Fitjar kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fitjar kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved å ringa til Kari Marie Nygard tlf / eller til Hogne Haktorson, tlf / Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Det er planlagt at Kari Marie Nygard møter frå sekretariatet, på dette møtet. Helga Nøtland Auestad kontrollutvalsleiar Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet Ordførar Revisor Rådmann Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 12/15 PS 13/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte PS 16/15 Orienteringssak om barnehage- og SFO-tenester 2014/18 PS 17/15 PS 18/15 PS 19/15 PS 21/15 PS 14/15 RS 11/15 Orienteringssak om tenesteområdet landbruk og miljø Årsrekneskap 2014 for Fitjar kommune, uttale frå kontrollutvalet Forvaltningsrevisjon psykisk helsearbeid og rusomsorg i Fitjar kommune - drøfte vidare handsaming Årsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrollrapport frå Skatteetaten for 2014 Fitjar kommune Referatsaker Melding om vedtak - Årsmelding kontrollutvalet / / / / /32 RS 12/15 Finansforvaltningsrapport /24 PS 20/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014/25 PS 15/15 Eventuelt Side2

3 PS12/15Godkjenningavinnkallingogsaksliste PS13/15Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 217 Arkivnr: 2014/18-22 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Fitjar kommune 16/ Orienteringssak om barnehage- og SFO-tenester Bakgrunn: Det er sendt slik mail til rådmann: «Kontrollutvalet har i sitt siste møte bede om orientering i nokre aktuelle saker. Sender med dette ein mail for kvar av sakene, og ønsker tilbakemelding om dei kan setjast opp på saklista til kontrollutvalsmøte, og kven som evt. kan orientera frå administrasjonen si side. Orientering om barnehage- og SFO-tilbod i Fitjar kommune: Kor stor kapasitet er det i kommunen når det gjeld barnehageplassar, kva er behovet, og er det plass til alle som søkjer? Kort om prosessen frå søknad til tildeling. Kva er kriteria for tildeling av plassar, kven er ansvarleg for tildeling? Korleis går tildeling av midlar føre seg? Kva er foreldrebetaling i barnehagane, er dei forskjellige? Godkjenning av bygg, kva krav gjeld her? Vert krav til bygg oppfylt, er det evt. gjeve dispensasjon frå slike krav? Kor lenge kan evt. ein dispensasjon gjelde for, er det tidsavgrensing? Blir det utført inneklima-undersøkingar med jamne mellomrom, har kommunen plikt til å gjennomføra slike undersøkingar? Når det gjeld det pedagogiske innhaldet i barnehagen, korleis vert utfordringar hjå borna fanga opp? (Kort om evt. kartleggingsmetodar som ein nyttar/er pålagt å nytta i dette arbeidet). Får dei som treng det ekstra ressursar, eller er det høg terskel for å få tildelt ekstra-ressursar? Korleis er rutinane i kommunen på å få til ein god overgang frå barnehage til skule? Når det gjeld SFO kor mange plassar har kommunen, er det ledig kapasitet? Kva er kostnad for kommunen / foreldrebetaling? Er det gjennomført brukarundersøkingar om SFO-tilbodet? Når det gjeld personell er det lett å skaffe kvalifisert personell til barnehage og SFO i Fitjar kommune? Denne mailen vert sendt til rådmann, og ber om at førespurnaden vert formidla vidare til den / dei som kan orientera til kontrollutvalet i denne saka.» Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side4

5 Side 2/2 Rådmann har svara tilbake at skulesjefen har fri denne dagen, men at konsulent Kristin Skare kan orientera til kontrollutvalet om spørsmåla som er stilte. Med dette vert orienteringssak om barnehage- og SFO-tenester lagt fram for kontrollutvalet. Forslag til vedtak Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Side5

6 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 217 Arkivnr: 2014/18-23 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Fitjar kommune 17/ Orienteringssak om tenesteområdet landbruk og miljø Bakgrunn Det er sendt slik mail til rådmann: «Kontrollutvalet har i sitt siste møte bede om orientering i nokre aktuelle saker. Sender ein mail for kvar av sakene, og ønsker tilbakemelding om dei kan setjast opp på saklista til kontrollutvalsmøte, og kven som evt. kan orientera frå administrasjonen si side. Orientering om Stord og Fitjar Landbruks- og Miljøkontor: Kort og generell informasjon om SFLMK Bemanning, sett opp mot prioriterte gjeremål Kva er prioriterte oppgåver? Kva ser ein på som sterke / svake sider ved eininga? Korleis meiner eininga at kontaktar med brukarane fungerar (folk fles, jordbruk, skogbruk, miljø, vilt, innlandsfiske m.v.)? Kva planar er lagde for framtidige prioriteringar og gjeremål? Det er ønske om at rådmann, som leiar av styringsgruppe for tiltaket og dagleg leiar i SFLMK orienterer til kontrollutvalet i denne saka.» Rådmann har svara tilbake om at det kan gjevast slik orientering til kontrollutvalet om dette tenesteområdet i møte Orienteringssaka vert med dette lagt fram. Forslag til vedtak Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side6

7 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/24-36 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Fitjar kommune 18/ Årsrekneskap 2014 for Fitjar kommune, uttale frå kontrollutvalet Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet skal gje uttale til årsrekneskapen, jf. Forskrift om årsrekneskap og årsberetning. Rådmannen si årsmelding skal følgja som sakstilfang til saka, og det skal merkast om det er vesentlege avvik mellom årsmeldinga og årsrekneskapen. Det er deretter formannskapet som innstiller overfor kommunestyret, i sak om rekneskapen. Kommunestyret skal handsama både årsrekneskap og årsmelding i same møte. Dette følgjer av kommunelova 48, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning 10. Drøfting: Årsrekneskapen er lagt fram av rådmannen, og inneheld driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversiktar og noteopplysningar. Her kan ein ev. problematisere dersom årsrekneskap er levert etter Kommunen sin revisor, Deloitte, har lagt fram revisjonsmelding, datert Her er medteke at driftsrekneskapen viser kr til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr Det kjem ikkje fram spesielle forhold som blir omtala i revisjonsmeldinga, og den vert å sjå på som ei rein revisjonsmelding. Deloitte har og lagt fram revisjonsrapport nr. 17, saman med revisjonsmeldinga. Revisjonsrapporten beskriv resultatet av ei kartlegging og vurdering av dei viktigaste kontroll- og rekneskapsrutinane i kommunen, for å identifisere kor det er størst risiko for feil i rekneskapsrapporteringa. På bakgrunn av denne gjennomgangen har Deloitte gjeve tilrådingar til kommunen på forhold som bør og kan betrast. Kontrollutvalet bør i sin uttale oppmoda om å prioritere å sette fokus på dei forholda som er kommentert i rapporten. Det er gjeve to tilrådingar i revisjonsrapporten: 1. Tilråding om at kommunen innfører rutinar på å hente inn saldoførespurnader og avstemme mellomværande mot dei største leverandørane for kommunen, og då særskilt i forbindelse med årsavslutninga. 2. Tilråding om at kommunen ser på rutinane og vurderer om det er mogleg å etablere kontrollrutinar og dokumentere at kontroll er utført vedr. tildeling og prising av institusjonsplassar. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side7

8 Side 2/4 Ut over dette skriv revisor i sin revisjonsrapport at «Dokumentasjon på årsrekneskapen som er blitt lagt fram for revisjon har hatt tilfredstillande kvalitet.» Av rekneskapen for 2014 har sekretariatet merka seg at netto driftsrekneskap er negativt med kr , dvs. netto resultatgrad på 1,55 %, sett opp mot sum driftsinntekter. Gjennomsnitt for alle kommunane i Noreg, utanom Oslo, ligg ifølgje opplysningar frå SSB på netto resultatgrad på 1,1 % i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid bør ha netto resultatgrad på 3 prosent fram til 2014 for å ha ei forsvarleg økonomisk drift. Frå 2014 er dette talet ned justert til 1,75%. For Fitjar kommune har netto resultatgrad vore slik dei siste 5 åra: 2010 (+ 1,64 %), 2011 ( + 2,55 %), 2012 ( + 2,79 %), 2013 ( + 7,45 %) og 2014 ( - 1,55 %), sjå graf nedanfor. Som vi ser av desse tala har kommunen eit resultat som i 2014 er dårlegare enn tilrådinga frå TBU og under snittet i kommunane. Netto driftsresultat viser kva ein har att etter at alle driftsutgifter, inklusive renter og avdrag er dekka. Driftsresultatet påverkar i stor grad kommune sin handlefridom og evne til å tåle svingingar i økonomien. Fitjar kommune, Resultatgrad Prosent 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% Årstall ,45% 2,10% 1,64% 2,55% 2,79% 2,70% 2,00% 2,30% 1,10% -1,55% Fitjar Heile landet TBU Riksrevisjonen la fram Dokument 3:5 ( ) «Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning». Her er det undersøkt samanhengen mellom høg lånegjeld i kommunane, sum driftsinntekter og disposisjonsfond. Riksrevisjonen tilrår at kommunane ikkje bør ha meir enn 75 % av driftsinntektene i lånegjeld. Ved å nytte Riksrevisjonen si tilnærming kjem ein fram til at Fitjar kommune har ei lånegjeld tilsvarande 74,9 % av sum driftsinntekter, altså heilt på grensa av kva lånegjeld ein bør ha jmf. tilrådinga frå Riksrevisjonen. Tilsvarande er disposisjonsfondet (posten disposisjonsfond i balanserekneskapet) på 3,34 % av driftsinntektene. Riksrevisjonen tilrår her minst 5 %. Fitjar kommune er såleis i ein situasjon der kommunen har eit svakt driftsresultat, ei høg lånegjeld og eit lite disposisjonsfond. Rådmann skriv følgjande i årsmelding for 2014: «Etter 10 år med positive resultat i kommunen viser rekneskapen for 2014 både negativt driftsresultat og eit meirforbruk. Revidert budsjett var basert på eit meirforbruk på kr , medan det reelle resultatet var 0,7 mill svakare, trass i at det har vore køyrt ei steng økonomioppfylging. Tenestetilbodet har likevel vore oppretthaldne, med ein stor auke til pleie/omsorg og til barnehagar. Side8

9 Side 3/4 Kommunen er særs lite nøgd med dette resultatet, og det er etter budsjettet for 2015 vart vedteke sett i gang arbeid med å finna tiltak med sikte på å betra økonomien. Tilboda i Fitjar er framleis gode, også samanlikna med kommunar rundt oss.» Som avsluttande kommentar til generelt økonomi- og driftsresultat skriv rådmann i årsmeldinga: «Me vil framleis måtta føreta harde prioriteringar dei komande åra for å tilpassa oss statlege krav og tilskotsrammer. Såleis er me, tilliks med svært mange kommunar i Norge, framleis ikkje i stand til å vedlikehalda realkapitalen vår tilfredstillande. Kontrollutvalet har som oppgåve å gje uttale til kommunen sin årsrekneskap. Uttalen vert gjeve med bakgrunn i framlagd årsrekneskap og årsmelding frå administrasjonen og revisjonsmeldinga og revisjonsrapport frå revisor. Rådmann har lagt fram ei god årsmelding, som gjev ei god skildring av drifta av kommunen i Årsmeldinga frå administrasjonen skal utformast i tråd med Kommuneloven 48 nr. 5, som lyder: «I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.» I den framlagde årsmeldinga finn ein at det for det meste er gjort greie for desse tilhøva som er peika på i lova. Det er likevel ikkje skildra i tilstrekkeleg grad kva «tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten». Korleis arbeid med intern kontroll vert utøvd i Fitjar kommune bør koma tydelegare fram i årsmeldinga. Det vert rådd til at kontrollutvalet peikar på dette i sin uttale. Det vert tilrådd at kontrollutvalet denne gongen innarbeider følgjande i uttalen sin: rekneskapsmessig forbruk netto driftsresultat låneopptak og ubundne disposisjonsfond talmateriale og uttale frå revisjonsmeldinga og revisjonsrapport. Omtale om intern kontroll i årsmeldinga Konklusjon: Driftsresultatet i Fitjar kommune er svakt for Kommunen har og ei høg lånegjeld og eit svakt disposisjonsfond. Rådmann sin internkontroll kunne og vore lettare tilgjengeleg i årsmeldinga. Kontrollutvalet sin uttale og revisjonsmeldinga er to sjølvstendige dokument, som følgjer saka vidare via formannskapet til kommunestyret. Forslag til vedtak Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Fitjar kommune sin årsrekneskap for Side9

10 Side 4/4 Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Uttale frå kontrollutvalet til årsrekneskap 2014 for Fitjar kommune Melding frå revisor / fråsegn om årsrekneskapen 2014, datert Revisjonsrapport nr. 17 frå Deloitte, datert Rekneskap for Fitjar kommune 2014 Årsmelding for Fitjar kommune 2014 Side10

11 Sekretariat for kontrollutvalet Til Fitjar kommune v/ kommunestyret ÅRSREKNESKAP 2014 FOR FITJAR KOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET Kontrollutvalet har i møte , handsama Fitjar kommune sin årsrekneskap for Representantar frå administrasjonen og ansvarleg revisor var tilstades i møtet og presenterte årsrekneskapen og svara på spørsmål. Av rekneskapen for 2014 har kontrollutvalet merka seg at netto driftsrekneskap er negativt med kr , dvs. netto resultatgrad på 1,55 %, sett opp mot sum driftsinntekter. Gjennomsnitt for alle kommunane i Noreg, utanom Oslo, ligg ifølgje opplysningar frå SSB på netto resultatgrad på 1,1 % i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid bør ha netto resultatgrad på 3 prosent fram til 2014 for å ha ei forsvarleg økonomisk drift. Frå 2014 er dette talet ned justert til 1,75%. Driftsresultatet er svakt for Kommunen har også ei høg lånegjeld, og eit svakt disposisjonsfond. Kontrollutvalet vil uttale at denne situasjonen er svært urovekkande for den økonomiske situasjonen til Fitjar kommune. Kontrollutvalet har såleis merka seg det rådmannen skriv i årsmeldinga om resultatet som Fitjar kommune har oppnådd i 2014: «Etter 10 år med positive resultat i kommunen viser rekneskapen for 2014 både negativt driftsresultat og eit meirforbruk. Revidert budsjett var basert på eit meirforbruk på kr , medan det reelle resultatet var 0,7 mill svakare, trass i at det har vore køyrt ei steng økonomioppfylging. Tenestetilbodet har likevel vore oppretthaldne, med ein stor auke til pleie/omsorg og til barnehagar. Kommunen er særs lite nøgd med dette resultatet, og det er etter budsjettet for 2015 vart vedteke sett i gang arbeid med å finna tiltak med sikte på å betra økonomien. Tilboda i Fitjar er framleis gode, også samanlikna med kommunar rundt oss.» Som avsluttande kommentar til generelt økonomi- og driftsresultat skriv rådmann i årsmeldinga: «Me vil framleis måtta føreta harde prioriteringar dei komande åra for å tilpassa oss statlege krav og tilskotsrammer. Såleis er me, tilliks med svært mange kommunar i Norge, framleis ikkje i stand til å vedlikehalda realkapitalen vår tilfredstillande. Vidare har kontrollutvalet merka seg at revisjonsmeldinga som er lagt fram er såkalla rein revisjonsmelding. I revisjonsrapport nr.17 har revisor kome med tilrådingar: 1. Tilråding om at kommunen innfører rutinar på å hente inn saldoførespurnader og avstemme mellomværande mot dei største leverandørane for kommunen, og då særskilt i forbindelse med årsavslutninga. 2. Tilråding om at kommunen ser på rutinane og vurderer om det er mogleg å etablere kontrollrutinar og dokumentere at kontroll er utført vedr. tildeling og prising av institusjonsplassar. Side11

12 Ut over dette skriv revisor i sin revisjonsrapport at «Dokumentasjon på årsrekneskapen som er blitt lagt fram for revisjon har hatt tilfredstillande kvalitet.» Kontrollutvalet rår til at kommunen prioriterar å setje fokus på forbetringsområda som kjem fram av revisjonsrapport nr. 17 frå Deloitte. Årsmeldinga frå administrasjonen skal utformast i tråd med Kommuneloven 48 nr. 5 der m.a. går fram at «å sikre betryggende kontroll», «etikk» og «likestilling» skal omtalast. Forhold som gjeld likestilling og etikk synest vera greitt omtala, og ein finn at det for det meste er gjort greie for dei tilhøva som er peika på i lova. Det er likevel ikkje skildra i tilstrekkeleg grad kva «tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten». Korleis arbeid med intern kontroll vert utøvd i Fitjar kommune bør koma tydelegare fram i seinare årsmeldingar. Kontrollutvalet har som oppgåve å gje uttale til kommunen sin årsrekneskap. Uttalen vert gjeve med bakgrunn i framlagd årsrekneskap, og årsmelding frå administrasjonen, samt revisjonsmelding og revisjonsrapport frå revisor. Uttalen skal sendast til kommunestyret, med kopi til formannskapet. Oppsummering/tilrådingar frå kontrollutvalet: Kontrollutvalet merkar seg at det er lagt fram eit svakt økonomisk driftsresultat for Kontrollutvalet er uroa for denne situasjonen, og at kommunen også har ei høg lånegjeld, og eit svakt disposisjonsfond. Kontrollutvalet vil presisera at tilrådingar frå revisor i revisjonsrapport nr. 17 må følgjast opp. Ut over det som nemnd over, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet i rekneskapssaka, samt revisjonsmeldinga av og revisjonsrapport nr. 17, med same dato, har kontrollutvalet ikkje merknader til Fitjar kommune sin årsrekneskap for Kontrollutvalet i Fitjar kommune 13. mai Helga Nøtland Auestad -kontrollutvalsleiar- Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi: Fitjar kommune, formannskapet Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 FITJAR KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2014 Innhald: 1A REKNESKAPSSKJEMA 1A DRIFT 1B REKNESKAPSSKJEMA 1B DRIFT 2A REKNESKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2B REKNESKAPSSKJEMA 2B INVESTERING HO-dr KOSTRA - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT HO-inv KOSTRA - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING HO-bal KOSTRA - OVERSIKT BALANSE Note 1a ENDRING ARBEIDSKAPITAL Note 1b KOSTRA - ANSKAFFELSE OG BRUK Note 2a PENSJONSFORPLIKTELSER KLP Note 2b PENSJONSFORPLIKTELSER SPK Note 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR Note 4 AKSJAR OG ANDELER I VARIG EIGE Note 5 LIKVIDITETSRESERVE OG RESULTAT Note 6 KOMMUNENS FONDSMIDLAR Note 7 KAPITALKONTO OPPSTILLING Note 8a SJØLVKOSTOPPSETT VATN Note 8b SJØLVKOSTOPPSETT KLOAKK Note 8c SJØLVKOSTOPPSETT BRANNSYN Note 8b SJØLVKOSTOPPSETT PLAN OG BYGGESAK Note 8b SJØLVKOSTOPPSETT OPPMÅLING Note 9 ANLEGGSMIDLAR Note 10 LANGSIKTIG LÅNEGJELD Note 11 REKNESKAPSPRINSIPP Side17

18 FITJAR KOMMUNE 2014 REKNESKAPSSKJEMA 1A Konto Konto navn Rekneskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opphavleg budsjett 2014 Rekneskap Skatt inntekt og eige LN01 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Inntektsutjamning LN02 Ordinært rammetilskot Eigedomsskatt verk og bruk Eigedomsskatt anna fast eigedom LN03 Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar LN04 Andre direkte eller indirekte skattar Overføring frå staten LN05 Andre generelle statstilskot LN06 Sum frie disponible inntekter Renter bankinnskot m.m Aksjeutbytte (inkl.) Gevinst finansielle instrument LN07 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter lån m.m Tap finansielle instrument LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Låneavdrag LN09 Avdrag på lån LN10 Netto finansinntekter/-utgifter Dekn.tidl.års reknesk.m.meirforbruk LN11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf Avs.til disposisjonsfond LN12 Til ubundne avsetninger Avs. bundne driftsfond LN13 Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidl.års mindreforbruk LN14 Bruk av tidl.års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond LN15 Bruk av ubundne avsetninger Bruk bundne driftsfond LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) LN17 Netto avsetninger Overført til investeringsrekneskapen LN18 Overført til investeringsrekneskapen LN19 Til fordeling drift LN20 Fordelt frå drift (skjema 1B) Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk LN21 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk Side 2 Side18

19 FITJAR KOMMUNE 2014 REKNESKAPSSKJEMA 1B - FORDELING DRIFT Netto Revidert Opph. Netto Ansvar Ansvar (T) Teneste Teneste (T) Rekn. 14 budsj 14 budsjett 14 Rekn Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval Formannskap 1001 Stortings, fylke- og kommuneval Formannskap 1002 Stønad politiske parti Formannskap 1003 Barne- og ungdomsråd Formannskap 1004 Ordførar/varaordførar Formannskap 1100 Revisjon og kontrollutval Formannskap 2331 Næringsmiddeltilsyn Formannskap 3250 Tilrettel./bistand næringslivet Formannskap 3255 Reiselivsnæring Formannskap Administrasjon 1200 Administrasjon Administrasjon 1201 Strategisk leiing Administrasjon 1204 Innkjøp Administrasjon 1205 Økonomiteneste Administrasjon 1207 Drift felles IT-system Administrasjon 1700 Berekna premieavvik Administrasjon 1802 Overformynderi Administrasjon 3030 Kart- og oppmåling Administrasjon 3150 Utbyggingsområde bustader Administrasjon 3290 Landbruksnæring Administrasjon 3900 Kyrkjeleg administrasjon Administrasjon 3920 Trudomssamfunn Administrasjon 3930 Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Administrasjon Skule- og oppvekstadministrasjon 1200 Administrasjon Skule- og oppvekstadministrasjon 2010 Førskule (basis/barnehage) Skule- og oppvekstadministrasjon 2011 Private barnehagar-basistilbod Skule- og oppvekstadministrasjon 2012 Skjønsmidlar barnehage Skule- og oppvekstadministrasjon 2020 Grunnskule Skule- og oppvekstadministrasjon 2021 PPT-teneste grunnskule Skule- og oppvekstadministrasjon 2022 Administrasjon grunnskule Skule- og oppvekstadministrasjon 2130 Vaksenopplæring Skule- og oppvekstadministrasjon 2131 Vaksenopplæring innvandrarar Skule- og oppvekstadministrasjon 2220 Skulelokale og skyss Skule- og oppvekstadministrasjon 3830 Musikk- og kulturskule Skule- og oppvekstadministrasjon Rimbareid skule 2020 Grunnskule Rimbareid skule 2022 Administrasjon grunnskule Rimbareid skule 2023 Morsmålsundervisning Rimbareid skule 2150 Skulefritidsordning Rimbareid skule 2151 SFO - funksjonshemma Rimbareid skule Øvrebygda skule 2020 Grunnskule Øvrebygda skule 2150 Skulefritidsordning Øvrebygda skule Sælevik skule 2020 Grunnskule Sælevik skule 2150 Skulefritidsordning Sælevik skule Fitjarstølane barnehage 2010 Førskule (basis/barnehage) Fitjarstølane barnehage 2110 Styrka tilbod førskulebarn Fitjarstølane barnehage * Skule/ oppvekst Plan, byggesak og oppmåling 1200 Administrasjon Plan, byggesak og oppmåling 3010 Plansakshandsaming Plan, byggesak og oppmåling 3020 Bygge-, delings- og seksj.saker Plan, byggesak og oppmåling 3030 Kart- og oppmåling Plan, byggesak og oppmåling Drift- og vedlikehald, bygg 1200 og anlegg Administrasjon Drift- og vedlikehald, bygg 1300 og anlegg Administrasjonslokale Drift- og vedlikehald, bygg 2210 og anlegg Førskulelokale Drift- og vedlikehald, bygg 2220 og anlegg Skulelokale Drift- og vedlikehald, bygg 2610 og anlegg Institusjonslokaler Drift- og vedlikehald, bygg 2650 og anlegg Kommunalt disponerte bustader Drift- og vedlikehald, bygg 2652 og anlegg Husvære - eigne Drift- og vedlikehald, bygg 2654 og anlegg Utleige areal/grunn Drift- og vedlikehald, bygg 2656 og anlegg Fitjarsjøen Drift- og vedlikehald, bygg 3302 og anlegg Årskog kai Drift- og vedlikehald, bygg 3320 og anlegg Kommunale vegar Drift- og vedlikehald, bygg 3324 og anlegg Veglys Drift- og vedlikehald, bygg 3350 og anlegg Rekreasjon i tettstad Drift- og vedlikehald, bygg 3800 og anlegg Idrett, hallar/anlegg-drift./vedlikehald Drift- og vedlikehald, bygg og anlegg VAR-avdeling 1800 Fellesutgifter (AFP-utg.) VAR-avdeling 3400 Produksjon av vatn VAR-avdeling 3500 Renseanlegg og utløp VAR-avdeling 3540 Tøming slamavskiljarar VAR-avdeling 3550 Innsamling avfall (SIM) VAR-avdeling Landbruk-/miljøavdeling 3258 Skogreising Landbruk-/miljøavdeling 3290 Landbruksnæring Landbruk-/miljøavdeling 3600 Natur - og friluftsliv Landbruk-/miljøavdeling 3603 Viltfond Landbruk-/miljøavdeling 3290 Landbruksnæring - prosjekt Landbruk-/miljøavdeling Brann og feiarvesen 3380 Førebygging brann,andre ulukker,feiing Brann og feiarvesen 3390 Beredskap mot brann og ulukker Brann og feiarvesen 3391 Oljevern, forurensning Brann og feiarvesen Utbygging bygg og anlegg 1200 (invest.) Administrasjon Utbygging bygg og anlegg 1205 (invest.) Økonomiteneste Side19 Side 3

20 FITJAR KOMMUNE 2014 REKNESKAPSSKJEMA 1B - FORDELING DRIFT Netto Revidert Opph. Netto Ansvar Ansvar (T) Teneste Teneste (T) Rekn. 14 budsj 14 budsjett 14 Rekn Utbygging bygg og anlegg 1207 (invest.) Drift felles IT-system Utbygging bygg og anlegg 1300 (invest.) Administrasjonslokale Utbygging bygg og anlegg 2020 (invest.) Grunnskule Utbygging bygg og anlegg 2220 (invest.) Skulelokale Utbygging bygg og anlegg 2340 (invest.) Aktivisering eldre og funksjonshemma Utbygging bygg og anlegg 2416 (invest.) Legeteneste Utbygging bygg og anlegg 2540 (invest.) Pleie, omsorg, hjelp i heimen Utbygging bygg og anlegg 2610 (invest.) Institusjonslokaler Utbygging bygg og anlegg 2650 (invest.) Kommunalt disponerte bustader Utbygging bygg og anlegg 3150 (invest.) Utbyggingsområde bustader Utbygging bygg og anlegg 3250 (invest.) Tilrettel./bistand næringslivet Utbygging bygg og anlegg 3251 (invest.) Utvikle næringsområde Utbygging bygg og anlegg 3320 (invest.) Kommunale vegar Utbygging bygg og anlegg 3324 (invest.) Veglys Utbygging bygg og anlegg 3350 (invest.) Rekreasjon i tettstad Utbygging bygg og anlegg 3600 (invest.) Natur - og friluftsliv Utbygging bygg og anlegg 3800 (invest.) Idrett, hallar/anlegg-drift./vedlikehald Utbygging bygg og anlegg 3930 (invest.) Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Utbygging bygg og anlegg (invest.) * Plan og miljøavd Helse- og sosialavdeling 1200 Administrasjon Helse- og sosialavdeling 2320 Førebyggj.skule- og helsest.teneste Helse- og sosialavdeling 2321 Jordmorteneste Helse- og sosialavdeling 2322 Helsestasjon for ungdom Helse- og sosialavdeling 2323 Vaksinasjon Helse- og sosialavdeling 2333 Krisesenter Helse- og sosialavdeling 2334 Miljøretta helsevern Helse- og sosialavdeling 2337 Bevilgning og skjenkekontroll Helse- og sosialavdeling 2338 Folkehelse Helse- og sosialavdeling 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma Helse- og sosialavdeling 2347 Støttekontaktar Helse- og sosialavdeling 2410 Diagnose,behandling,rehabilitering Helse- og sosialavdeling 2411 Legevakt Helse- og sosialavdeling 2416 Legeteneste Helse- og sosialavdeling 2417 Fysio/ergoterapiteneste Helse- og sosialavdeling 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing Helse- og sosialavdeling 2430 Tilbod person med rusproblem Helse- og sosialavdeling 2440 Barnevernteneste Helse- og sosialavdeling 2510 Barneverntiltak i familien Helse- og sosialavdeling 2520 Barneverntiltak utafor familien Helse- og sosialavdeling 2523 Fosterheim Helse- og sosialavdeling 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Helse- og sosialavdeling 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen Helse- og sosialavdeling 2550 Medfinansiering somatiske tenester Helse- og sosialavdeling 2750 Introduksjonsordninga Helse- og sosialavdeling 2760 Kvalifiseringsprogrammet Helse- og sosialavdeling 2810 Økonomisk sosialhjelp Helse- og sosialavdeling Institusjonstenester 2342 Dagsenter for demente Institusjonstenester 2530 Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Institusjonstenester 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen Institusjonstenester 2541 Bufelleskap Institusjonstenester Omsorgstenester sone I 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma Omsorgstenester sone I 2531 Avlastningsopphald i institusjon Omsorgstenester sone I 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen Omsorgstenester sone I 2543 Anna hjelp i heimen Omsorgstenester sone I 2544 Brukarstyrt personleg assistent Omsorgstenester sone I 2545 Psykiatritenester Omsorgstenester sone I * Helse, sosial og omsorg Kultur 2310 Aktivitetsttilbod barn/unge Kultur 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma Kultur 3650 Kulturminnevern Kultur 3700 Bibliotek Kultur 3750 Museer og off.samling Kultur 3800 Idrett, hallar/anlegg-drift./vedlikehald Kultur 3850 Andre kulturaktivitetar Kultur 3852 Bygdebøker, kulturvern Kultur 3860 Kommunale kulturbygg Kultur Økonomisk forvaltning 1205 Økonomiteneste Økonomisk forvaltning 1800 Fellesutgifter (AFP-utg.) Økonomisk forvaltning 8001 Eigedomsskatt Økonomisk forvaltning 8400 Ramme og statstilskot Økonomisk forvaltning 8600 Avskrivningar og renter Økonomisk forvaltning 8700 Renter, utbyte og lån Økonomisk forvaltning Sum alle avdelingar, fordelt Side20 Side 4

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer