Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain Arkivkode: 531 Byggeplass: IVAR AASENS VEI 23 A-C Eiendom: 39/56/0/0 Tiltakshaver: Ivar Aasens vei 23 AS, c/o Anne Adresse: Priorveien 10 E, 0377 OSLO Cecilie Scharning Søker: Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse: Øvre Slottsgate 12, 0157 OSLO Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Oppføring RAMMETILLATELSE (HUS 4) - IVAR AASENS VEI 23 A-C Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Søknaden omfatter oppføring av enebolig (Hus 4). Søknaden er en del av et prosjekt med til sammen 4 eneboliger og garasjeanlegg under terreng. I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) 20-1 første ledd bokstav a godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan, utomhusplan og ansvarsretter. I medhold av pbl gis det midlertidig dispensasjon fra pbl første ledd bokstav a) vedrørende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklæring foreligger. Det foreligger protester til søknaden. Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av Søknaden Eiendommen ligger i et småhusområde på Vinderen i Bydel Vestre Aker og har i henhold til WEBmatrikkelen et areal på 1786 m 2. Eiendommen er i dag bebygd med et boligkompleks med 5 boenheter. Det foreligger tillatelse til riving av eksisterende bebyggelse i saksnr: Det foreligger egne søknader om oppføring av tre liknende boliger (hus 1, 2 og 3) og et underjordisk garasjeanlegg på eiendommen. Ansvarlig søker oppgir følgende arealer; bebygd areal (BYA) omsøkte tiltak = 160 m 2, samlet BYA på eiendommen = 317 m 2, hvilket tilsvarer % - BYA = 17,75 %. Boligen vil få bruksareal BRA = 217 m 2. Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

2 Saksnr: Side 2 av 10 Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Gjeldende plangrunnlag Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinderen 1, S- 4022, vedtatt Maksimum tillatt %-BYA er satt til 18 %. Protester/bemerkninger Det foreligger protest fra naboene Tore Magler Wiggen og Monica Bleivik, Ivar Aasens vei 25C, i brev datert og fra nabo Atle Vereide, Ivar Aasens vei 25D, i e-post datert Da anførslene i stor grad berører de samme forholdene, er de oppsummert samlet. Anførslene går kort ut på: Et tiltak i Ivar Aasens vei 23 med fire små hus synes ikke å være i samsvar med eksisterende boligmiljø i nærområdet. Det anmodes om at det bygges færre enheter og at enhetene plasseres slik at man kan få et inntrykk av et vist samsvar med eksisterende boligmiljø. Det anmodes om at høyden på de nye husene tilpasses naboeiendommene i Ivar Aasens vei 21C og 27 hvilket vil gi er mer forenlig bomiljø. Det er grunn til å tro at deler av kjellerarealene vil bli leid ut. Dette medfører behov for flere parkeringsplasser. Det er heller ikke lagt opp til gjesteparkering på eiendommen. Det foreligger felles protest fra Silja og Tore Rynning Nielsen, Ivar Aasens vei 28, Oddbjørn Knutsen, Ivar Aasens vei 26B, Petter Øren, Ivar Aasens vei 21C, Heather Nicol og Bjarne Andersson, Ivar Aasens vei 27, Thomas Andersen og Siri Weisæth, Ivar Aasens vei 26, Camilla Magnus og Hans Henrik Kloumann, Ivar Aasens vei 30 og Bobben og Hilde Carling, Ivar Aasens vei 21A og B, i brev datert Anførslene går kort ut på: Prosjektet innebærer uheldig fortetning av området og er ikke tilpasset eksisterende bebyggelse. Minimumsareal for tomt som kan godkjennes er 600 m 2. Tomtearealet fordelt på fire hus oppfyller ikke reguleringsplanens krav. Verken parkeringsplasser på terreng eller avkjørsel til underjordisk garasje er tatt med i beregningene av %-BYA. Prinsippene som er uttrykt i revidert Småhusplan må legges til grunn i den utstrekning det er mulig innenfor rammene av reguleringsplan S Møne- og gesimshøyde må tilpasses eksisterende bebyggelse. Tilstøtende hus er vesentlig lavere enn planlagte tiltak. Det er avgjørende at møne- og gesimshøyde måles fra ut eksisterende terreng nivåhøyde, ikke fra ferdig planert terreng gjennomsnittsnivå. Naboer kan ikke se at søknaden hensyntar at det i reguleringsplan er forutsatt at bebyggelsen skal være frittliggende med minimum 8 m mellom bolighusene, jfr Det bes om en forsikring at kjeller ikke blir utleid. Felling av åtte trær på tomten er uheldig og vil redusere områdets grønne karakter. Det er ikke satt av nødvendig plass til uteareal. Beregnet uteareal inkluderer avkjørsel og er for lite. Uteareal tilfredsstiller ikke de krav som er stilt i revidert Småhusplan. Stor del av tomten opparbeides med harde og vann-ugjennomtrengelige overflater. Det er ikke redegjort for hvordan overvann skal håndteres. Det bes om at Plan- og bygningsetaten vurderer nøye søknad om dispensasjon fra veiopparbeidelseskrav. Tiltaket vil gi vesentlig trafikkøkning og veien er allerede sterkt belastet.

3 Saksnr: Side 3 av 10 Flere boliger i området er regulert til bevaring og det bes om at Byantikvaren uttaler seg og gir sin faglige vurdering vedrørende tiltakets estetikk og tilpasning til omgivelsene. Fasadetegninger viser at terreng skal endres nærmere enn 2 m fra nabogrense. Det bes om redegjørelse for hvordan anleggsperioden skal gjennomføres med arbeidstider og hensyn til anleggstrafikk, støy og avfallshåndtering. Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Ansvarlig søker har kommet med tilsvar i brev datert Tomtestørrelse Det foreligger verken søknader eller planer om å dele eiendommen. Det foreligger hverken søknader eller planer om å dele eiendommen. Det hevdes at tomt pr hus ved seksjonering blir mindre enn 600 kvm. Det er riktig og det foreligger fast praksis knyttet til at ved utstykking av tomter som ikke søkes bebygget, må arealet være stort nok til at man kan sikre at det eiendommen kan utbygges i ettertid. Mht utbygging av flere boenheter på samme eiendom, foreligger det et sett regler som skal oppfylles i søknadsmaterialet. Den aktuelle søknaden innfrir alle plankravene. Tomteutnyttelse Søker er ukjent med krav om at kjørbar vei skal medregnes i tomteutnyttelse og krav om bilplasser på terreng. Det fremgår av parkeringsnormen at gjesteparkering er innarbeidet i normen. Det kan virke som om klagere oppfatter det slik at Småhusplanen skal gjelde for dette området i tillegg til gjeldende plan. Høyder Den karakteristiske bebyggelsen i området er frittliggende eneboliger i to etasjer med valmtak slik omsøkt her. Møne- og gesimshøyde er tilpasset til områdets karakter. Det hevdes videre at det å ta utgangspunkt i eksisterende terreng mht. høydemåling ikke er i samsvar i med bestemmelsene. Ut fra en rent teknisk forståelse av Teknisk forskrift er dette riktig, men i denne situasjonen hvor det ikke foreligger maksimale krav til møne- og gesimshøyder er det bygningenes faktiske høyde i forhold til eksisterende terreng som er viktig for naboene. Siden planen heller ikke stiller like sterke krav til terrengendringer som Småhusplanen, ville man ved å ta utgangspunkt i planert terreng kunne resultatet bli at planert terrengs gjennomsnitt ble hevet noe i forhold til eksisterende terrengs snitt. Det er derfor vanskelig å forstå at naboer klager på et forhold som i sin helhet er til deres favør. Avstander mellom boliger Det foreligger målsetting fra veggliv ihht. Teknisk forkrifts krav til avstand der minsteavstanden er målt til 8,7 meter. Utleie av kjellerarealer Det søkes om fire frittliggende eneboliger. Søker er ikke kjent med at det foreligger noen lovhjemmel som kan nekte boligeiere å leie ut et rom i boligen sin. Felling av trær Tomteutnyttelsen er satt til 18 % blant annet for at det skal være skal være mulig å ha en del beplantning i området. I dette utbyggingsforslaget er det god plass til beplantning, og slike området må vurderes over tid og etter 20 år av bygningens levetid på 100 år vil en slik midlertidig reduksjon av større trær være utjevnet. Krav om at maksimalt 40 % av arealet skal ha harde overflater Småhusplanen gjelder ikke på omsøkte eiendom. Harde overflater er beregnet til 37,6 % der garasjen

4 Saksnr: Side 4 av 10 under terreng er medregnet i sin helhet selv om jordlaget på toppen vil ha en betydelig absorpsjonskapasitet ved store nedbørsmengder. Opparbeidelse av Ivar Aasens vei Naboene bør ta kontakt med kommunen for å søke om opparbeidelse av vei. Som kjent skal alle naboer som har grense mot vei være med å betale for opparbeidelsen og prosjekteringen av dette arbeidet. Tiltakhaver vil evt. da slutte seg til dette arbeidet. Byantikvarens gule liste Dersom Plan- og bygningsetaten ønsker en uttalelse fra Byantikvaren, sender de materialet over til uttalelse. Innkjøring til garasjen For å frigjøre et mest mulig samlet uteoppholdsareal, er det viktig at det ikke blir stående igjen for mye restareal. Etaten har i den senere tid godkjent at avkjørsler kan plasseres slik som omsøkt siden det ikke er til ytterligere sjenerende for naboer at en slik adkomstvei på naboeiendom legges ned i terrenget. Gjennomføring Anleggsarbeider, støy og avfallsbehandling vil bli behandlet ihht. gjeldende regler for slik virksomhet. Plan- og bygningsetatens vurdering Naturgitte omgivelser, kulturminner, blågrønnstruktur, klimatilpasninger (f.eks flom/ras) Naturmangfoldloven (nml) 7 fastslår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i nml 8-12 anses dermed som ivaretatt i denne saken. Regulering Plan- og bygningsetaten vil understreke at etaten forholder seg til gjeldende reguleringsplan på eiendom, S-4022, og ikke Småhusplanen. Plan- og bygningsetaten skal behandle søknaden slik den er omsøkt og dersom tiltaket det søkes om er i tråd med gjeldende reguleringsplan og lovverk skal Plan- og bygningsetaten gi tillatelse. Tomtestørrelse Plan- og bygningsetaten viser til reguleringsplanens 3.4; Som nybygg tillates oppført frittliggende eneboliger, tomannsboliger og garasjer. Minste areal for tomt som kan godkjennes uten at det foreligger godkjent søknad om byggetillatelse er 600 m 2. Plan- og bygningsetaten vil presisere at reguleringsbestemmelse 3.4 ikke begrenser antall boenheter/boliger på en tomt. Planen har ikke begrensning på antall boliger så lenge krav til maksimum bebygd areal, antall parkeringsplasser og avstand mellom boligene er ivaretatt. Bebygd areal og parkeringsplasser Ved beregning av bebygd areal, BYA, skal byggeforskrift 1997 og NS utgave legges til grunn i byggesaker som behandles etter planer fra perioden Parkering på terreng skal medregnes med 15 m 2 per plass i bebygd areal, jfr Parkeringsplasser skal opparbeides etter den til enhver gjeldende parkeringsnorm for Oslo, jfr. reguleringsplan 3.7.

5 Saksnr: Side 5 av 10 Tiltaket er ikke planlagt med parkering på terreng og det er heller ingen krav i verken reguleringsplan eller parkeringsnorm for Oslo kommune, åpen by, at det skal etableres parkeringsplasser på terreng. Avkjørsler skal ikke medregnes i bebygd areal, jfr. NS Parkering for besøkende er inkludert i tallene gitt i tabell i parkeringsnormen. Krav til antall parkeringsplasser for 4 eneboliger er totalt 8 plasser. Omsøkte tiltak er vist garasjeanlegg med 8 plasser og er således i tråd med både reguleringsplan 3.7 og parkeringsnormen. Avstand mellom boligene Innsendt situasjonsplan og utomhusplan viser at boligene plasseres med en avstand på minst 8,7 m mellom seg. Høyder Reguleringsplanens 3.3 sier at: Ny bebyggelse skal ha gesims- og mønehøyde tilpasset tilstøtende bebyggelse. For tilbygg under 20 m 2 på hagesiden og for garasjer, kan lavere gesims- og mønehøyde godkjennes. Planen angir ikke maksimum tillatte høyder. Der planen ikke angir maksimum høyder, gjelder høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven 29-4; gesimshøyde 8,0 m og mønehøyde 9,0 m. Ved beregning av høyder skal byggeforskrift 1997 og NS utgave legges til grunn. Målet skal tas fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Det avgjørende er i dette tilfellet tiltakets tilpasning til bebyggelsen på de nærmeste eiendommene rundt tiltaket. Omsøkte tiltak er planlagt oppført med gesims- og mønehøyde på 6,75 m og 8,89 m og er således i tråd med plan- og bygningsloven. Boligen vil videre ha to etasjer med kjeller. Flere av de nærmeste boligene er oppført i to etasjer og omsøkte tiltak vil derfor fremstå som godt tilpasset nærmeste bebyggelse. Utleie Søknaden omfatter oppføring av enebolig og Plan- og bygningsetaten godkjenner det som en enebolig. Dersom beboere i fremtiden leier ut deler av boligen, vil det være et forhold som ikke angår Plan- og bygningsetaten. Harde overflater og overvann Gjeldende reguleringsplan setter ikke begrensning på maksimum harde og vann-ugjennomtrengelige overflater. Etter Plan- og bygningsetaten vurdering er det likevel viktig at minst mulig av tomtens areal opparbeides med harde og vann-ugjennomtrengelige overflater slik at man oppnår god drenasje av overvann. I følge ansvarlig søker vil harde og vann- ugjennomtrenglige overflater utgjøre 37,6 % av tomtens areal. Plan- og bygningsetaten vil kreve at arbeid med overvannshåndtering skal ansvarsbelegges av kvalifisert foretak som skal kvalitetssikre og kontrollere eget arbeid.. Vegetasjon Innsendt utomhusplan viser at 8 trær skal plantes på eiendommen. Etter etatens vurdering vil dette gjøre at det grønne preget på eiendommen i stor grad vil være ivaretatt.

6 Saksnr: Side 6 av 10 Dispensasjon fra krav om veiopparbeidelse Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsetaten 18-1 vurderes av etatens veikompetanse i henhold til rutiner. Veiens status vurderes opp mot den økning i trafikk tiltaket vil generere. Dersom veien vurderes å kunne tåle den trafikk tiltaket genererer gis det dispensasjon fra veikravet mot at det avgis veierklæring. I gjeldende sak er det vurdert å gi midlertidig dispensasjon fra kravet om opparbeidelse av veien. Se eget punkt om veiplikt. Byantikvaren Omsøkte eiendom er ikke på Byantikvarens gule lise og heller ikke regulert til bevaring. I slike tilfeller skal tiltaket vurderes etter gjeldende regulering og lovverk. Plan- og bygningsetaten har av den vurdert det som ikke nødvendig å oversende søknaden til Byantikvaren for uttalelse. Byantikvaren har for øvrig uttalt seg til søknaden om riving av eksisterende bolig. Byantikvaren har ingen bemerkninger til rivesaken da bygget har ingen bevaringsverdi. Gjennomføring Hva gjelder anleggstrafikk og parkering under anleggsperioden følger det av plan- og bygningsloven at det ikke kan igangsettes arbeider som kan volde skade på person eller eiendom eller være til hinder for den offentlige trafikk, jfr Eventuelle bemerkninger om støy fra byggeplass må rettes til Bydelsoverlegen. Uteoppholdsareal Gjeldende reguleringsplan setter ingen krav til størrelse på uteoppholdsarealer. Plan- og bygningsloven ledd sier imidlertid; Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler og lignende Opparbeidet uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at fellesareal avsettes for flere eiendommer. Uteoppholdsareal skal videre opparbeides i henhold til tekniske forskrifter 8-4. I henhold til Plan- og bygningsetatens normer for uteoppholdsarealer for boliger i ytre by skal det avsettes minimum 200 m 2 uteoppholdsareal per enebolig. Arealer brattere enn 1:3 tas normalt ikke med i beregningen av uteareal. Nødvendig areal for kjøreatkomst og biloppstillingsplass skal ikke regnes med i uteoppholdsareal Innsendte utomhusplan viser at det er planlagt å opparbeide uteoppholdsarealer mellom boligene og rundt den enkelte bolig. I følge ansvarlig søker er det beregnet uteoppholdsareal på 346 m 2 (veiareal og parkering fratrukket) per bolig. Plan- og bygningsetaten vurderer uteoppholdsarealet til å ha tilfredsstillende størrelse og til å være i tråd med plan- og bygningsloven 28-7 og tekniske forskrifter 8-4. Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebyggelsesstruktur Reguleringsplanen 3.2 sier at: Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Bebyggelsen skal være frittliggende med minimum 8 meter mellom bolighusene og 4 meter fra nabogrense. Frittliggende garasjer skal ha en avstand til nabogrense på minimum 3 meter.

7 Saksnr: Side 7 av 10 Søknaden omfatter oppføring av enebolig. Det foreligger egne søknader om oppføring av 3 liknende boliger og garasjeanlegg under terreng på eiendommen. Langs Ivar Aasens vei ligger bebyggelsen med tilnærmet lik avstand til veien, tett opptil regulert byggegrense mot vei. Flere av eiendommene på østsiden av Ivar Aasens vei har store åpne arealer i øst og de vil ha mulighet til bebygge i hagen mot øst. På denne måten vil eiendommene fortettes og danne et nytt bebyggelsesstruktur øst for dagens bebyggelsesstruktur en utvikling som er i tråd med det politiske ønsket om fortetting av Oslo by. Hus 1 og 2 plasseres slik at den enhetlige avstanden til veien i nærområdet opprettholdes. Hus 3 og 4 plasseres øst på eiendommen. Omsøkt bebyggelse plasseres videre i henhold til byggegrense som styrer plassering av ny bebyggelse. Omsøkte tiltak medfører mindre terrengendringer som anses som akseptable. Terreng skal ikke endres i nabogrense. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til å være i tråd med reguleringsplanens 3.2. Tiltakets visuelle kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene Reguleringsplanens 3.3 sier at: Ny bebyggelse skal ha gesims- og mønehøyde tilpasset tilstøtende bebyggelse. For tilbygg under 20 m 2 på hagesiden og for garasjer, kan lavere gesims- og mønehøyde godkjennes. Ny bebyggelse skal ha møneretning parallelt eller vinkelrett i forhold til tilstøtende bebyggelse. Takform og takvinkel skal tilpasses nabobebyggelsen. Dette gjelder også garasjer og uthus. Bebyggelsen skal oppføres med fasadekledning i tre. Unntak må være begrunnet i tilpasning til eksisterende bebyggelse med en annen materialbruk. Omsøkte bolig oppføres med liggende panel og valmtak med møneretning vinkelrett på Ivar Aasens vei. Boligen viderefører takform og materialbruken tilstøtende bebyggelse. Boligen oppføres i to etasjer og vil fremstå som godt tilpasset bebyggelsen på de nærmeste eiendommene. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til å være i tråd med reguleringsplanen 3.3. Dispensasjon Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Plan og bygningsloven 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl 18-1 første ledd bokstav a) vedrørende veiplikten (opparbeidelse av Ivar Aasens vei). Begrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nødvendiggjør derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl 18-1 første ledd bokstav a). Dispensasjonen er betinget av at tingslyst veierklæring foreligger.

8 Saksnr: Side 8 av 10 Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Konklusjon Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id Situasjonsplan med inntegnet tiltak D /13 Avkjørselsplan D /14 Utomhusplan /15 Planer og snitt /16 Fasader nord og syd /17 Fasader vest og øst /18 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse HAUGRUD NILS ARKITEKT SØK: Ansvarlig søker, tkl. 1 PRO: Ansvarlig prosjekterende; arkitektur, tkl. 1 I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Avkjørselsplan Avkjørselsplan er godkjent (kfr vegloven 40-43). Med avkjørsel forstås enhver veiforbindelse mellom byggetomten og offentlig, regulert vei. Veilovgivningen har nærmere krav til utformingen av avkjørselen som stigningsforhold, siktlinjer, snuplass og bredde. Avkjørselens tilknytning til offentlig vei må derfor følge Plan- og bygningsetatens retningslinjer som er hjemlet i vegloven 40-43: Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes. Jfr. Vegloven 43. Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei. Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller annet som sikrer vanngjennomstrømningen. Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rør må utføres i henhold til Bymiljøetatens normer. Plassering Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Høydeplasseringen definert som overkant sokkelhøyde fastsettes til kote + 102,9. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

9 Saksnr: Side 9 av 10 Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidige vei. Igangsettingstillatelse Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2. Oppdatert gjennomføringsplan 3. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning. 4. Tinglyst veierklæring for opparbeidelse av vei må foreligge. 5. Forhåndsuttalelse med attestert ledningskart fra VAV må foreligge. 6. Overvannshåndteringen må ansvarsbelegges for funksjon PRO/UTF. 7. Tiltaket omfatter flere byggesaker og er vurdert samlet jf. TEK10 9-6, 2. ledd. Tiltaket utløser krav om felles avfallsplan jf. TEK Før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering være innsendt og behandlet, jf. SAK Klageadgang Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang. En tillatelse gjelder i 3 år Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for byggeprosjekter Vest Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Murtaza Hussain - Saksbehandler Anne Torill Halse - enhetsleder Vedlegg: Veierklæring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning Orientering om klageadgang Forurenset grunn Vann Kopi til:

10 Saksnr: Side 10 av 10 Ivar Aasens vei 23 AS, c/o Anne Cecilie Scharning, Priorveien 10 E, 0377 OSLO, Silja og Tore Rynning-Nielsen med flere, Ivar Aasens vei 28, 0373 OSLO, Tore.Rynning- Atle Vereide, Ivar Aasens vei 25 D, 0373 OSLO, Tore Magler Wiggen og Monica Bleivik, Ivar Aasens vei 25 C, 0373 OSLO,

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200867-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune og bygningsetaten

Oslo kommune og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato:28.10.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310811-9 Saksbeh: Kaja Lange Aubert Arkivkode: 531 Oppgis alltid

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.04.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109441-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201016679-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014034-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Aleksandar

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.05.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103296-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ellen Gulbrandsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 26.03.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109429-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201214355-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Lars Hågård

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 02.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201212002-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Stig Arne Lærkerød

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 03.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201012950-24 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Trine Aagaard

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201104071-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 05.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106607-41 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 24.05.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200517-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ellen Gulbrandsen

Detaljer

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten LMR ARKITEKTUR AS Rosenkrantz gate 15 0160 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201513458-5 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 18.12.2015 Saksbeh: Kristin Østerhus Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201308821-17 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Simon Løvdal

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109440-12 Oppgis alltid ved henvendelse Byggeplass: VESTENGVEIEN 1 OG 1 B Eiendom:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200606-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Stig Arne Lærkerød

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 10.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201011881-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201004193-11 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune. og bygningsetaten 0319 OSLO. Date:21.05.2015 ARKITEKTER

Oslo kommune. og bygningsetaten 0319 OSLO. Date:21.05.2015 ARKITEKTER Oslo kommune Plan- LORENTZ Postboks KIELLAND 192 og bygningsetaten ARKITEKTER AS Vinderen 0319 OSLO Date:21.05.2015 Deres ref: gípçifsíiâlíisålgèågllârllåefâélzsí Byggeplass: BRENNAVEIEN Saksbeh: Ellen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102721-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005326-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 16.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102382-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.12.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201309682-11 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Simon Løvdal

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 10.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201306697-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Anna Holt Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.12.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201309684-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Simon Løvdal

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201016678-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 30.11.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201111716-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 26.03.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109425-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 29.09.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201107024-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Mariann Dalseth

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 21.02.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201013318-15 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Grete Stokka

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 19.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310144-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kaisa Maria

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 16.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201100212-9 Oppgis alltid ved henvendelse Byggeplass: STEINGRIMS

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200572-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Stig Arne Lærkerød

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 07.09.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106607-7 Oppgis alltid ved henvendelse Byggeplass: KIRKEÅSVEIEN

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 30082010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005158-11 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.05.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103290-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ellen Gulbrandsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201114906-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Sol Karina

Detaljer

Oslo kommune og bygningsetaten

Oslo kommune og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design AS Sarbuvollveien 38 1363 HØVIK Dato: 07.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201401269-4 Saksbeh: Inger Jul Hansen Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 15.03.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201104133-35 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Trine Aagaard

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 29.09.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106294-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Mariann Dalseth

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201113177-15 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 22.08.2012 Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 09.12.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106552-28 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10).

Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Saksnr: 201400887-3 Side 2 av 5 Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Støyskjermen er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplan S-1352 for plassering på areal

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 07.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014282-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 07.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005476-11 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Arcasa arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Dato: 31.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201204563-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Jostein Eidsvåg Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 14.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201105701-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Trine Aagaard

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 12032010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 200914912-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 24.02.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201013955-14 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Mirjana Rakic

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 14.03.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201116838-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kaisa Maria

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS kommune kommune Planog 95 V/ V/ Stig Stig sn0rd@0n1ine.n0 sn0rd@0n1ine.n0 Dato: 19.06.2014 Dato: 19.06.2014 Deres ref: Deres ref: Vår ref Vår ref (saksnr): (saksnr): 201404510-8 201404510-8 Oppgis Oppgis

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosj ekler Nils Haugrud Sivilarkitekt Ovre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Deres ref: Vir ref (saksnr): 200806788-8 Oppgis alltid ved

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 04022010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 200915107-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 30082010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005155-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer

Dato: Vår ref (saksnr): Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: Vår ref (saksnr): Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten LINK ARKITEKTUR AS Elveveien 81 1366 LYSAKER Dato: 23.10.2014 Vår ref (saksnr): 201403926-12 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Byggeplass: Saksbeh: Thomas Ruyter

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Enerhaugen Arkitektkontor AS Postboks 6645 Rodeløkka 0502 OSLO Dato: 06.12.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201110745-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Thikra

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 19.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310142-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kaisa Maria

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 28.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201213870-19 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Simon Løvdal

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 26082010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003211-28 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2011/3934-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99, Husbyvegen 31A, 7500 Stjørdal - dispensasjon fra maksimal

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447 Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter Nils Haugrud Sivilarkitekt Ovre Slottsgate 12 0157 OSLO Deres ref: Vfu ref(saksnr): 200612064-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4220 Vedtaksdato: 15.03.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN 10.05 21.06.2010

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 15.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310303-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragnhild Christiansen

Detaljer