Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeid med pasientforløp og pakkeforløp for kreft til orientering. Oslo, den 11. desember 2014 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 72/2014 Side 2 av 7 1 Sammendrag Strategi for Oslo universitetssykehus slår fast at standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn for organiseringen innenfor Oslo universitetssykehus (OUS). Handlingsplan som følger opp strategien, inneholder et tiltak vedrørende utredningspakker: I løpet av perioden vil OUS innføre utredningspakker for diagnosene kolorektalkreft, brystkreft, lungekreft, prostatakreft, eggstokkreft og hode-halskreft. Pakkeforløp for kreft vil bli innført i Norge i 2015, etter dansk modell. Målsetningen er at pasientene skal oppleve godt koordinerte og forutsigbare forløp med kortere ventetider gjennom utrednings- og behandlingsfasen. Pasientene skal sikres god informasjon og medvirkning i beslutningsprosessene gjennom hele forløpet. Prinsippet er at man skal unngå ikke-faglig begrunnet ventetid, som mangelfull koordinering og manglende utrednings- og behandlingskapasitet. Det blir innført nye sykdomsspesifikke forløpstider for den første del av forløpet, fra start av pakkeforløp/henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten til start av utredning/frammøte, til avsluttet utredning/klinisk beslutning og til start av behandling. De nye forløpstidene, angitt i kalenderdager, er ikke en rettighet, men en ny nasjonal norm som skal erstatte dager (virkedager) som hittil har vært nasjonal norm innen kreftområdet. De fire første pakkeforløpene, for tykk- og endetarmskreft, brystkreft, lungekreft og prostatakreft skal innføres nasjonalt 1. januar De resterende 24 pakkeforløp skal innføres nasjonalt i løpet av Med utgangspunkt i sykehusets handlingsplan og det pågående nasjonale arbeid med innføring av pakkeforløp for kreft har Stab medisin, helsefag og utvikling sammen med de aktuelle klinikker gjort en kartlegging av de eksisterende pasientforløp for pasienter med tykk- og endetarmskreft, prostatakreft, lungekreft, brystkreft, hode-halskreft (ØNHkreft) og eggstokkreft. Det er også kartlagt hvilke flaskehalser og andre utfordringer som finnes for å kunne redusere ventetider og etablere mer optimale forløp. Sykehuset har flere utfordringer ved innføring av pakkeforløp for kreft for å kunne innfri de nye sykdomsspesifikke forløpstider. Det dreier seg om bedre koordinering av de ulike elementer i utrednings- og behandlingsfasen, kapasitet innen bildediagnostikk (radiologi og PET) og patologi, endoskopikapasitet, samt poliklinikk- og operasjonskapasitet. Det er iverksatt ulike tiltak og flere tiltak vil bli iverksatt for å kunne etablere forutsigbare og koordinerte pasientforløp for de aktuelle pasientgrupper. Det vil ved innføring av pakkeforløp for kreft bli lagt vekt på tydeliggjøring av ansvarsforhold, etablering av ledelse av forløpene og god informasjon til pasientene gjennom hele forløpet. 2 Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør vurderer innføring av pakkeforløp for kreft som viktig. Innføringen av pakkeforløp er i tråd med sykehusets strategi og handlingsplan, samt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetak. For å gi pasientene forutsigbare forløp med forløpstider i samsvar med ny nasjonal sykdomsspesifikk norm, økes sykehusets kapasitet innen sentrale områder, slik som radiologi, patologi, endoskopi og kirurgisk behandling. I tillegg økes antall forløpskoordinatorer som skal lose pasienter gjennom koordinerte pasientforløp. Administrerende direktørs vurdering er at innføring av pakkeforløp for kreft med bedre koordinerte og forutsigbare pasientforløp vil øke pasienttilfredsheten og det vil også være 2

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 72/2014 Side 3 av 7 positivt for de ansatte. Administrerende direktør vil løpende vurdere hvilke konsekvenser innføring av pakkeforløp for kreft kan ha for utredning og behandling av andre pasientgrupper i sykehuset. 3 Saksfremstilling 3.1 Strategi og handlingsplan for Oslo universitetssykehus Strategi for Oslo universitetssykehus slår fast at standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn for organiseringen innenfor Oslo universitetssykehus (OUS). Så langt det er mulig skal et tverrfaglig miljø som behandler én sykdom samles ved én lokalitet. En slik organisering legger forholdene til rette for oppbygging av robuste fag- og forskningsmiljøer og gir effektiv ressursutnyttelse. Handlingsplan som følger opp strategien, inneholder et tiltak vedrørende utredningspakker: I løpet av perioden vil OUS innføre utredningspakker for diagnosene Kolorektalkreft Brystkreft Lungekreft Prostatakreft Eggstokkreft Hode-halskreft Dette vil bidra til å oppfylle oppdraget fra HSØ om å effektivisere utredning og redusere flaskehalser i forløpene for kreftpasienter, slik at minst 80% av kreftpasientene har forløp innenfor anbefalte forløpstider. Pasientkoordinator for en gitt diagnose skal tildele nyhenviste pasienter en standardisert og faglig kvalitetssikret utredningspakke som består av forhåndsbookede og koordinerte timeavtaler til undersøkelser, legekonsultasjon og oppstart av behandling. Pasientkoordinator skal informere pasienten om planen som er lagt. Intensjonen er at utredningspakkene skal redusere tiden fra henvisning til oppstart behandling, samtidig som de kvalitetssikrer utredningen og gir økt brukertilfredshet. Mye arbeid er gjort ved Oslo universitetssykehus for å bedre pasientforløpene. Når det gjelder forløpstider på kreftområdet viser oversiktene at sykehuset fortsatt er et godt stykke unna målsettingen om at minst 80 % av pasientene skal ha forløp innenfor de hittil anbefalte forløpstider. Det foreligger også konkrete avvikssaker som viser at det er behov for å etablere forutsigbare og godt koordinerte pasientforløp og redusere forløpstider. 3.2 Nasjonal satsning: Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft vil bli innført i Norge i Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for kreft etter dansk modell og basert på de norske behandlingsretningslinjer. Målsetningen er at pasientene skal oppleve godt koordinerte og forutsigbare forløp med kortere ventetider gjennom utrednings- og behandlingsfasen. Prinsippet er at man skal unngå ikke-faglig begrunnet ventetid, som dårlig koordinering og manglende utrednings- og behandlingskapasitet. Pasientene skal få god informasjon gjennom hele forløpet og aktivt delta i beslutningsprosessene. Det blir innført nye normgivende sykdomsspesifikke forløpstider fra start av pakkeforløp/henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten til start av utredning/frammøte, 3

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 72/2014 Side 4 av 7 til avsluttet utredning/klinisk beslutning og til start av behandling. De nye forløpstidene, angitt i kalenderdager, er ikke en rettighet, men en ny nasjonal norm som skal erstatte dager (virkedager) som hittil har vært nasjonal norm innen kreftområdet. De fire første forløpene, for tykk- og endetarmskreft, brystkreft, lungekreft og prostatakreft skal innføres nasjonalt 1. januar De resterende 24 pakkeforløp skal innføres nasjonalt i løpet av Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetak i oppdrag å sikre nødvendig utrednings- og behandlingskapasitet i helseforetakene, etablere forløpskoordinatorer med nødvendig myndighet i alle sykehus som utreder og behandler kreftpasienter, samt sikre en organisasjons- og ledelsesstruktur som sørger for nødvendig samarbeid internt i det enkelte helseforetak, mellom ulike helseforetak og mellom helseforetak og fastleger. Det er utarbeidet en nasjonal implementeringsplan og 1. desember 2014 avholdt Helsedirektoratet implementeringskonferanse for helsetjenesten i Helse Sør-Øst. Videre vil Helse Sør-Øst arrangere konferanse vedr. innføring av pakkeforløp for kreft 14. januar 2015, samt erfaringskonferanser senere i Pakkeforløp for pasienter med brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft Disse pakkeforløpene implementeres nasjonalt 1. januar Helsedirektoratet har utarbeidet beskrivelser av disse pakkeforløpene, veiledning til fastlegene som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten, samt informasjon til pasienter der det foreligger begrunnet mistanke om kreft. For hvert av forløpene er det også anført hvilke forløpstider som nå skal være nasjonal norm. Oppsummert nasjonal norm for forløpstider for de fire kreftformene, målt i kalenderdager, er som følger: Pakkeforløp Tid fra start pakkeforløp til start utredning Tid fra start utredning til klinisk beslutning Tid fra klinisk beslutning til start behandling Tid fra start pakkeforløp til start behandling Brystkreft (10 medik. beh.) 27 (24 medik. beh.) Lungekreft (7 medik. beh.) 42 (35 medik. beh.) Tykk- og (18 strålebeh.) 35 (39 strålebeh.) endetarmskreft Prostatakreft (3 medik. beh.) 66 (37 medik. beh.) Det er utarbeidet et spesifikt kodeverk for pasienter som inngår i pakkeforløp for kreft. På tidspunktene for start pakkeforløp/mottatt henvisning, start utredning/pasientfremmøte, biopsi, klinisk beslutning og start initial behandling vil det bli kodet i eksisterende pasientadministrative system og rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Løsningen for dette er en midlertidig løsning, og det arbeides for å forenkle koding og rapportering. NPR vil utarbeide rapporter og statistikker som helsetjenesten kan benytte i sitt forbedringsarbeid, og forløpstider vil også bli publisert. 3.4 Andre pakkeforløp Helsedirektoratet utarbeider ytterligere 24 pakkeforløp som vil bli innført nasjonalt i løpet av Det gjelder 22 organspesifikke forløp, et forløp for pasienter med metastaser uten kjent utgangspunkt, samt et diagnostisk pakkeforløp for pasienter med symptomer/tegn på alvorlig sykdom som kan være kreft. Blant disse pakkeforløp er også forløp for pasienter med eggstokkreft og hode-halskreft, forløp som ligger i handlingsplanen for Oslo universitetssykehus. For Oslo universitetssykehus vil 4

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 72/2014 Side 5 av 7 innføringen av disse to pasientforløp derfor ha høy prioritet, og vil bli innført så raskt som mulig i Det forventes at de normerte forløpstidene for de to pasientforløpene blir om lag slik: Eggstokkreft (ovarialkreft): uker, samlet 5 uker (ca. 35 kalenderdager) fra start til behandling. Hode-halskreft (ØNH-kreft): uker, samlet 4 uker (ca. 28 kalenderdager) fra start til behandling. 3.5 Innføring av seks pakkeforløp for kreft ved Oslo universitetssykehus Med utgangspunkt i sykehusets handlingsplan og det pågående nasjonale arbeid for innføring av pakkeforløp for kreft har Stab medisin, helsefag og utvikling sammen med de aktuelle klinikker gjort en kartlegging av de eksisterende pasientforløp for pasienter med tykk- og endetarmskreft, prostatakreft, lungekreft, brystkreft, hode-halskreft (ØNHkreft) og eggstokkreft. Det er også kartlagt hvilke flaskehalser og andre utfordringer som finnes for å kunne redusere ventetider og etablere mer optimale forløp. Mange av forløpene er komplekse og involverer flere kliniske avdelinger og medisinske støtteavdelinger ved de fire lokalisasjoner Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Det dreier seg i prinsippet om to grupper av pasienter: Pasienter med mistanke om kreft eller påvist kreft innen opptaksområdet for Oslo universitetssykehus. Disse vil i sin helhet bli utredet ved sykehuset i forhold til kreftdiagnose og kartlegging av sykdomsutbredelse, og behandlingen vil bli gitt ved sykehuset. Det kan dreie seg om kirurgisk behandling, strålebehandling, medikamentell behandling, symptomlindrende behandling eller overvåking uten behandling. Pasienter som viderehenvises fra andre sykehus. Dette er pasienter der Oslo universitetssykehus som regionsykehus og områdesykehus ivaretar deler av utredningen og/eller behandlingen i et tett samarbeid med andre sykehus, i hovedsak i Helse Sør-Øst. For noen mindre grupper av kreftpasienter har Oslo universitetssykehus en nasjonal funksjon. De påviste utfordringer ble oppsummert i et notat som ble behandlet i ledermøtet 4. november I det følgende er sykehusets hovedutfordringer ved de seks pasientforløp oppsummert. Utfordringene er i hovedsak sammenfallende med de utfordringer som er beskrevet nasjonalt i den nasjonale implementeringsplanen for Pakkeforløp for kreft. Tykk- og endetarmskreft. Pasientgruppen behandles ved flere lokalisasjoner. En hovedutfordring er at antall pasienter som henvises med begrunnet mistanke om kreft i tykk- og endetarm er svært høyt og vil ventelig bli økende. Dette stiller store krav til kapasiteten for endoskopiundersøkelse av tarm. Kapasiteten er allerede i dag presset med lange ventetider. Det er også utfordringer knyttet til radiologiske undersøkelser, svartid patologi og poliklinisk kapasitet ved flere avdelinger. Videre er det behov for etablering av forløpskoordinatorer knyttet til forløpet. Brystkreft. Det er arbeidet mye med forbedring av brystkreftforløpet. En utfordring her er at pasienter utredes og behandles ved flere lokalisasjoner, og man er også avhengig av private tjenester innen diagnostikk. Plastikkirurgi er blitt en større del av det primære behandlingstilbudet og utfordrer dagens pasientlogistikk. Radiologi- og 5

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 72/2014 Side 6 av 7 patologitjenestene representerer utfordringer for gode forløp. Det er også behov for større poliklinikkkapasitet og bedre koordinering av forløpet. Lungekreft. Lungekreftpasienter behandles kirurgisk og onkologisk ved flere lokalisasjoner. Dette er en utfordring for gode pasientforløp. Andre utfordringer er å koordinering av forløpet, samt radiologi- og PET-kapasitet. Oslo universitetssykehus har etablert velfungerende tverrfaglige (MDT) møter i helseregionen for enhetlig vurdering av behandling av lungekreftpasienter. Prostatakreft. Det er etablert prostatasenter ved Oslo universitetssykehus, et senter som nå bygges opp og vil bli helt sentralt i utredning og beslutning knyttet til prostatakreft. Utfordringer er at kirurgisk og onkologisk behandling ikke er samlokalisert, samt kapasitet innen poliklinikk, robotassistert kirurgi, biopsitaking og MR-undersøkelser. Hode-halskreft (ØNH-kreft). Det er etablert et godt utredningsforløp og velfungerende MDT-møter. Det er behov for mer radiologistøtte, operasjonssykepleiere og bedre koordinering. Eggstokkreft. Pasienter som utredes og behandles for eggstokkreft er lokalisert ved kun en sykehuslokalisasjon, som er en stor fordel. Hovedutfordringen er operasjonsstuekapasitet, poliklinikkapasitet, radiologisk kapasitet, samt koordinering. 3.5 Hovedutfordringer og tiltak Bildediagnostikk. En hovedutfordring er ventetid på radiologiundersøkelser og PETundersøkelser, samt svar på disse. CT-, MR- og PET-undersøkelser er nødvendige, dels for å kartlegge utbredelse av kreftsykdommen, for å få tatt målrettede vevsprøver og for å følge opp behandlingen som gis til kreftpasientene. Kapasiteten kan økes ved økning i antall stillinger for nøkkelpersonell og utskifting av gammelt utstyr. Innen kreftutredning er radiologene sentrale i det multidisiplinære team som tar kliniske beslutninger hos den enkelte pasient. Derfor bør fortrinnsvis bildediagnostiske undersøkelser i kreftutredning gjøres i sykehuset. Oslo universitetssykehus har i 2014 styrket budsjettet for Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI), Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, for at kapasiteten her skal økes i samsvar med behovet innen bl.a. kreftutredning. Det pågår en oppbemanning som nå øker kapasiteten og reduserer ventetiden, av stor betydning ved innføring av pakkeforløp for kreft. En utskifting av gammelt utstyr vil kunne øke kapasiteten ytterligere. Sykehuset har etablert prioriteringskriterier innen bildediagnostikk, der utredning ved mistanke om kreft har høyeste prioritet. I denne sammenheng vil man også vurdere om andre bildediagnostiske undersøkelser enn de som inngår i pakkeforløp for kreft, kan utføres ved andre sykehus eller hos private leverandører. Patologi. Det har både ved Oslo universitetssykehus og nasjonalt vært lange svartider på vevsundersøkelser. Disse resultatene er helt nødvendig for presis kreftdiagnostikk. Den største utfordringen synes å være i prostatakreftforløpet og til dels i brystkreftforløpet. Det er i Norge mangel på patologer til å undersøke og besvare de vevsprøver som tas. Dette gjelder også Oslo universitetssykehus. I 2014 er budsjettet for Avdeling for patologi, KDI, styrket for at svartidene på vevsprøver skal kortes ned. Svartidene er nå i ferd med å reduseres, noe som er helt nødvendig for å kunne nå de normerte forløpstider innen kreftområdet. Endoskopi. Endoskopikapasiteten, spesielt koloskopi (kikkertundersøkelse av trykktarm), representerer en flaskehals i utredningen av tykk- og endetarmskreft. Det er allerede 6

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 72/2014 Side 7 av 7 lange ventetider, og behovet framover vil øke ytterligere pga. innføring av screening for denne kreftformen, samt innføring av pakkeforløp for kreft. Oslo universitetssykehus vil i 2015 utnytte eksisterende kapasitet bedre ved et tett samarbeid mellom enhetene i Medisinsk klinikk ved Ullevål og Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ved Rikshospitalet, etablering av endoskopiskole og kveldspoliklinikk. Mer langsiktig må det vurderes å etablere en ny endoskopistue. Mer bruk av avtalespesialister kunne også vært en mulighet for å øke endoskopikapsiteten, men i dag er det kun en eller to avtalespesialister innen gastroenterologi i Helse Sør-Øst. Poliklinikkapasitet. Ved flere avdelinger som har sentrale roller i utredning og behandling av kreftpasienter er det behov for å øke poliklinikkapasiteten. Det vil være stort fokus i 2015 på at poliklinikkene utnytter sin kapasitet godt, bl.a. gjennom optimaliseringsdelen av DIPS fase 2-prosjektet. Det kan også være aktuelt å utvide åpningstiden i noen poliklinikker, og i den forbindelse må bemanningen vurderes, bl.a. antall legestillinger. Operasjonskapasitet. På noen områder er det behov for å utvide operasjonskapasiteten innen kreftområdet. Operasjonsstuekapasiteten økes i sykehuset og det arbeides også med å øke antall inngrep per operasjonsstue, samt styrke bemanningen av operasjonssykepleiere og annet personell. Forløpskoordinatorer. For å etablere gode pasientforløp der nødvendige undersøkelser er forhåndsbooket, er god koordinering av ulike undersøkelser og behandling nødvendig. Sentralt i dette er etablering av funksjon som forløpskoordinatorer som har løpende kontakt med pasientene og som loser dem gjennom pasientforløpet. Oslo universitetssykehus har flere slike funksjoner allerede etablert, men vil styrke denne funksjonen innen de pakkeforløp som etableres og som inngår i sykehusets handlingsplan. I budsjettet for 2015 øremerkes midler til etablering av flere forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatorene skal ha nødvendig myndighet og kunne booke tider for pasientene for eksempel til bildediagnostiske undersøkelser, poliklinikkonsultasjoner og behandling. Koordinatorene vil også være sentrale i de tverrfaglige team-møtene (MDT-møtene) der beslutninger tas og der pasienter må settes opp til ulik type behandling. Forløpskoordinatorer innen ulike avdelinger og klinikker må samarbeide tett, og det vil bli etablert et nettverk for disse i sykehuset. Ledelse av pakkeforløp. Det er linjeledelsen i de ulike klinikker, avdelinger og seksjoner som har ansvaret for at pasientforløpene gjennomføres i henhold til sykehusets plan og nasjonal standard. Oppstår flaskehalser eller andre utfordringer knyttet til pasientforløpene, må disse identifiseres og løses fortløpende. Da de enkelte forløpene som oftest involverer flere klinikker og avdelinger, må det etableres en ledelse/koordinering av de enkelte forløp på tvers av organisatoriske enheter. Det vil bli arbeidet med å få etablert en slik koordinering og definere ulike fullmakter knyttet til de enkelte pakkeforløp. 7

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT KLARA HAMMERLUND DIAKONHJEMMET SYKEHUS 06.04.2016 Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid, slik at pasientene opplever

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Kort introduksjon til pakkeforløp Ansvar og oppgaver Lise Kristin Knutsen og Ingvild Strømsholm Stab medisin, helsefag og utvikling Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for kreft Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Delprosjekt kodeverk og monitorering. Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Delprosjekt kodeverk og monitorering. Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet Delprosjekt kodeverk og monitorering Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet Status monitorering, per 28. februar 2015 Krav om registrering

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Status nasjonalt og erfaringer på tvers av regionene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 28. oktober 2015 Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Disposisjon Pakkeforløp Bakgrunn Diagnoseveilederen Forløpskoordinator Utfordringer

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Koordineringsgruppe kreftpakker

Koordineringsgruppe kreftpakker Organisering ved STHF Koordineringsgruppe kreftpakker Ledere, personell fra aktuelle fagmiljø, IKT, brukerrepresentanter, rep fra fastlegene DIPS Analyse Forløpskoordinatorer m/stedfortredere Prosjektleder/Kreftkoordinator

Detaljer

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Tema Hva er pakkeforløp? Måloppnåelse for per september 2015 (foreløpige tall) Videre arbeid Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Sigbjørn Smeland Klinikkleder/professor Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Oslo universitetssykehus OPPDRAGET 2015

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær

Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær organisering og tverrfaglige møter Basert på Nasjonale handlingsprogram

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015)

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Overlege lungemedisin, Ulrich Mack Avdelingsoverlege Gudmund Nordby Medisinsk klinikk, LDS Nasjonal

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Kurs for fastleger 25. august 2015 Kjell Magne Tveit Fagdirektør, Stab medisin, helsefag og utvikling Ingvild Strømsholm Rådgiver, Stab medisin, helsefag og utvikling Hva er et pakkeforløp?

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for handlingsplan for kreft Styremøte 21. 05.15

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Pakkeforløp for organspesifikk kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1,

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF

Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Nina Karlsen Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF Dette skal vi snakke om Kort om hva er Pakkeforløp

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Utfordringer knyttet til de nye forløpene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Pakkeforløp implementering 1. mai 2015: Implementering av 10 pakkeforløp Diagnostisk

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Statistisk prosesskontroll (SPC)

Statistisk prosesskontroll (SPC) Statistisk prosesskontroll (SPC) Verktøy til hjelp for å monitorere forløpstidene Hvordan kan vi bruke de tallene som er tilgjengelig for å følge opp og dokumentere utfordringene. Gjør bruk av de data

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 21.05.15 Sak nr: 022/2015 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - tredje tertial 2014 Vedlegg: Oppsummering nasjonale kvalitetsindikatorer Bakgrunn for

Detaljer

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Kreft nye pakkeforløp Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold Forløpskoordinator

Detaljer

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft KODEVEILEDER Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Diagnostisk pakkeforløp

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 043/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2014 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Pakkeforløp - status og resultater. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Pakkeforløp - status og resultater. Prosjektdirektør Anne Hafstad Pakkeforløp - status og resultater Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Pakkeforløp helsesekr Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Standardiserte pasientforløp Styremøte 15.juni 2017

Standardiserte pasientforløp Styremøte 15.juni 2017 Hovedmål Standardiserte pasientforløp Styremøte 15.juni 2017 Faglig forsvarlig, god faglig kvalitet på linje med de beste fremragende behandling God pasienttilfredshet God ressursutnyttelse God medarbeidertilfredshet

Detaljer

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for Handlingsplan for kreftbehandling

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Nye pakkeforløp og noen erfaringer Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 22. september 2015 Pakkeforløpene er en logistikkreform Ikke nye retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status og utfordringer. Kjell Magne Tveit 6. april 2017

Pakkeforløp for kreft Status og utfordringer. Kjell Magne Tveit 6. april 2017 Pakkeforløp for kreft Status og utfordringer Kjell Magne Tveit 6. april 2017 Pakk ef Pasie orløp fo ntinfo r kre rmasj ft on Utred nin om kr g ved mis eft tanke Pakkeforløp for kreft Fastlege-filterfunksjon

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.12.2013 Sak nr: 064/2013 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Anita Schumacher Sakstittel: Nasjonale kvalitetsindikatorer tiltak for å nå målene om forløpstider

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS () Side 1-4: Side 5-23: Oversikt over pakkeforløp ved med angivelse av klinikk,, lokalisering og ansvarsområde i pakkeforløpet. Trykk på den

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Pakkeforløp hjerneslag Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Helsemyndighetens fokus og arbeide på feltet Revisjon av Nasjonal retningslinje

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag

Pakkeforløp hjerneslag Pakkeforløp hjerneslag Oktober 2015 Oppdraget Helsedirektoratets tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet: I forbindelse med revidering av Nasjonale faglige retningslinjer Behandling og rehabilitering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Monitorering av pakkeforløp kreft

Monitorering av pakkeforløp kreft Colourbox Stein Olav Gystad, Norsk pasientregister Lillestrøm 28. oktober 2015 Tema Tilbakemeldinger fra NPR Måloppnåelse for Helse Sør-Øst RHF per september 2015 Videre arbeid Tilbakemeldinger fra NPR

Detaljer

Dagens kreftbehandling

Dagens kreftbehandling Dagens kreftbehandling KreftREHAB 2015 16. april 2015 Kjell Magne Tveit Bakgrunn Professor i onkologi, UiO Fagdirektør, Oslo universitetssykehus (avd.leder onkologi inntil 2014) Strategidirektør kreft,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast»

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast» Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 31/15 Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast» Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Nasjonale handlingsprogrammer (retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 113 000medlemmer og 25 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Felles utfordringer og synergier i arbeidene

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Agenda Oslo universitetssykehus innførte ny versjon av elektronisk pasientjournal høsten 2016. I den

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer