Årsmelding Moldebadet KF. Molde kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret Godkjent av kommunestyret

2 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt ferie ferie hver hver dag! dag!

3 Moldebadet. litt ferie hver dag! 3 VI BRYR OSS: Alle våre gjester skal føle seg velkommen, og føle at vi har et tilbud som passer dem. Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2012 Visjon 4 Daglig leder 5 Styreleders kommentar 6 Organisasjon Moldebadet KF 8 Helse miljø og sikkerhet 10 Produktet Moldebadet 13 Markedsføring 17 Aqua 21 Café Moldebadet 22 Teknisk drift 23 Styrets godkjenning 24 REGNSKAP Årsregnskap 25 Kommentarer til regnskap 29 Note Revisors beretning 39 VEDLEGG Forretningsplan og måloppnåelse 41 AL Badelandene 45 SAMEIET Gideonvegen 1 46 Fakta om Moldebadet 51 Opplæring og kompetansekrav 54 Historikk 55 Kunst 56 Våre verdier 57

4 4 Årsmelding Moldebadet KF 2012 VISJON Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet Livskvalitet: Moldebadet for alle men ikke det samme for alle. Overordnet mål: Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsa. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften. HOVEDMÅLENE til Moldebadet KF 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden. 2: Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen. 3: Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører. 5: Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier. 6: Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende. 7: Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening og Cosmopol SPA arbeide for å bedre folkehelsa. Vi skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

5 Moldebadet. litt ferie hver dag! 5 VISSTE DU AT: Moldebadet gir innbyggere i regionen og tilreisende økt livskvalitet Aktivitet og livsglede Regionen har gjennom Moldebadet fått et topp moderne anlegg der vi gjennom dette året har bygd opp mange nye tilbud til innbyggerne. Samtidig har vi fått til et godt samarbeid med lag og foreninger. Moldebadet er en servicebedrift der de ansatte og vårt verdigrunnlag er en viktig del av produktet. Jeg er stolt av medarbeiderne og de resultatene vi kan vise til. Folkehelsehuset Arbeidet med å fokusere på folkehelse er for meg en visjon om et godt lokalsamfunn, en god region å bo i der vi alle tar et felles ansvar for egen og andres helse. Et utvalg av artikler som har stått på trykk i 2012 (se side 20) viser at det er et stort engasjement i befolkningen rundt Moldebadet og at vi betyr mye for mange. Vi har nå lagt grunnlaget for mange av produktene som Moldebadet skal tilby fremover. Det viktigste er Moldebadets svømmeskole med 3 nivå. Det har vært stor søknad og mange gode tilbakemeldinger. Vi har og fått god respons på svømmekurset trygg i vann. På kursene jobber vi med at mestring gir selvtillit, som igjen bidrar til god folkehelse. Moldebadet samarbeider med Bris treningssenter, Bris fysioterapi og Cosmopol Spa. Vi har i løpet av året hatt felles markedstiltak og diskutert hvordan vi kan videre utnytte husets muligheter til det beste for kundene. Økonomi og drift Året har vært preget av omstillingsarbeid fra å dreie organisasjonen fra oppstartsfase til driftsfase. De ansatte har vist stor tilpasningsevne og engasjement i dette arbeidet. Moldebadet KF fikk for 2012 et netto merforbruk på 2.4 mill. kroner. I hovedsak relaterer dette seg til manglende inntekter i forhold til et ambisiøst budsjett. Resultatet for 2012 viser samtidig en forbedring i forhold til fjoråret på 1,7 mill. kroner. Badet har dette året vært igjennom en stor og krevende effektiviseringsprosess for å greie å stabilisere og redusere kostnadene ned på et akseptabelt nivå. Regnskapet for 2012 viser reduserte bemanningsutgifter på ca. 0,8 mill. kroner. Mange ansatte har bidratt til løsninger for å oppnå besparelsene. Effektiviseringsarbeidet vil også ha stor fokus i 2013 og en ytterligere reduksjon av merforbruket er forventet samtidig som vi vil arbeide for å få flere besøkende inn i anlegget. Eva Kristin Ødegård Daglig leder

6 6 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet for alle 2012 har vært et travelt år for de ansatte på Moldebadet. Organisasjonen har vært gjennom en krevende effektiviseringsprosess som allerede har gitt en betydelig resultatforbedring fra En slik effektiviseringsprosess krever at de ansatte involverer seg utover det man kan forvente i den daglige driften, og dette er en direkte årsak til resultatforbedringen. Det er også verdt å merke seg at korttidssykefraværet har blitt redusert fra 7,9 % i 2011 til 5,2 % i samme perioden Kundene er også fornøyde. Økonomien i Moldebadet har vært kommentert både i kommunestyret og gjennom media det siste året. I en stram kommuneøkonomi er det naturlig at et kommunalt foretak blir målt opp mot alternativ benyttelse av både de investerte midler og de underskudd man får over driften. I den sammenheng er det viktig å være klar over de mange positive verdiene Moldebadet gir både innbyggerne, tilreisende og næringslivet i regionen. Dette er verdier som man ikke tar med seg inn i regnskapene, men som åpenbart teller positivt i en større sammenheng. Jeg tenker da spesielt på de helsemessige gevinstene badet gir alle brukerne av anlegget. Verdien av å lære å svømme, verdien av å gi alle innbyggere i regionen et bredt fritidstilbud og verdien av å kunne drive idrett. For innflyttere, hotell og turistnæringen er Moldebadet et åpenbart positivt bidrag til at valget faller på Molde. Jeg ønsker å takke alle ansatte og ikke minst våre kunder, som har vært med å realisere prosjektet. Trond Lønseth Styreleder Vedtektene for Moldebadet KF ble vedtatt i Molde kommunestyre Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dens virksomhet Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Styret fører tilsyn med dagligleders utførelse av sitt lederskap.

7 Moldebadet. litt ferie hver dag! 7 VISSTE DU AT: Godt miljø gir oss arbeidsglede!

8 8 Årsmelding Moldebadet KF 2012 VI BRYR OSS: Våre ansatte skal kjenn Organisasjon e produktene i hele huset. Styret i Molde Folkebad KF Styremedlemmer Trond Lønseth (H)- styreleder Sindre Pedersen (FRP) - nestleder Vara Eva Britt Mauseth (H) Rolf Erik Furuli (FRP) Lisbeth Rød (AP) Beate Græsdal Bakken (V)) Eva Marie Grimsmo (KRF) Patrick Gule (ansatt rep) Gunnhild Morstøl (AP) Frank Petter Stenløs (V) Magnhild Heiberg Solli (SP) Tanja Pedersen (ansatt rep) Det er avholdt 7 styremøter. I tillegg er det avholdt eiermøte med formannskapet. Alle styresaker og referat ligger på Molde Kommune sine nettsider. Moldebadet er åpent 71 timer i uken, og holder åpent ca 355 dager i året. Vi har turnusordning med lav fast grunnbemanning. Totalt 16,8 årsverk i 2012.

9 Moldebadet. litt ferie hver dag! 9 VISSTE DU AT: Alle ansatte har gjennomført Moldebadet sitt Salg og servicekurs i 2012 Organisasjonskart Moldebadet Styret i Moldebadet KF Daglig leder Eva Kristin Ødegård Driftsleder / nestleder Harald Lillebø Engasjement økonomi 40 % Einar Hoem Avdelingsleder Ingrid Moe Silseth Mellomledere Marte Melbø, Patrick Gule, Tanja Pedersen og Karina Kirkeland Badeverter, serviceverter, instruktører og ekstrahjelper Hovedoppgaver: Daglig leder: Overordnet leder, sameiet, økonomi og markedsføring Driftsleder: Teknisk, opplæring og HMS Avdelingsleder: Personal, bemanning og aktivitet Mellomledere: Fagledere og kulturbærere

10 10 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Helse, miljø og sikkerhet Et badeanlegg inneholder spesielt mange grupper og fagområder som må vurderes opp mot helse, miljø og sikkerhet. Områder med ekstra stor risiko er risikovurdert, og instrukser laget i forhold til dette. Oppfølging og videre dokumentasjon skjer via bedriftens internkontroll. Tilsyn Moldebadet 2012: I løpet av året er det gjennomført tilsyn fra Helsetjenesten, Arbeidstilsynet og Brannvesenet. Hygiene og kjemikaliehåndtering: Moldebadet produserer egen klor. Denne blir laget av helt vanlig salt som spaltes til et klor - konsentrat på under 1 %. Dette vil si at helsefaren rundt klorprosessen er liten. Vi bruker syre til å balansere PH i bassengvannet. Syren blandes til lavkonsentrat, og samlet sett i vannbehandlingen unngår vi de strengeste HMS kravene som må til ved andre anlegg der klorkonsentrat er valgt som utgangspunkt. Renhold er et av våre viktigste fokusområder. Dette blir vi målt på hver dag. Kvalitetskrav er nedfelt i regelverk som vi må følge, men renhold i anlegget er også noe av det som våre gjester husker best etter et besøk hos oss. Det arbeides etter en renholdsplan, med ukentlig desinfisering. Sikkerhet: Moldebadet er ansvarlig for sikkerhetsforhold knyttet til lokaler og utstyr, samt riktige rutiner og riktig kompetanse blant de ansatte. Våre badeverter jobber med forebyggende sikkerhet og stiller som livreddere om noe skulle skje. Alle våre krav innen livredningskurs og ellers instrukser for sikkerhetsnivå ute i anlegget er utarbeidet i samsvar med norm for slike anlegg (badelandene.no). Ovenfor gjester som kommer og bruker anlegget er det viktig å presisere at alle bader på eget ansvar, og må følge anleggets sikkerhetsregler. Skoler som legger aktivitet til Moldebadet må følge anleggets sikkerhetsregler, men har i tillegg sitt eget regelverk for sikkerhet. Skoler stiller pr. i dag med egne livreddere som er kurset hos Moldebadet.

11 Moldebadet. litt ferie hver dag! 11 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. Kvalitet og statistikk: I løpet av 2012 har vi fått inn over 1000 kvalitetsmeldinger fra ansatte og gjester, og ros og ris har resultert i mange forbedringstiltak. Kvalitetsmeldingene kan kategoriseres i følgende hovedområder: 60 % på bygg og utstyr, 20 % på ros og forbedringsforslag, 10 % ulykker og småskader, 10 % klager og forbedringsforslag av ulike slag. Alle relevante kvalitetsmeldinger registreres nå elektronisk, og vi kan nå i mye større grad belyse trender og gjentagende problem, samt bedre mulighet for uttak av statistikk. Under vises eksempel og trender for noen av våre fokusområder. Type Alvorlige ulykker Mindre alvorlige ulykker Eksempel på hendelse har vært badende som har fått ulike problem ute i vannet, hjertestans utenfor vårt anlegg, hjerteproblem i badstue, skader i sklie, og bruddskader. Mange. Sår og mindre kuttskader (eksakt tall ikke registrert.) - Personskade etter fall på stupebrett - Epileptisk anfall - Hjertestans oppe på Bris Stor nedgang i antall småskader. Dette skyldes bedre forebyggende arbeid blant de ansatte, og at anlegget er oppgradert ved at områder med stor skadebelastning er overgått og skadeårsak fjernet Branntilløp Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i situasjoner der våre badevakter har hentet opp personer som hadde alvorlige problem i vannet, blodtrykksfall og besvimelser i forbindelse med bruk av badstu, samt kutt og fallskader Har ikke registrert spesielt utsatte plasser i anlegget, men generelt mye sårskader. Høyt antall i forhold til tidligere, kan også ha sammenheng med at ansatte blir stadig bedre på registrering. Ingen hendelser vedr brann Uønskede hendelser trakassering eller av seksuell karakter Vi har hatt møte med politiet der vi har gjennomgått ulike hendelser og samtidig fått god hjelp til å lære hvordan observere og takle situasjoner som dette. Ungdommer utvist fra badet etter gjentagende brudd på våre sikkerhetsregler Ungdommer som ikke retter seg etter reglement og må vises ut av anlegget, 2 hendelser med provoserende oppførsel av seksuell karakter

12 12 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet Sykefravær Egenmelding 1-8 dager 0,8 % 0,7 % 1,1 % Bedriftsbetalt 1-16 dager 0,8 % 0,5 % 0,1 % Trygdebetalt 17 dg - 1 år 6,5 % 6,7 % 4,0 % Totalt fravær 8,1 % 7,9 % 5,3 % Moldebadet er en fysisk krevende arbeidsplass. Arbeid i 30 graders varme, mye gange på betonggulv, og mange tunge stressituasjoner i forbindelse med skade eller ulykke. Arbeid for godt arbeidsmiljøet har stor prioritet fra ledelsen, og fravær overvåkes kontinuerlig for å om mulig forebygge / redusere dette. Tilbakemeldinger på arbeidsplassen pr. i dag viser trivsel og stor entusiasme og stå på vilje hos de ansatte. Bruker og medarbeider- tilfredshet registrert via kvalitetsmeldinger: Moldebadet bruker system med kvalitetsskjema for å innhente informasjon fra både brukere og ansatte. Systemet pr. i dag fungerer såpass bra at vi har valgt å bruke disse opplysningene som grunnlag for å vurdere tilfredsheten med anlegget og arbeidsplassen. Eksempel fra gjestemeldinger: Mye skryt fra gjester for ansattes holdning til service Flott, rent og funksjonelt anlegg God tilgjengelighet (universell utforming) Lite parkeringsmuligheter Negativt med reserverte basseng i normalåpningstiden Medarbeiderundersøkelse 2012: Vi var med på kommunens medarbeiderundersøkelse. Det var en bra oppslutning for undersøkelsen. Mye positivt i resultatene. Men det kommer også fram områder som bekrefter svakheter i organisasjonen. Det er viktig her å ta med at vi var midt i en omorganisering når denne ble utført. Styret i Moldebadet KF ønsker vi skal ta en ny undersøkelse i Arbeidsmiljøtiltak 2012: Medarbeidersamtaler: Utført med alle fast ansatte over 50 % stilling Sosiale sammenkomster: Det er avholdt 4 sosiale sammenkomster. Ukenytt til alle ansatte sendes ut hver uke Personalmøter: Det er avholdt 2 felles møter Avdelingsmøter: 1-3 møter pr. måned AMU har hatt 4 møter Tillitsvalgt: Tanja Pedersen fram til des etter desember 2012 Patrick Gule Verneombud: Andre Hammerø fram til des etter desember 2012 Marte Melbø

13 Moldebadet. litt ferie hver dag! 13 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. RESEPSJON OG BAD Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet. Visjonen til Moldebadet blir brukt aktivt i opplæring av ansatte. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføring, og det blir da viktig at vi er det vi selger for å oppnå troverdighet. Våre besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. Moldebadet har utviklet egne salg og service kurs for sine ansatte. Grunnkurset inneholder blant annet: kunnskap om bedriften og Molde kommune, vi har valgt serviceyrket, kundebehandling og vi er på arbeid for å gjøre hverandre gode. Rose- filosofien ligger også som en del av grunnopplæringen. BRYR OSS: er bedriften ett, de ansatte lper til på tvers vdelingene. Moldebadet legger vekt på at kundene skal føle seg velkommen. En åpen resepsjon med god plass og fin innredning. Bak skranken finner gjestene servicevertene som skal passe på at de får den informasjon og den hjelp de trenger. Servicevertene betjener også badebutikken Aqua. I 2012 har vi arbeidet spesielt med samarbeidet mellom resepsjon og bad. Vi har også gjennomført en stor organisasjonsendring, for å utnytte våre bemanningsressurser bedre. Tiltak: 1) MinVakt: Ledelse av bemanning og personal for bad og resepsjon ligger nå under en leder, og det jobbes med å få de to avdelingene til å fungere som en hel avdeling. I løpet av 2012 ble flere badeverter opplært til å kunne avlaste resepsjonen ved pauser og ekstra besøk. I helgene har det stort sett vært en servicevert på jobb, som også har kunnet arbeide som badevert. Dette har spart oss for bemanningskostnader. 2) Bestillinger: Vi har laget en egen bestillingsadresse og det har lettet arbeidet for resepsjonen: Resepsjonen har kontroll på bestillinger som kommer inn til Moldebadet, og fordeler ved behov ut til fagpersoner. Dette har vært et vellykket prosjekt.

14 14 Årsmelding Moldebadet KF Antall gjester per måned Dagsbilletter 54 % Kortsalg 25 % Lag og foren/bedrift 7,4 % Idrett 3,8 % Kurs 4,4 % Skole m/ skolesvømming 5,1 % Våre produkter I 2012 har Moldebadet hatt fokus på å øke aktivitetstilbudet til våre gjester. Vi har startet opp med Moldebadet svømmeskole, Trygg i vann og vanngymnastikk. Babysvømming startet opp i Svømmeskolen: Den inneholder 3 nivå: SmåKnott, TøffeKnott og BarskeKnott. Skolen er for barn mellom 4 8 år. I 2012 kjørte vi de to 2 første nivåene, og totalt er skolen på 3 nivå.100 barn i uken deltar på svømmeskolen, og vi har utdannet 7 instruktører for svømmeskolen. Instruktørene må ha livrednings- og førstehjelpskurs for å kunne instruere. Moldebadet har god kontakt med Svømmeklubben i forhold til rekruttering av nye medlemmer til klubben. Trygg i vann for voksne: Det er viktig å kunne svømme. Men basisen er først å bli venn med vannet. Er du trygg i vann er dette noe som kan gi deg glede resten av livet. Mange kvier seg for å gå på djupet eller for å ha hodet under vann. På kurset jobber vi med at mestring gir selvtillit og et bedre liv. Trygghet i vann gjør også at man kan takle det å falle i vannet uten at man får panikk. I 2012 hadde vi 3 kurs på 10 uker, da med 5 deltagere på hvert kurs. Vi har utdannet 3 instruktører for Trygg i vann.

15 Moldebadet. litt ferie hver dag! 15 VISSTE DU AT: Vanngymnastikk: Sommeren 2012 startet vi opp med vanngymnastikk i I 2012 startet velværebassenget 2 dager i uken. I oktober startet vi opp med et nytt tilbud: Moldebadet opp Vanngymnastikk i idrettsbassenget. Tilbudet har blitt populært og er en litt tyngre Moldebadet treningsøkt enn den som kjøres i velvære. Timene er åpen for alle og man betaler svømmeskole og kun vanlig inngangsbillett. har 100 deltagere Vanngymnastikk har blitt veldig populært i Norge og passer for alle aldersgrupper. i uken Du bruker vannet som motstand, og bestemmer selv hvor mye motstand du ønsker. Treningen gir ingen form for belastningsskader, da vannet gir jevn motstand og demper bevegelsene. Du får trent både kondisjon, styrke, utholdenhet bevegelighet og koordinasjon. Vanngymnastikk med musikk er sosialt, gøy og motiverende. Vi hadde i 2012 ca. 80 deltagere i uken på vanngymnastikken. Vi har utdannet 3 instruktører for vanngymmnastikk. Babysvømming: Babysvømming er en trivelig vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år. Foreldre og barn får mulighet til å bli kjent med vannets egenskaper. Barnet klarer mange bevegelser i vannet som det enda ikke klarer på land, og får derfor mulighet til å utvikles motorisk. Foreldrene deltar aktivt i bassenget. Babysvømming foregår på barnets premisser. Det kjøres nybegynner- og videregåendekurs. Vi har utdannet en instruktør for babysvømming. Tilgjengelighet: Moldebadet har som mål å være mest mulig tilgjengelig for alle ulike brukergrupper. Garderober og utstyr er planlagt med tanke på tilgjengelighet. Noen brukergrupper har mulighet til å leie bassenget for seg selv til sin aktivitet, men som hovedregel er Moldebadet restriktive mot eksklusiv utleie. Sambruk med ulike brukergrupper betyr større krav til tilpasning fra oss alle, men vi har også sett at dette virker både positivt og inkluderende. Sambruk gjør anlegget mer tilgjengelig hele åpningstiden. Spesialutstyr Til brukere med spesielle behov, kan vi nå tilby godt utstyrte Handicap-garderober med spesialstoler, spesialsenger, løfteutstyr, samt tilgjengelighet til alle basseng via rullestol/seng eller bassengheis. Av faste brukergrupper kan nevnes: Svømmeklubben MSLK Undervannsrugby Revmatikerforeningen Aktiv på dagtid Ryggskolen Skolesvømming Molde kommune Skolesvømming Julsundet skole Tøndergård skole Vannfontene Bris fysioterapi Av arrangement i 2012 kan nevnes: Svøm deg til Kypros 3 svømmestevner Samlinger UV - rugby Julefrokost til morgensvømmere Nissekveld

16 16 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Aktivitet og glede Markedsføring Intern informasjon:

17 Moldebadet. litt ferie hver dag! 17 VISSTE DU AT: Moldebadet kjører aktiviteter for barn i ferier. Markedsføring Moldebadet ønsker å profilere seg som sporty og lekne. Vi har utviklet et eget profilprogram som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg og fonter. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. Nøkkelen til å få reell verdiskaping ut av markedsføringen ligger i forankring i organisasjonen. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføringen. Budskapet formes rundt Moldebadet sitt verdigrunnlag og mål, slik at kundens møte med bedriften tilfredsstiller de forventningene som skapes gjennom markedsføringen. Det er derfor like viktig at budskapet når ut i egen organisasjon som at det når ut til kundene. Hvis vårt budskap til kundene er at vi er best på service, så må alle i organisasjonen ha god service i ryggmargen. Vår interne salg og service skole er viktig for å bevisstgjøre de ansattes betydning i dette. Intern informasjon Målgruppe: Ansatte i Moldebadet og Molde kommune. Ukenytt Vi har hver uke siden oppstart sendt ut informasjonsarket Ukenytt, som er en side med oppsummering av uka som har gått fra ledelsen. Dette er noe vi sender til alle ansatte i Moldebadet, styret, vara til styret, stab/støtte, rådmann og ordfører. Dette har blitt godt mottatt og er en god informasjonskanal. De øvrige mottakere av Ukenytt blir orientert om hva bedriften vår står for og skal levere. Intranett Intranettet til Moldekommune er informasjonskanal som brukes aktivt i Moldebadet. Vi legger jevnlig ut informasjon på kommunens intranett til alle kommunens ansatte. Ukenytt Intranett

18 18 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Ekstern informasjon: Målgruppe: Privatpersoner, bedrifter, skoler, idrett og helse. (Moldebadet sitt mål er at våre gjester skal legge en Moldebadetdag inn i sitt ukeprogram for fysisk aktivitet, lek og moro eller velvære.) Nettside Facebook Annonser PR artikler Stand Markedskampanjer Vi har hatt dusj-kampanje, oppstart av svømmeskole, årskortkampanje og svøm deg til Rhodos som er med og skaper vår merkevare. Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal. Trafikktall på nettsiden til Moldebadet Moldebadet.no har tilsammen hatt besøk i løpet av 2012, dette var 3000 flere besøkende enn i De besøkende har i gjennomsnitt vært innom 3,31 sider per besøk, og har i gjennomsnitt brukt 02:41 minutter inne på siden av de besøkende har vært inne på nettsiden ved bruk av mobil eller nettbrett. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre nettsiden og det er et prioritert område å holde den oppdatert med aktiviteter i badet. Besøk Unikebesøkende Sidevisninger Nye besøkende 57,45 % besøk Returnerende besøkende 42,55 %

19 Moldebadet. litt ferie hver dag! 19 VISSTE DU AT: Moldebadet kan vise til 2150 medlemmer på badets facebook- side Sosiale medier Moldebadet har en bevisst strategi for bruk av sosiale medier i sin markedsføring og kan vise til 2150 medlemmer på badets facebook-side. Annonser Moldebadet har utviklet en egen profil som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg, fonter osv. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. Sameiet De ulike brukere i sameiet har flere felles mål, og dette slår positivt ut også i forhold til felles arbeidsmiljø. Ofte blir den enkeltes foretak omtalt samlet med de øvrige tilbudene i huset, og stoltheten hos den enkelte ansatte over å representere et større felleskap innen folkehelsearbeidet har vokst ved økt samarbeid. Tiltak: Brukermøter med daglige ledere. Felles annonsering og artikler. Gratis bruk av anlegget i 2 mnd. til alle ansatte for å stimulere til å kjenne produktet.

20 20 Årsmelding Moldebadet KF 2012 PR Moldebadet er et flott anlegg som skal bidra til bedre folkehelse til hele regionen. Dette skal vi gi gjennom mange ulike tilbud til organiserte og uorganiserte brukergrupper. I en stram kommuneøkonomi blir mange opptatt av driften både gjennom positiv aktivitet som skapes for bedre helse, men også hvordan driften av det kommunale foretaket påvirker kommuneøkonomien totalt. Lokalavisene skal speile innbyggerne og deres ønske om informasjon. Dette resulterer i mye media oppmerksomhet både positivt og kritisk journalistikk. Vi har hatt 27 artikler i lokale media dette året.

21 Moldebadet. litt ferie hver dag! 21 VISSTE DU AT: Badebutikken Aqua har et rikt utvalg av badetøy. AQUA Moldebadet har sin egen badebutikk med navnet AQUA. Butikken er liten og praktisk, med badetøy til alle aldre, begge kjønn, og med et stort spekter i størrelser. Butikken selger også badeartikler som svømmebriller, badehetter, armvinger, flytevester etc. Våre leverandører er: Beco, Aquarapid, Zoggs og Klubben. Vi har faste møter angående produktkunnskap. Dette er viktig for at kundene skal være trygge på at vi kan kvalitetene på varene vi selger. Omsetning 2012 i Aqua eks. moms kr ,- Salget pr kunde har økt, men målet er å øke totalsalget ytterligere Andel i % Badetøy dame Andel i % badetøy herre Andel i % badetøy barn Andel i % badeartikler

22 22 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Café Moldebadet Moldebadet har kafé både inne i badet og i resepsjonsområdet. Moldebadet eier alt fast inventar og leier ut lokalene til ekstern driver. Café Moldebadet er åpen i badets åpningstider. Café Moldebadet har en sunn profil. Du kan få kjøpt alt fra is til salater og middagsretter.

23 Moldebadet. litt ferie hver dag! 23 VISSTE DU AT: Moldebadet samarbeider med andre foretak og enheter i kommunen. Teknisk driftsfase 2012: Samlet sett har bygg og installert utstyr fungert bra. Selv med problemer og stopp i enkelte funksjoner, har driften opp mot besøkende kunne gjennomføres som normalt stort sett i hele normalåpningstiden. Havari på klatrevegg med påfølgende knust glass i basseng og rørsystem, førte til en nødvendig nedstenging for deler i anlegget, i ca. 1 uke. Selv med avbruddsforsikring som skal dekke denne type hendelser, ble dette en arbeidsom og fordyrende affære for Moldebadet. Energi Energistyresystem er nå oppe og går. Dette er utstyr som det forventes skal gi oss besparelse som følge av mulighet for mye bedre kontroll på forbruk. Tidligere godkjent investerings prosjekt vedr. enøk, går nå mot sin sluttførelse, og forventes også å bidra ytterligere med redusert energiforbruk ut over i Erfaring viser at tyngden av brukt energi går med til oppvarming av bassengvann og lokale. Totalforbruket av denne type energi viser store svingninger i forhold til utetemperatur. Kaldt ute, stort forbruk til oppvarming inne. Forbruk av primærenergi til pumper, lys osv. holder seg mer konstant over året og påvirkes ikke så mye av utetemperatur eller årstid. Høsten 2012 inngikk Moldebadet fastprisavtale på levering av strøm/fjernvarme for en periode på 4 år. Vedlikehold Moldebadet er en bedrift der høy standard på renhold, service og bygningsmessig vedlikehold er en stor del av selve produktet som vi tilbyr våre gjester. Med ca stk. gjester årlig, sier det seg selv at vedlikeholdsbehovet kommer raskt. Det meste av maling, flikking og små reparasjoner tas fortløpende, men større ting må tas til tider når det ikke er gjester tilstede. I mai 2012 hadde vi en hel uke avsatt bare til vedlikehold. Badet stengte, og Christie sammen med ansatte fra Moldebadet utførte forfallent arbeid samt reklamasjonsarbeider i basseng og garderober. Vi ser for oss at vi også i framtiden vil kunne ha behov for lengre driftsstopp for å ta vedlikehold som en ellers ikke kan utføre med gjester tilstede. Framtidig investering og vedlikeholdsbehov Moldebadet har hatt Hammerø & Storvik Prosjekt AS til å foreta en vurdering på framtidige investerings og vedlikeholdsbehov for videre å kunne opprettholde årlig drift på nåværende kvalitetsnivå. Det anbefales at det settes av minst 50 kr/kvm til vedlikehold i regi av sameiet: kr/år. Vedlikehold i Moldebadet sin regi anbefales det at det settes av 150 kr/kvm: kr/år til vedlikehold. Det anbefales at det i økonomiplanen settes av 1 million kr/år i investeringsmidler. Det er i dag satt av pr år til investeringsmidler i økonomiplanperioden til utskifting og oppgradering

24

25 Moldebadet. litt ferie hver dag! 25 VISSTE DU AT: Moldebadet gjennomførte et prosjekt i 2012, som resulterte i kr i lavere kostnader Årsregnskap 2012 Moldebadet KF

26 26 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet KF Driftsregnskap 2012 Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer