Budsjett og økonomiplan 2018 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og økonomiplan 2018 ( )"

Transkript

1

2 Vedtak Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.

3 Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Nettorammen er hentet fra Videre er denne ført videre for hele perioden. Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i men ikke i Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalg Kommunevalg Samlet ramme avd Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva summeres nedover som ble lagt inn i bud for det enkelte år. og eventuelle endringer i Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet nettorammen fra til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt kr i 2007 og at denne økes med kr i dvs. et total tilskudd på kr.

4 Budsjett økonomiplan Inntekter, finansposter og resultat Vedtatt i KS Økonomiplan Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter Skatteinngang Netto inntektsutjevning Rammetilskudd Rammetilskudd ekstra Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Tilskudd kirkeordning (Husbanken) Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Eiendomsskatt vindmøller (næring) Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Svåheia Eiendom AS Utbytte Dalane Energi AS Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne / frie avsetninger 9000/ Overføring til investeringsregnskapet Avsetning Flyktningefondet Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av Driftsfondet 9080/ Bruk av frie driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Vertskommunefondet Bruk av Flyktningefondet Bruk av frie driftsfond Netto avsetninger Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Kultur og oppvekst Helse- og omsorg VA-sektoren - selvfinansierende Teknisk avdeling Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat

5 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endringer mellom enheter/avd Diverse %-st digitalisering/datasikkerhet %-st Prosjektkoordinator FRAM Medlemskap i Greater Stavanger %-st Heltidsprosjektet SP Driftsreduksjoner Økte linjekostnader Dritftstjenester - trygghetsalarmer Beredskap Bedriftshelsetjenesten (HMS) Driftsavtaler nye moduler/løsninger Årlig vedlikehold/brukerstøtte Gevinstrealisering Økt ramme (lønn mm) EN&H KF Red annonsering Turisme til EN&H KF Tilskudd Magma Geopark (via EN&H KF) Økt tilskudd til Julebyen Etablerertilskudd - utdeles av EN&H KF Landssammenslutning Norske VindkraftKomm %-st til Plankontoret - planlegger Flytte IKT-midler fra TA (samle) Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Områderegulering EIE Revidering av arealdel kommuneplan Bruk av driftsfond Omkostn områderegulering Kaupanes Engangsomkostninger 11xx 150 Omstillingskommune - 3 årig prosjekt Tilskudd Omstillingskommune Bruk av ekstra rammetilskudd - alenepenger Prosjektleder FRAM - bruk av alenepenger Mulighetsstudie Rådhus/kulturhus Bruk av Rådhusfond Endring finansiering EN&H ang tomtesalg Bruk av Driftsfondet Revurdering av reg.planer i sentrum Aktivitet rundt Trollpikken Bruk av Skattereguleringsfondet Dalane kyststi 30 Bruk av fond Arbeidsmarekdestiltak Sum tidsbegrensede rammenedringer Samlet ramme avd

6 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Driftstutgifter Hestnes gravlund Lønnsendringer Sum varige rammeendringer 187 Tidsbegrensede rammeendringer: Sum tidsbegrensede rammeendringer 0 Samlet ramme avd

7 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Flytte pensjon til avdelingene 7430 Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør Avsetning lønnspott for budsjett Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) 7430 Premieavvik SPK Premieavvik KLP Bruk av Premiefond i KLP Økt arbeidsgiveravgift på AFP og AFP Pensjonsmidler i rammen 7430/ Arbeidsgiveravgift For mye avsatt pensjon på SPK/KLP Avsetn på Driftsfond Brann Amortisert premieavvik -SPK Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

8 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Flytting av midler mellom avdelingene Diverse -918 Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) Bosetting av flyktninger K-sak 15/ % st - Morsmål/tospråklig/Flykt % st - Miljøterapeut til flyktningebarn Økt antall elever i grunnskolene Ny naturfagtime Gratis kjernetid barnehager - 3 åringene Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx Økt makspris i barnehagene (statsbudsjettet) Diverse Tidlig innsats i barnehager og skoler (statsbud) Diverse Barnevern (endring i statsbudsjettet) Økt tilskudd - innarbeidet i rammen Flytting av leieutgifter til TA Prisjustering dr.tilskudd lag/fore. 235x 130 SFO-nedgang antall deltakere 22x % merkantil barnevern Fellesutgifter barnevern Dr.tilskudd Dalane folkemuseum % ass. Spesped.tiltak bhg Parkeringsavgift i sentrum ,67% merkantil PP-tj Folkepulsen Kunstgressbane Eiger % Hellvik bhg - 5 ekstra barn Omstilling internt i avdelingen Økt tilskudd private barnehager Gevinstrealiseirng Pedagognorm - eget anslag 25xx RNB17 - Pedagognorm Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Driftsreduksjoner - inndekning fond 2103 Frivillighetstilskudd - nye tiltak Økt tilskudd private barnehager Inndekning - dbruk av Driftsfondet Økt tilskudd private barnehager Inndekning - driftsendringer/bruk av fond Sum tidsbegrensede rammeendringer 95 Samlet ramme avd

9 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Introduksjonsordn/sosialbistand flyktninger 3302/ Bosetting av flyktninger K-sak 15/ Red. vertskom.tilskudd Legge ned ett bofellesskap Lundeåne Brukerbetalinger Diverse Boligsosialt velferdsprogram Husbanken Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) Rygleveien 1 - red 100% st Bruker - meldt flytting ØK rap mai Bruker - 2V Omgjøring leieligheter til sykehjem Lagård Boligsosialt kompetansetilskudd Boligsosialt tilskudd Tilskudd frivillighetssentraler Opptrappingsplan rus (statsbudsjettet) nye brukere - ressurskrevende tj HO Øyeblikkelig hjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Avvikling diagnoseliste fysioterapi Helsestasjoner og skolehelsetjenesten VTA-plasser m.m.- prisjustering Økte fellesutgifter NAV NAV 100% st Flyktninger Økte utgifter - sosiale tjenester Legevaktstelefon Hå - prisjustering Krisesenter - prisjustering Driftstilskudd fastleger - justering Driftstilskudd fysioterapi - justering Hestnes - borettslag, bemanning Beredskapsvakt/pensjon - prisjustering Sosiale tjenester - samlet 33XX Lundeåne BSS - gjenåpning økt bemanning Parkering Gevinstrealisering % st. Folkehelse/friskliv Avlastningsbolig - utvidelse tilb videreg. ele Korttidslager - prisjustering Flytting av leieutgifter til TA Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av fond - åpning Lundeåne -995 Sum tidsbegrensede rammeendringer -995 Samlet ramme avd

10 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Flytting av midler mellom avdelingene Red. el. Energi Brukerbetaling Diverse Husleie VO-senter (økning) Prisstigning web-tj. (Winmap) Div. prisøkninger - seksjon Brann Nødmeldersentr. abon. 110-sentr Lekeapparater Tømming av sandfangkummer Parkeringsutgifter Diverse 180 Leie nye lokaler til Voksenlæringskontoret Husleie tillitsvalgte Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017) Skadedyrkontroll Veiledningstorg FRAM Kirkegårdsdrift Gevinstrealisering Endringer renhold 63xx Leie og drift - midlertidig brannstasjon Leie og drift - ny brannstasjon (sak) Husleie Lagårdshallen AS Driftsutgifer Lagårdsvømmehall Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole Driftsutgifter ny helsestasjon Ny stilling - bygg - KS-029/ Brannvesenet - tilbakeføring T KS-029/17 - økte driftsutgifer BHT Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl 63xx Endring generelle utgifter Diverse Husleie - Kultur inn i Lerviksgården Flytte IKT-utgifter Samling av husleie fra KO og HO 63xx Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Øk rap april feiervesenet - husleie Prosjektering 2 svømmehaller KS-100/ Bruk av Driftsfond og momskomp KS-100/ Øk rap april feier - ombygging Endr feier - bruk av Driftsfond Forprosjekt ny brannstasjon Midl. lokalervei&utemiljø øk.rap sept Bruk Driftsfond/momskomp øk rap sept Økt ramme arb.miljø Feiervesen øk.rap sept Bruk Driftsfond/momskomp øk rap sept Ekstern vurdering driftsform Midlertidig brannstasjon KS-029/17 - Omstillingsplan for KS-029/17 50%-st midlertidig Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

11 Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Til fordeling investering: Sentraladministrasjonen Kirken Kultur og skole Helse- og omsorg Vannsektoren Avløpssektoren Teknisk avdeling Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til Investeringfondet Avsetning til Tomteutv.fondet Egenkapital Momsrefusjon Bruk av investeringsfond Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk av Tomteutviklingsfondet Spillemidler lys Hellvik - Maurhole Spillemidler Langevann/Slettebø Sum egenkapital Udekket / udisponert

12 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye PC'er/servere IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Bruk av driftsfond KO fra R Oppgradering software (Office) Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Digitalisering Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene Oppgradering sak-/arkivløsing PC-er til elever med spesielle behov Egenkapitalinnskudd KLP Årlig egenkapitalinnskudd KLP Datasikkerhet Felles trådløs nettverksløsning Velferdsteknologi Oppgradering valglokalene Digitalisering Tilrettelegging turisme EN&H KF Samlet ramme avd

13 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny gravlund - Egersund Kirkestue ved Helleland kirke Samlet ramme avd

14 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk Rundevoll barnehage - nybygg Lagård ungdomsskole P-Bygget Eigerøy skole - nybygg og oppgradering Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle Rentefritt lån til EIK (5 år) Bruk av Driftsfondet - lån EIK Samlet ramme avd

15 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO Lysgården buss Nytt senter Lagård - omsorgsplan Bil Flyktningetjenesten Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn Kjøp andel bolig Hestnes Bruk av Investeringsfondet Kjøpe ut andre kommuner i IBO Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene) Mindre ombygging Frivillighetssentralen - lokal Samlet ramme avd

16 Vann og avløp Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Utbygging ny vannkilde Sanering vannledning Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Slettebø (forprosjekt sanering) Saneringsanlegg - Korsørveien Sanering Kjærlighetsstien VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen Sum vannforsyning Avløp Tiltak på avløpsnettet Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Slettebø (forprosjekt sanering) Saneringsanlegg - Korsørveien Nye kloakkpumpestasjoner Aase offentlig VA Sanering Kjærlighetsstien VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp Samlet ramme avd

17 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank Innløsning hus Sokndalsveien Utskifting mindre mannskapsbiler 4x Brann - klippeutstyr/redning Renovering kommunale broer Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) Tiltak på veianlegg Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Opprustning lekeplasser Renovering skoler/bygninger Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei Geovekst-prosjekt FKB Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerm Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh Turvei Langevann vest Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland Tomteutvikling EN&H KF Utskifting av traktor Vei og Utemiljø Utbygging Hestnes boligfelt Utbygging Ramsland boligfelt (byggetrinn 1) Lys tursti Hellvik - Maurholen Flomsikringsmidler 1101xx Ny brannstasjon midlertidig Nytt Kjøp av Gamle Prestegårdsvei Bruk av Investeringsfondet Tilskudd Husbanken Sopebil 1983 Gravemaskin (hjulgraver) Gravemaskin (belter) Egersund Torg - oppjustering Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)

18 Forkl./Not. Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Forklaring begreper/ Egne notater

19 FORKLARING AV BEGREPER Listen er felles for budsjett og regnskap. En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet. Akkumulert premieavvik(pensjon). Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad. Amortisert premieavvik(pensjon)... Årlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning foretas hvert år. Anleggsmidler. Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, pensjonsmidler samt utlån. Anordningsprinsippet Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet. Ansvar Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i regnskapet (4 sifret). Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret m.m Arbeidskapital.. Omløpsmidler kortsiktig gjeld. Balanse.. Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt egenkapitalen. Brutto driftsresultat Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter. Bundne fond. Består av midler som andre enn kommunen har øremerket spesielle formål. Driftsbudsjett/regnskap Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter. Egenkapital... Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, likviditetsreserve og kapitalkonto. Eksterne finansutg,/inntekter.. Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag. Estimatavvik(pensjon)... Antatte beregninger året før faktiske tall. Funksjon Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sifret). Eks. grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m. Interne finanstransaksjoner. Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk eller bruk av tidligere års mindreforbruk. Investeringsbudsjett/regnskap... Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m. Kapitalkonto. All av- og nedskriving samt aktivering av anlegg føres mot denne. I tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt kjøp og salg av aksjer og andeler. Konto-art... Beskriver type utgift eller inntekt(5sifret). Eks. lønnsutgift, billettsalg m.m Kontostreng.. Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagte(kostra). Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt. KOSTRA Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering. Likviditetsreserve.. Består av endringer i periodisering pålagt av staten. Memoriakonti Huskekonti ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner. Momskompensasjon. Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i rammetilskuddet. Netto driftsresultat. Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto driftsresultat) samt de ekstern finansutgiftene/inntektene. Nettorammer Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter. Omløpsmidler.. Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt innestående i bank i kasser. Premieavvik(pensjon) Innbetalt premie pensjon beregnet pensjonskostnad på beregningstidspunktet. Prosjekt. Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte regnskap. Regnskapsmessig merforbruk Det samme som underskudd. Regnskapsmessig mindreforbruk.. Det samme som overskudd. Ubundne fond.. Består av frie midler. Utestående fordringer Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt.

20 K-vedtak Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Kommunestyrets verbale vedtak Forklaring: Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

21 Eigersund kommune Budsjett 2018 og økonomiplan Kommunestyrets vedtak den , KS-sak 133/17 1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts- og investeringsbudsjett 2018 for Eigersund kommune vedtas. 2. Inntektsskatten for 2018 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2018 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 5 Budsjettrammene for 2018 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til: a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 7. Fra holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann på samme nivå som i Fra holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp på samme nivå som i Fra øker feiegebyret med +15%. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. e. En 100% stilling ved Sentraladministrasjonen som prosjektkoordinator FRAM. f. En 100% stilling ved Sentraladministrasjonen (innenfor digitalisering, datasikkerhet og personvern) omgjøres fra prosjektstilling til fast. g. En 50%-stilling innenfor forebyggende avdeling feier. h. En 100%-stilling innenfor Vann. i. En 100%-stilling innenfor Avløp. 11. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inkl. Startlån). 12. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på kroner. 13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 15. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.

22 % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2018 forutsatt driftsoverskudd. 18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond forutsatt driftsoverskudd. 20. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 22. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/ og omfatter også Kulturskolens tilbud. 23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet 24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 25. Et positivt premieavvik ut over budsjett - settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieavviksfondet og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2018 vedtas iht. vedleggene 6, 7, 8 og For eiendomsskatt 2018 vedtas følgende: a. Fra og med skatteåret 2018 foretas det en kontorjustering av eiendomsskattetakstene med +10%. Dette iht Eiendomsskatteloven 8 A-4 Kontorjustering. b. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. c. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for boligog fritidseiendommer til 4 promille. d. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 29. Senest i forbindelse med årsregnskap for 2017 skisserer rådmann en ny rutine for budsjettarbeidet fra 2018 for budsjettåret Målet med ny rutine er tidlig involvering om ramme, gode prosesser for innspill både internt og eksternt og samordnet gjennomgang for folkevalgte om endringsforslag i fremlagt budsjett. I prosessen med budsjett skal KOSTRA tall for Eigersund kommune, sammenliknet med tilhørende kommunegruppe og sammenliknbare kommuner, legges frem. 30. Rådmannen fremlegger en sak for politisk behandling vedrørende økte kostnader ved opparbeidelsen av ny gravlund. Saken belyser endringer i kostnader og endringer/tillegg i utførelse fra opprinnelig vedtak i kommunestyret. 31. Rådmannen fremlegger en sak som omhandler behovet for økte personalressurser innen vann og avløp for politisk behandling før eventuell utlysing. Behov, kostnader, omstilling i avdelingene og konsekvenser for avgifts regulativ utredes som en del av saken. 32. Rådmannen fremlegger en sak for politisk behandling som omhandler behovet for større maskinkjøp i teknisk avdeling. Saken skal omhandle behov, rutine for effektiv drift (timepris) og en drøfting av innleie fremfor eie. Saken skal også belyse kostnader ved kjøp og egendrift av sopebil sett opp mot å utlyse soping på anbud. 33. Oppdatert kostnad på tursti ved Langevann (etter norsk standard) fremlegges PTU før igangsetting.

23 34. Som en del av omstillingsarbeidet gjennomføres en ekstern gjennomgang av organisering og drift innenfor teknisk avdeling. Kostnader ved tjenesteproduksjon, sammenlikning med andre kommuner, organisering og gjennomføring av investeringsprosjekter samt tverrfaglig samkjøring belyses som grunnlaget for en politisk sak. 35. Rådmannen fremmer i samarbeid med Eigersund næring og havn KF en sak som omhandler prosjektering, opparbeiding og finansiering av infrastruktur og næringstomter på Kaupanes. 36. Fra og med 2019 kontor justeres grunnlaget for eiendomsskatt i henhold til prisutvikling. 37. Rådmannen fremlegger en sak om videre utbygging av Ramsland boligfelt. I saken belyses alternative løsninger for å frigi boligtomter på Helleland. 38. I sak om ny permanent brannstasjon vurderes brannsamarbeid med andre kommuner i Dalane og på Jæren, og effekten av eventuell samlokalisering av nødetater synliggjøres. Omstilling og effektivisering som en følge av nytt og moderne utstyr og nye lokaler belyses spesielt. 39. Forprosjekt Frivilligssentralen fremlegges for politisk behandling våren Det fremlegges en sak vedr bygging av livssynsnøytralt seremonibygg i tilknytning til gravlunden. 41. Det fremmes sak innen hvor tilbakeføring av T-08, brannvesenet - som belyser hva midlene skal finansiere og konsekvenser ved å endre disse. Økonomiplan 1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til økonomiplan vedtas og driftsog investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2018.

24 1A,2A, Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Budsjettforutsetninger (skjema 1A og 2A) Forklaring: Denne oversikten viser obligatoriske skjema i hht. forskriftene. Viser resultat for drift/investering og hvor mye som fordeles den enkelte avdeling.

25 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,00 Skatt på eiendom , , , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , , , ,00 Til bundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , , , ,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , ,00 Mer/mindreforbruk , , , , , ,00 2

26 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

27 Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Økonomiske oversikter drift Overs.drift Forklaring: Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene. Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og resultat i drift.

28 Økonomisk oversikt - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , , , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt , , , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån 0, , , , , ,00 2

29 Økonomisk oversikt - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsatt til bundne fond , , , , , ,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

30 Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Driftsbudsjett pr. avdeling Drift.pr.avd Forklaring: Denne oversikten viser nettosum pr. ansvar og totalt pr. avdeling i drift.

31 Sentraladm. - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: ORDFØRER KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KOMMUNEPLANUTVALGET PLANTEKNISK UTVALG LEVEKÅRSUTVALG FELLES BRUKERUTVALG ADMINISTRASJONSUTVALGET POLITISKE PARTI VALG KONTROLLUTVALG/REVISJONEN "JULEBYEN" NÆRINGSUTVIKLING ØVRIGE RÅD OG UTVALG TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFOR DIVERSE BEVILGNINGER TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR RÅDMANNSKONTORET INFORMASJON - WEB PROSJEKTKOORDINATOR FRAM PLANKONTORET REV.KOMMUNEPLAN OMRÅDEREGULERING EIE EIENDOMSFORVALTNING SIVILFORSVARET OLJEVERN BEREDSKAP POSTOMBRINGING KIRKELIG FELLESRÅD RELIGIØSE TROSSAMFUNN PERSONALSEKSJONEN BEDRIFTSHELSETJENESTE TRIVSELSFREMMENDE TILTAK ERKJENNELIGHETSGAVER OPPLÆRING LÆRLINGER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM HOVEDTILLITSVALGT (HTV) HOVEDVERNEOMBUD (HVO) OU FOND PERSONAL ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER IKT-KONTORET EDB ON-LINE SKATTEKONTORET REGNSKAPSKONTORET LØNNINGSKONTORET INTERNE TJENESTER SENTRALARKIV POLITISKE SEKRETARIAT SENTRALBORD/EKSPEDISJON TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER BAKKEBØ GÅRD FELLESKOSTNADER SENTRALADM T O T A L T

32 Kultur og oppvekst - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: SKOLE- OG OPPVEKSTADM PP-TJENESTEN OMSTILLING (MIDLERTID) KURS/OPPLÆRING KO KULTURADMINISTRASJON UTLEIE BYTELTET UNDERVISNING GENERELT SFO FELLES KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMM KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET EIGERØY SKOLE EIGERØY SFO EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE GRØNE BRÅDEN SKOLE GRØNE BRÅDEN SFO FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOL GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA HUSABØ SKOLE HUSABØ SFO HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA MORSMÅLSLÆRERE RUNDEVOLL SKOLE RUNDEVOLL SFO FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/F HELLELAND SKOLE HELLELAND SFO HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE HELLVIK SKOLE HELLVIK SFO HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE HUSABØ UNGDOMSSKOLE FORSTERKET AVD. HUSABØ U HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA LAGÅRD UNGDOMSSKOLE FORSTERKET AVD. LAGÅRD U LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA UTDANNINGSVALG EIGERSUND KULTURSKOLE HAPPY PLAYERS FYRFESTIVALEN LITTERATURFESTIVAL KULTURNATT KULTURFESTIVAL I DALANE SOMMERBASAR KULTURHUSET KINO KIOSK - KINO BIBLIOTEKET I EGERSUND VERDENS BOKDAG DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER TILSKUDD BARN OG UNGE TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM KULTURPRIS/KULTURSTIPEND

33 Kultur og oppvekst - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: TILSKUDD IDRETTSRÅDET TILSKUDD MUSIKKRÅDET FOLKEPULSEN FRIVILLIGHETSTILSKUDD NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET TV-AKSJONEN KULTURELLE SPASERSTOKK VOKSENOPPLÆRINGEN BARNEHAGER GENERELT TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE HUSABØ BARNEHAGE RUNDEVOLL BARNEHAGE SLETTEBØ BARNEHAGE HELLVIK BARNEHAGE TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOM BARNEVERNET I EIG -ENSL. MINDREÅRIG BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE ST INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER BARNVERNSVAKT BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUN BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMM PINGVINEN FRITIDSKLUBB AKT. FUNKSJONSHEMMEDE UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING UNGDOMSKONTAKTEN BOKAS DAG ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER T O T A L T

34 Helse og omsorgsavd. - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: HELSE- OG OMSORG ADM SYKKELBYEN VERTSKOMMUNE OPPTR.TILTAK FLYKTNINGER BOLIGSOSIALT PROSJEKT HUSBANKEN FOLKEHELSE MILJØRETTET HELSEVERN LOKALT KRISETEAM FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKH TEKNISKE HJELPEMIDLER LEGETJENESTER LEGEVAKT LEGEVAKTSTELEFON HÅ KOMMUNALT HELSESENTER LERVIKSGÅRDEN LEGESENTER DRIFTSTILSKUDD LEGER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER HELSESTASJON JORDMØDRE SOSIALE TJENESTER GENERELT SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER KVALIFISERINGPROGRAM VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTI FELLESUTGIFTER NAV EDRUSKAPSVERN FLYKTNINGSTJENSTEN "JA VI KAN" - PROSJEKT AKTIVITETSPLIKT-I ARBEID MATOMBRINGING ELDRE FRIVILLIGHETSSENTRALEN FELLESTJENESTER OR ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG) OMSORGSSTØNAD PRIVAT AVLASTNING STØTTEKONTAKTER BPA AKTIVITETSENTERET OKKA KLUBB MILJØTJENSTEN SLETTEBØ SLETTEBØ II MIDTSTUA SKOGSTJERNA HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBORG AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG KOORDINATOR-BARN OG UNGE HESTNES BORETTSLAG AVLASTNING UTENFOR INSTITUSJON IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP IBO EIGERSUNDS ANDEL PSYKISK HELSETEAM MILJØTERAPITEAM FOREBYGGING RUS - PR.STILLINGER RUSTEAM

35 Helse og omsorgsavd. - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: KOMM.FYRLYSSENTER KJERJANESET - ADMINSTRASJON KJERJANESET - KAFETERIA KJERJANESET - DAGSENTER KJERJANESET - BOFELLESSAKP KJERJANESET - SERVICELEIL TRANSPORTTJENESTEN LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON LUNDEÅNE - PSYKRIATRI LUNDEÅNE - ENKELTBRUKERE LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN NATTPATRULJE LAGÅRD-ADMINISTRASJON ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM ABC OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER ETG. LAGÅRD B/S-SENTER LAGÅRD-VASKERITJENESTER LAGÅRD-TEKNISK LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER SH - ØYEBLIKKELIG HJELP SH - HVERDAGSREHAB.TEAM T O T A L T

36 Teknisk avd. inkl VAR - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: ADMINISTRASJON - TEKNISK FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJO B&E - ENERGI EIENDOMMER B&E - BARNEHAGEBYGG B&E - UNDERVISNINGSBYGG B&E - IDRETTSBYGG B&E - HO-BYGG B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER B&E - KULTURBYGG B&E - ADM.BYGG B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER B&E - BAKKEBØ BORETTSLAG EIENDOMSTAKSERING OPPMÅLING-DELINGSLOV OPPMÅLING-HUSSTIKKING OPPMÅLING-GEODATA BRANN - BEREDSKAP BRANN - FOREBYGGENDE BJERKREIM BRANNVESEN FEIERVESENET LANDBRUKSKONTOR NATURFORVALTNING VILTSTELL PARKER IDRETTSANLEGG GRAVLUNDER KOMMUNALE VEIER/GATER VEI- OG GATELYS MASKINPARK (SELVFINANSIERT) VINTERVEDLIKEHOLD AVLØP OG RENSING T O T A L T

37 Fellesfunksjoner - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: PERSONALFORSIKRINGER PENSJONSORDNINGER PREMIEAVVIK PENSJON LØNNSPOTT FORSIKRINGER - TIL FORDELING T O T A L T

38 Inntekter/overføringer - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: SKATT OG INNTEKT OG FORMUE EIENDOMSSKATT STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER MVA-REFUSJON KOMPENSAJONSTILSKUDD TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN ØVRIGE STATSTILSKUDD STATSTILSKUDD FLYKTNINGER KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN RE T O T A L T

39 Finansposter - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: RENTER KONSESJONSKRAFT AKSJEUTBYTTE AVDRAG PÅ LÅN RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN DISPOSISJONSFOND OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSK ÅRETS TAP/OVERSKUDD T O T A L T

40 Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Driftsbudsjett pr. konto Dr. pr.konto Forklaring: Denne oversikten viser totalsum pr. konto i drift.

41 Driftsbudsjett pr. konto 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENT FAST LØNN TILLITSVALGTE ULEMPELØNN KVELD/NATT (FASTE) ULEMPELØNN LØR/SØNDAG (FASTE) HELLIGDAGSTILLEGG ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG INTRODUKSJONSSTØNAD VIKAR VED SYKEFRAVÆR (KORTTID) VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJO VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID VIKAR VED FERIE VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENIN VIKAR VED KURS/OPPLÆRING VIKAR M/REFUSJON KVELDS-/NATTILLEGG (TIMEBASERT) LØR-/SØNDAGSTILLEGG (TIMEBASERT) TILLEGGSBEMANNING ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGE SOMMERHJELP/SESONGHJELP OVERTID UTRYKNING ØVELSER ANDRE OPPDRAG ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLING FORSKJØVET ARBEIDSTID ANDRE TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELS BEFALSVAKT BEREDSKAPSVAKT STIPEND AVG.FRITT VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. T LØNN EGNE RENHOLDERE VIKARER/EKSTRAHJELP RENHOLDERE VIKARER/EKSTRAHJELP RENHOLDERE LØNN ORDFØRER OG VARAORDFØRER MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET PENSJONSUTGIFTER ÅRETS PREMIEAVVIK KLP ÅRETS PREMIEAVVIK SPK AMO.PREMIEAVVIK KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. K KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTE ABONNEMENT BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVIS ARBEIDSMATERIELL FRITT SKOLEMATERIELL MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVI INNKJØP AV MEDISINER MATVARER/KOSTHOLD BEVERTNING KIOSKVARER - AVG.PLIKTIG KJØP MELK I SKOLEN

42 Driftsbudsjett pr. konto 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR LEIE AV FILM UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKE ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISI TJENESTEFRIKJØP GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED KJØP AV DIVERSE TJENESTER BELYSNINGSMATERIELL EKSKURSJONER ELEVRÅDET BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE SELVKOST - INTERN BELASTNING ARBEIDSTØY FRIPLASSER MUSIKKSKOLEN GJØDNING FORDELTE UTGIFTER/INNTERNSALG FAST TELEFON - TELLERSKRITT MOBILTELEFON - TELLERSKRITT DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LE PORTO/FRANKERING BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME KOPIERING/TRYKKING INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIE MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON KURS/OPPLÆRING/KONFERANSER VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVI FAGLIG VEILEDNING SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG TELEFONGODTGJØRELSE OPPL.PLIKT HONORAR OPPL.PLIKTIG ANDRE OPPL.PLIKTIGE GODTGJØRELS REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKY DRIVSTOFF - BENSIN DRIVSTOFF - DIESEL ÅRSAVGIFTER VEDLIKEHOLD/SERVICE VASK OG REKVISITA PARKERINGSGEBYR STRØM FYRINGSOLJE KJØP FJERNVARME ALARMSYSTEMER PERSONALFORSIKRINGER (OGSÅ ELEV FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER VEKTERTJENESTER AFP-ORDNINGEN FORSIKRING KJØRETØY ELEV- OG BARNEHAGEFORSIKRING FJERNVARSLINGSTJENESTE HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD LEIE AV GRUNN

43 Driftsbudsjett pr. konto 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: FESTEAVGIFTER AVGIFTER/GEBYRER LISENSER KONTIGENTER INVENTAR KONTORUTSTYR IT- UTSTYR IT - PROGRAMMER BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR DIV. INVENTAR OG UTSTYR MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER LEIE AV TRANSPORTMIDLER LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEASINGBILER-INTERN BELASTNING LEASING/LEIE VELFERDSTEKNOLOGI KJØP AV MASKINER OG UTSTYR LEIE AV MASKINER OG UTSTYR LEASING AV MASKINER OG UTSTYR VEDLIKEHOLD GENERELT VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR VEIVEDLIKEHOLD SOMMER (TJENESTE VVEIEDLIKEHOLD VINTER (TJENESTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKN VEDLIKEHOLD BYGNINGER (UTENDØRS KJØP FRA ANDRE-RENOVASJONSTJ. (V KONTORMASKINER TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT BYGG OG ANLEGG - BRANNVARSLING BYGG OG ANLEGG - HEISANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENER VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTY VEIVEDLIKEHOLD SOMMER (MATERIEL VEIVEDLIKEHOLD VINTER (MATERIELL INTERNKJØP DVPRO (TEKNISK) LEIEVASK V/VASKERI JURIDISK BISTAND GENERELLE RÅDGIVINGSTJENESTER F ANDRE KONSULENTTJENESTER KONTROLLUTVALG - REVISJON BEKREFTELSE - REVISJON FORVALTNINGSREVISJON REGNSKAPSREVISJON KJØP AV TOLKETJENESTER INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) INTERNKJØP KJØKKEN LAGÅRD-MØTEM KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOM OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RUS RENOVASJONSTJENESTER GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER NÆRINGSMIDDELKONTROLL/MILJØHYG EIGERSUND KOMMUNE KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKO DRIFTSAVTALER

44 Driftsbudsjett pr. konto 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆRB OVERFØRINGER TIL STATEN/STATL. FO BETALT MOMS DRIFT OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNE ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE SOSIALHJELP BOLIGTILSKUDD TILSKUDD TIL INTERKOMM.ARKIV (IKA) TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD KOMM.TILSKUDD POLITISKE PARTI TILSKUDD TIL 17. MAI M.V TAP PÅ KRAV ERSTATNINGER REF.EGENANDELER LEGEVAKT REFUSJON ASS.PRIVATE BARNEHAGER OVERFØRINGER TIL EGNE KOMMUNAL ENDRING TIL RAMMENIVÅ LØNNSPOTT TIL FORDELING RENTEUTGIFTER M.V KALKULATORISKE UTGIFTER AVDRAG PÅ LÅN SOSIALE UTLÅN AVSETNING TIL DRIFTSFOND AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum utgifter BRUKERBETALINGER BRUKERBETALINGER - TRANSPORT MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING KANTINEDRIFT/MATSERVERING AVG.FR DELTAKERAVGIFT PURREGEBYR DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FR BILLETTINNTEKTER HUSLEIE UTLEIE SKOLER/HALLER/ANLEGG ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL ÅRSAVGIFT ETTER MÅLT FORBRUK AVG TILKNYTNINGSAVGIFT AVG.PL KIOSKSALG AVG.PL REKLAMEINNTEKTER AVG.PL ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL BILLETTINNT. (KINO) AVG.PL SALG AV MAT KJØKKENET AVG.PL SALG AV MAT KANTINEN KJØKKENET A JORDBRUK AVG.PL SKOGBRUK/SAGBRUK AVG.PL FORDELTE UTGIFTER INTERNSALG DVPRO (TEKNISK) KJØKKEN LAGÅRD-INTERNSALG EGNE SELVKOST VANN

45 Driftsbudsjett pr. konto 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: SELVKOST AVLØP SELVKOST BYGGESAK ANNEN SELVKOSTFORDELING NORSKUNDERVISNING UTLENDINGER ANDRE REF.FRA STATEN TILSK.RESS.KR.BRUKERE REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER REF.MOMS DRIFT REF. FRA FYLKESKOMMUNEN REF. FRA ANDRE KOMMUNER ANDRE REFUSJONER PRIVATE ANSATTES TREKK INTERNSALG RAMMETILSKUDD NETTO INNTEKSTUTJEVNING SKJØNNSMIDLER INNBYGGERTILSKUDD VERTSKOMMUNETILSKUDD BOSTØTTE BOTILSKUDD FRA HUSBANKEN ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGE SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE EIENDOMSSKATT - ANNEN FAST EIEND EIENDOMSSKATT NÆRING KONSESJONSAVGIFT BEVILLINGSAVGIFT ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE RENTER AV BANKINNSKUDD RENTER AV INNSKUDD FOND RENTER FRA ELVERK RENTER STARTLÅN RENTER VED FOR SEN BETALING MV KALKULATORISKE INNTEKTER FINANSBELASTET INV.PROSJEKT AKSJEUTBYTTE AVDRAG PÅ UTLÅN(SOS.LOVGIV ) BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND BRUK AV DRIFTSFONDET BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter T O T A L T

46 Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Økonomiske oversikter investeringer Overs.invest Forklaring: Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene. Viser sum inntekter, utgifter og finansieringsbehov i investering.

47 Økonomisk oversikt - investering 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , , , , ,00 Statlige overføringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter og omkostninger ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , , , ,00 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån , , , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , , , , , ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

48 Økonomisk oversikt - investering 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

49 Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Investeringer pr. prosjekt Forklaring: Denne oversikten viser det enkelte investeringsprosjekt, budsjetterte utgifter og finansiering. Inv.pr.prosj.

50 Investeringer pr.prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V:25 Prosjekt: ELEKTRONISKE SKJEMA (INF IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: ELEKTRONISKE SKJEMA Prosjekt: NYE PC'ER /SERVERE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: NYE PC'ER /SERVERE Prosjekt: FELLES TRÅDLØS NETTVERK IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: FELLES TRÅDLØS NETTV Prosjekt: FELLES NETT IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: FELLES NETT Prosjekt: VELFERDSTEKNOLOGI IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: VELFERDSTEKNOLOGI Prosjekt: OPPGRADERING SOFTWARE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRADERING SOFTW Prosjekt: IKT SKOLENE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: IKT SKOLENE Prosjekt: INTEGRASJON MELLOM ULIK IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: INTEGRASJON MELLOM Prosjekt: IKT UTSTYR BARNEHAGENE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: IKT UTSTYR BARNEHAGE Prosjekt: OPPGRADERING SAK-/ARKIVL IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRADERING SAK-/AR Prosjekt: OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO Prosjekt: OPPGRADERING VALGLOKAL IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRADERING VALGLO Prosjekt: DIGITALISERING IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: DIGITALISERING Prosjekt: IKT-SIKKERHET IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: IKT-SIKKERHET

51 Investeringer pr.prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V:25 Prosjekt: ELEV PC'ER - SPESIELLE BEH IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: ELEV PC'ER - SPESIELLE Prosjekt: OPPGR. FELLES UTSTYR/SER IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGR. FELLES UTSTYR Prosjekt: 1117 IP-TELEFONI IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: 1117 IP-TELEFONI Prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP KJØP AV AKSJER OG ANDELER Sum prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP Prosjekt: 1122 EGENKAPITALINNSKUDD KLP ( KJØP AV AKSJER OG ANDELER Sum prosjekt: 1122 EGENKAPITALINNSKUDD K Prosjekt: 1140 HESTNES BOLIGFELT BYGGETR KJØP AV TJ.- DIVERSE SALG AV FAST EIENDOM Sum prosjekt: 1140 HESTNES BOLIGFELT BYG Prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN UTLÅN HUSBANKMIDLER BRUK AV LÅN Sum prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN Prosjekt: 1199 UBRUKTE MIDLER AVSETNING TIL INVESTERINGFONDET BRUK AV LÅN Sum prosjekt: 1199 UBRUKTE MIDLER Prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE-NYBYGG OG O KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE-NYBYGG Prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TIL SK INVENTAR (VERDI OVER ) Sum prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TI Prosjekt: 1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYNSKR KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYN Prosjekt: 1227 HUSABØ U.SKOLE - NYTT TAK/E KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1227 HUSABØ U.SKOLE - NYTT T Prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE -NYB KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE Prosjekt: 1311 KJØPE UT ANDRE KOMMUNER I 3

52 Investeringer pr.prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEG Sum prosjekt: 1311 KJØPE UT ANDRE KOMMUN Prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PROSJ KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PR Prosjekt: 1333 INVENTAR H&S INVENTAR (VERDI OVER ) Sum prosjekt: 1333 INVENTAR H&S Prosjekt: 1335 FLYKTNINGETJENESTEN - BIL KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1335 FLYKTNINGETJENESTEN Prosjekt: 1338 NØKKELBOKSER HJEMMESYKE TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR Sum prosjekt: 1338 NØKKELBOKSER HJEMMES Prosjekt: 1342 AVLASTNINGSBOLIG BLÅSENBO KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1342 AVLASTNINGSBOLIG BLÅS Prosjekt: 1345 OMBYGGING FRIVILLIGHETSSEN KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1345 OMBYGGING FRIVILLIGHET Prosjekt: 1372 SYKKELPARKERING SKOLENE KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1372 SYKKELPARKERING SKOL Prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER Prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG Prosjekt: 1423 EGERSUND TORG - OPPJUSTER KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1423 EGERSUND TORG - OPPJU Prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILU KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING F Prosjekt: 1577 KIRKESTUE VED HELLELAND KI KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1577 KIRKESTUE VED HELLELAN Prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLU Prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILDE 4

53 Investeringer pr.prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V: KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILD Prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SENTRUM KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SEN Prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET KJØP MATR.- GRØFTEARBEID Sum prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET Prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON Prosjekt: 1653 AASE OFFENTIL VA KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1653 AASE OFFENTIL VA Prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTR KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.S Prosjekt: 1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKVEIEN KJØP AV TJ.- DIVERSE KJØP MATR.- GRØFTEARBEID Sum prosjekt: 1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKV Prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET Prosjekt: 1707 GEOVEKST-PROSJEKT FKB TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR Sum prosjekt: 1707 GEOVEKST-PROSJEKT FKB Prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅLAGT TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR Sum prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅL Prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASING H KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASI Prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG Prosjekt: 1712 REG.PLAN RAMSLAND KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1712 REG.PLAN RAMSLAND Prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJE KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPR

54 Investeringer pr.prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2018/V: /V: /V: /V:25 Prosjekt: 1719 KRYSSUTBEDRING SVANAVÅG KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1719 KRYSSUTBEDRING SVANA Prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Prosjekt: 1813 EGERSUNDHALLEN - SKIFTE VIN KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1813 EGERSUNDHALLEN - SKIFT Prosjekt: 1830 RENOVERING KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1830 RENOVERING Prosjekt: 1905 SANERINGSANLEGG MOTALTAV KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1905 SANERINGSANLEGG MOTA Prosjekt: 1906 SANERINGANLEGG NONSFJELL KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1906 SANERINGANLEGG NONSF Prosjekt: 1907 SANERINGSANLEGG ØV. PREST KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1907 SANERINGSANLEGG ØV. P Prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR KJØP AV MASKINER OG UTSTYR(OVER Sum prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK Prosjekt: 1984 NY GRAVEMASKIN(HJULGRAVE KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1984 NY GRAVEMASKIN(HJULGR Prosjekt: 1985 NY GRAVEMASKIN (BELTER KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1985 NY GRAVEMASKIN (BELTER Prosjekt: 1987 BRANNBIL KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1987 BRANNBIL Prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERINGER SALG AV FAST EIENDOM REF. MOMS INVESTERINGER AVDRAG FRA ELVERK BRUK AV INVESTERINGSFONDET Sum prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERIN T O T A L T

55 Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Kontoplanens oppbygging Forklaring: Denne oversikten viser hvilke ansvar/ resultatenheter vi har. Kontoplan

56 KONTOPLANENS OPPBYGGING SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 PLANTEKNISK UTVALG 1015 LEVEKÅRSUTVALG 1023 FELLES BRUKERUTVALG 1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET 1030 POLITISKE PARTI 1031 VALG 1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 1076 JULEBYEN 1080 NÆRINGSFONDET 1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 1082 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF 1085 KONTINGENT KOMM.SENTRALFORBUND 1087 OMSTILLINGSKOMMUNE 1090 DIVERSE BEVILGNINGER 1097 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR TILLEGGSBEVILGNINGER 11 RÅDMANNSKONTORET 1100 RÅDMANNSKONTORET 1101 INFORMASJON WEB 1104 OMSTILLING(LEAN) 1111 PLANKONTORET 1112 REV.KOMMUNEPLAN 1113 OMRÅDEREGULERING KAUPANES 1114 OMRÅDEREGULERING EIE 1120 EIENDOMSFORVALTNING 1130 SIVILFORSVARET 1132 OLJEVERN 1133 BEREDSKAP JULI 1140 POSTOMBRINGING 1150 KIRKELIG FELLESRÅD 1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN 12 PERSONAL-/ORG.UTVIKLING 1200 PERSONALSEKSJONEN 1205 BEDRIFTSHELSETJENESTE 1206 SYKEFRAVÆRSARBEIDE 1210 TRIVSELSFREMMENDE TILTAK 1211 ERKJENNELIGHETSGAVER 1230 OPPLÆRING 1231 LÆRLINGER 1250 HOVEDTILLITSVALGT (HTV) 1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO) 1290 FELLESTJENESTER FRA PERSONAL 1295 OU FOND PERSONAL 13 ØKONOMI/MERKANTILE STØTTEFUNKSJONER 1300 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER 1310 IKT-KONTORET 1311 EDB ON-LINE 1320 SKATTEKONTORET 1321 REGNSKAPSKONTORET 1322 LØNNINGSKONTORET 1331 SENTRALARKIV 1340 POLITISKE SEKRETARIAT 1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON 1343 WEB/PORTAL 14 NÆRING 1400 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER 1410 NYDYRKNING/DYREVERNNEMD 1460 SKOGEINDOMMER 19 FELLESKOSTNADER 1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADMINISTRASJONEN 2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING 21 ADMINSTRASJON 2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM PP-TJENESTEN 2103 OMSTILLING(MIDLERTIDIG) 2104 KURS/OPPLÆRING KO 2105 KULTURADMINISTRASJON Side 1

57 2106 DESENTRALISERT KOMP.UTVIKLING(PR) 2110 UTLEIE BYTELTET 22 SKOLER 2200 UNDERVISNING GENERELT 2201 SFO FELLES 2203 KULTURSKOLETILBUD FUNK.HEMMEDE 2210 EIGERØY SKOLE 2211 EIGERØY SFO 2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE 2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE 2221 GRØNE BRÅDEN SFO 2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE 2224 GRØNE BRÅDEN ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 2230 HUSABØ SKOLE 2231 HUSABØ SFO 2233 SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING 2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 2235 MORSMÅLSLÆRERE 2240 RUNDEVOLL SKOLE 2241 RUNDEVOLL SFO 2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL SKOLE 2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 2250 HELLELAND SKOLE 2251 HELLELAND SFO 2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE 2260 HELLVIK SKOLE 2261 HELLVIK SFO 2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE 2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE 2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U LAGÅRD UNGDOMSSKOLE 2281 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U LAGÅRD U. ASSISTENTER SFO/SKOLE 2292 KUNNSKAPSLØFTE 2293 UTDANNINGSVALG 2295 ARBEIDSLIVSFAG 23 KULTUR 2310 EIGERSUND KULTURSKOLE 2311 HAPPY PLAYERS 2312 FYRFESTIVALEN 2313 LITTERATURFESTIVAL 2314 KULTURNATT 2315 KULTURFESTIVAL I DALANE 2320 KULTURHUSET 2330 KINO 2331 KIOSK - KINO 2340 BIBLIOTEKET I EGERSUND 2349 VERDENS BOKDAG 2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG 2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER 2353 TILSKUDD REHABILITERING/NYBYGG 2354 TILSKUDD BARN OG UNGE 2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM 2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET 2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET 2359 FOLKEPULSEN 2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET 2393 TV-AKSJONEN 2394 FISKERIETS DAG 2395 KULTURELLE SPASERSTOKK 24 VOKSENOPPLÆRING 2410 VOKSENOPPLÆRINGEN 25 BARNEHAGER 2500 BARNEHAGER GENERELT 2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER 2503 KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGER 2504 FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH 2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE 2530 HUSABØ BARNEHAGE 2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE 2550 SLETTEBØ BARNEHAGE 2560 HELLVIK BARNEHAGE 2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE 27 BARNEVERN 2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) 2721 BARNEVERNET TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2723 BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE ENSLIGE MINDREÅRIGE 2725 BARNEVERN NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER 2727 BARNEVERNSVAKT Side 2

58 2731 BARNEVERNET TILTAK I LUND KOMMUNE 2741 BARNEVERNET TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE 28 UNGDOMSARBEID 2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE 2820 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2821 OKKA FESTIVAL 2830 UNGDOMSKONTAKTEN 2831 SLT 2832 BARNEFATTIGDOM 2833 FORELDRESTØTTENDE TILTAK INTR.PRG ÅNNFLIIK 29 KORTVARIGE PROSJEKT 2911 BOKAS DAG 2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER 2917 KULTURELL SKOLESEKK 2918 RAMMEPLAN BARNEHAGER 2920 INKL.BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ 2921 OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJON ( ) 3 HELSE & OMSORG 31 ADMINSTRASJON 3100 H. & OMSORG ADM SYKKELBYEN 3106 VERTSKOMMUNE 3107 OPPTR.TILTAK FLYKTNINGER 3149 MILJØVAKTMESTER 3150 BOLIGSOSIALT PROSJEKT HUSBANKEN 3151 AKTIV HVERDAG (FORSKNINGSPORSJEKT) 3152 VELFERDSTEKNOLOGI (PROSJEKTMIDLER) 3153 BARNEFATTIGDOM SOMMERAKT BPA OPPLÆRINGSMIDLER 3155 ABS OPPLÆRING 3156 RECOVERY MESTRINGSENHETEN (PROSJEKT) 3157 VELFERDSTEKNOLOGI MILJØTJENESTEN (PROSJEKT) 3158 DIGITAL AKTIVITESMEDISIN (PROSKJEKT) 3159 LOKALE DEMENS AKTIVITETER 3160 AKUTTMED.FORSK.-KOMPETANSEMIDLER 3161 SAMSPILL PÅRØRENDE OG FRIVILLIGE (PR) 3162 GODE PASIENTFORLØP (PR) 32 HELSETJENESTER 3201 FOLKEHELSE 3210 MILJØRETTET HELSEVERN 3212 LOKALT KRISETEAM 3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE(HÅNDVERKHUSET) 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER 3230 LEGETJENESTER 3231 LEGEVAKT 3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ 3234 KOMMUNALT HELSESENTER 3235 LERVIKSGÅRDEN LEGESENTER 3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER 3250 HELSESTASJON 3251 JORDMØDRE 33 SOSIALE TJENESTER 3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT 3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER 3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER 3305 KVALIFISERINGSPROGRAM 3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK 3308 FELLESUTGIFTER NAV 3309 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PROGR) 3310 EDRUSKAPSVERN 3311 FLYKTNINGETJENESTEN 3312 «JA VI KAN» - PROSJEKT 3321 MATOMBRINGING ELDRE 3322 TILSKUDD ETABLERING 3323 BOTILSKUDD 3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 3327 FRIVILLIGHETSSENTRALEN - SYDENREISE 34 FELLES 3410 FELLESTJENESTER OR 3412 OMSORGSLØNN 3414 PRIVAT AVLASTNING 3415 STØTTEKONTAKTER 3416 BPA 35 SONER 3501 AKTIVITESENTERET 3506 OKKA KLUBB Side 3

59 3530 MILJØTJENESTEN SLETTEBØ 3531 SLETTEBØ II/MIDTSTUA 3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/LAGÅRD 3570 MILJØTJENESTEN SENTRUM/BLÅSENBORG 3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG 3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE 3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESSKAP 3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL 3590 PSYKISK HELSETEAM 3591 MILJØTERAPITEAM 3593 RUSTEAM 3594 MILJØTERAPI I BOLIG 3595 KOMM.FYRLYSSENTER 36 BO- OG SERVICESENTRE 3600 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER 3601 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER 3603 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER 3604 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER 3605 TRANSPORTTJENESTEN 3610 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER 3611 PROSJEKT-LUNDEÅNE B/S-SENTER 3612 ENKELTBRUKERE LUNDEÅNE B/S-SENTER 3613 BOFELLESSKAP- LUNDEÅNE B/S-SENTER 3615 NATTPATRULJE 37 SJUKEHEIMER 3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON ETG.LAGÅRD SJ.-LINDRENDE BEH ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM ABC OG 2.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER ETG. LAGÅRD B/S-SENTER ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER 3731 LAGÅRD-VASKERITJENESTER 3732 LAGÅRD-ADM.SIR 3733 LAGÅRD-TEKNISK 3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT 3752 SH UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 3853 SH ØYEBLIKKELIG HJELP 3757 SH HVERDAGSREHAB.TEAM 6 TEKNISK AVDELING 61 ADMINISTRASJON 6100 ADMINISTRASJON TEKNISK 6103 TILTAKSMIDLER 2017 SYSSELSETTING 6104 TILTAKSMIDLER 2016 SYSSELSETTING 6110 DRIFT AV BASER/BILER 6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPMÅLING 62 BYGGESAKER 6210 BYGGESAKER 6211 REGIONANTIKVAR 63 BYGNINGER 6310 BYGG & EIENDOM(B&E) - ADMINISTRASJON 6311 B&E ENERGI EIENDOMMER 6313 B&E ENERGI BARNEHAGEBYGG 6314 B&E ENERGI UNDERVISNINGSBYGG 6315 B&E ENERGI IDRETTSBYGG 6316 B&E ENERGI HO-BYGG 6317 B&E ENERGI KOMM.UTLEIEBOLIGER 6318 B&E ENERGI KULTURBYGG 6319 B&E ENERGI ADM.BYGG 6320 B&E ENERGI ANDRE BYGG OG EIENDOMMER 6399 B&E - BAKKEBØ BORETTSLAG 64 OPPMÅLING 6110 OPPMÅLING 6411 EIENDOMSTAKSERING 6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV 6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING 6415 OPPMÅLING-GEODATA 65 BRANNVERN 6510 BRANN - BEREDSKAP 6511 BRANN FOREBYGGENDE 6512 BJERKREIM BRANNVESEN 6520 FEIERVESENET 67 UTEMILJØ 6710 NATURFORVALTNING 6711 VILTSTELL 6712 FISKESTELL 6715 EIGERØY FYRSTASJON 6716 MAURHOLEN STASJON Side 4

60 6720 PARKER 6730 IDRETTSANLEGG 6740 SMÅBÅTHAVNER 6750 GRAVLUNDER 6770 KOMMUNALE VEIER/GATER 6771 VEI- OG GATELYS 6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 6776 MASKINPARK (SELVFINANISIERT) 6777 VINTERVEDLIKEHOLD 6790 FLOMTILTAK-EGENAKTIVITET 68 VANN, AVLØP OG RENOVASJON 6820 VANNFORSYNING 6830 AVLØP OG RENSING 6840 RENOVASJON 7 FELLESUTGIFTER 7410 PERSONALFORSIKRINGER 7420 SKADEFORSIKRINGER 7430 PENSJONSORDNINGER 7431 PREMIEAVVIK PENSJON 7490 LØNNSPOTT 8 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V. 80 INNTEKTER 8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE 8010 EIENDOMSSKATT 8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER 8041 MVA-REFUSJON 8042 INV.TILSKUDD GR KOMPENSASJONSTILSKUDD 8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN 8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD 8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN) 9 RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTNADER M.V. 90 FINANSPOSTER 9000 RENTER 9005 AMORTISERINGSTILSKUDD 9008 KONSESJONSKAFT 9009 AKSJEUTBYTTE 9010 AVDRAG PÅ LÅN 9011 FIN.DEKNING MASKINPARK 9020 MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN 9030 DEKN./DISPONERING TIDLIG. TAP/OVERSKUDD 9040 DISPOSISJONSFOND 9050 BUNDNE DRIFTSFOND 9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET Side 5

61

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan

Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H

Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Inntekter, finansposter og resultat Forslag lagt fram i formannskapet 28.11.18 AP og H Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet 105/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Eigersund kommune 18.11.2015 Behandling i Formannskapet Nytt dokument i saken: - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan

Budsjett 2018 Økonomiplan Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Administrasjonens bud s j ettfo rs l a g EIGERSUND KOMMUNE Sammen for alle FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2018 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2017 ( )

Budsjett og økonomiplan 2017 ( ) Vedtak Budsjett og økonomiplan 2017 (2017-2020) Budsjett og økonomiplan 2017 (2017-2020) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 17/126 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 17/126 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.11.2017 Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 17/126 Journalpostløpenr.: 17/21251 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2019 ( )

Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Vedtak Budsjett og økonomiplan 2019 (2019-2022) Budsjett og økonomiplan 2019 (2019-2022) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Aktuelle budsjett og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider

Aktuelle budsjett og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2019 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2019 08.10.2018 Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 MILJØUTVALGET 1015 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 1016

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2017 ( )

Budsjett og økonomiplan 2017 ( ) Forslag Budsjett og økonomiplan 2017 (2017-2020) Budsjett og økonomiplan 2017 (2017-2020) Forklaring: Denne oversikten viser rådmannens forslag samt nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer