Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret Godkjent av kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret Godkjent av kommunestyret

2 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt ferie ferie hver hver dag! dag!

3 Moldebadet. litt ferie hver dag! 3 VI BRYR OSS: Alle våre gjester skal føle seg velkommen, og føle at vi har et tilbud som passer dem. Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2013 Visjon 4 Daglig leder 5 Styreleders kommentar 6 Organisasjon Moldebadet KF 8 Helse miljø og sikkerhet 10 Produktet Moldebadet 13 Markedsføring 17 Aqua 21 Café Moldebadet 22 Teknisk drift 23 Styrets godkjenning 24 REGNSKAP Årsregnskap 25 Kommentarer til regnskap 29 Note Revisors beretning 39 VEDLEGG Forretningsplan og 41 måloppnåelse AL Badelandene 45 SAMEIET Gideonvegen 1 46 Fakta om Moldebadet 51 Opplæring og kompetansekrav 54 Historikk 55 Kunst 56 Våre verdier 57

4 4 Årsmelding Moldebadet KF 2013 VISJON Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet Livskvalitet: Moldebadet for alle men ikke det samme for alle. Overordnet mål: Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsa. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften. HOVEDMÅLENE til Moldebadet KF 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden. 2: Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen. 3: Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører. 5: Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier. 6: Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende. 7: Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening og Cosmopol SPA arbeide for å bedre folkehelsa. Vi skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

5 Moldebadet. litt ferie hver dag! 5 VISSTE DU AT: Moldebadet gir innbyggere i regionen og tilreisende økt livskvalitet Fysisk aktivitet gir glede, helse og trivsel Moldebadet er 3,5 år gammelt og har i løpet av disse årene hatt besøkende. Dette er fantastiske tall og vi arbeider for at enda flere skal få gleden av å oppleve anlegget vårt. På Moldebadet kan du komme for hygge og velvære, eller vi har mange aktiviteter som vil gi deg inspirasjon og variert trening. Idrettsklubbene har også sin definerte plass i anlegget. I tillegg har vi nært samarbeid med Cosmopol Spa og Bris trening. Til sammen er vi et folkehelsehus som skal være med å stimulere til god helse og en god region å bo i. Økonomi og drift Året har vært preget av effektivisering og utvikling av nye aktivitetstilbud. Vanngymnastikk i idrettsbasseng og kurs i svømmeteknikk har vært svært populært. I tillegg har vi utvidet antall deltakere i svømmeskolen. Dyktige ansatte har tatt ansvar og utviklet seg gjennom kurs og opplæring. Moldebadet KF fikk for 2013 et netto merforbruk på 1.9 mill. kroner. I hovedsak relaterer dette seg til manglende inntekter i forhold til et ambisiøst budsjett. Resultatet for 2013 viser samtidig en resultatforbedring i forhold til fjoråret på ca 0,4 mill. kroner. Badet har også i år arbeidet systematisk med å effektivisere driften gjennom tydeliggjøring av organisasjonen. Dette arbeidet vil vi videreføre i 2014 samtidig som vi skal fokusere for å få opp salget. Eva Kristin Ødegård Daglig leder

6 6 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet for alle Moldebadet har fortsatt den fine utviklingen fra tidligere år. Sammenligner vi med 2012, så har vi omtrent samme nivå på antall besøkende, lavere sykefravær og en forbedret økonomi. Styret fokuserer mye på å få forbedret økonomien i Moldebadet uten at dette får merkbare konsekvenser for opplevelsen til de besøkende. Kontinuerlig forbedring krever motiverende ledere og dyktige medarbeidere, og vi kan takke alle som jobber ved badet for det fantastiske tilbudet badet gir innbyggerne og tilreisende til regionen. Tilbudet er omfattende, og vi har fornøyde brukere. Noe av det aller viktigste vi driver med er å lære både barn og voksne å svømme slik at de føler seg trygge i vann, og det er flott å se hvor populære disse kursene er. Å kunne svømme gir en god selvfølelse og en glimrende mosjonsmulighet, men viktigst av alt så er det med på å redde liv om ulykken skulle være ute. Trond Lønseth Styreleder Vedtektene for Moldebadet KF ble vedtatt i Molde kommunestyre Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dens virksomhet Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Styret fører tilsyn med daglig leders utførelse av sitt lederskap.

7 VISSTE DU AT: Godt miljø gir oss arbeidsglede! Moldebadet. litt ferie hver dag! 7

8 8 Årsmelding Moldebadet KF 2013 VI BRYR OSS: Våre ansatte skal kjenn Organisasjon e produktene i hele huset. Kommunestyret er Moldebadet KF sitt øverste organ. Moldebadet KF ledes av et politisk valgt styre som er valgt for 4 år. Styret i Molde Folkebad KF Styremedlemmer frem til og med november r 2013 Trond Lønseth (H)- styreleder Sindre Pedersen (FRP) - nestleder Varamedlemmer frem til og med november 2013 Eva Britt Mauseth (H) Rolf Erik Furuli (FRP) Styremedlemmer fra desember 2013 Trond Lønseth (H)- styreleder Sindre Pedersen (FRP) - nestleder Varamedlemmer fra desember 2013 Eva Britt Mauseth (H) Rolf Erik Furuli (FRP) Lisbeth Rød (AP) Gunhild Morstøl (AP) Gunhild Morstøl (AP) Berit Eikebu (AP) Beathe Græsdal Bakken (V) Eva Marie Grimsmo (KRF) Patrick Gule (ansatt rep) Frank Petter Stenløs (V) Magnhild Heiberg Solli (SP) Karina Kirkeland (ansatt rep) Beathe Græsdal Bakken (V) Patrick Gule (ansatt rep) Eva Marie Grimsmo (KRF) Karina Kirkeland (ansatt rep) Det er avholdt 6 styremøter og vi har behandlet 31 saker. Alle styresaker og referat ligger på Molde Kommune sine nettsider. Moldebadet er åpent for ordinære gjester 62 timer i uken, og i tillegg holder vi åpent for idretten og lag/ foreninger 16 timer i uken. Totalt holder vi åpent for badegjester 78 timer i uken. Moldebadet er åpent ca 355 dager i året. Vi har turnusordning med lav fastgrunnbemanning. Totalt 13,6 årsverk i 2013 inklusive vakante stillinger.

9 Moldebadet. litt ferie hver dag! 9 VISSTE DU AT: Alle ansatte har gjennomført Moldebadet sitt Salg og servicekurs i 2013 Organisasjon Moldebadet KF Den daglige driften av Moldebadet KF ledes av daglig leder. I ledergruppen sitter i tillegg driftsleder og avdelingsleder. Organisasjonen Moldebadet hadde i 2013, 17 fast ansatte i foretaket. 8 menn og 9 kvinner, i tillegg har vi en stor gruppe med ekstrahjelper. Organisasjonen har ingen rene merkantile stillinger etter at funksjon som økonomikonsulent ble avviklet i juni. Driftsleder, avdelingsleder og mellomledere har merkantile oppgaver sammen med daglig leder. Det er en stor turnover i ekstrahjelp basen som krever mye opplæring. Totalt årsverk i Moldebadet 13,7 (eks bemanning til kursvirksomheten) Totalt ansatte i Moldebadet 36 (faste stillinger, vakante stillinger og ekstrahjelper) Stillingsstørrelser: 10 ansatte har 100 %, 1 ansatt har 94 %, 6 ansatte har hatt mellom % stillinger, i tillegg kommer 6 vakante stillinger på mellom %. Årsverk Totalt i MB Totalt ansatte i Moldebadet Antall ansatte i fastestillinger Antall ekstrahjelper Årsverk i bad Årsverk i resepsjon Årsverk i adm. og teknisk Vikariat for en ute i permisjon , ,98 2, Antall vakante stillinger (15-25 %). Disse ble bemannet av ekstravakter i 2013 Hovedoppgaver: Badeverter, serviceverter, instruktører og ekstravakter: Kundebehandling, livreddere, salg, instruksjon mm. Mellomledere: Fagledere og kulturbærere Avdelingsleder: Personal, bemanning og aktivitet Driftsleder: Teknisk, opplæring og HMS Daglig leder: Overordnet leder, sameiet, økonomi og markedsføring

10 10 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Helse, miljø og sikkerhet. Områder med ekstra stor risiko er risikovurdert, og instrukser laget i forhold til dette. Oppfølging og videre dokumentasjon skjer via bedriftens internkontroll. Hygiene og kjemikaliehåndtering: Moldebadet produserer sin egen klor. Denne blir laget av helt vanlig salt som spaltes til et klor - konsentrat på 1-2 %. Dette vil si at helsefaren rundt kloringsprosessen er liten. Vi bruker syre til å balansere PH i bassengvannet. Syren blandes til lavkonsentrat, og samlet sett i vannbehandlingen unngår vi de strengeste HMS kravene som må til ved andre anlegg der klorkonsentrat er valgt som utgangspunkt. Renhold er et av våre viktigste fokusområder i driften. Kvalitetskrav er nedfelt i regelverk som vi må følge, men renhold i anlegget er også noe av det som våre gjester husker best etter et besøk hos oss. Det arbeides etter en renholdsplan, med ukentlig desinfisering. Sikkerhet: Moldebadet er ansvarlig for sikkerhetsforhold knyttet til lokaler og utstyr, samt riktige rutiner og riktig kompetanse blant de ansatte. Våre badeverter jobber med forebyggende sikkerhet og stiller som livreddere om noe skulle skje. Alle våre krav innen livredningskurs og ellers instrukser for sikkerhetsnivå ute i anlegget er utarbeidet i samsvar med norm for slike anlegg (badelandene.no). Ovenfor gjester som kommer og bruker anlegget er det viktig å presisere at alle bader på eget ansvar, og må følge anleggets sikkerhetsregler. Skoler som legger aktivitet til Moldebadet må følge anleggets sikkerhetsregler, men har i tillegg sitt eget regelverk for sikkerhet. Skoler stiller pr. i dag med egne livreddere som er kurset hos Moldebadet

11 Moldebadet. litt ferie hver dag! 11 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. Kvalitet og statistikk: I løpet av 2013 har vi fått inn ca kvalitetsmeldinger fra ansatte og gjester, og ros og ris har resultert i mange forbedringstiltak. Kvalitetsmeldingene kan kategoriseres i følgende hovedområder: 60 % på bygg og utstyr, 20 % på ros og forbedringsforslag, 10 % ulykker og småskader, 10 % klager og forbedringsforslag av ulike slag. Alle relevante kvalitetsmeldinger registreres nå elektronisk, og vi kan nå i mye større grad belyse trender og gjentagende problem, samt bedre mulighet for uttak av statistikk. Under vises eksempel og trender for noen av våre fokusområder. Type Alvorlige ulykker Personskade etter fall på stupebrett - Epileptisk anfall - Hjertestans oppe på Bris 7 situasjoner der våre badevakter har hentet opp personer som hadde alvorlige problem i vannet, blodtrykksfall og besvimelser i forbindelse med bruk av badstu, samt kutt og fallskader 9 situasjoner der våre badevakter eller gjester har hentet opp personer som hadde alvorlige problem i vannet, og 11 hendelser med b.l.a. blodtrykksfall og besvimelser i forbindelse med bruk av badstu, samt kutt og fallskader Mindre alvorlige ulykker Stor nedgang i antall småskader. Dette skyldes bedre forebyggende arbeid blant de ansatte, og at anlegget er oppgradert ved at områder med stor skadebelastning er overgått og skadeårsak fjernet Har ikke registrert spesielt utsatte plasser i anlegget, men generelt mye sårskader. Høyt antall i forhold til tidligere, kan også ha sammenheng med at ansatte blir stadig bedre på registrering. Sår og mindre Kuttskader Branntilløp Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i Ingen hendelser vedr brann Ingen alvorlig hendelse innen brann eller brannvern i Uønskede hendelser trakassering eller av seksuell karakter Ungdommer utvist fra badet etter gjentagende brudd på våre sikkerhetsregler Ungdommer som ikke retter seg etter reglement og må vises ut av anlegget, 2 hendelser med provoserende oppførsel av seksuell karakter trakassering / utilbørlig oppførsel av seksuell karakter, eller alvorlig brudd på anlegget regelverk

12 12 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet Sykefravær Egenmelding 1-8 dager 0,9 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % Bedriftsbetalt 1-16 dager 4,1 % 2,6 % 0,8 % 0,5 % Trygdebetalt 17 dg - 1 år 3,8 % 4,5 % 3,1 % 3,2 % Totalt fravær 8,8 % 7,9 % 5,2 % 4,2 % Moldebadet er en fysisk krevende arbeidsplass. Arbeid i 30 graders varme, mye gange på betonggulv, og mange tunge stressituasjoner i forbindelse med skade eller ulykke. Arbeid for godt arbeidsmiljø har stor prioritet fra ledelsen, og fravær overvåkes kontinuerlig for om mulig å forebygge / redusere dette. Tilbakemeldinger på arbeidsplassen pr. i dag viser trivsel og stor entusiasme og stå på vilje hos de ansatte. Bruker og medarbeider- tilfredshet registrert via kvalitetsmeldinger: Moldebadet bruker system med kvalitetsskjema for å innhente informasjon fra både brukere og ansatte. Systemet pr. i dag fungerer såpass bra at vi har valgt å bruke disse opplysningene som grunnlag for å vurdere tilfredsheten med anlegget og arbeidsplassen. Eksempel fra gjestemeldinger: Mye skryt fra gjester for ansattes holdning til service Flott, åpent og lyst anlegg God tilgjengelighet og godt utstyrt anlegg Lite parkeringsmuligheter Negativt med reserverte basseng i normalåpningstiden Medarbeiderundersøkelse 2013: Styret ba administrasjonen gjennomføre en ekstra medarbeiderundersøkelse i Undersøkelsen fikk jevnt over høyere skår enn Arbeidsmiljøtiltak 2013: Medarbeidersamtaler: Utført med alle fast ansatte over 50 % stilling Sosiale sammenkomster: Det er avholdt 4 sosiale sammenkomster. Ukenytt til alle ansatte sendes ut hver uke Personalmøter: Det er avholdt 2 felles møter Avdelingsmøter: 1 møter pr. 6 uke AMU har hatt 4 møter Tillitsvalgt: Patrick Gule Verneombud: Marte Melbø fram til august etter august 2013 Heidi C. Aa. Nerland

13 Moldebadet. litt ferie hver dag! 13 VISSTE DU AT: Vi oppfordrer ansatte til å trene, for å forebygge sykefravær. RESEPSJON OG BAD BRYR OSS: er bedriften ett, de ansatte lper til på tvers vdelingene. Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet. Visjonen til Moldebadet blir brukt aktivt i opplæring av ansatte. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføring, og det blir da viktig at vi er det vi selger for å oppnå troverdighet. Våre besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. Moldebadet har utviklet egne salg og service kurs for sine ansatte. Grunnkurset inneholder blant annet: kunnskap om bedriften og Molde kommune, vi har valgt serviceyrket, kundebehandling og vi er på arbeid for å gjøre hverandre gode. Rose- filosofien ligger også som en del av grunnopplæringen. Moldebadet legger vekt på at kundene skal føle seg velkommen. En åpen resepsjon med god plass og fin innredning. Bak skranken finner gjestene servicevertene som skal passe på at de får den informasjon og den hjelp de trenger. Servicevertene betjener også badebutikken Aqua. I 2013 har resepsjonen hatt som mål å bedre kommunikasjonen ut til gjestene. Et av tiltakene har vært informasjonsplakater på dører, ved disken og i garderobene. Servicevertene bruker maler fra Power Point, gode bilder, tydelig og kort tekst. Det henvises til nettside for mer informasjon. Alle ansatte har blitt bevisstgjort viktigheten av å lese nettsiden jevnlig, og komme med tilbakemeldinger på informasjonen som ligger ute. Det jobbes kontinuerlig med å bli best mulig på kundebehandling Antall gjester per måned Totalt besøk pr år:

14 14 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Fordeling av inntekter dagsbilletter 48,4 % kortsalg 19,3 % bad trening spa 0,05 % hoteller 2,07 % bedrift 2,1 % treningstudio bad 4,5 % helse 2,84 % idrett 2,9 % skole 2 % skolesvømming MK 2,24 % kurs 5,24 % husleie 2 % aqua 6 % armbånd 0,36 % Våre produkter I 2013 har Moldebadet hatt fokus på å øke aktivitetstilbudet til våre gjester. Nytt av året var aktivitetsfredag, lukket gruppe i vanngymnastikk og svømmeteknikk. Babysvømming ble kjørt kun vårsemesteret Moldebadet svømmeskole, Trygg i vann 1 og 2, åpne grupper i vanngymnastikk har gått som planlagt hele året. Svømmeskolen: Den inneholder 3 nivå: SmåKnott, TøffeKnott og BarskeKnott. Skolen er for barn mellom 4 8 år. I 2013 kjørte vi 3 nivå. Ca 100 barn i uken deltar på svømmeskolen, og vi har utdannet 9 instruktører for svømmeskolen. Instruktørene må ha livrednings- og førstehjelpskurs for å kunne instruere. Moldebadet har god kontakt med Svømmeklubben i forhold til rekruttering av nye medlemmer til klubben. Trygg i vann for voksne: Det er viktig å kunne svømme. Men basisen er først å bli venn med vannet. Er du trygg i vann er dette noe som kan gi deg glede resten av livet. Mange kvier seg for å gå på djupet eller for å ha hodet under vann. På kurset jobber vi med at mestring gir selvtillit og et bedre liv. Trygghet i vann gjør også at man kan takle det å falle i vannet uten at man får panikk.

15 Moldebadet. litt ferie hver dag! 15 VISSTE DU AT: Moldebadet har mobilt tribuneanlegg for 200 sitteplasser Vanngymnastikk: Moldebadet arrangerer vanngymnastikk for åpen gruppe 3 ganger i uken. Tirsdager kl og onsdager kl i velværebassenget, og fredager kl i idrettsbassenget. Tilbudene har blitt svært populært og timene er åpen for alle med vanlig inngangsbillett. Høsten 2013 startet vi opp en lukket gruppe på tirsdager kl Vanngymnastikk har blitt veldig populært i Norge og passer for alle aldersgrupper. Du bruker vannet som motstand, og bestemmer selv hvor mye motstand du ønsker. Treningen gir ingen form for belastningsskader, da vannet gir jevn motstand og demper bevegelsene. Du får trent både kondisjon, styrke, utholdenhet bevegelighet og koordinasjon. Vanngymnastikk med musikk er sosialt, gøy og motiverende. Vi hadde i 2013 ca. 80 deltagere i uken på vanngymnastikken. Vi har utdannet 3 instruktører for vanngymnastikk. Babysvømming: Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år. Foreldre og barn får mulighet til å bli kjent med vannets egenskaper. Barnet klarer mange bevegelser i vannet som det enda ikke klarer på land, og får derfor mulighet til å utvikles motorisk. Foreldrene deltar aktivt i bassenget. Babysvømming foregår på barnets premisser. Det kjøres nybegynner- og videregåendekurs. Vi har utdannet en instruktør for babysvømming. Tilgjengelighet: Moldebadet har som mål å være mest mulig tilgjengelig for alle ulike brukergrupper. Garderober og utstyr er planlagt med tanke på tilgjengelighet. Noen brukergrupper har mulighet til å leie bassenget for seg selv til sin aktivitet, men som hovedregel er Moldebadet restriktive mot eksklusiv utleie. Sambruk med ulike brukergrupper betyr større krav til tilpasning fra oss alle, men vi har også sett at dette virker både positivt og inkluderende. Sambruk gjør anlegget mer tilgjengelig hele åpningstiden. Spesialutstyr Til brukere med spesielle behov, kan vi nå tilby godt utstyrte Handicap-garderober med spesialstoler, spesialsenger, løfteutstyr, samt tilgjengelighet til alle basseng via rullestol/seng eller bassengheis. Av faste brukergrupper kan nevnes: Svømmeklubben MSLK Undervannsrugby Revmatikerforeningen Aktiv på dagtid og vannfontene Ryggskolen Skolesvømming Molde kommune Skolesvømming Julsundet skole Tøndergård skole Molde Folkehøgskole Høgtun Folkehøgskole Romsdal Videregående Høgskolen i Molde Molde Fotball AS Bris fysioterapi Av arrangement i 2013 kan nevnes: Svøm deg til Kroatia Kvalifisering til NM i vannsklie 3 svømmestevner Samlinger UV - rugby Julefrokost til morgensvømmere Nissekveld Aktivitets-fredager

16 16 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Aktivitet og glede Markedsføring Intern informasjon:

17 Moldebadet. litt ferie hver dag! 17 VISSTE DU AT: Moldebadet kjører aktiviteter Markedsføring for barn i ferier. Moldebadet ønsker å profilere seg som sporty og lekent. Vi har utviklet et eget profilprogram som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg og fonter. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. Nøkkelen til å få reell verdiskaping ut av markedsføringen ligger forankret i organisasjonen. Vi bruker de ansatte som en ressurs i markedsføringen. Budskapet formes rundt Moldebadet sitt verdigrunnlag og mål, slik at kundens møte med bedriften tilfredsstiller de forventningene som skapes gjennom markedsføringen. Det er derfor like viktig at budskapet når ut i egen organisasjon som at det når ut til kundene. Hvis vårt budskap til kundene er at vi er best på service, så må alle i organisasjonen ha god service i ryggmargen. Vår interne salg og serviceskole er viktig for å bevisstgjøre de ansattes betydning i dette. Intern informasjon Målgruppe: Ansatte i Moldebadet og Molde kommune. Ukenytt Vi har hver uke siden oppstart sendt ut informasjonsarket Ukenytt, som er en side med oppsummering av uka, som har gått. Denne gis ut fra ledelsen, og sendes ut til alle ansatte, styret, vara til styret, stab/støtte, rådmann og ordfører. Dette har blitt godt mottatt og er en god informasjonskanal. De øvrige mottakere av Ukenytt blir orientert om hva bedriften vår står for og skal levere. Intranett Intranettet til Molde kommune er informasjonskanal som brukes aktivt i Moldebadet. Vi legger jevnlig ut informasjon på kommunens intranett til alle kommunens ansatte. Ukenytt Intranett

18 18 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Ekstern informasjon: Målgruppe: Privatpersoner, bedrifter, skoler, idrett og helse. Vi ønsker at våre gjester skal legge en badedag inn i sitt ukeprogram for fysisk aktivitet, lek og moro eller velvære. Nettside Facebook Annonser PR artikler Stand Markedskampanjer Vi har hatt dusj-kampanje, årskortkampanje (med utdeling av bag), og kampanjen: svøm deg til Kroatia som er med og skaper vår merkevare. Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal. Her ser vi bilder fra Innflytterdag og Svøm langt kampanjen Trafikktall på nettsiden til Moldebadet Moldebadet.no har tilsammen hatt besøk i løpet av Dette er 5249 flere enn i De besøkende har gjennomsnittlig vært innom 2.97 sider per besøk, og har i gjennomsnitt brukt nøyaktig to minutter inne på siden av de besøkende har vært inne på nettsiden ved bruk av mobil eller nettbrett. Nettsiden 2013: Besøk: Unike besøkende: Sidevisninger: Nye besøkende:46,9 % Returnerende besøkende: 53,1 % Nye besøkende på nettsiden Returnerende besøkende på nettsiden 2012 i % 2013 i %

19 Moldebadet. litt ferie hver dag! 19 VISSTE DU AT: Moldebadet kan vise til 2250 medlemmer på badets facebook- side Sosiale medier Moldebadet har en bevisst strategi for bruk av sosiale medier i sin markedsføring og kan vise til 2250 medlemmer på badets facebook-side. Annonser Moldebadet har utviklet en egen profil som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg, fonter osv. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare.. Sameiet De ulike brukere i sameiet har flere felles mål, og dette slår positivt ut, også i forhold til felles arbeidsmiljø. Ofte blir det enkeltes foretak omtalt samlet med de øvrige tilbudene i huset. Stoltheten hos den enkelte ansatte har vokst av å kunne representere et større felleskap innen folkehelsearbeidet. Tiltak: - Brukermøter med daglige ledere. - Felles annonsering og artikler. - Gratis bruk av anlegget i 2 mnd. til alle ansatte for å stimulere til å kjenne produktet.

20 20 Årsmelding Moldebadet KF 2013 PR Moldebadet er et flott anlegg som skal bidra til bedre folkehelse til hele regionen. Dette skal vi gi gjennom mange ulike tilbud til organiserte og uorganiserte brukergrupper. Lokalavisene skal speile innbyggerne og deres ønske om informasjon. Dette resulterer i mye media oppmerksomhet både positivt og kritisk journalistikk. Vi har hatt 17 artikler i lokale media dette året.

21 Moldebadet. litt ferie hver dag! 21 VISSTE DU AT: Badebutikken Aqua har et rikt utvalg av badetøy. AQUA Moldebadet har sin egen badebutikk med navnet AQUA. Butikken er liten og praktisk, med badetøy til alle aldre, begge kjønn, og med et stort spekter i størrelser. Butikken selger også badeartikler som svømmebriller, badehetter, armvinger, flytevester etc. Våre leverandører er: Beco, Aquarapid, Zoggs og Klubben. Vi har faste møter angående produktkunnskap. Dette er viktig for at kundene skal være trygge på at vi kan kvalitetene på varene vi selger. Omsetning 2013 i Aqua eks. moms kr ,- Salget pr kunde har økt, men målet er å øke totalsalget ytterligere. kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr50 000,00 kr0,00 Aqua badetøy dame Aqua badetøy herre Aqua Barn Aqua Artikler

22 22 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Café Moldebadet Moldebadet har kafé både inne i badet og i resepsjonsområdet. Moldebadet eier alt fast inventar og leier ut lokalene til ekstern driver. Café Moldebadet er åpen i badets åpningstider. Café Moldebadet har en sunn profil. Du kan få kjøpt alt fra is til salater og middagsretter.

23 Moldebadet. litt ferie hver dag! 23 VISSTE DU AT: For å bidra til renere basseng, kjøres det om natten rengjøringsroboter nede på bunnen av bassengene. Teknisk driftsfase 2013: Samlet sett har bygg og installert utstyr fungert bra, men også 2013 har hatt problemer og stopp i enkelte funksjoner. Dette har igjen ført til korte perioder med stengte basseng, noe som også i framtiden må ses på som påregnelig etter hvert som anlegget har fått behov for større årsvedlikehold Energi Tidligere godkjent investerings prosjekt vedr. enøk, går nå mot sin sluttførelse, og forventes å bidra ytterligere med redusert energiforbruk ut over i Erfaring viser at tyngden av brukt energi går med til oppvarming av bassengvann og lokale. Totalforbruket av denne type energi viser store svingninger i forhold til utetemperatur. Kaldt ute, stort forbruk til oppvarming inne. Forbruk av primærenergi til pumper, lys osv. holder seg mer konstant over året og påvirkes ikke så mye av utetemperatur eller årstid. Vedlikehold Moldebadet er en bedrift der høy standard på renhold, service og bygningsmessig vedlikehold er en stor del av selve produktet som vi tilbyr våre gjester. Med ca stk. gjester årlig, sier det seg selv at vedlikeholdsbehovet kommer raskt. Det meste av maling, flikking og små reparasjoner tas fortløpende, men større ting må tas til tider når det ikke er gjester tilstede. Framtidig investering og vedlikeholdsbehov Moldebadet har hatt Hammerø & Storvik Prosjekt AS til å foreta en vurdering på framtidige investerings og vedlikeholdsbehov for videre å kunne opprettholde årlig drift på nåværende kvalitetsnivå. Det anbefales at det settes av minst 50 kr/kvm til vedlikehold i regi av sameiet: kr/år. Vedlikehold i Moldebadet sin regi anbefales det at det settes av 150 kr/kvm: kr/år til vedlikehold. Det anbefales at det i økonomiplanen settes av 1 million kr/år i investeringsmidler. Det er i dag satt av pr år til investeringsmidler i økonomiplanperioden til utskifting og oppgradering BRYR OSS: akemeldinger kundene gjør oss bedre.

24

25 Moldebadet. litt ferie hver dag! 25 VISSTE DU AT: Molde Undervannsrugby klubb arrangerte europaleague i Moldebadet i år. Årsregnskap 2013 Moldebadet KF

26 26 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet KF Driftsregnskap 2013 Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk

27 Moldebadet. litt ferie hver dag! 27 Moldebadet KF Investeringsregnskap 2013 Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner - Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udisponert

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer