MØTEBOK KRF FRP. Varamedlem Varamedlem. Otto Strand Geir Magne Erstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK KRF FRP. Varamedlem Varamedlem. Otto Strand Geir Magne Erstad"

Transkript

1 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Ann Rita Hammer AP Medlem Arne Pedersen AP Medlem Bernt-Aksel Jensen AP Medlem FO Rolf Tormod Dikkanen AP Medlem Bjørn Albert Dahl AP Medlem Toril Dahl AP Medlem Ruth Åse Jankila AP Medlem Eva Lill Margit SV Medlem Tyra Veigård Mannsverk SV Medlem Kristin Sundelin SV Medlem Trond Skorstad SV Medlem Lise Svenning H Medlem Hans- Jakob Bønå H Medlem Turid Strand Bedi H Medlem Knut Halvor Busk H Medlem Ståle Johan Karlsen H Medlem FO Robert Hans Gærnæ H Medlem Hanne-Lene Holm Bønå H Medlem John-Eirik Schjetne Hagen FRP Medlem Geir Magne Erstad FRP Medlem FO Otto Strand KRF Medlem FO Asle Persen SP Medlem Ragnhild Marie M Aslaksen AP Varamedlem Bernt-Aksel Jensen Rune Stock H Varamedlem Ståle Johan Karlsen Siren-Merete H Jankila Ann-Hege Graftås KRF FRP Varamedlem Varamedlem Otto Strand Geir Magne Erstad Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Behandlede saker: Sak nr./år 9/09 til og med 38/09

2 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Asle Persen (SP) Svein Dragnes (AP) Toril Dahl (AP) Presentasjon av Kvalitetsplan for grunneskolen v/ rådmann Jens Betsi Ingen merknader til innkalling og saksliste. Interpellasjon fra Vadsø Høyre v/ Robert Gærnæ besvares til slutt. Referatsaker Side 2 av 23

3 9/09 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2009/ Vadsø bystyre vedtar handlingsplan for kvalitet og kompetanse i grunnopplæringen 2009/ Vadsø bystyre har som intensjon å innarbeide endringer i kommunal ressurstildeling til grunnskolene i forbindelse med budsjett SV v/ repr. Tyra Mannsverk satte fram følgende forslag: Planutkastet sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding og konkretisering. Votering: Det ble votert over SVs forslag, som fikk 5 stemmer 20 stemte imot Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende forslag: Bystyret i Vadsø vedtar handlingsplanen for kvalitet og kompetanse i grunnopplæringa Ved rullering av planen for ønsker bystyret i Vadsø følgende forhold vurdert og tatt inn i planen. 1. Rutiner for en god rapportering av måloppnåelse til skoleeier/det politiske nivå, basert på kommuneresultat og enkeltskoler. Rapporteringen bør bl.a. omfatte karakternivået, elevtilfredshet og forholdet hjem/skole. 2. Fokus og tiltak som kan lette overgangsproblematikken mellom grunnskolen og den videregående skole. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Planen må i tillegg ha følgende mål: Hovedmål 1: Kunnskapsnivået i Vadsøskolen skal heves. - elever i Vadsø skal forstå de 4 regningsarter etter 4. trinn Tiltak skole: - økt samarbeid ungdomsskolen videregående skole - økt karriereveiledning i ungdomsskolen - økt fokus på det 13-årige skoleløp Bruke læreplan i Grunnleggende norsk for nye elever uten norskkunnskaper Delmål 1 (s. 6) Tilpasset opplæring, fokus på den enkelte elev - skolen formulerer kjennetegn på kompetansemål for hvert trinn Side 3 av 23

4 Hovedmål 2: (s. 7) Alle elever skal ha et trygt og rolig læringsmiljø, oppleve trivsel og trygghet. Votering: Det ble votert over Høyres forslag punkt 1, som ble vedtatt 15 stemmer 10 stemte imot Det ble votert over Høyres forslag punkt 2, som ble vedtatt med 14 stemmer 11 stemte imot Det ble votert over APs forslag sålydende: Planen må i tillegg ha følgende mål: Hovedmål 1: Kunnskapsnivået i Vadsøskolen skal heves. - elever i Vadsø skal forstå de 4 regningsarter etter 4. Trinn. som ble vedtatt med 16 stemmer 9 stemte imot Det ble votert over APs forslag sålydende: Tiltak skole: - økt samarbeid ungdomsskolen videregående skole - økt karriereveiledning i ungdomsskolen - økt fokus på det 13-årige skoleløp Bruke læreplan i Grunnleggende norsk for nye elever uten norskkunnskaper. som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over APs forslag sålydende: Delmål 1 (s. 6) Tilpasset opplæring, fokus på den enkelte elev - skolen formulerer kjennetegn på kompetansemål for hvert trinn som fikk 11 stemmer 14 stemte imot. Det ble votert over APs forslag sålydende: Hovedmål 2: (s. 7) Alle elever skal ha et trygt og rolig læringsmiljø, oppleve trivsel og trygghet. som ble vedtatt med 19 stemmer 6 stemte imot. Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Side 4 av 23

5 Vadsø bystyre vedtar handlingsplan for kvalitet og kompetanse i grunnopplæringen 2009/10 med følgende tillegg: Planen må i tillegg ha følgende mål: Hovedmål: Kunnskapsnivået i Vadsøskolen skal heves. - elever i Vadsø skal forstå de 4 regningsarter etter 4. trinn Tiltak skole: - økt samarbeid ungdomsskolen videregående skole - økt karriereveiledning i ungdeomsskolen - økt fokus på det 13-årige skoleløp Bruke læreplan i Grunnleggende norsk for nye elever uten norskkunnskaper Hovedmål 2: (s. 7) Alle elever skal ha et trygt og rolig læringsmiljø, oppleve trivsel og trygghet. Ved rullering av planen for ønsker bystyret i Vadsø følgende forhold vurdert og tatt inn i planen. 1. Rutiner for en god rapportering av måloppnåelse til skoleeier/det politiske nivå, basert på kommuneresultat og enkeltskoler. Rapporteringen bør bl.a. omfatte karakternivået, elevtilfredshet og forholdet hjem/skole. 2. Fokus og tiltak som kan lette overgangsproblematikken mellom grunnskolen og den videregående skole. 10/09 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV FINNMARK OG VADSØ KOMMUNE Vadsø bystyre gir sin tilslutning til Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Vadsø kommune datert Repr. Eva Lill Margit ba bystyret vurdere om hun er inhabil i saken, da hun jobber i NAV. Bystyret vedtok enstemmig at repr Eva Lill Margit ikke er inhabil under behandling av denne saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 23

6 Vadsø bystyre gir sin tilslutning til Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Vadsø kommune datert /09 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN - FASTSETTELSE AV VEDTEKTER Vadsø bystyre vedtar foreliggende vedtekter for Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var under plassering av Vadsø kommunes barnevern i perioden Vadsø bystyre delegerer til formannskapet å oppnevne et oppreisningsutvalg. Rådmannen gis fullmakt til å etablere sekretariat for oppreisningsutvalget. AP v/ ordfører Svein Dragnes satte fram følgende tilleggsforslag: Vadsø kommune vil sterkt beklage de overgrep og den omsorgssvikt som barn plassert i barnehjem i og utenfor Finnmark har vært utsatt for. Votering: Det ble votert over formannskapets innstilling med ordførerens tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar foreliggende vedtekter for Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var under plassering av Vadsø kommunes barnevern i perioden Vadsø bystyre delegerer til formannskapet å oppnevne et oppreisningsutvalg. Rådmannen gis fullmakt til å etablere sekretariat for oppreisningsutvalget. Vadsø kommune vil sterkt beklage de overgrep og den omsorgssvikt som barn plassert i barnehjem i og utenfor Finnmark har vært utsatt for. 12/09 KJØP AV EIENDOMMEN GNR 10 BNR 215 Vadsø kommune kjøper eiendommen gnr.10, bnr. 215 for kr ,-. Kjøpet finansieres over eiendomsfondet, Side 6 av 23

7 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø kommune kjøper eiendommen gnr.10, bnr. 215 for kr ,-. Kjøpet finansieres over eiendomsfondet, /09 FOSSEGROTTA BARNEHAGE - KOMMUNAL OVERTAKELSE? Vadsø bystyre avslår søknaden fra Fossegrotta barnehage om kommunal overtakelse av barnehagen, og anbefaler styret i Fossegrotta å vurdere nedlegging av barnehagen. Høyre v/ repr. Lise Svenning satte fram følgende forslag: Saken utsettes. Det ble votert over Høyres utsettelsesforslag som fikk 15 stemmer 9 stemte imot. Repr. Robert Gærnæ deltok ikke under stemmegivningen (var ikke tilstede i lokalet) Saken utsettes. 14/09 AVVIKLING AV VENNSKAPSBYSAMARBEID Vadsø bystyre vedtar å avvikle vennskapssamarbeidet med kommunene Oxelösund i Sverige og Karkkila i Finland. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar å avvikle vennskapssamarbeidet med kommunene Oxelösund i Sverige og Karkkila i Finland. Side 7 av 23

8 15/09 KOMMUNALE LEGATER Vadsø bystyre delegerer til formannskapet disponering av omtalte midler vedrørende legater/fond og stipender, herunder videre avklaring vedrørende statutter og anvendelse av midlene. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre delegerer til formannskapet disponering av omtalte midler vedrørende legater/fond og stipender, herunder videre avklaring vedrørende statutter og anvendelse av midlene. 16/09 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2008 AP v/ repr. Arne Pedersen satte fram følgende forslag: Kommunestyret vedtar den framlagte rapport som kontrollutvalgets årsmelding for Votering: Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar den framlagte rapport som kontrollutvalgets årsmelding for /09 SØFTING BJØRN T - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Side 8 av 23

9 Søknaden avslås. Begrunnelse: Kommunens økonomi tilsier at en ikke kan støtte slike søknader over kommunens driftsbudsjett. Høyre v/ repr. Hans-Jacob Bønå satte fram følgende forslag: 1. Bystyret imøtekommer søknad fra Bjørn Tore Søfting. 2. Bystyret innvilger søknaden på kr ,- og beløpet dekkes over budsjettreguleringen i junimøtet.. Votering: Det ble votert over administrasjonens forslag og Høyres forslag Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonens forslag fikk 0 stemmer. 1. Bystyret imøtekommer søknad fra Bjørn Tore Søfting. 2. Bystyret innvilger søknaden på kr ,- og beløpet dekkes over budsjettreguleringen i junimøtet.. 18/09 KOMMUNALT MEDLEMSKAP I MILJØFYRTÅRN Vadsø bystyre avstår fra å tegne medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn i denne omgang. Høyre v/ repr. Hanne-Lene Bønå satte fram følgende forslag: Vadsø bystyre har som intensjon å tegne medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. Vadsø bystyre ber administrasjonen utrede kostnader knyttet til medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. Saken legges fram for bystyret i forbindelse med årsbudsjett KRF v/ repr. Siren Holmgren Jankila satte fram følgende forslag: Vadsø kommune tegner medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. Votering: Det ble votert over KRFs forslag som fikk 9 stemmer - 16 stemte imot. Det ble votert over Høyres forslag som ble vedtatt med 15 stemmer 10 stemte imot Side 9 av 23

10 Vadsø bystyre har som intensjon å tegne medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. Vadsø bystyre ber administrasjonen utrede kostnader knyttet til medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. Saken legges fram for bystyret i forbindelse med årsbudsjett /09 EVA-LILL J. MARGIT SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Saken fremmes uten forslag til innstilling. Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende tilleggsforslag: Etter første avsnitt: Med virkning fra Votering: Det ble votert over formannskapets innstilling med Høyres tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden fra Eva Lill J. Margit om fritak fra politiske verv i Vadsø kommune for valgperioden imøtekommes med virkning fra Begrunnelse Pga. arbeidssituasjon er det svært vanskelig for henne å skjøtte sine plikter i vervene, jfr. kommuneloven 15, punkt 2. 20/09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET (NÆRINGS STYRET, ØKONOMIUTVALGET, VALGSTYRET, KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN OG LANDBRUKSNEMNDA) FOR VALGPERIODEN Som nytt medlem til formannskapet (næringsstyret, økonomiutvalget, valgstyret, kontrollutvalg etter alkoholloven og landbruksnemnda) på AP/SV liste, i stedet for Eva Lill Margit, velges Tyra Mannsverk. Side 10 av 23

11 Trond Skorstad rykker opp som 2. vararepresentant, Kristin Sundelin rykker opp som 4. vararepresentant og Liv Karin Holsbø velges som ny siste vararepresentant til formannskapet (næringsstyret, økonomiutvalget, valgstyret, kontrollutvalg etter alkoholloven og landbruksnemnda) på AP/SV liste. Valget gjelder for valgperioden Som nytt medlem til formannskapet (næringsstyret, økonomiutvalget, valgstyret, kontrollutvalg etter alkoholloven og landbruksnemnda) på AP/SV liste, i stedet for Eva Lill Margit, velges Tyra Mannsverk. Trond Skorstad rykker opp som 2. vararepresentant, Kristin Sundelin rykker opp som 4. vararepresentant og Liv Karin Holsbø velges som ny siste vararepresentant til formannskapet (næringsstyret, økonomiutvalget, valgstyret, kontrollutvalg etter alkoholloven og landbruksnemnda) på AP/SV liste. Valget gjelder for valgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - MEDLEM/NESTLEDER I ADMINISTRASJONSUTVALGET/ LIKESTILLINGSUTVALGET FOR VALGPERIODEN Som nytt medlem til administrasjonsutvalget/likestillingsutvalget på SVs liste, i stedet for Eva Lill Margit, velges Tyra Mannsverk. Trond Skorstad og Kristin Sundelin rykker opp som 1. og 2. varamedlem og Liv Karin Holsbø velges som nytt 3. varamedlem til administrasjonsutvalget/likestillingsutvalget på SVs liste Som nestleder velges Tyra Mannsverk Valget gjelder for valgperioden Side 11 av 23

12 Som nytt medlem til administrasjonsutvalget/likestillingsutvalget på SVs liste, i stedet for Eva Lill Margit, velges Tyra Mannsverk. Trond Skorstad og Kristin Sundelin rykker opp som 1. og 2. varamedlem og Liv Karin Holsbø velges som nytt 3. varamedlem til administrasjonsutvalget/likestillingsutvalget på SVs liste Som nestleder velges Tyra Mannsverk Valget gjelder for valgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV REPRESENTANT TIL VADSØ NÆRINGSFORUM Som ny representant til Vadsø Næringsforum, i stedet for Eva Lill Margit, velges Kristin Sundelin. Valgene gjelder for valgperioden Som ny representant til Vadsø Næringsforum, i stedet for Eva Lill Margit, velges Kristin Sundelin. Valgene gjelder for valgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAREPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND Som nytt varamedlem til Kommunenes Sentralforbund på AP/SVs liste, i stedet for Eva Lill J. Margit, velges Tyra Mannsverk. Valget gjelder for kommunevalgperioden 2007/2011. Side 12 av 23

13 Som nytt varamedlem til Kommunenes Sentralforbund på AP/SVs liste, i stedet for Eva Lill J. Margit, velges Tyra Mannsverk. Valget gjelder for kommunevalgperioden 2007/ /09 SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANT TIL HEIMEVERNSNEMNDA FOR VALGPERIODEN Som nytt 1. varamedlem til Heimevernsnemnda, i stedet for Eva Lill J. Margit, velges Tor Kristoffersen. Valget gjelder for valgperioden Som nytt 1. varamedlem til Heimevernsnemnda, i stedet for Eva Lill J. Margit, velges Tor Kristoffersen. Valget gjelder for valgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - REPRESENTANT TIL FRIGGA KONOWS FOND FOR VALGPERIODEN Som kommunens representant til Frigga Konows fond velges Kristin Sundelin. Valget gjelder for valgperioden Side 13 av 23

14 Som kommunens representant til Frigga Konows fond velges Kristin Sundelin. Valget gjelder for valgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEM TIL VILTNEMNDA FOR VALG- PERIODEN Som nytt varamedlem til viltnemnda, i stedet for Henry O. Søderholm, velges Odd Erik Rønning. Valget gjelder for kommunevalgperioden Som nytt varamedlem til viltnemnda, i stedet for Henry O. Søderholm, velges Odd Erik Rønning. Valget gjelder for kommunevalgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET I STUDIE- SENTERET Som ny vararepresentant til styret i Studiesenteret, i stedet for Roy-Arne Johannessen, velges Beate Aronsen. Valget gjelder for kommunevalgperioden Som ny vararepresentant til styret i Studiesenteret, i stedet for Roy-Arne Johannessen, velges Beate Aronsen. Side 14 av 23

15 Valget gjelder for kommunevalgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL MILITÆR SKJØNNSNEMND ALMINNELIG SKJØNNSNEMND FOR PERIODEN 1. MAI APRIL 2012 Som varamedlem til militær skjønnsnemnd alminnelig skjønnsnemnd, i stedet for Henry O. Søderholm, velges Torgeir Holko. Valget gjelder for valgperioden 1. mai april Som varamedlem til militær skjønnsnemnd alminnelig skjønnsnemnd, i stedet for Henry O. Søderholm, velges Torgeir Holko. Valget gjelder for valgperioden 1. mai april /09 SUPPLERINGSVALG SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET STUBBEN BARNEHAGE Som ny representant til samarbeidsutvalget Stubben barnehage, i stedet for Roy-Arne Johannessen, velges Kristina Dikkanen. Valget gjelder for kommunevalgperioden Som ny representant til samarbeidsutvalget Stubben barnehage, i stedet for Roy-Arne Johannessen, velges Kristina Dikkanen. Valget gjelder for kommunevalgperioden Side 15 av 23

16 30/09 STÅLE J. KARLSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Saken fremmes uten forslag til innstilling. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Søknaden fra Ståle Karlsen om fritak fra politiske verv i Vadsø kommune for valgperioden imøtekommes. Begrunnelse: Pga. arbeidssituasjon og andre velferdsgrunner er det svært vanskelig for han å skjøtte sine plikter i vervene, jfr. kommuneloven 15, punkt 2. 31/09 VALG AV MEDDOMMER FOR ØST-FINNMARK TINGRETT VALGPERIODEN Som meddommer for Øst-Finnmark tingrett, i stedet for Ann-Hege Graftås, velges Wenche Halvorsen. Valget gjelder for valgperioden Som meddommer for Øst-Finnmark tingrett, i stedet for Ann-Hege Graftås, velges Wenche Halvorsen. Valget gjelder for valgperioden /09 VALG AV SAMEVALGSTYRE Side 16 av 23

17 Formannskapet velges til samevalgstyre. Formannskapet velges til samevalgstyre. 33/09 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Sett inn forslaget fra plankomiteen HER SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Vadsø kommunestyre ber plankomiteen for nytt muesumsbygg jobbe videre med avklaringer rundt finansiering og plassering av nytt museumsbygg. Plankomiteen bes legge fram et forslag til videre fremdrift i saken til bystyrets møte i juni. Eventuelt kostnader til planlegging, inklusive forprosjektering, må også fremkomme av forslaget. Votering: Det ble votert over SVs forslag som ble enstemmig vedtatt. Vadsø kommunestyre ber plankomiteen for nytt muesumsbygg jobbe videre med avklaringer rundt finansiering og plassering av nytt museumsbygg. Plankomiteen bes legge fram et forslag til videre fremdrift i saken til bystyrets møte i juni. Eventuelt kostnader til planlegging, inklusive forprosjektering, må også fremkomme av forslaget. 34/09 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARING PÅ TOMTEFORHOLD Administrasjonen jobber videre med planlagte plassering. Side 17 av 23

18 Plankomiteens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen jobber videre med planlagte plassering. 35/09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET (NÆRINGSSTYRET, ØKONOMIUTVALGET, VALGSTYRET, KONTROLLUTVALGET ETTER ALKOHOLLOVEN OG LANDBRUKSNEMNDA) FOR VALGPERIODEN Hanne Lene Bønå rykker opp som 2. vararepresentant, Robert Gærnæ rykker opp som 3. vararepresentant og Rune Stock velges som ny siste vararepresentant til formannskapet (næringsstyret, økonomiutvalget, valgstyret, kontrollutvalg etter alkoholloven og landbruksnemnda) på Høyres liste. Valget gjelder for valgperioden Hanne Lene Bønå rykker opp som 2. vararepresentant, Robert Gærnæ rykker opp som 3. vararepresentant og Rune Stock velges som ny siste vararepresentant til formannskapet (næringsstyret, økonomiutvalget, valgstyret, kontrollutvalg etter alkoholloven og landbruksnemnda) på Høyres liste. Valget gjelder for valgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Som nytt medlem til planutvalget (fast utvalg for plansaker og brannstyre) på Høyres liste, i stedet for Ståle Karlsen, velges Harald Inge Johnsen Side 18 av 23

19 Kristian Rushfeldt rykker opp som 1. vararepresentant, Lise Svenning rykker opp som 2. vararepresentant, Hanne Bønå rykker opp som 3. vararepresentant og Rune Stock velges som ny siste vararepresentant til planutvalget (fast utvalg for plansaker og brannstyre) på Høyres liste. Valget gjelder for kommunevalgperioden Som nytt medlem til planutvalget (fast utvalg for plansaker og brannstyre) på Høyres liste, i stedet for Ståle Karlsen, velges Harald Inge Johnsen Kristian Rushfeldt rykker opp som 1. vararepresentant, Lise Svenning rykker opp som 2. vararepresentant, Hanne Bønå rykker opp som 3. vararepresentant og Rune Stock velges som ny siste vararepresentant til planutvalget (fast utvalg for plansaker og brannstyre) på Høyres liste. Valget gjelder for kommunevalgperioden /09 SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL STYRET FOR VADSØ HAVN KF FOR PERIODEN Som nytt varamedlem til styret for Vadsø Havn KF, i stedet for Ståle Karlsen, velges Turid S. Bedi. Valget gjelder for valgperioden 2007/2011. Som nytt varamedlem til styret for Vadsø Havn KF, i stedet for Ståle Karlsen, velges Turid S. Bedi. Valget gjelder for valgperioden 2007/ /09 Side 19 av 23

20 SUPPLERINGSVALG - VALG AV REPRESENTANT TIL VADSØ NÆRINGSFORUM Som ny representant til Vadsø Næringsforum, i stedet for Ståle Karlsen, velges Robert Gærnæ. Valgene gjelder for valgperioden Som ny representant til Vadsø Næringsforum, i stedet for Ståle Karlsen, velges Robert Gærnæ. Valgene gjelder for valgperioden Innlevert interpellasjon fra Høyre v/ repr. Robert Gærnæ: UTBYGGING AV KAI I VESTRE JAKOBSELV Formannskapet har i sitt møte den 16. april 09 tolket bystyrets vedtak om oppstart av kaianlegget i Vestre Jakobselv (sak 77/08). Bystyrets intensjon i sak 77/08 var at byggestarten skulle skje snarest mulig, men det er ikke satt av midler på investeringsbudsjettet (sak 79/08). Alt dette som en følge av forslag fra AP/SV. Konklusjonen til formannskapet var at det ikke blir byggestart før det er gitt tilsagn om tilskudd fra kystverket. Høyre er enig i denne tolkningen av vedtakene og beklager samtidig det uføret som fiskerne i Vestre Jakobselv har havnet opp i. Høyre forutså dette og hadde derfor egne forslag både i saken om kaiutvidelsen og budsjett som ville sikret en byggestart når formalitetene var i orden. I praksis april Dessverre fikk ikke våre forslag flertall slik at det nå brer seg en usikkerhet blant fiskere i Vestre Jakobselv. Forholdene med liggeplass for båtene kan i dag betegnes som utilfredsstillende, noe som medfører urasjonell drift og vanskelige arbeidsforhold. Dette er tydelig dokumentert i tidligere saksframstillinger. Status på prosjektet er i dag følgende: 1. Prosjektet er kun finansiert med 50% 2. Fylkesmannen har begrensninger på mudring for å ikke forstyrre lakseoppgangen i elva. Det betyr at det ikke er lov å mudre mellom 1mai og 1september. Side 20 av 23

21 3. Kystverket har den 23/3 gitt tillatelse til byggestart selv om søknaden om tilskudd ikke er behandlet. 4. NVE, Fylkesmannen og Tromsø Museum har stilt krav om undersøkelser i området. Disse undersøkelsene må gjøres i løpet av sommeren Potten som kystverket tildeler midler fra til slike prosjekter er, som følge av finanskrisen, øket noe i Dette er allikevel ikke nok til å etterkomme etterslepet i søkemassen, som er betydelig større enn de tildelte midlene. Høyre er gjort kjent med at søknaden fra Vadsø med stor sannsynlighet ikke kommer i betraktning før i budsjettåret Med de gjeldende vedtakene fra bystyret står dermed utbygginga overfor minst 4 scenarioer: 1. Kystverket vurderer søknaden høsten 2009 og tildeler midler for budsjettåret Dette medfører byggestart våren 2010 og en ferdigstillelse sommeren samme år. 2. Kystverket vurderer søknaden høsten 2010 og tildeler midler for budsjettåret Dette medfører byggestart våren 2011 og en ferdigstillelse sommeren samme år. 3. Kystverket vurderer søknaden og ønsker ikke å støtte prosjektet. Dette medfører at hele prosjektet legges på is, eventuelt en ny behandling og bevilgning i bystyret. 4. Vadsø kommune forskutterer et eventuelt tilskudd og inntektsfører tilskuddet det året det eventuelt blir tildelt. Dette medfører en byggestart september 2009 og en ferdigstillelse november 09. Med bakgrunn i dette ønsker Høyre en debatt/avklaring på hvordan prosjektets framdrift skal være og om det skal gjennomføres en kaiutvidelse i Vestre Jakobselv dersom kystverket ikke støtter prosjektet. Høyre ber ordføreren avklare sitt syn på saken. FORSLAG TIL VEDTAK FRA HØYRE VED ROBERT GÆRNÆ 1. Bystyret opprettholder intensjonen i sitt tidligere vedtak i sak 77/08 Fiskeri Vestre Jakobselv; prosjekt kaiutvidelse. 2. Bystyret ønsker at arbeidsforholdene for fiskerne i Vestre Jakobselv utbredes så snart alle tillatelser fra NVE, fylkesmannen osv, foreligger, noe som i praksis medfører en byggestart høsten Bystyret ber rådmannen regulere inn 1,3 mill i investeringsbudsjettet som mellomfinansiering av prosjektet i forbindelse reguleringen i juni Side 21 av 23

22 Ordføreren besvarte interpellasjon sålydende: Bystyret vedtok følgende i sak 77/ : Vadsø kommune godkjenner prosjektet fiskeri Vestre Jakobselv; prosjekt kai utvidelse i henhold til forslaget fra Vadsø Havn KF. Prosjektet legges inn i kommunens kommende økonomiplanperiode. Prosjektet gjennomføres med en kostnadsramme på kr ,-. Til dekning av investeringen vedtas låneopptak på kr ,-. Prosjektet forutsettes inndekt av eksterne statlige midler på kr ,-. Det søkes til Kystverket om forhåndsgodkjenning av prosjektet slik at igangsetting av prosjektet ikke utsettes unødig. Forhåndsgodkjenning fra Kystverket må foreligge før oppstart. Derfor gjør vi følgende: Administrasjonen har i henhold til bystyrets vedtak igangsatt forberedende arbeider. Bystyret bevilget i møte kr ,- til formålet (prosjekt 3628) som er oppfattes disponibel i forhold til nødvendige forarbeider for å unngå unødige utsettelser. Status i dette arbeidet er som følger; 1. Fylkesmannen i Finnmark v/ Miljøvernavdelingen har anmodet om at det søkes om utslippstillatelse for muddermassene. I samme forbindelse har de også krevd at det tas prøver av bunnsedimentene med hensyn til kartlegging av eventuell forurensing. 2. Det må sendes inn en formell søknad til Norges Vassdrags- og Energiverk, NVE, om tillatelse til bygging av kai/ mudring. NVE har også stilt krav om at det tas geotekniske undersøkelser i området før tiltaket iverksettes da de har mistanke om dårlige grunnforhold i området (kvikkleire). 3. Finnmark fylkeskommune v/ Areal- og kulturvern avdeling. har videresendt saken til Tromsø museum for marinargeologiske undersøkelser i området. Det forventes at Tromsø museum kun avgir en uttalelse i saken uten nærmere utgravinger/ undersøkelser. 4. Mudring i området kan kun foregå i perioden til Dette innebærer at kommunen ikke kan foreta mudring/ utgraving i området i år. - Vadsø kommune v/steffcon innhenter tilbud for geotekniske undersøkelser, herunder også pris for prøvetaking av bunnsedimentene. - Når pristilbud foreligger for geotekniske undersøkelser/ prøvetaking av bunnsedimentene, forelegges tilbudet politisk nivå for godkjenning slik at dette eventuelt kan utføres i sommer. - Vadsø kommune v/steffcon sender søknad til NVE når grunnundersøkelsene er foretatt. - Vadsø kommune v/ Steffcon sender søknad om utslippstillatelse når resultatene fra bunnsedimentene foreligger. Side 22 av 23

23 Høyre beklager at uføre for fiskerne i Vestre Jakobselv har havnet oppi. Denne beklagelsen må ikke inneholde en insinuasjon om at ved Høyres forslag, så hadde det ikke vært problemer med lakseførende elv grunnboring og andre elementer som vi er nødt å sjekke ut. Høyre hadde heller ikke noen oversikt om hvordan formaliene kunne bli. Høyre sitt forslag bygger nesten på kai uansett kostnad. Høyre sier at prosjektet er kun er finansiert med 50 %, det er enda ikke sikkert. Høyre sier også at begrensingen ligger mellom 1.mai og 1. september som også er feil. 1. november er riktig. Høyre ønsker også et svar fra ordføreren om hva skjer hvis kystverket ikke støtter prosjektet. Det svaret må behandles av Kommunestyret hvis de forutsetningene som er satt for prosjektet ikke innfries jmf det som er påpekt ovenfor. Men det ordføreren kan si i dag at det ikke blir fattet noe vedtak i saken slik som Høyre ønsker. Debatt vedr. interpellasjon og ordførerens svar I debatten deltok: Lise Svenning, Beate Aronsen, Arne Pedersen, Rolf Arne Hanssen og Hans-Jacob Bønå Repr. Robert Gærnæ fikk ordet til sluttinnlegg. Repr. Eva Lill Margit takket bystyret og administrasjon for et godt samarbeid og en lærerik tid. Ordføreren takket Eva Lill Margit for innsatsen i formannskapet og bystyret Ordføreren oppfordret bystyret til å delta i toget 17. mai Side 23 av 23

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2007 Fra kl. 2235 Til kl. 2240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: 03.09.2009 Fra kl. 1700 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingssalen Møtedato: 13.05.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant.

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2010 Fra kl. kl.11.30 Til kl. 15.00. MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 09.10.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2100 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Medlem Beate Aronsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.02.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1635 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.05.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.10.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Ordfører Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 2205 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.09.2008 Fra kl. 1800 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Fra kl. 1440 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 24.09.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. kl.17.00 Til kl. 21.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først.

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 15.04.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 15.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 29.04.2010 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08 Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2008 Fra kl. kl.12.00 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Arne Pedersen AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1005 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

Varamedlem Varamedlem Varamedlem

Varamedlem Varamedlem Varamedlem Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.02.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 21.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK SV KRF. Rolf Arne Hanssen Carina B. Abrahamsen. Varamedlem Varamedlem. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK SV KRF. Rolf Arne Hanssen Carina B. Abrahamsen. Varamedlem Varamedlem. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 12.03.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 01.10.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.02.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 13.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEbok. Til stede på møtet:

MØTEbok. Til stede på møtet: Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 12.11.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 21.30 Til stede på møtet: MØTEbok Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 35/11 48/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 35/11 48/11. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl.18. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 01.09.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 22.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.06.2010 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.02.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.25 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1215 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11 MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Fra kl. 1230 Til kl. 1245 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 29.09.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 09.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.08.2006 Fra kl. 1200 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Vårbrudd Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 09.04.2008 Fra kl. 1000 Til kl. 1535 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent.

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.08.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.05 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

. MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 1/10 14/10. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Referat saker

. MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 1/10 14/10. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Referat saker . MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 28.01.2010 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 13.00 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 74/10 80/10. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 74/10 80/10. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.09.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 11.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 44/13 til og med 58/13

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 44/13 til og med 58/13 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.05.2013 Fra kl. 12.00 Til kl. 1424 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 08.01.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1035 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 27.02.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 22.13 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 17.02.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 41/10 55/10. Ingen merknader til sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Ref.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 41/10 55/10. Ingen merknader til sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Ref. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 27.05.2010 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 14.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Tilstede i alt 23 representanter og vararepresentanter. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Tilstede i alt 23 representanter og vararepresentanter. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.02.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 22.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 18.01.2008 Fra kl. 08.30 Til kl 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte.

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 25.01.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1510 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 20.04.2006 Fra kl. 1220 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 28.05.2009 Fra kl. 1035 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 20.11 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 14.05.2013 Fra kl. 13.00 Til kl. 15.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.01.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.09.2016 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:55 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Steinar Pettersen fra Polarplan

MØTEBOK. Steinar Pettersen fra Polarplan Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 15.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans-Jacob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 09.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder PFB Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder PFB Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgt. 12 Møtedato: 09.11.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 1000 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.12.2004 Fra kl. 1115 Til kl. 1525 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 01.04.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.04.2009 Fra kl. 0830 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 96/07 til og med 98/07

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 96/07 til og med 98/07 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 15.10.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1230 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Hanne Hammari Betsi H Varamedlem Tor Johnny Aikio

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Hanne Hammari Betsi H Varamedlem Tor Johnny Aikio Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. I alt 21 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 21 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 07.05.2015 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.52 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen.

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.08.2012 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.01.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Rådgiver Inger Anita Markussen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Rådgiver Inger Anita Markussen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.01.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 1310 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2005 Fra kl. 1835 Til kl. 2150 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. I alt 6 medlemmer og varamedlemmer. Fra adm. (evt. andre): Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. I alt 6 medlemmer og varamedlemmer. Fra adm. (evt. andre): Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Valgnemnda Møtested Bystyresalen Møtedato: 012015 Fra kl. 10.00 Til kl. 110 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Tor Johnny Aikio H Leder Hermann Magne

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.01.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1255 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. I alt 7 representanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 24.04.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Marit Røsten, Barnas repr.

Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Marit Røsten, Barnas repr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 27.06.2008 Fra kl. kl 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK STYRE, RÅD, UTVALG M.V. BYSTYRET MØTESTED: VÅRBRUDD MØTEDATO: FRA KL. TIL KL. 16.11.2005 1600 2125 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 27.01.2006 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder Hans

Detaljer