Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012"

Transkript

1 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1

2 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER BAKGRUNN MÅL OG MANDAT PROSESS KARTLEGGING INNLEGGELSER HENVISNINGSPRAKSIS KOMPETANSE AVTALE MELLOM KOMMUNENE OG VESTRE VIKEN HF MEDFINANSIERING INNHOLD I TILBUDENE/TJENESTENE MÅLGRUPPER INNHOLD I FORSTERKET SYKEHJEMSSENG UTSTYR PASIENTFORLØP KOMMUNENE HELSEFORETAK KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJON KOMMUNENES Ø-HJELPSPLIKT FOR DØGNOPPHOLD ORGANISERING RESSURSBEHOV...11 Rapport pilot intermediære tjenester side 2

3 1. Oppsummering og anbefalinger Pilotgruppen har gjennom arbeidsmøter søkt å synliggjøre de utfordringene kommunene står overfor ved utvikling av nye oppgaver som følge av Samhandlingsreformen og ny kommunal helse- og omsorgslov når det gjelder etablering av tilbud før i stedet for og etter innleggelse i spesialisthelsetjenesten. De anbefalinger som fremgår av rapporten må sees som de første skritt i en prosess som vil måtte går over tid. Som følge av at loven trådte i kraft fra har pilotgruppen konsentrert seg om anbefalinger relatert til utfordringer knyttet til samhandlingen mellom kommune og helseforetak. Dette baseres på målsettingen om at pasientene skal få en like god og trygg behandling som tidligere, selv om noen pasientgrupper etter endringen vil få behandling i kommunene Pilotgruppen har lagt vekt på å kartlegge flere forhold for å danne et grunnlag for å komme frem til sine anbefalinger. Dette gjelder kartlegging av innleggelser av pasienter som er kjent i kommunehelsetjenesten (sykehjems og hjemmetjeneste). I tillegg vil kommunene ha behov for å få oversikt også over andre innleggelser som skjer ved direkte henvisning fra fastlege og legevakt (medisinske diagnoser). Dette er nødvendig for å ha en samlet oversikt over pasientforløp, samt de økonomiske konsekvenser behandlingen i spesialisthelsetjenesten får for kommunene (medfinansieringsansvaret). Det ble tidlig i prosessen klart at kommunene ønsket å etablere forsterkede sykehjemssenger for noen pasientgrupper, som alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten. En slik forsterket sykehjemsseng vil også kunne brukes etter en innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Målgrupper og innholdet i en slik forsterket sykehjemsseng er nærmere beskrevet i kapitel 8. I loven om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunene en plikt til øyeblikkelig hjelp for døgnopphold. Dette vil i hovedsak gjelde pasienter med en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling i kommunen, og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus. Medfinansieringsansvaret er knyttet til innleggelse og polikliniske konsultasjoner ut fra en eller flere medisinske diagnosekoder (DRG). Kommunenes andel er for 2012 satt til 20% av hver konsultasjon/innleggelse. I tillegg må kommunene dekke en døgnkostnad på kr ,- dersom kommunen ikke kan ta i mot utskrivningsklare pasienter. I tillegg til avtaler mellom 26-kommunerssamarbeidet og helseforetaket, vil det være behov for å etablere egne rutiner/prosedyrer lokalt mellom kommunen og behandlende sykehus. Det er viktig at det skapes forutsigbarhet og tillit mellom kommune og Vestre Viken HF om dette. Kommuneoverlegene vil ha en sentral funksjon i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen og konsekvenser av ny kommunal helse- og omsorgslov. Pilotgruppen har reist spørsmålet om dette og mener det bør utredes ansettelse av hele kommuneoverlegestillinger felles for flere kommuner. Dette vil bedre samordning og koordinering av både lovpålagte oppgaver og samhandlingen med fastlegene. Anbefalinger 1. Det etableres forstrekede sykehjemssenger i alle kommuner for utvalgte pasientgrupper. Jfr. kap.8 Rapport pilot intermediære tjenester side 3

4 2. Det etableres en felles kompetansefunksjon i forbindelse med medfinansiering av sykehusinnleggelser 3. Det igangsettes en egen prosess knyttet til kommunenes ø-hjelpsplikt. Jfr. Helsedirektoratets veileder. 4. På bakgrunn av at henvisningspraksisen til spesialisthelsetjenesten er noe ulik i kommunene anbefales det at denne gjennomgås, herunder kartlegging av innleggelser 5. Kommuneoverlegefunksjon anbefales organisert som 100%- stillinger felles for de 6 kommunene. 2. Bakgrunn Vi samler trådene ble etablert som et prosjekt mellom kommunene Sigdal, Krødsherad, Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker og Vestre Viken HF. Prosjektet er ment å sette i gang en prosess for å imøtekomme endringer nedfelt i samhandlingsreformen med tilhørende lovverk og forskrifter. Sentralt i prosjektet har vært å komme frem til områder for samhandling mellom de seks kommunene og helseforetaket. Formålet med prosjektet er å: Stimulere til utvikling av tilbud som bidrar til økt forebygging og tidlig intervensjon Bidra til bedre pasientforløp og bedre samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste Bidra til bedre ressursutnyttelse og samlet innsats i helsetjenesten Bidra til økt helsefremmende arbeid Sentralt for prosjektet har også vært å bygge felles arenaer både mellom de ulike enhetene innad i kommunen, kommunene seg imellom og mellom kommune og helseforetak. I 2011 ble det besluttet å tydeliggjøre aktuelle samhandlingstiltak gjennom følgende delprosjekter/pilioter: 1. Friskliv, læring og mestring 2. Kompetanseutvikling 3. Intermediære tjenester 4. Rus- og psykisk helse 5. Rehabilitering 6. Habilitering 7. Traume Denne del-rapporten omhandler intermediære tjenester (lokalmedisinske tjenester) I den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester, som trådte i kraft fra , er kommunenes ansvar synliggjort i 3. I 3-2 er det listet opp hva kommunene skal tilby av helsetjenester for å oppfylle det overordnede ansvaret. Dette gjelder bl.a. - Helsefremmende og forebyggende arbeid - Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning - Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering Både i Samhandlingsreformen og loven er det lagt betydelig vekt på helhetlige og forutsigbare pasientforløp. Dette skal bl.a. sikres gjennom avtaler mellom kommune og Rapport pilot intermediære tjenester side 4

5 helseforetak (lovpålagt). I vårt område er dette sikret gjennom like avtaler mellom helseforetak og 26-kommunersamarbeidet. Disse avtalene er tilgjengelig på 3. Mål og mandat Formål Piloten skal avklare behov for bemannede sengeplasser før, istedenfor og etter sykehusopphold, når sykdom/skade har oppstått. Skissere modell for samhandling om intermediære tjenester kommunene i mellom og mellom kommunene og Helseforetaket (Ringerike sykehus ) Mandat: Arbeidet skal ta utgangspunkt i føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan Meld. St 16 ( ) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 kartlegging av eksisterende tilbud og kompetanse i kommunene kartlegge behov i et 10 års perspektiv innen somatikk (eksternanalyse av Vestre Viken HF) på bakgrunn av kartleggingen og eksternanalyse gjennomført av Vestre Viken HF avgrenses og spesifiseres presist hvilke lokalmedisinske tjenester det skal samhandles om beskrive pasientforløp inkludert nødvendige støttefunksjoner (utveksling av pasientinformasjon, kvalitetssystem, inntaksenhet) foreslå henvisningsrutiner mellom fastlege, intermediære tjenester og sykehus foreslå organiseringsform 4. Prosess Pilotgruppen har vært sammensatt av deltakere fra de seks deltakende kommunene, Vestre Viken HF Ringerike sykehus, brukerrepresentant og tillitsvalgt. Pilotgruppen har bestått av: Solveig Sæta (Vestre Viken), Geir Haukeland (Krødsherad), Bjarne A. Oure (Jevnaker), Eva- Kristine Hansen (Modum), Ruth Opsahl (Ringerike), Tone Ness (Hole), Esther Nes Ramstad (Sigdal), Inger Johanne Pedersen (brukerrepresentant), Kjerstin Østvold (tillitsvalgt). Det har vært lagt stor vekt på aktiv deltakelse og dialog. De anbefalinger som fremkommer i rapporten er følgelig et resultat av konstruktive diskusjoner og omforente løsninger. Prosessen ble igangsatt gjennom en felles dialogkonferanse for alle pilotgruppene i september Gruppen har hatt 5 arbeidsmøter og deltatt på en fellessamling i januar Rent konkret er prosessen gjennomført ved at forslagene løpende er nedfelt i en såkalt arbeidsbok som oppdateres etter hvert møte. Dette gir en god oversikt over prosessen/utviklingen i arbeidet. I tillegg til arbeidet i gruppen, har det underveis vært utført arbeid i ad hoc-grupper Dette gjelder bl.a. pasientforløp og forhold til legetjenester. Gjennom hele perioden er det fokusert på viktigheten av god forankring innad i den enkelte kommune som grunnlag for de endringer som anbefalingene innebærer. 5. Kartlegging Generelt vil det være helt nødvendig at den enkelte kommune har god dokumentasjon av hele pasientforløpet og kartlegger forhold som er viktig for pasient, og som påvirker kommunenes medfinansieringsansvar (jfr. kap.8). Dette for å kunne gi et godt behandlingstilbud som en sentral aktør i en helhetlig behandlingskjede. Også ut fra Rapport pilot intermediære tjenester side 5

6 kommunenes medfinansieringsansvar, som gjelder fra , vil det å kunne følge pasienten være viktig. 5.1 Innleggelser For å kunne unngå såkalte unødvendige innleggelser i spesialisthelsetjenesten må kommunene skaffe seg oversikt over innleggelser, grunnlaget for disse, og om kommunen har eller etablerer et behandlingstilbud. For å få en slik oversikt ble det fra september 2011 etablert en detaljert oversikt over innleggelser fra sykehjem og hjemmetjenesten i hver enkelt kommune. Dette som grunnlag for å vurdere om pasienten kunne fått et like godt tilbud i kommunehelsetjenesten. I tillegg til denne gruppen ( kjente pasienter/brukere) er det selvsagt også behov for å få oversikt over øvrige innleggelser. Det er derfor igangsatt en prosess hvor fastleger og legevakt involveres i kartleggingsarbeidet. Hensikten er å få kartlagt omfanget av behandlingstilbudet kommunene må etablere for å unngå såkalte unødvendige innleggelser. Prosessen med kartlegging av innleggelser i spesialisthelsetjenesten videreføres og utvides med etablering av en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, kommuneoverlegene, fastlegene, legevakten og helseforetaket. Mandatet for arbeidsgruppen godkjennes av styringsgruppen. 5.2 Henvisningspraksis Som det fremgår av statistikken nedenfor kan det tyde på at det er forskjell på henvisningspraksisen i den enkelte kommune. Årsaken til dette er nok noe sammensatt og det er grunn til å gå nærmere inn på disse. Det bør være en målsetting å etablere omforent henvisningspraksis, både av hensyn til likhet mellom kommune og likhet mellom kommuner og helseforetak. Antall innleggelser (somatikk) fordelt på den enkelte kommune i 2011 er: Kommune Innbyggere Innleggelser % Totalt Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Drammen sykehus Bærum Sykehus Ringerike Jevnaker Modum Hole Krødsherad Sigdal Sum Det etableres en arbeidsgruppe, med representanter fra kommuneoverlegene, fastlegene og helseforetaket, med mandat å kartlegge henvisningspraksis for henvisninger til Rapport pilot intermediære tjenester side 6

7 spesialisthelsetjenesten (døgn/poliklinikk). Mandatet for arbeidsgruppen godkjennes av styringsgruppen 5.3. Kompetanse For å kunne møte de nye utfordringene er det nødvendig at kommunene skaffer oversikt over sin fagkompetanse. Dette som grunnlag for en målrettet strategi for kompetanseutvikling. Pilotgruppen mener at dette best kan ivaretas gjennom en felles kompetanseenhet for de seks samarbeidende kommuner. Det vises til anbefalinger i egen del-rapport/pilot. 6. Avtale mellom kommunene og Vestre Viken HF Det er inngått en overordnet avtale mellom alle de 26 kommunene i Vestregionsamarbeidet og Vestre Viken HF. Imidlertid vil det være behov for å etablere mer konkrete rutiner/prosedyrer mellom eksempelvis Vestre Viken HF Ringerike sykehus og kommunene i detter sykehus sitt opptaksområde. Dette for å sikre god samhandling og forutsigbarhet i et helhetlig pasientforløp lokalt. De konkrete rutinene/prosedyrene må selvsagt være i tråd med hovedavtalen og utvikles i samhandling med lokalt samarbeidsutvalg. Det er for øvrig under etablering avtaler mellom 26-kommuners samarbeidet og helseforetaket på flere del-områder, bl.a. når det gjelder øyeblikkelig hjelp. Det igangsettes arbeid med å utarbeide nærmere rutiner/prosedyrer/avtaler mellom de 6 kommunene og Vestre Viken HF Ringerike sykehus. 7. Medfinansiering Fra 1. januar 2012 har kommunene fått et medfinansieringsansvar ved behandling i spesialisthelsetjenesten av pasienter med medisinske diagnoser. Medfinansieringsansvaret omfatter både døgnbehandling og polikliniske konsultasjoner. I tillegg må kommunene betale kr ,- pr. døgn når kommunene ikke kan ta i mot utskrivningsklare pasienter. Medfinansieringsansvaret er knyttet til ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Regimet er at Helseforetaket i 2011 hadde en finansiering hvor 60% var ramme og 40% knyttet til ISF. For 2012 er regimet 60% ramme, 20% knyttet til ISF og 20% fra kommunene også det knyttet til ISF. Alle pasienter som behandles av spesialisthelsetjenesten får en behandlingskode ut fra den diagnosen den enkelte har en såkalt DRG-kode. (Diagnose Relatert Gruppe). Denne koden, eller sammensetning av koder, er grunnlaget for kostnad knyttet til behandlingen av den enkelte pasient. Denne kostnaden er uavhengig av antall liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Når kommunene nå skal dekke en del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten er det selvsagt av avgjørende betydning at kommunene følger hele pasientforløpet, og får tilstekkelig innsyn i de forhold som generer kostnader for kommunene. Kommunene må skaffe seg nødvendig kompetanse for å følge dett løpende. Kommunenes medfinansieringsansvar er som nevnt knyttet til ISF-systemet. Dette er et sammensatt og relativt komplisert system. For å kunne følge et pasientforløp og de diagnoser som settes vil det være nødvendig at kommunene erverver seg kunnskap om systemet. Dette bør kommunene utvikle i felleskap, for eksempel ved å knytte dette til en interkommunal kompetanseenhet som foreslått i egen pilotgruppe om kompetanseutvikling. Rapport pilot intermediære tjenester side 7

8 Dersom kommunene etablerer tilbud som både forebygger og/ eller unngår unødvendige innleggelser i spesialisthelsetjenesten og som tar i mot utskrivningsklare pasienter, ivaretas intensjonen med behandling på rett sted til rett tid. Samtidig reduserer kommunene medfinansieringsansvaret til de pasienter som må behandles av spesialisthelsetjenesten. Fra 2012 overføres i gjennomsnitt vel 1 mill.kr. pr innbyggere. Dette beløpet vil kommunene kunne bruke til å forsterke tilbud i egen kommune ved å gi tjenester før - i stedet for - og etter innleggelse i spesialisthelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformens intensjon. Det etableres en felles kompetansefunksjon knyttet til kommunenes medfinansieringsansvar. Denne legges til den generelle kompetanseenheten jfr. forslag fra egen pilot 8. Innhold i tilbudene/tjenestene Pilotgruppen anbefaler at det i hver enkelt kommune etableres tilbud for å kunne imøtekomme nye/endrede oppgaver som følge av Samhandlingsreformen og ny kommunal helse- og omsorgsplan, det vil si en desentralisert struktur. Dette begrunnes med nærhet til pasient/bruker og pårørende, styrking av fagmiljøer lokalt, trygghet for pasient/bruker. Dette tilbudet benevnes forsterkede sykehjemssenger. Overordnet mål: Det skal være like trygt å bli innlagt i en forsterket sykehjemsseng som å bli innlagt i spesialisthelsetjenesten. Ut fra dette har pilotgruppen definert hva en forsterket sykehjemsseng er hvilket innhold en forsterket sykehjemsseng må ha Dette er nærmere beskrevet i 8.1 og 8.2 Det er av avgjørende betydning at innholdet i tjenesten er klart definert og avgrenset. Dette for å skape trygghet og forutsigbarhet for pasient/pårørende og for helsepersonellet. Gruppen har i dette kapitlet definert målgrupper, personellbehov og nødvendig utstyr. 8.1 Målgrupper Ved bruk av forsterket sykehjemsseng, der hensikt er å unngå innleggelse i spesialisthelsetjenesten og å ta imot utskrevne pasienter er dette prioritert målgruppe: - Geriatriske pasienter - Bruker skal være kjent for enten fastlege, hjemmetjeneste eller sykehjem. - Somatikk - Medisinske problemer kan eksempelvis være infeksjoner med behov for intravenøs antibiotikabehandling - Rehydrering og korreksjon av enkle elektrolyttforstyrrelser. - Smertebehandling. - Høyt blodsukker (Hyperglykemi uten ketoacidose disse skal på sykehus) - Hjertesvikt/avvanning - Manglende vannlating (urinretensjon og obstipasjon) - Funksjonssvikt fysisk/kognitivt. - Observasjon og enkel diagnostikk. Rapport pilot intermediære tjenester side 8

9 Ved mistanke om hjerneslag, hjerteinfarkt skal pasienten innlegges i spesialisthelsetjenesten 8.2 Innhold i forsterket sykehjemsseng Pilotgruppen mener det er noen hovedelementer som må legges til grunn for innholdet i forsterket sykehjemsseng: Pasientkoordinator/delegert sykepleier på vakt må ha myndighet til å akseptere pasienter til disse plassene 24/7 Det er lege i kommunen (fastlege/legevakt) som innledningsvis vurderer pasienten og beslutter innleggelse til forsterket sykehjemsseng, og som ordinerer prøver/undersøkelser, observasjon og behandling. Legen må ha mulighet til å konferere med vaktteamet på sykehuset. Sengene må være døgnbemannet med sykepleier (24/7). Denne sykepleierressursen blir den medisinsk-faglige kjernen i håndteringen av pasientene. Det er viktig med god opplæring i forkant samt struktur for vedlikehold av kompetanse, for eksempel ved regelmessig hospitering i spesialisthelsetjenesten Den lokale ambulansetjenesten blir en viktig støttespiller. Det åpnes for at hjemmetjenesten kan legge inn til observasjon/avklaring i samråd med legevaktslege/ fastlege når pasient er godt kjent for hjemmetjenesten I forsterket sykehjemsseng skal videre forløp/ behandling være avklar innen maks 3 dager. Det medisinskfaglige ansvaret vil måtte tillegges fastlege/tilsynslege eller legevakt. Dette må avklares gjennom egne avtaler før iverksettelse. 8.3 Utstyr Pilotgruppen anbefaler at kommunene anskaffer nødvendig utstyr, bl.a. for å kunne utføre enkelte målinger. Dette gjelder Kreatinin, Blodstatus og CRP, INR, blodsukker, U-stix og bakt.us, blodkulturer, EKG, blærecanning, O2-saturasjon. Det må kartlegges nærmere hvorvidt det er hensiktsmessig/kostnadseffektivt å investere i apparatur lokalt som utfører disse lab-analysene, eller om noen av prøvene kan tas lokalt og sendes sykehuslaboratorium neste virkedag. En forsterket sykehjemsseng må ha et lager av relevante medikamenter og infusjonsvæsker. Pasienten må kunne transporteres til sykehus for nødvendige røntgenundersøkelser. 1. Det etableres forsterkede sykehjemssenger i hver kommune 2. Målgruppen for disse sengene er beskrevet i pkt Innholdet i en forsterket sykehjemsseng er beskrevet i pkt Det inngås egen avtale mellom Vestre Viken HF Ringerike sykehus og kommunene om tilgang til røntgen- og laboratorie funksjoner 9. Pasientforløp Et helhetlig og forutsigbart pasientforløp må ligge til grunn for alle behandling. Først og fremst av hensyn til pasient og pårørende, men også for helsepersonellet på alle nivåer i et forløp. Det kan være svært mange aktører involvert i et pasientforløp. For å lykkes med målsettingen om forutsigbarhet og helhet, må er det derfor avgjørende at behandlingen blir Rapport pilot intermediære tjenester side 9

10 koordinert på et systemnivå. Pasientforløp i denne sammenheng er begrenset til forløpet helseforetak kommune. 9.1 Kommunene På kommunenivå må det ved henvisning legges inn en vurdering om pasienten kan få et like godt tilbud i egen kommune. Denne vurderingen må først og fremst fortas av henvisende lege. Det vil følgelig være to alternative forløp, enten til forsterket sykehjemsseng, eller til spesialisthelsetjenesten. Det må derfor etableres en dialog og en prosedyre mellom kommune og fastlege hvor henvisning er tema. 9.2 Helseforetak For utskrivningsklare pasienter vil forløpet være til kommunehelsetjenesten eller hjem. I begge tilfeller vil det være kommunens ansvar for den videre behandling, enten i forsterket sykehjemsseng, rehabilitering eller andre tilbud. Det vises for øvrig til kap Kommuneoverlegefunksjon Kommuneoverlegefunksjon og fastlegene -vil være sentrale i forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen og ny kommunal lov om helse- og omsorgstjenestene. Det anbefales derfor at kommuneoverlegefunksjon organiseres felles for de 6 kommunene. Det vil da kunne etableres flere 100%-stillinger hvor arbeidsoppgavene kan fordeles og spesialiseres. Det vil dessuten være et klart behov for å styrke dialogen med fastlegene i forbindelse med reformen. Det vil være en naturlig oppgave for kommuneoverlegene, i tillegg til de lovpålagte oppgavene. Det anbefales at kommuneoverlegefunksjon organiseres felles for de 6 kommunene og at stillingene omgjøres til 100%-stillinger. 10. Kommunenes ø-hjelpsplikt for døgnopphold Kommunens øyeblikkelig hjelp fremgår av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5. Her pålegges kommunene et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp-tilbud på døgnbasis. Målsettingen med å opprette tilbud om kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold er å dempe presset på spesialisthelsetjenestens døgnplasser. Dette ved å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser og å bidra til et bedre forløp for de aktuelle pasientene som da kan motta hjelp nærmere der de bor. Tilbudet som etableres skal av pasientene vurderes som bedre eller like gode som et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, samtidig må allmenntilstanden tilsi at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Hovedgruppen av pasienter som er aktuelle for et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud vil være pasienter som er kjent av hjemmetjenesten og fastlegen, og som har fått en subakutt eller akutt funksjonssvikt på grunn av forhold som infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder for kommunenes ø-hjelpsplikt. Det er forutsatt en overgangsperiode for kravet til kommunalt ø-hjelp tilbud til utgangen av Lovkravet trer i kraft Kommunenes ø-hjelp tilbud forutsettes å være fullfinansiert i den forstand at 50% dekkes med tilskudd fra Helsedirektoratet og 50% ved Rapport pilot intermediære tjenester side 10

11 rammetrekk fra Helseforetakene. Rammen for overføringene i 2015 vil være på 1048 mill.kr (2012-kroner). Tilskuddene trappes opp med ca. 250 mill.kr. pr år fra og med Fra 2016 overføres 1048 mill.kr. til kommunene som frie midler. En forsterket sykehjemsseng vil kunne oppfylle de krav som fremgår i veilederen. Ett av kravene er at det må være sykepleie til stede hele døgnet (24/7). Det er ikke det samme kravet til lege, men at lege kan tilkalles innen rimelig tid for eksempelvis via legevakt. Dersom noen kommuner ønsker å etablere et ø-hjelp tilbud fra 2013 er søknadsfristen for finansiering 1. juli Kommunene anbefales å igangsette planlegging for etablering av kommunalt ø-hjelp tilbud i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Helsedirektoratets veileder. 11. Organisering For å kunne ivareta felles utfordringer knyttet til de intermediære tjenestene vil det være hensiktsmessig og nødvendig å etablere en felles enhet for de seks kommunene. Et alternativ vil være å utvikle den foreslåtte enhet for kompetanseutvikling til også å få ansvar for å koordinere og utvikle de intermediære tjenestene. En slik enhet vil i så tilfelle kunne utvikles til å bli en motor i utvikling av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Hvorvidt en slik enhet bør organiseres som Interkommunalt selskap eller en vertskommunemodell må en komme tilbake til. 12. Ressursbehov Etableringen av forsterkede sykehjemssenger vil nødvendigvis kreve økte ressurser. Som følge av at kommunene er forskjellige, både i størrelse og organisering, vil behovene også være forskjellig. En generell styrking av bl.a. sykepleiefunksjon, vil dessuten være positivt for helse- og omsorgstjenestene rent generelt i kommunene. Den enkelte kommune må ut fra sitt ståsted vurdere omfanget ut fra behov. Når det gjelder behov for utstyr bør anskaffelser baseres på en kartlegging av de behov den enkelte kommune. Det vil sannsynligvis være en gevinst ved å foreta en felles anskaffelse. Rapport pilot intermediære tjenester side 11

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

Rapport pilot rehabilitering oktober 2012

Rapport pilot rehabilitering oktober 2012 Rapport pilot rehabilitering oktober 2012 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. MÅL, MANDAT OG PROSESS... 3 4. KARTLEGGING... 4 5. OMRÅDEPLAN VESTRE VIKEN HF... 4 6. PASIENTFORLØP...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012

Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012 Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012 Rapport pilot fagteam/kompetansesenter side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester 3-5 tredje ledd

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester 3-5 tredje ledd Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: Tjenesteavtale nr 4 (revidert 2017) Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Kommunalt Ø-hjelps tilbud Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Arbeidsgruppe Kommuneoverlege; Knut Vassbø Bjerkreim kommune Omsorgsleder; Torild Lende Fjermestad, Randaberg kommune Prosjektleder

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Særavtale. om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Verdal kommune. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Særavtale. om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Verdal kommune. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Gjelder fra 2. mars 2017 Revidert særavtale fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Særavtale mellom Lund kommune Helse Stavanger HF

Særavtale mellom Lund kommune Helse Stavanger HF M OTTATT 10 FEB2017 Vedlegg til delavtale 4 Særavtale mellom Lund kommune Helse Stavanger HF Helse Stavanger og HF Vedr. Lund kommunes tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av s tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i er

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Stavanger HF. Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hjelmeland kommune og Helse. Særavtale til delavtale nr.

Stavanger HF. Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hjelmeland kommune og Helse. Særavtale til delavtale nr. Særavtale til delavtale nr. 4 M OTTATT 2 NOV2017 Helse Stavanger HF Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hjelmeland kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

om tilbud om døgnopphold

om tilbud om døgnopphold Særavtale til delavtale nr.4 kommunens Særavtale om tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hå kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Hå kommune Side 1

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 4 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Evaluering av samhandlingsreformen, ny kunnskap om SR PSU/ASU NT, , Marit Moe daglig leder KS Nord-Trøndelag

Evaluering av samhandlingsreformen, ny kunnskap om SR PSU/ASU NT, , Marit Moe daglig leder KS Nord-Trøndelag Evaluering av samhandlingsreformen, ny kunnskap om SR PSU/ASU NT, 23.11.2017, Marit Moe daglig leder KS Nord-Trøndelag «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bakgrunn Formålet er å konkretisere oppgave-

Detaljer

Prosjekt: Vi samler trådene Beskrivelse av piloter

Prosjekt: Vi samler trådene Beskrivelse av piloter Prosjekt: Vi samler trådene Beskrivelse av piloter Dette dokumentet beskriver de tjenester/oppgaver prosjektet har prioritert å samhandle om Et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Sigdal, Modum, Krødsherad,

Detaljer

Øhj-plasser status og framtid

Øhj-plasser status og framtid Øhj-plasser status og framtid Jon Hilmar Iversen, Prosjektdirektør koordinering samhandlingsreformen, Helsedirektoratet Bergen 10. mars 2014 - «Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning» 2 Formål

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Rapport pilot psykisk helse og rus. Rapport pilot psykisk helse og rus 8.mai 2012

Rapport pilot psykisk helse og rus. Rapport pilot psykisk helse og rus 8.mai 2012 8.mai 2012 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL, MANDAT, ORGANISERING... 4 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING... 6 6. MÅLGRUPPER... 7 7. INNHOLD I TILBUDENE/TJENESTENE... 8 7.1 FOREBYGGING

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF Revidert 20.01.2015. Fl N N MARKSSYKEHUSET FINNMARKKU BUOHCCIVIESSU TANA KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr 4 Helse Stavanger Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF rt Særavtale til delavtale nr 4 rr -.?3 ItIAR7OU HeltiC.te-1 /17ger F Særavtale til delavtale nr.4 Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 4 5 Sentrale plikter, oppgaver

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Trondheim kommune og. St. Olavs Hospital HF

Samarbeidsavtale. mellom. Trondheim kommune og. St. Olavs Hospital HF Revidert 14.6.2012 Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Gjeldende fra Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...3 3. Avtalens Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Målsettingene

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedlegg til delavtale 4 M T 04 OKT2016 Hese Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedr. Sola kommunes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) Parter Avtalen er inngått mellom Sola

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter?

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør og professor Uni Rokkansenteret NSH 7. desember 2009 Innhold Betydning

Detaljer