REGNSKAP ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 7 Finansiering av den samlede investeringsportefølje 9 3. DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 10 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 11 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 14 Netto drift pr. funksjon 16 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 18 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde 19 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper 34 Note 2 Arbeidskapital 35 Note 3 Netto driftsresultat 36 Note 4 Pensjonsberegninger 38 Note 5 Garantier 41 Note 6 Innlån 43 Note 7 Utlån 44 Note 8 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 45 Note 9 Aksjer 51 Note10 Fonds 53 Note11 Kapitalkonto 55 Note12 Avslutning av investeringsregnskapet 56 Note13 Anlegg og avskrivningssaldi 57 Note14 Økonomisk kretsløp 57 Note15 Etterkalkyler selvkost og byggesak 58 Note16 Leasing 61 Side 1 av 64

2 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,02 Andre salgs- og leieinntekter , ,28 Overføringer med krav til motytelse , ,36 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,32 Skatt på Inntekt og formue , ,46 Eiendomsskatt , ,72 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,16 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,81 Sosiale utgifter , ,80 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,73 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,45 Overføringer , ,75 Avskrivninger , ,79 Fordelte utgifter , Sum Driftsutgifter , ,33 Brutto driftsresultat , ,83 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,65 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,65 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,78 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , Sum eksterne finansutgifter , ,78 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,13 Motpost avskrivninger , ,79 Netto driftsresultat , ,49 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , ,81 Bruk av disposisjonsfond , ,95 Bruk av bundne fond , ,25 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,01 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,85 Avsatt til bundne fond , ,36 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,21 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,29 Side 2 av 64

3 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,26 Andre salgsinntekter , ,82 Overføringer med krav til motytelse , ,78 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter , ,86 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,51 Sosiale utgifter , ,70 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,60 Overføringer , ,78 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 911, ,07 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,54 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,27 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,08 Sum finanstransaksjoner , , , ,35 Finansieringsbehov , ,03 FINANSIERING - Bruk av lån , ,88 Mottatte avdrag på utlån , ,08 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,36 Bruk av ubundne investeringsfond ,89 Bruk av bundne fond ,82 Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,03 Udekket/udisponert ,00 Side 3 av 64

4 1.3. Balansen Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,53 Faste eiendommer og anlegg , ,82 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,60 Utlån , ,11 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Kortsiktige fordringer , ,86 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,80 Sum eiendeler , ,19 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,41 Disposisjonsfond , ,85 Bundne driftsfond , ,81 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,29 Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,76 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,78 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,78 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,19 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,73 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene , ,73 Side 4 av 64

5 1.4. Anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,16 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,86 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,61 Sum anskaffelse av midler , ,63 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,54 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,47 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,12 Sum anvendelse av midler , ,13 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,50 Endring i ubrukte lånemidler , ,88 Endring i arbeidskapital , ,38 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,58 Bruk av avsetninger , ,08 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,50 Side 5 av 64

6 2. Investeringsregnskapet 2.1 Skjema 2A REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,47 Utlån og forskutteringer , ,27 Avdrag på lån og renteutgifter , ,07 Avsetninger , ,08 Årets finansieringsbehov , ,89 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler , ,88 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,26 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,86 Andre inntekter , ,82 Sum ekstern finansiering , ,82 Overført fra drift , ,00 Bruk av avsetninger , ,07 Sum finansiering , ,89 Udekket/udisponert = Kommentar Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 Avvik FELLES ,29 96 % SAMFUNNSUTVIKLING ,06 81 % OPPVEKST OG KULTUR ,30 77 % HELSE OG SOSIAL ,90 65 % DRIFT OG UTBYGGING , % ( ) SELVKOST ,49 91 % STARTLÅN M.V , % Sum investering i anleggsmidler ,71 89 % Det er investert 11,1 mill.kr mindre i anleggsmidler enn budsjettert. Tabellen over viser avvikene pr. investeringsområde. Avvikene er jevnt fordelt og utgjør 11% på totalen. For nærmere detaljer se skjema 2B på neste side. Lavere investert enn budsjettert, gir også utslag på finansieringen. Her er avviket på bruk av lån på 8,5 mill.kr., og inntekter fra salg er 3,5 mill.kr høyere enn budsjettert. Avviket på mottatt avdrag og avsetninger på 17 mill.kr. gjelder tilbakebetaling av et ansvarlig lån. Innfrielsen av lån, finansiert av egne midler i 2010, (K-sak 85/09) totalt på 25 mill.kr., ble budsjettert med 8 mill.kr. i Dette på grunn av usikkerhet om lånet ville bli innbetalt helt eller delvis i Side 6 av 64

7 2.2 Skjema 2B Investeringer i anleggsmidler Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 K001 IT-UTSTYR , % K005 DIVERSE MINDRE INVESTERINGER ,38 83 % K341 ØKONOMISYSTEMER-OPPGRADERING ,50 80 % K416 RÅDHUSET REHAB-PÅBYGG FLØY A ,94 95 % K456 NYTT TELEFONIANLEGG - 0 % FELLES ,29 96 % K015 GRUNNERVERV ,47 87 % K158 TILRETTELEGGING BOLIGFELT - 0 % K231 INDUSTRIOMRÅDE ,49 60 % K294 BOLIGFELT B11 - SAGA - 0 % K308 RØSTMOEN BOLIGFELT - 0 % K349 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE-OPPARBEIDELSE ,73 77 % K357 GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT ,47 40 % K391 SENTRUMSTILTAK , % K429 ALTAPAKKEN - 0 % K448 OMRÅDEPLANER - REGULERINGSPLANER ,15 85 % K574 SKOGHEIM , % SAMFUNNSUTVIKLING ,06 81 % K028 UTV./OPPARB. AV KIRKEGÅRDER - 0 % K072 UTSTYR TIL SKOLER (0,00) 0 % K228 NYBYGG VERDENSARVSENTRET ,25 65 % K257 BUL- HALLEN ,20 69 % K315 KOMSA SKOLE RENOVERING - 0 % K351 ETABL. AV FASTE BARNEHAGEPLASSER I MIDL.LOKAL - 0 % K358 ØVRE ALTA SKOLE - ASBESTSANERING - 0 % K393 UTBEDR BYGN MESSIGE AVVIK SKOLER BARNEHAGER , % K394 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING ,94 86 % K395 KAPITALVARER INFRASTRUKTUR IKT SKOLE BARNEHAGE ,59 95 % K413 TVERRELVDALEN BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K414 SENTRUM BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K415 SAGA BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K420 ALTA KULTURSAL NYTT UTSTYR - 0 % K442 NY IDRETTSHALL PLANLEGGING - 0 % K449 OTERFARET BARNEHAGE - VOGNSKUR ,55 10 % K450 GAKORI BARNEHAGE- OPPFYLLE MYNDIGHETSKRAV - 0 % K455 BARNEAVLASTNING/TILTAKSBASE ,15 83 % (4 279) K457 SANDFALLET OG ELEVBAKKEN SKOLE VINDUER ,37 84 % K459 KULTURSAL KUBEN OPPGRADERING , % K463 KAISKURU SKIANLEGG LAGER 6 553,44 0 % K466 HALDDE RENOVERING ,51 89 % K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE ,42 93 % OPPVEKST OG KULTUR ,30 77 % K320 HELSE - DIVERSE MINDRE PROSJEKT ,21 94 % K427 KONGLEVEIEN NY PERSONALENHET 2 163,00 0 % K428 LEGESENTER BYHAGEN UTSTYR - 0 % K440 ALTA HELSESENTER PLANLEGGING UTBYGGING ,00 21 % K443 UTREDNING FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR - 0 % - - ( ) K458 ALTA HELSESENTER ,27 72 % K465 OMSORGSBOLIGER PLANLEGGING PROSJEKTERING ,67 54 % K550 DAG OG ARBEIDSSENTRET RENOVERING - 0 % K553 EL-KJELER U-SKOLEN OG HELSESENTER ,75 61 % K554 TAKLEKKASJE E2 OG E4 HELSESENTERET , % HELSE OG SOSIAL ,90 65 % Side 7 av 64

8 Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 K018 UTREDNING ,00 92 % K026 LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG , % K029 KJØP AV MASKINER , % K033 ASFALTERING AV KOMM.VEGER , % K034 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK , % K288 GARANTIER BYGG ,00 94 % K328 BRANNSTASJON NY ,52 26 % K398 RÅDHUSET NØDSTRØM ,13 75 % K401 ALTAELVA FORBYGNINGER , % K409 GATELYS OPPGRADERING ,00 88 % K411 G/S TVERRELVDALEN DEL , % K422 BYGNINGSMESSIGE HMS-TILTAK ,25 94 % K423 OPPGRADERING P PLASSER , % K424 OPPGRADERING OFFENTLIGE UTEROM ,75 94 % K425 UTSKIFTINGSPLAN KJØRETØY PARK OG IDRETT - 0 % K426 KJØP VERKSTEDBYGG ØYRA , % K441 OPPRUSTING SKIFTERVEIER - 0 % K452 BUSSLOMME I MARKVEIEN , % K453 PARKERINGSPLASS BUL IDRETTSPARK ,00 84 % K454 SAMI SIIDA - 0 % K461 UTSTYR BRANN , % K464 SD ANLEGG - 0 % K468 G/S TVERRELVDALEN DEL ,53 77 % K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT , % K900 BYGGELEDELSE TIL FORDELING , % DRIFT OG UTBYGGING , % SELVKOST ,49 91 % K281 K281-ENGANGSTILSK.KLP , % K570 KJØP/SALG AV AKSJER , % STARTLÅN M.V , % Sum investering i anleggsmidler ,71 89 % Side 8 av 64

9 2.3 Finansiering av den samlede investeringsportefølje Kostra-artsgruppe Regnskap Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Salg av fast eiendom % Salgsinntekter % Fra staten % Sykelønnrefusjon % Fra fylkeskommuner % Fra andre kommuner % Fra andre (private) % Internsalg % Refusjoner % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 % Bruk av bundne investeringsfond 0 0 % Overføringer fra driftsregnskap % Finansinntekter % Sum inntekter % Lønn % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Varer/tj. erst.komm.egen prod % Overføringer % Renteutgifter, låneomkostninger 1 0 % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer % Avsetning ubundne investeringsfond % Avsetninger til bundne fond % Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentar Oppsettet viser hvordan den totale investeringsutgiften for 2013 på 218,9 mill.kr. er finansiert. Dette er inkl. avsetninger til fonds og utlån. Side 9 av 64

10 3. Driftsregnskapet 3.1. Regnskapsskjema 1 A REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue , ,46 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,72 Andre direkte eller indirekte skatter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,18 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,65 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,78 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , ,13 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,85 Til bundne avsetninger , ,36 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,81 Bruk av ubundne avsetninger , ,95 Bruk av bundne avsetninger , ,25 Netto avsetninger , ,20 FORDELING Overført til investering , Til fordeling drift , ,85 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,56 Side 10 av 64

11 3.2. Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost skjema 1B Konto Navn Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr 7 Refusjoner ,1 % Finansinntekter ,5 % Sum inntekter ,9 % Lønn ,2 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,8 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,6 % Overføringer ,3 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter ,4 % POLITISK VIRKSOM HET ,2 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,3 % Finansinntekter ,6 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Overføringer ,9 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,5 % RESERVER ,8 % Salgsinntekter ,2 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,8 % Finansinntekter ,5 % Sum inntekter ,3 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,9 % Overføringer ,5 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,9 % FELLES STØTTE ,4 % Salgsinntekter ,7 % Refusjoner ,6 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,9 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 3,9 % Overføringer ,6 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,3 % SAM FUNNSUTVIKLING ,7 % Salgsinntekter ,1 % Refusjoner ,3 % Overføringer ,4 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,2 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,5 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,4 % OPPVEKST OG KULTUR ,6 % Side 11 av 64

12 Konto Navn Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr 6 Salgsinntekter ,2 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,1 % Sum inntekter ,4 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,2 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,4 % HELSE- OG SOSIAL ,8 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,0 % Overføringer ,9 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,0 % NÆRINGSFONDS ,0 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner 0 0,0 % Overføringer 0 0,0 % Finansinntekter 0 0,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Lønn 0 0,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 0 0,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % KULTUR 0 0,0 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,2 % Overføringer ,5 % Finansinntekter ,7 % Sum inntekter ,6 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Overføringer ,4 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,3 % DRIFT- OG UTBYGGING ,6 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,1 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,5 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,0 % SELVKOSTOMRÅDET ,4 % Side 12 av 64

13 Beløp i hele 1000 kr Konto Navn Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 Avvik i kr 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Sum utgifter ,0 % REVISJONEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % HAVNEVESEN ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Overføringer ,9 % Sum inntekter ,9 % Overføringer ,1 % Sum utgifter ,1 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,9 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner 0 0,0 % Finansinntekter ,8 % Sum inntekter ,8 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Overføringer ,8 % Finansutgifter ,9 % Sum utgifter ,9 % RENTER OG AVDRAG ,7 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % TIDL.ÅRS M ER-/M INDREFORBRUK ,0 % Finansutgifter ,5 % Sum utgifter ,5 % FONDS ,5 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % DISP.FOND TIL INVESTERING ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 13 av 64

14 3.3. Totale brutto driftsinntekter pr. kostra-art Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Brukerbetaling for ordinære tjenester ,2 % Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,7 % Billettinntekter ,5 % Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,5 % Avgiftspliktig årsgebyr ,7 % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,4 % Fordelte utgifter ,0 % Salgsinntekter ,6 % Fra staten ,6 % Sykelønnrefusjon ,4 % Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk ,9 % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,2 % Fra fylkeskommuner ,2 % Fra andre kommuner ,8 % Fra andre (private) ,9 % Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,9 % Internsalg ,0 % Refusjoner ,5 % Rammeoverføring ,6 % Andre statlige overføringer ,1 % Fra fylkeskommuner ,1 % Fra andre kommuner ,9 % Skatteinntekter ,6 % Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Eiendomsskatt annen fast eiendom ,7 % Andre direkte og inndirekte skatter ,0 % Overføringer ,0 % Renteinntekter ,5 % Utbytte fra selskaper ,3 % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,1 % Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,0 % Bruk av bundne driftsfond ,0 % Motpost avskrivninger ,0 % Finansinntekter ,6 % Sum Sum inntekter ,5 % Totale brutto driftsutgifter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Fast lønn ,5 % Vikar ,5 % Ekstrahjelp ,4 % Overtid ,5 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,6 % Lønn vedlikehold ,3 % Lønn renhold ,1 % Godtgjørelse folkevalgte ,4 % Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,0 % Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,9 % Arbeidsgiveravgift 1 1,6 % Lønn ,8 % Side 14 av 64

15 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Kontormateriell ,3 % Undervisningsmateriell ,0 % Medisinsk forbruksmateriell ,5 % Medikamenter ,6 % Matvarer ,6 % Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,8 % Post, banktjenester, telefon ,3 % Annonse, reklame, informasjon ,4 % Opplæring, kurs ,8 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,5 % Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,9 % Transport/drift av egne transportmidler ,7 % Strøm ,3 % Fjernvarme ,6 % Fyringsolje og fyringsparafin ,4 % Forsikringer, vakttjenester ,7 % Husleie, leie av lokaler og grunn ,6 % Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,9 % Inventar og utstyr ,2 % Medisinsk utstyr ,5 % Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,5 % Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,2 % Vedlikehold og byggetjenester ,3 % Serviceavtaler og reparasjoner ,6 % Materialer til vedlikehold ,4 % Renholds- og vaskeritjenester ,4 % Konsulenttjenester ,1 % Internkjøp ("interne overføringer") ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Til staten/ statlige institusjoner ,5 % Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,2 % Til andre kommuner/ kommunale inst ,3 % Til andre/ driftsavtaler med private ,2 % Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,8 % Kjøp fra foretak i egen kommune ,9 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Til staten ,3 % Generell momskompensasjonsordning ,2 % Til kommuner ,4 % Til andre private ,7 % Overføring til IKS - kommunen deltaker ,7 % Overføring til foretak i egen kommune ,0 % Reserverte bevilgninger/avsetning 0 0,0 % Overføringer ,5 % Renteutgifter, låneomkostninger ,2 % Avdragsutgifter ,6 % Utlån ,0 % Avsetninger til disposisjonsfond ,1 % Avsetninger til bundne fond ,6 % Overføring til kapitalregnskapet ,0 % Ikke disponert regnsk.messig mindreforbruk 0 0,0 % Avskrivninger ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum Sum utgifter ,5 % Side 15 av 64

16 3.5. Netto drift pr. funksjon Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Politisk styring ,3 % Kontroll og revisjon ,1 % Administrasjon ,6 % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,3 % Administrasjonslokaler ,7 % Årets Premieavvik ,0 % Amortisering av tidl års premieavvik ,0 % Diverse fellesutgifter ,9 % Førskole ,6 % Grunnskole ,8 % Styrket tilbud til førskolebarn ,0 % Voksenopplæring ,7 % Skolefritidstilbud ,6 % Førskolelokaler og skyss ,3 % Skolelokaler ,5 % Skoleskyss ,6 % Aktivitetstilbud barn og unge ,7 % Forebygging -helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,7 % Annet forebyggende helsearbeid ,8 % Aktivisering og servicetj. for eldre og funksj.h ,6 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,6 % Råd, veil. og sos. forebygg. arbeid ,2 % Tilbud til personer med rusproblemer ,8 % Barneverntjeneste ,7 % Barneverntiltak i familien ,0 % Barneverntiltak utenfor familien ,7 % Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre og funksjh ,1 % Bistand, pleie, omsor til hjemmeboende ,8 % Medfinansiering somatiske tjenester ,6 % Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 1 0,0 % Institusjonslokaler ,0 % Kommunalt disponerte boliger ,6 % Kommunale sysselsettingstiltak ,1 % Introduksjonsordningen ,6 % Kvalifiseringsordningen ,0 % Økonomisk sosialhjelp ,6 % Bist.etabl. og oppr.hold.egen bolig ,6 % Tjeneste utenfor ord. kommunalt ansvarsområde ,2 % Plansakbehandling ,4 % Byggesaksbehandling og eierseksjonering ,7 % Kart og oppmåling ,2 % Boligbygg. og fysisk.bomiljøtiltak ,1 % Kommunal næringsvirksomhet 34 99,9 % Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,0 % Landbruksforv. og landbr.b.næringsutv ,1 % Side 16 av 64

17 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Samferdselsbedrifter/transporttiltak ,0 % Kommunale veger,miljø og trafikksikkerh og parkering ,3 % Kommunale veier, drift og vedlikehold 0 0,0 % Komm.veg, miljø- og traf.sikkerhetstiltak 0 0,0 % Rekreasjon i tettsted ,1 % Forebygging av brann og ulykker ,0 % Beredskap mot branner og andre ulykker ,0 % Distribusjon av vann ,2 % Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,6 % Tømming av slamavskillere,sept.tanker ,7 % Innsamling av husholdningsavfall ,2 % Gjennvinning og sluttbehandling av hushold.avfall ,0 % Naturforvaltning, friluftsliv ,5 % Kulturminnevern ,4 % Bibliotek ,8 % Kino ,3 % Museer ,5 % Kunstformidling ,4 % Idrett og tilskudd til andres idrettslag ,1 % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,2 % Musikk og kulturskoler ,6 % Andre kulturaktiviteter og utg til kulturbygg ,0 % Kommunale kulturbygg ,4 % Den norske kirke ,0 % Andre religiøse formål ,7 % Kirkegårder, gravlunder, krematorier ,0 % Skatt på formue og inntekt ,7 % Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk ,9 % Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v ,4 % Motpost avskrivninger ,0 % Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,6 % Interne finansieringstransaksjoner ,9 % Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 0 0,0 % Side 17 av 64

18 3.6. Detaljregnskap for Skatter, Renter og avdrag Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,6 % Sum inntekter ,6 % INNTEKTS- OG FORMUESSKATT ,6 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,0 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,7 % Sum inntekter ,8 % EIENDOMSSKATT ,8 % RAMMEOVERFØRING GENERELL ,0 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,0 % NORD-NORGES TILSKUDD ,0 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,2 % Sum inntekter ,6 % RAMMETILSKUDD ,6 % ANDRE STATLIGE OVE ,5 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,1 % Sum inntekter ,0 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD ,1 % Sum utgifter ,1 % SPESIELLE STATSTILSKUDD ,7 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,2 % OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER -26 0,0 % Sum inntekter ,4 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 0 0,0 % ANDRE TILSKUDD ,0 % Sum utgifter ,0 % STATSTILSKUDD FLYKTNING ,5 % MORARENTER -17 5,8 % MORARENTER ,0 % RENTER AV KRAFTFOND -7 13,6 % RENTER AV STARTLÅN ,3 % RENTER AV NÆRINGSLÅN ,0 % RENTER AV BANKINNSKUDD ,2 % UTBYTTE ,3 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,8 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % Sum inntekter ,8 % TRANSAKSJONSGEBYRER 83 81,4 % TAP PÅ FORMIDLINGSLÅN ,8 % LÅNERENTER KLP ,0 % LÅNERENTER KOMMUNA ,3 % LÅNERENTER HUSBANK VIDEREUTL ,3 % LÅNERENTER HUSBANK INVEST ,7 % RENTER SPAREBANKEN 0 0,0 % LÅNEOMKOSTNINGER 2 0,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,0 % Sum utgifter ,2 % RENTER ,9 % Side 18 av 64

19 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap LÅNEAVDRAG KLP ,0 % LÅNEAVDRAG KOMMUNA ,6 % LÅNEAVDRAG HUSBANK INVEST 925 0,0 % LÅNEAVDRAG SPAREBANKEN 0 0,0 % Sum utgifter ,6 % AVDRAG LÅN ,6 % BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.M.MINDREFORBRUK ,0 % Sum inntekter ,0 % OVER-/UNDERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,0 % AVSETN.DISP.FOND ,8 % AVSETN. DISP.FOND ,1 % Sum utgifter ,2 % DISPOSISJONSFOND ,2 % OVERFØRING TIL KAPITAL ,0 % Sum utgifter ,0 % AVSETN.DRIFTSM.TIL INVESTERING ,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,1 % Sum utgifter ,1 % BUNDNE FONDS ,1 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr POLITISK VIRKSOMHET ,2 % RESERVER ,8 % FELLES STØTTE ,4 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % OPPVEKST OG KULTUR ,6 % HELSE- OG SOSIAL ,8 % NÆRINGSFONDS ,0 % KULTUR 0 0,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,6 % SELVKOSTOMRÅDET ,4 % REVISJONEN ,0 % HAVNEVESEN ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,9 % RENTER OG AVDRAG ,7 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,0 % FONDS ,5 % DISP.FOND TIL INVESTERING ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 19 av 64

20 3.8. Driftsregnskap 2013 Tjenesteområdenes kommentarer Politisk Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 489 tusen Kostnadene til avvikling av høstens stortingsvalg ble 197 tusen lavere enn budsjett. I tillegg bidrar de aller fleste utvalg med litt mindre forbruk hver. Reserver Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 8,2 mill.kr. Kommunens merinntekt fra momskompensasjon investeringer utgjør 1,977 mill.kr. av innsparingen. Ubrukte midler fra lønnsreserven ble 1,839 mill.kr., og pensjon inkl. premieavvik ble 4,310 mill. kr. lavere enn budsjettert. Kommunestyrets, formannskapets og ordfører/rådmanns disp viser til sammen et mindre forbruk på 106 tusen. Felles støtte Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 5,1 mill.kr. I lys av varslede overskridelser i andre tjenesteområder har Felles støtte også i 2013 bevisst holdt tilbake forbruket der det har vært mulig. I siste månedsrapportering varslet vi en innsparing på 1,851 mill.kr. Årsregnskapet viser en innsparing på 5,142 mill. kr., eller 3,291 mill.kr. mer enn varslet. Det er Servicesenteret og Kompetanseforum som har de største innsparingene i forhold til siste prognose, men i forhold til revidert budsjett har alle virksomheter vist innsparing. Felles støtte sparte både i 2011 og 2012 millionbeløp. Konsekvensene bl.a. er at felles støtte har brukt forlite ressurser på å drive opplæring ute i tjenesteområdene, samt at innkjøp burde vært styrket. ASU Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak besparelse på tilskuddsposter, ca. 0,8 mill. kr, som følge av mindre tilskudd tildelt enn det vi hadde budsjettert med i Lønnsforbruk i virksomheten ligger ca. 0,6 mill. kr. under budsjett. Dette som følge av vakanser i avdelingen, og at nyansettelser har tatt tid. Forbruket på varer og tjenester i kommunal egenproduksjon ligger i tråd med budsjett. På inntektssiden har vi en mindre inntekt på ca. 0,3 mill. kr. i forhold til budsjett. Virksomheten har for regnskapsåret 2013 overført en stilling til Byggesaksavdelingen med tilhørende budsjett. Avdelingens produksjon i 2013 har vært preget av stor utskiftning, men dette har altså gitt et mindreforbruk på 1,2 mill. kr. i forhold til budsjett. Side 20 av 64

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer