Sykehusparkering et stridens eple. Kommunal parkeringsdrift. Parkeringspolitikk. Service i fokus. Nr 1 Mars/april Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusparkering et stridens eple. Kommunal parkeringsdrift. Parkeringspolitikk. Service i fokus. Nr 1 Mars/april 2009 03. Årgang"

Transkript

1 Nr 1 Mars/april Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Kommunal parkeringsdrift 6 Parkeringspolitikk 10 Service i fokus Sykehusparkering et stridens eple

2 EPA-kongress i Wien Den 14. europeiske parkeringskongress arrangeres i Wien september Hovedtittel for arrangementet er: Parking and its economic importance. Kongresshotellet er Hotel Intercontinental Vienna. Påmelding kan skje ved å logge seg inn på kongressens hjemmeside Frist for å melde seg på med lav kongressavgift er 31. mars Programmet kan fås ved henvendelse til sekretariatet. SVEPARK-konferanse i Gävle Den svenske parkeringskonferansen arrangerer sin årlige konferanse i Gävle april Temaer på konferansen er ny EMV-standard, kontroll ved bruk av skiltavlesning og kamera, den svenske parkeringsutredningen og orientering om et framtidsprosjekt i Malmø. Det finnes også et eget 3-timers seminar for parkeringsvakter. Påmelding kan gjøres ved å logge seg inn på Sveparks sider Frist for påmelding er 27. mars 2009 (for hotell) og 16. april 2009 for konferansen. 2 FAKTOR:P

3 LEDER Demokrati i praksis? > Hva ønsker medlemmene av sin forening? Hvordan bør kontakten mellom medlemmene og foreningen være? Årets ledersamling og Norparks 21. ordinære generalforsamling (GF) er nylig gjennomført i Molde. Takk for sist til dere som var der! Vi liker å se på Norpark som en landsdekkende, demokratisk, aktiv og ekspansiv forening som favner hele parkeringsbransjen. Synes du som leser dette at det er en riktig beskrivelse av foreningen? Medlemstallet i Norpark er økende. Stadig flere kommuner, private parkeringsselskaper og leverandører velger å melde seg inn i foreningen. Vi har bak oss et år med stor deltagelse på felles arrangementer. Mange deltakere har gitt oss god økonomi. Så er vel alt vel og bra i foreningen vår da!? Styret og sekretariatet vil gjerne tro det, men synes alle medlemmene det? Kanskje noen synes at Norpark er sentralstyrt. Hvis ja, er det da Oslos eller Altas feil? for å ta noen geografiske ytterpunkter i foreningen. Burde sekretariat og/eller styre besøkt flere medlemmer? Er det min eller deres feil at jeg bare var i direktekontakt med ett enkeltmedlem i 2008? Enkelte arrangementer har over 100 deltakere. Da ser vi kapasitets-problemer for flyseter og hotellsenger, og noen må legge inn en ekstra overnatting. Vi har til nå satset på geografisk spredning av arrangementssteder, men ser praktiske og økonomiske fordeler av å bruke f eks Gardermoen som fast sted. Noen synes at privat sektor har fått for sterk innflytelse i foreningen. Andre kan mene at det er for mye fokus på temaer som har med enerettsområdet å gjøre. Atter andre finner det galt at de minste medlemmene har samme stemmerett som de største, særlig når kontingenten er forskjellig. Vi er medlem av European Parking Association (EPA). Hos EPA er antall stemmer på GF bestemt av antall kjøretøyer i det enkelte land. Det betyr at Spania har 4 stemmer mens Norge har 1 stemme. Jeg synes ikke det er spesielt demokratisk, men her varierer meningene. Som oftest er litt under halvparten av medlemmene til stede på GF: Er det god eller dårlig opp-slutning? Jeg er overrasket over at nesten ingen stiller med fullmakt fra andre som har plausibel grunn til å ikke delta. Jeg mener fortsatt at det var riktig å flytte GF til ledersamling og til tidligere på året. Samtidig ser jeg at mange deltakere på kurs og arrangementer ikke er med på hele arrangementet. Jeg synes det er litt respektløst og har registrert at foredragsholdere også har reagert på dette. Hvordan skal vi forbedre dette? Savner dere medlemsmøter i tillegg til GF? Skal vi åpne for orientering om flere eller færre detaljer om økonomi og drift på GF? Skal kontakt mellom medlemmer foregå på felles arrangementer eller like gjerne på e-post? Spørsmålene ovenfor er mange. Min hensikt er å ta initiativ til debatt om aktivitetsnivå og samarbeidskanaler i Norpark. Debatten kan vi ta her i bladet eller neste gang vi møtes, på parkeringskonferansen i Haugesund i oktober. Pål Gleditsch, styreleder Nytt styre i Norpark På generalforsamlingen i Molde 10. mars 2009 ble følgende styre valgt i tråd med valgkomiteens forslag: Pål Gleditsch, EuroPark AS, leder (gjenvalg), Bjørg Hatlem, Bergen Parkering KF (gjenvalg), Per Morstad, Oslo kommune (gjenvalg), May-Heidi Øfstbø, Lenvik (ny), Ragnar Gullhaugen, Q-Park AS (ikke på valg), Turid Kindt Pedersen, Arendal kommune (ikke på valg) og Kåre Grønning, Kristiansund Parkering AS (ikke på valg). INNHOLD: 4 Kommunal parkeringsdrift 6 Parkeringspolitikk 10 Service i fokus NORSK FAGBLAD OM PARKERING Utgiver: Ansvarlig redaktør: Egil Østvik E-post: Adresse: NORPARK Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Tlf , faks: Org.nr.: MVA ISSN: Redaksjonssekretær: Unni Husum-Hogseth E-post: Redaksjonskomité: Gorm Carlsen Atle Rønning Ragnar Gullhaugen Stoff kan benyttes fritt mot å oppgi kilde. Trykk: Rolf Ottesen, Oslo Opplag: 900 Design: PLAY Reklamebyrå Layout/Sats: Goffin Reklame, Vinterbro E-post: FAKTOR:P 3

4 INNLEGG Ny parkeringsforskrift kommunal parkeringsdrift > Hvordan bør parkering for allmennheten organiseres i framtida? L Helt siden man startet arbeidet med revidering av parkeringsforskriften og ny felles parkeringsregulering i 2005 ser jeg at et av hovedtemaene for Norpark ved kurs, møtevirksomhet og i fagbladet Faktor:P har vært kommunal organisering av parkeringsvirksomheten. Hva kan vi som kommuner gjøre, hva bør vi gjøre, hva er lovlig, hva er ikke lovlig m.m. Steinar Bjørnstad Forvalter veg, trafikk og parkering, Hamar kommune E-post: For meg fortoner aktivitetene rundt dette temaet seg som noe underlig. I kommunene har vi mange tjenester, ikke minst innen teknisk, som også driftes og forvaltes i egen regi uten at dette medfører tilsvarende oppmerksomhet i forhold til organisering. Dette være seg spørsmål om privat drift, offentlig drift, egne selskaper eller samdrift mellom flere aktører. Samferdselsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som la fram en rapport i Gruppen skulle foreta en gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering, med sikte på å komme med tilrådninger i forkant av arbeidet med en ny parkeringsforskrift. I høringen har vi som kommuner også uttalt oss i forhold til rapportens tilrådninger vedrørende konkurranselikhet og avgrensning av offentlig virksomhet hvem skal kunne drive avgiftsparkering og hvor? På dette punktet har Hamar kommune gitt følgende uttalelse: - Kontroll av avgiftsparkering på veger og gater åpen for alminnelig ferdsel er myndighetsutøvelse og Fra venstre: Rolf Steinar Engen og Lena Helseth 4 FAKTOR:P

5 INNLEGG inngår dermed i enerettsområdet. Oppsplitting av håndhevingen i trafikale adferdsregler og avgiftsparkering på veger og gater anbefales ikke. Kommunenes muligheter for å benytte parkeringspolitikken i trafikk- og samfunnsstyringen må opprettholdes. - Organiseringen av virksomheten bestemmes av kommunene selv så fremt ikke særlovgivning krever bestemte organisatoriske løsninger. - Konkurranseproblematikk, skattlegging og EØS bestemmelser utgjør generelle rammebetingelser for kommunene. Det er verken nødvendig eller ønskelig å foreta tilpasninger i vegtrafikkloven eller forskrifter gitt i medhold av denne, i forhold til disse spørsmålene. Jeg har lest høringsuttalelsene fra mange kommuner som understøtter vårt syn på dette. For de fleste kommuner er min erfaring at myndighetsutøvelsen utgjør en mindre andel og at avgiftsparkering / parkering på vilkår utgjør en vesentlig del. Det er rasjonelt for kommunene å benytte det samme personell til å ivareta myndighetsdelen og avgiftsdelen. Dette er ikke rasjonelt bare for kommunene, men trolig også samfunnsøkonomisk fornuftig bruk av offentlige ressurser. Kontroll av vilkårsparkering og adferdsregulering må kunne utføres av samme personell, samtidig som de fortsetter å bidra med disse og andre miljøforbedrende tiltak. Hamar kommunes trafikkbetjenter betraktes som servicemedarbeidere på byen, herunder oppgaver som veiledning, informasjon, forebyggende og kontrollerende tiltak. Hamar kommune er bekymret for at en deling av disse oppgavene vil medføre en sterk svekkelse av myndighetsdelen ved at vi ikke vil være i stand til å opprettholde en kompetent kommunal parkeringsenhet. Rapporten synes også å legge sterk vekt på konkurranseaspektene, noe vi tror i stor grad vil bidra til å tilrettelegge for en sterkere privatisering av offentlig parkeringshåndheving. Jeg opplever at Norparks engasjement er sterkt i forhold til å realisere de forslag som ligger i rapporten fra arbeidsgruppen vedrørende ny parkeringsregulering uavhengig av de uttalelser som er kommet fra kommunene. Spørsmålet jeg stiller meg er om privatisering av offentlig parkeringshåndheving / selskapsdannelser er en ønsket utvikling for Norpark som organisasjon og da også på vegne av oss medlemskommuner? Mitt innlegg er ment som et debattinnlegg i lys av synspunkter fra andre kommuner og hvordan andre kommuner ser på roller og fremtidig organisering. Jeg regner med at det er mange som har meninger om dette. kommentar Bjørnstads innlegg gir et godt bilde av de rådende synspunkter blant kommunale medlemmer. Norparks rolle i denne sammenheng har vært å peke på at sentrale myndigheter i en rekke sammenhenger er uenig i denne tolking og at blant annet EØS-avtalen innebærer at friheten for kommunene er langt mer begrenset. Myndighetene har tidligere tatt standpunkt til at avgiftsparkering i liten grad anses som myndighetsutøvelse til tross for Norparks i sin tid var sterkt uenig i dette. Innleggene på lederseminaret illustrerte dette med all tydelighet. Norpark har etter mitt syn en plikt overfor medlemmene å informere om dette. Det er grunn til å peke på at private veger i borettslag og privatregulerte parkeringsplasser er veger åpne for allmenn ferdsel. Grensene for enerettsområdet vil derfor åpenbart ikke kunne settes her. Dommer i EU-domstolen peker også på at kontrollen må skilles i grenseområdet mellom myndighetsutøvelse og vilkårsparkering. I samarbeid med departementet vil det bli en viktig oppgave for foreningen å finne den rette grense for enerettsområdet som både offentlige og private aktører kan leve med. Egil Østvik FAKTOR:P 5

6 INNLEGG Parkeringspolitikk, ansvarsfordeling og organisering > Parkering er viktige rammevilkår for næringslivet og har stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder. L I mange kommuner handler parkeringspolitikk bare om å regulere parkeringsavgiften ofte uten annet motiv enn å bidra til budsjettbalanse. Stadig flere kommuner innser likevel betydningen av et bevisst forhold til parkering i arealplanlegging, ved utvikling av parkeringsordninger og som grunnlag for kommunens engasjement innenfor offentlig og privat parkering. Ny parkeringsforskrift aktualiserer dette. Kjell Ivar Ødegård Rambøll Norge. E-post: Plan- og bygningsloven regulerer beslutninger om arealbruk og utbyggingsmønster. Gjennom lokal vedtekt til 69 og i arealplaner kan kommunen stille krav til eller begrense mulighetene for å etablere parkeringplasser. Tiltak etter Plan- og bygningsloven har virkning på lang sikt. Tiltak med hjemmel i Vegtrafikkloven og parkeringsforskriften har virkning på kort sikt. Slike tiltak handler om operativ trafikkregulering som kan besluttes og gjennomføres raskt. Parkering i arealplaner Det har hittil vært mest vanlig å stille minimumskrav til parkering i arealplaner. Med bakgrunn i ønske om å redusere biltrafikken av miljøhensyn har flere store byer i den senere tid søkt å begrense parkering i bysentre. Dessverre behøver slike tiltak slett ikke redusere den totale biltrafikken (regnet i kjøretøy-km). Erfaring viser at besøkende til bysentrum ikke nødvendigvis velger annet transportmiddel om det blir vanskelig å parkere, men snarere søker til alternative reisemål typisk til perifere kjøpesenter. 6 FAKTOR:P Dersom en skal unngå at restriksjoner på parkering skal redusere bærekraften for handel og service i sentrum, blir bevissthet om brukergrupper viktig. Typisk tilsier dette at det bør legges begrensninger på arbeidsreiser med bil, og tilrettelegge gode parkeringsmuligheter for besøksreiser med bil. Dette kan effektivt styres gjennom innretning av avgiftsparkering. Avgiftsparkering Avgiftsparkering er regulert gjennom sentral forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven 8. Avgiftsparkering har trafikale formål: Å sikre parkeringsmulighet (tilgjengelighet) og å bidra til at et begrenset parkeringstilbud kan brukes av så mange som mulig. Formålet med avgiftsparkering er ikke å være inntektskilde for kommunen, men å være redskap for å sikre tilgjengelighet. Jeg anser at utredningen om ny parkeringsforskrift ikke i nødvendig utstrekning har tatt inn over seg at tilrettelegging, drift og håndheving av gateparkering primært handler om forvaltning, og ikke forretningsvirksomhet. Etter intensjonene i vegtrafikkloven og parkeringsforskriften anser jeg at avgiftsparkering (virketid, P-avgiftens størrelse/innretning og maksimal P- tid) bør fastsettes slik at trafikale mål oppfylles. Det er etter min vurdering i strid med intensjonene for ordningen å regulere parkeringsavgiften ut fra økonomiske motiv. Jeg anser det hensiktsmessig å fastsette politiske mål for avgiftsparkering knyttet til belegget på parkeringsplassene. Det representerer et objektivt kriterium for funksjonalitet. Avgiftens størrelse og innretning blir dermed virkemidler i og ikke mål for parkeringspolitikken. Det har stor betydning for organisering av parkeringsvirksomheten og delegasjon av myndighet. Ansvarsfordeling og organisering Kommunens engasjement knyttet til parkering kan prinsipielt deles i fastsettelse av mål/rammer for parkeringspolitikken, og operativ tilrettelegging og drift: Mål og rammer omfatter eksempelvis vedtekt til plan- og bygningsloven 69 (parkeringsnorm) funksjonalitet for offentlig regulert parkeringstilbud prinsipp for kommunens engasjement innen for parkering, organisering delegasjon av myndighet Operativ tilrettelegging handler om utvikling av parkeringstilbud innenfor fastsatte rammer drift/håndheving/kundebehandling forvaltningsmessige oppgaver eventuelt engasjement i privat parkering Ved å fastsette (objektive) operative mål for offentlig avgiftsparkering, f eks som maksimal andel av plassene som skal være opptatt, kan det overlates til det operative leddet (parkeringsvirksomheten) å beslutte bruk av virkemidler for å nå målene. Dette har spesielt betydning dersom kommunen velger å profesjonalisere den offentlige parkeringsvirksomheten ved å skille den ut som egen organisatorisk enhet, f eks organisert som AS. Lær av Skedsmo kommune! Skedsmo bystyre har etter en grundig prosess med involvering av administrativ og politisk ledelse og aktuelle brukergrupper fastsatt parkeringspolitikk med entydige operative mål for gateparkeringstilbudet. Kommunen har profesjonalisert parkeringsvirksomheten. Basert på dokumenterte behov og i tråd med fastsatte mål er det oppnådd aksept i lokalsamfunnet for store endringer i reguleringen av det offentlige

7 innlegg parkeringstilbudet. Dette omfatter blant annet avgiftsparkering på lørdag (kl 10-17) og endring av virketiden på hverdager (redusert virketid formiddag, utvidet virketid til kveld kl 09-20). Kommunen har gitt næringslivet representasjon i styret i Skedsmo Parkering AS, og har vært bevisst på at politikere ikke skal sitte i styret. Skedsmo Parkering gjennomfører regelmessig evaluering av parkeringsordningen i Lillestrøm sentrum, og endrer denne for å nå politisk fastsatte mål. Dette gir troverdighet for parkeringsvirksomheten. Beslutninger om avgiftsparkering gjøres med endelig virkning av styret i Skedsmo Parkering. Forankring av parkeringspolitikken Parkering inngår i mange og ulike sammenhenger. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette den overordnede parkeringspolitikken gjennom politisk behandling av egen sak i kommune-/ bystyre. En slik sak bør eksempelvis avklare mål for parkering i kommuneplan og kommunedelsplaner, angi hvilke brukergrupper som skal prioriteres, fastsette rammer for avgiftsparkering og angi på hvilken måte kommunen skal engasjere seg i utvikling og drift av offentlig og privat parkering. Forankring av parkeringspolitikken i kommunens administrative og politiske ledelse, og blant brukerne er ekstremt viktig. Prosess og involvering fram til vedtak i kommunestyret er like viktig som innholdet i parkeringspolitikken. Parkeringspolitikk og parkeringsplaner Organisering av offentlig og privat parkeringsvirksomhet Utvikling og drift av parkeringsanlegg Prosjektering av parkeringsanlegg og parkeringsteknikk Skiltplaner offentlig og privatsrettslig Anskaffelse av P-teknisk utstyr og driftstjenester Norges ledende rådgiver innenfor parkering Rambøll er Nordens største leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, design og teknikk. Rambøll har i dag cirka 8500 medarbeidere lokalisert i 20 land. Rambøll tilbyr bistand innen tekniske fag og virksomhetsutvikling. Rambøll forener det lokale kontors fleksibilitet og nærhet til kundene med det store selskapets tilgang på spisskompetanse innen alle fagområder. Kontakt: Kjell Ivar Ødegård, tlf mobil Rambøll Norge bistår kommuner og parkeringsselskap, statlige virksomheter og eiendomsselskap over hele landet FAKTOR:P 7

8 usikker rundt de nye emv standardene som trer i kraft ? høst erfaring med easypark allerede nå og vær best mulig forberedt! Som nevnt på Norpark sin konferanse/generalforsamling i Molde er Easypark et meget godt alternativ/supplement til betalingsmetodene som allerede finnes i dag. For de av dere som er usikre på om dere vil innføre de nye standardene pga de økonomiske investeringne som dette medbringer, kan Easypark være et godt alternativ og et meget godt supplement til mynt som eneste betalingsmåte. Meld dere på innen og få gratis Easypark til alle deres ansatte! Det er gratis å bli med i ordningen Å komme i gang går raskt og krever meget lite arbeid Easypark vil øke kundetilfredsheten betraktelig - dette er dokumentert av Norsk Gallup Dere vil ha full kontroll med vårt enkle backoffice system som dere også får gratis Med vårt nye Easypark card vil det nå også være mulig for Easypark brukere å parkere i p-hus med bom For spørsmål eller en uforpliktende samtale, ta kontakt med Erik Oskar Audunhus på / eller på mail 8 FAKTOR:P

9 INNLEGG EMV-standard skaper problem > Investeringschock för parkering hotar bl.a. kommuner och landsting Bengt Benson har lång erfarenhet av biljettsystem och kontokort inom parkering och kollektivtrafik. Han arbetar som IT-chef på Modul-System Sweden AB. Han är också ordförande för kristdemokraterna i Sundbyberg och kommunfullmäktigeledamot där. L Kravet från banker och kortföretag att uppgradera eller byta ut alla parkeringsautomater och anläggningar med kort till att hantera chip och PIN senast innebär att parkeringsupplåtare; kommuner, landsting, flygplatser och privata parkeringsoperatörer måste göra miljoninvesteringar på mycket kort tid. Än värre är det att det inte finns färdiga lösningar att köpa än, på grund av de komplicerade krav som banker och kortföretag ställer på leverantörerna. Bengt Benson Modul-System, Sverige. E-post: På Sveparks och Norparks gemensamma möte kring EMV, som kraven på chip och PIN kallas konstaterades att det är helt orealistiskt att byta ut eller uppgradera befintliga parkeringsinstallationer innan som banker och kortföretag kräver genom sin gemensamma organisation Pan Nordic Card Association. Det är inte helt lätt att uppskatta antalet parkeringsautomater i Sverige och Norge men enbart i Sverige lär det finnas minst 5000 stycken där man kan betala med kontokort. En uppgradering och utbyte av dessa kommer att kosta minst miljoner kronor. Motsvarande siffror gäller även för Norge. I garagemiljö är situationen till och med värre. De nya kraven på att alltid ange PIN vid användning av kontokort med chip innebär att antingen kommer den smidiga möjligheten att använda sitt kontokort vid in och utfart att försvinna, eller så blir det långa köer vid in- och utfart till garagen för att PIN måste anges. Kostnaden för att bredda infarter och utfarter till parkeringsgarage eller gå tillbaka till den gamla lösningen med betalning vid en betalautomat innan avfärd kan bli astronomiska. Kravet på att använda chip och PIN har framförts av bankerna och det finns för närvarande inga undantag specificerade i Sverige och Norge även om det finns ett stort behov inte bara i parkering utan även i kollektivtrafik av att betalningen ska gå snabbt. Avsikten med att ange PIN är att säkerställa att det är kortinnehavaren som använder kortet och ingen annan. Detta innebär att samma PIN som används för att plocka ut pengar från bankomaten måste anges överallt där parkering ska betalas vilket tyvärr ökar möjligheten att någon ska kunna se koden som slås. Inom parkering finns en vilja att ta risken att vissa parkeringar inte blir betalda bara det blir snabbt, säkert och smidigt för den som parkerar. Även om chip utan PIN skulle tillåtas så finns ytterligare ett problem och det är den beloppsgräns på e15 som för närvarande har satts för denna typ av transaktioner. Speciellt i garagemiljö på flygplatser och i innerstan i våra större städer är detta belopp alldeles för lågt. Mycket lägre än den nuvarande nivån kring e50 - e100 som används idag. Parkering är ingen hamstringsbar vara så riskerna är inte så stora. Sveriges och Norges parkeringsföreningar har därför enats kring följande fyra krav: 1. En förlängd övergångstid till där PCI-DSS godkända lösningar som går direkt mot bank för auktorisation får användas 2. En förlängd tid med ett år till innan enbart EMV lösningar får installeras för parkering. 3. Att chip utan PIN ska få användas i parkeringssammanhang. 4. Att beloppet för chip utan PIN höjs för inte hamstringsbara varor som parkering till e100. FAKTOR:P 9

10 bransjenytt Bergen Parkering - med service i fokus L Bergen Parkering jobber kontinuerlig med å forbedre de interne og eksterne serviceytelsene i alle deler av virksomheten, og er stolt av dagens servicenivå. Likevel ser vi behov for at den enkelte blir mer bevisst, og organisasjonen mer samkjørt, i forhold til våre serviceytelser uttaler direktør for Bergen Parkering, Bjørg Hatlem. Dette er noe av bakgrunnen for at vi etablerte serviceprogrammet som nå har fått navnet Service i fokus. Arne Riise, Bergen Parkering E-post: Utfordringer En av utfordringene ved denne typen prosesser er å skape tilstrekkelig engasjement i organisasjonen, slik at den enkelte klarer å gjøre sin kunnskap om til handling. Vi ser det derfor som en styrke at Service i fokus kom som en naturlig oppfølging av prosesser rundt identitet og merkevarebygging, som alle ansatte i Bergen Parkering har deltatt i. For å sikre at prosessen blir tilpasset vår organisasjon har vi valgt å organisere service-programmet som en internt drevet prosess, bestående av 3 interne trenere, og en prosjektleder. De tre trenerne, som er rekruttert fra tre ulike avdelinger i bedriften, har tatt utfordringene underveis og tilegnet seg nødvendige ferdigheter for å kunne takle sine nye roller som trenere for sine kolleger. Trenerne har blant annet fått opplæring innen service-relaterte emner, og trening i presentasjonsteknikk. I tillegg har de utført selvstudier innen blant annet bedriftskultur og kommunikasjon, slik at de nå, sammen med seksjonslederne, er godt rustet til å implementere serviceprogrammet i hele organisasjonen. På denne måten håper vi å oppnå så stor grad av eierskap til service-programmet at det vil bli en integrert del av den daglige driften for alle ansatte i Bergen Parkering. Vi har også vært bevisst i forhold til at ambisjonsnivået må tilpasses det som realistisk lar seg gjennomføre i følge Bjørg Hatlem. Samarbeidspartner For å bistå oss i etableringen av serviceprogrammet valgte vi, etter en anbudsrunde der 3 selskaper presenterte seg, å samarbeide med Utvikling.org som driver med ulike typer kompetanseutvikling for næringsliv og offentlig virksomhet. Pål Lillebø og Ellen Lien fra Utvikling.org har vært våre støttespillere og bidratt med solid kunnskap, erfaring og inspirasjon til prosjektgruppen, ledersamlinger og på fellessamlinger. Prosjektgruppen består av de tre interne trenerne Bjarne Ravnestad, Eli Bendiksen og Iris Loen, i tillegg til Arne K. Riise som er prosjektleder. Første møte fant sted i november 2008 og ble etterfulgt av en treningsperiode som har inneholdt 8 samlinger for prosjektgruppen, 2 ledersamlinger og en fellessamling, der dette prosjektet ble lansert. Nå er de eksterne trenerne i ferd med å trekke seg ut av prosjektet, og overlate service i fokus til prosjektgruppen, som vil videreføre programmet i egen regi, samtidig som vi har mulighet for å trekke inn Pål Lillebø og Ellen Lien ved behov. For å kunne etablere en prosess for styrking av bedriftens service-profil har det vært nødvendig å definere en felles oppfatning av dagens ståsted (hvor er vi i dag), samt definere et felles målbilde på hvor vi vil. Dette har gitt grunnlag for å velge konkrete forbedringsområder for hver seksjon og medarbeider, samt en plan for hvordan vi skal komme dit. I denne fasen av arbeidet har det vært nyttig å ta utgangspunkt i omdømmemålingen som ble foretatt i 2008, som også avdekket et potensial for å tydeliggjøre vår serviceprofil. Omdømmemålingen er for øvrig omtalt i egen artikkel i denne utgaven av Faktor:P. Tidshorisont for programmet er beregnet til 1 år, før vi igjen vil gjøre opp status med en ny omdømmemåling for å se om fokuset bør opprettholdes, eller endres. Service i fokus er et felles løft, som involverer alle ansatte i Bergen Parkering, uavhengig av rolle og funksjon. Oppfølging av den enkeltes individuelle mål vil bli fulgt opp av prosjektgruppen på individuell basis. Tema for service i fokus Den praktiske gjennomføringen av serviceprogrammet legges opp som en kursserie som vil holdes i løpet av Samling Øverst f.v.: Arne K. Riise, Bjarne Ravnestad. Nederst f.v.: Hvert Eli kurs Bendiksen, går over Iris 3 Loen. timer og 10 FAKTOR:P

11 bransjenytt serien består av seks kurs. I tillegg blir det fokus på service i andre fora som fellesmøter (allmøter der alle ansatte er samlet) og seksjonsmøter, samt mellom-opplegg og aktiviteter mellom hvert kurs som skal bidra til å holde oppmerksomheten rundt prosjektet oppe. Tar kundene på alvor > Bergen Parkering gjennomførte i 2008 en undersøkelse blant kunder og ansatte Under oppsummeres noen emner fra kursserien: Generelt om kundebehandling og service Hvordan møte kunden Hvordan bygge lagånd, gi hverandre tilbakemeldinger Hvordan behandle problemkunder/ vanskelige kunder Produktopplæring (alle produkter og tjenester) Positive holdninger (tankegang, konstruktiv kritikk) Informasjonsflyt internt for å kunne svare kundene skikkelig intranett Lytte til kunden hva trenger/ønsker kunden? Samtalestyring Samordnet/samkjørt; selskap/ personell (hvordan gå i takt) Finne løsning for kunden (alle ansatte bør levere samme løsning) Respekt for menneskeverdet det enkelte mennesket Problemsituasjoner med ulike kunder Klagehåndtering I hver gruppe er det 11 deltakere som kommer fra alle fire avdelingene i selskapet. Det er totalt 6 grupper. De tre interne trenerne hadde ansvar for hver sin kursdag i februar og ledet gruppene gjennom et kursopplegg som de selv hadde bidratt til. Kursene består av en teoretisk del, praktiske aktiviteter og gruppearbeid. Evalueringen etter kursdag 1 har vært svært positiv og i hovedsak bekreftet at kursopplegget gir forventet utbytte for den enkelte. Vi er spente på om vi vil kunne måle resultater av vårt arbeid i forhold til de positive kunde-opplevelsene som vi jobber mot, når neste omdømme-måling blir foretatt om et år. Vi håper også å måle økt trivsel og arbeidsglede ved den neste medarbeiderkartleggingen som skal foretas til høsten. Spørsmål om prosjektet kan rettes til Arne K. Riise på telefon eller mobil L Kundene ga tilbakemelding på hva som er viktig for dem når det gjelder parkering generelt, og når det gjelder P-hus spesielt. Videre fikk Bergen Parkering tilbakemelding på hvor dyktige selskapet er til å møte kundenes forventninger til parkeringstilbud og service. De ansatte svarte også på undersøkelsen, og ulike oppfatninger fra kunder og ansatte ga også interessante erkjennelser. Resultatene fra undersøkelsen blir nå brukt til konkrete tiltak der alle ansatte involveres for å bedre selskapets leveranser og omdømme, forteller direktør Bjørg Hatlem. Bergen Parkering har jobbet aktivt med merkevarebygging og service i flere år med utgangspunkt i selskapets kjerneverdier. Denne kundeundersøkelsen har vært et verktøy for å finstille siktet i forhold det som virkelig betyr noe for kundene, forteller Hatlem. Gjennom konkrete tilbakemeldinger har vi fått vite hva kundene mener er viktig i forhold til parkering generelt, og P-hus spesielt, og vi har fått konkrete svar på vår egen dyktighet i forhold til disse kriteriene. Ledelsen, representanter fra de ansatte og kunder var involvert i forkant av undersøkelsen gjennom workshops sammen med prosjektleder, og bidro til at spørsmålene i undersøkelsen dekket relevante og viktige sider ved selskapets virksomhet. Kundeundersøkelsen ble utført av selskapet ID Capital, som jobber med identitetsutvikling og kulturbygging i virksomheter innen en rekke bransjer. Å vite hva kundene faktisk er opptatt av, og ikke anta hva som er viktig, er en forutsetning for å kunne ta kundene på alvor gjennom de tiltak man iverksetter, sier Steinar B. Christensen, som var ansvarlig for undersøkelsen. Det handler både om å få bekreftet hva kundene faktisk er tilfredse med, og hva som er forbedringsområder. Målsettingen er å fokusere på hva kundene virkelig mener er viktig, og heve kvaliteten i disse leveransene. Kundene må oppleve at de blir tatt på alvor og at selskapet anstrenger seg litt ekstra. Det eneste som nytter er handling, at kundene reelt opplever eksempelvis bedre kundeservice, enklere betalingsløsninger eller informasjon ved hjelp av ny teknologi. Både Hatlem og Christensen understreker nytteverdien av at de ansatte også svarte på undersøkelsen. I tillegg til å skape forståelse og oppmerksomhet rundt selve kundeundersøkelsen, ga den interne analysen interessante resultater sammenlignet med kundenes svar. Christensen forteller at det alltid er interessant å få vurdert eget selvbilde mot hva omgivelsene mener. Som regel er det avvik i svarene som kan være nyttige å ta med seg i det videre arbeidet, understreker han. Bjørg Hatlem har sammen med prosjektleder presentert resultatene fra undersøkelsene for alle ansatte, og ledergruppen i selskapet har iverksatt konkrete tiltak som skal bidra til å øke kundetilfredsheten og dermed påvirke omdømme positivt. Sentralt i den sammenheng er et serviceprogram, som alle i selskapet er en del av. Bjørg Hatlem forteller at forståelsen for å fokusere på forbedringsarbeid er viktig, og da er de konkrete resultatene fra undersøkelsen noe håndfast å jobbe videre med. Det handler om å involvere de ansatte i arbeidet, bli enige om hvilke grep som er de riktige å gjøre, og sørge for at vi faktisk løfter oss på de utvalgte områdene. Nå er det full fokus på gjennomføring av ulike prosesser og tiltak, og vi ser frem til resultatene av neste måling hvor vi håper å se bedre tilbakemeldinger fra kundene på de områdene som er viktige for dem, avslutter en optimistisk og offensiv Bjørg Hatlem. FAKTOR:P 11

12 Intervjuet intervjuet Funksjon eller følelser? Sykehusparkering - et stridens eple 12 FAKTOR:P

13 intervjuet > Bjørn Andreassen er driftsleder for parkeringen på Rikshospitalet og gir gjerne en innføring i hvordan parkeringen fungerer på stedet. Sykehusparkering er et problemområde i en rekke land. Faktor:P ville derfor ha utfyllende innføring om hvordan parkering i praksis drives. Hvem? L Siste halvår er det blitt både mediaoppmerksomhet og politisk oppmerksomhet omkring parkeringsforholdene ved norske sykehus. I Bergen har mange klaget over prisene. Likeså i Oslo og Stavanger og en rekke andre steder. Men noen steder klages det ikke, for der er det billig eller helt gratis å parkere ved sykehuset. Prisforskjellene reageres det altså på. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke undersøkte prisene på sykehusparkering for noen år siden og kalte forskjellene urettferdige. Nå har de krav om gratis parkering ved sykehus i sitt nye langtidsprogram. Både Senterpartiet, Fremskrittspartiet og ganske nylig Kristelig Folkeparti, har tatt sterkt og klart til orde mot det de kaller rådyr sykehusparkering. Det kan fort bli valgkampsak av slikt. Faktor:P ønsket å finne ut hvilket mangfold av hensyn som ligger bak parkeringssystemene ved våre sykehus og dro til ett av de største vi har, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. På Rikshospitalet på Gaustad (nytt i 2000) går trikken helt inn mellom bygningene og parkeringsanlegget ligger nedsenket i terrenget et stykke nedenfor selve sykehusanlegget. Så problemstillingen om sykehusparkering som et stridens eple er ikke særlig symbolsk synlig akkurat ved denne avdelingen av Oslo universitetssykehus. Men hvilke forutseninger og beslutninger ligger til grunn for parkeringsopplegget ved ett av landets mest høyspesialiserte sykehus et sentrum i sykehusnorge på mer enn en måte? Bjørn Andreassen, driftsleder for parkering på Rikshospitalet, veileder mer enn gjerne. Først noe som kan gi en mest mulig riktig synsvinkel på det vi driver med: Her på Rikshospitalet er vi nærmere 9000, bare vi ansatte mange norske småbyer har ikke så mange innbyggere, og i tillegg kommer pasienter, pårørende og andre besøkende. Hele det nyetablerte Oslo universitetssykehus har rundt ansatte. Et sykehus genererer enorme mengder trafikk, forstår vi, og selv med Oslo kommunes beundringsverdige sasting på hyppig kollektivtrafikk med stor kapasitet helt inn på gårdsplassen, må det bli betydelig biltrafikk med tilhørende parkeringsbehov. Folk kommer langveisfra med bil hit til oss, sier Andreassen. Både pasienter, folk som kjører pasienter hit og folk som vil besøke dem. De må kunne få parkert, det må alltid være ledige plasser. Samtidig må de av våre ansatte som på en eller annen måte er avhengig av biltransport, også kunne få parkert. Andreassens usagte forutsetning ligger i luften: Mange rikshospitalansatte må rett og slett være på plass på sykehuset når de skal være der og til rett tid. Hele transportkjeden, inkludert det å få parkert, må funksjonere. Men likevel har vi strenge søkekriterier for ansatte for å få parkeringsplass her. Ansatt-delen av parkeringsanleggene våre brukes av ca ansatte. Og det skjer etter en slags skiftordning tilpasset skiftordningene der de jobber. Dermed utgjør ikke ansattes plasser mer enn ca. en tredjedel til en halvdel av 2100, fortsetter Andreassen. Varelevering og ambulanseparkering er tilrettelagt i tillegg til dette. Hvor mange plasser har dere da i alt til småbyen Rikshospitalet? > Vi har ca her på Gaustad. Er det dette dere anser for å være nødvendig? > Under byggeprosessen ble det nok søkt om en god del flere. Men Oslo kommune tillot ikke mer enn 1500, så det ble det antallet parkeringsplasser som ble etablert. Vi klarer heldigvis å drive med det, selv om det krever hard prioritering innimellom. Dere driver parkeringsvirksomheten selv, forstår vi? > Ja, nå gjør vi det. Et eksternt selskap hadde driften før, men av en del forskjellige årsaker valgte Bjørn Andreassen Yrke: Driftsleder Hobby: Fotball elite oldboys Leser: Alt Favoritt P-plass: Colosseum P-hus Rikshospitalet å gå tilbake til egen drift. Ett viktig hensyn var å gjøre alt enklest mulig for pasienter og besøkende, presiserer Bjørn Andreassen. Men likevel har dere ikke unngått å få høre at det er altfor dyrt å parkere her? > Nei, klager kommer det. Men det er ikke tvil om at vi med egen drift får til bedre å prioritere tilgjengelighet, avvikling og flyt fremfor inntjening. Vi ønsker å være veldig tydelige på det. Vi ønsker at publikum skal få møte et godt planlagt og velfungerende parkeringsregime når de kommer til Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Målet er å være en moderne og målrettet parkeringsvirksomhet og en god representant for bransjen, sier Andreassen. Og et bra bevis på at vi er på rett spor, er vel at vi ennå ikke har hatt bruk for å etablere en borttauingsavtale. Hvilke virkemidler har dere for å oppnå mål som tilgjengelighet og flyt? > Pris er jo et selvsagt svar. Vi gjør det sånn her at det er høyere pris på korttidsplassene enn på langtidsplassene. Det sikrer høyere omløp, altså både tilgjengelighet og flyt. Men et virkemiddel som vi har bedre rådighet over, i og med at vi driver selv nå, er at vi kan endre forholdet mellom ansatt-plasser og besøkende-plasser på ganske kort varsel. Trengs det i noen perioder, kan vi overføre i alle fall noen ansatt-plasser til bruk for besøkende. Og vice versa. Det er jo helt overordnet at det alltid er en viss mengde ledige plasser her. FAKTOR:P 13

14 intervjuet Slik skiller vel et sykehus seg ut fra andre virksomheters parkeringsbehov? > Ja, uten tvil, sier Bjørn Andreassen. Hensynene er så å si mer absolutte på et sykehus, skjønner vi. Driftsleder Andreassen bekrefter det: > For oss er dette noe av det viktigste: Vi må aldri oppleve at vi er en flaskehals. Tenk på når vi må få inn ansatte fort i litt mer omfattende øyeblikkelig-hjelp-situasjoner. Men fordi vi driver selv, har vi jo egentlig eierskap til både problemene og til løsningene, og vi kan endre ting veldig fort når det kreves. Når folk klager, hva er det de er misfornøyd med? > Jo, det er alt fra at de må betale, rent allment, til mer spesifikke enkelttilfeller for eksempel der noen har kjørt en pasient hit og i den stressituasjonen det er, har oversett både parkeringsbestemmelser og parkeringsavgift. Når det gjelder klager av den siste typen, er det iallfall en fordel at vi har første klagebehandling her i huset, så vi kan gjøre en rask behandling og beslutte for eksempel om å frafalle kontrollavgift når det er det rette utfallet. Hva tror du er hovedgrunnlaget for til tider så sterk motstand mot at parkering ved sykehus skal koste både avgift og eventuelt kontrollavgift? Andreassen tenker litt: > Jo, det er vel nærliggende å tenke at jeg er syk, helsevesenet skal være gratis i vårt land og da får jammen parkeringen også være gratis. Er kanskje slike irrasjonelle momenter sterkere i forbindelse med sykehusparkering? > Ja, helt opplagt! Bjørn Andreassen peker på at selv om sykehusene, som Rikshospitalet, driver offentlig virksomhet, så er hele området for privat grunn å regne. Rikshospitalets veier, gater og plasser hører ikke til det kommunale gatenettet i Oslo. Parkeringsreguleringen skjer etter privatrettslige prinsipper. Både parkering på gategrunn, parkeringshus, tilførselsramper, bommer, automater, heiser og driften av alt sammen representerer store investeringer og store driftsutgifter. Budsjettet er stort, og det er mange ansatte for å holde alt i feilfri og trygg virksomhet døgnet rundt. Sykehusparkering som biltrafikkbekjemper? Da Rikshospitalet i Oslo ble planlagt, søkte man om det man mente var et nødvendig antall parkeringsplasser, men planmyndighetene godkjente ikke mer enn de 1500 plassene vi har i dag, forteller Bjørn Andreassen, driftsleder for parkering ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Faktor:P har ikke hatt praktisk mulighet til å gå inn i planprosessen som lå til grunn for byggingen av Rikshospitalet på Gaustad i Oslo for å finne bakgrunnen for dette vedtaket. Informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune hjelper oss ved å henvise generelt til Parkeringsnormer for Oslo, som et viktig grunnlagsdokument for slike prosesser. Parkeringsnormene setter opp to hovedformål for parkeringspolitikken for næringsbygg i hovedstaden. Sykehus faller inn under kategorien næringsbygg. 1. Sikre tilstrekkelig parkering for næring og kunder for å unngå urimelig belastning på nærliggende gater og nærmiljø. 2. Bidra til at færre velger bil til arbeidsplassen, særlig til sentrale områder. (...) Oppsummert kan man si at punkt 2 er tillagt størst vekt, bl.a. ved at det er innført maksimumsnormer for alle næringer og områder. Selvsagt inneholder normene mulighet for individuell behandling i den enkelte sak sammen med dispensasjonsmuligheter. > Her er det store verdier, og her er samlet mye know-how på moderne parkeringsdrift, presiserer Andreassen. Argumentet man ofte hører om at det ikke er riktig at sykehus skal tjene penger på parkering, må veies opp mot følgende motargument, slik Andreassen formulerer det: > Sykehusparkeringen må tvert imot koste så mye at parkeringsvirksomheten Forholdet til reguleringsplan: Normene skal være veiledende for fastsettelse av parkeringsdelen i nye reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Når særskilte vurderinger tilsier det, kan man i en reguleringsplan sette andre krav til parkering. Om avvik fra parkeringsnormene: Dispensasjon fra reguleringsplan som henviser til normen. Eventuelle dispensasjoner avgjøres ved behandlingen av den enkelte byggesak. Det presiseres at dispensasjoner normalt ikke må gå på bekostning av normens intensjon. Så langt så godt. Uønskede trafikkbelastnings- og miljøeffekter av biltrafikken bør selvsagt bekjempes så godt det lar seg gjøre. Men det store, trafikkpolitiske spørsmålet som blir hengende i luften over denne og andre sykehusutbyggingssaker, er jo dette: Skal sykehusenes trafikk- og parkeringsbehov også måtte være med på å få færre til å bruke bil? Er sykehusparkering egentlig så særlig godt egnet som biltrafikkbekjemper? Eller burde kanskje nettopp sykehus være den eneste type næringsbygg som fikk slippe å være med i kampen mot uønskede effekter av biltrafikk? Burde ikke sykehus få lov til å ha et fullt ut tilstrekkelig antall parkeringsplasser, slik at sykehusets mål og hensikt først og fremst kan oppnås, med klar forrang foran alle andre mål? ikke spiser av midler som skulle gått til pasientbehandling! Godt tenkt, godt sagt! Og den formuleringen satt i hodet som et slags punktum da Faktor:Ps utsendte kjørte tilbake til PC-tastaturet med trikken, selvsagt. 14 FAKTOR:P

15 PARKERINGSKLAGENEMNDA Prinsippavgjørelser fra nemnda Elin C. Greiff Parkeringsklagenemnda, e-post: L Sak nr: 2883 Sted: Fredrik Langesgt. 1, Tromsø Saken gjelder: Utløpt billett Kontrollavgift ilagt grunnet parkering med utløpt billett. Bilen som ble parkert er en leasingbil med en bruker. Klager anfører at han ikke var fører da bilen ble parkert, og at han ikke vil oppgi hvem som var fører siden dette var et familiemedlem. Selskapet anfører at klager ikke har dokumentert at han selv ikke var fører. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 20.oktober 2008 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda la til grunn at eier av bilen har bevisbyrden for sin anførsel om at han selv ikke var fører av bilen. Nemnda fant at klager ikke har sannsynliggjort at han selv ikke var fører da bilen ble parkert. Nemnda la derfor til grunn at klager (eier) selv var fører av bilen. Klager fikk derfor ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. / L Sak nr: 3006 Sted: Kiwigården, Son Saken gjelder: Ikke synlig billett Kontrollavgift ilagt grunnet parkering uten gyldig billett liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at han kun var inne på Posten med et brev i 1 minutt. Selskapet anfører at det gjelder et krav om billett selv ved korte parkeringer, og viser til at dette er tydelig skiltet. Spørsmål om klagers stans kan anses som kortest mulig stans for aveller pålessing. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 26.november 2008 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at det er tydelig skiltet at det gjelder et krav om å løse billett ved parkering på området. Nemnda fant også at stans for å levere et brev ikke kan anses som av- og pålessing. Dette da et brev ikke har den nødvendige størrelse eller tyngde som skal til for at stansen skal falle inn under definisjonen av av- og pålessing slik dette er lagt til grunn i rettspraksis vedrørende trafikkreglenes definisjon av begrepet parkering i trafikkreglene 1 bokstav k. Klager fikk derfor ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. NEMNDAS ORGANISASJON Styret: Ny styreleder velges snarlig Christian Knudsen, ParkNordic AS Terje Sørensen, Forbrukerrådet Nemnda: Leif N. Olsen, leder Michael Åsheim, nestleder Inger-Johanne Raugstad, Forbrukerrådet Ingrid Stokkeland, vara Forbrukerrådet Mette Spangberg, Drammen Parkering KF Rune Follvar, Q-Park AS Rannveig F. Tunnaal, Trondheim Parkering KF Sekretariatet: Elin C. Greiff, sekretariatsleder Inger-Susanne Kjærnet, saksbehandler STATISTIKK 2008 Nemnda mottok 2529 klager i fjor. Dette representerer en liten økning i forhold til året før saker ble ferdigbehandlet. Av disse ble 48 % avvist av sekretariatet, da de åpenbart ikke kunne få medhold i nemnda, basert på nemndas tidligere avgjørelser. 23 % av sakene ble trukket av selskapet, slik at klager fikk medhold i saken. 13 % fikk medhold i nemnda og 16 % fikk ikke medhold i nemnda. Totalt fikk etter dette 36 % av alle klagene medhold (iberegnet saker trukket av selskapet). FAKTOR:P 15

16 MEDLEM Medlem > Kontakte oss? Send en mail eller et brev til oss. E-post: Brev: Norpark, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Besøk fra Amsterdam > Videreutdanning førte Muriel de Boer til Oslo L Trafikketaten hadde i november utvekslingsbesøk fra Amsterdam. Muriel de Boer er ansatt som juridisk rådgiver i Stadstoezicht Amsterdam. Hun var en måned i Oslo for å få overblikk over organiseringen av parkeringsdriften. Atle Rønning Fagkonsulent, Oslo kommune E-post: Oppholdet har vært en del av Muriel de Boers videreutdanning innen organisasjon. Hun har fått mulighet til å delta på parkeringskontroll og gjennomført mange samtaler med utvalgte personer i og utenfor Oslo kommune. Hun har bidratt med informasjon fra Amsterdam, som er langt fremme i forhold til å benytte avansert automatisert utstyr i parkeringskontroll. Hun ga også spennende innspill i forhold til arbeidsfordeling mellom politi og parkeringsmyndighet. Muriel de Boer fikk også gleden av å være i Oslo da Trafikketaten åpnet sine første ladeplasser for el-motorvogn på gateplan. Ut over dette har hun fått rikelig anledning til å bli mer kjent med Oslo og Norge i og med at det var hennes første besøk. For å få ytterligere bredde på hennes inntrykk ble det også mulighet for et to dagers besøk i Bergen. Bergen Parkering stilte velvillig opp med et opplegg tilpasset vår gjest. Besøket har utvilsomt vært en nyttig erfaring både for gjest og vertskap. Muriel de Boer 16 FAKTOR:P

17 MEDLEM Du trenger ikke bare parkere i Sentrum P-hus > Parkeringshus for mer enn bare parkering L Midt i sentrum av Oslo ligger Sentrum parkeringshus. Med 1500 parkeringsplasser fordelt over 3 plan på til sammen kvm, alt dette under jorda, og med laveste punkt 7. meter under havets overflate, blir parkeringshuset benyttet til mye annet enn bare bilparkering. Erlend Eidsvoll Driftsleder i Europark AS E-post: Parkeringsarealene gir en spesiell atmosfære, utenom det vanlige, som gjør at flere event-byråer kontakter Europark for å gjennomføre arrangementer som er høyst uvanlige i parkeringssammenheng. Discovery Channels lansering Dette startet alt i 1994, da ble hele nederste planet avsperret i forbindelse med gjennomføringen av en klassisk konsert til inntekt for nytt tak i trefoldighetskirken. Den spesielle akustikken bød på store utfordringer og resultatet ble en konsertopplevelse helt utenom det vanlige. Konserter er riktig nok en sjelden forekomst, men produktlanseringer av biler blir det en del av i løpet av de siste årene. Rett før jul fikk Subaru fikk utfolde seg i store deler av P-huset da de introduserte de nye Imprezamodellene. Bilene ble kjørt rundt i full fart, av profesjonelle rallysjåfører, til stor begeistring for tilskuerne som fikk oppleve dundrende eksosanlegg og hvinende dekk, tett på, men samtidig godt innenfor sikkerhetsmarginene. Et mer særegent oppdrag fikk Europark da en personalsjef i en av Norges største banker ønsket å gi sine ansatte en litt spesiell opplevelse under avviklingen av bankens julebord, så han la likså godt hele arrangement til nederste plan, 7 meter under havoverflaten. Veggene ble kledd med fløyel, tepper rullet ut over oppmarkerte plasser, med orkester, og disko, ble det en opplevelse helt utenom det vanlige for bankens 250 deltagere. Garasjeanlegg byr på noe helt utenom det vanlige sier Øystein Johanssen i Fieldwork. Her kan vi gi kunder som ønsker å gjøre markedsaktiviteter på en utradisjonell måte, helt spesiell omgivelser. Nylig avholdt Fieldwork et arrangement for Discovery Channel sine vårprogrammer. - Elite Police var ført ut. Her ble det inviterte deltagere fra mediebransjen. Utfordringen var å gjennomføre en to timer lang realistisk og nervepirrende opplevelse. Ran av en pengetransport på vei inn i bakens hvelv hvor ranerne raskt blir nøytralisert av politiets spesialgruppe. For å få til dette måtte stuntmenn, løsskudd og teaterrøyk, ranere og catering koordineres med perfeksjon. Vi har lang erfaring med gjennomføringen av slike arrangementer forteller Johanessen, og det var utrolig gøy at vi klarte å gjennomføre dette i parkeringshuset. Dette ble et spesielt arrangement som går inn i merittlisten til Sentrum P-hus blant, moteshow, forkostseminarer, julebord, musikkvideoinnspillinger, filminnspillinger, releaseparties, og produktlanseringer. Arrangert ran av pengetransport Discovery Channels lansering FAKTOR:P 17

18 MEDLEM Parkeringskvalitet på Bankplassen > Q-Park, har inntatt Norge og Bankplassen i Oslo L Q-Park har i løpet av to år kjøpt opp Carpark, Center Park og P-Compagniet og er nå Norges nest største parkeringsselskap. Linn Løken Regionsjef, Q-Park AS, E-post: Q-Parks flaggskip ligger på Bankplassen under Norges Bank i nær beliggenhet til Steen & Strøm Magasin, Akershus Festning, Arkitekt- og Samtidsmuseet. Q-Park står for Quality in Parking, kvalitet i alle ledd, og dette har vært gjennomgående i hele oppussingsprosessen av P-huset. P-huset fremstår som Oslos og kanskje Norges flotteste parkeringshus hvor sikkerhet har høyeste prioritet. En parkeringsvert sitter tilgjengelig ved inn/utkjøring og passer på at alt fungerer. Det er 24 timers callinganlegg, samt port som er stengt kveld og natt slik at fremmedbesøk blir minimalisert. P-huset er fjernsynsovervåket og er lyst og trivelig. Q-Park har endret publikums forhold til parkering i hele Europa gjennom å tilby ulike tileggstjenester. På Q-Park Bankplassen kan du låne med deg barnevogn til shoppingrunden, pusse skoene til det viktige møtet eller låne paraply om du skulle trenge det. Skulle uhellet være ute og bilen er tom for batteri, vil p-verten hjelpe deg. I tillegg tilbyr Q-Park ulike former for verdikort (fungerer som telefonkort) som gir deg rabatterte priser. Når Q-Park gjennomfører kundeundersøkelser er beliggenhet viktigst, deretter manøvreringsplass. P-huset er lett å parkere i. De skråstilte, sortmalte plassene uten søyler gjør inn og utkjøring meget enkel. God skilting er viktig Q-Park jobber i disse dager med å skilte om alle større anlegg, i tillegg finner du p-anlegg i Q-Park profil på Kolbotn Torg, på Storbyen i Sarpsborg og Union Brygge i Drammen. I disse dager gjennomføres også rehabilitering av Colosseum P-hus på Majorstua i Oslo. Ny oppmerking 18 FAKTOR:P Et moderne og lyst parkeringshus

19 MEDLEM Kvalitet mot kostnader hotell til besvær > P-garasje tåler ikke hotell på toppen L P-Kyrre er et parkeringsanlegg som i kraft av god design og bruk av de beste materialer vil bli en berikelse for Stavanger sentrum og de som besøker det. Gorm Carlsen Asplan Viak AS, E-post: Faktor P s lesere kan ha fått med seg at byggingen av nytt et parkeringsanlegg og hotell I Stavanger sentrum har ført med seg betydelig uenighet og støy mellom parkeringsselskapet og hotellselskapet. Oppslag i pressen har vært gjengitt på NORPARK s hjemmesider. Mange vil kjenne seg igjen i problemstillinger der kvalitet står mot kostnader. Det er alltid en utfordring å få mest mulig kvalitet for pengene. I et byggeprosjekt der et parkeringsanlegg inngår, vil ofte situasjonen være den at parkeringskjelleren blir den kvalitetsmessige salderingsposten. Det er liten forståelse i fagmiljøene for kvalitetskravene som gjør seg gjeldende for å få et godt og konkurransedyktig parkeringsprodukt. Anleggene blir ofte preget av tilfeldig plasserte søyler og dyre og lite anvendbare restarealer som fordyrer prosjektene og gjør dem lite attraktive. I en trang bysituasjon er det i utgangspunktet ofte allerede mange begrensninger som medfører kompromisser i forhold til ønsket utforming av parkeringsarealer, adkomster og ramper. Bedre blir det jo heller ikke hvis overliggende bygning blir bestemmende for utformingen. Stavanger Parkering ønsket å unngå dette ved utbygging av sitt nye P-anlegg i Olav Kyrres gate i Stavanger sentrum. De utarbeidet forprosjekt for parkeringsanlegget. Kommunen eide tomten, og solgte utbyggingsretten for et hotell på tomten under forutsetning av at parkeringsanleggets bæresystem og akser skulle være bindende for hotellprosjektet. Dette medførte selvsagt at hotell ikke fritt kunne velge byggesystem under sin prosjektering. Det viste seg å være så uvant for både utbyggingsselskaper og arkitektene, at det oppsto betydelig støy og konflikter i prosjekteringsfasen for hotellet. Å skulle tilpasse hotellet til parkeringskjelleren og derved pådra seg begrensninger og tilleggskostnader ble nærmest ansett som utenkelig og umulig. Det nye P-anlegget nærmer seg imidlertid ferdigstillelse, og er bygget i henhold til forutsetningene. Anlegget bygges ut med en helt spesiell effektbelysning, og med høyeste kvalitet på materialer og design. Hotellet har etter mye om og men, tilpasset sitt prosjekt, og skal starte byggingen i disse dager. Noe ta og gi blir det alltid når prosjekter skal sys sammen, men Stavanger Parkering får sitt i all hovedsak søylefrie parkeringsanlegg, og Stavanger får forhåpentligvis et nytt flott hotell. P-anlegg i Olav Kyrres gate i Stavanger FAKTOR:P 19

20 MEDLEM Sykkel overtar for MC i Oslo L Trafikketaten i Oslo benytter i stadig større grad sykkel i forbindelse med parkeringskontroll. Erfaringene er så gode at etatens MC-tjeneste nå er avviklet. Med sykkel kommer trafikkbetjentene raskt og smidig frem i trafikken. Det er uproblematisk å stoppe for å utføre kontroll. Sykkeltjenesten gir dessuten et riktig signal i forbindelse med ønsket miljøprofil. Atle Rønning Fagkonsulent, Oslo kommune E-post: Bruk av sykkel ved parkeringskontroll har vært benyttet i mange år, men Trafikketaten har i løpet av det siste året gått et skritt videre. Det er nå lagt vekt på å etablere et utstyrsnivå som gjør at tjenesten kan fungere en større del av året. Sykkeltjenesten har overtatt en stor del av de kontrolloppgavene som i en årrekke har vært utført med motorsykkel eller eventuelt bil. I forbindelse med hasteoppdrag, som ved trikkestans hadde motorsykler et fortrinn. Det samme gjelder ved større arrangementer, statsbesøk og andre situasjoner med begrenset fremkommelighet i byen. Her har sykkelen nå overtatt en vesentlig rolle. Trafikkbetjenter som er fast tilknyttet Sykkeltjenesten fikk i 2008 nytt utstyr med en mer tidsriktig profil enn tradisjonell uniformering. Uniformen skiller seg fargemessig fra den ordinære uniformen. Det er tatt hensyn til synlighet og sikkerhet, og uniformen er brukertilpasset. Uniformen er levert i både sommer- og vinterutgave. Dette har gjort det mulig å strekke sesongen langt ut over det som har vært mulig tidligere. Det var stor spenning knyttet til publikums reaksjoner på den nye sykkeluniformen, da den ble tatt i bruk sommeren Erfaringene er gode. Vi er strålende fornøyd med de endringene og investeringene vi har gjort i forhold til sykkeltjenesten, sier driftssjef Espen Johansen. Han forteller at etaten nå har 25 sykler. Av disse er 12 nye sykler, sammen med annen komplett utrustning anskaffet i løpet av siste år. Betjentene har faste sykler, og øvrig utstyr er også personlig. Ved valg av sykler har sikkerhetshensyn vært viktig. På grunn av ulik veistandard og underlag, sammen med hensyn til trikkeskinner er det valgt rene terrengsykler med kraftige dekk. Det er lagt vekt på robuste sykler med gode bremser, og mulighet til utskifting til piggdekk i vinterhalvåret. Syklene er i prisklasse kroner og et komplett sett sykkelutstyr koster ca I tillegg til at sykkeltjenesten medfører en effektiv kontrollform gir den også en helsegevinst for den enkelte, avslutter Johansen. Inspektør Jan Gunnar Mo er en av de som benytter sykkel i tjenesten. Han sier at han opplever at sykkelen gir han stor aksjonsradius. Sykkelen er fleksibel i trafikken, trafikkbetjenten kan stoppe hvor som helst. I tillegg får han bedre kontakt med publikum. Ved kontroll av sykkelfelt og gågater oppleves sykkelbruk som spesielt gunstig. Han forteller videre at han denne vinteren har syklet daglig frem til langt over nyttår, da snøforhold og streng kulde gjorde det vanskelig. Han fremhever at hver enkelt betjent har full frihet til å vurdere om føre- og værforhold gjør sykkeltjeneste forsvarlig og hensiktsmessig. Jan Gunnar Mo på sykkelkontroll 20 FAKTOR:P Kontroll av sykkelfelt på Grønland i Oslo

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede NOTAT Oppdrag Vågsgaten P-hus Kunde Sandnes parkering KF Notat nr. 2 Til Kjell Veire, Sandnes parkering KF Fra Kopi Kjell Ivar Ødegård Sven Tysdal, Sandnes kommune Odd Arne Vagle, Sandnes kommune PARKERING

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Q-Park nyhetsbrev. vårt kvalitetskonsept

Q-Park nyhetsbrev. vårt kvalitetskonsept Q-Park nyhetsbrev vårt kvalitetskonsept Etter litt over et halvt år i parkeringsbransjen har læringskurven vært bratt og utfordringene mange. Jeg har møtt utrolig mange flotte og flinke mennesker både

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

10 EMvstandard. Departementet nye regler skal på plass. Nytt regelverk. Ny utdannings- leder. Nr 2 September 2009 03. Årgang

10 EMvstandard. Departementet nye regler skal på plass. Nytt regelverk. Ny utdannings- leder. Nr 2 September 2009 03. Årgang 022009 Nr 2 September 2009 03. Årgang Utgiver: Norpark - Norges parkeringsforening 4 Nytt regelverk 10 EMvstandard 12 Ny utdannings- leder Departementet nye regler skal på plass ikke mulig å benytte seg

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Høringssvar - Bærum kommunes parkeringspolitikk

Høringssvar - Bærum kommunes parkeringspolitikk Bærum kommune Kommunegården 1304 SANDVIKA Deres ref: 13/112664/MESTE Oslo, 18.08.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-20180 Høringssvar - Bærum kommunes parkeringspolitikk Det vises til kommunens høringsbrev

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer Sammendrag: Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer TØI rapport 1266/2013 Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2013, 59 sider Parkeringspolitikken dreier seg både

Detaljer

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1302-8/L10 Til: Maria Wirkola 78 40 25 50 maria.wirkola@hammerfest.kommune.no 13.11.2011 Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Q-Park nyhetsbrev. Parkeringsbransjen - En ressurs

Q-Park nyhetsbrev. Parkeringsbransjen - En ressurs Q-Park nyhetsbrev Parkeringsbransjen - En ressurs Parkeringsbransjen har i Norge ikke oppnådd å bli en aktiv samarbeidspartner eller bidragsyter når det gjelder å løse de trafikale utfordringene mange

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Vår dato: 01.09.2014. Vår referanse: 14/3230-2

Vår dato: 01.09.2014. Vår referanse: 14/3230-2 Samferdselsdepartementet forbrukerrådet.no Saksbehandler: Epost: anne.rygg@forbrukerradet.no Vår dato: 01.09.2014 Vår referanse: 14/3230-2 Deres dato: Deres referanse: Høring nytt felles parkeringsregelverk

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Byrådssak /14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering TUGU ESARK-03-201400030-239 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet sendte på høring forslag til nytt felles

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2015 Jørn Kåre Reiersgård

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kristin Barvik, rådmannens representant Sandnes, 18. mai 2016 INNKALLING TIL STYREMØTE NR.3-2016 Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkering

Detaljer

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep No-0030 Oslo postmottak@sd.dep.no Haugesund 1.9.2014 HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Haugesund Parkering (HP) tar utgangspunkt

Detaljer

Steinar B. Christensen 28.02.2013

Steinar B. Christensen 28.02.2013 Steinar B. Christensen 28.02.2013 NORPARK medlemsundersøkelse 2013 1. Formål 2. Bakgrunnsdata respondenter 3. Viktighet/dyktighet 4. Forventninger til Norpark 5. Relasjons-/prestasjonsscore 6. Hvordan

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Parkering! Er det noe å satse på?

Parkering! Er det noe å satse på? Parkering! Er det noe å satse på? - selv om det er et komplisert og kontroversielt virkemiddel? Jan Usterud Hanssen Trafikdage i Aalborg 25. august 2010 06.09.2010 Side 1 Parkeringspolitikken i dag I hvilken

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Bakgrunn og problemstilling Hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken har størst innvirkning på reisemiddelvalget?

Detaljer

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Hvilke rettslige rammer finnes, og hvordan går en frem for å finne de beste løsninger i et virvar av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler? Advokat/Partner

Detaljer

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Molde, 01.02.13 REFERAT FRA STYREMØTE ROR 01.02.13 Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Sted: Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Forfall: Liv Husby

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 05.12.2005 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 05.12.2005 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 05.12.2005 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Herlof Nilssen Per Karlsen Parkeringsavgift ved sjukehusa Styresak

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

GULL & GRÅSTEIN. - en synligere bergindustri

GULL & GRÅSTEIN. - en synligere bergindustri GULL & GRÅSTEIN - en synligere bergindustri En synligere bergindustri > Bergindustrien leverer viktige og verdifulle bidrag til det norske samfunnet hver eneste dag men altfor få hører om det > En synligere

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer