Å R S R A P P O R T 0 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 0 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 05

2 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer. KILE-kostnaden for det ene strømbruddet var 1,3 millioner kr. I løpet av året ble det etablert ny strømforsyning til Frøya med renovert og delvis nybygd høyspentlinje og 350 meter sjøkabel over Dolmsundet.

3 innhold Innhold: Fakta om TrønderEnergi 5 Konsernsjefen har ordet 7 Kraftfull verdiskapning 12 Virksomhetsstyring 16 TrønderEnergi, et miljøselskap 24 Våre forretningsområder 27 Forretningsområde kraft 27 Forretningsområde nett 32 Forretningsområde elektro 34 Årsberetning 35 Nøkkeltall 46 Resultatregnskap 47 Balanse 48 Kontantstrømoppstilling 50 Revisjonsberetning 51 Noter TrønderEnergi konsern 52 Noter TrønderEnergi AS 64 Verdiskapningsregnskap 73 side3

4 side4

5 Fakta om TrønderEnergi Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og fire datterselskap: TrønderEnergi Kraft AS, TrønderEnergi Nett AS, TrønderElektro AS og Orkdal Fjernvarme AS (OFAS). Selskapets forretningskontor er i Trondheim. TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning, TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet, mens TrønderElektro AS driver installasjons- og butikkvirksomhet. Konsernsjef Rune Malmo er daglig leder av konsernet. Daglig leder for TrønderEnergi Kraft AS er energidirektør Leidulv Gagnat, nettdirektør Rolf Michelsen er daglig leder for TrønderEnergi Nett AS, mens daglig leder for TrønderElektro AS er Svein Olav Åmot. OFAS er stiftet, men har foreløpig ingen ansatte. Personalet i administrativ stab og utviklingsstab samt konsernsjefen er ansatt i morselskapet. TrønderEnergi AS eies av 20 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS, mens alle datterselskapene i konsernet eies 100 % av TrønderEnergi AS, unntatt OFAS hvor TrønderEnergi AS eier 51 %. TrønderEnergi AS eier dessuten 50 % av IT-selskapet Nidit AS, 49 % av Nordmøre Energiverk AS og 47,5 % av Bredbånd i Trøndelag AS (Loqal). TrønderEnergi Kraft AS eier og driver 12 vannkraftverk og 1 vindkraftverk. I tillegg eier selskapet 35 % av Kraftverkene i Orkla og 75 % av Driva Kraftverk. Samlet tilsigsavhengig krafttilgang er 1831 GWh pr. år i et middelår. Selskapet driver primæromsetning av energi i det nordiske kraftmarkedet gjennom fysisk og finansiell krafthandel og salg til sluttbrukere i privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet har samarbeidsavtaler om kraftomsetning med tre distribusjonsverk. Gjennom disse avtalene omsettes ca. 270 GWh på årsbasis. TrønderEnergi Nett AS eier, driver og bygger et regionalnett i store deler av Sør-Trøndelag. Selskapet har ansvaret for kraftsystemplanleggingen i Sør-Trøndelag fylke. Selskapet har videre konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnettet i et område som omtrent er identisk med kommunene: Agdenes, Frøya, Hitra, Meldal, Melhus, Osen, Roan, Skaun og Åfjord. TrønderElektro AS driver installasjonsvirksomhet i regionen med hovedvekt på Melhus. Selskapet har dessuten en egen butikk for elektriske artikler og materiell knyttet opp mot installasjonsvirksomheten. Totalt arbeider det 11 personer i selskapet som har kontor i Melhus sentrum. Orkdal Fjernvarme AS skal drive virksomhet knyttet til utvikling og utbygging av gjenvinningsanlegg for avfall, fjernvarmenett, samt foredling, produksjon og distribusjon av fjernvarme. Selskapet kan i følge vedtektene også engasjere seg i annen tilknyttet virksomhet, herunder delta helt eller delvis i andre selskaper med liknende formål ved aksjekjøp eller på annen måte. Selskapet vil bli lokalisert på Orkanger. side5

6 TrønderEnergi-konsernet TrønderEnergi-konsernet Viseadministrerende direktør Jens Peter Nupen Energidirektør Leidulv Gagnat Administrativ stab (Eiendom, Personal, Økonomi, HMS, IT, Informasjon, Logistikk, Sekretariat) TrønderEnergi AS Konsernsjef Rune Malmo TrønderEnergi Kraft AS TrønderEnergi Nett AS TrønderElektro AS Nettdirektør Rolf Michelsen Utviklingsstab Utviklingsdirektør Gunnar Salseggen Daglig leder Svein Olav Åmot Orkdal Fjernvarme AS 51 % Daglig leder Avd. marked Teknisk stab Nettavd. Kundeavd. Avd. handel Økonomisk stab Entreprenøravd. Teknisk avd. Avd. produksjon side6

7 Konsernsjefen har ordet Konsernsjefen har ordet Situasjonen har blitt vesentlig tydeligere for Midt-Norge i løpet av det siste året. Fra å være et område med en relativt beskjeden underbalanse, beveger vi oss raskt mot en situasjon hvor underbalansen blir svært stor. Med Hydro Aluminium i full produksjon på Sunndalsøra, med ilandføringen av Ormen Lange på Aukra i Romsdal, spesiell økt forbruksvekst i tilknytning til Hustadmarmor i Fræna og alminnelig forbruksvekst i landsdelen, vil Midt- Norge mangle 8 9 TWh fra slutten av Problemet er ikke lite, underskuddet er like stort som den samlede kraftproduksjonen i Nord- og Sør-Trøndelag i dag. Dette er kraftproduksjon som er bygd ut i løpet av mer enn 100 år med betydelig innsats fra eierne og fra samfunnet for øvrig ble et tilfredsstillende år for TrønderEnergikonsernet hva økonomisk resultat angår. Kompetente og innsatsvillige medarbeidere har bidratt vesentlig til dette. Ved inngangen til 2006 står vi foran store og interessante utfordringer. Økte krav til effektiv og god drift av de anlegg konsernet rår over vil fortsatt stå sentralt. Økt forbruk i Midt-Norge vil stille oss overfor nye utfordringer. Ny industrireising og industriutvikling bidrar vesentlig til dette. I årsrapporten for TrønderEnergi AS for 2004 står det: Norsk energiforsyning står foran store utfordringer. Betydelig reduksjon i investeringene i ny kraftproduksjon og nettkapasitet i årene etter at energiloven trådte i kraft i 1991, har ført til at leveringsevnen for kraft ikke har klart å henge med forbruksveksten. Tre ting er viktige for å rette på dette økt produksjonsevne i det norske kraftsystemet, økt transportkapasitet internt i Norge og mellom Norge og nabolandene og økt energieffektivitet og fleksibilitet i forbruket. I kjølvannet etter de første presseoppslagene, har en rekke aktører som har løsningen på problemet, meldt seg på banen. Vi har lest at løsningen kan ligge i sterk satsing på bioenergi alene, henholdsvis på mikro- og minikraftverk (vannkraft), på vindkraft, på gasskraft, på vannbåren varme og på energisparing. Sannheten er vel heller at det må satses på hele spekteret av tiltak som kan bidra til å løse problemet på sikt. Den eneste løsningen vi kan se i dag som kan gi en varig løsning, er bygging av gasskraft. Prisen på gass kombinert med krav om og kostnader forbundet med CO2-behandling gjør imidlertid at de kommersielle aktørene i kraftmarkedet vil nøle med slike investeringer. Det finnes ledig kraft i Norge. I Sogn og Fjordane finnes det i følge lokale aktører 6 7 TWh ledig kraft nå. Dette volumet vil øke etter hvert som Hydro Aluminium reduserer produksjonen i Årdal og Høyanger. Det mangler imidlertid tilstrekkelig transportkapasitet mellom Sogn og Møre. Statnett sier at en ny linje tidligst kan være på plass i I tillegg vil beslutningen om bygging av en slik linje bli kontroversiell, idet en linjetrase for en slik linje må krysse et svært vakkert fjordlandskap. side7

8 Konsernsjefen har ordet På et vis kan vi også i kjølvannet av denne oppmerksomheten se at noen søker å peke på svarteper, fortrinnsvis ikke på seg selv. Det mest overraskende for meg, er at Hydro, som er en profesjonell aktør i kraftmarkedet og kraftprodusent, fremmer slike planer uten at kraftbehovet og den lokale virkningen på kraftbalansen er en tilstrekkelig sentral del av beslutningsgrunnlaget. Det er en åpenbar svakhet ved behandlingen av hele denne saken. Dette understrekes av at Ormen Lange-forsyningen vil bli meget viktig for England/Storbritannia, og at utilstrekkelig krafttilgang ikke vil kunne kompenseres med redusert forbruk på ilandføringsstedet i Aukra. Noen politikere hevder at energimarkedet har spilt fallitt ved det som nå skjer i Midt-Norge. I prinsippet er det kraftmarkedet som skal gi signal til kraftutbyggere om at tiden er moden for nye utbygginger. Markedet skal også gi signal til forbrukerne om når det er rett å spare elektrisk energi. Jeg mener at kraftmarkedet er et riktig instrument for begge formål, og spesielt i et kraftmarked med en normal forbruksvekst. Markedet ser imidlertid ikke ut til å kunne løse problemene i tide når etterspørselen øker i så store sprang som vi ser nå. Da må kraftforsyningen til store nye prosjekter bli en oppgave og et ansvar for de industrielle utbyggerne, for regjeringen og for Statnett. Begrenset transportkapasitet i Norge og mellom Norge og utlandet som kan bidra til å dekke forbruket i Norge, er også faktorer som har stor betydning for mulighetene til en tilfredsstillende forsyning i årene som kommer. Vi ser med tilfredshet på Statnetts konkrete bidrag til å øke nettkapasiteten over flaskehalssnittene, spesielt nordfra og mot Sverige. Vi registrerer også at Statnett nå får legge en ny kabel fra Sør-Norge til Nederland, noe som kan bidra til en bedre utnyttelse av våre energiressurser og større tilgang av kraft når markedet krever det. Vi skal imidlertid ha med oss at vi da i enda større grad vil importere det kontinentale prisregimet for kraft. Jeg, som mange andre, har slått til lyd for at energiforbruket i Norge bør bli mer fleksibelt, at vi for mange formål kanskje spesielt oppvarmingsformål - ikke bør fortsette å være så avhengige av elektrisk kraft som til nå. Det er viktig, ikke minst for å kunne håndtere perioder med knapp krafttilgang på en forsvarlig måte. Orkdal Fjernvarme AS, hvor TrønderEnergi AS deltar, planlegger et fjernvarmeanlegg i Orkdal kommune. Vi utreder også bruk av bioenergi i kombinasjon med mindre vannbårne varmeanlegg. Investeringsbehovet for å forbedre forsyningssikkerheten er formidabelt. Som en illustrasjon kan jeg nevne at det for tiden finnes vindkraftprosjekter i de to Trøndelagsfylkene med et samlet investeringsomfang på 6 7 milliarder kr. TrønderEnergi AS fikk i 2004 to konsesjoner for bygging av vindkraftanlegg med tilhørende anlegg for tilknytning til kraftnettet. TrønderEnergi har besluttet utbygging av vindkraft på Valsneset og vil i løpet av 2006 ta standpunkt til utbygging av Bessakerfjellet vindpark. Skal det bygges ut mer vindkraft i Fosen-området, betinger det at det blir funnet en løsning for å knytte området til sentralnettet i Namsos. TrønderEnergi eier 49 % av aksjene i Nordmøre Energiverk AS NEAS med hovedkontor i Kristiansund. Selskapet har kunder og en egenproduksjon på ca 190 GWh/år. TrønderEnergi har med dette eierskapet betydelige interesser i videre samarbeids- og strukturprosesser på Nordmøre. NEAS leverer tilfredsstillende resultater. Fornyingsdepartementets godkjenning av Statkrafts erverv av 100 % av aksjene i Trondheim Energiverk AS, stoppet en prosess for avhendelse av aksjene i selskapet som Statkraft hadde satt i gang. Muligheten for å komme fram til en god regional løsning for energiforsyningen i Sør-Trøndelag er med det betraktelig redusert. I øyeblikket side8

9 Konsernsjefen har ordet ser det etter vår oppatning ut til at det utelukkende er mulig å komme videre med en slik prosess, dersom den skjer på Statkrafts premisser. Med regjeringsskiftet i høst, ble energipolitikken lagt om på en rekke punkter. Den nye regjeringen er mer opptatt av det norske offentlige eierskap enn forgjengerne. Regjeringen har også signalisert vilje til å bidra til en utvikling av de regionale selskapene. Jeg kan ikke se at regjeringen i de tilfeller hvor den har hatt mulighet til å påvirke situasjonen, har bidratt til dette. Regjeringen har videre signalisert en vilje til i hovedtrekk å følge hovedretningslinjene i EUs elmarkedsdirektiv II om organisasjonsmessig og funksjonelt skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet slik det går fram av forslaget til endringer i energiloven. Det ser også ut til at regjeringen vil gå inn for en løsning som er bedre for våre eiere i saken om hjemfallsordningen. Dette er holdninger vi applauderer, og vi imøteser endringsforslagene med betydelig interesse. Arbeidsdagen i TrønderEnergi har gjennom året vært preget av konsernets primæroppgaver innen nett, produksjon og krafthandel en gros og detalj. Ut over de løpende oppgavene som organisasjonen ivaretar, er det videreført et meget omfattende arbeid med organisering og strukturprosesser. Arbeidet med ny verdiskapning og utnyttelse av konsernets finansielle løfteevne har blitt en stadig mer sentral del av virksomheten. Rune Malmo side9

10 TrønderEnergi vedlikeholder et linjenett som går fra Osen mot Nord-Trøndelag ned til Alvdal i Hedmark. Nettet overvåkes døgnet rundt av sentralen på Tunga i Trondheim meter syngende tråd gjennom ulendt terreng. Fra høyfjellet gjennom skog og dal til de ytterste øyer. Tråd som utsettes for trefall under vinterstormer, snø som faller av under tøvær og setter ledningene i sving, haglstormer og jordsmonn som skylles vekk. Nettet består av flere hundre tusen komponenter som vi må kjenne tilstanden til og tålegrensene for. Det krever så vel dyktige som lokalkjente montører, folk som vet hvor feil kan oppstå og hvordan de kommer seg dit.

11

12 Kraftfull verdiskapning Kraftfull verdiskapning TrønderEnergi som regional bidragsyter til eiere og andre kommuner Gjennom både skattesystem og utbetaling av utbytte til våre eiere, bidrar TrønderEnergi med betydelige midler til regionen hvert år. Siden år 2000 har vi utbetalt nesten 900 millioner kr til våre eiere i utbytte og kapitalnedsettelse, mens kommuner hvor vi eier anlegg siden 2001 har mottatt 155 millioner kr i eiendomsskatt og naturressursskatt. I tillegg mottar deler av kommunene i vårt virkeområde både prisgunstig konsesjonskraft og konsesjonsavgift. TrønderEnergis verdiskapning i regionen er et betydelig bidrag til både kommuneøkonomi og næringsutvikling. Utbytte samt utbetaling til eiere ved kapitalnedsettelse Eiere i TrønderEnergi AS Beløp i 1000 kr Eier Sum pr. eier Agdenes kommune Bjugn kommune Frøya kommune Hemne kommune Hitra kommune Holtålen kommune Malvik kommune Meldal kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Oppdal kommune Orkdal kommune Osen kommune Rissa kommune Roan kommune Selbu kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Ørland kommune Åfjord kommune Nordmøre Energiverk AS Summer Vedtatt utbytte for 2004 var på 100 millioner kr. TrønderEnergi AS eide 10 % av aksjene i selskapet ved utdeling av utbytte for Utbetalt utbytte ble derfor 90 millioner kr. For 2005 ble det vedtatt utbytte på 90 millioner kr. Dette utbyttet ble i sin helhet utdelt til alle eiere unntatt TrønderEnergi. Effekten av utbyttevedtaket for 2005 blir den samme som en utbytteutdeling på 100 millioner kr. side12

13 Kraftfull verdiskapning Utbetalte skatter til kommunene Kommuner i TrønderEnergi AS sitt område Beløp i 1000 kr Eier Sum Hemne Hitra Leksvik Midtre Gauldal Meldal Melhus Mosvik Oppdal Orkdal Rennebu Rindal Rissa Roan Sunndal Surnadal Verran Trondheim Tydal Tynset Åfjord Summer side13

14 Aktivt nærmiljø, kultur og folkeliv Aktivt nærmiljø, kultur og folkeliv TrønderEnergi er seg bevisst sitt samfunnsansvar som en solid bedrift og en stor og trygg arbeidsplass i mange kommuner i Sør-Trøndelag. Vi bidrar ikke bare økonomisk til fellesskapet gjennom betalte skatter og avgifter, men har også i alle år gitt økonomisk støtte til ulike kulturarrangement, festivaler, idrettslag og lignende. Nå har vi i underkant av 50 slike avtaler med aktører innenfor disse feltene fra de helt små enkeltstående støttebeløpene til mer langsiktige og større avtaler. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å gjennomføre en grundig jobb med å behandle hver enkelt henvendelse for å finne ut om dette er noe som passer for oss og kan gi begge parter gjensidig utbytte av en avtale. Målet er hele tiden å nå ut til flest mulig, bredest mulig. Foruten de mer tradisjonelle sponsorobjektene som Rosenborg Ballklub, Orkla Industrimuseum og travkusken Jomar Blekkan vil vi spesielt nevne den ordningen vi de to siste årene har hatt når det gjelder å støtte lag innenfor aldersbestemte klasser til innkjøp av draktsett. Dette har vært en ubetinget suksess og gitt mange idrettslag med en presset økonomi et sårt tiltrengt tilskudd. Som miljøbevisste naturbrukere bør vi ta på alvor at Norge har kommet i en situasjon der vi importerer kraft fra utlandet, blant annet kraft fra forurensende kullkraft og atomkraft. Dette gir oss to utfordringer. Vi bør redusere strømforbruket slik at vi kan importere mindre kraft, og vi bør sørge for at mest mulig av den strømmen vi bruker kommer fra fornybare energikilder som vindeller vannkraft. TrønderEnergi er en av ganske få leverandører som kan tilby Fornybar Kraft som nettopp tilfredsstiller dette kravet. Dette stemmer godt overens med vår miljøprofil og vårt nye produkt hvor vi garanterer at strømmen kommer fra fornybare energikilder som ikke forurenser naturen. Turpartneravtalen har mange nye elementer i seg, og vi ser fram til et spennende og interessant samarbeid, som vi er overbevist vil gi begge parter et godt utbytte. Den nyeste avtalen er vår såkalte turpartneravtale med Trondhjems Turistforening (TT) en avtale som skiller seg klart fra alle andre samarbeids- og/eller sponsoravtaler vi i årenes løp har inngått med ulike selskap, organisasjoner eller institusjoner. Avtalen gir oss blant annet bransjeeksklusivitet på leveranse av kraft til TTs virksomhet, det vil si de betjente hyttene i Trollheimen og Sylane og foreningens hovedkontor i Trondheim. Dette har gitt oss en unik sjanse til å markedsføre oss og bygge opp en profil overfor en gruppe som tradisjonelt nok har vært negativ til vår type virksomhet. For å sitere daglig leder i TT fra hans introduksjonsbrev til medlemmene: side14

15 Populær skoleprosjekt Populært skoleprosjekt TrønderEnergi har de siste årene arbeidet bevisst mot skoleverket nærmere bestemt mot grunnskolens 7. klassetrinn. Vi har tatt utgangspunkt i læreplanen for natur- og miljøfag, som omtaler vårt fagfelt og ulike forhold knyttet til bruk av elektrisitet, selve kraftproduksjonen og utnyttelsen av vann m.m. Vår ambisjon har vært å tilby alle klasser i vårt område som har ønsket det en gratis busstur og besøksdag enten i Brattset kraftverk i Rennebu eller i Mørre kraftverk i Åfjord. Vi mener at vi har sydd sammen et pedagogisk og interessant program, som stadig flere klasser benytter seg av og gir tydelige tilbakemeldinger på at har falt i smak. I tillegg til at de fleste nok har fått flere interessante aha-opplevelser knyttet til hvordan vannkraftproduksjon foregår, har vi også lagt vekt på å gi elevene konkret kunnskap knyttet til vårt fagfelt. Et annet og viktig element ved prosjektet har vært TrønderEnergi-prisen som tidligere i år ble delt ut for tredje gang. Prisen er en pengepremie på kr. Den er opprettet for å stimulere barn og unge til engasjement og interesse omkring og for naturfag og energi. Den deles ut til den klassen som leverer den beste besvarelsen som svar på konkurransen som inngår som en del av besøksopplegget. Vi ser kontakten mot skoleverket som en viktig del av vårt informasjons- og kommunikasjonsopplegg og er nå også i ferd med å utarbeide planer for kontakt mot ungdomsog videregåendetrinnet. Som vel mange har fått med seg vil vår bransje i årene framover ha et stort rekrutteringsbehov, og tidlig kontakt med ungdom blir derfor viktigere og viktigere. TrønderEnergi har også et tett samarbeid med NTNU og HiST. side15

16 Virksomhetsstyring Virksomhetsstyring Konsernets overordnede finansielle mål uttrykkes gjennom selskapets krav til avkastning på totalkapitalen. For å sikre god virksomhetsstyring er det utarbeidet noen prinsipper for god virksomhetsledelse. God selskapsledelse (Corporate Governance) omhandler problemstillinger og prinsipper knyttet til rollefordelingen mellom styringsorganene i et selskap og det ansvar og den myndighet som er tillagt hvert av organene. God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved et ansvarlig samspill mellom eiere, styret og ledelsen sett i et langsiktig, verdiskapende perspektiv. Det krever et effektivt samarbeid mellom daglig ledelse og styret, respekt for selskapets øvrige interessenter og en åpen og ærlig kommunikasjon med omverdenen. Hvordan temaet har vært behandlet i 2005 Temaet Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse har vært behandlet i konsernets styre ved to anledninger. De foreslåtte reglene vil bli gjort gjeldende for TrønderEnergi så langt det passer for selskapets virksomhet og omfang. Norsk anbefaling Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble lagt frem 7. desember 2004, og består av 14 punkter som selskaper notert på Oslo Børs må redegjøre for i sine årsrapporter. Bak anbefalingen står en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Eierskap og eierinnflytelse Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er fastsatt i aksjeloven eller vedtektene. Styre Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser. Konsernsjefen har møterett/-plikt i styret og har rett til å uttale seg i alle saker som ikke gjelder vedkommende selv. Konsernsjefen har ikke stemmerett. For at styret skal være beslutningsdyktig må mer enn 50 % av styrets medlemmer, herunder styrets leder eller nestleder og to medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen eller deres varamedlemmer være til stede. Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant de møtende, men de som stemmer for beslutningen må alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. side16

17 Virksomhetsstyring Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret fastsetter instrukser for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Styret påser at selskapet har god intern kontroll i forhold til de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styrets arbeid og kompetanse evalueres årlig av styret selv. Styrets arbeid er i hovedtrekk i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Konsernsjef Styret ansetter konsernsjefen, som er administrerende direktør i TrønderEnergi. Konsernsjefen står for den daglige ledelsen av selskapet og har blant annet ansvar for konsernets resultater og organisering. Vesentlige eller prinsipielle endringer og andre spørsmål av stor betydning eller uvanlig art skal forelegges styret. Styret evaluerer årlig konsernsjefens arbeid og kompetanse. Ledergruppe TrønderEnergis ledergruppe består av konsernsjef, viseadministrerende direktør, energidirektør, nettdirektør, utviklingsdirektør, økonomisjef og informasjonssjef. Kvalitet- og miljøstyringssystem TrønderEnergis miljøpolitikk forplikter konsernet til å ha et styringssystem som tilfredsstiller kravene i miljøstandarden ISO 14001:1996. Konsernet jobber for tiden med å etablere et styrings-/ ledelsesstyringssystem som skal tilfredsstille kravene til miljø- og kvalitetsstandardene ISO 9001 og ISO Eksternrevisor Generalforsamlingen velger en ekstern revisor som er ansvarlig for den finansielle revisjonen av morselskapet og konsernet. Den eksterne revisoren kan benyttes til vanlige revisjonsrelaterte oppgaver, herunder erklæringer og bekreftelser i henhold til selskapslovgivningen, forståelse av regnskaps- og skatteregler, samt bekreftelse av økonomisk informasjon i ulike sammenhenger. Det utarbeides en årlig plan for revisjonsarbeidet. Gjennomgang av revisjonsrapporten i styret skjer med revisor til stede. Det avholdes ingen styremøter uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. side17

18 Verdidrevet styringsmodell Verdidrevet styringsmodell Muliggjør Perspektiv Visjon Forretningsidé Overordnet mål Ledelsefilosofi Profil Total kvalitet Kundetilfredshet Suksessfaktor Økonomi/finans Kunde/marked Interne prosesser Rammer Origanisasjon/mennesker Forutsetter være balanserte, både med tanke på tidshorisont, trender og bredde. Målekortene er delt inn i forhold av finansiell, operasjonell og organisasjonsmessig art, samt HMS og eksterne forhold. Når prestasjonene ikke holder ønsket nivå, blir det utarbeidet tiltaksplaner for den enkelte måleindikatoren. Det er definert et ansvarshierarki der organisatorisk fokus og ansvar løftes proporsjonalt med graden av resultatsvikt. Operasjonell styring Målekortene synliggjør verdidriverne som påvirker konsernets inntjening og verdiutvikling, og konkretiserer fastsatte mål gjennom målbare indikatorer som understøtter verdidriverne. Målekortene utgjør kjernen i konsernets operasjonelle styring, men suppleres med andre verktøy som prognoser, fullmakter, analyser og måltall for kostnader. TrønderEnergi har utviklet og forholder seg til en verdidrevet styringsmodell med vekt på verdidrivere som påvirker konsernets inntjening og verdiutvikling. Styringssignaler Premissene for operasjonell styring er nedfelt i en strategiprosess basert på TrønderEnergis visjon. Det tegnes strategiske kart for ulike deler av virksomheten. Kartene danner grunnlaget for en strategisk plattform med prioriteringer og målsettinger som kommuniseres internt. Den strategiske plattformen omfatter målsettinger, fokusområder og en finansiell langtidsprognose. Den strategiske plattformen er en viktig premiss for målekortene. Det er lagt stor vekt på at måleindikatorene skal Konsernmålekortets verdidrivere brytes ned i kjeder av mer detaljerte indikatorer, som sammenstilles i målekortene for forretningsområdene. Disse følges opp på et lavere nivå i organisasjonen. Kontroll av kostnadsutviklingen sikres gjennom spesialutviklede måltall for de påvirkbare kostnadene. Det er utviklet egne måltall for linjekostnader og andre for prosjektkostnader. Øvrige kostnadskomponenter følges opp med regnskapstrender, mens et fullmaktssystem sikrer godkjenning og kontroll av enkelttransaksjoner. Det er dessuten etablert et kvalitetssikringssystem for alle vesentlige investeringer. For å sikre et godt grunnlag for finansiell planlegging og koordinering av ressurser utarbeider TrønderEnergi hver måned en prognose for inneværende kalenderår. side18

19 Verdidrevet styringsmodell Oppfølging Det utarbeides interne rapporter til styret og ledelsen hver måned. Rapporteringen omfatter alle de nevnte operative styringsverktøyene, og det legges vekt på de indikatorene som ikke er tilfredsstillende. Rapportene utgjør grunnlaget for beslutninger om tiltak og ansvar og gir nyttige innspill til framtidige revideringer av mål, måleindikatorer og strategier. Eksterne rapporter utarbeides kvartalsvis i henhold til norsk regnskapsstandard og kravene til selskaper med lån notert på Oslo Børs. Disse rapportene godkjennes av styret. side19

20 Risikostyring Risikostyring TrønderEnergis risiki er delt inn i følgende hovedgrupper; markedsrisiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Operasjonell risiko håndteres i hovedsak gjennom beredskapsplaner og prosedyrer, mens finansiell risiko og markedsrisiko styres gjennom fullmakter og kontinuerlig vurdering av eksponering. Kun de viktigste enkeltrisiki innen hver gruppe er beskrevet. Markedsrisiko Markedsrisikoen defineres i forhold til usikkerhet rundt volum og pris. TrønderEnergis hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft. Risikoen forbundet med variasjoner i pris og volum reduseres til en viss grad naturlig, fordi prisene som regel vil være lave i perioder når det er mulig å produsere mye kraft. Prisene har også en tendens til å øke når tilgjengelig produksjonsvolum synker. Dersom selskapet kun selger kraft i spotmarkedet, vil inntektene variere sterkt. For å redusere disse svingningene, handler TrønderEnergi også i terminmarkedet. Før en ny kontrakt inngås, ses den i sammenheng med den øvrige kontraktsporteføljen. Porteføljen justeres i forhold til gjeldende oppfatning av framtidige priser og egen produksjonsevne. Risikoen i porteføljen håndteres også ved at det er utarbeidet risikohåndbøker, og at det holdes månedlige møter i et risikoutvalg, samt at porteføljen måles gjennom NNV-beregninger (netto nåverdi) og CFaR-tall (cash flow at risk). Tradingporteføljen følges opp daglig gjennom rapportering av VaR-tall (value at risk), og rammene for denne virksomheten er definert i detalj gjennom risikohåndbøker. Overføring av energi er monopolvirksomhet der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regulerer virksomheten ved å gi årlige inntektsrammer. I tillegg drives virksomhet der selskapet er eksponert for konkurranse. Det gjelder hovedsakelig entreprenørvirksomhet og utleie av bredbåndkapasitet. Finansiell risiko Valuta: Valutarisikoen består i hovedsak av usikre kraft salgsinntekter i fremmed valuta. Så langt har konsernet ikke vurdert det som aktuelt å gjennomføre konkrete tiltak for å redusere valutarisikoen. Rente: Konsernet benytter låneavtaler med både fast og flytende rente samt renteinstrumenter for å styre renterisikoen. side20

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 TrønderEnergi Kraft AS VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 Innhold TrønderEnergi konsernet TrønderEnergi Kraft AS organisasjon virksomhetsområder produksjonsanlegg Utviklingsplaner TronderPower

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 Evaluering av Energiloven Vilkår for ny kraftproduksjon Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 1 Energiloven sier at all kraftproduksjon og kraftomsetning skal skje innenfor et markedsbasert system.

Detaljer

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Selskapskontroll Trønderenergi

Selskapskontroll Trønderenergi Selskapskontroll Trønderenergi Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 12.03.2014 012/14 Saksbehandler: Torbjørn Brandt Arkivkode: 216, &58 Arkivsaknr.: 12/33-10 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Er framtida i det blå?

Er framtida i det blå? Er framtida i det blå? Årsrappor t 2006 1 Ligger framtida i verdens eldste energikilde? Energiunderskuddet i Midt-Norge har utløst interessen for nye og alternative energikilder. Alt taler for at vindkraft

Detaljer

Årsrapport 2007. Mange bekker små....og 18 kraftverk sikrer velferden for midtnorske kommuner

Årsrapport 2007. Mange bekker små....og 18 kraftverk sikrer velferden for midtnorske kommuner Årsrapport 2007 Mange bekker små...og 18 kraftverk sikrer velferden for midtnorske kommuner 1 I n n h o l d Ansvarlig, kompetent og lokal gir penger i kommunekassen Innhold: Fakta om TrønderEnergi 5 Konsernsjefen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07

ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07 ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07 DISPOSISJON Spillvarme Holla Energiplan Hemne kommune 1989 Småkraft 2003 Samla plan 2006 Hemne Fjernvarme 2006/7 Kommuneplan 2007 Energiplan 2007 Alle veier fører til.

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Midt-Norge 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Norden Vi har sett svært høye priser på strøm. Det skyldes : Høyt forbruk på grunn av kulde i hele Norden Lavere tilbud Manglende svensk kjernekraft

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Ny regjering ny energipolitikk?

Ny regjering ny energipolitikk? Ny regjering ny energipolitikk? Politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien Bergenskonferansen 2006 14. mars Disposisjon Forsyningssikkerheten for strøm Virkemidler for å fremme fornybar energi Eierskap og

Detaljer

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF -

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - 5 Eiere og organisering av kraftsektoren - Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - Regnskapsmessige nøkkeltall

Detaljer

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Industri2014, Bodø, 18. september 2014 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Fylkesbildet Vårkonferansen 16. mai 2017 Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48-1 -1 +1 137 233 innbyggere Ø 5 967 +6,3 % siste 10

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer