Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 17. april NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 17. april 2012. NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr."

Transkript

1 Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 17. april 2012 NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr. 3 av 4 rapporter

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Teori Materiell og metode Utstyr: Fremgangsmåte: Fotodokumentasjon Gjennomføring med elever Risikovurdering: Observasjoner Drøfting Naturvitenskapelig drøfting Naturfagdidaktisk drøfting Konklusjon Kildeliste

3 Forsøk 3: Rødkålindikator 1. Innledning Denne aktiviteten gjennomførte en av studentene sammen med 6. klassinger på Nysgjerrigperdagen 2012 torsdag 29. mars. Lignende aktivitet har alle tre vært med på å gjennomføre ved UiN tidligere dette semesteret. Ideen til å gjennomføre denne aktiviteten på Nysgjerrigperdagen kom fra denne samlinga, i tillegg til Nysgjerrigper sine nettsider hvor det er forslag til spennende naturfagaktiviteter for barn og unge. (Finnstad, H. 2003) Hensikten med forsøket er at elevene skal bli kjent med syrer, baser og indikatorer i hverdagen. Forsøket skal også pirre elevenes nysgjerrighet og skaffe interesse for emnet. Aktuelle kompetansemål i LK06: Etter 7. årstrinn o Forskerspiren: formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet o Fenomener og stoffer gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene Etter 10. årstrinn o Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte o Fenomener og stoffer gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen Kompetansemålet innenfor hovedområdet Forskningsspiren for 7. trinn vil i denne aktiviteten dekkes i noen grad ved at aktiviteten la til rette for at de skulle formulere hypoteser, gjennomføre forsøk for å undersøke om dette stemte og deretter samtale om 3

4 resultatet. Stoffene vi valgte å ta i bruk var stoffer som elevene kan ha kjennskap til fra eksempelvis kjøkkenet, og de ble eksempelvis oppfordret til å tenke over hva som smakte mest surt og hvilken betydning dette kom til å ha for fargeendringen. Elevene arbeidet i mindre grupper og i tillegg hadde vi noe oppsummering i plenum, noe som fører til at elevene fikk gode muligheter til å samtale om resultatet. Innenfor hovedområdet Fenomener og stoffer vil elevene få arbeide med en av de tre hovedtypene uorganiske kjemiske reaksjoner. Aktiviteten vil derfor være svært relevant for elevenes måloppnåelse, men ikke dekke kompetansemålet i sin helhet. Aktiviteten kan gjennomføres på barneskolen og dette kan være både interessevekkende og lærerikt for elevene, men aktiviteten vil nok i enda større grad være gjeldende for elever i ungdomsskolen. Et kompetansemål etter 10. trinn omhandler å klassifisere syrer og baser og undersøke egenskaper hos noen stoffer fra hverdagen, nøyaktig det aktiviteten legger til rette for. Elever vil på et slikt nivå kunne lage egne hypoteser, finne egne stoffer de ønsker å undersøke samt publisere resultatet på en oversiktlig måte. 2. Teori Vi skiller i kjemien mellom tre hovedtyper kjemiske reaksjoner. Dette er redoksreaksjoner, fellingsreaksjoner og syre-base-reaksjoner, og sistnevnte er den aktuelle reaksjonstypen i dette forsøket. Det finnes flere ulike typer syrer i naturen, både organiske og uorganiske syrer. Disse gir den sure smaken blant annet i frukter som sitron, eple og rabarbra og i surmelk. Baser er ikke så utbredt i naturen, men brukes både i husholdninger som eksempelvis rengjøringsmidler og i industrien. (Hannisdal, M. og Ringnes, V. 2011) En syre eller en base kan opptre i fast form, væskeform eller gassform. Når syren eller basen er løst opp i vann har vi ei sur eller basisk løsning. Observerbare egenskaper kan benyttes for å klassifisere syrer/sure løsninger og baser/basiske løsninger. Egenskaper som er typiske for syrer/sure løsninger er at de smaker surt, reagerer med karbonater og gir CO 2 -gass, har ph lavere enn 7, nøytraliserer baser og reagerer med uedle metaller og gir H 2 -gass. Baser smaker bittert, nøytraliserer syrer, føles glatte og har en ph større enn 7. Både syrer og baser gir fargeendringer på ulike indikatorer, men fargene vil være forskjellige. (Hannisdal og Ringnes, 2011) 4

5 På mikronivå beskriver vi syrer og baser ut fra molekylene/ionenes evne til å avgi eller ta opp H +, protoner. Syrer kan avgi H +, mens baser kan motta H +. Dette indikerer at i den kjemiske formelen for en syre må det være et eller flere hydrogenatom, men det er viktig å huske at ikke alle molekyler som inneholder hydrogenatom er syrer. Dersom vi har en syre med flere hydrogenatomer har vi en flerprotisk syre. Vi skiller mellom sterke og svake syrer og sterke og svake baser. Svake syrer er dersom mindre en 5 % av syrepartiklene avgir protoner, og svake baser er dersom mindre enn 5 % av basepartiklene kan motta protoner. En syre-basereaksjon defineres som en reaksjon der det skjer protonoverføringer. For at en syre skal kunne avgi et proton må det være en base som tar i mot dette protonet, vi vil derfor ikke ha en syrebase-reaksjon uten at stoffer med begge egenskapene er til stedet. (Hannisdal og Ringnes, 2011) For å beskrive surhetsgraden i en løsning benytter vi oss av en skala som kalles ph-skalaen. Denne skalaen er gradert fra ph 0 til 14 og beskriver antall H + protoner i en løsning. En løsning med ph 0 inneholder svært mye H + protoner og er dermed en svært sur løsning. En løsning med ph 14 inneholder derimot svært få H + protoner og er da en svært basisk løsning dersom den har evnen til å ta opp H + protoner. I vannløsninger vil de aller fleste H + protonene være bundet opp i såkalte oksoniumioner(h 3 O + ). ph 7 finner en i nøytrale løsninger som for eksempel rent vann. For å klassifisere ulike stoffer som syrer eller baser er det vanlig å benytte seg av indikatorer, ph-papir eller ph-meter for å kunne si noe om surhetsgraden i en løsning. (Finnstad, 2003) Rødkålsaft har en rødlilla farge som kommer fra fargestoffet anticyanin. Dette stoffet skifter avhengig av surhetsgraden til væsken det befinner seg i. På denne måten virker rødkålsaft som en indikator og kan benyttes for å klassifisere sure og basiske stoffer. På skalaen nedenfor ser vi hvilken ph som gir hvilken farge på rødkålsafta. 5

6 Figur 2.1: Fargeskala for rødkålindikatoren Kilde: (Finnstad, H. 2003) Av elevene på barneskolen forventes det ikke så veldig mye forkunnskaper til dette emnet, men de bør ha noe kjennskap til reaksjoner og bruk av utstyr på kjemirommet. Etter dette forsøket er gjennomført vil det være mer teori som er aktuell å ta fatt i. deriblant egenskaper til syrer og baser, syrer og baser i hverdagen og i kroppen. 3. Materiell og metode 3.1 Utstyr: Rødkål Kokende vann Ulike stoffer slik som eksempelvis: Sitronsaft, salmiakk, eddik, natron, cola, appelsinjuice, eplejuice, melk, zalo, håndsåpe Dråpetellere Reagensglass Reagensglasstativ Tegneark Pensler Briller Dette utstyret er ikke vanskelig å skaffe og heller ikke spesielt kostbart. De fleste stoffene kan man finne i vanlige husholdninger, og det kan også være aktuelt å benytte andre stoffer. Fersk rødkål er en sesongvare, og er derfor noe krevende å få tak i. Dersom forsøket skal gjennomføres utenfor sesong kan man benytte seg av nedfryst rødkål, eller rødkål på pose. 6

7 Denne er lagret i en sur løsning, og må derfor nøytraliseres før den blir benyttet i deler av forsøket. Utstyr slik som dråpetellere, reagensglass, stativ og lignende er utstyr som finnes ved de fleste skoler, men dersom man ikke har tilgang på dette kan man ta i bruk det man måtte ha tilgjengelig. 3.2 Fremgangsmåte Da tidsrammene for dette forsøket var relativt stramme, krevde forsøket noe forberedelse fra den ansvarlige studenten sin side. Rødkålsaften ble laget i forveien og arkene som skulle benyttes for å lage kjemiske kunstverk var også laget i forveien slik at de skulle tørke. Rødkålindikatoren ble laget ved å koke opp 3 dl vann og tilsette en pose rødkål. Dette ble satt til avkjøling, og deretter ble restene av rødkålen silt bort slik at bare safta var igjen. For å lage ark til de kjemiske kunstverkene ble det benyttet tykt tegnepapir som fikk trekke inn rødkålsafta som var nøytralisert ved hjelp av det basiske husholdningsproduktet Salmi. Arkene fikk deretter tørke over natta. I tillegg bestod noen av forberedelsene på å sette fram nødvendig utstyr. Første del av aktiviteten som elevene gjennomførte var at de skulle ha litt rødkålsaft i fem reagensglass og deretter tilsette ulike, valgfrie stoffer til de ulike glassene. Elevene skulle lage en hypotese der de tenkte gjennom hva de trodde kom til å bli resultatet i hvert reagensglass ut fra deres forkunnskaper om stoffene. Elevene skulle så si noe om surhetsgraden til hvert av stoffene, og rangere glassene i stativet. Neste utfordring for elevene var å få rødkålsaften i ett av reagensglassene til å oppnå samme farge som den hadde i utgangspunktet. Den andre delen av forsøket gikk ut på å ta i bruk det de hadde funnet ut og benytte dette for å lage et kjemisk kunstverk på papiret med rødkålsaft ved hjelp av malerkoster og de ulike sure og basiske løsningene. 3.3 Fotodokumentasjon Bilde 3.3.1: Elevene undersøkte surhetsgraden til ulike hverdagsstoffer. 7

8 3.4 Gjennomføring med elever Forsøket ble gjennomført med 6. klassinger i forbindelse med Nysgjerriperdagen Undervisningen var stasjonsbasert med 45 minutter til rådighet på hver stasjon. Elevene kom klassevis, noe som førte til at gruppestørrelsene varierte mellom 6 og 20 elever. Alle klassene hadde også følge av en lærer fra deres respektive skoler. Elevene hadde lite forkunnskaper om syrer, baser og rødkålindikator, slik som forventet ut fra deres klassetrinn. Det var også svært varierende hvor lett elevene tok stoffet, noe som er naturlig. At aktiviteten var såpass åpen og la til rette for nivådifferensiering gjorde at elevene likevel hadde et best mulig utbytte av arbeidet. 3.5 Risikovurdering: Denne aktiviteten innebærer liten risiko da syrene og basene vi arbeider med er svake eller så sterkt fortynnet at de ikke klassifiseres som etsende. Salmiakken kan likevel være farlig å få i øynene, slik at elevene bruker briller når de arbeider med denne. Til en hver tid har vi også vann og skylleflasker tilgjengelig dersom noen skulle få noe i øynene. Vi vurderte det slik at kaustisk soda og krystallsoda, som er noe farligere stoffer, ikke ville være nødvendig å bruke for å få et tilfredsstillende forsøk. Disse basiske stoffene er sterke, og kan derfor gjøre skade på huden. I henhold til substitusjonsprinsippet valgte vi derfor å benytte mindre basiske stoffer som ikke er klassifisert som etsende da vi kunne oppnå omtrent samme effekt. Dersom forsøket ikke skulle blitt gjennomført sammen med elever vil det derimot være en mulighet å ta i bruk disse stoffene for å få testet ytterpunkter av ph-skalaen, gitt at passende sikkerhetstiltak er ivaretatt. 4. Observasjoner I første del av forsøket klarte elevene å finne stoffer som gav indikatoren en farge fra sterkt rosa til mørk grønn. Elevene så at både eddik og sitronsyre gav en rødrosa farge, og mengden hadde noe å si for utslaget. Ved å ta i bruk natron klarte elevene å få en blåfarge i reagensglasset og Salmi gav en grønn farge. Cola og ulike typer juice ble av noen grupper prøvd ut, og viste seg å være sure produkter, men ikke like sure som sitronsyre og eddik. Mange elever hadde hypoteser om at juice var litt surt, men ikke like surt som sitronsyre, og 8

9 denne hypotesen ble bekreftet under forsøket. Flere elever ble overrasket over at cola var en sur løsning. Da elevene skulle få et av glassene med sterk rosa farge tilbake til utgangspunktet var det noen som med en gang skjønte at de måtte tilsette en base, mens andre trengte litt hjelp på vei. Til slutt klarte de fleste å få et av reagensglassene tilbake til noe som var tilnærmet lik den nøytrale rødkålfargen. Da elevene laget kjemiske maleri benyttet de seg av den nye kunnskapen som de hadde opparbeidet seg tidligere i økten. Noen elever fortsatte å prøve ut forskjellige sure og basiske løsninger i maleriet bare for å se hvilke effekter det gav, samtidig som andre hadde en plan for hvordan maleriet skulle bli og måtte forsøke å forutse hvilke farger de kom til å få på bakgrunn av de tidligere eksperimentene. For å få til de ulike fargene måtte elevene benytte surere eller mer basiske løsninger, alt etter hva som passet. 5. Drøfting 5.1 Naturvitenskapelig drøfting Fargestoffet i rødkålen skifter farge avhengig av surhetsgraden til løsningen den er i. Indikatoren skifter farge i kontakt med syrer/sure løsninger eller baser/basiske løsninger da den selv har egenskapene til både en syre og en base og inngår i en kjemisk likevekt mellom syre- og baseformen av indikatoren hvor det utveksles H 3 O + -ioner. Kontakt med andre syrer eller baser vil dermed føre til at det tilføres eller trekkes fra ytterligere H 3 O + -ioner noe som vil føre til at likevekten forskyves den ene eller den andre veien i trå med Le Châteliers prinsipp. Det betyr at det dannes mer av enten syre- eller baseformen av indikatoren. Fargeendringen kommer av at syre- og baseformen av indikatoren har forskjellige farger (noe som gjør at de er egnet som indikatorer) og den fargen vi ser på indikatoren ved forskjellige ph-verdier er produktet av syre- og baseformens farger, samt konsentrasjonen av dem. Sitronstyre og eddik er svake organiske syrer, med ph lavere enn 7. Dersom man tilsetter en base dråpevis, eksempelvis salmiakk, vil man kunne nøytralisere den sure løsninga. På tilsvarende måte kan man nøytralisere base ved å tilsette syre. Ei nøytral løsning har ph 7. 9

10 dette førte til fargeendringer på indikatoren i henhold til figur 2.1, noe som elevene benyttet seg av i videre aktivitet. De stoffene som gav et tydelig baseutslag på indikatoren, som flertallet av gruppene testet ut, var løsning av natron og Salmi. Elevenes hypoteser om de kjente stoffene stemte i flere tilfeller godt overens med resultatet. Dette er fordi elevene tidligere har smakt på stoffene og kjent igjen den sure smaken som er et typisk kjennetegn for syrer. Når syrene avgir H + i munnen vil de sure smaksløkene sende nervesignaler til hjernen, og vi opplever da en sur smak. (Finnstad, H. 2003) Flere av gruppene prøvde å sammenligne Zalo og vanlig håndsåpe for å se om det var noe forskjell i ph i disse såpene. Noen av gruppene mente at de hadde et resultat som tilsvarte at håndsåpen var surere enn Zaloen. Dette kan være et naturlig tilfelle da håndsåpe skal være noe mer hudvennlig enn Zalo, og huden er dekket av et fettlag som er litt surt for at bakterier skal ha vanskeligere for å vokse på huden. (Finnstad, H. 2003) Likevel skal det nevnes noen feilkilder i denne eksperimenteringen, da Zalo har en klar grønn farge, mens håndsåpen var hvit, noe som kan ha spilt en rolle for den observerbare fargen. Dette kunne man forsket videre på ved hjelp av andre metoder for å finne ph-verdien i de ulike stoffene. Også mengden av de ulike stoffene var noe unøyaktig målt opp, og dette kan ha effekt på resultatet. 5.2 Naturfagdidaktisk drøfting Nysgjerrigper er et tilbud med aktiviteter og metodesett til barneskoler fra Forskningsrådet. Nysgjerrigper har som formål å oppmuntre barn og unge til å dyrke sin nysgjerrighet, forskningstrang og fantasi. (Norges forskningsråd, udatert) Denne målsetningen er i stor grad den samme som ønskes oppnådd gjennom hovedområdet forskerspiren i LK06. Denne aktiviteten går i likhet med mange av nysgjerrigperprogrammets aktiviteter ut på å kombinere naturvitenskap med aktiviteter som er lystbetonte for elevene, i dette tilfellet maling. Målet er at den lystbetonte aktiviteten skal fungere som en motiverende døråpner for elevene, skape undring og pirre elevenes nysgjerrighet. Mye av baktankene er at elevene skal forske seg frem til svar på undringene sine selv ut fra deres egne forutsetninger med lærer som veileder. Med dette som utgangspunkt for aktiviteten mener vi at denne har fungert bra i forhold til 10

11 hensikten med forsøket. Elevene viste stor interesse og undring over rødkålens egenskaper som ph-indikator og med maling med syrer og baser som grunnlag for elevenes forskning på temaet. Gjennom elevenes spørsmål var veileder med på å utforme hypoteser som elevene kunne forske på og var med på å systematisere kunnskapene som elevene fant frem til. I noen tilfeller var det også nødvendig grunnet den stramme tidsrammen og rammefaktorene rundt forsøket at veileder kom med ideer eller kunnskap som elevene kunne drøfte og bygge videre på, uten at dette gikk på bekostning av elevenes nysgjerrighet, forskning eller engasjement. I etterkant av aktiviteten satt alle elevene igjen med nye kunnskaper om syrer og baser, at det finnes ulike grader av sure og basiske løsninger (ph), at det finnes stoffer som kan brukes til å indikere ph, etc. Læringsutbyttet vil selvfølgelig variere fra elev til elev da alle har ulike forutsetninger, men generelt sett sitter alle igjen med ny kunnskap. I tillegg mener vi denne aktiviteten har bidratt til økt motivasjon og engasjement for kjemi og naturfag generelt og hensikten med aktiviteten er i så måte godt ivaretatt. I forhold til tilpasset opplæring kan denne aktiviteten være med på å variere undervisningen, samtidig som metodene som benyttes i nysgjerrigperprogrammets metoder i stor grad legger vekt på at elevene selv skal forske seg frem til kunnskapen på bakgrunn av deres egne forutsetninger, noe som vil føre til en naturlig nivådifferensiering blant elevene. Læreren som veileder i denne prosessen må da sørge for at alle elevene får et best mulig læringsutbytte av aktiviteten både individuelt og som gruppe. 6. Konklusjon Denne aktiviteten viste seg å fungere svært bra sammen med elevene. Elevene virket svært motiverte og engasjerte i arbeidet noe som var en stor del av målet med å gjennomføre aktiviteten. I tillegg fikk alle elevene nye kunnskaper om syrer og baser og fikk relatert dette til stoffer de kjenner fra hverdagen. 11

12 7. Kildeliste Finnstad, H., 2003, Fargerikt Kålhovud, Forskerfabrikken. Hentet fra Hannisdal, M. og Rignes, V., 2011, Kjemi for lærere, Gyldendal Norsk Forlag AS Norges forskningsråd, udatert, Nysgjerrigper ressursmappe, Forskningsrådet Utdanningsdirektoratet (Udatert) Læreplan i naturfag kompetansemål. Hentet fra 12

Studentenes navn: Olav Myrvoll, Ida Henriette Tostrup og Line Antonsen Hagevik 06. september 2011. NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr.

Studentenes navn: Olav Myrvoll, Ida Henriette Tostrup og Line Antonsen Hagevik 06. september 2011. NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. Studentenes navn: Olav Myrvoll, Ida Henriette Tostrup og Line Antonsen Hagevik 06. september 2011 NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. 1 av 4 rapporter Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Teori...4 3. Materiell

Detaljer

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Teori...

Detaljer

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det

Det forventede resultatet er at vannet skal bli blått etter at magnesiumbiten har reagert med det Magnesium og vann 1 Innledning I denne aktiviteten er formålet å vise elevene hva som skjer når magnesium reagerer med vann. Fra læreplanens mål kan vi se at elevene etter syvende årstrinn og innenfor

Detaljer

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Nr. 9 Egg i Eddik Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Innledning I dette forsøket skal vi legge et rått egg i et glass med eddik. Egget skal ligge i glasset i et døgn og vi skal deretter observere

Detaljer

SYRER OG BASER. Syrer og baser. Sure og Basiske løsninger

SYRER OG BASER. Syrer og baser. Sure og Basiske løsninger SYRER OG BASER Syrer og baser Mange frukter smaker surt fordi de inneholder syrer. Det finnes mange syrer, og alle smaker surt. (Syrene har denne felles egenskapen: de smaker surt). I naturen finnes det

Detaljer

Saltet isløft Rapport 3, Naturfag del 1 Våren Av: Magne Andreassen og Therese Størkersen GLU C

Saltet isløft Rapport 3, Naturfag del 1 Våren Av: Magne Andreassen og Therese Størkersen GLU C Saltet isløft Rapport 3, Naturfag del 1 Våren 2012 GLU2 5-10 C 17.04.12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Teori 3 3 Materiell og metode 4 3.1 Utstyr 4 3.2 Framgangsmåte 4 4 Resultater 5 5 Drøfting 5

Detaljer

Rapport : Forskerspiren. Fenomener og stoffer. "Å lage nakne egg"

Rapport : Forskerspiren. Fenomener og stoffer. Å lage nakne egg Rapport : Forskerspiren. Fenomener og stoffer. "Å lage nakne egg" Kurskode: NA153L Dato: 20.09.11 Navn: Camilla Edvardsen og Karoline Svensli Mappetekst 2. Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Teori...

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner

Detaljer

Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell og metode... 5

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

BINGO - Kapittel 8. Stoff som brukes ved nøytralisering av sure innsjøer (Kalk) Et annet navn for kaustisk soda (Natriumhydroksid)

BINGO - Kapittel 8. Stoff som brukes ved nøytralisering av sure innsjøer (Kalk) Et annet navn for kaustisk soda (Natriumhydroksid) BINGO - Kapittel 8 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 8 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Rapport 3 Fenomener og stoffer. Destillering av Pepsi Max.

Rapport 3 Fenomener og stoffer. Destillering av Pepsi Max. Rapport 3 Fenomener og stoffer. Destillering av Pepsi Max. Fotograf: Karoline Svensli Kurskode: NA153L Dato: 05.10.11 Navn: Karoline Svensli og Camilla Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forskerspiren. ringsmål? nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

Forskerspiren. ringsmål? nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsml ringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Forskerspiren som Hovedområde de Naturvitenskapen framstår r påp to måter m

Detaljer

Magne Andreassen. Dato: 13.03-2012. NA154L - Naturfag 1 Del 2. Nr. 2 av 4 rapporter. Sky i flaske

Magne Andreassen. Dato: 13.03-2012. NA154L - Naturfag 1 Del 2. Nr. 2 av 4 rapporter. Sky i flaske Magne Andreassen Dato: 13.03-2012 NA154L - Naturfag 1 Del 2 Nr. 2 av 4 rapporter Sky i flaske Innhold 1. Innledning... 3 2. Teori... 3 3. Materiell og metode... 5 4. Resultater... 9 5. Drøfting... 9 Naturfagvitenskapelig

Detaljer

Forskerspiren. nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen. Forskerspiren som Hovedområde

Forskerspiren. nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen. Forskerspiren som Hovedområde Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsml ringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Forskerspiren som Hovedområde de Naturvitenskapen framstår r påp to måter m

Detaljer

Forskerspiren i ungdomsskolen

Forskerspiren i ungdomsskolen Forskerspiren i ungdomsskolen Rapport 1 NA154L, Naturfag 1 del 2 Håvard Jeremiassen Lasse Slettli Innledning Denne rapporten beskriver et undervisningsopplegg fra praksis ved Bodøsjøen skole. Undervisningsopplegget

Detaljer

Kjemi Forsøk med syrer og baser Gruppe 3

Kjemi Forsøk med syrer og baser Gruppe 3 Naturfag 1, NAT 621, høstsemesteret 2018 Oppgave 2 Kjemi Forsøk med syrer og baser Gruppe 3 Skrevet av: Aurora Bjerche og Mariell Aarbakke Innholdsliste Innledning... 3 Valg av tema... 3 Formål... 4 Metode...

Detaljer

Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. mars NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr.

Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. mars NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr. Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. mars 2012 NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr. 2 av 4 rapporter Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Teori... 4 3. Materiell

Detaljer

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter Lærerveiledning BallongMysteriet Passer for: Varighet: 5. - 7. trinn 60 minutter BallongMysteriet er et skoleprogram hvor elevene får teste ut egne hypoteser, og samtidig lære om sentrale egenskaper til

Detaljer

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom Uke 34-41 Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse Metoder/ressurser Vurdering/ tilbakemelding Fenomener og stoffer/ Forskerspiren -formulere testbare

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Studentenes navn: Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. oktober NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. 2 av 4 rapporter

Studentenes navn: Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. oktober NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. 2 av 4 rapporter Studentenes navn: Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. oktober 2011 NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. 2 av 4 rapporter Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Teori...4 3. Materiell og metode...5 3.1 Utstyr...5

Detaljer

1. rapport Naturfag 1 2011-2012 Therese Størkersen 22.09.11 (redigert 14.11.11) Kamilla Pedersen. Egg i eddik

1. rapport Naturfag 1 2011-2012 Therese Størkersen 22.09.11 (redigert 14.11.11) Kamilla Pedersen. Egg i eddik 1. rapport Naturfag 1 2011-2012 Therese Størkersen 22.09.11 (redigert 14.11.11) Kamilla Pedersen Innledning Egg i eddik I denne aktiviteten vil vi undersøke hva som skjer når et egg legges i vanlig eddikløsning

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert:

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE 7.trinn Sist revidert: Læreverk: Yggdrasil 7 Nettressurser: Naturfag.no/forskerføtter passord: natron Naturfag.no, læringsressurser (søkemulighet, trinn, hovedområde,

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Pulverdetektivene trinn 60 minutter

Pulverdetektivene trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Pulverdetektivene 1. - 2. trinn 60 minutter Pulverdetektivene er et skoleprogram hvor elevene får undersøke ulike stoffer ved å bruke sansene sine, og gjennom å utføre

Detaljer

Årsplan Naturfag 8 trinn 2017/2018

Årsplan Naturfag 8 trinn 2017/2018 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnleggende ferdigheter 33-36 Forsker spiren Planlegge og gjennomføre Du kjenner til noen kjente

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

KAP. 3 FORSØK DEG SOM KJEMIKER. Trigger 9

KAP. 3 FORSØK DEG SOM KJEMIKER. Trigger 9 KAP. 3 FORSØK DEG SOM KJEMIKER Trigger 9 Hva gjør kjemikere? Lage kopier av stoffer som finnes i naturen Lage nye forbindelser Finne ut hvilke stoffer en prøve består av Finne ut hvor mye det er av bestemte

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-38 Tema: kjemi Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og

Detaljer

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8. trinn FAG: NATURFAG

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8. trinn FAG: NATURFAG HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8. trinn 2017-2018 FAG: NATURFAG Uke Kompetansemål (K13) Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler 34 Mangfold i naturen 35 36 Forskerspiren 37 38 39 undersøke og registrere biotiske

Detaljer

Naturfagsrapport 2. Destillasjon

Naturfagsrapport 2. Destillasjon Naturfagsrapport 2. Destillasjon Innledning: Dette forsøket gjorde vi i en undervisnings økt med kjemi lab øvelser, onsdag uke 36, med Espen Henriksen. Målet med forsøket er at vi skal skille stoffene

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Årsplan Naturfag 8 trinn 2018/2019

Årsplan Naturfag 8 trinn 2018/2019 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnleggende ferdigheter 34-36 Forsker spiren Planlegge og gjennomføre Du kjenner til noen kjente

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Dannelse av trykk i kolbe med ballonglokk

Dannelse av trykk i kolbe med ballonglokk Dannelse av trykk i kolbe med ballonglokk Innholdsfortegnelse Innledning. side 1 Teori. side 3 Utstyr..side 5 Framgangsmåte side 6 Risikovurdering side 7 Resultat..side 7 Naturvitenskapelig drøfting..side

Detaljer

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

Årsplan - Naturfag. Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan - Naturfag. Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan - Naturfag 2019-2020 Årstrinn: Lærer: 7. årstrinn Kjetil Kolvik Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Forskerspiren

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Studentenes navn: Kamilla Pedersen, Ida Henriette Tostrup og. Therese Størkersen. 12. oktober 2011. NA153 Naturfag 1 Del 1. Nr.

Studentenes navn: Kamilla Pedersen, Ida Henriette Tostrup og. Therese Størkersen. 12. oktober 2011. NA153 Naturfag 1 Del 1. Nr. Studentenes navn: Kamilla Pedersen, Ida Henriette Tostrup og Therese Størkersen 12. oktober 2011 NA153 Naturfag 1 Del 1 Nr. 3 av 4 rapporter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Teori... 5 Utstyr... 6 Framgangsmåte...

Detaljer

Årsplan Naturfag 8 trinn 2016/2017

Årsplan Naturfag 8 trinn 2016/2017 Periode - uke Hovedområde (K- 06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnl. ferdigheter 33-36 Forsker spiren Planlegge og Du kjenner til noen kjente forskere og Tellus

Detaljer

Årsplan i naturfag 2017/2018

Årsplan i naturfag 2017/2018 Årsplan i naturfag 2017/2018 Antall timer pr. uke: 3 Lærer: Øystein Grønnevik Læreverk: Yggdrasil og utvalgte oppgaver i Forskerspiren Nettsted: http://lokus123.lokus.no/index.jsp?sitenodeid=3385964&didlogin=true

Detaljer

LAG DIN EGEN ISKREM NATURFAG trinn 90 min. SENTRALE BEGREPER: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass

LAG DIN EGEN ISKREM NATURFAG trinn 90 min. SENTRALE BEGREPER: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass 1 av 5 sider Oppgave LAG DIN EGEN ISKREM 5. 7. trinn 90 min. ca. 2 undervisningsøkter på 45 min SENTRALE BEGREPER: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass ANBEFALT FORHÅNDSKUNNSKAP:

Detaljer

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8. trinn FAG: NATURFAG

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8. trinn FAG: NATURFAG HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8. trinn 2018-19 FAG: NATURFAG Uke Kompetansemål (K13) Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler 34 Mangfold i naturen Vienskapens og teknologiens historie 35 undersøke og Kap.

Detaljer

Reflekser. Naturfag 16.11.11. Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen

Reflekser. Naturfag 16.11.11. Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen Reflekser Naturfag 16.11.11 Hanne Marie Freding & Ida-Johanne Klaussen 1. Innledning Dette er et forsøk vi gjennomførte på 9.trinn i første praksisperiode 2011. Forsøket er hentet fra boken Eureka! 9 Naturfag

Detaljer

Grunnleggende læringsressurser. Eureka!8 Kap.1 Arbeid med stoffer Renseteknologi S26-27 utgår

Grunnleggende læringsressurser. Eureka!8 Kap.1 Arbeid med stoffer Renseteknologi S26-27 utgår SKOLEÅR: 2018/2019 FAG: Naturfag FAGLÆRERE: Jørgen Eide, Kåre Andre Djupesland & Ellen Kristensen Uke Tema og kompetansemål Arbeidsmåter og Grunnleggende læringsressurser ferdigheter 34-36 formulere testbare

Detaljer

80"+9(:-,(;<0,+$,+()*(=)'(>?@-%9((((((((((((((((((((((((((( A+%-,0$%/,/,/(%(.)0B#"+B(

80+9(:-,(;<0,+$,+()*(=)'(>?@-%9((((((((((((((((((((((((((( A+%-,0$%/,/,/(%(.)0B#+B( "#$%&'()*('"*+,$%&'(%(-"++(."/&01"*0"22)0/(.34567( 80"+9(:-,(;

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER EINSTEINKLUBBEN På Einstein skapes det et nysgjerrig og eksperimenterende miljø. Hovedfokuset vårt er å gi barna en introduksjon til praktisk jobbing med naturfag og forskning. I løpet av kurset skal vi

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN Vardåsen skole FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34 Kompetansemål i LK-06 -formulere

Detaljer

Bakepulvermengde i kake

Bakepulvermengde i kake Bakepulvermengde i kake Teori: Bakepulver består av natriumbikarbonat (NaHCO3), som er et kjemisk stoff brukt i bakverk. Gjær er, i motsetning til bakepulver, levende organismer. De næres av sukkeret i

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Kjemi på ungdomstrinnet

Kjemi på ungdomstrinnet Kjemi på ungdomstrinnet Oslo, 20.10.2017 Svein Tveit Skolelaboratoriet i kjemi Kjemisk institutt, UiO Epost: svein.tveit@kjemi.uio.no Tlf: 22 85 55 36 1 Innhold Program... 3 Fem hvite stoffer... 4 Ammoniakk...

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN Vardåsen skole FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34 Kompetansemål i LK-06 -formulere

Detaljer

Årsplan i naturfag 2018/2019

Årsplan i naturfag 2018/2019 Årsplan i naturfag 2018/2019 Antall timer pr. uke: 2,5 Lærer: Marianne Galta/ Marianne L. Wikre Læreverk: Yggdrasil og utvalgte oppgaver i Forskerspiren Nettsted: http://lokus123.lokus.no/index.jsp?sitenodeid=3385964&didlogin=true

Detaljer

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet!

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! LISTE OVER EKSPERIMENTER Rødkålsmagi og ph Boblestreker Undervannsfyrverkeri Verdens sterkeste

Detaljer

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen Fag: Naturfag Skoleåret: 2017-18 Klassetrinn: 5. Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Fra Gjøre Nysgjerrigper observasjoner til forskerspire Stille -formulere

Detaljer

Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn.

Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn. Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn. Utviklet i samarbeid med Naturfagsenteret som en del av Forskerdiplom for barnetrinnet. Innhold Innledning... 2 Hvilke naturvitenskapelige

Detaljer

Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi?

Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi? SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi? Forfatter: Simmen Karoliussen, Vardafjell videregående skole Målet ved dette

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør oss kvalme? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Vi skal

Detaljer

Lokal læreplan i. Lærebok: Nova 9

Lokal læreplan i. Lærebok: Nova 9 Lokal læreplan i Lærebok: Antall uker 4 lys, syn og farge skoleåret) -gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene Læringsmål Lære hva lys og farge er Lære hvordan synet

Detaljer

Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter

Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter Hvorfor kan ikke steiner flyte? er et skoleprogram hvor elevene får prøve seg som forskere ved bruk av den

Detaljer

Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn.

Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn. Veiledning for lærere i undervisningsopplegg om kjemi for 5.-7.-trinn. Utviklet i samarbeid med Naturfagsenteret som en del av Forskerdiplom for barnetrinnet. Innhold Innledning... 2 Hvilke naturvitenskapelige

Detaljer

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i naturfag Trinn 8 Skoleåret 2016-2017 Tids rom Ca 10t Uke 34-38 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Fenomener og stoffer Arbeid med stoffer, kap 1 formulere

Detaljer

Nova 9 elevboka og kompetansemål

Nova 9 elevboka og kompetansemål Nova 9 elevboka og kompetansemål Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8. 10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 9, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER EINSTEINKLUBBEN På Einstein skapes det et nysgjerrig og eksperimenterende miljø. Hovedfokuset vårt er å gi barna en introduksjon til praktisk jobbing med naturfag og forskning. I løpet av kurset skal vi

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Arbeid med stoffer. Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR UKE

Arbeid med stoffer. Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR UKE Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 UKE 33-39 Arbeid med stoffer Beskrive sikkerhetsreglene på naturfagsavdelingen Beskrive sikre prosedyrer i naturfagsundervisningen

Detaljer

Årets nysgjerrigper Prosjekttittel: Stemmer det at 7up skifter farge dersom man varmer opp metallboksen? I

Årets nysgjerrigper Prosjekttittel: Stemmer det at 7up skifter farge dersom man varmer opp metallboksen? I Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Stemmer det at 7up skifter farge dersom man varmer opp metallboksen? I så fall hvorfor? Klasse: 7a og 7b Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Kunne bruke

Detaljer

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)?

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Innlevert av gruppe i 7B ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Birgitta Eraker Antall deltagere

Detaljer

Naturfag 6. trinn 2015-16

Naturfag 6. trinn 2015-16 Naturfag 6. trinn 2015-16 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34

Detaljer

Boblende Fargerikt Hot! Sonja M. Mork, Jane Braute og Berit Haug Naturfagsenteret

Boblende Fargerikt Hot! Sonja M. Mork, Jane Braute og Berit Haug Naturfagsenteret Boblende Fargerikt Hot! Sonja M. Mork, Jane Braute og Berit Haug Naturfagsenteret Oversikt Introduksjon Hovedprinsipper bak Forskerføtter og leserøtter Les det! Gjør det! Skriv det! Si det! Oppsummering

Detaljer

Hvilken eplesort kan skade tennene mest?

Hvilken eplesort kan skade tennene mest? SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Forfatter: Linn-Maren Kristiansen, Vestby videregående skole Målet med prosjektet var å undersøke om det er en forskjell på surhetsgraden

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Prosjektet «Naturfag, naturligvis!» Litt om bakgrunnen for prosjektet

Prosjektet «Naturfag, naturligvis!» Litt om bakgrunnen for prosjektet Prosjektet «Naturfag, naturligvis!» Litt om bakgrunnen for prosjektet Questback-undersøkelse sendt til 177 tidligere naturfagstudenter ved Høgskolen i Oslo, 132 svar (svarprosent ca. 75) Formål: Tilbakemelding

Detaljer

Yggdrasil s. - fortelle om hendelser i fortid og samtid. Samtale/fortelle

Yggdrasil s. - fortelle om hendelser i fortid og samtid. Samtale/fortelle Fag : Naturfag Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Eksperimenter med elektrisitet Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig: - fortelle om hendelser i fortid og samtid. /fortelle. 84-102 - Kunne

Detaljer

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Oppdrag: Refleksjoner omkring læreplaner og kjemifagets plass Ambisjonsnivået i norske

Detaljer

Eksperimentering med CO 2

Eksperimentering med CO 2 Eksperimentering med CO 2 Erik Fooladi, Høgskulen i Volda Øystein Foss, Universitetet i Oslo Hva er CO 2? Kullsyre Karbondioksid En gass eller? Består av to ulike grunnstoff: et atom karbon; C to atomer

Detaljer

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Innlevert av 7b ved Kråkstad skole (Ski, Akershus) Årets nysgjerrigper 2013 Vi ville gjerne forske på noe og hadde en idedugnad. Mange forslag kom opp, og

Detaljer

Klasseromsmodell /kateterundervisn ing. Delt klasse med gruppearbeid når vi har forsøk og aktiviteter. Papirfly. Pendel.

Klasseromsmodell /kateterundervisn ing. Delt klasse med gruppearbeid når vi har forsøk og aktiviteter. Papirfly. Pendel. Lindesnes ungdomsskole Lokal læreplan Fag: NATURFAG Gruppe: 8. TRINN Tid Tema Kurs Mål Organisering Forsøk: Læremidler/stoff Vurderingsform August - september Naturfag og vitenskap forsøk, kunnskap og

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Årsplan Naturfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Torbjørn Stordalen-Søndenå

Årsplan Naturfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Torbjørn Stordalen-Søndenå Årsplan Naturfag 2019-2020 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Torbjørn Stordalen-Søndenå Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kapittel Mål i læreplanen I praksis: Dette skal eleven lære om Ca. tid på året

Detaljer

Mappetekst 1 Musefellebilen

Mappetekst 1 Musefellebilen Mappetekst 1 Musefellebilen Naturfag 1 17. august 2009 Hilde Olsen Dyveke Slettmyr Nina Larsen Profesjonshøgskolen Institutt for lærerutdanning, kunst- og kulturfag Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer