Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for kreftbehandling SSHF"

Transkript

1 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 5 Lungekreft Sist oppdatert Sørlandet sykehus HF

2 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 10 INNHOLD 1. Bakgrunn Forekomst Organisering av dagens behandlingstilbud ved SSHF Beskrivelse av kvalitet (overlevelse, komplikasjoner, palliasjon og pasienttilfredshet) Beskrivelse av ventetider/flaskehalser Beskrivelse av effektivitet Tiltak og tidsplan for å oppnå ønsket kvalitet Kompetanse Ressurstilgang Samhandling Organisering Metoder for monitorering av resultater og komplikasjoner Forenklet behandlingslinje med fokus på henvisning, utredning, behandling og oppfølging... 10

3 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 3 av Bakgrunn 1.1 Forekomst Lungekreft utgjør ca 10 % av alle krefttilfeller i Norge. Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge. Norsk lungekreftgruppes handlingsprogram ( ) beregner at lungekreftinsidensen i 2020 vil være økt med % fra dagens nivå. Lungekreft er den nest hyppigste krefttype hos menn og tredje hyppigste hos kvinner i Norge. Forekomsten blant kvinner er økende. I 2009 ble det diagnostisert 2648 nye lungekrefttilfeller i Norge, 2060 døde samme år av sykdommen. I Dr. Heidi Rolkes doktorarbeid Lung cancer in Agder counties in Southern Norway så man på alle pasienter utredet og diagnostisert med lungekreft på SSHF i en 3 årsperiode ( ). Det ble diagnostisert 479 pasienter, 42 % kvinner. Halvparten ble henvist til lungelege innen 3 uker (median) etter å ha oppsøkt fastlegen første gang med symptomer på mulig ondartet lungesykdom. 71 % ble sett av lungelege innen 1 uke etter henvisning. 52 % hadde fått diagnosen og var informert om sin sykdom innen 2 uker etter mottatt henvisning, 68 % innen 3 uker. 62 % startet behandling innen 1 måned etter første kontakt med lungelege. 1.2 Organisering av dagens behandlingstilbud ved SSHF Utredning Pasienter med mistanke om lungekreft blir henvist til lungeseksjon/ lungelege på SSA, SSF og SSK. Henvisende instans er som regel fastlege, en del pasienter blir også henvist fra avdelinger der pasienten har fått påvist suspekte forandringer på sykdom/spredning som tilfeldig funn eller grunnet symptomer. o SSA: Utredning av lungekreft ved SSA foregår fortløpende, og skiller seg ikke av betydning fra SSK. Det er i hovedsak det samme forløp; henvisninger vurderes fortløpende, bronkoskopi er tilgjengelig alle hverdager, videre utredning med lungefunksjonsundersøkelser, stadieinndeling (EUS/UL/CT inkl CT veiledede biopsier) etter indikasjon/behov, og det er kort ventetid på alle undersøkelser som gjøres ved SSA. Ved behov samarbeider vi godt med SSK, slik at en CT- veiledet biopsi av pasient kan gjøres her ved ventetid der, og en EUS kan gjøres der ved behov for oss (og ikke skopør her akkurat da). Ved SSA brukes bl.a. dagpost i utredningen, og lege fyller da ut et arbeidsskjema, slik at nødvendige journalopplysninger, blodprøver, lungefunksjonsundersøkelser, bronkoskopi evt. annen undersøkelse for prøvetaking, samkjøres samme dag. Alle vevsprøver/celleprøver sendes som hasteprøver/cito OUS (RH), med telefonisk tilbakemelding ila 2(-3) dager. Opplegget er meget godt innarbeidet gjennom en årrekke, og fungerer særdeles tilfredsstillende.

4 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 4 av 10 Videokonferansemøte med OUS / RH ukentlig. Godt samarbeid med SFK med bl.a. ukentlige videomøter. o SSF: Tett samarbeid med SSK. Henvisning (gjerne telefonisk) fra fastlegen etter røntgen thorax med eller uten CT. Dersom ingen CT bestilles dette samtidig med vurdering av henvisningen og med frist innen en uke. Samtidig planlegges og gjennomføres prediagnostikk (lab, ekg, lungefunksjon, evt. blodgass) og bronkoskopi samme dag som det gjøres CT, evt. neste hverdag. Histologi sendes CITO til avdeling for patologi, SSK. Dersom perifer lesjon, mediastinale lymfeknuter osv. henvises (skriftlig og telefonisk) til SSK for bronkoskopi, ved perifer biopsi CT-veiledet biopsi, EUS og/eller EBUS. Under utredningsperioden pleier vi å tilknytte pasienten til onkologisk enhet (fungerer som kontaktperson). Pasientens situasjon diskuteres på thoraxmøtet, SSK (SSF deltar på videokonferanse). Ellers vises til notatet fra SSK, dette gjelderavdeling for patologi, SFK og pasienter med kurativt behnadlingsopplegg, OUS). Viktig: Dersom det ikke er lungelege tilgjengelig ved SSF (ferie, permisjon eller fri) sendes henvisninger med mistanke om lungekreft direkte videre til lungeseksjonen, SSK (telefonkontakt i tillegg?) o SSK: Henvisninger fra fastlege vurderes hver, senest annenhver dag. Ved mistenkt lungekreft på røntgen thorax utført på Røntgensenteret, Kristiansand, anbefales videre utredning med CT thorax/øvre abdomen utført SSK. Lav terskel for at henvisende leger kan kontakte overlege på lungeseksjonen på telefon ved mistanke om lungekreft og avtale rask utredning. Lungelege tar så snart som mulig, som regel samme dag eller dagen etter at henvisningen er vurdert stilling til hva slags utredning som er hensiktsmessig og bestiller disse undersøkelsene, med frist innen få dager-1 uke. ( Se punkt 2.4 for planlagt endring.) Bronkoskopier gjøres hver hverdag, utfordring med lav spesialistbemanning gjennom sommeren. Ved behov for CT-veiledede lungebiopsier ses pasienten snarest av lungespesialist for å gjøre nødvendige forundersølelser (lungefunksjonsundersøkelse, EKG, klinisk us., mm) og vurdere risiko ved prosedyren. Nylig bedret kapasitet på røntgen avd., SSK grunnet økning til 2 CT-maskiner, til nå kun tilbud til 2 CT-veiledede lungebiopsier hver tirsdag grunnet stor pågang på CT-maskin. Utfordring : perioder med mangelfull dekning av radiolog med kompetanse til biopsi. Ventetid opptil 2 uker. Ved lang ventetid kontaktes SSA. Pasienten er innlagt sengepost fra dagen før til noen timer etter undersøkelsen. Biopsier sendes som hasteprøver til Avdeling for patologi, SSK, som gir ut foreløpige svar til rekvirenten telefonisk. Svar stort sett så snart teknisk mulig, 1-3 dager. Spesialundersøkelser (som EGFR-mutasjonsanalyse) sendes OUS, svartid nå ca 1 uke. Pasientens tilstand diskuteres på lokale ukentlige tverrfaglige thoraxmøter med dedikert radiolog, onkologer og lungespesialister til stede. Ved mulighet for kurativ behandling meldes pasienten til ukentlig tverrfaglig møte med thoraxradiolog, thoraxkirurg, lungemedisinere, onkologer, med flere, på OUS, videokonferanse. Ved antatt kurativ behandlingsmulighet henvises pasienten tidligst mulig i utredningen til PET-CT, OUS. Lungeseksjonen, SSK disponerer for få timer, 1 time/uke, ventetid 2-3uker. o SSHF: For å avklare stadieinndeling ofte indikasjon for ultralydveiledede prøver via spiserør (EUS) eller luftveier (EBUS). Svært bra service fra gastroseksjonen, SSK og SSA på EUS, men ventetid på EBUS som utføres annet sted i Helse

5 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 5 av 10 Sør-Øst. EBUS planlagt anskaffet på SSK i løpet av 2012, skal tilbys alle pasienter SSHF.

6 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 6 av 10 Behandling: o Strålebehandling SFK, SSHF: Ventetid ca 2 uker. I 2011 behandlet 101 pasienter med 125 serier, 81 pasienter palliativt (102 serier), 3 med intensjon lokal kontroll, 17 pasienter med kurativ intensjon (20 serier). o Kirurgisk behandling: Ventetid på OUS, anslagsvis 2-3 uker? o Stereotaktisk strålebehandling: Ventetid på OUS, anslagsvis 2-3 uker? o Cytostatikabehandling: o SSK: Dagbehandling i lungeseksjonens lokaler. (Dagenhet for lungekreftbehandling, DLK) Tilbys 2, ved behov 3 dager /uke. Lungelege har ansvar. Ved peroral B-kur (dag 8): Pasienten tar blodprøver hos fastlege med kopi til DLKs lege, sykepleier på DLK ringer pas. etter avtale med lege og pasienten tar peroral cytostatika i hjemmet. o SSF: mulighet for kjemoterapi 5 dager/uke, ingen vesentlig ventetid, maks 2-3 dager, som er relatert til bemanning eller for lite romkapasitet! God tilgang til lindring, palliative pasienter tilknyttes tidlig. God kontakt også til førstelinjetjenesten (inkludert fastlegene og omsorgsentre), god og rask tilgang til SFK og lungeseksjonen. o SSA: Cellegiftbehandling gis på onkologisk poliklinikk. Kort ventetid, cellegift kan gis alle hverdager, alle aktuelle kurer tilbys (NLCGs retningslinjer), som ved lungeseksjonen SSK. o Lindrende behandling. Godt tilbud, både ambulant og lindrende avdeling. God samhandling. Utvikling med flere linjer tumorrettet behandling har økt behovet for blant annet lungeleger og billeddiagnostikk, dermed også radiologer. 1.3 Beskrivelse av kvalitet (overlevelse, komplikasjoner, palliasjon og pasienttilfredshet) Overlevelse: Se 5-årsoverlevelsestall fra Kreftregisteret på diagnose C33-C34 Cancer i trachea og lunge for Aust- og Vest-Agder for perioden (2 5års-intervall). Komplikasjoner: Ikke eget komplikasjonsregister. Palliasjon: I 2011 behandlet SFK 125 lungekreftpasienter med radioterapi, hvorav 102 med palliativ intensjon (4 med intensjon lokal kontroll og de resterende 19 med kurativ intensjon.) Godt samarbeid med lindrende team på alle lokalisasjoner. Pasienttilfredshet: Ikke egne tall på pasient-tilfredshet. Viktig å være bevisst på at resultat av pasienttilfredshetsunderøkelser ikke er uttrykk for kvalitet på utredning/behandling, men likevel et viktig resultat. Ønsker å følge prosjektgruppens anbefaling om et enkelt spørreskjema enkelte dager i året. (Saknr 6/12, Prosjektgruppens møte ). Forslag: 4 enkeltdager/år, på pasienter som kommer

7 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 7 av 10 til cytostatikabehandling eller er innlagt lungeseksjonene og har diagnosen C 34 (lungekreft), gjennomført av dedikert sykepleier. 1.4 Beskrivelse av ventetider/flaskehalser EBUS: Ca 2 uker? PET-CT:2-3 uker? Operativ behandling OUS: 2-3 uker? Stereotaktisk strålebehandling OUS: 2-3 uker? 1.5 Beskrivelse av effektivitet Nasjonale kvalitetsindikatorer-h-dir: N-20: Tid fra henvising til første behandling for lungekreft. I Helse Sør-Øst, 1.tertial 2012 ble 117 av 339 pas (34,5 %) behandlet innen 20 virkedager, på Sørlandet sykehus HF ble 14 av 24 pasienter (58,3 %) behandlet i samme periode. 2. Tiltak og tidsplan for å oppnå ønsket kvalitet Økning av personell og utstyr nødvendig hvis SSHF skal oppnå målsetningen om å være regionens beste områdesykehus innen kreftbehandling, både for å bedre eksisterende tilbud og møte økningen av lungekreftpasienter på ca 16 % de nærmeste 8 år. Behandlingen som tilbys blir stadig mer tilpasset den enkelte pasienter. Dette medfører tilbud til pasienter som tidligere ikke kunne tilbys tumorrettet behandling og flere linjer behandling ved progresjon av sykdommen. Ikke mulig å få til skisserte forbedringer og registreringer hvis ikke bemanningen bedres. 2.1 Kompetanse SSA: Avdelingen har nå besatt 3 overlege/lungelegestillinger med spesialister i indreog lungemedisin (en lege ikke sendt inn papirer enda, men er ferdig med all tjeneste/krav). Dette muliggjør viktig oppdatering i form av kurs/kongress/hospitering (en lege hospitert 6 uker ved Rikshospitalets lungeavdeling i vår). SSF: økt samarbeid inkludert regelmessig hospitering 1 dag/ måned ved lungeseksjonen SSK fra november SSK: Lungeleger planlegger å tilegne seg erfaring med EBUS, antakelig i drift vinteren Ressurstilgang SSA: Behov, og ønske, om 4. lungelege dedikert lindrende senger og poliklinikk. Stilling på plass, det arbeids aktivt med rekruttering. Det er også behov for sykepleier i 50 % stilling for koordinering utredning/diagnostikk/oppfølging i behandlingsfasen og de første 1-2 år av lungekreftpasienter. Stillingen kan med fordel lokaliseres onkologisk poliklinikk. Stillingen er ikke tenkt å erstatte/gå inn i lindrende team/avdeling, og ikke sengepost/ eller selve (poliklinisk) behandling, men tiltenkt oppfølgende koordinering

8 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 8 av 10 av ca 80 nye lungekrefttilfeller i Aust-Agder (og ca 120 nye tilfeller i Vest-Agder - egen stilling i Vest-Agder). Ved en alvorlig sykdom som lungekreft er god logistikk i utredning og behandling, riktig informasjon, god omsorg, muligheter for telefonisk/personlig kontakt ved spørsmål omkring forløp, reaksjon på diagnose, reaksjon på behandling etc. svært viktig. En koordinerende person omkring dette vil sikre kvalitet, god logistikk, og ett raskt utrednings og behandlingsforløp. SSF: relativ rask tilgang til CT og prediagnostikk inkludert evt. kardiologisk vurdering, god tilgang til videre utredning og diskusjon ved lungeseksjonen SSK (innen noen dager, ved behov samme dag). SSK overtar utredningen i perioder med manglende legeressurser ved SSF, men trenger ressurser for dette, dette inkluderer også muligheter/ tid for diskusjon. SSK: Behov for 1 ny lungespesialist for å klare økning i antall pasienter som skal utredes og tilleggsoppgaver for SSHF (EBUS). Behov for 1 sykepleier i 100 % stilling, i forbindelse med utredning av ca 120? nye kreftpasienter/år samt oppfølging av pasienter med tilbakefall/progresjon av sykdom, forbedre logistikk i kreftutredning, avlaste lungelege og være kontaktperson til pasient/pårørende. Behov for flere radiologer med spesialkompetanse, for sårbart med kun en dedikert radiolog, for eksempel i ferieavvikling. CT-behov allerede økt og vil øke ytterligere. Utskiftning av den eldste CT-en snarest, så mye nedetid/reparasjoner at det går ut over ventetid. Behov for MR nr. 2 snarest. Økt tilgang på PET-timer, øke fra 1 til 2 /uke. SSHF må sammen med SFK vurdere om det er behov for egen PET. Delutvalg lungekreft ser det ikke som sin oppgave å uttale seg om dette behovet. Behov for 2 nye strålemaskiner, (Linac, se vedlegg fra Dr. Kasti) 2.3 Samhandling Avdeling for patologi har bedt oss vurdere å endre SSAs praksis med å sende histologi/cytologi til OUS. Lungeseksjonen SSA har et velfungerende tilbud fra OUS, er for dårlig bemannet på legesiden og ønsker ikke å endre en velfungerende praksis, noe delutvalget har forståelse for. Imidlertid ønsker avdeling for patologi, SSK, et større og mer variert volum for å utvikle et mer robust fagmiljø. Ønske om å tilby pasienten utredning/behandling ved det sykehuset pasienten ønsker uavhengig av bostedskommune er avhengig av at seksjonene får ressursøkning ved økt pasienttilgang. Samhandle om prosedyrer, undervisning og årlige faglige møter for alle ansattegrupper. Samhandling SSHF/OUS: Onkolog fra SSHF bør være med på kirurgmøte (videokonferanse OUS) ang pasienter med NSCLC i stadium3a/3b og ved planlagt stereotaktisk strålebehandling når strålebehandling skal gis ved SFK, SSHF. SSA: Fellesundervisning med lungeseksjonen SSK, fellesmøte onkolog-røntgenlegelungelege, for øvrig som anført side 3 under utredning. SSF: Tverrfaglig thoraxmøte som videokonferanse fra november 2012, dessuten trenges en del støtte fra lungeseksjonen SSK pga begrensete legeressurser ved SSF.

9 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 9 av 10 SSK: Tilby EBUS til hele SSHF. 2.4 Organisering Foreslå at SSHF kan melde opp pas. til videokonferanse med OUS x2/uke, oppmelding frem til 24 timer før møte. (Nå x 1/uke, oppmeldingsfrist mandag kl 12 før møte onsdag kl 14 for SSKs del.) Enklere logistikk for at SSHF kan utnytte nytt tilbud om PET-CT på OUS, Ullevål. Forslag om at pasientkoordinator lokalt kan kontakte en pasientkoordinator på OUS som organiserer tilbudet på OUS. Henvisninger til CT på pasienter med mistenkt lungekreft skal prioriteres. Time skal gis så snart som mulig og hensiktsmessig, senest innen 3 virkedager hvis det ikke foreligger medisinske forhold som taler mot dette. Rehabilitering etter lungekreft: Ikke eget tilbud. Leger og sykepleier har henvist til eksisterende tilbud som mestringskurs, fysikalsk behandling på hjemstedet, mm. etter behov. 3. Metoder for monitorering av resultater og komplikasjoner Resultat: Det viktigste målet på resultat er overlevelse relatert til stadie. Medisinsk avdelings ledelse, SSK, er positive til forslag om opprettelse av et avdelingsinternt kvalitetsregister på lungekreftutredning og overlevelse relatert til stadie, men ikke mulig på budsjett for Dette skal meldes inn i virksomhetsplanen og tas opp som et forslag på budsjettet for Plan om at dette skal utvikles likt for SSA og SSK, og at SSK også registrerer pas. fra SSF grunnet lite antall på SSF. Inntil videre monitorere med tall innhentet via Kreftregisteret, diagnose C33-C34 samlet 5-årsoverlevelse, og 1- og 2 årsoverlevelse stadium 4. Resultatene vil da gjenspeile bostedsfylke, ikke behandlingssted. Komplikasjoner: Ønskelig å opprette eget komplikasjonsregister, hvis mulig i DIPS. Antall komplikasjoner ikke nødvendigvis uttrykk for dårlig kvalitet, påregnelig risiko ved adekvat utredning og behandling. Likevel av interesse for å følge egen virksomhet over år. Forslag om å registrere antall pasienter med 1) pneumothorax under utredning for lungekreft der drensbehandling ble nødvendig og 2) neutropen infeksjon under lungekreftbehandling der sykehusinnleggelse ble nødvendig. Innhenting av parametre av sekretær/ sykepleier, årlig rapport.

10 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 10 av Forenklet behandlingslinje med fokus på henvisning, utredning, behandling og oppfølging Oppgavefordelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten skal tydeliggjøres o Henvisende lege anbefales å ringe direkte til den respektive lungeseksjonen samtidig med at det sendes rekvisisjon til CT thorax/øvre abdomen. o Lage informasjonsbrev/journalnotat til pasienten med kopi til fastlege om seponering av evt. medikamenter under utredning grunnet blødningsfare, i tillegg muntlig informasjon til pas. o I løpet av arbeidet avklare om oppfølgingen etter lungekreftbehandling er lik på de forskjellige lokalisasjoner på Agder og om en evt. forskjell er tilsiktet og hensiktsmessig. Lungekreftpasienter er anbefalt kontroll i til sammen 5 år etter kurativt rettet behandling. På SSK og SSF overføres kontrollene etter 2 år til fastlege. Gjøres dette på SSA? o Diskutere om oppgavefordelingen mellom fastlege, lungeseksjon og lindrende team er hensiktsmessig, forskjellig innad i SSHF? Ved SSF mange oppgaver integrert i medisinsk avdeling, god kontakt til førstelinjetjeneste. o Peroral cytostatikakur, ofte såkalt B-kur dag 8, gis ambulant på SSK. Ved SSF muligheter for kjemoterapi 5 dager per uke, dag 8 behandling litt avhengig av pasientens ønsker og hvor vedkommende bor. Hvordan er det organisert på SSA? o SSA har god erfaring med å sende cytologi/histologi til OUS/DnR og ønsker ikke å forandre en velfungerende praksis. Arbeidsgruppen forstår manglende motivasjon for å endre et velfungerende opplegg, spesielt i en situasjon med mangel på subspesialister. Evt endring bør initieres fra et overordnet nivå hvis hensiktsmessig. Se punkt 2.3. o I oppdragsdokumentet angitt at pasienter som henvises med mistanke om kreft skal få utnevnt en egen kontaktperson. Tydeliggjøre for pasient og fastlege hvem som er pasientens kontaktperson, det kan være hensiktsmessig at dette endres i overgang utredning til behandling. Forslag om å opprette stilling for sykepleier på lungepolikinikk som skal ha ansvar for logistikk, registrere (ventetid i dager på vurdering av henvisning, oppstart utredning og oppstart behandling), komplikasjonsregister, utfylling av kreftmelding, oppdatering av prosedyrer, mm. Innspill på hvordan dette bør organiseres. Ved SSF brukes allerede i dag sekretær/sykepleier ved onkologisk enhet som kontaktperson ved kreftutredning hos mange pasienter. Det vises til behandlingslinje for Lungekreft i EkWeb.

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 6 Lymfomer og leukemier (lymfekreft) Sist oppdatert 01.11.12 Sørlandet sykehus HF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 8 INNHOLD

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for Handlingsplan for kreftbehandling

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 11 Palliasjon Sist oppdatert 03.05.13 Sørlandet sykehus HF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 9 INNHOLD Forord... 3 1. Bakgrunn...

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for handlingsplan for kreft Styremøte 21. 05.15

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan 12a Hudkreft - Maligne melanomer Sist oppdatert 13.06.14 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 12 Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Bakgrunn... 3

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 2 Kreft i spiserør, magesekk og bukspyttkjertel (øvre GI) Sist oppdatert 31.01.13 Sørlandet sykehus HF 2 Kreftplan Øvre GI canser SSHF

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.12.2013 Sak nr: 064/2013 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Anita Schumacher Sakstittel: Nasjonale kvalitetsindikatorer tiltak for å nå målene om forløpstider

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 8 Gynekologisk kreft (C53 kreft i livmorhals, C54 kreft i livmor, C56 kreft i eggstokker) Sist oppdatert 22.04.13 Handlingsplan for kreftbehandling

Detaljer

Prioritering En klinikers hverdag. Avd.overlege Terje Tollåli Lungeavdelingen

Prioritering En klinikers hverdag. Avd.overlege Terje Tollåli Lungeavdelingen Prioritering En klinikers hverdag Avd.overlege Terje Tollåli Lungeavdelingen 3 Perspektiver Politikerstyrt Nasjonalt veilederstyrt Guidlines styrt Politikerstyrt Politiske krav og prioritering. Et medisinsk

Detaljer

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft Disposisjon Kreftomsorg og lindrende behandling: Hva kjennetegner fagfeltet og hva kjennetegner den palliative pasienten? Dagny Faksvåg Haugen Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Kreftomsorg

Detaljer

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft m1 LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft Ulf Aasebø,, avd leder lunge avd og Prof.II Merete Postmyr, klinikkrådgiver og prosjektleder Lysbilde 1 m1 meduaa; 03.10.2011 Hva er Lean? Betyr

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE Palliativt team ved HUS Kasuistikk Kvinne, 52år, gift for andre gang To voksne sønner fra første ekteskap Arbeider i offentlig sektor Pasienten har stort sett vært frisk

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Sigbjørn Smeland Klinikkleder/professor Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Oslo universitetssykehus OPPDRAGET 2015

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan 10. Kreft i sentralnervesystemet (hos voksne) Sist oppdatert: 16.05.13 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 14 Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1.

Detaljer

Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for kreftpasienter? Erfaringer fra lungekreftforløpet

Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for kreftpasienter? Erfaringer fra lungekreftforløpet Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for kreftpasienter? Erfaringer fra lungekreftforløpet Seksjonsoverlege Sveinung Sørhaug Lungemedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 1 Lungekreftforløpet

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Sverre Sörenson. Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sverre Sörenson. Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Sverre Sörenson Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Samme sykdom nå som da? Adenocarcinom Plateepitel Småcellet Storcellet og andre typer 2 Samme sykdom nå som

Detaljer

Koordineringsgruppe kreftpakker

Koordineringsgruppe kreftpakker Organisering ved STHF Koordineringsgruppe kreftpakker Ledere, personell fra aktuelle fagmiljø, IKT, brukerrepresentanter, rep fra fastlegene DIPS Analyse Forløpskoordinatorer m/stedfortredere Prosjektleder/Kreftkoordinator

Detaljer

Statistisk prosesskontroll (SPC)

Statistisk prosesskontroll (SPC) Statistisk prosesskontroll (SPC) Verktøy til hjelp for å monitorere forløpstidene Hvordan kan vi bruke de tallene som er tilgjengelig for å følge opp og dokumentere utfordringene. Gjør bruk av de data

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

Sunn fornuft satt i system

Sunn fornuft satt i system Sunn fornuft satt i system Lean på UNN 2008 2012 Hvordan og hvorfor Resultater og Erfaringer Merete Postmyr, Klinikkrådgiver Hjerte- og lungeklinikken UNN Lean Lean betyr slank / redusere variasjon (forenkle,

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

Kontroll av colorektalcancer Hege Rustad, konst.overlege/lis, Gastrokir.seksjon SØ

Kontroll av colorektalcancer Hege Rustad, konst.overlege/lis, Gastrokir.seksjon SØ Kontroll av colorektalcancer 08.03.13 Hege Rustad, konst.overlege/lis, Gastrokir.seksjon SØ -Colorektalcancer -Nasjonale retningslinjer, NGICG -Hvilke pasienter? -Hvem kontrollerer? -Hva skal kontrolleres?

Detaljer

Kreftbehandling: Innføring av veiledende forløpstider Behov for avklaringer

Kreftbehandling: Innføring av veiledende forløpstider Behov for avklaringer NOTAT Kreftbehandling: Innføring av veiledende forløpstider Behov for avklaringer I. Omfang av 20-dagersregelen og behov for avklaring I forbindelse med stasministerens pressekonferanse 24.06.11. tok han

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for testikkelkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0480 ISBN-nr. 978-82-8081-371-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

IS-2249. Pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft 1

IS-2249. Pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft 1 IS-2249 Pakkeforløp for lungekreft Pakkeforløp for lungekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lungekreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2249 ISBN-nr. 978-82-8081-349-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Nina Aass overlege dr. med. Leder Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Regionalt kompetansesenter

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET

ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 27/06 REF: 2006/000201 ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert palliativ

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for kreft Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Felles faglige retningslinjer

Felles faglige retningslinjer for thorax-radiologi i Helseregion vest Regionalt radiologiprosjekt Versjon Dato Endring 01 26.09.11 Første møte i undergruppe thoraxradiologi 02 11.11.11 Telefonmøte 03 18.11.11 Telefonmøte 04 02.12.11

Detaljer

Pakkeforløp for testikkelkreft

Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for kreft IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Publisert 17.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge

Detaljer

Dagens kreftbehandling

Dagens kreftbehandling Dagens kreftbehandling KreftREHAB 2015 16. april 2015 Kjell Magne Tveit Bakgrunn Professor i onkologi, UiO Fagdirektør, Oslo universitetssykehus (avd.leder onkologi inntil 2014) Strategidirektør kreft,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard

Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard 1. Hensikt og omfang Prosedyren skal sikre at pasienten mottar korrekt ventelistebrev i henvisningsperioden som samsvarer med nasjonale lover og retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer