REGNSKAP ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 7 Finansiering av den samlede investeringsportefølje 9 3. DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 10 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 11 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 14 Netto drift pr. funksjon 16 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 18 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde 19 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper 34 Note 2 Arbeidskapital 35 Note 3 Netto driftsresultat 36 Note 4 Pensjonsberegninger 38 Note 5 Garantier 41 Note 6 Innlån 43 Note 7 Utlån 44 Note 8 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 45 Note 9 Aksjer 51 Note10 Fonds 53 Note11 Kapitalkonto 55 Note12 Avslutning av investeringsregnskapet 56 Note13 Anlegg og avskrivningssaldi 57 Note14 Økonomisk kretsløp 57 Note15 Etterkalkyler selvkost og byggesak 58 Note16 Leasing 61 Side 1 av 64

2 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,02 Andre salgs- og leieinntekter , ,28 Overføringer med krav til motytelse , ,36 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,32 Skatt på Inntekt og formue , ,46 Eiendomsskatt , ,72 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,16 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,81 Sosiale utgifter , ,80 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,73 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,45 Overføringer , ,75 Avskrivninger , ,79 Fordelte utgifter , Sum Driftsutgifter , ,33 Brutto driftsresultat , ,83 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,65 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,65 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,78 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , Sum eksterne finansutgifter , ,78 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,13 Motpost avskrivninger , ,79 Netto driftsresultat , ,49 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , ,81 Bruk av disposisjonsfond , ,95 Bruk av bundne fond , ,25 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,01 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,85 Avsatt til bundne fond , ,36 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,21 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,29 Side 2 av 64

3 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,26 Andre salgsinntekter , ,82 Overføringer med krav til motytelse , ,78 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter , ,86 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,51 Sosiale utgifter , ,70 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,60 Overføringer , ,78 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 911, ,07 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,54 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,27 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,08 Sum finanstransaksjoner , , , ,35 Finansieringsbehov , ,03 FINANSIERING - Bruk av lån , ,88 Mottatte avdrag på utlån , ,08 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,36 Bruk av ubundne investeringsfond ,89 Bruk av bundne fond ,82 Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,03 Udekket/udisponert ,00 Side 3 av 64

4 1.3. Balansen Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,53 Faste eiendommer og anlegg , ,82 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,60 Utlån , ,11 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Kortsiktige fordringer , ,86 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,80 Sum eiendeler , ,19 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,41 Disposisjonsfond , ,85 Bundne driftsfond , ,81 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,29 Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,76 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,78 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,78 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,19 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,73 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene , ,73 Side 4 av 64

5 1.4. Anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,16 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,86 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,61 Sum anskaffelse av midler , ,63 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,54 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,47 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,12 Sum anvendelse av midler , ,13 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,50 Endring i ubrukte lånemidler , ,88 Endring i arbeidskapital , ,38 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,58 Bruk av avsetninger , ,08 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,50 Side 5 av 64

6 2. Investeringsregnskapet 2.1 Skjema 2A REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,47 Utlån og forskutteringer , ,27 Avdrag på lån og renteutgifter , ,07 Avsetninger , ,08 Årets finansieringsbehov , ,89 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler , ,88 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,26 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,86 Andre inntekter , ,82 Sum ekstern finansiering , ,82 Overført fra drift , ,00 Bruk av avsetninger , ,07 Sum finansiering , ,89 Udekket/udisponert = Kommentar Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 Avvik FELLES ,29 96 % SAMFUNNSUTVIKLING ,06 81 % OPPVEKST OG KULTUR ,30 77 % HELSE OG SOSIAL ,90 65 % DRIFT OG UTBYGGING , % ( ) SELVKOST ,49 91 % STARTLÅN M.V , % Sum investering i anleggsmidler ,71 89 % Det er investert 11,1 mill.kr mindre i anleggsmidler enn budsjettert. Tabellen over viser avvikene pr. investeringsområde. Avvikene er jevnt fordelt og utgjør 11% på totalen. For nærmere detaljer se skjema 2B på neste side. Lavere investert enn budsjettert, gir også utslag på finansieringen. Her er avviket på bruk av lån på 8,5 mill.kr., og inntekter fra salg er 3,5 mill.kr høyere enn budsjettert. Avviket på mottatt avdrag og avsetninger på 17 mill.kr. gjelder tilbakebetaling av et ansvarlig lån. Innfrielsen av lån, finansiert av egne midler i 2010, (K-sak 85/09) totalt på 25 mill.kr., ble budsjettert med 8 mill.kr. i Dette på grunn av usikkerhet om lånet ville bli innbetalt helt eller delvis i Side 6 av 64

7 2.2 Skjema 2B Investeringer i anleggsmidler Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 K001 IT-UTSTYR , % K005 DIVERSE MINDRE INVESTERINGER ,38 83 % K341 ØKONOMISYSTEMER-OPPGRADERING ,50 80 % K416 RÅDHUSET REHAB-PÅBYGG FLØY A ,94 95 % K456 NYTT TELEFONIANLEGG - 0 % FELLES ,29 96 % K015 GRUNNERVERV ,47 87 % K158 TILRETTELEGGING BOLIGFELT - 0 % K231 INDUSTRIOMRÅDE ,49 60 % K294 BOLIGFELT B11 - SAGA - 0 % K308 RØSTMOEN BOLIGFELT - 0 % K349 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE-OPPARBEIDELSE ,73 77 % K357 GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT ,47 40 % K391 SENTRUMSTILTAK , % K429 ALTAPAKKEN - 0 % K448 OMRÅDEPLANER - REGULERINGSPLANER ,15 85 % K574 SKOGHEIM , % SAMFUNNSUTVIKLING ,06 81 % K028 UTV./OPPARB. AV KIRKEGÅRDER - 0 % K072 UTSTYR TIL SKOLER (0,00) 0 % K228 NYBYGG VERDENSARVSENTRET ,25 65 % K257 BUL- HALLEN ,20 69 % K315 KOMSA SKOLE RENOVERING - 0 % K351 ETABL. AV FASTE BARNEHAGEPLASSER I MIDL.LOKAL - 0 % K358 ØVRE ALTA SKOLE - ASBESTSANERING - 0 % K393 UTBEDR BYGN MESSIGE AVVIK SKOLER BARNEHAGER , % K394 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING ,94 86 % K395 KAPITALVARER INFRASTRUKTUR IKT SKOLE BARNEHAGE ,59 95 % K413 TVERRELVDALEN BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K414 SENTRUM BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K415 SAGA BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K420 ALTA KULTURSAL NYTT UTSTYR - 0 % K442 NY IDRETTSHALL PLANLEGGING - 0 % K449 OTERFARET BARNEHAGE - VOGNSKUR ,55 10 % K450 GAKORI BARNEHAGE- OPPFYLLE MYNDIGHETSKRAV - 0 % K455 BARNEAVLASTNING/TILTAKSBASE ,15 83 % (4 279) K457 SANDFALLET OG ELEVBAKKEN SKOLE VINDUER ,37 84 % K459 KULTURSAL KUBEN OPPGRADERING , % K463 KAISKURU SKIANLEGG LAGER 6 553,44 0 % K466 HALDDE RENOVERING ,51 89 % K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE ,42 93 % OPPVEKST OG KULTUR ,30 77 % K320 HELSE - DIVERSE MINDRE PROSJEKT ,21 94 % K427 KONGLEVEIEN NY PERSONALENHET 2 163,00 0 % K428 LEGESENTER BYHAGEN UTSTYR - 0 % K440 ALTA HELSESENTER PLANLEGGING UTBYGGING ,00 21 % K443 UTREDNING FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR - 0 % - - ( ) K458 ALTA HELSESENTER ,27 72 % K465 OMSORGSBOLIGER PLANLEGGING PROSJEKTERING ,67 54 % K550 DAG OG ARBEIDSSENTRET RENOVERING - 0 % K553 EL-KJELER U-SKOLEN OG HELSESENTER ,75 61 % K554 TAKLEKKASJE E2 OG E4 HELSESENTERET , % HELSE OG SOSIAL ,90 65 % Side 7 av 64

8 Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 K018 UTREDNING ,00 92 % K026 LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG , % K029 KJØP AV MASKINER , % K033 ASFALTERING AV KOMM.VEGER , % K034 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK , % K288 GARANTIER BYGG ,00 94 % K328 BRANNSTASJON NY ,52 26 % K398 RÅDHUSET NØDSTRØM ,13 75 % K401 ALTAELVA FORBYGNINGER , % K409 GATELYS OPPGRADERING ,00 88 % K411 G/S TVERRELVDALEN DEL , % K422 BYGNINGSMESSIGE HMS-TILTAK ,25 94 % K423 OPPGRADERING P PLASSER , % K424 OPPGRADERING OFFENTLIGE UTEROM ,75 94 % K425 UTSKIFTINGSPLAN KJØRETØY PARK OG IDRETT - 0 % K426 KJØP VERKSTEDBYGG ØYRA , % K441 OPPRUSTING SKIFTERVEIER - 0 % K452 BUSSLOMME I MARKVEIEN , % K453 PARKERINGSPLASS BUL IDRETTSPARK ,00 84 % K454 SAMI SIIDA - 0 % K461 UTSTYR BRANN , % K464 SD ANLEGG - 0 % K468 G/S TVERRELVDALEN DEL ,53 77 % K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT , % K900 BYGGELEDELSE TIL FORDELING , % DRIFT OG UTBYGGING , % SELVKOST ,49 91 % K281 K281-ENGANGSTILSK.KLP , % K570 KJØP/SALG AV AKSJER , % STARTLÅN M.V , % Sum investering i anleggsmidler ,71 89 % Side 8 av 64

9 2.3 Finansiering av den samlede investeringsportefølje Kostra-artsgruppe Regnskap Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Salg av fast eiendom % Salgsinntekter % Fra staten % Sykelønnrefusjon % Fra fylkeskommuner % Fra andre kommuner % Fra andre (private) % Internsalg % Refusjoner % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 % Bruk av bundne investeringsfond 0 0 % Overføringer fra driftsregnskap % Finansinntekter % Sum inntekter % Lønn % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Varer/tj. erst.komm.egen prod % Overføringer % Renteutgifter, låneomkostninger 1 0 % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer % Avsetning ubundne investeringsfond % Avsetninger til bundne fond % Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentar Oppsettet viser hvordan den totale investeringsutgiften for 2013 på 218,9 mill.kr. er finansiert. Dette er inkl. avsetninger til fonds og utlån. Side 9 av 64

10 3. Driftsregnskapet 3.1. Regnskapsskjema 1 A REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue , ,46 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,72 Andre direkte eller indirekte skatter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,18 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,65 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,78 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , ,13 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,85 Til bundne avsetninger , ,36 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,81 Bruk av ubundne avsetninger , ,95 Bruk av bundne avsetninger , ,25 Netto avsetninger , ,20 FORDELING Overført til investering , Til fordeling drift , ,85 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,56 Side 10 av 64

11 3.2. Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost skjema 1B Konto Navn Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr 7 Refusjoner ,1 % Finansinntekter ,5 % Sum inntekter ,9 % Lønn ,2 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,8 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,6 % Overføringer ,3 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter ,4 % POLITISK VIRKSOM HET ,2 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,3 % Finansinntekter ,6 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Overføringer ,9 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,5 % RESERVER ,8 % Salgsinntekter ,2 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,8 % Finansinntekter ,5 % Sum inntekter ,3 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,9 % Overføringer ,5 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,9 % FELLES STØTTE ,4 % Salgsinntekter ,7 % Refusjoner ,6 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,9 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 3,9 % Overføringer ,6 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,3 % SAM FUNNSUTVIKLING ,7 % Salgsinntekter ,1 % Refusjoner ,3 % Overføringer ,4 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,2 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,5 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,4 % OPPVEKST OG KULTUR ,6 % Side 11 av 64

12 Konto Navn Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr 6 Salgsinntekter ,2 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,1 % Sum inntekter ,4 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,2 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,4 % HELSE- OG SOSIAL ,8 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,0 % Overføringer ,9 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,0 % NÆRINGSFONDS ,0 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner 0 0,0 % Overføringer 0 0,0 % Finansinntekter 0 0,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Lønn 0 0,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 0 0,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % KULTUR 0 0,0 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,2 % Overføringer ,5 % Finansinntekter ,7 % Sum inntekter ,6 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Overføringer ,4 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,3 % DRIFT- OG UTBYGGING ,6 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,1 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,5 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,0 % SELVKOSTOMRÅDET ,4 % Side 12 av 64

13 Beløp i hele 1000 kr Konto Navn Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 Avvik i kr 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Sum utgifter ,0 % REVISJONEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % HAVNEVESEN ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Overføringer ,9 % Sum inntekter ,9 % Overføringer ,1 % Sum utgifter ,1 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,9 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner 0 0,0 % Finansinntekter ,8 % Sum inntekter ,8 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Overføringer ,8 % Finansutgifter ,9 % Sum utgifter ,9 % RENTER OG AVDRAG ,7 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % TIDL.ÅRS M ER-/M INDREFORBRUK ,0 % Finansutgifter ,5 % Sum utgifter ,5 % FONDS ,5 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % DISP.FOND TIL INVESTERING ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 13 av 64

14 3.3. Totale brutto driftsinntekter pr. kostra-art Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Brukerbetaling for ordinære tjenester ,2 % Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,7 % Billettinntekter ,5 % Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,5 % Avgiftspliktig årsgebyr ,7 % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,4 % Fordelte utgifter ,0 % Salgsinntekter ,6 % Fra staten ,6 % Sykelønnrefusjon ,4 % Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk ,9 % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,2 % Fra fylkeskommuner ,2 % Fra andre kommuner ,8 % Fra andre (private) ,9 % Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,9 % Internsalg ,0 % Refusjoner ,5 % Rammeoverføring ,6 % Andre statlige overføringer ,1 % Fra fylkeskommuner ,1 % Fra andre kommuner ,9 % Skatteinntekter ,6 % Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Eiendomsskatt annen fast eiendom ,7 % Andre direkte og inndirekte skatter ,0 % Overføringer ,0 % Renteinntekter ,5 % Utbytte fra selskaper ,3 % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,1 % Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,0 % Bruk av bundne driftsfond ,0 % Motpost avskrivninger ,0 % Finansinntekter ,6 % Sum Sum inntekter ,5 % Totale brutto driftsutgifter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Fast lønn ,5 % Vikar ,5 % Ekstrahjelp ,4 % Overtid ,5 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,6 % Lønn vedlikehold ,3 % Lønn renhold ,1 % Godtgjørelse folkevalgte ,4 % Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,0 % Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,9 % Arbeidsgiveravgift 1 1,6 % Lønn ,8 % Side 14 av 64

15 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Kontormateriell ,3 % Undervisningsmateriell ,0 % Medisinsk forbruksmateriell ,5 % Medikamenter ,6 % Matvarer ,6 % Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,8 % Post, banktjenester, telefon ,3 % Annonse, reklame, informasjon ,4 % Opplæring, kurs ,8 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,5 % Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,9 % Transport/drift av egne transportmidler ,7 % Strøm ,3 % Fjernvarme ,6 % Fyringsolje og fyringsparafin ,4 % Forsikringer, vakttjenester ,7 % Husleie, leie av lokaler og grunn ,6 % Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,9 % Inventar og utstyr ,2 % Medisinsk utstyr ,5 % Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,5 % Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,2 % Vedlikehold og byggetjenester ,3 % Serviceavtaler og reparasjoner ,6 % Materialer til vedlikehold ,4 % Renholds- og vaskeritjenester ,4 % Konsulenttjenester ,1 % Internkjøp ("interne overføringer") ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Til staten/ statlige institusjoner ,5 % Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,2 % Til andre kommuner/ kommunale inst ,3 % Til andre/ driftsavtaler med private ,2 % Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,8 % Kjøp fra foretak i egen kommune ,9 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Til staten ,3 % Generell momskompensasjonsordning ,2 % Til kommuner ,4 % Til andre private ,7 % Overføring til IKS - kommunen deltaker ,7 % Overføring til foretak i egen kommune ,0 % Reserverte bevilgninger/avsetning 0 0,0 % Overføringer ,5 % Renteutgifter, låneomkostninger ,2 % Avdragsutgifter ,6 % Utlån ,0 % Avsetninger til disposisjonsfond ,1 % Avsetninger til bundne fond ,6 % Overføring til kapitalregnskapet ,0 % Ikke disponert regnsk.messig mindreforbruk 0 0,0 % Avskrivninger ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum Sum utgifter ,5 % Side 15 av 64

16 3.5. Netto drift pr. funksjon Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Politisk styring ,3 % Kontroll og revisjon ,1 % Administrasjon ,6 % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,3 % Administrasjonslokaler ,7 % Årets Premieavvik ,0 % Amortisering av tidl års premieavvik ,0 % Diverse fellesutgifter ,9 % Førskole ,6 % Grunnskole ,8 % Styrket tilbud til førskolebarn ,0 % Voksenopplæring ,7 % Skolefritidstilbud ,6 % Førskolelokaler og skyss ,3 % Skolelokaler ,5 % Skoleskyss ,6 % Aktivitetstilbud barn og unge ,7 % Forebygging -helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,7 % Annet forebyggende helsearbeid ,8 % Aktivisering og servicetj. for eldre og funksj.h ,6 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,6 % Råd, veil. og sos. forebygg. arbeid ,2 % Tilbud til personer med rusproblemer ,8 % Barneverntjeneste ,7 % Barneverntiltak i familien ,0 % Barneverntiltak utenfor familien ,7 % Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre og funksjh ,1 % Bistand, pleie, omsor til hjemmeboende ,8 % Medfinansiering somatiske tjenester ,6 % Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 1 0,0 % Institusjonslokaler ,0 % Kommunalt disponerte boliger ,6 % Kommunale sysselsettingstiltak ,1 % Introduksjonsordningen ,6 % Kvalifiseringsordningen ,0 % Økonomisk sosialhjelp ,6 % Bist.etabl. og oppr.hold.egen bolig ,6 % Tjeneste utenfor ord. kommunalt ansvarsområde ,2 % Plansakbehandling ,4 % Byggesaksbehandling og eierseksjonering ,7 % Kart og oppmåling ,2 % Boligbygg. og fysisk.bomiljøtiltak ,1 % Kommunal næringsvirksomhet 34 99,9 % Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,0 % Landbruksforv. og landbr.b.næringsutv ,1 % Side 16 av 64

17 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Samferdselsbedrifter/transporttiltak ,0 % Kommunale veger,miljø og trafikksikkerh og parkering ,3 % Kommunale veier, drift og vedlikehold 0 0,0 % Komm.veg, miljø- og traf.sikkerhetstiltak 0 0,0 % Rekreasjon i tettsted ,1 % Forebygging av brann og ulykker ,0 % Beredskap mot branner og andre ulykker ,0 % Distribusjon av vann ,2 % Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,6 % Tømming av slamavskillere,sept.tanker ,7 % Innsamling av husholdningsavfall ,2 % Gjennvinning og sluttbehandling av hushold.avfall ,0 % Naturforvaltning, friluftsliv ,5 % Kulturminnevern ,4 % Bibliotek ,8 % Kino ,3 % Museer ,5 % Kunstformidling ,4 % Idrett og tilskudd til andres idrettslag ,1 % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,2 % Musikk og kulturskoler ,6 % Andre kulturaktiviteter og utg til kulturbygg ,0 % Kommunale kulturbygg ,4 % Den norske kirke ,0 % Andre religiøse formål ,7 % Kirkegårder, gravlunder, krematorier ,0 % Skatt på formue og inntekt ,7 % Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk ,9 % Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v ,4 % Motpost avskrivninger ,0 % Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,6 % Interne finansieringstransaksjoner ,9 % Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 0 0,0 % Side 17 av 64

18 3.6. Detaljregnskap for Skatter, Renter og avdrag Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,6 % Sum inntekter ,6 % INNTEKTS- OG FORMUESSKATT ,6 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,0 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,7 % Sum inntekter ,8 % EIENDOMSSKATT ,8 % RAMMEOVERFØRING GENERELL ,0 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,0 % NORD-NORGES TILSKUDD ,0 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,2 % Sum inntekter ,6 % RAMMETILSKUDD ,6 % ANDRE STATLIGE OVE ,5 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,1 % Sum inntekter ,0 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD ,1 % Sum utgifter ,1 % SPESIELLE STATSTILSKUDD ,7 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,2 % OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER -26 0,0 % Sum inntekter ,4 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 0 0,0 % ANDRE TILSKUDD ,0 % Sum utgifter ,0 % STATSTILSKUDD FLYKTNING ,5 % MORARENTER -17 5,8 % MORARENTER ,0 % RENTER AV KRAFTFOND -7 13,6 % RENTER AV STARTLÅN ,3 % RENTER AV NÆRINGSLÅN ,0 % RENTER AV BANKINNSKUDD ,2 % UTBYTTE ,3 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,8 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % Sum inntekter ,8 % TRANSAKSJONSGEBYRER 83 81,4 % TAP PÅ FORMIDLINGSLÅN ,8 % LÅNERENTER KLP ,0 % LÅNERENTER KOMMUNA ,3 % LÅNERENTER HUSBANK VIDEREUTL ,3 % LÅNERENTER HUSBANK INVEST ,7 % RENTER SPAREBANKEN 0 0,0 % LÅNEOMKOSTNINGER 2 0,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,0 % Sum utgifter ,2 % RENTER ,9 % Side 18 av 64

19 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap LÅNEAVDRAG KLP ,0 % LÅNEAVDRAG KOMMUNA ,6 % LÅNEAVDRAG HUSBANK INVEST 925 0,0 % LÅNEAVDRAG SPAREBANKEN 0 0,0 % Sum utgifter ,6 % AVDRAG LÅN ,6 % BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.M.MINDREFORBRUK ,0 % Sum inntekter ,0 % OVER-/UNDERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,0 % AVSETN.DISP.FOND ,8 % AVSETN. DISP.FOND ,1 % Sum utgifter ,2 % DISPOSISJONSFOND ,2 % OVERFØRING TIL KAPITAL ,0 % Sum utgifter ,0 % AVSETN.DRIFTSM.TIL INVESTERING ,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,1 % Sum utgifter ,1 % BUNDNE FONDS ,1 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr POLITISK VIRKSOMHET ,2 % RESERVER ,8 % FELLES STØTTE ,4 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % OPPVEKST OG KULTUR ,6 % HELSE- OG SOSIAL ,8 % NÆRINGSFONDS ,0 % KULTUR 0 0,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,6 % SELVKOSTOMRÅDET ,4 % REVISJONEN ,0 % HAVNEVESEN ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,9 % RENTER OG AVDRAG ,7 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,0 % FONDS ,5 % DISP.FOND TIL INVESTERING ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 19 av 64

20 3.8. Driftsregnskap 2013 Tjenesteområdenes kommentarer Politisk Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 489 tusen Kostnadene til avvikling av høstens stortingsvalg ble 197 tusen lavere enn budsjett. I tillegg bidrar de aller fleste utvalg med litt mindre forbruk hver. Reserver Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 8,2 mill.kr. Kommunens merinntekt fra momskompensasjon investeringer utgjør 1,977 mill.kr. av innsparingen. Ubrukte midler fra lønnsreserven ble 1,839 mill.kr., og pensjon inkl. premieavvik ble 4,310 mill. kr. lavere enn budsjettert. Kommunestyrets, formannskapets og ordfører/rådmanns disp viser til sammen et mindre forbruk på 106 tusen. Felles støtte Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 5,1 mill.kr. I lys av varslede overskridelser i andre tjenesteområder har Felles støtte også i 2013 bevisst holdt tilbake forbruket der det har vært mulig. I siste månedsrapportering varslet vi en innsparing på 1,851 mill.kr. Årsregnskapet viser en innsparing på 5,142 mill. kr., eller 3,291 mill.kr. mer enn varslet. Det er Servicesenteret og Kompetanseforum som har de største innsparingene i forhold til siste prognose, men i forhold til revidert budsjett har alle virksomheter vist innsparing. Felles støtte sparte både i 2011 og 2012 millionbeløp. Konsekvensene bl.a. er at felles støtte har brukt forlite ressurser på å drive opplæring ute i tjenesteområdene, samt at innkjøp burde vært styrket. ASU Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak besparelse på tilskuddsposter, ca. 0,8 mill. kr, som følge av mindre tilskudd tildelt enn det vi hadde budsjettert med i Lønnsforbruk i virksomheten ligger ca. 0,6 mill. kr. under budsjett. Dette som følge av vakanser i avdelingen, og at nyansettelser har tatt tid. Forbruket på varer og tjenester i kommunal egenproduksjon ligger i tråd med budsjett. På inntektssiden har vi en mindre inntekt på ca. 0,3 mill. kr. i forhold til budsjett. Virksomheten har for regnskapsåret 2013 overført en stilling til Byggesaksavdelingen med tilhørende budsjett. Avdelingens produksjon i 2013 har vært preget av stor utskiftning, men dette har altså gitt et mindreforbruk på 1,2 mill. kr. i forhold til budsjett. Side 20 av 64

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Årsregnskap INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 Driftsregnskapet 3 1.2 Investeringsregnskapet 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4 Balanseregnskapet 6 2. NOTER... 7 Note 1 : Arbeidskapital

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer