Sykehusparkering et stridens eple. Kommunal parkeringsdrift. Parkeringspolitikk. Service i fokus. Nr 1 Mars/april Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusparkering et stridens eple. Kommunal parkeringsdrift. Parkeringspolitikk. Service i fokus. Nr 1 Mars/april 2009 03. Årgang"

Transkript

1 Nr 1 Mars/april Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Kommunal parkeringsdrift 6 Parkeringspolitikk 10 Service i fokus Sykehusparkering et stridens eple

2 EPA-kongress i Wien Den 14. europeiske parkeringskongress arrangeres i Wien september Hovedtittel for arrangementet er: Parking and its economic importance. Kongresshotellet er Hotel Intercontinental Vienna. Påmelding kan skje ved å logge seg inn på kongressens hjemmeside Frist for å melde seg på med lav kongressavgift er 31. mars Programmet kan fås ved henvendelse til sekretariatet. SVEPARK-konferanse i Gävle Den svenske parkeringskonferansen arrangerer sin årlige konferanse i Gävle april Temaer på konferansen er ny EMV-standard, kontroll ved bruk av skiltavlesning og kamera, den svenske parkeringsutredningen og orientering om et framtidsprosjekt i Malmø. Det finnes også et eget 3-timers seminar for parkeringsvakter. Påmelding kan gjøres ved å logge seg inn på Sveparks sider Frist for påmelding er 27. mars 2009 (for hotell) og 16. april 2009 for konferansen. 2 FAKTOR:P

3 LEDER Demokrati i praksis? > Hva ønsker medlemmene av sin forening? Hvordan bør kontakten mellom medlemmene og foreningen være? Årets ledersamling og Norparks 21. ordinære generalforsamling (GF) er nylig gjennomført i Molde. Takk for sist til dere som var der! Vi liker å se på Norpark som en landsdekkende, demokratisk, aktiv og ekspansiv forening som favner hele parkeringsbransjen. Synes du som leser dette at det er en riktig beskrivelse av foreningen? Medlemstallet i Norpark er økende. Stadig flere kommuner, private parkeringsselskaper og leverandører velger å melde seg inn i foreningen. Vi har bak oss et år med stor deltagelse på felles arrangementer. Mange deltakere har gitt oss god økonomi. Så er vel alt vel og bra i foreningen vår da!? Styret og sekretariatet vil gjerne tro det, men synes alle medlemmene det? Kanskje noen synes at Norpark er sentralstyrt. Hvis ja, er det da Oslos eller Altas feil? for å ta noen geografiske ytterpunkter i foreningen. Burde sekretariat og/eller styre besøkt flere medlemmer? Er det min eller deres feil at jeg bare var i direktekontakt med ett enkeltmedlem i 2008? Enkelte arrangementer har over 100 deltakere. Da ser vi kapasitets-problemer for flyseter og hotellsenger, og noen må legge inn en ekstra overnatting. Vi har til nå satset på geografisk spredning av arrangementssteder, men ser praktiske og økonomiske fordeler av å bruke f eks Gardermoen som fast sted. Noen synes at privat sektor har fått for sterk innflytelse i foreningen. Andre kan mene at det er for mye fokus på temaer som har med enerettsområdet å gjøre. Atter andre finner det galt at de minste medlemmene har samme stemmerett som de største, særlig når kontingenten er forskjellig. Vi er medlem av European Parking Association (EPA). Hos EPA er antall stemmer på GF bestemt av antall kjøretøyer i det enkelte land. Det betyr at Spania har 4 stemmer mens Norge har 1 stemme. Jeg synes ikke det er spesielt demokratisk, men her varierer meningene. Som oftest er litt under halvparten av medlemmene til stede på GF: Er det god eller dårlig opp-slutning? Jeg er overrasket over at nesten ingen stiller med fullmakt fra andre som har plausibel grunn til å ikke delta. Jeg mener fortsatt at det var riktig å flytte GF til ledersamling og til tidligere på året. Samtidig ser jeg at mange deltakere på kurs og arrangementer ikke er med på hele arrangementet. Jeg synes det er litt respektløst og har registrert at foredragsholdere også har reagert på dette. Hvordan skal vi forbedre dette? Savner dere medlemsmøter i tillegg til GF? Skal vi åpne for orientering om flere eller færre detaljer om økonomi og drift på GF? Skal kontakt mellom medlemmer foregå på felles arrangementer eller like gjerne på e-post? Spørsmålene ovenfor er mange. Min hensikt er å ta initiativ til debatt om aktivitetsnivå og samarbeidskanaler i Norpark. Debatten kan vi ta her i bladet eller neste gang vi møtes, på parkeringskonferansen i Haugesund i oktober. Pål Gleditsch, styreleder Nytt styre i Norpark På generalforsamlingen i Molde 10. mars 2009 ble følgende styre valgt i tråd med valgkomiteens forslag: Pål Gleditsch, EuroPark AS, leder (gjenvalg), Bjørg Hatlem, Bergen Parkering KF (gjenvalg), Per Morstad, Oslo kommune (gjenvalg), May-Heidi Øfstbø, Lenvik (ny), Ragnar Gullhaugen, Q-Park AS (ikke på valg), Turid Kindt Pedersen, Arendal kommune (ikke på valg) og Kåre Grønning, Kristiansund Parkering AS (ikke på valg). INNHOLD: 4 Kommunal parkeringsdrift 6 Parkeringspolitikk 10 Service i fokus NORSK FAGBLAD OM PARKERING Utgiver: Ansvarlig redaktør: Egil Østvik E-post: Adresse: NORPARK Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Tlf , faks: Org.nr.: MVA ISSN: Redaksjonssekretær: Unni Husum-Hogseth E-post: Redaksjonskomité: Gorm Carlsen Atle Rønning Ragnar Gullhaugen Stoff kan benyttes fritt mot å oppgi kilde. Trykk: Rolf Ottesen, Oslo Opplag: 900 Design: PLAY Reklamebyrå Layout/Sats: Goffin Reklame, Vinterbro E-post: FAKTOR:P 3

4 INNLEGG Ny parkeringsforskrift kommunal parkeringsdrift > Hvordan bør parkering for allmennheten organiseres i framtida? L Helt siden man startet arbeidet med revidering av parkeringsforskriften og ny felles parkeringsregulering i 2005 ser jeg at et av hovedtemaene for Norpark ved kurs, møtevirksomhet og i fagbladet Faktor:P har vært kommunal organisering av parkeringsvirksomheten. Hva kan vi som kommuner gjøre, hva bør vi gjøre, hva er lovlig, hva er ikke lovlig m.m. Steinar Bjørnstad Forvalter veg, trafikk og parkering, Hamar kommune E-post: For meg fortoner aktivitetene rundt dette temaet seg som noe underlig. I kommunene har vi mange tjenester, ikke minst innen teknisk, som også driftes og forvaltes i egen regi uten at dette medfører tilsvarende oppmerksomhet i forhold til organisering. Dette være seg spørsmål om privat drift, offentlig drift, egne selskaper eller samdrift mellom flere aktører. Samferdselsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som la fram en rapport i Gruppen skulle foreta en gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering, med sikte på å komme med tilrådninger i forkant av arbeidet med en ny parkeringsforskrift. I høringen har vi som kommuner også uttalt oss i forhold til rapportens tilrådninger vedrørende konkurranselikhet og avgrensning av offentlig virksomhet hvem skal kunne drive avgiftsparkering og hvor? På dette punktet har Hamar kommune gitt følgende uttalelse: - Kontroll av avgiftsparkering på veger og gater åpen for alminnelig ferdsel er myndighetsutøvelse og Fra venstre: Rolf Steinar Engen og Lena Helseth 4 FAKTOR:P

5 INNLEGG inngår dermed i enerettsområdet. Oppsplitting av håndhevingen i trafikale adferdsregler og avgiftsparkering på veger og gater anbefales ikke. Kommunenes muligheter for å benytte parkeringspolitikken i trafikk- og samfunnsstyringen må opprettholdes. - Organiseringen av virksomheten bestemmes av kommunene selv så fremt ikke særlovgivning krever bestemte organisatoriske løsninger. - Konkurranseproblematikk, skattlegging og EØS bestemmelser utgjør generelle rammebetingelser for kommunene. Det er verken nødvendig eller ønskelig å foreta tilpasninger i vegtrafikkloven eller forskrifter gitt i medhold av denne, i forhold til disse spørsmålene. Jeg har lest høringsuttalelsene fra mange kommuner som understøtter vårt syn på dette. For de fleste kommuner er min erfaring at myndighetsutøvelsen utgjør en mindre andel og at avgiftsparkering / parkering på vilkår utgjør en vesentlig del. Det er rasjonelt for kommunene å benytte det samme personell til å ivareta myndighetsdelen og avgiftsdelen. Dette er ikke rasjonelt bare for kommunene, men trolig også samfunnsøkonomisk fornuftig bruk av offentlige ressurser. Kontroll av vilkårsparkering og adferdsregulering må kunne utføres av samme personell, samtidig som de fortsetter å bidra med disse og andre miljøforbedrende tiltak. Hamar kommunes trafikkbetjenter betraktes som servicemedarbeidere på byen, herunder oppgaver som veiledning, informasjon, forebyggende og kontrollerende tiltak. Hamar kommune er bekymret for at en deling av disse oppgavene vil medføre en sterk svekkelse av myndighetsdelen ved at vi ikke vil være i stand til å opprettholde en kompetent kommunal parkeringsenhet. Rapporten synes også å legge sterk vekt på konkurranseaspektene, noe vi tror i stor grad vil bidra til å tilrettelegge for en sterkere privatisering av offentlig parkeringshåndheving. Jeg opplever at Norparks engasjement er sterkt i forhold til å realisere de forslag som ligger i rapporten fra arbeidsgruppen vedrørende ny parkeringsregulering uavhengig av de uttalelser som er kommet fra kommunene. Spørsmålet jeg stiller meg er om privatisering av offentlig parkeringshåndheving / selskapsdannelser er en ønsket utvikling for Norpark som organisasjon og da også på vegne av oss medlemskommuner? Mitt innlegg er ment som et debattinnlegg i lys av synspunkter fra andre kommuner og hvordan andre kommuner ser på roller og fremtidig organisering. Jeg regner med at det er mange som har meninger om dette. kommentar Bjørnstads innlegg gir et godt bilde av de rådende synspunkter blant kommunale medlemmer. Norparks rolle i denne sammenheng har vært å peke på at sentrale myndigheter i en rekke sammenhenger er uenig i denne tolking og at blant annet EØS-avtalen innebærer at friheten for kommunene er langt mer begrenset. Myndighetene har tidligere tatt standpunkt til at avgiftsparkering i liten grad anses som myndighetsutøvelse til tross for Norparks i sin tid var sterkt uenig i dette. Innleggene på lederseminaret illustrerte dette med all tydelighet. Norpark har etter mitt syn en plikt overfor medlemmene å informere om dette. Det er grunn til å peke på at private veger i borettslag og privatregulerte parkeringsplasser er veger åpne for allmenn ferdsel. Grensene for enerettsområdet vil derfor åpenbart ikke kunne settes her. Dommer i EU-domstolen peker også på at kontrollen må skilles i grenseområdet mellom myndighetsutøvelse og vilkårsparkering. I samarbeid med departementet vil det bli en viktig oppgave for foreningen å finne den rette grense for enerettsområdet som både offentlige og private aktører kan leve med. Egil Østvik FAKTOR:P 5

6 INNLEGG Parkeringspolitikk, ansvarsfordeling og organisering > Parkering er viktige rammevilkår for næringslivet og har stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder. L I mange kommuner handler parkeringspolitikk bare om å regulere parkeringsavgiften ofte uten annet motiv enn å bidra til budsjettbalanse. Stadig flere kommuner innser likevel betydningen av et bevisst forhold til parkering i arealplanlegging, ved utvikling av parkeringsordninger og som grunnlag for kommunens engasjement innenfor offentlig og privat parkering. Ny parkeringsforskrift aktualiserer dette. Kjell Ivar Ødegård Rambøll Norge. E-post: Plan- og bygningsloven regulerer beslutninger om arealbruk og utbyggingsmønster. Gjennom lokal vedtekt til 69 og i arealplaner kan kommunen stille krav til eller begrense mulighetene for å etablere parkeringplasser. Tiltak etter Plan- og bygningsloven har virkning på lang sikt. Tiltak med hjemmel i Vegtrafikkloven og parkeringsforskriften har virkning på kort sikt. Slike tiltak handler om operativ trafikkregulering som kan besluttes og gjennomføres raskt. Parkering i arealplaner Det har hittil vært mest vanlig å stille minimumskrav til parkering i arealplaner. Med bakgrunn i ønske om å redusere biltrafikken av miljøhensyn har flere store byer i den senere tid søkt å begrense parkering i bysentre. Dessverre behøver slike tiltak slett ikke redusere den totale biltrafikken (regnet i kjøretøy-km). Erfaring viser at besøkende til bysentrum ikke nødvendigvis velger annet transportmiddel om det blir vanskelig å parkere, men snarere søker til alternative reisemål typisk til perifere kjøpesenter. 6 FAKTOR:P Dersom en skal unngå at restriksjoner på parkering skal redusere bærekraften for handel og service i sentrum, blir bevissthet om brukergrupper viktig. Typisk tilsier dette at det bør legges begrensninger på arbeidsreiser med bil, og tilrettelegge gode parkeringsmuligheter for besøksreiser med bil. Dette kan effektivt styres gjennom innretning av avgiftsparkering. Avgiftsparkering Avgiftsparkering er regulert gjennom sentral forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven 8. Avgiftsparkering har trafikale formål: Å sikre parkeringsmulighet (tilgjengelighet) og å bidra til at et begrenset parkeringstilbud kan brukes av så mange som mulig. Formålet med avgiftsparkering er ikke å være inntektskilde for kommunen, men å være redskap for å sikre tilgjengelighet. Jeg anser at utredningen om ny parkeringsforskrift ikke i nødvendig utstrekning har tatt inn over seg at tilrettelegging, drift og håndheving av gateparkering primært handler om forvaltning, og ikke forretningsvirksomhet. Etter intensjonene i vegtrafikkloven og parkeringsforskriften anser jeg at avgiftsparkering (virketid, P-avgiftens størrelse/innretning og maksimal P- tid) bør fastsettes slik at trafikale mål oppfylles. Det er etter min vurdering i strid med intensjonene for ordningen å regulere parkeringsavgiften ut fra økonomiske motiv. Jeg anser det hensiktsmessig å fastsette politiske mål for avgiftsparkering knyttet til belegget på parkeringsplassene. Det representerer et objektivt kriterium for funksjonalitet. Avgiftens størrelse og innretning blir dermed virkemidler i og ikke mål for parkeringspolitikken. Det har stor betydning for organisering av parkeringsvirksomheten og delegasjon av myndighet. Ansvarsfordeling og organisering Kommunens engasjement knyttet til parkering kan prinsipielt deles i fastsettelse av mål/rammer for parkeringspolitikken, og operativ tilrettelegging og drift: Mål og rammer omfatter eksempelvis vedtekt til plan- og bygningsloven 69 (parkeringsnorm) funksjonalitet for offentlig regulert parkeringstilbud prinsipp for kommunens engasjement innen for parkering, organisering delegasjon av myndighet Operativ tilrettelegging handler om utvikling av parkeringstilbud innenfor fastsatte rammer drift/håndheving/kundebehandling forvaltningsmessige oppgaver eventuelt engasjement i privat parkering Ved å fastsette (objektive) operative mål for offentlig avgiftsparkering, f eks som maksimal andel av plassene som skal være opptatt, kan det overlates til det operative leddet (parkeringsvirksomheten) å beslutte bruk av virkemidler for å nå målene. Dette har spesielt betydning dersom kommunen velger å profesjonalisere den offentlige parkeringsvirksomheten ved å skille den ut som egen organisatorisk enhet, f eks organisert som AS. Lær av Skedsmo kommune! Skedsmo bystyre har etter en grundig prosess med involvering av administrativ og politisk ledelse og aktuelle brukergrupper fastsatt parkeringspolitikk med entydige operative mål for gateparkeringstilbudet. Kommunen har profesjonalisert parkeringsvirksomheten. Basert på dokumenterte behov og i tråd med fastsatte mål er det oppnådd aksept i lokalsamfunnet for store endringer i reguleringen av det offentlige

7 innlegg parkeringstilbudet. Dette omfatter blant annet avgiftsparkering på lørdag (kl 10-17) og endring av virketiden på hverdager (redusert virketid formiddag, utvidet virketid til kveld kl 09-20). Kommunen har gitt næringslivet representasjon i styret i Skedsmo Parkering AS, og har vært bevisst på at politikere ikke skal sitte i styret. Skedsmo Parkering gjennomfører regelmessig evaluering av parkeringsordningen i Lillestrøm sentrum, og endrer denne for å nå politisk fastsatte mål. Dette gir troverdighet for parkeringsvirksomheten. Beslutninger om avgiftsparkering gjøres med endelig virkning av styret i Skedsmo Parkering. Forankring av parkeringspolitikken Parkering inngår i mange og ulike sammenhenger. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette den overordnede parkeringspolitikken gjennom politisk behandling av egen sak i kommune-/ bystyre. En slik sak bør eksempelvis avklare mål for parkering i kommuneplan og kommunedelsplaner, angi hvilke brukergrupper som skal prioriteres, fastsette rammer for avgiftsparkering og angi på hvilken måte kommunen skal engasjere seg i utvikling og drift av offentlig og privat parkering. Forankring av parkeringspolitikken i kommunens administrative og politiske ledelse, og blant brukerne er ekstremt viktig. Prosess og involvering fram til vedtak i kommunestyret er like viktig som innholdet i parkeringspolitikken. Parkeringspolitikk og parkeringsplaner Organisering av offentlig og privat parkeringsvirksomhet Utvikling og drift av parkeringsanlegg Prosjektering av parkeringsanlegg og parkeringsteknikk Skiltplaner offentlig og privatsrettslig Anskaffelse av P-teknisk utstyr og driftstjenester Norges ledende rådgiver innenfor parkering Rambøll er Nordens største leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, design og teknikk. Rambøll har i dag cirka 8500 medarbeidere lokalisert i 20 land. Rambøll tilbyr bistand innen tekniske fag og virksomhetsutvikling. Rambøll forener det lokale kontors fleksibilitet og nærhet til kundene med det store selskapets tilgang på spisskompetanse innen alle fagområder. Kontakt: Kjell Ivar Ødegård, tlf mobil Rambøll Norge bistår kommuner og parkeringsselskap, statlige virksomheter og eiendomsselskap over hele landet FAKTOR:P 7

8 usikker rundt de nye emv standardene som trer i kraft ? høst erfaring med easypark allerede nå og vær best mulig forberedt! Som nevnt på Norpark sin konferanse/generalforsamling i Molde er Easypark et meget godt alternativ/supplement til betalingsmetodene som allerede finnes i dag. For de av dere som er usikre på om dere vil innføre de nye standardene pga de økonomiske investeringne som dette medbringer, kan Easypark være et godt alternativ og et meget godt supplement til mynt som eneste betalingsmåte. Meld dere på innen og få gratis Easypark til alle deres ansatte! Det er gratis å bli med i ordningen Å komme i gang går raskt og krever meget lite arbeid Easypark vil øke kundetilfredsheten betraktelig - dette er dokumentert av Norsk Gallup Dere vil ha full kontroll med vårt enkle backoffice system som dere også får gratis Med vårt nye Easypark card vil det nå også være mulig for Easypark brukere å parkere i p-hus med bom For spørsmål eller en uforpliktende samtale, ta kontakt med Erik Oskar Audunhus på / eller på mail 8 FAKTOR:P

9 INNLEGG EMV-standard skaper problem > Investeringschock för parkering hotar bl.a. kommuner och landsting Bengt Benson har lång erfarenhet av biljettsystem och kontokort inom parkering och kollektivtrafik. Han arbetar som IT-chef på Modul-System Sweden AB. Han är också ordförande för kristdemokraterna i Sundbyberg och kommunfullmäktigeledamot där. L Kravet från banker och kortföretag att uppgradera eller byta ut alla parkeringsautomater och anläggningar med kort till att hantera chip och PIN senast innebär att parkeringsupplåtare; kommuner, landsting, flygplatser och privata parkeringsoperatörer måste göra miljoninvesteringar på mycket kort tid. Än värre är det att det inte finns färdiga lösningar att köpa än, på grund av de komplicerade krav som banker och kortföretag ställer på leverantörerna. Bengt Benson Modul-System, Sverige. E-post: På Sveparks och Norparks gemensamma möte kring EMV, som kraven på chip och PIN kallas konstaterades att det är helt orealistiskt att byta ut eller uppgradera befintliga parkeringsinstallationer innan som banker och kortföretag kräver genom sin gemensamma organisation Pan Nordic Card Association. Det är inte helt lätt att uppskatta antalet parkeringsautomater i Sverige och Norge men enbart i Sverige lär det finnas minst 5000 stycken där man kan betala med kontokort. En uppgradering och utbyte av dessa kommer att kosta minst miljoner kronor. Motsvarande siffror gäller även för Norge. I garagemiljö är situationen till och med värre. De nya kraven på att alltid ange PIN vid användning av kontokort med chip innebär att antingen kommer den smidiga möjligheten att använda sitt kontokort vid in och utfart att försvinna, eller så blir det långa köer vid in- och utfart till garagen för att PIN måste anges. Kostnaden för att bredda infarter och utfarter till parkeringsgarage eller gå tillbaka till den gamla lösningen med betalning vid en betalautomat innan avfärd kan bli astronomiska. Kravet på att använda chip och PIN har framförts av bankerna och det finns för närvarande inga undantag specificerade i Sverige och Norge även om det finns ett stort behov inte bara i parkering utan även i kollektivtrafik av att betalningen ska gå snabbt. Avsikten med att ange PIN är att säkerställa att det är kortinnehavaren som använder kortet och ingen annan. Detta innebär att samma PIN som används för att plocka ut pengar från bankomaten måste anges överallt där parkering ska betalas vilket tyvärr ökar möjligheten att någon ska kunna se koden som slås. Inom parkering finns en vilja att ta risken att vissa parkeringar inte blir betalda bara det blir snabbt, säkert och smidigt för den som parkerar. Även om chip utan PIN skulle tillåtas så finns ytterligare ett problem och det är den beloppsgräns på e15 som för närvarande har satts för denna typ av transaktioner. Speciellt i garagemiljö på flygplatser och i innerstan i våra större städer är detta belopp alldeles för lågt. Mycket lägre än den nuvarande nivån kring e50 - e100 som används idag. Parkering är ingen hamstringsbar vara så riskerna är inte så stora. Sveriges och Norges parkeringsföreningar har därför enats kring följande fyra krav: 1. En förlängd övergångstid till där PCI-DSS godkända lösningar som går direkt mot bank för auktorisation får användas 2. En förlängd tid med ett år till innan enbart EMV lösningar får installeras för parkering. 3. Att chip utan PIN ska få användas i parkeringssammanhang. 4. Att beloppet för chip utan PIN höjs för inte hamstringsbara varor som parkering till e100. FAKTOR:P 9

10 bransjenytt Bergen Parkering - med service i fokus L Bergen Parkering jobber kontinuerlig med å forbedre de interne og eksterne serviceytelsene i alle deler av virksomheten, og er stolt av dagens servicenivå. Likevel ser vi behov for at den enkelte blir mer bevisst, og organisasjonen mer samkjørt, i forhold til våre serviceytelser uttaler direktør for Bergen Parkering, Bjørg Hatlem. Dette er noe av bakgrunnen for at vi etablerte serviceprogrammet som nå har fått navnet Service i fokus. Arne Riise, Bergen Parkering E-post: Utfordringer En av utfordringene ved denne typen prosesser er å skape tilstrekkelig engasjement i organisasjonen, slik at den enkelte klarer å gjøre sin kunnskap om til handling. Vi ser det derfor som en styrke at Service i fokus kom som en naturlig oppfølging av prosesser rundt identitet og merkevarebygging, som alle ansatte i Bergen Parkering har deltatt i. For å sikre at prosessen blir tilpasset vår organisasjon har vi valgt å organisere service-programmet som en internt drevet prosess, bestående av 3 interne trenere, og en prosjektleder. De tre trenerne, som er rekruttert fra tre ulike avdelinger i bedriften, har tatt utfordringene underveis og tilegnet seg nødvendige ferdigheter for å kunne takle sine nye roller som trenere for sine kolleger. Trenerne har blant annet fått opplæring innen service-relaterte emner, og trening i presentasjonsteknikk. I tillegg har de utført selvstudier innen blant annet bedriftskultur og kommunikasjon, slik at de nå, sammen med seksjonslederne, er godt rustet til å implementere serviceprogrammet i hele organisasjonen. På denne måten håper vi å oppnå så stor grad av eierskap til service-programmet at det vil bli en integrert del av den daglige driften for alle ansatte i Bergen Parkering. Vi har også vært bevisst i forhold til at ambisjonsnivået må tilpasses det som realistisk lar seg gjennomføre i følge Bjørg Hatlem. Samarbeidspartner For å bistå oss i etableringen av serviceprogrammet valgte vi, etter en anbudsrunde der 3 selskaper presenterte seg, å samarbeide med Utvikling.org som driver med ulike typer kompetanseutvikling for næringsliv og offentlig virksomhet. Pål Lillebø og Ellen Lien fra Utvikling.org har vært våre støttespillere og bidratt med solid kunnskap, erfaring og inspirasjon til prosjektgruppen, ledersamlinger og på fellessamlinger. Prosjektgruppen består av de tre interne trenerne Bjarne Ravnestad, Eli Bendiksen og Iris Loen, i tillegg til Arne K. Riise som er prosjektleder. Første møte fant sted i november 2008 og ble etterfulgt av en treningsperiode som har inneholdt 8 samlinger for prosjektgruppen, 2 ledersamlinger og en fellessamling, der dette prosjektet ble lansert. Nå er de eksterne trenerne i ferd med å trekke seg ut av prosjektet, og overlate service i fokus til prosjektgruppen, som vil videreføre programmet i egen regi, samtidig som vi har mulighet for å trekke inn Pål Lillebø og Ellen Lien ved behov. For å kunne etablere en prosess for styrking av bedriftens service-profil har det vært nødvendig å definere en felles oppfatning av dagens ståsted (hvor er vi i dag), samt definere et felles målbilde på hvor vi vil. Dette har gitt grunnlag for å velge konkrete forbedringsområder for hver seksjon og medarbeider, samt en plan for hvordan vi skal komme dit. I denne fasen av arbeidet har det vært nyttig å ta utgangspunkt i omdømmemålingen som ble foretatt i 2008, som også avdekket et potensial for å tydeliggjøre vår serviceprofil. Omdømmemålingen er for øvrig omtalt i egen artikkel i denne utgaven av Faktor:P. Tidshorisont for programmet er beregnet til 1 år, før vi igjen vil gjøre opp status med en ny omdømmemåling for å se om fokuset bør opprettholdes, eller endres. Service i fokus er et felles løft, som involverer alle ansatte i Bergen Parkering, uavhengig av rolle og funksjon. Oppfølging av den enkeltes individuelle mål vil bli fulgt opp av prosjektgruppen på individuell basis. Tema for service i fokus Den praktiske gjennomføringen av serviceprogrammet legges opp som en kursserie som vil holdes i løpet av Samling Øverst f.v.: Arne K. Riise, Bjarne Ravnestad. Nederst f.v.: Hvert Eli kurs Bendiksen, går over Iris 3 Loen. timer og 10 FAKTOR:P

11 bransjenytt serien består av seks kurs. I tillegg blir det fokus på service i andre fora som fellesmøter (allmøter der alle ansatte er samlet) og seksjonsmøter, samt mellom-opplegg og aktiviteter mellom hvert kurs som skal bidra til å holde oppmerksomheten rundt prosjektet oppe. Tar kundene på alvor > Bergen Parkering gjennomførte i 2008 en undersøkelse blant kunder og ansatte Under oppsummeres noen emner fra kursserien: Generelt om kundebehandling og service Hvordan møte kunden Hvordan bygge lagånd, gi hverandre tilbakemeldinger Hvordan behandle problemkunder/ vanskelige kunder Produktopplæring (alle produkter og tjenester) Positive holdninger (tankegang, konstruktiv kritikk) Informasjonsflyt internt for å kunne svare kundene skikkelig intranett Lytte til kunden hva trenger/ønsker kunden? Samtalestyring Samordnet/samkjørt; selskap/ personell (hvordan gå i takt) Finne løsning for kunden (alle ansatte bør levere samme løsning) Respekt for menneskeverdet det enkelte mennesket Problemsituasjoner med ulike kunder Klagehåndtering I hver gruppe er det 11 deltakere som kommer fra alle fire avdelingene i selskapet. Det er totalt 6 grupper. De tre interne trenerne hadde ansvar for hver sin kursdag i februar og ledet gruppene gjennom et kursopplegg som de selv hadde bidratt til. Kursene består av en teoretisk del, praktiske aktiviteter og gruppearbeid. Evalueringen etter kursdag 1 har vært svært positiv og i hovedsak bekreftet at kursopplegget gir forventet utbytte for den enkelte. Vi er spente på om vi vil kunne måle resultater av vårt arbeid i forhold til de positive kunde-opplevelsene som vi jobber mot, når neste omdømme-måling blir foretatt om et år. Vi håper også å måle økt trivsel og arbeidsglede ved den neste medarbeiderkartleggingen som skal foretas til høsten. Spørsmål om prosjektet kan rettes til Arne K. Riise på telefon eller mobil L Kundene ga tilbakemelding på hva som er viktig for dem når det gjelder parkering generelt, og når det gjelder P-hus spesielt. Videre fikk Bergen Parkering tilbakemelding på hvor dyktige selskapet er til å møte kundenes forventninger til parkeringstilbud og service. De ansatte svarte også på undersøkelsen, og ulike oppfatninger fra kunder og ansatte ga også interessante erkjennelser. Resultatene fra undersøkelsen blir nå brukt til konkrete tiltak der alle ansatte involveres for å bedre selskapets leveranser og omdømme, forteller direktør Bjørg Hatlem. Bergen Parkering har jobbet aktivt med merkevarebygging og service i flere år med utgangspunkt i selskapets kjerneverdier. Denne kundeundersøkelsen har vært et verktøy for å finstille siktet i forhold det som virkelig betyr noe for kundene, forteller Hatlem. Gjennom konkrete tilbakemeldinger har vi fått vite hva kundene mener er viktig i forhold til parkering generelt, og P-hus spesielt, og vi har fått konkrete svar på vår egen dyktighet i forhold til disse kriteriene. Ledelsen, representanter fra de ansatte og kunder var involvert i forkant av undersøkelsen gjennom workshops sammen med prosjektleder, og bidro til at spørsmålene i undersøkelsen dekket relevante og viktige sider ved selskapets virksomhet. Kundeundersøkelsen ble utført av selskapet ID Capital, som jobber med identitetsutvikling og kulturbygging i virksomheter innen en rekke bransjer. Å vite hva kundene faktisk er opptatt av, og ikke anta hva som er viktig, er en forutsetning for å kunne ta kundene på alvor gjennom de tiltak man iverksetter, sier Steinar B. Christensen, som var ansvarlig for undersøkelsen. Det handler både om å få bekreftet hva kundene faktisk er tilfredse med, og hva som er forbedringsområder. Målsettingen er å fokusere på hva kundene virkelig mener er viktig, og heve kvaliteten i disse leveransene. Kundene må oppleve at de blir tatt på alvor og at selskapet anstrenger seg litt ekstra. Det eneste som nytter er handling, at kundene reelt opplever eksempelvis bedre kundeservice, enklere betalingsløsninger eller informasjon ved hjelp av ny teknologi. Både Hatlem og Christensen understreker nytteverdien av at de ansatte også svarte på undersøkelsen. I tillegg til å skape forståelse og oppmerksomhet rundt selve kundeundersøkelsen, ga den interne analysen interessante resultater sammenlignet med kundenes svar. Christensen forteller at det alltid er interessant å få vurdert eget selvbilde mot hva omgivelsene mener. Som regel er det avvik i svarene som kan være nyttige å ta med seg i det videre arbeidet, understreker han. Bjørg Hatlem har sammen med prosjektleder presentert resultatene fra undersøkelsene for alle ansatte, og ledergruppen i selskapet har iverksatt konkrete tiltak som skal bidra til å øke kundetilfredsheten og dermed påvirke omdømme positivt. Sentralt i den sammenheng er et serviceprogram, som alle i selskapet er en del av. Bjørg Hatlem forteller at forståelsen for å fokusere på forbedringsarbeid er viktig, og da er de konkrete resultatene fra undersøkelsen noe håndfast å jobbe videre med. Det handler om å involvere de ansatte i arbeidet, bli enige om hvilke grep som er de riktige å gjøre, og sørge for at vi faktisk løfter oss på de utvalgte områdene. Nå er det full fokus på gjennomføring av ulike prosesser og tiltak, og vi ser frem til resultatene av neste måling hvor vi håper å se bedre tilbakemeldinger fra kundene på de områdene som er viktige for dem, avslutter en optimistisk og offensiv Bjørg Hatlem. FAKTOR:P 11

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer