Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain Arkivkode: 531 Byggeplass: IVAR AASENS VEI 23 A-C Eiendom: 39/56/0/0 Tiltakshaver: Ivar Aasens vei 23 AS, c/o Anne Adresse: Priorveien 10 E, 0377 OSLO Cecilie Scharning Søker: Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse: Øvre Slottsgate 12, 0157 OSLO Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Oppføring RAMMETILLATELSE (HUS 4) - IVAR AASENS VEI 23 A-C Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Søknaden omfatter oppføring av enebolig (Hus 4). Søknaden er en del av et prosjekt med til sammen 4 eneboliger og garasjeanlegg under terreng. I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) 20-1 første ledd bokstav a godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan, utomhusplan og ansvarsretter. I medhold av pbl gis det midlertidig dispensasjon fra pbl første ledd bokstav a) vedrørende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklæring foreligger. Det foreligger protester til søknaden. Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av Søknaden Eiendommen ligger i et småhusområde på Vinderen i Bydel Vestre Aker og har i henhold til WEBmatrikkelen et areal på 1786 m 2. Eiendommen er i dag bebygd med et boligkompleks med 5 boenheter. Det foreligger tillatelse til riving av eksisterende bebyggelse i saksnr: Det foreligger egne søknader om oppføring av tre liknende boliger (hus 1, 2 og 3) og et underjordisk garasjeanlegg på eiendommen. Ansvarlig søker oppgir følgende arealer; bebygd areal (BYA) omsøkte tiltak = 160 m 2, samlet BYA på eiendommen = 317 m 2, hvilket tilsvarer % - BYA = 17,75 %. Boligen vil få bruksareal BRA = 217 m 2. Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

2 Saksnr: Side 2 av 10 Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Gjeldende plangrunnlag Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinderen 1, S- 4022, vedtatt Maksimum tillatt %-BYA er satt til 18 %. Protester/bemerkninger Det foreligger protest fra naboene Tore Magler Wiggen og Monica Bleivik, Ivar Aasens vei 25C, i brev datert og fra nabo Atle Vereide, Ivar Aasens vei 25D, i e-post datert Da anførslene i stor grad berører de samme forholdene, er de oppsummert samlet. Anførslene går kort ut på: Et tiltak i Ivar Aasens vei 23 med fire små hus synes ikke å være i samsvar med eksisterende boligmiljø i nærområdet. Det anmodes om at det bygges færre enheter og at enhetene plasseres slik at man kan få et inntrykk av et vist samsvar med eksisterende boligmiljø. Det anmodes om at høyden på de nye husene tilpasses naboeiendommene i Ivar Aasens vei 21C og 27 hvilket vil gi er mer forenlig bomiljø. Det er grunn til å tro at deler av kjellerarealene vil bli leid ut. Dette medfører behov for flere parkeringsplasser. Det er heller ikke lagt opp til gjesteparkering på eiendommen. Det foreligger felles protest fra Silja og Tore Rynning Nielsen, Ivar Aasens vei 28, Oddbjørn Knutsen, Ivar Aasens vei 26B, Petter Øren, Ivar Aasens vei 21C, Heather Nicol og Bjarne Andersson, Ivar Aasens vei 27, Thomas Andersen og Siri Weisæth, Ivar Aasens vei 26, Camilla Magnus og Hans Henrik Kloumann, Ivar Aasens vei 30 og Bobben og Hilde Carling, Ivar Aasens vei 21A og B, i brev datert Anførslene går kort ut på: Prosjektet innebærer uheldig fortetning av området og er ikke tilpasset eksisterende bebyggelse. Minimumsareal for tomt som kan godkjennes er 600 m 2. Tomtearealet fordelt på fire hus oppfyller ikke reguleringsplanens krav. Verken parkeringsplasser på terreng eller avkjørsel til underjordisk garasje er tatt med i beregningene av %-BYA. Prinsippene som er uttrykt i revidert Småhusplan må legges til grunn i den utstrekning det er mulig innenfor rammene av reguleringsplan S Møne- og gesimshøyde må tilpasses eksisterende bebyggelse. Tilstøtende hus er vesentlig lavere enn planlagte tiltak. Det er avgjørende at møne- og gesimshøyde måles fra ut eksisterende terreng nivåhøyde, ikke fra ferdig planert terreng gjennomsnittsnivå. Naboer kan ikke se at søknaden hensyntar at det i reguleringsplan er forutsatt at bebyggelsen skal være frittliggende med minimum 8 m mellom bolighusene, jfr Det bes om en forsikring at kjeller ikke blir utleid. Felling av åtte trær på tomten er uheldig og vil redusere områdets grønne karakter. Det er ikke satt av nødvendig plass til uteareal. Beregnet uteareal inkluderer avkjørsel og er for lite. Uteareal tilfredsstiller ikke de krav som er stilt i revidert Småhusplan. Stor del av tomten opparbeides med harde og vann-ugjennomtrengelige overflater. Det er ikke redegjort for hvordan overvann skal håndteres. Det bes om at Plan- og bygningsetaten vurderer nøye søknad om dispensasjon fra veiopparbeidelseskrav. Tiltaket vil gi vesentlig trafikkøkning og veien er allerede sterkt belastet.

3 Saksnr: Side 3 av 10 Flere boliger i området er regulert til bevaring og det bes om at Byantikvaren uttaler seg og gir sin faglige vurdering vedrørende tiltakets estetikk og tilpasning til omgivelsene. Fasadetegninger viser at terreng skal endres nærmere enn 2 m fra nabogrense. Det bes om redegjørelse for hvordan anleggsperioden skal gjennomføres med arbeidstider og hensyn til anleggstrafikk, støy og avfallshåndtering. Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Ansvarlig søker har kommet med tilsvar i brev datert Tomtestørrelse Det foreligger verken søknader eller planer om å dele eiendommen. Det foreligger hverken søknader eller planer om å dele eiendommen. Det hevdes at tomt pr hus ved seksjonering blir mindre enn 600 kvm. Det er riktig og det foreligger fast praksis knyttet til at ved utstykking av tomter som ikke søkes bebygget, må arealet være stort nok til at man kan sikre at det eiendommen kan utbygges i ettertid. Mht utbygging av flere boenheter på samme eiendom, foreligger det et sett regler som skal oppfylles i søknadsmaterialet. Den aktuelle søknaden innfrir alle plankravene. Tomteutnyttelse Søker er ukjent med krav om at kjørbar vei skal medregnes i tomteutnyttelse og krav om bilplasser på terreng. Det fremgår av parkeringsnormen at gjesteparkering er innarbeidet i normen. Det kan virke som om klagere oppfatter det slik at Småhusplanen skal gjelde for dette området i tillegg til gjeldende plan. Høyder Den karakteristiske bebyggelsen i området er frittliggende eneboliger i to etasjer med valmtak slik omsøkt her. Møne- og gesimshøyde er tilpasset til områdets karakter. Det hevdes videre at det å ta utgangspunkt i eksisterende terreng mht. høydemåling ikke er i samsvar i med bestemmelsene. Ut fra en rent teknisk forståelse av Teknisk forskrift er dette riktig, men i denne situasjonen hvor det ikke foreligger maksimale krav til møne- og gesimshøyder er det bygningenes faktiske høyde i forhold til eksisterende terreng som er viktig for naboene. Siden planen heller ikke stiller like sterke krav til terrengendringer som Småhusplanen, ville man ved å ta utgangspunkt i planert terreng kunne resultatet bli at planert terrengs gjennomsnitt ble hevet noe i forhold til eksisterende terrengs snitt. Det er derfor vanskelig å forstå at naboer klager på et forhold som i sin helhet er til deres favør. Avstander mellom boliger Det foreligger målsetting fra veggliv ihht. Teknisk forkrifts krav til avstand der minsteavstanden er målt til 8,7 meter. Utleie av kjellerarealer Det søkes om fire frittliggende eneboliger. Søker er ikke kjent med at det foreligger noen lovhjemmel som kan nekte boligeiere å leie ut et rom i boligen sin. Felling av trær Tomteutnyttelsen er satt til 18 % blant annet for at det skal være skal være mulig å ha en del beplantning i området. I dette utbyggingsforslaget er det god plass til beplantning, og slike området må vurderes over tid og etter 20 år av bygningens levetid på 100 år vil en slik midlertidig reduksjon av større trær være utjevnet. Krav om at maksimalt 40 % av arealet skal ha harde overflater Småhusplanen gjelder ikke på omsøkte eiendom. Harde overflater er beregnet til 37,6 % der garasjen

4 Saksnr: Side 4 av 10 under terreng er medregnet i sin helhet selv om jordlaget på toppen vil ha en betydelig absorpsjonskapasitet ved store nedbørsmengder. Opparbeidelse av Ivar Aasens vei Naboene bør ta kontakt med kommunen for å søke om opparbeidelse av vei. Som kjent skal alle naboer som har grense mot vei være med å betale for opparbeidelsen og prosjekteringen av dette arbeidet. Tiltakhaver vil evt. da slutte seg til dette arbeidet. Byantikvarens gule liste Dersom Plan- og bygningsetaten ønsker en uttalelse fra Byantikvaren, sender de materialet over til uttalelse. Innkjøring til garasjen For å frigjøre et mest mulig samlet uteoppholdsareal, er det viktig at det ikke blir stående igjen for mye restareal. Etaten har i den senere tid godkjent at avkjørsler kan plasseres slik som omsøkt siden det ikke er til ytterligere sjenerende for naboer at en slik adkomstvei på naboeiendom legges ned i terrenget. Gjennomføring Anleggsarbeider, støy og avfallsbehandling vil bli behandlet ihht. gjeldende regler for slik virksomhet. Plan- og bygningsetatens vurdering Naturgitte omgivelser, kulturminner, blågrønnstruktur, klimatilpasninger (f.eks flom/ras) Naturmangfoldloven (nml) 7 fastslår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i nml 8-12 anses dermed som ivaretatt i denne saken. Regulering Plan- og bygningsetaten vil understreke at etaten forholder seg til gjeldende reguleringsplan på eiendom, S-4022, og ikke Småhusplanen. Plan- og bygningsetaten skal behandle søknaden slik den er omsøkt og dersom tiltaket det søkes om er i tråd med gjeldende reguleringsplan og lovverk skal Plan- og bygningsetaten gi tillatelse. Tomtestørrelse Plan- og bygningsetaten viser til reguleringsplanens 3.4; Som nybygg tillates oppført frittliggende eneboliger, tomannsboliger og garasjer. Minste areal for tomt som kan godkjennes uten at det foreligger godkjent søknad om byggetillatelse er 600 m 2. Plan- og bygningsetaten vil presisere at reguleringsbestemmelse 3.4 ikke begrenser antall boenheter/boliger på en tomt. Planen har ikke begrensning på antall boliger så lenge krav til maksimum bebygd areal, antall parkeringsplasser og avstand mellom boligene er ivaretatt. Bebygd areal og parkeringsplasser Ved beregning av bebygd areal, BYA, skal byggeforskrift 1997 og NS utgave legges til grunn i byggesaker som behandles etter planer fra perioden Parkering på terreng skal medregnes med 15 m 2 per plass i bebygd areal, jfr Parkeringsplasser skal opparbeides etter den til enhver gjeldende parkeringsnorm for Oslo, jfr. reguleringsplan 3.7.

5 Saksnr: Side 5 av 10 Tiltaket er ikke planlagt med parkering på terreng og det er heller ingen krav i verken reguleringsplan eller parkeringsnorm for Oslo kommune, åpen by, at det skal etableres parkeringsplasser på terreng. Avkjørsler skal ikke medregnes i bebygd areal, jfr. NS Parkering for besøkende er inkludert i tallene gitt i tabell i parkeringsnormen. Krav til antall parkeringsplasser for 4 eneboliger er totalt 8 plasser. Omsøkte tiltak er vist garasjeanlegg med 8 plasser og er således i tråd med både reguleringsplan 3.7 og parkeringsnormen. Avstand mellom boligene Innsendt situasjonsplan og utomhusplan viser at boligene plasseres med en avstand på minst 8,7 m mellom seg. Høyder Reguleringsplanens 3.3 sier at: Ny bebyggelse skal ha gesims- og mønehøyde tilpasset tilstøtende bebyggelse. For tilbygg under 20 m 2 på hagesiden og for garasjer, kan lavere gesims- og mønehøyde godkjennes. Planen angir ikke maksimum tillatte høyder. Der planen ikke angir maksimum høyder, gjelder høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven 29-4; gesimshøyde 8,0 m og mønehøyde 9,0 m. Ved beregning av høyder skal byggeforskrift 1997 og NS utgave legges til grunn. Målet skal tas fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Det avgjørende er i dette tilfellet tiltakets tilpasning til bebyggelsen på de nærmeste eiendommene rundt tiltaket. Omsøkte tiltak er planlagt oppført med gesims- og mønehøyde på 6,75 m og 8,89 m og er således i tråd med plan- og bygningsloven. Boligen vil videre ha to etasjer med kjeller. Flere av de nærmeste boligene er oppført i to etasjer og omsøkte tiltak vil derfor fremstå som godt tilpasset nærmeste bebyggelse. Utleie Søknaden omfatter oppføring av enebolig og Plan- og bygningsetaten godkjenner det som en enebolig. Dersom beboere i fremtiden leier ut deler av boligen, vil det være et forhold som ikke angår Plan- og bygningsetaten. Harde overflater og overvann Gjeldende reguleringsplan setter ikke begrensning på maksimum harde og vann-ugjennomtrengelige overflater. Etter Plan- og bygningsetaten vurdering er det likevel viktig at minst mulig av tomtens areal opparbeides med harde og vann-ugjennomtrengelige overflater slik at man oppnår god drenasje av overvann. I følge ansvarlig søker vil harde og vann- ugjennomtrenglige overflater utgjøre 37,6 % av tomtens areal. Plan- og bygningsetaten vil kreve at arbeid med overvannshåndtering skal ansvarsbelegges av kvalifisert foretak som skal kvalitetssikre og kontrollere eget arbeid.. Vegetasjon Innsendt utomhusplan viser at 8 trær skal plantes på eiendommen. Etter etatens vurdering vil dette gjøre at det grønne preget på eiendommen i stor grad vil være ivaretatt.

6 Saksnr: Side 6 av 10 Dispensasjon fra krav om veiopparbeidelse Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsetaten 18-1 vurderes av etatens veikompetanse i henhold til rutiner. Veiens status vurderes opp mot den økning i trafikk tiltaket vil generere. Dersom veien vurderes å kunne tåle den trafikk tiltaket genererer gis det dispensasjon fra veikravet mot at det avgis veierklæring. I gjeldende sak er det vurdert å gi midlertidig dispensasjon fra kravet om opparbeidelse av veien. Se eget punkt om veiplikt. Byantikvaren Omsøkte eiendom er ikke på Byantikvarens gule lise og heller ikke regulert til bevaring. I slike tilfeller skal tiltaket vurderes etter gjeldende regulering og lovverk. Plan- og bygningsetaten har av den vurdert det som ikke nødvendig å oversende søknaden til Byantikvaren for uttalelse. Byantikvaren har for øvrig uttalt seg til søknaden om riving av eksisterende bolig. Byantikvaren har ingen bemerkninger til rivesaken da bygget har ingen bevaringsverdi. Gjennomføring Hva gjelder anleggstrafikk og parkering under anleggsperioden følger det av plan- og bygningsloven at det ikke kan igangsettes arbeider som kan volde skade på person eller eiendom eller være til hinder for den offentlige trafikk, jfr Eventuelle bemerkninger om støy fra byggeplass må rettes til Bydelsoverlegen. Uteoppholdsareal Gjeldende reguleringsplan setter ingen krav til størrelse på uteoppholdsarealer. Plan- og bygningsloven ledd sier imidlertid; Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler og lignende Opparbeidet uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at fellesareal avsettes for flere eiendommer. Uteoppholdsareal skal videre opparbeides i henhold til tekniske forskrifter 8-4. I henhold til Plan- og bygningsetatens normer for uteoppholdsarealer for boliger i ytre by skal det avsettes minimum 200 m 2 uteoppholdsareal per enebolig. Arealer brattere enn 1:3 tas normalt ikke med i beregningen av uteareal. Nødvendig areal for kjøreatkomst og biloppstillingsplass skal ikke regnes med i uteoppholdsareal Innsendte utomhusplan viser at det er planlagt å opparbeide uteoppholdsarealer mellom boligene og rundt den enkelte bolig. I følge ansvarlig søker er det beregnet uteoppholdsareal på 346 m 2 (veiareal og parkering fratrukket) per bolig. Plan- og bygningsetaten vurderer uteoppholdsarealet til å ha tilfredsstillende størrelse og til å være i tråd med plan- og bygningsloven 28-7 og tekniske forskrifter 8-4. Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebyggelsesstruktur Reguleringsplanen 3.2 sier at: Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Bebyggelsen skal være frittliggende med minimum 8 meter mellom bolighusene og 4 meter fra nabogrense. Frittliggende garasjer skal ha en avstand til nabogrense på minimum 3 meter.

7 Saksnr: Side 7 av 10 Søknaden omfatter oppføring av enebolig. Det foreligger egne søknader om oppføring av 3 liknende boliger og garasjeanlegg under terreng på eiendommen. Langs Ivar Aasens vei ligger bebyggelsen med tilnærmet lik avstand til veien, tett opptil regulert byggegrense mot vei. Flere av eiendommene på østsiden av Ivar Aasens vei har store åpne arealer i øst og de vil ha mulighet til bebygge i hagen mot øst. På denne måten vil eiendommene fortettes og danne et nytt bebyggelsesstruktur øst for dagens bebyggelsesstruktur en utvikling som er i tråd med det politiske ønsket om fortetting av Oslo by. Hus 1 og 2 plasseres slik at den enhetlige avstanden til veien i nærområdet opprettholdes. Hus 3 og 4 plasseres øst på eiendommen. Omsøkt bebyggelse plasseres videre i henhold til byggegrense som styrer plassering av ny bebyggelse. Omsøkte tiltak medfører mindre terrengendringer som anses som akseptable. Terreng skal ikke endres i nabogrense. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til å være i tråd med reguleringsplanens 3.2. Tiltakets visuelle kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene Reguleringsplanens 3.3 sier at: Ny bebyggelse skal ha gesims- og mønehøyde tilpasset tilstøtende bebyggelse. For tilbygg under 20 m 2 på hagesiden og for garasjer, kan lavere gesims- og mønehøyde godkjennes. Ny bebyggelse skal ha møneretning parallelt eller vinkelrett i forhold til tilstøtende bebyggelse. Takform og takvinkel skal tilpasses nabobebyggelsen. Dette gjelder også garasjer og uthus. Bebyggelsen skal oppføres med fasadekledning i tre. Unntak må være begrunnet i tilpasning til eksisterende bebyggelse med en annen materialbruk. Omsøkte bolig oppføres med liggende panel og valmtak med møneretning vinkelrett på Ivar Aasens vei. Boligen viderefører takform og materialbruken tilstøtende bebyggelse. Boligen oppføres i to etasjer og vil fremstå som godt tilpasset bebyggelsen på de nærmeste eiendommene. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til å være i tråd med reguleringsplanen 3.3. Dispensasjon Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Plan og bygningsloven 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl 18-1 første ledd bokstav a) vedrørende veiplikten (opparbeidelse av Ivar Aasens vei). Begrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nødvendiggjør derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl 18-1 første ledd bokstav a). Dispensasjonen er betinget av at tingslyst veierklæring foreligger.

8 Saksnr: Side 8 av 10 Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Konklusjon Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id Situasjonsplan med inntegnet tiltak D /13 Avkjørselsplan D /14 Utomhusplan /15 Planer og snitt /16 Fasader nord og syd /17 Fasader vest og øst /18 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse HAUGRUD NILS ARKITEKT SØK: Ansvarlig søker, tkl. 1 PRO: Ansvarlig prosjekterende; arkitektur, tkl. 1 I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Avkjørselsplan Avkjørselsplan er godkjent (kfr vegloven 40-43). Med avkjørsel forstås enhver veiforbindelse mellom byggetomten og offentlig, regulert vei. Veilovgivningen har nærmere krav til utformingen av avkjørselen som stigningsforhold, siktlinjer, snuplass og bredde. Avkjørselens tilknytning til offentlig vei må derfor følge Plan- og bygningsetatens retningslinjer som er hjemlet i vegloven 40-43: Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes. Jfr. Vegloven 43. Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei. Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller annet som sikrer vanngjennomstrømningen. Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rør må utføres i henhold til Bymiljøetatens normer. Plassering Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Høydeplasseringen definert som overkant sokkelhøyde fastsettes til kote + 102,9. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

9 Saksnr: Side 9 av 10 Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidige vei. Igangsettingstillatelse Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2. Oppdatert gjennomføringsplan 3. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning. 4. Tinglyst veierklæring for opparbeidelse av vei må foreligge. 5. Forhåndsuttalelse med attestert ledningskart fra VAV må foreligge. 6. Overvannshåndteringen må ansvarsbelegges for funksjon PRO/UTF. 7. Tiltaket omfatter flere byggesaker og er vurdert samlet jf. TEK10 9-6, 2. ledd. Tiltaket utløser krav om felles avfallsplan jf. TEK Før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering være innsendt og behandlet, jf. SAK Klageadgang Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang. En tillatelse gjelder i 3 år Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for byggeprosjekter Vest Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Murtaza Hussain - Saksbehandler Anne Torill Halse - enhetsleder Vedlegg: Veierklæring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning Orientering om klageadgang Forurenset grunn Vann Kopi til:

10 Saksnr: Side 10 av 10 Ivar Aasens vei 23 AS, c/o Anne Cecilie Scharning, Priorveien 10 E, 0377 OSLO, Silja og Tore Rynning-Nielsen med flere, Ivar Aasens vei 28, 0373 OSLO, Tore.Rynning- Atle Vereide, Ivar Aasens vei 25 D, 0373 OSLO, Tore Magler Wiggen og Monica Bleivik, Ivar Aasens vei 25 C, 0373 OSLO,

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Dato: 25.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106039-35 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Nina Ubisch

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer