinger av uavhengig byggteknisk konsulent om garasjedekkets bæreevne. vurderinger av uavhengig byggteknisk konsulent om garasj edekkets bæreevne. Plan- og bygningsetatens vurdering Vurdering av nabomerknader Når det omsøkes tiltak som vil medføre avvik fra planen kan Plan- og bygningsetaten vurdere om avviket (ene) må vurderes gjennom en planprosess eller om det/de kan behandles som dispensasjoner i en byggesak. For omsøkte utbygging vurderer Plan- og bygningsetaten at det vil være hensiktsmessig å behandle avvik fra planen som dispensasjon i byggesak heller enn gjennom en planprosess da prosjektets omfang er moderat sett i lys av tidligere utbygginger. Tiltaket ligger innenfor planens krav til u-grad mens det kreves dispensasjon for overskridelse av maksimalt tillatte bruttoareal. Området er utbygd på en slik måte og har hatt en slik utvikling, at det med stor sannsynlighet kan antas at større byggesaker vil ligge svært langt frem i tid. En eventuell planprosess må kunne antas å ville utløse mange av de samme problemstillingene omsøkte tiltak gjør, og med hensyn på det marked en tomt i dette området befinner seg i må det også kunne antas at tomten vil forsøkes omregulert til en utbygging i tråd med omkringliggende bebyggelse. Med tanke på sakens historikk vurderer etaten derfor at et krav om planprosess ikke er nødvendig for å tilstrekkelig vurdere en utbygging av gjeldende tomt som omsøkt. Plan- og bygningsetaten vurderer at det i tilknytning til sol- og lysforhold i hovedsak er Gustav Vigelands vei som blir berørt. For resten av borettslaget har tiltaket bare marginale eller ingen konsekvenser med hensyn på sol- og lysforhold. I den delen av året hvor kveldssol er aktuell for Gustav Vigelands vei 42-44, tar de høye tette træme trærne foran disse boligene langt mer sol og lys enn det omsøkte tiltaket. I de perioder av året hvor trærne er uten løv har solen gått ned før den når en posisjon hvor tiltaket ville medført ulemper, og tiltaket vil bety lite for dagslyskvaliteten for leilighetene i nr i vinterhalvåret. For bemerkningene angående parkeringsdekningen viser Plan- og bygningsetaten til at tiltaket er revidert etter innsendelse, og at det ikke etableres parkeringsplasser på terreng. Antall parkeringsplasser i tiltaket er dermed 11 stk. i tråd med det antall som er stadfestet i lagmannsrettens dom. dermed 11 stk. i tråd med det antall som er stadfestet i lagmannsrettens dom. Borettslaget viser til at Casinetto-området nylig er oppført på Byantikvarens gule liste, og er avmerket med vernekategori 1 i forslag til ny kommuneplan for Oslo. Plan- og bygningsetaten viser til at eiendommen ikke er regulert til bevaring, men til byggeområde for bolig. Tomten har utbyggingspotensiale, og etaten mener den utbygging som er foreslått ikke vil påvirke verneverdien til Casinetto-området i særlig grad. Borettslaget tar opp en rekke forhold som de mener er mangelfullt nabovarslet og ikke tilstrekkelig vurdert fra ansvarlig søkers side. Byggesaksforskriften 5-2 sier at «varsel skal inneholde de opplysninger etter 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Mdlsatt Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant. Begrunnelse for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet i den grad dispensasjonen berører naboers eller gjenboeres interesser.» interesser» Plan- og bygningsetaten viser til nabovarsel sendt , samt dispensasjonssøknader og trafikknotat ettersendt Ansvarlig søker har brev av søkt om dispensasjon fra pbl og bedt om fritak for nabovarsling av denne dispensasjonen. Plan- og bygningsetaten ser ati i den grad den omsøkte dispensasjonen berører naboer er det Casinetto borettslag som blir berørt av denne

6 Saksnr: Side 6 av 14 dispensasjonen. Da borettslaget selv har påpekt at tiltaket er avhengig av dispensasjon fra pbl. 18-1, 18-], legger Plan- og bygningsetaten til grunn at berørte naboer er kjent med dispensasjonsforholdet. Etaten vurderer at borettslaget med dette er tilstrekkelig varslet om tiltaket i henhold til SAK Vi gjør ellers oppmerksom på at den fullstendige søknaden er tilgjengelig på saksinnsyn på våre nettsider, eller ved oppmøte i etatens Kundesenter. Vedrørende borettslagets resterende kommentarer, samt bemerkningene fra Kristin Perez-Terron, blir forholdene omtalt i de kommende avsnitt. For bemerkningene til dispensasjonene viser etaten til våre dispensasjonsvurderinger. Plan- og bygningsetaten viser til at etaten i vår behandling av byggesøknader forholder seg til den gjeldende plan- og bygningslovgivningen, samt de politisk vedtatte reguleringsplaner. For vår vurdering av de omsøkte dispensasjoner, trafikksikkerhet, adkomst, naturmangfold, tiltakets visuelle kvaliteter, øvrige forhold viser vi til de kommende avsnitt. Naturgitte omgivelser, kulturminner, blågrønnstruktur, klimatilpasninger (f.eks (feks flom/ras) Naturmangfoldloven (nml) 7 fastslår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.plan- og bygningsetaten viser til Bymiljøetatens uttalelse vedørende biologisk mangfold på tomten og i nærheten av tiltaket. Ansvarlig søker redegjør for at byggets plassering er vurdert av deres landskapsarkitekt i forhold til edelløvskogen og den store bøken på naboeiendommen, og mener at den omsøkte plasseringen er den beste. Det skal i følge ansvarlig søker engasjeres arborist for beskjæring av grener og røtter på træme trærne skal bli gjort fagmessig når byggegruben graves ut. Det er pågående planarbeid i området, som kan omfatte deler av tomten. Plan- og bygningsetaten forutsetter at det omsøkte tiltaket ivaretar den verdifulle edelløvskogen, og dermed er i tråd med planens intensjon. Det er i søknaden redegjort for at det er gjennomført en kartlegging av LARK/ arborist for å sikre at byggets plassering ikke kommer i konflikt med trærne, træme, og etaten stiller vilkår om at dette arbeidet ansvarbelegges til søknad om igangsettingstillatelse. Prinsippene i nml anses dermed som ivaretatt i denne saken. Adkomst Bymiljøetaten uttaler seg negativt til at det gis dispensasjon for kjøring på gangveien, og anbefaler at veien omreguleres til felles kjøre- og gangvei. Begrunnelsen er at de kommunale retningslinjene ikke tillater å benytte gangveier som atkomstvei for bil. Bymiljøetatens uttalelse er av generell karakter, og Plan- og bygningsetaten foretar derfor en konkret vurdering av den aktuelle situasjonen i denne saken. For øvrig orienterer Plan- og bygningsetaten om at de kommunale retningslinjene også angir at kjøring for inntil 10 boenheter kan tillates på gang- og sykkelvei. Tiltaket består av 7 boenheter. Vi bemerker at det fremstår som lite hensiktsmessig å omregulere gang- og sykkelveien til felles kjøre- og gangvei, da Gustav Vigelands vei 24 er den eneste eiendommen med utbyggingspotensiale i tilknytning til gangveien. En reguleringsprosess vil således ikke gi annet resultat enn en dispensasjon i byggesak. I tillegg kan en omregulering av veien potensielt sett føre til økt biltrafikk i området, da det åpner for at alle kan benytte veien til bilkjøring. Vi viser videre til vår dispensasjonsvurdering i senere avsnitt. Tiltakets visuelle kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene Plan- og bygningsloven 29-2 angir krav til tiltakets visuelle kvaliteter. Ethvert tiltak skal ha god estetisk utforming i seg selv, i samsvar med sin funksjon, og i forhold til sine naturlige og bygde omgivelser. Eiendommen er en del av Casinetto-området, og er omsluttet av de karakteristiske Casinetto-blokkene. Mot vest grenser tomten til Skøyenparken. Området fremstår som grønt og åpent med enhetlig utformet

7 Saksnr: Side 7 av 14 blokkbebyggelse. Blokkene er plassert med hensyn til topografi og eksisterende grøntdrag. Det omsøkte tiltaket viderefører dette trekket ved at bygningen er orientert i samme retning som den tilgrensende bebyggelsen i nordøst og vest, samtidig som bygget plasseres i høyde med eksisterende terreng. Terrenget bearbeides hovedsakelig bare i forbindelse med nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren. Tiltakets plassering og orientering fremstår ellers som hensynsfull ovenfor eksisterende terreng, bebyggelse og grøntområde, samtidig som det bidrar til å forsterke det indre gårdsrommet i Casinetto-området. Det omsøkte tiltaket består av et relativt lukket hovedvolum med utenpåliggende balkonger og vinterhager. Balkongene er trukket inn mot midten av fasadene, et fasadetrekk man også finner i den eksisterende bebyggelsen på området. Bygget oppføres med pulttak med samme takvinkel og fallretning som Casinettoblokkene. Tiltaket oppføres i tre etasjer, og er dermed noe lavere enn den omkringliggende blokkbebyggelsen. Byggets volum, kombinert med den noe tilbaketrukne plasseringen mot Skøyenparken, står etter etatens syn godt til de omkringliggende blokkene som er oppført i 3-5 etasjer. Byggetes hjørner er i varierende grad åpnet med hjørnevinduer, og fasadematerialet er lys tegl. Tiltakets formspråk harmonerer etter etatens vurdering godt med den omkringliggende bebyggelsen, samtidig som eksteriøret viser at dette bygget er blitt til på et senere tidspunkt. Plan- og bygningsetaten mener det omsøkte tiltaket fremstår som et bygg med høy arkitektonisk egenverdi som inngår i et vellykket samspill med den omkringliggende bebyggelsen. med den omkringliggende bebyggelsen. Plan- og bygningsetaten mener tiltakets visuelle kvaliteter er tilfredsstillende i forhold til seg selv og sine omgivelser, jf. plan- og bygningsloven omgivelser, jf plan- og bygningsloven Parkering Det er avsatt 11 biloppstillingsplasser i felles parkeringskjeller under bygget. Dette er én en biloppstillingsplass mer enn minstekravet i reguleringsplanen til total parkeringsdekning. I følge gjeldende parkeringsnorm for boliger i Oslo anbefaler bystyret en maksimumsgrense som ikke overstiger 150 % av minimumsnormen. For dette tiltaket tilsvarer det 15 p-plasser. Plan- og bygningsetaten vurderer at det med hensyn til trafikksikkerhet er hensiktsmessig å begrense antall kjøretøypasseringer på gangveien, og at det omsøkte antall parkeringsplasser anses å være akseptabelt. Dispensasjon fra reguleringsplan S-2347 S 2 C Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Plan og bygningsloven 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan S C som angir at «innenfor byggeområde for boliger i felt C kan det oppføres blokker med maks m² mg gulv (totalt/ brutto)». Tiltaket, med samlet bruttoareal (BTA) lik 1458 m2 m² BTA, overskrider maksimalt tillatt bruttoareal med 209 m². m2. Totalt bruttoareal for felt C vil bli m2. m². Ansvarlig søker begrunner dispensasjonssøknaden med at tiltakets U-grad vil bli 0,5, godt innenfor den maksgrensen på U=0,68 i reguleringsplanen. Overskridelsen utgjør mindre enn 1 % av totalarealet på m2 m² BTA. Det vises til de senere års loftsutbygginger i Casinetto Borettslag, som har økt totalarealet på eiendommen uten at bebyggelsens ytre volum har økt. Ansvarlig søker mener dispensasjonen ikke vil påvirke uteoppholdsarealene, og dermed ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen om maksimalt tillatt bruttoareal.

8 Saksnr: Side 8 av 14 Hensynet bak bestemmelsen om maksimalt tillatt bruttoareal og U-grad er å åregulere hvor mye av tomten som kan bebygges og sikre tilstrekkelig uteareal. Da Casinetto borettslag stod ferdig påstarten av 80-tallet utgjorde det m², m2, noe som ga et restareal på2074 I112 m² for øvrig bebyggelse påfelt C innenfor maksgrensen på34 000m2. m². Dette ville vært tilstrekkelig til at Gustav Vigelands vei 24, som var den eneste delen av felt C som ikke var utbygd, kunne bli bygd ut med U-grad på0,68. Loftsutbyggingene i Casinetto borettslag, som ikke har økt bygningsmassens volum, hadde per 2009 økt bruttoarealet på tomten med ca. 750 m². m2. I etterkant av dette er det i følge søknaden utført ytterligere loftsutbygginger på ca. 75 m². m2. Det opprinnelige restarealet for utbygging i felt C er dermed redusert fra 2074 m² m2 til 1249 m². m2. Dersom Gustav Vigelands vei 24 skulle vært utbygd innenfor maksimalgrensen på m2 m² BTA, ville det gitt en U-grad på 0,43. Dette vil etter Plan- og bygningsetatens syn være en urimelig begrensning på eiendommen. Det omsøkte tiltaket utgjør 1458 m² m2 BTA, og har en U-grad på 0,5. Overskridelsen på 209 m2 m² utgjør ca. 1 % av maksimalt tillatt BTA for felt C, noe som må sies å være en beskjeden overskridelse. Arealet som er utbygd på loft i Casinetto borettslag har ikke redusert utearealet på felt C, og det omsøkte tiltaket har etter etatens vurdering satt av tilstrekkelig uteareal på eiendommen. Plan - og bygningsetaten kan ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon, og vil videre vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. en dispensasjon, og vil videre vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Fordeler ved å gi dispensasjon er at man utnytter tomten i tråd med hensikten bak reguleringsplanen, uten at man må gå veien om en tidkrevende omreguleringsprosess. Det går frem av planarbeidet at tomten har et større utbyggingspotensiale, og det omsøkte prosjektet er innenfor tiltenkt utvikling av planområdet. Det er en generell ulempe ved dispensasjoner at man ikke bygger i tråd med reguleringsplanen, noe som medfører fare for å åuthule planen og gi uheldige presedensvirkninger. Plan- og bygningsetaten anser ikke disse ulempene som særlig store i denne saken, da dette er den eneste eiendommen igjen i planområdet med utbyggingspotensiale, og borettslagets loftsutbygginger har tvunget frem nødvendigheten av en dispensasjon for å bygge i tråd med regulert U-grad. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Dispensasjon fra reguleringsplan S-2347 S 8 Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å åkunne få rammetillatelse. Reguleringsplanen 8 sier at «Før søknad om byggetillatelse behandles skal bygningsrådet ha godkjent detaljerte bebyggelsesplaner for byggefeltene A, F, C, industrifeltene industrzfeltene og skoleanlegget». Det er søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen for å oppføre tiltaket uten å utarbeide bebyggelsesplan først. Ansvarlig søker begrunner søknaden med at området for øvrig er fullt utbygget, og at infrastrukturen er fastlagt. Det vises til at det nye tiltaket må tilpasse seg eksisterende bebyggelse, og at en ny bebyggelsesplan heller ikke vil ha en funksjon i forhold til byggeskikk. Hensynet bak kravet til bebyggelsesplan er å sikre nødvendig infrastruktur og funksjonelle utearealer før det gis tillatelse til oppføring av bygninger innenfor de ulike feltene. Området som det omsøkte tiltaket ligger i er i dag utbygget tilnærmet i tråd med gjeldende reguleringsplan. Offentlige bygninger, veier og hageanlegg er etablert i området, og Gustav Vigelands vei 24 er den eneste gjenstående eiendommen med et visst utbyggingspotensiale. I byggesøknaden vurderes det omsøkte tiltaket med hensyn til omfang, omkringliggende bebyggelse, visuelle kvaliteter, uteoppholdsareal og adkomst. Disse forholdene er

9 Saksnr: Side 9 av 14 grundig dokumentert i saken gjennom redegjørelser og tegningsmateriale. Det er i tillegg innhentet uttalelser fra Bymiljøetaten i forhold til adkomst og hensynet til naturmangfold. Spørsmålet om adkomstrett er også blitt prøvd juridisk, der det foreligger rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett. Plan- og bygningsetaten mener denne dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vurdere disponeringen av tomten. En bebyggelsesplan for en så avgrenset del av felt C som denne eiendommen er, vil etter etatens syn ikke føre til at saken blir bedre opplyst. Da de hensyn en bebyggelsesplan er ment å ivareta allerede er sikret, vurderer vi at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt av en dispensasjon. Siden saken er så godt opplyst som den er gjennom innsendt dokumentasjon og sakshistorikk, mener Planog bygningsetaten at det vil være en fordel å gi dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan fremfor å gå gjennom en reguleringsprosess. En bebyggelsesplan (detaljregulering etter gjeldende plan- og bygningslov) kan være en omfattende og tidkrevende prosess. Etaten kan ikke se at en planbehandling av denne ene tomten skal kunne gi flere eller andre føringer for utbygging enn det som kan avklares gjennom byggesaksbehandlingen. I tillegg er den fordel at det foreligger utomhusplan og utfyllende dokumentasjon om uteareal og forholdet til verdifullt biologisk mangfold i byggesaken. De ovennevnte fordeler fremstår etter vår vurdering som klare fordeler ved å gi dispensasjon. Vi kan ikke se at det foreligger ulemper ved en slik dispensasjon, og mener etter en samlet vurdering at fordelene er klart større enn ulempene. en slik dispensasjon, og mener etter en samlet vurdering at fordelene er klart større enn ulempene. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Dispensasjon fra reguleringsplan S-2347 å 10 Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Reguleringsplanen 10 angir at «på både offentlige oflentlige og private gang-/sykkelveier kan det bare tillates strengt nødvendig kjøring (utrykningskjøretøyer, flyttetransport m.v)». Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 10 for å benytte deler av offentlig gang- og sykkelvei til bilbasert adkomst for 7 boenheter. 7 boenheter. Ansvarlig søker viser til sakens historikk der adkomstrett til Gustav Vigelands vei 24 har vært et sentralt tema. Utbygger har tidligere fremmet planforslag for å få regulert inn kjøreadkomst til eiendommen, uten at det har ført frem. Det påpekes i tillegg at utbygger har forsøkt å få i stand en privatrettslig avtale med Casinetto borettslag for å legge kjøreadkomst via garasjekjelleren elleren deres, men har ikke lykkes med dette. Ansvarlig søker viser til at den tinglyste adkomstrettens omfang nå er avgjort av domstolen, og at man for å kunne benytte seg av denne er avhengig av å kjøre på deler av den offentlige gang- og sykkelveien. Det orienteres om at renovasjonsbil onsbil ikke skal kjøre på gangveien, da søppeltømming løses ved å trille søppelbeholdere ut til gaten. Videre redegjør ansvarlig søker for at det foreligger en vurdering av trafikkteknisk rådgiver, og at det skal utføres tiltak for å sikre myke trafikanter. Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta myke trafikanters rett til trygg ferdsel. I forarbeidene til reguleringsplanen er det angitt at «Felt C får atkomst fra Gustav Vigelands vei, dels i veiens forlengelse (vei 12) og dels via ny vei mellom Prinsessealléen og Thorvald Erichsens vei. [forbindelse I med vurderingen av Gustav Vigelands vei er deler av tilstøtende veier tatt med i reguleringsforslaget. «Casinettohuset» - eksisterende villa innen felt C vil bli sikret adkomst over felt C ved en tinglyst erklæring». Det foreligger tinglyst rett til adkomst av som sier at «gnr. <<gnr. 3, bnr. 495 skal ha bruksrett til kjørbar adkomstvei (4 meter bred) fra gangvei 9121 over gnr. 3, bnr. 494, som vist med rødt på vedlagte skisse». I tillegg er det i bebyggelsesplanen av , sak 242/79 regulert inn privat adkomst til eiendommen. Spørsmålet om hvorvidt denne erklæringen omfatter det antall boenheter som er omsøkt har

10 Saksnr: Side 10 av 14 vært gjennomgående i saken helt siden første byggesak på tomten ble sendt inn i Forholdet ble brakt inn til domstolen for endelig avklaring i 2012, der det nå foreligger rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett datert Dommen slår fast at den tinglyste erklæringen gir rett til adkomst for inntil 7 boenheter og 11 biloppstillingsplasser. For å kunne benytte seg av denne private adkomsten inn til eiendommen, som domstolen nå har slått fast at er gyldig for det omsøkte tiltaket, er man avhengig av enten å kjøre inn via borettslagets garasjekjeller eller kjøre over den offentlige gang- og sykkelveien med veinummer Da en slik avtale ikke foreligger, blir konsekvensen at man må kjøre over gang- og sykkelveien. sykkelveien. Kommunale retningslinjer angir at kjøring for inntil 10 boenheter kan tillates på gang- og sykkelvei. Kjøreatkomst for 7 boenheter med til sammen 11 biloppstillingsplasser anses dermed å være innenfor det som er akseptabelt for denne delen av Gustav Vigelands vei (Vei regulert til gangvei). Det er i søknaden redegjort for utforming av gangveien og tiltak for å sikre mye trafikanter. Plan- og bygningsetaten vurderer at hensynet bak bestemmelsen dermed ikke kan sies å bli vesentlig tilsidesatt. Fordeler ved å gi dispensasjon er at eiendommen får bilbasert adkomst, at tomten kan utnyttes i forhold til sitt potensiale, som igjen gir flere boliger i et område der infrastrukturen er fastlagt. Ulemper det medfører er potensiell redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter, samt økt støy i deler av utearealene og for boligene i Gustav Vigelands vei 54. Det foreligger etter etatens syn tungtveiende fordeler ved å gi dispensasjon, herunder at tiltaket slik saken står ikke har andre adkomstmuligheter enn å kjøre over gangveien. Plan- og bygningsetaten mener at dette ikke er beste løsningen for området som helhet, da det ideelt sett ville vært bedre om området kunne vært opprettholdt som bilfritt. Dette betinger en privatrettslig avtale med Casinetto borettslag om å legge biladkomst via den underjordiske parkeringskjelleren, elleren, og en slik avtale foreligger ikke. I denne konkrete saken kan ikke de ulempene bilkjøring på gangveien vektlegges i like stor grad som om alternative altemative løsninger for adkomst hadde eksistert. Så lenge man gjennomfører tiltak for å opprettholde trafikksikkerhet og således tar hensyn til myke trafikanter, anser etaten denne ulempen som mindre vesentlig. Det må ha vært klart for borettslaget da de kjøpte eiendommen at det forelå en tinglyst erklæring for adkomst til Gustav Vigelands 24, og at denne tomten hadde et utbyggingspotensiale med de konsekvenser det gir. Den støy bilkjøring på gangveien medfører, kan dermed heller ikke ilegges for stor vekt. Plan- og bygningsetaten mener etter en samlet vurdering at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Vi presiserer at dispensasjonen kun omfatter gangveien fra Gustav Vigelands vei og frem til avkjøringspunktet til den private adkomstveien til tomten. Det gis ikke dispensasjon for utvidet bruk av veien til bilkjøring utover dette. Dispensasjon fra plan- og bygningsloven av 1965 S 72 Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven av for overskridelse av tillatt etasjetall og høyder. Etasjetall for øvrige deler av felt C, Casinetto borettslag, er påskrevet reguleringskartet, mens det for denne eiendommen ikke finnes slik påskrift. Dette medfører at generelle bestemmelser i bygningsloven fra vedtakstidspunkt for reguleringsplanen kommer til anvendelse. Pbl. av tillater oppføring av bygninger i inntil to etasjer og gesims- og mønehøyde inntil 7 og 9 meter. Det omsøkte tiltaket er i 3 etasjer med pulttak. Laveste gesims er 8,7 meter og høyeste gesims er 11,5 meter. Hensynet bak bestemmelsen er å sikre tilstrekkelig lys og luft mellom bebyggelsen i uregulerte byggeområder, og hindre for store variasjoner i byggehøyder i disse områdene. Den omkringliggende bebyggelsen, Casinettoblokkene, er oppført i 3-5 etasjer med pulttak. Det omsøkte tiltak med sine tre

11 Saksnr: Side 11 av 14 etasjer og pulttak innordner seg således de øvrige byggehøyder i området. Bygget er orientert slik at høyeste gesims ligger mot vest, lengst unna nabobebyggelsen for å ytterligere begrense skyggevirkningen. Tomtens forskyvede beliggenhet og tiltakets plassering 19 meter fra nabobebyggelsen i GV 42 og 16,5 meter fra GV 26 bidrar til å minimere tapet av lys og luft mellom bebyggelsen. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt av en dispensasjon. En fordel ved å gi dispensasjon er at det omsøkte tiltaket kan oppføres i 3 etasjer, og således fremstår i bedre samspill med den omkringliggende blokkbebyggelsen enn hva tilfellet ville vært for et bygg i 2 etasjer. En utbygging i to etasjer, og innenfor tillatt u-grad, ville gitt et bygg med større fotavtrykk enn det omsøkte tiltaket. Utbygging i tre etasjer gir rom for gode boarealer innenfor en begrenset grunnflate, og muliggjør at større arealer kan avsettes til uteopphold. Dette er også fordeler med hensyn til den verdifulle løvskogen og bøken på nabotomten, da tiltaket således forbruker mindre grunnflate. Ulemper ved tiltaket knytter seg hovedsakelig til at de generelle byggehøydene i plan- og bygningsloven ikke overholdes. Etter en samlet vurdering er likevel de ovennevnte fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Dispensasjon Dispensason fra plan- og bygningsloven 18-1 Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl 18-1 første ledd bokstav a) vedrørende veiplikten (opparbeidelse av Gustav Vigelands vei - gangvei 9121). Begrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nødvendiggjør derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl 18-1 første ledd bokstav a). Dispensasjonen er betinget av at tinglyst veierklæring foreligger. Plan- og bygningsetaten har videre vurdert dispensasjon fra krav om veiopparbeidelse i lys av omsøkte dispensasjon for kjøring på gangveg. Veien er i dag opparbeidet i ca. 3 meters bredde. En slik bredde er vurdert å være hensiktsmessig med tanke på å redusere fart for kjøretøy som skal benytte seg av gangveien som atkomst. Vegene er regulert til 6 meters bredde uten innregulert skulder. Å opparbeide vegen i full bredde vil kunne medføre bedrede forhold for kjørende, men vil med overveiende sannsynlighet medføre økt fare/ulempe for myke trafikanter, i form av økt fart på gjennomkjørende biler. Dagens veistandard, med tillegg av ytterligere fartsreduserende tiltak, jf. vilkår til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 10, vil kunne opprettholde tilstrekkelig gode forhold for myke trafikanter. Konklusjon Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id Avkjørselsplan LA /18 Utomhusplan LA /19 Plan kjeller og 1. etasje ER /21 Plan 2. og 3. etasje ER /22 Snitt A-A for blokk og plan, snitt og fasade for avfallsbod ER /23 avfallsbod

12 Saksnr: Side 12 av 14 Fasade mot vest, sør, øst og nord ER /24 Situasjonsplan ER /3 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse SØK - Ansvarlig søker, tkl. 2 PRO - Prosjektering av arkitektur, tkl JM NORGE AS PRO - Prosjektering av uteareal og landskapsutforming, tkl. 2 PRO - Prosjektering av brannkonsept, tkl. 2 I l forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Krav om obligatorisk uavhengig kontroll I l henhold til SAK er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll for følgende fagområder: 0 PRO/ UTF - fuktsikring av våtrom PRO/ UTF - bygningsfysikk PRO/ UTF - konstruksjonssikkerhet PRO/ UTF - geoteknikk PRO - brannsikkerhet Gjennomføring av kontrollen skal skje slik ansvarlig kontrollerendes ansvar er beskrevet i SAK og Ansvarlig søker skal oppdatere gjennomføringsplanen i forhold til planlagte og gjennomførte kontroller. Kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker. Avkjørselsplan Avkjørselsplan er godkjent (kfr vegloven 40-43). Med avkjørsel forstås enhver veiforbindelse mellom byggetomten og offentlig, regulert vei. Veilovgivningen har nærmere krav til utformingen av avkjørselen som stigningsforhold, siktlinjer, snuplass og bredde. Avkjørselens tilknytning til offentlig vei må derfor følge Plan- og bygningsetatens retningslinjer som er hjemlet i vegloven 40-43: 0 Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. 0 Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes. Jfr. Vegloven Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei. 0 Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller annet som sikrer vanngjennomstrømningen. 0 Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rør må utføres i henhold til Bymiljøetatens normer. Plassering Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Høydeplasseringen definert som overkant gulv 1. etasje fastsettes til kote + 35,7. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidige vei.

13 Saksnr: Side 13 av 14 Vann- og avløpstekniske forhold Eksisterende bolig er tilknyttet avløpsanlegg via eksisterende ledninger, Plan- og bygningsetaten vurderer dermed at bortledning av avløpsvann er sikret, jf. pbl Til søknad om igangsettingstillatelse må prosjektering av sanitæranlegg/ VA-anlegg ansvarsbelegges og det må redegjøres for ledningenes kapasitet. Forhåndsuttalelse med attestert ledningskart fra Vann- og avløpsetaten (VAV) må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. Se vedlegg for informasjon om hva som må avklares med VAV før IG, og kommende avsnitt med vilkår for andre forhold som må avklares før tiltaket tillates igangsatt. Før ferdigattest kan utstedes må det bekreftes at sluttdokumentasjon on til forhåndsuttalelse er sendt Vann- og avløpsetaten. Avfallsplan Tiltaket utløser krav om avfallsplan jf. TEK Før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering, med vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker, være innsendt og behandlet, jf. SAK Forurenset grunn Det er mistanke om forurensing i grunnen på eiendommen, og tiltaksplan for forurenset grunn må sendes inn for godkjenning. For mer informasjon; se vedlegg. Igangsettingstillatelse Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2. Det er stilt krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsrett for uavhengig kontrollerende må være innsendt og godkjent. 3. Oppdatert gjennomføringsplan 4. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning 5. Tinglyst veierklæring for opparbeidelse av vei må foreligge. 6. Forhåndsuttalelse med attestert ledningskart fra Vann- og avløpsetaten må foreligge (se vedlegg). 7. Overvannshåndtering må ansvarsbelegges for funksjonene PRO og UTF. 8. Eventuelt behov for rettighet til å føre vann- og avløpsledninger over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett må være sikret ved tinglyst dokument og må dokumenteres. 9. Bekreftelse/ redegjørelse på mulig tilgang for utskifting, drift og vedlikehold av egen/nabos ledninger for vann og avløp, jf. TEK Det må bekreftes at tiltaket er prosjektert slik at en hindrer tilbakestrømning av avløpsvann, jf. TEK Se for øvrig Sanitærreglementet for Oslo, vedtatt , punkt Tiltaket utløser krav til tilknytning til fjernvarmeanlegg fjemvarmeanlegg etter Oslo kommunes vedtekt etter 66a til pbl av Det må foreligge avtale om tilknytning med konsesjonæren før igangsettingstillatelse, eventuelt uttalelse om at det ikke er mulig teknisk sett å gjennomføre leveranse av fjernvarme. fjemvarme. Dersom søker/tiltakshaver ønsker å benytte egen lokal og mer miljøvennlig løsning skal søker/tiltakshaver forelegge denne for konsesjonæren onæren til uttalelse og plan- og bygningsetaten skal vurdere den før igangsettingstillatelse. 12. Fagområdet arborist/ sikring av trær må ansvarsbelegges, og det må sendes inn marksikringsplan. 13. Det må tydeliggjøres at kravene til tilgjengelighet i boenhetene er oppfylt, jf. byggteknisk forskrift 12-7.

14 Saksnr: l4ll830-l3 Side 14 av 14 Klageadgang Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider for mer informasjon. En tillatelse gjelder i 3 år Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for byggeprosjekter Vest Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Ingrid Tungesvik T Helleve - Saksbehandler Anne Torill Halse - enhetsleder Vedlegg Vedlegg vann Vedlegg forurenset grunn Veierklæring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning Veiledning for tiltakshaver/søker søker - Løfteinnretning Orientering om klageadgang Kopi til: JM NORGE AS, Postboks 453, 1327 LYSAKER, Kristin Perez-Terron, Gustav Vigelands vei 28, 0274 OSLO, Casinetto Borettslag, v/ sekretær Nina Andorff, Gustav Vigelands vei 38, 0274 OSLO, Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO,

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer