Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret Godkjent av kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret Godkjent av kommunestyret

2 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt ferie ferie hver hver dag! dag!

3 Moldebadet. litt ferie hver dag! 3 VI BRYR OSS: Alle våre gjester skal føle seg velkommen, og føle at vi har et tilbud som passer dem. Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2013 Visjon 4 Daglig leder 5 Styreleders kommentar 6 Organisasjon Moldebadet KF 8 Helse miljø og sikkerhet 10 Produktet Moldebadet 13 Markedsføring 17 Aqua 21 Café Moldebadet 22 Teknisk drift 23 Styrets godkjenning 24 REGNSKAP Årsregnskap 25 Kommentarer til regnskap 29 Note Revisors beretning 39 VEDLEGG Forretningsplan og 41 måloppnåelse AL Badelandene 45 SAMEIET Gideonvegen 1 46 Fakta om Moldebadet 51 Opplæring og kompetansekrav 54 Historikk 55 Kunst 56 Våre verdier 57

4 4 Årsmelding Moldebadet KF 2013 VISJON Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet Livskvalitet: Moldebadet for alle men ikke det samme for alle. Overordnet mål: Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsa. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften. HOVEDMÅLENE til Moldebadet KF 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden. 2: Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen. 3: Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører. 5: Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier. 6: Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende. 7: Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening og Cosmopol SPA arbeide for å bedre folkehelsa. Vi skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

5 Moldebadet. litt ferie hver dag! 5 VISSTE DU AT: Moldebadet gir innbyggere i regionen og tilreisende økt livskvalitet Fysisk aktivitet gir glede, helse og trivsel Moldebadet er 3,5 år gammelt og har i løpet av disse årene hatt besøkende. Dette er fantastiske tall og vi arbeider for at enda flere skal få gleden av å oppleve anlegget vårt. På Moldebadet kan du komme for hygge og velvære, eller vi har mange aktiviteter som vil gi deg inspirasjon og variert trening. Idrettsklubbene har også sin definerte plass i anlegget. I tillegg har vi nært samarbeid med Cosmopol Spa og Bris trening. Til sammen er vi et folkehelsehus som skal være med å stimulere til god helse og en god region å bo i. Økonomi og drift Året har vært preget av effektivisering og utvikling av nye aktivitetstilbud. Vanngymnastikk i idrettsbasseng og kurs i svømmeteknikk har vært svært populært. I tillegg har vi utvidet antall deltakere i svømmeskolen. Dyktige ansatte har tatt ansvar og utviklet seg gjennom kurs og opplæring. Moldebadet KF fikk for 2013 et netto merforbruk på 1.9 mill. kroner. I hovedsak relaterer dette seg til manglende inntekter i forhold til et ambisiøst budsjett. Resultatet for 2013 viser samtidig en resultatforbedring i forhold til fjoråret på ca 0,4 mill. kroner. Badet har også i år arbeidet systematisk med å effektivisere driften gjennom tydeliggjøring av organisasjonen. Dette arbeidet vil vi videreføre i 2014 samtidig som vi skal fokusere for å få opp salget. Eva Kristin Ødegård Daglig leder

6 6 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet for alle Moldebadet har fortsatt den fine utviklingen fra tidligere år. Sammenligner vi med 2012, så har vi omtrent samme nivå på antall besøkende, lavere sykefravær og en forbedret økonomi. Styret fokuserer mye på å få forbedret økonomien i Moldebadet uten at dette får merkbare konsekvenser for opplevelsen til de besøkende. Kontinuerlig forbedring krever motiverende ledere og dyktige medarbeidere, og vi kan takke alle som jobber ved badet for det fantastiske tilbudet badet gir innbyggerne og tilreisende til regionen. Tilbudet er omfattende, og vi har fornøyde brukere. Noe av det aller viktigste vi driver med er å lære både barn og voksne å svømme slik at de føler seg trygge i vann, og det er flott å se hvor populære disse kursene er. Å kunne svømme gir en god selvfølelse og en glimrende mosjonsmulighet, men viktigst av alt så er det med på å redde liv om ulykken skulle være ute. Trond Lønseth Styreleder Vedtektene for Moldebadet KF ble vedtatt i Molde kommunestyre Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dens virksomhet Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Styret fører tilsyn med daglig leders utførelse av sitt lederskap.

7 VISSTE DU AT: Godt miljø gir oss arbeidsglede! Moldebadet. litt ferie hver dag! 7

8 8 Årsmelding Moldebadet KF 2013 VI BRYR OSS: Våre ansatte skal kjenn Organisasjon e produktene i hele huset. Kommunestyret er Moldebadet KF sitt øverste organ. Moldebadet KF ledes av et politisk valgt styre som er valgt for 4 år. Styret i Molde Folkebad KF Styremedlemmer frem til og med november r 2013 Trond Lønseth (H)- styreleder Sindre Pedersen (FRP) - nestleder Varamedlemmer frem til og med november 2013 Eva Britt Mauseth (H) Rolf Erik Furuli (FRP) Styremedlemmer fra desember 2013 Trond Lønseth (H)- styreleder Sindre Pedersen (FRP) - nestleder Varamedlemmer fra desember 2013 Eva Britt Mauseth (H) Rolf Erik Furuli (FRP) Lisbeth Rød (AP) Gunhild Morstøl (AP) Gunhild Morstøl (AP) Berit Eikebu (AP) Beathe Græsdal Bakken (V) Eva Marie Grimsmo (KRF) Patrick Gule (ansatt rep) Frank Petter Stenløs (V) Magnhild Heiberg Solli (SP) Karina Kirkeland (ansatt rep) Beathe Græsdal Bakken (V) Patrick Gule (ansatt rep) Eva Marie Grimsmo (KRF) Karina Kirkeland (ansatt rep) Det er avholdt 6 styremøter og vi har behandlet 31 saker. Alle styresaker og referat ligger på Molde Kommune sine nettsider. Moldebadet er åpent for ordinære gjester 62 timer i uken, og i tillegg holder vi åpent for idretten og lag/ foreninger 16 timer i uken. Totalt holder vi åpent for badegjester 78 timer i uken. Moldebadet er åpent ca 355 dager i året. Vi har turnusordning med lav fastgrunnbemanning. Totalt 13,6 årsverk i 2013 inklusive vakante stillinger.

9 Moldebadet. litt ferie hver dag! 9 VISSTE DU AT: Alle ansatte har gjennomført Moldebadet sitt Salg og servicekurs i 2013 Organisasjon Moldebadet KF Den daglige driften av Moldebadet KF ledes av daglig leder. I ledergruppen sitter i tillegg driftsleder og avdelingsleder. Organisasjonen Moldebadet hadde i 2013, 17 fast ansatte i foretaket. 8 menn og 9 kvinner, i tillegg har vi en stor gruppe med ekstrahjelper. Organisasjonen har ingen rene merkantile stillinger etter at funksjon som økonomikonsulent ble avviklet i juni. Driftsleder, avdelingsleder og mellomledere har merkantile oppgaver sammen med daglig leder. Det er en stor turnover i ekstrahjelp basen som krever mye opplæring. Totalt årsverk i Moldebadet 13,7 (eks bemanning til kursvirksomheten) Totalt ansatte i Moldebadet 36 (faste stillinger, vakante stillinger og ekstrahjelper) Stillingsstørrelser: 10 ansatte har 100 %, 1 ansatt har 94 %, 6 ansatte har hatt mellom % stillinger, i tillegg kommer 6 vakante stillinger på mellom %. Årsverk Totalt i MB Totalt ansatte i Moldebadet Antall ansatte i fastestillinger Antall ekstrahjelper Årsverk i bad Årsverk i resepsjon Årsverk i adm. og teknisk Vikariat for en ute i permisjon , ,98 2, Antall vakante stillinger (15-25 %). Disse ble bemannet av ekstravakter i 2013 Hovedoppgaver: Badeverter, serviceverter, instruktører og ekstravakter: Kundebehandling, livreddere, salg, instruksjon mm. Mellomledere: Fagledere og kulturbærere Avdelingsleder: Personal, bemanning og aktivitet Driftsleder: Teknisk, opplæring og HMS Daglig leder: Overordnet leder, sameiet, økonomi og markedsføring

10 10 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Helse, miljø og sikkerhet. Områder med ekstra stor risiko er risikovurdert, og instrukser laget i forhold til dette. Oppfølging og videre dokumentasjon skjer via bedriftens internkontroll. Hygiene og kjemikaliehåndtering: Moldebadet produserer sin egen klor. Denne blir laget av helt vanlig salt som spaltes til et klor - konsentrat på 1-2 %. Dette vil si at helsefaren rundt kloringsprosessen er liten. Vi bruker syre til å balansere PH i bassengvannet. Syren blandes til lavkonsentrat, og samlet sett i vannbehandlingen unngår vi de strengeste HMS kravene som må til ved andre anlegg der klorkonsentrat er valgt som utgangspunkt. Renhold er et av våre viktigste fokusområder i driften. Kvalitetskrav er nedfelt i regelverk som vi må følge, men renhold i anlegget er også noe av det som våre gjester husker best etter et besøk hos oss. Det arbeides etter en renholdsplan, med ukentlig desinfisering. Sikkerhet: Moldebadet er ansvarlig for sikkerhetsforhold knyttet til lokaler og utstyr, samt riktige rutiner og riktig kompetanse blant de ansatte. Våre badeverter jobber med forebyggende sikkerhet og stiller som livreddere om noe skulle skje. Alle våre krav innen livredningskurs og ellers instrukser for sikkerhetsnivå ute i anlegget er utarbeidet i samsvar med norm for slike anlegg (badelandene.no). Ovenfor gjester som kommer og bruker anlegget er det viktig å presisere at alle bader på eget ansvar, og må følge anleggets sikkerhetsregler. Skoler som legger aktivitet til Moldebadet må følge anleggets sikkerhetsregler, men har i tillegg sitt eget regelverk for sikkerhet. Skoler stiller pr. i dag med egne livreddere som er kurset hos Moldebadet

11 Moldebadet. litt ferie hver dag! 11 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. Kvalitet og statistikk: I løpet av 2013 har vi fått inn ca kvalitetsmeldinger fra ansatte og gjester, og ros og ris har resultert i mange forbedringstiltak. Kvalitetsmeldingene kan kategoriseres i følgende hovedområder: 60 % på bygg og utstyr, 20 % på ros og forbedringsforslag, 10 % ulykker og småskader, 10 % klager og forbedringsforslag av ulike slag. Alle relevante kvalitetsmeldinger registreres nå elektronisk, og vi kan nå i mye større grad belyse trender og gjentagende problem, samt bedre mulighet for uttak av statistikk. Under vises eksempel og trender for noen av våre fokusområder. Type Alvorlige ulykker Personskade etter fall på stupebrett - Epileptisk anfall - Hjertestans oppe på Bris 7 situasjoner der våre badevakter har hentet opp personer som hadde alvorlige problem i vannet, blodtrykksfall og besvimelser i forbindelse med bruk av badstu, samt kutt og fallskader 9 situasjoner der våre badevakter eller gjester har hentet opp personer som hadde alvorlige problem i vannet, og 11 hendelser med b.l.a. blodtrykksfall og besvimelser i forbindelse med bruk av badstu, samt kutt og fallskader Mindre alvorlige ulykker Stor nedgang i antall småskader. Dette skyldes bedre forebyggende arbeid blant de ansatte, og at anlegget er oppgradert ved at områder med stor skadebelastning er overgått og skadeårsak fjernet Har ikke registrert spesielt utsatte plasser i anlegget, men generelt mye sårskader. Høyt antall i forhold til tidligere, kan også ha sammenheng med at ansatte blir stadig bedre på registrering. Sår og mindre Kuttskader Branntilløp Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i Ingen hendelser vedr brann Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i Uønskede hendelser trakassering eller av seksuell karakter Ungdommer utvist fra badet etter gjentagende brudd på våre sikkerhetsregler Ungdommer som ikke retter seg etter reglement og må vises ut av anlegget, 2 hendelser med provoserende oppførsel av seksuell karakter trakassering / utilbørlig oppførsel av seksuell karakter, eller alvorlig brudd på anlegget regelverk

12 12 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet Sykefravær Egenmelding 1-8 dager 0,9 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % Bedriftsbetalt 1-16 dager 4,1 % 2,6 % 0,8 % 0,5 % Trygdebetalt 17 dg - 1 år 3,8 % 4,5 % 3,1 % 3,2 % Totalt fravær 8,8 % 7,9 % 5,2 % 4,2 % Moldebadet er en fysisk krevende arbeidsplass. Arbeid i 30 graders varme, mye gange på betonggulv, og mange tunge stressituasjoner i forbindelse med skade eller ulykke. Arbeid for godt arbeidsmiljø har stor prioritet fra ledelsen, og fravær overvåkes kontinuerlig for om mulig å forebygge / redusere dette. Tilbakemeldinger på arbeidsplassen pr. i dag viser trivsel og stor entusiasme og stå på vilje hos de ansatte. Bruker og medarbeider- tilfredshet registrert via kvalitetsmeldinger: Moldebadet bruker system med kvalitetsskjema for å innhente informasjon fra både brukere og ansatte. Systemet pr. i dag fungerer såpass bra at vi har valgt å bruke disse opplysningene som grunnlag for å vurdere tilfredsheten med anlegget og arbeidsplassen. Eksempel fra gjestemeldinger: Mye skryt fra gjester for ansattes holdning til service Flott, åpent og lyst anlegg God tilgjengelighet og godt utstyrt anlegg Lite parkeringsmuligheter Negativt med reserverte basseng i normalåpningstiden Medarbeiderundersøkelse 2013: Styret ba administrasjonen gjennomføre en ekstra medarbeiderundersøkelse i Undersøkelsen fikk jevnt over høyere skår enn Arbeidsmiljøtiltak 2013: Medarbeidersamtaler: Utført med alle fast ansatte over 50 % stilling Sosiale sammenkomster: Det er avholdt 4 sosiale sammenkomster. Ukenytt til alle ansatte sendes ut hver uke Personalmøter: Det er avholdt 2 felles møter Avdelingsmøter: 1 møter pr. 6 uke AMU har hatt 4 møter Tillitsvalgt: Patrick Gule Verneombud: Marte Melbø fram til august etter august 2013 Heidi C. Aa. Nerland

13 Moldebadet. litt ferie hver dag! 13 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. RESEPSJON OG BAD BRYR OSS: er bedriften ett, de ansatte lper til på tvers vdelingene. Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet. Visjonen til Moldebadet blir brukt aktivt i opplæring av ansatte. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføring, og det blir da viktig at vi er det vi selger for å oppnå troverdighet. Våre besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. Moldebadet har utviklet egne salg og service kurs for sine ansatte. Grunnkurset inneholder blant annet: kunnskap om bedriften og Molde kommune, vi har valgt serviceyrket, kundebehandling og vi er på arbeid for å gjøre hverandre gode. Rose- filosofien ligger også som en del av grunnopplæringen. Moldebadet legger vekt på at kundene skal føle seg velkommen. En åpen resepsjon med god plass og fin innredning. Bak skranken finner gjestene servicevertene som skal passe på at de får den informasjon og den hjelp de trenger. Servicevertene betjener også badebutikken Aqua. I 2013 har resepsjonen hatt som mål å bedre kommunikasjonen ut til gjestene. Et av tiltakene har vært informasjonsplakater på dører, ved disken og i garderobene. Servicevertene bruker maler fra Power Point, gode bilder, tydelig og kort tekst. Det henvises til nettside for mer informasjon. Alle ansatte har blitt bevisstgjort viktigheten av å lese nettsiden jevnlig, og komme med tilbakemeldinger på informasjonen som ligger ute. Det jobbes kontinuerlig med å bli best mulig på kundebehandling Antall gjester per måned Totalt besøk pr år:

14 14 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Fordeling av inntekter dagsbilletter 48,4 % kortsalg 19,3 % bad trening spa 0,05 % hoteller 2,07 % bedrift 2,1 % treningstudio bad 4,5 % helse 2,84 % idrett 2,9 % skole 2 % skolesvømming MK 2,24 % kurs 5,24 % husleie 2 % aqua 6 % armbånd 0,36 % Våre produkter I 2013 har Moldebadet hatt fokus på å øke aktivitetstilbudet til våre gjester. Nytt av året var aktivitetsfredag, lukket gruppe i vanngymnastikk og svømmeteknikk. Babysvømming ble kjørt kun vårsemesteret Moldebadet svømmeskole, Trygg i vann 1 og 2, åpne grupper i vanngymnastikk har gått som planlagt hele året. Svømmeskolen: Den inneholder 3 nivå: SmåKnott, TøffeKnott og BarskeKnott. Skolen er for barn mellom 4 8 år. I 2013 kjørte vi 3 nivå. Ca 100 barn i uken deltar på svømmeskolen, og vi har utdannet 9 instruktører for svømmeskolen. Instruktørene må ha livrednings- og førstehjelpskurs for å kunne instruere. Moldebadet har god kontakt med Svømmeklubben i forhold til rekruttering av nye medlemmer til klubben. Trygg i vann for voksne: Det er viktig å kunne svømme. Men basisen er først å bli venn med vannet. Er du trygg i vann er dette noe som kan gi deg glede resten av livet. Mange kvier seg for å gå på djupet eller for å ha hodet under vann. På kurset jobber vi med at mestring gir selvtillit og et bedre liv. Trygghet i vann gjør også at man kan takle det å falle i vannet uten at man får panikk.

15 Moldebadet. litt ferie hver dag! 15 VISSTE DU AT: Moldebadet har mobilt tribuneanlegg for 200 sitteplasser Vanngymnastikk: Moldebadet arrangerer vanngymnastikk for åpen gruppe 3 ganger i uken. Tirsdager kl og onsdager kl i velværebassenget, og fredager kl i idrettsbassenget. Tilbudene har blitt svært populært og timene er åpen for alle med vanlig inngangsbillett. Høsten 2013 startet vi opp en lukket gruppe på tirsdager kl Vanngymnastikk har blitt veldig populært i Norge og passer for alle aldersgrupper. Du bruker vannet som motstand, og bestemmer selv hvor mye motstand du ønsker. Treningen gir ingen form for belastningsskader, da vannet gir jevn motstand og demper bevegelsene. Du får trent både kondisjon, styrke, utholdenhet bevegelighet og koordinasjon. Vanngymnastikk med musikk er sosialt, gøy og motiverende. Vi hadde i 2013 ca. 80 deltagere i uken på vanngymnastikken. Vi har utdannet 3 instruktører for vanngymnastikk. Babysvømming: Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år. Foreldre og barn får mulighet til å bli kjent med vannets egenskaper. Barnet klarer mange bevegelser i vannet som det enda ikke klarer på land, og får derfor mulighet til å utvikles motorisk. Foreldrene deltar aktivt i bassenget. Babysvømming foregår på barnets premisser. Det kjøres nybegynner- og videregåendekurs. Vi har utdannet en instruktør for babysvømming. Tilgjengelighet: Moldebadet har som mål å være mest mulig tilgjengelig for alle ulike brukergrupper. Garderober og utstyr er planlagt med tanke på tilgjengelighet. Noen brukergrupper har mulighet til å leie bassenget for seg selv til sin aktivitet, men som hovedregel er Moldebadet restriktive mot eksklusiv utleie. Sambruk med ulike brukergrupper betyr større krav til tilpasning fra oss alle, men vi har også sett at dette virker både positivt og inkluderende. Sambruk gjør anlegget mer tilgjengelig hele åpningstiden. Spesialutstyr Til brukere med spesielle behov, kan vi nå tilby godt utstyrte Handicap-garderober med spesialstoler, spesialsenger, løfteutstyr, samt tilgjengelighet til alle basseng via rullestol/seng eller bassengheis. Av faste brukergrupper kan nevnes: Svømmeklubben MSLK Undervannsrugby Revmatikerforeningen Aktiv på dagtid og vannfontene Ryggskolen Skolesvømming Molde kommune Skolesvømming Julsundet skole Tøndergård skole Molde Folkehøgskole Høgtun Folkehøgskole Romsdal Videregående Høgskolen i Molde Molde Fotball AS Bris fysioterapi Av arrangement i 2013 kan nevnes: Svøm deg til Kroatia Kvalifisering til NM i vannsklie 3 svømmestevner Samlinger UV - rugby Julefrokost til morgensvømmere Nissekveld Aktivitets-fredager

16 16 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Aktivitet og glede Markedsføring Intern informasjon:

17 Moldebadet. litt ferie hver dag! 17 VISSTE DU AT: Moldebadet kjører aktiviteter Markedsføring for barn i ferier. Moldebadet ønsker å profilere seg som sporty og lekent. Vi har utviklet et eget profilprogram som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg og fonter. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. Nøkkelen til å få reell verdiskaping ut av markedsføringen ligger forankret i organisasjonen. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføringen. Budskapet formes rundt Moldebadet sitt verdigrunnlag og mål, slik at kundens møte med bedriften tilfredsstiller de forventningene som skapes gjennom markedsføringen. Det er derfor like viktig at budskapet når ut i egen organisasjon som at det når ut til kundene. Hvis vårt budskap til kundene er at vi er best på service, så må alle i organisasjonen ha god service i ryggmargen. Vår interne salg og serviceskole er viktig for å bevisstgjøre de ansattes betydning i dette. Intern informasjon Målgruppe: Ansatte i Moldebadet og Molde kommune. Ukenytt Vi har hver uke siden oppstart sendt ut informasjonsarket Ukenytt, som er en side med oppsummering av uka, som har gått. Denne gis ut fra ledelsen, og sendes ut til alle ansatte, styret, vara til styret, stab/støtte, rådmann og ordfører. Dette har blitt godt mottatt og er en god informasjonskanal. De øvrige mottakere av Ukenytt blir orientert om hva bedriften vår står for og skal levere. Intranett Intranettet til Molde kommune er informasjonskanal som brukes aktivt i Moldebadet. Vi legger jevnlig ut informasjon på kommunens intranett til alle kommunens ansatte. Ukenytt Intranett

18 18 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Ekstern informasjon: Målgruppe: Privatpersoner, bedrifter, skoler, idrett og helse. Vi ønsker at våre gjester skal legge en badedag inn i sitt ukeprogram for fysisk aktivitet, lek og moro eller velvære. Nettside Facebook Annonser PR artikler Stand Markedskampanjer Vi har hatt dusj-kampanje, årskortkampanje (med utdeling av bag), og kampanjen: svøm deg til Kroatia som er med og skaper vår merkevare. Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal. Her ser vi bilder fra Innflytterdag og Svøm langt kampanjen Trafikktall på nettsiden til Moldebadet Moldebadet.no har tilsammen hatt besøk i løpet av Dette er 5249 flere enn i De besøkende har gjennomsnittlig vært innom 2.97 sider per besøk, og har i gjennomsnitt brukt nøyaktig to minutter inne på siden av de besøkende har vært inne på nettsiden ved bruk av mobil eller nettbrett. Nettsiden 2013: Besøk: Unike besøkende: Sidevisninger: Nye besøkende:46,9 % Returnerende besøkende: 53,1 % Nye besøkende på nettsiden Returnerende besøkende på nettsiden 2012 i % 2013 i %

19 Moldebadet. litt ferie hver dag! 19 VISSTE DU AT: Moldebadet kan vise til 2250 medlemmer på badets facebook- side Sosiale medier Moldebadet har en bevisst strategi for bruk av sosiale medier i sin markedsføring og kan vise til 2250 medlemmer på badets facebook-side. Annonser Moldebadet har utviklet en egen profil som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg, fonter osv. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare.. Sameiet De ulike brukere i sameiet har flere felles mål, og dette slår positivt ut, også i forhold til felles arbeidsmiljø. Ofte blir det enkeltes foretak omtalt samlet med de øvrige tilbudene i huset. Stoltheten hos den enkelte ansatte har vokst av å kunne representere et større felleskap innen folkehelsearbeidet. Tiltak: - Brukermøter med daglige ledere. - Felles annonsering og artikler. - Gratis bruk av anlegget i 2 mnd. til alle ansatte for å stimulere til å kjenne produktet.

20 20 Årsmelding Moldebadet KF 2013 PR Moldebadet er et flott anlegg som skal bidra til bedre folkehelse til hele regionen. Dette skal vi gi gjennom mange ulike tilbud til organiserte og uorganiserte brukergrupper. Lokalavisene skal speile innbyggerne og deres ønske om informasjon. Dette resulterer i mye media oppmerksomhet både positivt og kritisk journalistikk. Vi har hatt 17 artikler i lokale media dette året.

21 Moldebadet. litt ferie hver dag! 21 VISSTE DU AT: Badebutikken Aqua har et rikt utvalg av badetøy. AQUA Moldebadet har sin egen badebutikk med navnet AQUA. Butikken er liten og praktisk, med badetøy til alle aldre, begge kjønn, og med et stort spekter i størrelser. Butikken selger også badeartikler som svømmebriller, badehetter, armvinger, flytevester etc. Våre leverandører er: Beco, Aquarapid, Zoggs og Klubben. Vi har faste møter angående produktkunnskap. Dette er viktig for at kundene skal være trygge på at vi kan kvalitetene på varene vi selger. Omsetning 2013 i Aqua eks. moms kr ,- Salget pr kunde har økt, men målet er å øke totalsalget ytterligere. kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr50 000,00 kr0,00 Aqua badetøy dame Aqua badetøy herre Aqua Barn Aqua Artikler

22 22 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Café Moldebadet Moldebadet har kafé både inne i badet og i resepsjonsområdet. Moldebadet eier alt fast inventar og leier ut lokalene til ekstern driver. Café Moldebadet er åpen i badets åpningstider. Café Moldebadet har en sunn profil. Du kan få kjøpt alt fra is til salater og middagsretter.

23 Moldebadet. litt ferie hver dag! 23 VISSTE DU AT: For å bidra til renere basseng, kjøres det om natten rengjøringsroboter nede på bunnen av bassengene. Teknisk driftsfase 2013: Samlet sett har bygg og installert utstyr fungert bra, men også 2013 har hatt problemer og stopp i enkelte funksjoner. Dette har igjen ført til korte perioder med stengte basseng, noe som også i framtiden må ses på som påregnelig etter hvert som anlegget har fått behov for større årsvedlikehold Energi Tidligere godkjent investerings prosjekt vedr. enøk, går nå mot sin sluttførelse, og forventes å bidra ytterligere med redusert energiforbruk ut over i Erfaring viser at tyngden av brukt energi går med til oppvarming av bassengvann og lokale. Totalforbruket av denne type energi viser store svingninger i forhold til utetemperatur. Kaldt ute, stort forbruk til oppvarming inne. Forbruk av primærenergi til pumper, lys osv. holder seg mer konstant over året og påvirkes ikke så mye av utetemperatur eller årstid. Vedlikehold Moldebadet er en bedrift der høy standard på renhold, service og bygningsmessig vedlikehold er en stor del av selve produktet som vi tilbyr våre gjester. Med ca stk. gjester årlig, sier det seg selv at vedlikeholdsbehovet kommer raskt. Det meste av maling, flikking og små reparasjoner tas fortløpende, men større ting må tas til tider når det ikke er gjester tilstede. Framtidig investering og vedlikeholdsbehov Moldebadet har hatt Hammerø & Storvik Prosjekt AS til å foreta en vurdering på framtidige investerings og vedlikeholdsbehov for videre å kunne opprettholde årlig drift på nåværende kvalitetsnivå. Det anbefales at det settes av minst 50 kr/kvm til vedlikehold i regi av sameiet: kr/år. Vedlikehold i Moldebadet sin regi anbefales det at det settes av 150 kr/kvm: kr/år til vedlikehold. Det anbefales at det i økonomiplanen settes av 1 million kr/år i investeringsmidler. Det er i dag satt av pr år til investeringsmidler i økonomiplanperioden til utskifting og oppgradering BRYR OSS: akemeldinger kundene gjør oss bedre.

24

25 Moldebadet. litt ferie hver dag! 25 VISSTE DU AT: Molde Undervannsrugby klubb arrangerte europaleague i Moldebadet i år. Årsregnskap 2013 Moldebadet KF

26 26 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet KF Driftsregnskap 2013 Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk

27 Moldebadet. litt ferie hver dag! 27 Moldebadet KF Investeringsregnskap 2013 Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner - Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udisponert

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013 Forslag til vedtak: 1. Resultatet etter 1. tertial 2013 er kr 325 210 svakere enn budsjett. RAPPORT 1. TERTIAL2013

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer