Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner"

Transkript

1 Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 1

2 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet Nasjonal strategi for kreftområdet (forlenget til 2011) Helsedirektoratet har hatt nasjonalt ansvar for koordinering av kreftstrategien Prosjektdirektør for kreftområdet ansatt i direktoratet, professor dr. med. Stein Kaasa Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 2

3 Kreftstrategien Vellykket satsning, en sentral del er Handlingsprogrammene: Nasjonale faglige retningslinjer på kreftområdet er utarbeidet og er under utarbeidelse samt jevnlig revisjon Retningslinjearbeidet en kontinuerlig prosess Utvikles i fagmiljøene Konsensusbasert bred legitimitet i fagmiljøene 11 ferdige, oppdateres jevnlig 9 under arbeid, 2 starter opp Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 3

4 Kreftomsorgen i Norge OECD tall positive for Norge: Best i Europa og nummer fire i verden 5 års overlevelse Norge er best når det gjelder overlevelse etter livmorhalskreft Også for brystkreft og tykktarmskreft kommer norske pasienter svært godt ut Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 4

5 Brystkreft 5-års overlevelse Prosent 5 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 5

6 Tykktarmskreft 5-års overlevelse Prosent 6 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 6

7 Livmorhalskreft 5-års overlevelse Prosent 7 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 7

8 Brystkreft 5-års overlevelse Prosent 8 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 8

9 Tykktarmskreft 5-års overlevelse Prosent 9 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 9

10 Livmorhalskreft 5-års overlevelse Prosent 10 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 10

11 Helsedirektoratets oppdrag og arbeid på kreftområdet Normerende forløpstider inn i de nasjonale retningslinjene sommeren 2011 En målsetting: 20 dager fra henvisning mottas til igangsatt behandling for 80 % av pasientene Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 11

12 Forløpstider Definisjon av indikator: Andel kreftpasienter som får behandling innen 20 virkedager Forløpstiden måler Antall virkedager fra sykehuset har mottatt henvisningen til pasienten får behandling (kirurgisk inngrep, cellegiftbehandling eller strålebehandling) fra sykehusets mottaksdato for første henvisning til dato for første behandling registrert Indikatoren viser prosentandelen av behandlede pasienter som har en forløpstid på 20 virkedager eller færre (Kilde: Norsk pasientregister) Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 12

13 Brystkreft Prosentandel pasienter behandlet innen 20 virkedager Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 13

14 Tykktarmskreft Prosentandel pasienter behandlet innen 20 virkedager Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 14

15 Lungekreft Prosentandel pasienter behandlet innen 20 virkedager Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 15

16 Konferanse med spesialisthelsetjenesten november 2011 Tilbakemeldinger om flaskehalser og utfordringer: Ønsker felles mottak for henvisninger Nasjonal standardisering av forløp Forløpskoordinatorer el. IKT og kommunikasjon Patologi og radiologikapasitet Henvisningskvalitet Hvor mye skal/bør fastlegen gjøre Prioritering Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 16

17 Konferanse primærhelsetjenesten 19. mars 2012 Konferanse om gode forløp for kreftpasienter mellom fastlege og sykehus HOD og Hdir ønsker innspill og dialog med fastlegene, kommunene, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner om forløp og samhandling for kreftpasienter Innspill fra konferansen taes inn i arbeidet med ny kreftstrategi Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 17

18 Kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet har ansvar for utarbeidelse av kvalitetsindikatorer Skal utarbeide kvalitetsindikatorer på kreftområdet Arbeidsgruppe nedsatt vinter 2012 Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 18

19 Forebygging screening Screeningprogram mot tarmkreft forprosjekt til nasjonalt screeningprogram Helsedirektoratet leder pilotprogram for et nasjonalt screeningprogram, sekretariat i Kreftregisteret Bakgrunn: 3600 nye tilfeller av CRC årlig, 1500 dødsfall årlig Begge screeningmetodene er dokumentert egnet til å avdekke forstadier til kreft Piloten igangsettes i mars 2012 i to helseforetak i Helse Sør-Øst To metoder: ifobt og sigmoidoskopi. Randomisering av deltakere (1:1) Screeningsentre i Vestre Viken, Bærum sykehus og Sykehuset Østfold, Moss deltakere i 4-års pilotperiode Forprosjektet: skal undersøke hvilken metode som egner seg best for et nasjonalt program, med tanke på en rekke faktorer: oppmøte, organisering mv Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 19

20 Forebygging screening Cervix screening screening for livmorhalskreft Helsedirektoratet har ansvar for det nasjonale cervixscreeningprogrammet: Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Kreftregisteret drifter programmet 300 nye tilfeller årlig og 80 dør årlig av cervixcancer Cervixcancer kan forebygges ved screening: tidlig oppdagelse og fjerning av celleforandringer Kvinner, alder år, tilbys celleprøve fra cervix hvert 3. år 3000 kvinner fjerner årlig celleforandringer oppdaget ved screening Helsedirektoratet jobber for å endre dagens screeningprogram med cytologiske prøver og HPV-testing i sekundærscreening til HPV-basert screening med HPV-test som primærtest og cytologi som sekundærtest Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 20

21 Forebygging screening PSA Rutinemessige PSA-målinger ved generelle helsekontroller av friske menn er ikke anbefalt av norske helsemyndigheter og fagmiljøer Unntaket er hos menn i risikofamilier (opphopning av brysteggstokk- eller prostatakreft) PSA-testing har formål å påvise prostatakreft på et tidlig stadium Behandling etter påvisning på tidlige stadier kan muligens redusere dødelighet, men mange vil bli unødig behandlet Behandlingen innebærer risiko for forandringer og bivirkninger og redusert livskvalitet Prostatakreft påvist i et tidlig stadium kan ha et uforutsigbart forløp. Man mangler pålitelige metoder som kan skille mellom menn som vil ha nytte av behandling og de som ikke hadde trengt behandling Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 21

22 Behandling Protonterapi Protonterapi mindre bivirkninger og seneffekter mer målrettet behandling ved visse kreftformer Protonterapi til norske pasienter Protonterapi er definert som etablert behandling til visse pasientgrupper Pasienter sendes i dag til utlandet for behandling Helsedirektoratet har i oppdrag å utrede mulighet for felles avtaler for RHF-ene med utenlandske behandlingssteder for norske pasienter Protonterapi i fremtiden norske sentre? Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 22

23 Behandling - PET - CT Billeddiagnostikk utfordringer Personellutfordringer: Kompetansekrevende Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 23

24 Behandling - brystrekonstruksjon Arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet med fagpersoner Skal komme med anbefalinger om brystrekonstruksjon etter brystkreft Faglige retningslinjer for behandlingen Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 24

25 Personell - utfordringer Helsedirektoratet gjennomgang og anbefalinger mht fremtidens behov for helsepersonell og kompetanse Et eksempel fra kreftområdet bør sykepleiere få opplæring og utføre sigmoidoskopi og koloskopi? Sverige har begynt å utdanne sykepleiere for å skopere Utfordringer eks: økende kompleksitet ved økende kunnskap: Patologiske og radiologiske undersøkelser - mer kompetansekrevende og tidkrevende Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 25

26 Kompetanse Kompetanseområde palliativ medisin Forsøksordning med palliativ medisin som formelt kompetanseområde Et veldefinert medisinsk fagområde som griper inn i tre eller flere spesialiteter, men som kommer i tillegg til dagens spesialisering Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 26

27 Seneffekter Oppfølging av kreftoverlevere med særlig fokus på seneffekter/-skader Rapport med forslag Har vært til høring Helsedirektoratet skal vurdere forslag og høringssvar og komme med anbefalinger til HOD om videre oppfølgning Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 27

28 Rehabilitering Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft Helsedirektoratet skal vurdere videre behandling av anbefalinger fra arbeidsgruppe Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 28

29 Legemidler til kreftpasienter Prioriteringsutfordringer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Arbeidsgruppe nedsatt av direktoratet arbeider med vurdering av nye og kostbare medikamenter Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 29

30 Annet Nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet Veiledere (fysioterapi, sykepleie) Samarbeid med andre eks statens strålevern Stamcellestransplantasjon gruppe Tilskudd til onkologiske faggrupper Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 30

31 Internasjonalt arbeid ICBP Norge deltar i internasjonalt forskningsprogram OECD kvalitetsindikatorer Europeisk partnerskap (EU) EPAAC: European Partnership for Action Against Cancer Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars Erik Kreyberg Normann 31

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009

Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 360053_Omslag_kreft_NY.indd 1 26-04-06 15:58:53 Forord fra helse- og omsorgsministeren Kreft er en av vår tids store folkesykdommer. Mer enn 173 000 mennesker

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011 Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om godtgjørelse av helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret Årsrapport 2014 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Kreftregisteret 2 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 3 Forord fra direktøren............................................. 4 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret.........................

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017

Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Divisjon spesialisthelsetjenester Avd. sykehustjenester Postboks 7000 St. Olav plass 0130 OSLO Oslo, 30. november 2012 Deres ref.: Vår ref.: 12/00002-62 Saksbehandler:

Detaljer

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Innhold Bidrag til den nasjonale kreftstrategien Bakgrunn Kreftregisterets overordnede mål Kreftregisterets organisering Kreftregisterets fortrinn Kreftregisterets

Detaljer

8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013

8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013 KREFTFORENINGEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-33 Saksbehandler: Frank Herman Hernes/ Randi Børresen Høring på regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST IS-1524 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING

IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING RAPPORT OM DET FORBEREDENDE ÅRET 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. bakgrunn for prosjektet... 4 3. beskrivelse av prosjektet... 4 4. mål... 5

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011.

Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011. Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011. 1 2 3 4 5 6 Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer