Å R S R A P P O R T 0 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 0 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 05

2 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer. KILE-kostnaden for det ene strømbruddet var 1,3 millioner kr. I løpet av året ble det etablert ny strømforsyning til Frøya med renovert og delvis nybygd høyspentlinje og 350 meter sjøkabel over Dolmsundet.

3 innhold Innhold: Fakta om TrønderEnergi 5 Konsernsjefen har ordet 7 Kraftfull verdiskapning 12 Virksomhetsstyring 16 TrønderEnergi, et miljøselskap 24 Våre forretningsområder 27 Forretningsområde kraft 27 Forretningsområde nett 32 Forretningsområde elektro 34 Årsberetning 35 Nøkkeltall 46 Resultatregnskap 47 Balanse 48 Kontantstrømoppstilling 50 Revisjonsberetning 51 Noter TrønderEnergi konsern 52 Noter TrønderEnergi AS 64 Verdiskapningsregnskap 73 side3

4 side4

5 Fakta om TrønderEnergi Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og fire datterselskap: TrønderEnergi Kraft AS, TrønderEnergi Nett AS, TrønderElektro AS og Orkdal Fjernvarme AS (OFAS). Selskapets forretningskontor er i Trondheim. TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning, TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet, mens TrønderElektro AS driver installasjons- og butikkvirksomhet. Konsernsjef Rune Malmo er daglig leder av konsernet. Daglig leder for TrønderEnergi Kraft AS er energidirektør Leidulv Gagnat, nettdirektør Rolf Michelsen er daglig leder for TrønderEnergi Nett AS, mens daglig leder for TrønderElektro AS er Svein Olav Åmot. OFAS er stiftet, men har foreløpig ingen ansatte. Personalet i administrativ stab og utviklingsstab samt konsernsjefen er ansatt i morselskapet. TrønderEnergi AS eies av 20 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS, mens alle datterselskapene i konsernet eies 100 % av TrønderEnergi AS, unntatt OFAS hvor TrønderEnergi AS eier 51 %. TrønderEnergi AS eier dessuten 50 % av IT-selskapet Nidit AS, 49 % av Nordmøre Energiverk AS og 47,5 % av Bredbånd i Trøndelag AS (Loqal). TrønderEnergi Kraft AS eier og driver 12 vannkraftverk og 1 vindkraftverk. I tillegg eier selskapet 35 % av Kraftverkene i Orkla og 75 % av Driva Kraftverk. Samlet tilsigsavhengig krafttilgang er 1831 GWh pr. år i et middelår. Selskapet driver primæromsetning av energi i det nordiske kraftmarkedet gjennom fysisk og finansiell krafthandel og salg til sluttbrukere i privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet har samarbeidsavtaler om kraftomsetning med tre distribusjonsverk. Gjennom disse avtalene omsettes ca. 270 GWh på årsbasis. TrønderEnergi Nett AS eier, driver og bygger et regionalnett i store deler av Sør-Trøndelag. Selskapet har ansvaret for kraftsystemplanleggingen i Sør-Trøndelag fylke. Selskapet har videre konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnettet i et område som omtrent er identisk med kommunene: Agdenes, Frøya, Hitra, Meldal, Melhus, Osen, Roan, Skaun og Åfjord. TrønderElektro AS driver installasjonsvirksomhet i regionen med hovedvekt på Melhus. Selskapet har dessuten en egen butikk for elektriske artikler og materiell knyttet opp mot installasjonsvirksomheten. Totalt arbeider det 11 personer i selskapet som har kontor i Melhus sentrum. Orkdal Fjernvarme AS skal drive virksomhet knyttet til utvikling og utbygging av gjenvinningsanlegg for avfall, fjernvarmenett, samt foredling, produksjon og distribusjon av fjernvarme. Selskapet kan i følge vedtektene også engasjere seg i annen tilknyttet virksomhet, herunder delta helt eller delvis i andre selskaper med liknende formål ved aksjekjøp eller på annen måte. Selskapet vil bli lokalisert på Orkanger. side5

6 TrønderEnergi-konsernet TrønderEnergi-konsernet Viseadministrerende direktør Jens Peter Nupen Energidirektør Leidulv Gagnat Administrativ stab (Eiendom, Personal, Økonomi, HMS, IT, Informasjon, Logistikk, Sekretariat) TrønderEnergi AS Konsernsjef Rune Malmo TrønderEnergi Kraft AS TrønderEnergi Nett AS TrønderElektro AS Nettdirektør Rolf Michelsen Utviklingsstab Utviklingsdirektør Gunnar Salseggen Daglig leder Svein Olav Åmot Orkdal Fjernvarme AS 51 % Daglig leder Avd. marked Teknisk stab Nettavd. Kundeavd. Avd. handel Økonomisk stab Entreprenøravd. Teknisk avd. Avd. produksjon side6

7 Konsernsjefen har ordet Konsernsjefen har ordet Situasjonen har blitt vesentlig tydeligere for Midt-Norge i løpet av det siste året. Fra å være et område med en relativt beskjeden underbalanse, beveger vi oss raskt mot en situasjon hvor underbalansen blir svært stor. Med Hydro Aluminium i full produksjon på Sunndalsøra, med ilandføringen av Ormen Lange på Aukra i Romsdal, spesiell økt forbruksvekst i tilknytning til Hustadmarmor i Fræna og alminnelig forbruksvekst i landsdelen, vil Midt- Norge mangle 8 9 TWh fra slutten av Problemet er ikke lite, underskuddet er like stort som den samlede kraftproduksjonen i Nord- og Sør-Trøndelag i dag. Dette er kraftproduksjon som er bygd ut i løpet av mer enn 100 år med betydelig innsats fra eierne og fra samfunnet for øvrig ble et tilfredsstillende år for TrønderEnergikonsernet hva økonomisk resultat angår. Kompetente og innsatsvillige medarbeidere har bidratt vesentlig til dette. Ved inngangen til 2006 står vi foran store og interessante utfordringer. Økte krav til effektiv og god drift av de anlegg konsernet rår over vil fortsatt stå sentralt. Økt forbruk i Midt-Norge vil stille oss overfor nye utfordringer. Ny industrireising og industriutvikling bidrar vesentlig til dette. I årsrapporten for TrønderEnergi AS for 2004 står det: Norsk energiforsyning står foran store utfordringer. Betydelig reduksjon i investeringene i ny kraftproduksjon og nettkapasitet i årene etter at energiloven trådte i kraft i 1991, har ført til at leveringsevnen for kraft ikke har klart å henge med forbruksveksten. Tre ting er viktige for å rette på dette økt produksjonsevne i det norske kraftsystemet, økt transportkapasitet internt i Norge og mellom Norge og nabolandene og økt energieffektivitet og fleksibilitet i forbruket. I kjølvannet etter de første presseoppslagene, har en rekke aktører som har løsningen på problemet, meldt seg på banen. Vi har lest at løsningen kan ligge i sterk satsing på bioenergi alene, henholdsvis på mikro- og minikraftverk (vannkraft), på vindkraft, på gasskraft, på vannbåren varme og på energisparing. Sannheten er vel heller at det må satses på hele spekteret av tiltak som kan bidra til å løse problemet på sikt. Den eneste løsningen vi kan se i dag som kan gi en varig løsning, er bygging av gasskraft. Prisen på gass kombinert med krav om og kostnader forbundet med CO2-behandling gjør imidlertid at de kommersielle aktørene i kraftmarkedet vil nøle med slike investeringer. Det finnes ledig kraft i Norge. I Sogn og Fjordane finnes det i følge lokale aktører 6 7 TWh ledig kraft nå. Dette volumet vil øke etter hvert som Hydro Aluminium reduserer produksjonen i Årdal og Høyanger. Det mangler imidlertid tilstrekkelig transportkapasitet mellom Sogn og Møre. Statnett sier at en ny linje tidligst kan være på plass i I tillegg vil beslutningen om bygging av en slik linje bli kontroversiell, idet en linjetrase for en slik linje må krysse et svært vakkert fjordlandskap. side7

8 Konsernsjefen har ordet På et vis kan vi også i kjølvannet av denne oppmerksomheten se at noen søker å peke på svarteper, fortrinnsvis ikke på seg selv. Det mest overraskende for meg, er at Hydro, som er en profesjonell aktør i kraftmarkedet og kraftprodusent, fremmer slike planer uten at kraftbehovet og den lokale virkningen på kraftbalansen er en tilstrekkelig sentral del av beslutningsgrunnlaget. Det er en åpenbar svakhet ved behandlingen av hele denne saken. Dette understrekes av at Ormen Lange-forsyningen vil bli meget viktig for England/Storbritannia, og at utilstrekkelig krafttilgang ikke vil kunne kompenseres med redusert forbruk på ilandføringsstedet i Aukra. Noen politikere hevder at energimarkedet har spilt fallitt ved det som nå skjer i Midt-Norge. I prinsippet er det kraftmarkedet som skal gi signal til kraftutbyggere om at tiden er moden for nye utbygginger. Markedet skal også gi signal til forbrukerne om når det er rett å spare elektrisk energi. Jeg mener at kraftmarkedet er et riktig instrument for begge formål, og spesielt i et kraftmarked med en normal forbruksvekst. Markedet ser imidlertid ikke ut til å kunne løse problemene i tide når etterspørselen øker i så store sprang som vi ser nå. Da må kraftforsyningen til store nye prosjekter bli en oppgave og et ansvar for de industrielle utbyggerne, for regjeringen og for Statnett. Begrenset transportkapasitet i Norge og mellom Norge og utlandet som kan bidra til å dekke forbruket i Norge, er også faktorer som har stor betydning for mulighetene til en tilfredsstillende forsyning i årene som kommer. Vi ser med tilfredshet på Statnetts konkrete bidrag til å øke nettkapasiteten over flaskehalssnittene, spesielt nordfra og mot Sverige. Vi registrerer også at Statnett nå får legge en ny kabel fra Sør-Norge til Nederland, noe som kan bidra til en bedre utnyttelse av våre energiressurser og større tilgang av kraft når markedet krever det. Vi skal imidlertid ha med oss at vi da i enda større grad vil importere det kontinentale prisregimet for kraft. Jeg, som mange andre, har slått til lyd for at energiforbruket i Norge bør bli mer fleksibelt, at vi for mange formål kanskje spesielt oppvarmingsformål - ikke bør fortsette å være så avhengige av elektrisk kraft som til nå. Det er viktig, ikke minst for å kunne håndtere perioder med knapp krafttilgang på en forsvarlig måte. Orkdal Fjernvarme AS, hvor TrønderEnergi AS deltar, planlegger et fjernvarmeanlegg i Orkdal kommune. Vi utreder også bruk av bioenergi i kombinasjon med mindre vannbårne varmeanlegg. Investeringsbehovet for å forbedre forsyningssikkerheten er formidabelt. Som en illustrasjon kan jeg nevne at det for tiden finnes vindkraftprosjekter i de to Trøndelagsfylkene med et samlet investeringsomfang på 6 7 milliarder kr. TrønderEnergi AS fikk i 2004 to konsesjoner for bygging av vindkraftanlegg med tilhørende anlegg for tilknytning til kraftnettet. TrønderEnergi har besluttet utbygging av vindkraft på Valsneset og vil i løpet av 2006 ta standpunkt til utbygging av Bessakerfjellet vindpark. Skal det bygges ut mer vindkraft i Fosen-området, betinger det at det blir funnet en løsning for å knytte området til sentralnettet i Namsos. TrønderEnergi eier 49 % av aksjene i Nordmøre Energiverk AS NEAS med hovedkontor i Kristiansund. Selskapet har kunder og en egenproduksjon på ca 190 GWh/år. TrønderEnergi har med dette eierskapet betydelige interesser i videre samarbeids- og strukturprosesser på Nordmøre. NEAS leverer tilfredsstillende resultater. Fornyingsdepartementets godkjenning av Statkrafts erverv av 100 % av aksjene i Trondheim Energiverk AS, stoppet en prosess for avhendelse av aksjene i selskapet som Statkraft hadde satt i gang. Muligheten for å komme fram til en god regional løsning for energiforsyningen i Sør-Trøndelag er med det betraktelig redusert. I øyeblikket side8

9 Konsernsjefen har ordet ser det etter vår oppatning ut til at det utelukkende er mulig å komme videre med en slik prosess, dersom den skjer på Statkrafts premisser. Med regjeringsskiftet i høst, ble energipolitikken lagt om på en rekke punkter. Den nye regjeringen er mer opptatt av det norske offentlige eierskap enn forgjengerne. Regjeringen har også signalisert vilje til å bidra til en utvikling av de regionale selskapene. Jeg kan ikke se at regjeringen i de tilfeller hvor den har hatt mulighet til å påvirke situasjonen, har bidratt til dette. Regjeringen har videre signalisert en vilje til i hovedtrekk å følge hovedretningslinjene i EUs elmarkedsdirektiv II om organisasjonsmessig og funksjonelt skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet slik det går fram av forslaget til endringer i energiloven. Det ser også ut til at regjeringen vil gå inn for en løsning som er bedre for våre eiere i saken om hjemfallsordningen. Dette er holdninger vi applauderer, og vi imøteser endringsforslagene med betydelig interesse. Arbeidsdagen i TrønderEnergi har gjennom året vært preget av konsernets primæroppgaver innen nett, produksjon og krafthandel en gros og detalj. Ut over de løpende oppgavene som organisasjonen ivaretar, er det videreført et meget omfattende arbeid med organisering og strukturprosesser. Arbeidet med ny verdiskapning og utnyttelse av konsernets finansielle løfteevne har blitt en stadig mer sentral del av virksomheten. Rune Malmo side9

10 TrønderEnergi vedlikeholder et linjenett som går fra Osen mot Nord-Trøndelag ned til Alvdal i Hedmark. Nettet overvåkes døgnet rundt av sentralen på Tunga i Trondheim meter syngende tråd gjennom ulendt terreng. Fra høyfjellet gjennom skog og dal til de ytterste øyer. Tråd som utsettes for trefall under vinterstormer, snø som faller av under tøvær og setter ledningene i sving, haglstormer og jordsmonn som skylles vekk. Nettet består av flere hundre tusen komponenter som vi må kjenne tilstanden til og tålegrensene for. Det krever så vel dyktige som lokalkjente montører, folk som vet hvor feil kan oppstå og hvordan de kommer seg dit.

11

12 Kraftfull verdiskapning Kraftfull verdiskapning TrønderEnergi som regional bidragsyter til eiere og andre kommuner Gjennom både skattesystem og utbetaling av utbytte til våre eiere, bidrar TrønderEnergi med betydelige midler til regionen hvert år. Siden år 2000 har vi utbetalt nesten 900 millioner kr til våre eiere i utbytte og kapitalnedsettelse, mens kommuner hvor vi eier anlegg siden 2001 har mottatt 155 millioner kr i eiendomsskatt og naturressursskatt. I tillegg mottar deler av kommunene i vårt virkeområde både prisgunstig konsesjonskraft og konsesjonsavgift. TrønderEnergis verdiskapning i regionen er et betydelig bidrag til både kommuneøkonomi og næringsutvikling. Utbytte samt utbetaling til eiere ved kapitalnedsettelse Eiere i TrønderEnergi AS Beløp i 1000 kr Eier Sum pr. eier Agdenes kommune Bjugn kommune Frøya kommune Hemne kommune Hitra kommune Holtålen kommune Malvik kommune Meldal kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Oppdal kommune Orkdal kommune Osen kommune Rissa kommune Roan kommune Selbu kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Ørland kommune Åfjord kommune Nordmøre Energiverk AS Summer Vedtatt utbytte for 2004 var på 100 millioner kr. TrønderEnergi AS eide 10 % av aksjene i selskapet ved utdeling av utbytte for Utbetalt utbytte ble derfor 90 millioner kr. For 2005 ble det vedtatt utbytte på 90 millioner kr. Dette utbyttet ble i sin helhet utdelt til alle eiere unntatt TrønderEnergi. Effekten av utbyttevedtaket for 2005 blir den samme som en utbytteutdeling på 100 millioner kr. side12

13 Kraftfull verdiskapning Utbetalte skatter til kommunene Kommuner i TrønderEnergi AS sitt område Beløp i 1000 kr Eier Sum Hemne Hitra Leksvik Midtre Gauldal Meldal Melhus Mosvik Oppdal Orkdal Rennebu Rindal Rissa Roan Sunndal Surnadal Verran Trondheim Tydal Tynset Åfjord Summer side13

14 Aktivt nærmiljø, kultur og folkeliv Aktivt nærmiljø, kultur og folkeliv TrønderEnergi er seg bevisst sitt samfunnsansvar som en solid bedrift og en stor og trygg arbeidsplass i mange kommuner i Sør-Trøndelag. Vi bidrar ikke bare økonomisk til fellesskapet gjennom betalte skatter og avgifter, men har også i alle år gitt økonomisk støtte til ulike kulturarrangement, festivaler, idrettslag og lignende. Nå har vi i underkant av 50 slike avtaler med aktører innenfor disse feltene fra de helt små enkeltstående støttebeløpene til mer langsiktige og større avtaler. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å gjennomføre en grundig jobb med å behandle hver enkelt henvendelse for å finne ut om dette er noe som passer for oss og kan gi begge parter gjensidig utbytte av en avtale. Målet er hele tiden å nå ut til flest mulig, bredest mulig. Foruten de mer tradisjonelle sponsorobjektene som Rosenborg Ballklub, Orkla Industrimuseum og travkusken Jomar Blekkan vil vi spesielt nevne den ordningen vi de to siste årene har hatt når det gjelder å støtte lag innenfor aldersbestemte klasser til innkjøp av draktsett. Dette har vært en ubetinget suksess og gitt mange idrettslag med en presset økonomi et sårt tiltrengt tilskudd. Som miljøbevisste naturbrukere bør vi ta på alvor at Norge har kommet i en situasjon der vi importerer kraft fra utlandet, blant annet kraft fra forurensende kullkraft og atomkraft. Dette gir oss to utfordringer. Vi bør redusere strømforbruket slik at vi kan importere mindre kraft, og vi bør sørge for at mest mulig av den strømmen vi bruker kommer fra fornybare energikilder som vindeller vannkraft. TrønderEnergi er en av ganske få leverandører som kan tilby Fornybar Kraft som nettopp tilfredsstiller dette kravet. Dette stemmer godt overens med vår miljøprofil og vårt nye produkt hvor vi garanterer at strømmen kommer fra fornybare energikilder som ikke forurenser naturen. Turpartneravtalen har mange nye elementer i seg, og vi ser fram til et spennende og interessant samarbeid, som vi er overbevist vil gi begge parter et godt utbytte. Den nyeste avtalen er vår såkalte turpartneravtale med Trondhjems Turistforening (TT) en avtale som skiller seg klart fra alle andre samarbeids- og/eller sponsoravtaler vi i årenes løp har inngått med ulike selskap, organisasjoner eller institusjoner. Avtalen gir oss blant annet bransjeeksklusivitet på leveranse av kraft til TTs virksomhet, det vil si de betjente hyttene i Trollheimen og Sylane og foreningens hovedkontor i Trondheim. Dette har gitt oss en unik sjanse til å markedsføre oss og bygge opp en profil overfor en gruppe som tradisjonelt nok har vært negativ til vår type virksomhet. For å sitere daglig leder i TT fra hans introduksjonsbrev til medlemmene: side14

15 Populær skoleprosjekt Populært skoleprosjekt TrønderEnergi har de siste årene arbeidet bevisst mot skoleverket nærmere bestemt mot grunnskolens 7. klassetrinn. Vi har tatt utgangspunkt i læreplanen for natur- og miljøfag, som omtaler vårt fagfelt og ulike forhold knyttet til bruk av elektrisitet, selve kraftproduksjonen og utnyttelsen av vann m.m. Vår ambisjon har vært å tilby alle klasser i vårt område som har ønsket det en gratis busstur og besøksdag enten i Brattset kraftverk i Rennebu eller i Mørre kraftverk i Åfjord. Vi mener at vi har sydd sammen et pedagogisk og interessant program, som stadig flere klasser benytter seg av og gir tydelige tilbakemeldinger på at har falt i smak. I tillegg til at de fleste nok har fått flere interessante aha-opplevelser knyttet til hvordan vannkraftproduksjon foregår, har vi også lagt vekt på å gi elevene konkret kunnskap knyttet til vårt fagfelt. Et annet og viktig element ved prosjektet har vært TrønderEnergi-prisen som tidligere i år ble delt ut for tredje gang. Prisen er en pengepremie på kr. Den er opprettet for å stimulere barn og unge til engasjement og interesse omkring og for naturfag og energi. Den deles ut til den klassen som leverer den beste besvarelsen som svar på konkurransen som inngår som en del av besøksopplegget. Vi ser kontakten mot skoleverket som en viktig del av vårt informasjons- og kommunikasjonsopplegg og er nå også i ferd med å utarbeide planer for kontakt mot ungdomsog videregåendetrinnet. Som vel mange har fått med seg vil vår bransje i årene framover ha et stort rekrutteringsbehov, og tidlig kontakt med ungdom blir derfor viktigere og viktigere. TrønderEnergi har også et tett samarbeid med NTNU og HiST. side15

16 Virksomhetsstyring Virksomhetsstyring Konsernets overordnede finansielle mål uttrykkes gjennom selskapets krav til avkastning på totalkapitalen. For å sikre god virksomhetsstyring er det utarbeidet noen prinsipper for god virksomhetsledelse. God selskapsledelse (Corporate Governance) omhandler problemstillinger og prinsipper knyttet til rollefordelingen mellom styringsorganene i et selskap og det ansvar og den myndighet som er tillagt hvert av organene. God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved et ansvarlig samspill mellom eiere, styret og ledelsen sett i et langsiktig, verdiskapende perspektiv. Det krever et effektivt samarbeid mellom daglig ledelse og styret, respekt for selskapets øvrige interessenter og en åpen og ærlig kommunikasjon med omverdenen. Hvordan temaet har vært behandlet i 2005 Temaet Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse har vært behandlet i konsernets styre ved to anledninger. De foreslåtte reglene vil bli gjort gjeldende for TrønderEnergi så langt det passer for selskapets virksomhet og omfang. Norsk anbefaling Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble lagt frem 7. desember 2004, og består av 14 punkter som selskaper notert på Oslo Børs må redegjøre for i sine årsrapporter. Bak anbefalingen står en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Eierskap og eierinnflytelse Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er fastsatt i aksjeloven eller vedtektene. Styre Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser. Konsernsjefen har møterett/-plikt i styret og har rett til å uttale seg i alle saker som ikke gjelder vedkommende selv. Konsernsjefen har ikke stemmerett. For at styret skal være beslutningsdyktig må mer enn 50 % av styrets medlemmer, herunder styrets leder eller nestleder og to medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen eller deres varamedlemmer være til stede. Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant de møtende, men de som stemmer for beslutningen må alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. side16

17 Virksomhetsstyring Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret fastsetter instrukser for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Styret påser at selskapet har god intern kontroll i forhold til de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styrets arbeid og kompetanse evalueres årlig av styret selv. Styrets arbeid er i hovedtrekk i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Konsernsjef Styret ansetter konsernsjefen, som er administrerende direktør i TrønderEnergi. Konsernsjefen står for den daglige ledelsen av selskapet og har blant annet ansvar for konsernets resultater og organisering. Vesentlige eller prinsipielle endringer og andre spørsmål av stor betydning eller uvanlig art skal forelegges styret. Styret evaluerer årlig konsernsjefens arbeid og kompetanse. Ledergruppe TrønderEnergis ledergruppe består av konsernsjef, viseadministrerende direktør, energidirektør, nettdirektør, utviklingsdirektør, økonomisjef og informasjonssjef. Kvalitet- og miljøstyringssystem TrønderEnergis miljøpolitikk forplikter konsernet til å ha et styringssystem som tilfredsstiller kravene i miljøstandarden ISO 14001:1996. Konsernet jobber for tiden med å etablere et styrings-/ ledelsesstyringssystem som skal tilfredsstille kravene til miljø- og kvalitetsstandardene ISO 9001 og ISO Eksternrevisor Generalforsamlingen velger en ekstern revisor som er ansvarlig for den finansielle revisjonen av morselskapet og konsernet. Den eksterne revisoren kan benyttes til vanlige revisjonsrelaterte oppgaver, herunder erklæringer og bekreftelser i henhold til selskapslovgivningen, forståelse av regnskaps- og skatteregler, samt bekreftelse av økonomisk informasjon i ulike sammenhenger. Det utarbeides en årlig plan for revisjonsarbeidet. Gjennomgang av revisjonsrapporten i styret skjer med revisor til stede. Det avholdes ingen styremøter uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. side17

18 Verdidrevet styringsmodell Verdidrevet styringsmodell Muliggjør Perspektiv Visjon Forretningsidé Overordnet mål Ledelsefilosofi Profil Total kvalitet Kundetilfredshet Suksessfaktor Økonomi/finans Kunde/marked Interne prosesser Rammer Origanisasjon/mennesker Forutsetter være balanserte, både med tanke på tidshorisont, trender og bredde. Målekortene er delt inn i forhold av finansiell, operasjonell og organisasjonsmessig art, samt HMS og eksterne forhold. Når prestasjonene ikke holder ønsket nivå, blir det utarbeidet tiltaksplaner for den enkelte måleindikatoren. Det er definert et ansvarshierarki der organisatorisk fokus og ansvar løftes proporsjonalt med graden av resultatsvikt. Operasjonell styring Målekortene synliggjør verdidriverne som påvirker konsernets inntjening og verdiutvikling, og konkretiserer fastsatte mål gjennom målbare indikatorer som understøtter verdidriverne. Målekortene utgjør kjernen i konsernets operasjonelle styring, men suppleres med andre verktøy som prognoser, fullmakter, analyser og måltall for kostnader. TrønderEnergi har utviklet og forholder seg til en verdidrevet styringsmodell med vekt på verdidrivere som påvirker konsernets inntjening og verdiutvikling. Styringssignaler Premissene for operasjonell styring er nedfelt i en strategiprosess basert på TrønderEnergis visjon. Det tegnes strategiske kart for ulike deler av virksomheten. Kartene danner grunnlaget for en strategisk plattform med prioriteringer og målsettinger som kommuniseres internt. Den strategiske plattformen omfatter målsettinger, fokusområder og en finansiell langtidsprognose. Den strategiske plattformen er en viktig premiss for målekortene. Det er lagt stor vekt på at måleindikatorene skal Konsernmålekortets verdidrivere brytes ned i kjeder av mer detaljerte indikatorer, som sammenstilles i målekortene for forretningsområdene. Disse følges opp på et lavere nivå i organisasjonen. Kontroll av kostnadsutviklingen sikres gjennom spesialutviklede måltall for de påvirkbare kostnadene. Det er utviklet egne måltall for linjekostnader og andre for prosjektkostnader. Øvrige kostnadskomponenter følges opp med regnskapstrender, mens et fullmaktssystem sikrer godkjenning og kontroll av enkelttransaksjoner. Det er dessuten etablert et kvalitetssikringssystem for alle vesentlige investeringer. For å sikre et godt grunnlag for finansiell planlegging og koordinering av ressurser utarbeider TrønderEnergi hver måned en prognose for inneværende kalenderår. side18

19 Verdidrevet styringsmodell Oppfølging Det utarbeides interne rapporter til styret og ledelsen hver måned. Rapporteringen omfatter alle de nevnte operative styringsverktøyene, og det legges vekt på de indikatorene som ikke er tilfredsstillende. Rapportene utgjør grunnlaget for beslutninger om tiltak og ansvar og gir nyttige innspill til framtidige revideringer av mål, måleindikatorer og strategier. Eksterne rapporter utarbeides kvartalsvis i henhold til norsk regnskapsstandard og kravene til selskaper med lån notert på Oslo Børs. Disse rapportene godkjennes av styret. side19

20 Risikostyring Risikostyring TrønderEnergis risiki er delt inn i følgende hovedgrupper; markedsrisiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Operasjonell risiko håndteres i hovedsak gjennom beredskapsplaner og prosedyrer, mens finansiell risiko og markedsrisiko styres gjennom fullmakter og kontinuerlig vurdering av eksponering. Kun de viktigste enkeltrisiki innen hver gruppe er beskrevet. Markedsrisiko Markedsrisikoen defineres i forhold til usikkerhet rundt volum og pris. TrønderEnergis hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft. Risikoen forbundet med variasjoner i pris og volum reduseres til en viss grad naturlig, fordi prisene som regel vil være lave i perioder når det er mulig å produsere mye kraft. Prisene har også en tendens til å øke når tilgjengelig produksjonsvolum synker. Dersom selskapet kun selger kraft i spotmarkedet, vil inntektene variere sterkt. For å redusere disse svingningene, handler TrønderEnergi også i terminmarkedet. Før en ny kontrakt inngås, ses den i sammenheng med den øvrige kontraktsporteføljen. Porteføljen justeres i forhold til gjeldende oppfatning av framtidige priser og egen produksjonsevne. Risikoen i porteføljen håndteres også ved at det er utarbeidet risikohåndbøker, og at det holdes månedlige møter i et risikoutvalg, samt at porteføljen måles gjennom NNV-beregninger (netto nåverdi) og CFaR-tall (cash flow at risk). Tradingporteføljen følges opp daglig gjennom rapportering av VaR-tall (value at risk), og rammene for denne virksomheten er definert i detalj gjennom risikohåndbøker. Overføring av energi er monopolvirksomhet der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regulerer virksomheten ved å gi årlige inntektsrammer. I tillegg drives virksomhet der selskapet er eksponert for konkurranse. Det gjelder hovedsakelig entreprenørvirksomhet og utleie av bredbåndkapasitet. Finansiell risiko Valuta: Valutarisikoen består i hovedsak av usikre kraft salgsinntekter i fremmed valuta. Så langt har konsernet ikke vurdert det som aktuelt å gjennomføre konkrete tiltak for å redusere valutarisikoen. Rente: Konsernet benytter låneavtaler med både fast og flytende rente samt renteinstrumenter for å styre renterisikoen. side20

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Februar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer