Årsmelding Moldebadet KF. Molde kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret Godkjent av kommunestyret

2 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt ferie ferie hver hver dag! dag!

3 Moldebadet. litt ferie hver dag! 3 VI BRYR OSS: Alle våre gjester skal føle seg velkommen, og føle at vi har et tilbud som passer dem. Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2012 Visjon 4 Daglig leder 5 Styreleders kommentar 6 Organisasjon Moldebadet KF 8 Helse miljø og sikkerhet 10 Produktet Moldebadet 13 Markedsføring 17 Aqua 21 Café Moldebadet 22 Teknisk drift 23 Styrets godkjenning 24 REGNSKAP Årsregnskap 25 Kommentarer til regnskap 29 Note Revisors beretning 39 VEDLEGG Forretningsplan og måloppnåelse 41 AL Badelandene 45 SAMEIET Gideonvegen 1 46 Fakta om Moldebadet 51 Opplæring og kompetansekrav 54 Historikk 55 Kunst 56 Våre verdier 57

4 4 Årsmelding Moldebadet KF 2012 VISJON Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet Livskvalitet: Moldebadet for alle men ikke det samme for alle. Overordnet mål: Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsa. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften. HOVEDMÅLENE til Moldebadet KF 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden. 2: Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen. 3: Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører. 5: Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier. 6: Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende. 7: Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening og Cosmopol SPA arbeide for å bedre folkehelsa. Vi skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

5 Moldebadet. litt ferie hver dag! 5 VISSTE DU AT: Moldebadet gir innbyggere i regionen og tilreisende økt livskvalitet Aktivitet og livsglede Regionen har gjennom Moldebadet fått et topp moderne anlegg der vi gjennom dette året har bygd opp mange nye tilbud til innbyggerne. Samtidig har vi fått til et godt samarbeid med lag og foreninger. Moldebadet er en servicebedrift der de ansatte og vårt verdigrunnlag er en viktig del av produktet. Jeg er stolt av medarbeiderne og de resultatene vi kan vise til. Folkehelsehuset Arbeidet med å fokusere på folkehelse er for meg en visjon om et godt lokalsamfunn, en god region å bo i der vi alle tar et felles ansvar for egen og andres helse. Et utvalg av artikler som har stått på trykk i 2012 (se side 20) viser at det er et stort engasjement i befolkningen rundt Moldebadet og at vi betyr mye for mange. Vi har nå lagt grunnlaget for mange av produktene som Moldebadet skal tilby fremover. Det viktigste er Moldebadets svømmeskole med 3 nivå. Det har vært stor søknad og mange gode tilbakemeldinger. Vi har og fått god respons på svømmekurset trygg i vann. På kursene jobber vi med at mestring gir selvtillit, som igjen bidrar til god folkehelse. Moldebadet samarbeider med Bris treningssenter, Bris fysioterapi og Cosmopol Spa. Vi har i løpet av året hatt felles markedstiltak og diskutert hvordan vi kan videre utnytte husets muligheter til det beste for kundene. Økonomi og drift Året har vært preget av omstillingsarbeid fra å dreie organisasjonen fra oppstartsfase til driftsfase. De ansatte har vist stor tilpasningsevne og engasjement i dette arbeidet. Moldebadet KF fikk for 2012 et netto merforbruk på 2.4 mill. kroner. I hovedsak relaterer dette seg til manglende inntekter i forhold til et ambisiøst budsjett. Resultatet for 2012 viser samtidig en forbedring i forhold til fjoråret på 1,7 mill. kroner. Badet har dette året vært igjennom en stor og krevende effektiviseringsprosess for å greie å stabilisere og redusere kostnadene ned på et akseptabelt nivå. Regnskapet for 2012 viser reduserte bemanningsutgifter på ca. 0,8 mill. kroner. Mange ansatte har bidratt til løsninger for å oppnå besparelsene. Effektiviseringsarbeidet vil også ha stor fokus i 2013 og en ytterligere reduksjon av merforbruket er forventet samtidig som vi vil arbeide for å få flere besøkende inn i anlegget. Eva Kristin Ødegård Daglig leder

6 6 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet for alle 2012 har vært et travelt år for de ansatte på Moldebadet. Organisasjonen har vært gjennom en krevende effektiviseringsprosess som allerede har gitt en betydelig resultatforbedring fra En slik effektiviseringsprosess krever at de ansatte involverer seg utover det man kan forvente i den daglige driften, og dette er en direkte årsak til resultatforbedringen. Det er også verdt å merke seg at korttidssykefraværet har blitt redusert fra 7,9 % i 2011 til 5,2 % i samme perioden Kundene er også fornøyde. Økonomien i Moldebadet har vært kommentert både i kommunestyret og gjennom media det siste året. I en stram kommuneøkonomi er det naturlig at et kommunalt foretak blir målt opp mot alternativ benyttelse av både de investerte midler og de underskudd man får over driften. I den sammenheng er det viktig å være klar over de mange positive verdiene Moldebadet gir både innbyggerne, tilreisende og næringslivet i regionen. Dette er verdier som man ikke tar med seg inn i regnskapene, men som åpenbart teller positivt i en større sammenheng. Jeg tenker da spesielt på de helsemessige gevinstene badet gir alle brukerne av anlegget. Verdien av å lære å svømme, verdien av å gi alle innbyggere i regionen et bredt fritidstilbud og verdien av å kunne drive idrett. For innflyttere, hotell og turistnæringen er Moldebadet et åpenbart positivt bidrag til at valget faller på Molde. Jeg ønsker å takke alle ansatte og ikke minst våre kunder, som har vært med å realisere prosjektet. Trond Lønseth Styreleder Vedtektene for Moldebadet KF ble vedtatt i Molde kommunestyre Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dens virksomhet Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Styret fører tilsyn med dagligleders utførelse av sitt lederskap.

7 Moldebadet. litt ferie hver dag! 7 VISSTE DU AT: Godt miljø gir oss arbeidsglede!

8 8 Årsmelding Moldebadet KF 2012 VI BRYR OSS: Våre ansatte skal kjenn Organisasjon e produktene i hele huset. Styret i Molde Folkebad KF Styremedlemmer Trond Lønseth (H)- styreleder Sindre Pedersen (FRP) - nestleder Vara Eva Britt Mauseth (H) Rolf Erik Furuli (FRP) Lisbeth Rød (AP) Beate Græsdal Bakken (V)) Eva Marie Grimsmo (KRF) Patrick Gule (ansatt rep) Gunnhild Morstøl (AP) Frank Petter Stenløs (V) Magnhild Heiberg Solli (SP) Tanja Pedersen (ansatt rep) Det er avholdt 7 styremøter. I tillegg er det avholdt eiermøte med formannskapet. Alle styresaker og referat ligger på Molde Kommune sine nettsider. Moldebadet er åpent 71 timer i uken, og holder åpent ca 355 dager i året. Vi har turnusordning med lav fast grunnbemanning. Totalt 16,8 årsverk i 2012.

9 Moldebadet. litt ferie hver dag! 9 VISSTE DU AT: Alle ansatte har gjennomført Moldebadet sitt Salg og servicekurs i 2012 Organisasjonskart Moldebadet Styret i Moldebadet KF Daglig leder Eva Kristin Ødegård Driftsleder / nestleder Harald Lillebø Engasjement økonomi 40 % Einar Hoem Avdelingsleder Ingrid Moe Silseth Mellomledere Marte Melbø, Patrick Gule, Tanja Pedersen og Karina Kirkeland Badeverter, serviceverter, instruktører og ekstrahjelper Hovedoppgaver: Daglig leder: Overordnet leder, sameiet, økonomi og markedsføring Driftsleder: Teknisk, opplæring og HMS Avdelingsleder: Personal, bemanning og aktivitet Mellomledere: Fagledere og kulturbærere

10 10 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Helse, miljø og sikkerhet Et badeanlegg inneholder spesielt mange grupper og fagområder som må vurderes opp mot helse, miljø og sikkerhet. Områder med ekstra stor risiko er risikovurdert, og instrukser laget i forhold til dette. Oppfølging og videre dokumentasjon skjer via bedriftens internkontroll. Tilsyn Moldebadet 2012: I løpet av året er det gjennomført tilsyn fra Helsetjenesten, Arbeidstilsynet og Brannvesenet. Hygiene og kjemikaliehåndtering: Moldebadet produserer egen klor. Denne blir laget av helt vanlig salt som spaltes til et klor - konsentrat på under 1 %. Dette vil si at helsefaren rundt klorprosessen er liten. Vi bruker syre til å balansere PH i bassengvannet. Syren blandes til lavkonsentrat, og samlet sett i vannbehandlingen unngår vi de strengeste HMS kravene som må til ved andre anlegg der klorkonsentrat er valgt som utgangspunkt. Renhold er et av våre viktigste fokusområder. Dette blir vi målt på hver dag. Kvalitetskrav er nedfelt i regelverk som vi må følge, men renhold i anlegget er også noe av det som våre gjester husker best etter et besøk hos oss. Det arbeides etter en renholdsplan, med ukentlig desinfisering. Sikkerhet: Moldebadet er ansvarlig for sikkerhetsforhold knyttet til lokaler og utstyr, samt riktige rutiner og riktig kompetanse blant de ansatte. Våre badeverter jobber med forebyggende sikkerhet og stiller som livreddere om noe skulle skje. Alle våre krav innen livredningskurs og ellers instrukser for sikkerhetsnivå ute i anlegget er utarbeidet i samsvar med norm for slike anlegg (badelandene.no). Ovenfor gjester som kommer og bruker anlegget er det viktig å presisere at alle bader på eget ansvar, og må følge anleggets sikkerhetsregler. Skoler som legger aktivitet til Moldebadet må følge anleggets sikkerhetsregler, men har i tillegg sitt eget regelverk for sikkerhet. Skoler stiller pr. i dag med egne livreddere som er kurset hos Moldebadet.

11 Moldebadet. litt ferie hver dag! 11 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. Kvalitet og statistikk: I løpet av 2012 har vi fått inn over 1000 kvalitetsmeldinger fra ansatte og gjester, og ros og ris har resultert i mange forbedringstiltak. Kvalitetsmeldingene kan kategoriseres i følgende hovedområder: 60 % på bygg og utstyr, 20 % på ros og forbedringsforslag, 10 % ulykker og småskader, 10 % klager og forbedringsforslag av ulike slag. Alle relevante kvalitetsmeldinger registreres nå elektronisk, og vi kan nå i mye større grad belyse trender og gjentagende problem, samt bedre mulighet for uttak av statistikk. Under vises eksempel og trender for noen av våre fokusområder. Type Alvorlige ulykker Mindre alvorlige ulykker Eksempel på hendelse har vært badende som har fått ulike problem ute i vannet, hjertestans utenfor vårt anlegg, hjerteproblem i badstue, skader i sklie, og bruddskader. Mange. Sår og mindre kuttskader (eksakt tall ikke registrert.) - Personskade etter fall på stupebrett - Epileptisk anfall - Hjertestans oppe på Bris Stor nedgang i antall småskader. Dette skyldes bedre forebyggende arbeid blant de ansatte, og at anlegget er oppgradert ved at områder med stor skadebelastning er overgått og skadeårsak fjernet Branntilløp Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i situasjoner der våre badevakter har hentet opp personer som hadde alvorlige problem i vannet, blodtrykksfall og besvimelser i forbindelse med bruk av badstu, samt kutt og fallskader Har ikke registrert spesielt utsatte plasser i anlegget, men generelt mye sårskader. Høyt antall i forhold til tidligere, kan også ha sammenheng med at ansatte blir stadig bedre på registrering. Ingen hendelser vedr brann Uønskede hendelser trakassering eller av seksuell karakter Vi har hatt møte med politiet der vi har gjennomgått ulike hendelser og samtidig fått god hjelp til å lære hvordan observere og takle situasjoner som dette. Ungdommer utvist fra badet etter gjentagende brudd på våre sikkerhetsregler Ungdommer som ikke retter seg etter reglement og må vises ut av anlegget, 2 hendelser med provoserende oppførsel av seksuell karakter

12 12 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet Sykefravær Egenmelding 1-8 dager 0,8 % 0,7 % 1,1 % Bedriftsbetalt 1-16 dager 0,8 % 0,5 % 0,1 % Trygdebetalt 17 dg - 1 år 6,5 % 6,7 % 4,0 % Totalt fravær 8,1 % 7,9 % 5,3 % Moldebadet er en fysisk krevende arbeidsplass. Arbeid i 30 graders varme, mye gange på betonggulv, og mange tunge stressituasjoner i forbindelse med skade eller ulykke. Arbeid for godt arbeidsmiljøet har stor prioritet fra ledelsen, og fravær overvåkes kontinuerlig for å om mulig forebygge / redusere dette. Tilbakemeldinger på arbeidsplassen pr. i dag viser trivsel og stor entusiasme og stå på vilje hos de ansatte. Bruker og medarbeider- tilfredshet registrert via kvalitetsmeldinger: Moldebadet bruker system med kvalitetsskjema for å innhente informasjon fra både brukere og ansatte. Systemet pr. i dag fungerer såpass bra at vi har valgt å bruke disse opplysningene som grunnlag for å vurdere tilfredsheten med anlegget og arbeidsplassen. Eksempel fra gjestemeldinger: Mye skryt fra gjester for ansattes holdning til service Flott, rent og funksjonelt anlegg God tilgjengelighet (universell utforming) Lite parkeringsmuligheter Negativt med reserverte basseng i normalåpningstiden Medarbeiderundersøkelse 2012: Vi var med på kommunens medarbeiderundersøkelse. Det var en bra oppslutning for undersøkelsen. Mye positivt i resultatene. Men det kommer også fram områder som bekrefter svakheter i organisasjonen. Det er viktig her å ta med at vi var midt i en omorganisering når denne ble utført. Styret i Moldebadet KF ønsker vi skal ta en ny undersøkelse i Arbeidsmiljøtiltak 2012: Medarbeidersamtaler: Utført med alle fast ansatte over 50 % stilling Sosiale sammenkomster: Det er avholdt 4 sosiale sammenkomster. Ukenytt til alle ansatte sendes ut hver uke Personalmøter: Det er avholdt 2 felles møter Avdelingsmøter: 1-3 møter pr. måned AMU har hatt 4 møter Tillitsvalgt: Tanja Pedersen fram til des etter desember 2012 Patrick Gule Verneombud: Andre Hammerø fram til des etter desember 2012 Marte Melbø

13 Moldebadet. litt ferie hver dag! 13 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. RESEPSJON OG BAD Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet. Visjonen til Moldebadet blir brukt aktivt i opplæring av ansatte. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføring, og det blir da viktig at vi er det vi selger for å oppnå troverdighet. Våre besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. Moldebadet har utviklet egne salg og service kurs for sine ansatte. Grunnkurset inneholder blant annet: kunnskap om bedriften og Molde kommune, vi har valgt serviceyrket, kundebehandling og vi er på arbeid for å gjøre hverandre gode. Rose- filosofien ligger også som en del av grunnopplæringen. BRYR OSS: er bedriften ett, de ansatte lper til på tvers vdelingene. Moldebadet legger vekt på at kundene skal føle seg velkommen. En åpen resepsjon med god plass og fin innredning. Bak skranken finner gjestene servicevertene som skal passe på at de får den informasjon og den hjelp de trenger. Servicevertene betjener også badebutikken Aqua. I 2012 har vi arbeidet spesielt med samarbeidet mellom resepsjon og bad. Vi har også gjennomført en stor organisasjonsendring, for å utnytte våre bemanningsressurser bedre. Tiltak: 1) MinVakt: Ledelse av bemanning og personal for bad og resepsjon ligger nå under en leder, og det jobbes med å få de to avdelingene til å fungere som en hel avdeling. I løpet av 2012 ble flere badeverter opplært til å kunne avlaste resepsjonen ved pauser og ekstra besøk. I helgene har det stort sett vært en servicevert på jobb, som også har kunnet arbeide som badevert. Dette har spart oss for bemanningskostnader. 2) Bestillinger: Vi har laget en egen bestillingsadresse og det har lettet arbeidet for resepsjonen: Resepsjonen har kontroll på bestillinger som kommer inn til Moldebadet, og fordeler ved behov ut til fagpersoner. Dette har vært et vellykket prosjekt.

14 14 Årsmelding Moldebadet KF Antall gjester per måned Dagsbilletter 54 % Kortsalg 25 % Lag og foren/bedrift 7,4 % Idrett 3,8 % Kurs 4,4 % Skole m/ skolesvømming 5,1 % Våre produkter I 2012 har Moldebadet hatt fokus på å øke aktivitetstilbudet til våre gjester. Vi har startet opp med Moldebadet svømmeskole, Trygg i vann og vanngymnastikk. Babysvømming startet opp i Svømmeskolen: Den inneholder 3 nivå: SmåKnott, TøffeKnott og BarskeKnott. Skolen er for barn mellom 4 8 år. I 2012 kjørte vi de to 2 første nivåene, og totalt er skolen på 3 nivå.100 barn i uken deltar på svømmeskolen, og vi har utdannet 7 instruktører for svømmeskolen. Instruktørene må ha livrednings- og førstehjelpskurs for å kunne instruere. Moldebadet har god kontakt med Svømmeklubben i forhold til rekruttering av nye medlemmer til klubben. Trygg i vann for voksne: Det er viktig å kunne svømme. Men basisen er først å bli venn med vannet. Er du trygg i vann er dette noe som kan gi deg glede resten av livet. Mange kvier seg for å gå på djupet eller for å ha hodet under vann. På kurset jobber vi med at mestring gir selvtillit og et bedre liv. Trygghet i vann gjør også at man kan takle det å falle i vannet uten at man får panikk. I 2012 hadde vi 3 kurs på 10 uker, da med 5 deltagere på hvert kurs. Vi har utdannet 3 instruktører for Trygg i vann.

15 Moldebadet. litt ferie hver dag! 15 VISSTE DU AT: Vanngymnastikk: Sommeren 2012 startet vi opp med vanngymnastikk i I 2012 startet velværebassenget 2 dager i uken. I oktober startet vi opp med et nytt tilbud: Moldebadet opp Vanngymnastikk i idrettsbassenget. Tilbudet har blitt populært og er en litt tyngre Moldebadet treningsøkt enn den som kjøres i velvære. Timene er åpen for alle og man betaler svømmeskole og kun vanlig inngangsbillett. har 100 deltagere Vanngymnastikk har blitt veldig populært i Norge og passer for alle aldersgrupper. i uken Du bruker vannet som motstand, og bestemmer selv hvor mye motstand du ønsker. Treningen gir ingen form for belastningsskader, da vannet gir jevn motstand og demper bevegelsene. Du får trent både kondisjon, styrke, utholdenhet bevegelighet og koordinasjon. Vanngymnastikk med musikk er sosialt, gøy og motiverende. Vi hadde i 2012 ca. 80 deltagere i uken på vanngymnastikken. Vi har utdannet 3 instruktører for vanngymmnastikk. Babysvømming: Babysvømming er en trivelig vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år. Foreldre og barn får mulighet til å bli kjent med vannets egenskaper. Barnet klarer mange bevegelser i vannet som det enda ikke klarer på land, og får derfor mulighet til å utvikles motorisk. Foreldrene deltar aktivt i bassenget. Babysvømming foregår på barnets premisser. Det kjøres nybegynner- og videregåendekurs. Vi har utdannet en instruktør for babysvømming. Tilgjengelighet: Moldebadet har som mål å være mest mulig tilgjengelig for alle ulike brukergrupper. Garderober og utstyr er planlagt med tanke på tilgjengelighet. Noen brukergrupper har mulighet til å leie bassenget for seg selv til sin aktivitet, men som hovedregel er Moldebadet restriktive mot eksklusiv utleie. Sambruk med ulike brukergrupper betyr større krav til tilpasning fra oss alle, men vi har også sett at dette virker både positivt og inkluderende. Sambruk gjør anlegget mer tilgjengelig hele åpningstiden. Spesialutstyr Til brukere med spesielle behov, kan vi nå tilby godt utstyrte Handicap-garderober med spesialstoler, spesialsenger, løfteutstyr, samt tilgjengelighet til alle basseng via rullestol/seng eller bassengheis. Av faste brukergrupper kan nevnes: Svømmeklubben MSLK Undervannsrugby Revmatikerforeningen Aktiv på dagtid Ryggskolen Skolesvømming Molde kommune Skolesvømming Julsundet skole Tøndergård skole Vannfontene Bris fysioterapi Av arrangement i 2012 kan nevnes: Svøm deg til Kypros 3 svømmestevner Samlinger UV - rugby Julefrokost til morgensvømmere Nissekveld

16 16 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Aktivitet og glede Markedsføring Intern informasjon:

17 Moldebadet. litt ferie hver dag! 17 VISSTE DU AT: Moldebadet kjører aktiviteter for barn i ferier. Markedsføring Moldebadet ønsker å profilere seg som sporty og lekne. Vi har utviklet et eget profilprogram som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg og fonter. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. Nøkkelen til å få reell verdiskaping ut av markedsføringen ligger i forankring i organisasjonen. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføringen. Budskapet formes rundt Moldebadet sitt verdigrunnlag og mål, slik at kundens møte med bedriften tilfredsstiller de forventningene som skapes gjennom markedsføringen. Det er derfor like viktig at budskapet når ut i egen organisasjon som at det når ut til kundene. Hvis vårt budskap til kundene er at vi er best på service, så må alle i organisasjonen ha god service i ryggmargen. Vår interne salg og service skole er viktig for å bevisstgjøre de ansattes betydning i dette. Intern informasjon Målgruppe: Ansatte i Moldebadet og Molde kommune. Ukenytt Vi har hver uke siden oppstart sendt ut informasjonsarket Ukenytt, som er en side med oppsummering av uka som har gått fra ledelsen. Dette er noe vi sender til alle ansatte i Moldebadet, styret, vara til styret, stab/støtte, rådmann og ordfører. Dette har blitt godt mottatt og er en god informasjonskanal. De øvrige mottakere av Ukenytt blir orientert om hva bedriften vår står for og skal levere. Intranett Intranettet til Moldekommune er informasjonskanal som brukes aktivt i Moldebadet. Vi legger jevnlig ut informasjon på kommunens intranett til alle kommunens ansatte. Ukenytt Intranett

18 18 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Ekstern informasjon: Målgruppe: Privatpersoner, bedrifter, skoler, idrett og helse. (Moldebadet sitt mål er at våre gjester skal legge en Moldebadetdag inn i sitt ukeprogram for fysisk aktivitet, lek og moro eller velvære.) Nettside Facebook Annonser PR artikler Stand Markedskampanjer Vi har hatt dusj-kampanje, oppstart av svømmeskole, årskortkampanje og svøm deg til Rhodos som er med og skaper vår merkevare. Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal. Trafikktall på nettsiden til Moldebadet Moldebadet.no har tilsammen hatt besøk i løpet av 2012, dette var 3000 flere besøkende enn i De besøkende har i gjennomsnitt vært innom 3,31 sider per besøk, og har i gjennomsnitt brukt 02:41 minutter inne på siden av de besøkende har vært inne på nettsiden ved bruk av mobil eller nettbrett. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre nettsiden og det er et prioritert område å holde den oppdatert med aktiviteter i badet. Besøk Unikebesøkende Sidevisninger Nye besøkende 57,45 % besøk Returnerende besøkende 42,55 %

19 Moldebadet. litt ferie hver dag! 19 VISSTE DU AT: Moldebadet kan vise til 2150 medlemmer på badets facebook- side Sosiale medier Moldebadet har en bevisst strategi for bruk av sosiale medier i sin markedsføring og kan vise til 2150 medlemmer på badets facebook-side. Annonser Moldebadet har utviklet en egen profil som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg, fonter osv. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. Sameiet De ulike brukere i sameiet har flere felles mål, og dette slår positivt ut også i forhold til felles arbeidsmiljø. Ofte blir den enkeltes foretak omtalt samlet med de øvrige tilbudene i huset, og stoltheten hos den enkelte ansatte over å representere et større felleskap innen folkehelsearbeidet har vokst ved økt samarbeid. Tiltak: Brukermøter med daglige ledere. Felles annonsering og artikler. Gratis bruk av anlegget i 2 mnd. til alle ansatte for å stimulere til å kjenne produktet.

20 20 Årsmelding Moldebadet KF 2012 PR Moldebadet er et flott anlegg som skal bidra til bedre folkehelse til hele regionen. Dette skal vi gi gjennom mange ulike tilbud til organiserte og uorganiserte brukergrupper. I en stram kommuneøkonomi blir mange opptatt av driften både gjennom positiv aktivitet som skapes for bedre helse, men også hvordan driften av det kommunale foretaket påvirker kommuneøkonomien totalt. Lokalavisene skal speile innbyggerne og deres ønske om informasjon. Dette resulterer i mye media oppmerksomhet både positivt og kritisk journalistikk. Vi har hatt 27 artikler i lokale media dette året.

21 Moldebadet. litt ferie hver dag! 21 VISSTE DU AT: Badebutikken Aqua har et rikt utvalg av badetøy. AQUA Moldebadet har sin egen badebutikk med navnet AQUA. Butikken er liten og praktisk, med badetøy til alle aldre, begge kjønn, og med et stort spekter i størrelser. Butikken selger også badeartikler som svømmebriller, badehetter, armvinger, flytevester etc. Våre leverandører er: Beco, Aquarapid, Zoggs og Klubben. Vi har faste møter angående produktkunnskap. Dette er viktig for at kundene skal være trygge på at vi kan kvalitetene på varene vi selger. Omsetning 2012 i Aqua eks. moms kr ,- Salget pr kunde har økt, men målet er å øke totalsalget ytterligere Andel i % Badetøy dame Andel i % badetøy herre Andel i % badetøy barn Andel i % badeartikler

22 22 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Café Moldebadet Moldebadet har kafé både inne i badet og i resepsjonsområdet. Moldebadet eier alt fast inventar og leier ut lokalene til ekstern driver. Café Moldebadet er åpen i badets åpningstider. Café Moldebadet har en sunn profil. Du kan få kjøpt alt fra is til salater og middagsretter.

23 Moldebadet. litt ferie hver dag! 23 VISSTE DU AT: Moldebadet samarbeider med andre foretak og enheter i kommunen. Teknisk driftsfase 2012: Samlet sett har bygg og installert utstyr fungert bra. Selv med problemer og stopp i enkelte funksjoner, har driften opp mot besøkende kunne gjennomføres som normalt stort sett i hele normalåpningstiden. Havari på klatrevegg med påfølgende knust glass i basseng og rørsystem, førte til en nødvendig nedstenging for deler i anlegget, i ca. 1 uke. Selv med avbruddsforsikring som skal dekke denne type hendelser, ble dette en arbeidsom og fordyrende affære for Moldebadet. Energi Energistyresystem er nå oppe og går. Dette er utstyr som det forventes skal gi oss besparelse som følge av mulighet for mye bedre kontroll på forbruk. Tidligere godkjent investerings prosjekt vedr. enøk, går nå mot sin sluttførelse, og forventes også å bidra ytterligere med redusert energiforbruk ut over i Erfaring viser at tyngden av brukt energi går med til oppvarming av bassengvann og lokale. Totalforbruket av denne type energi viser store svingninger i forhold til utetemperatur. Kaldt ute, stort forbruk til oppvarming inne. Forbruk av primærenergi til pumper, lys osv. holder seg mer konstant over året og påvirkes ikke så mye av utetemperatur eller årstid. Høsten 2012 inngikk Moldebadet fastprisavtale på levering av strøm/fjernvarme for en periode på 4 år. Vedlikehold Moldebadet er en bedrift der høy standard på renhold, service og bygningsmessig vedlikehold er en stor del av selve produktet som vi tilbyr våre gjester. Med ca stk. gjester årlig, sier det seg selv at vedlikeholdsbehovet kommer raskt. Det meste av maling, flikking og små reparasjoner tas fortløpende, men større ting må tas til tider når det ikke er gjester tilstede. I mai 2012 hadde vi en hel uke avsatt bare til vedlikehold. Badet stengte, og Christie sammen med ansatte fra Moldebadet utførte forfallent arbeid samt reklamasjonsarbeider i basseng og garderober. Vi ser for oss at vi også i framtiden vil kunne ha behov for lengre driftsstopp for å ta vedlikehold som en ellers ikke kan utføre med gjester tilstede. Framtidig investering og vedlikeholdsbehov Moldebadet har hatt Hammerø & Storvik Prosjekt AS til å foreta en vurdering på framtidige investerings og vedlikeholdsbehov for videre å kunne opprettholde årlig drift på nåværende kvalitetsnivå. Det anbefales at det settes av minst 50 kr/kvm til vedlikehold i regi av sameiet: kr/år. Vedlikehold i Moldebadet sin regi anbefales det at det settes av 150 kr/kvm: kr/år til vedlikehold. Det anbefales at det i økonomiplanen settes av 1 million kr/år i investeringsmidler. Det er i dag satt av pr år til investeringsmidler i økonomiplanperioden til utskifting og oppgradering

24

25 Moldebadet. litt ferie hver dag! 25 VISSTE DU AT: Moldebadet gjennomførte et prosjekt i 2012, som resulterte i kr i lavere kostnader Årsregnskap 2012 Moldebadet KF

26 26 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet KF Driftsregnskap 2012 Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/17 18.09.2017 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr 250 888 målt mot periodisert budsjett.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer