TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo"

Transkript

1 TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1

2 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill i TrønderEnergi Nett Eierandel på 15% Ansvarlig lån tilsvarende 20% Tilsvarer en multippel på på nettkapitalen i underkant av 1,5 Pressemelding fra KLP Pressemelding fra TE Trolig den første investeringen som defineres som infrastruktur under den nye kapitalforvaltningsforskriften Men definert som forsikringsfremmed 2

3 Agenda Kort om TrønderEnergi Bakgrunn Gjennomføring Erfaringer 3

4 TrønderEnergi konsernet med forretningsområder Konsernsjef Konsernstab Forretningsområde Energi Forretningsområde Nett Forretningsområde Marked Forretningsområde IKT Forretningsområde Investering og vekst Vann: 1,8 TWh Vind: 0,2 TWh Nettkapital 1,5 mrd kunder Ca kunder kunder Energi Teknologi Miljø Finans 4

5 TrønderEnergis eiere Eier Eierandel i % Eier Eierandel i % Agdenes 2,32 Melhus 14,66 Bjugn 5,69 Midtre Gauldal 3,51 Frøya 2,75 Oppdal 3,25 Hemne 4,88 Orkdal 11,70 Hitra 2,54 Osen 1,02 Holtålen 1,49 Rissa 8,87 Malvik 2,71 Roan 1,05 Meldal 4,94 Selbu 1,39 Ørland 2,79 Skaun 4,98 Åfjord 4,15 Snillfjord 1,34 Trondheim 10,0 Klæbu 0,10 NEAS 3,99

6 Agenda Kort om TrønderEnergi Bakgrunn Gjennomføring Erfaringer 6

7 Bakteppet for å selge aksjer i Nettselskapet til KLP Strategiprosess vår 2010 høst 2010 Definert kapitalbehov i et 10 års perspektiv Utredning av ulike modeller for kapitalanskaffelse Endelig finansieringsplan 7

8 Vår strategi bygger på at globale utviklingstrekk gir forretningsmessige muligheter i hjemmemarkedet Globalt Vekst i energibehovet / Klimautfordring EU Klima og forsyningssikkerhet Norge Norge må øke produksjon av fornybar energi Elsertifikatmarkedet er et virkemiddel for å øke andelen fornybar energiproduksjon Midt-Norge Stor kraftubalanse i Midt-Norge Nettutfordringer i Midt-Norge Inn og ut av Midt-Norge Mangler nett der fornybarressursene finnes TrønderEnergi TE s ambisjon er å øke produksjon av fornybar energi med 1 TWh over et 10-årsperspektiv Mye av dette potensialet ligger innenfor vind

9 Gjennom Målbilde 2020 har styret fastslått Fjernvarme Elektromontasje Investering Vannkraft Vindkraft Nett Energimontasje Utland Konsernets virksomhet skal fokusere på langsiktig verdiskaping og gi eierne et forutsigbart og konkurransedyktig utbytte. Prioriterte satsingsområder er vindkraft, vannkraft og nett. Primærmarked for konsernet er Norge og Norden. IT Drift

10 Statoil solgte prosjekter innen landbasert vind i Norge TE har kjøpt Statoils andel av de midt-norske vindprosjektene Ytre Vikna Sørmar kfjellet Bessak erfjelle Roan t Harbak fjellet Et samlet produksjonspotensial på 1,8 TWh

11 I møtet 31. januar 2011 fattet styret følgende vedtak: Basert på det vedtatte Målbilde for 2020 legger styret til grunn at TrønderEnergi har et egenkapitalbehov på inntil NOK 750 millioner for de nærmeste tre årene. Styret ber administrasjonen utrede nærmere: Hva er et best mulig tidspunkt for innhenting av ny egenkapital? Hvor i konsernet og i hvilken form bør slik kapital innhentes? Hva er de nødvendige endringer i selskapets vedtekter for gjennomføring av slik kapitalforhøyelse? Hva er de nødvendige endringer i foreliggende aksjonæravtaler i TrønderEnergi? 11

12 Hvilke alternative finansieringsløsninger er vurdert? Redusere det årlige utbyttet fra dagens nivå Hente ny kapital hos eksisterende eiere Hente ny kapital i Morselskapet fra nye eiere Utvanner dagens eiere, eierskap til vannkraftressursene utvannes tilsvarende 2/3 offentlig eierskap er et krav i konsesjonsbetingelsene (hjemfallsrett) Selge eiendeler Hente ny kapital i Datterselskap Hybridkapital

13 Hovedelementer fra styrevedtak 15. mars 2011 Styret sluttet seg til administrasjonens forslag: Søke å kartlegge om noen av Livselskapene er interesserte i å foreta direkte EK-investeringer i nettselskaper med i størrelsesorden NOK 750 millioner Avdekke til hvilke økonomiske betingelser dette kan skje Avklare hvilke øvrige betingelser en EK-investor vil forutsette (vedtekter, aksjonæravtale etc) Avholde nytt eiermøte (april) Invitere til orienteringsmøter med de eierkommuner som ønsker det (mai/juni) Eiermøte før styrebeslutning (16. juni)

14 Agenda Kort om TrønderEnergi Bakgrunn Gjennomføring Erfaringer 14

15 Prosjektgjennomføringen ble delt i to hovedprosesser 1. Intern forankring hos eierne av TrønderEnergi Ble i sin helhet gjennomført med interne ressurser 2. Drøftinger og forhandlinger med KLP Engasjerte finansielle og juridiske rådgivere Arctic Sec / SMN Markets og AdeB 15

16 Nærmere om intern forankring TrønderEnergi er eid av 22 kommuner i Sør-Trøndelag og NEAS Målsetting Gi grundig informasjon for å gi eierne innsikt i de bakenforliggende drivere for strategivalg og behov for ekstern eier inn i Nettselskapet Forebygge for uro blant eierne. Negativt for KLP Styret hadde saken til behandling i perioden september 2010 juni 2011 Vi gjennomførte 3 eiermøter i perioden januar - mai Fellesmøte hvor alle eiere var invitert Ordførere og rådmenn Vi hadde møte med alle eierkommunene i perioden mai - juni 16 Lukkede formannskapsmøter Presentasjon av bakteppe for strategi, ny strategi, kapitalbehov og finansieringsplan

17 Forhandlingene med KLP Tidslinjen Mars: Første møte mellom TE og KLP April: Prinsippene for verdsettelse av et nettselskap fastsettes Mai: Grovutkast til aksjekjøps- og aksjonæravtale utarbeides Juni: Hovedtrekkene i avtaleverk ferdig og intensjonsavtale inngås September: Endelig avtale inngås 12/ : Closing og oppgjør fase : Oppgjør fase 2 17

18 Forsikringsvirksomhetsloven Livselskapenes regulatoriske rammeverk Primært overordnede rammer for forsikringsselskapers virksomhet Ett viktig punkt er forbudet mot "forsikringsfremmed virksomhet" Virksomhet som ikke naturlig henger sammen med forsikring Forsikringsselskaper kan ikke eie mer enn 15% av egenkapitalen i slik virksomhet Men kan i teorien eie all gjeld i et selskap med lite egenkapital Kapitalforvaltningsforskriften Lister opp 19 eiendelsklasser som livselskapene kan investere i Andre investeringer havner i den såkalte "sekkeposten" 18 Kan totalt utgjøre 10% av forsikringstekniske avsetninger Kapitalforvaltningsforskriften ble endret i desember 2010 Eiendeler som kan dekke forsikringsmessige avsetninger En av to sentrale endringer var egen eiendelsklasse for infrastrukturinvesteringer

19 Infrastruktur som investeringsklasse Den nye kapitalforvaltningsforskriften åpner for å plassere 5% av forsikringsmessige avsetninger i infrastruktur Utgjør om lag NOK 40mrd for livselskapene totalt NOK 50mrd om man tar med pensjonskassene Tidligere havnet denne typen investeringer i "sekkeposten" Normalt reservert for private equity og hedgefond med høy forventet avkastning Infrasturkturinvesteringer ikke attraktive nok i en slik sammenheng Som egen investeringsklasse vil infrastrukturinvesteringer nå sammenlignes med blant annet eiendom Dette gjør at infrastrukturinvesteringer har blitt betraktelig mer interessante for livselsskapene 19 Pressemelding fra Finanstilsynet 11.januar 2011 Definisjon av infrastruktur Definisjon fra kapitalforvaltningsforskriften: Infrastrukturinvesteringer: Direkte investeringer i fysiske installasjoner og anlegg som ivaretar viktige samfunnsmessige behov. Investeringen må gi langsiktig, stabil og forutsigbar avkastning. Infrastrukturinvesteringer som kan dekke forsikringsmessige avsetninger (Kapitalforvaltningsforskriften): aksjer i foretak uten gjeld utover normal driftskreditt, hvis virksomhet er begrenset til infrastrukturinvesteringer nevnt i 1-2 siste ledd. Erverv av aksjer nevnt i første punktum skal godkjennes av Finanstilsynet,...

20 Primært salg av 35 % av aksjene i Nett, men subsidiært alternativ modell med Fondsobligasjonslån Intensjonsavtale 20. juni og endelig avtale 12. september 20

21 Agenda Kort om TrønderEnergi Bakgrunn Gjennomføring Erfaringer 21

22 Skisse av transaksjonen 15% av aksjene i TrønderEnergi Nett TrønderEnergi AS NOK 321 mill Hybridlån 99 år NOK 429 mill KLP All konsernintern gjeld betales tilbake til morselskapet Morselskapet skyter inn egenkapital i nettselskapet TrønderEnergi Nett AS All konsernintern gjeld mellom TrønderEnergi og TrønderEnergi Nett er konvertert til egenkapital TrønderEnergi mottar utbytte istedenfor ordinær rente på lån Minoritetens interesser er ivaretatt gjennom bestemmelser i aksjonæravtale, og de mest sentrale er: Utbyttepolitikk Plikt til å vedta nødvendige kapitaløkninger for å sikre driftsrelaterte investeringer 22

23 God match mellom partene Prosessen var preget av at begge parter hadde sterk motivasjon for å lykkes KLP God og åpen dialog fra begge parter Investeringen kan klassifiseres som infrastruktur i kapitalforvaltningsforskriftens forstand KLP får en representant i styret Investeringen gir langsiktig og stabil avkastning Trønder Energi KLP er en ønsket investor blant dagens eiere Ingen forretningsmessige begrensninger for TE i den videre driften av selskapet Fremtidig behov for emisjoner er regulert KLP som eier Særlig viktig siden TEN skal være gjeldfritt Finansiell eier som har økonomiske interesser i selskapet Positivt for selskapets utvikling Pragmatisk til årlige utbytter Har kapital til å være med på fremtidige investeringer Langsiktig horisont på investeringen Matcher fremtidige pensjonsforpliktelser på en god måte 23

24 Takk for oppmerksomheten!

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Februar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG 1. april 2009 gjennomførte Aker Solutions AS kjøp av flere aksjeposter fra selskaper innen Aker ASAkonsernet samt DOF Oilfield Service AS. I lys av den

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Ark.: Lnr.: 4077/11 Arkivsaksnr.: 11/769-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Vedlegg: 1. Forslag til

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Prop. 131 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 21. mai 2010, godkjent

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer