avklaring AVKLARING 8 eller 12 veker Motivasjon Meistring Auka sjølvkjensle Betra livskvalitet Velkomen til Avklaringskurs ved Sandane Industri.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avklaring AVKLARING 8 eller 12 veker Motivasjon Meistring Auka sjølvkjensle Betra livskvalitet Velkomen til Avklaringskurs ved Sandane Industri."

Transkript

1 Eldbjørg Hatledal (Kursansvarleg) Oddvar Almenning (Ansvarleg for praksis) AVKLARING 8 eller 12 veker Kurset for deg som er usikker på eiga arbeidsevne. avklaring Motivasjon Meistring Auka sjølvkjensle Betra livskvalitet For meir informasjon om avklaringskurset ta kontakt med: Eldbjørg Hatledal Tlf Oddvar Almenning Tlf Velkomen til Avklaringskurs ved Sandane Industri.

2 Kva er avklaringskurs? Som deltakar i avklaringstiltaket vil du få rettleiing, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevna di. Gjennom avklaringa får du klarlagt eventuell trong for kvalifisering eller andre tiltak som kan medverke til at du får arbeid. Kva er Avklaringskurs? Kven kan delta på Avklaring? Arbeidssøkjarar som er på yrkesretta attføring kan delta dersom behovet for vidare bistand eller val av arbeidsmarknadstiltak er uklart. Du søkjer deg inn på avklaringskurset i samarbeid med sakshandsamaren din ved NAV. Innhald i kurset er mellom anna: Kartlegging av behov for kvalifisering Individuelle og gruppebaserte rett leiingssamtalar Utprøving av ulike arbeidsoppgåver og arbeidsområde. Som ein del av kurset vert det utarbeidd ein handlingsplan for vegen vidare. Gjennomføringa av kurset: Kurset består av: Ein teoridel, 4 veker Ein praksisdel, 4 veker med høve til forlenging i ytterlegare 4 veker. Etter avslutta avklaring blir det sendt ein sluttrapport til NAV. Teoridel: Dei fire første vekene er felles for alle deltakarane. Dette er ein teoridel der vi mellom anna legg vekt på tema som: Vegen til arbeidslivet Eg er, eg kan, eg vil Livsglede og arbeidslyst Kunsten å søke jobb Basiskunnskap i dataopplæring og bruk av internett Kartlegging av norskkunnskap hjå framandspråklege Lærevanskekartlegging i norsk og matematikk Kompetansekartlegging Motivasjon og meistring Vegen vidare I teoridelen har vi også ein dag med lege og ein dag med fysioterapeut. Å delta på eit avklaringskurs saman med andre er ein god situasjon for å kome i gong. Her møter du andre med liknande utfordringar i livet. Vanlegvis er det 7 personar på eit avklaringskurs. Gruppefunksjonen er med å styrkje den einskilde i samarbeid med andre. I gruppa legg vi vekt på at deltakarane målber eigne meiningar og løyser oppgåver i fellesskap med andre, noko som er viktig i arbeidslivet. Kursstad teoridel: Sandane Industri L/L held til i trivlege kurslokale lokalisert ved Eid Vidaregåande skule på Nordfjordeid. Praksisdel: Denne delen er 4 eller 8 veker, tilpassa den enkelte. Så langt det let seg gjere, blir praksis lagt til ordinære bedrifter kring heimstaden din. Du er sjølv med å skaffe deg praksisplass og definere måla for praksisen. I praksisperioden skal deltakarane i utgangspunktet følgje bedrifta sine arbeidsrutinar og arbeidstidsavtaler. Dersom det er behov for det, kan ein få tilpassa arbeidstida.

3 Karl Anton Søvde Attføringskoordinator Per Nerhus Tekstil Mads Tystad Tre Alf Osa Ekstern Kvalifisering Kvalifisering inntil 24 månader Kvalifisering er ei opplæring i eit nytt fag eller arbeidsområde. kvalifisering Styrka posisjon Auka kompetanse For meir informasjon om kvalifisering i Sandane Industri L/L ta kontakt med: Karl Anton Søvde Tlf Per Nerhus Tlf Mads Tystad Tlf Alf Osa Tlf Velkomen til Kvalifisering ved Sandane Industri.

4 Kva er Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift (KiA)? Kvalifisering i arbeidsmarknadsbedrift skal gje reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Sandane Industri L/L gjev tilbod om fleire typar fagbrev eller kompetansebevis gjennom kvalifiseringa. Kvar foregår kvalifiseringa? Opplæringa og arbeidstreninga føregår enten i Sandane Industri L/L sin møbelfabrikk på Sandane eller i ei ordinær bedrift i Nordfjord regionen. I kvalifisering deltek du i den aktuelle bedrifta si verdiskaping og du følgjer bedrifta sine arbeidsrutinar og arbeidsreglement. Møbelfabrikken på Sandane På møbelfabrikken får du kvalifisering innan trearbeidsfaget eller møbeltapeteserfaget med tanke på å kunne gå ut i ein industriarbeidsplass. Du får opplæring i trearbeid ved sag, moulding (høvlemaskin), ulike boremaskiner og pussemaskiner og i datastyrt (CNC) fresemaskin. I tillegg kan du lære å lakkere, montere og pakke møblar. I tekstilavdelinga lærer du omtrekking av møblar. Du får opplæring i bruk av ulike møbelstoff, møbelskum, skjering av mønster, sying og samansetting(trekking). På møbelfabrikken kan du også få opplæring innan vaktmestertenester, reinhaldstenester, logistikk, transport og kontorfag. Sandane Industri L/L har produsert møblar til den norske møbelmarknaden i meir enn 25 år. Hovudprodukta frå møbelfabrikken er kommodar, sovesofa og salongar i heiltre. Som produsent er vi opptekne av å føre vidare kvalitet i norsk møbeltradisjon, samtidig som vi fornyar oss i materialar og design. Kvalifisering i ordinære bedrifter i Nordfjordregionen Sandane Industri samarbeider med ei rekkje bedrifter i Nordfjordregionen for å kunne gje deltakarane våre høve til å velje kvalifisering i fleire fag. Kor lenge varer tiltaket? Tiltaket kan vare i inntil to år. Dei som tek fagbrev eller eit kompetansebevis innan ordninga får lenger tid. Du søkjer deg inn på kvalifisering i samarbeid med sakshandsamaren din ved NAV. Oppfølging undervegs Ved starten av tiltaket vert det utarbeidd ein individuell opplæringsplan/handlingsplan. I tillegg til den faglege rettleiinga du får undervegs, er samtalar med leiarane i avdelinga ein viktig del av oppfølginga. I tillegg til avdelingsleiar og arbeidsleiar møter du Rådgjevande utval, som evaluerer opplæringa og arbeidstreninga saman med deg kvar 3 mnd. Rådgjevande utval er sett saman av avd. leiar, attføringskoordinator i Sandane Industri L/L, kontaktpersonen din eller ein annan representant frå NAV, ein lege og deg sjølv. Etter avslutta kvalifisering blir det sendt ein sluttrapport til NAV. Med utgangspunkt i ein konkret og individuell plan, tilpassa den enkelte sine ønskje og føresetnadar, finn vi saman fram til moglege partnarbedrifter som driv eit fag som deltakaren ynskjer å kvalifisere seg i. Dersom du som deltakar har ynskje om kvalifisering i for eksempel pleie og omsorg, hotellfag eller anna, vil Sandane Industri finne den rette opplæringsarenaen til deg. Løn i tiltakstida Som deltakar er du tilsett i Sandane Industri L/L, og får løn frå oss. Jobbsøking Jobbsøking og jobbformidling startar så tidleg som mogleg i programmet. Ved kvalifisering i ordinær bedrift kan ein oppnå å få fast arbeid hos bedrifta ein tek kvalifiseringa i. Du får hjelp frå våre tilsette til jobbsøking.

5 Karl Anton Søvde Attføringskoordinator Svein Navelsaker Nils Råd Arbeidsleiar Arbeidspraksis inntil 10 månader Avdeling Eid arbeidspraksis Tre- og mekanisk produksjon For meir informasjon om Arbeidspraksis i Sandane Industri ta kontakt med: Karl Anton Søvde Tlf Svein Navelsaker Tlf Nils Råd Tlf Velkomen til Arbeidspraksis ved Sandane Industri avd. Eid

6 Arbeidspraksis ved Sandane Industri (APS) Kva er APS? (Arbeidspraksis i skjerma verksemd) Arbeidspraksis i skjerma verksemd er eit arbeidsmarknadstiltak for deg som treng å styrke muligheitene for å kome i arbeid eller utdanning. Tiltaket inneber tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, opplæring og rettleiing. Kven kan delta i Arbeidspraksis? APS er retta mot deg som er usikker på kva jobb du kan klare å utføre, eller deg som treng tid på å kome i gong med eit yrkesaktivt liv. Du får avklara arbeidsevna og interessene dine ved å prøve ut ulike arbeidsoppgåver og arbeidsområde. Du søkjer deg inn på APS i samarbeid med sakshandsamaren din ved NAV. Kor lenge? Du kan vere i tiltaket i inntil 10 månader. I einskilde tilfelle vert tida forlenga etter særskild vurdering. Med visse mellomrom vert det vurdert om du er klar for arbeidslivet, om arbeidspraksisen har gjeve svar på spørsmål om helse og arbeidsevne, eller om det er grunn til å gjere endringar i målsetjinga di. Oppfølging I praksisperioden får du fagleg rettleiing i frå avd. leiar og arbeidsleiar. I tillegg til avdelingsleiar og arbeidsleiar møter du Rådgjevande utval, som evaluerer praksisperioden saman med deg. Rådgjevande utval er sett saman av avd. leiar, attføringskoordinator i Sandane Industri L/L, kontaktpersonen din eller ein annan representant frå NAV, ein lege og deg sjølv. Etter avslutta arbeidspraksis blir det sendt ein sluttrapport til NAV. Arbeidspraksisen Gjennom Arbeidspraksis får du hjelp og rettleiing til å finne ut kva du vil og kan i eit arbeidsforhold, kor sterk arbeidsevna di er, og kva forhold mellom helse og arbeid som er riktig for deg. Du får tilrettelagt arbeidstrening med tett og brei oppfølging og støtte til å kome vidare, først og fremst med tanke på arbeidslivet. Du vil få hjelp til å lage ein realistisk plan med framtidige mål sett ut frå din situasjon. Sandane Industri sin arbeidspraksis ligg på Nordfjordeid der vi kan tilby oppgåver innan tre- og mekanisk produksjon. Du kan også få arbeidspraksis innan transport og spedisjon. Dersom det er vanskeleg for deg å reise til Nordfjordeid kan vi i enkelte høve tilby arbeidspraksis i Stryn eller på Sandane. Avdelinga i Stryn produserer ulike leidningsopplegg til Vest Busscar AS sin bussfabrikk i Stryn. På Sandane produserer vi kvalitetsmøblar mellom anna til Fagmøbler Norge AS sine butikkar.

7 Einar Frøholm Sabine Solheim Arbeidsleiar Olav Årdal Arbeidsleiar Jarle Berentzen Arbeidsleiar Varig tilrettelagt arbeid Avdeling Stryn Stryn Visneskaia TCG For meir informasjon om varig tilrettelagt arbeid i Sandane Industri L/L ta kontakt med: Einar Frøholm Tlf Sabine Solheim Tlf Olav Årdal Tlf Jarle Berentzen Tlf Velkomen til Sandane Industri Avdeling Stryn.

8 Varig tilrettelagt arbeid Sandane Industri L.L. avd. Stryn Kva er Varig Tilrettelagt Arbeid(VTA)? Sandane Industri L/L tilbyr tilrettelagt arbeid for trygda personar som har trong for arbeid på heil- eller deltid. Arbeidsoppgåvene er tilpassa yteevna og interessene til den einskilde deltakar. Tiltaket skal bidra til bruk og utvikling av eigne ressursar gjennom tilrettelagt arbeid ved produksjon av varer og tenester. Kven kan delta i VTA? Dersom du har eller i nær framtid ventar å få innvilga varig uførepensjon og har trong for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Arbeidet skal bidra til: utvikling av dine ressursar gjennom tilrettelagt arbeid kvalifisering gjennom produksjon av varer og tenester Du er arbeidstakar i samsvar med arbeidsmiljølova, og det ligg ei arbeidskontrakt til grunn for tilsettinga. Kor lenge? Tiltaket er ikkje tidsavgrensa. Det skal likevel med visse mellomrom vurderast om det kan vere aktuelt med overføring til andre arbeidsmarknadstiltak, opplæring eller formidling til ordinært arbeid. Oppfølging Sandane Industri legg vekt på arbeidsglede, godt humør, trygge arbeidsforhold og tilpassa oppgåver. Deltakarane får god opplæring, kjenner arbeidet og oppgåvene sine, og skal ha positive opplevingar av å gå på arbeid og utføre tenester som trengst og som det vert betalt for. Økonomiske ytingar Deltakarene mottek uførepensjon etter folketrygdlova. I tillegg får deltakarane løn for utført arbeid etter timeliste. Det vert lagt vekt på ulike velferdstiltak for deltakarane. Arbeid på Visneskaia Montering av elektriske leidningar for Vest Busscar i Stryn. I samarbeid med produksjonsleiar og andre tilsette produserer deltakarane ulike leidningsopplegg for montering i bussar og tilhengarar. Arbeidet foregår i trivelege lokale i bygget vårt på Visneskaia. Bedrifta er kjend for stabil levering og høg kvalitet. Mekanisk verkstad På Visneskaia har vi også ein mekanisk verkstad. Her tek vi på oss ulike delproduksjonar for lokalt næringsliv. Det kan vere kapping, boring, platearbeid eller monteringsarbeid. I periodar lagar vi ved på oppdrag frå ei bedrift. Vi kappar, kløyver, pakkar og køyrer ut veden til kundar. Vi har 10 godkjende plassar på Visneskaia. Hos Tenden Container og Gjennvinning (TCG) Vi har inntil 5 plassar hos Tenden Container og Gjenvinning. Her har vi ein eigen arbeidsleiar som følgjer opp våre deltakarar. Våre deltakarar er ein del av det verdiskapande arbeidet som skjer ved TCG og arbeidsoppgåvene er varierte. Mykje foregår ute, eller i ein open arbeidshall. Det er sortering av papp og papir, sortering av bygningsavfall og metall og makulering.

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer