LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ"

Transkript

1 2015/2016 BRATSBERG SKOLE LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ I HENHOLD TIL 9A OG MILJØRETTET HELSEVERN

2 Innhold Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole 4 Forord. 4 HELSE 5 MILJØ 5 SIKKERHET BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER HMS-håndboka Dokumentasjon ORGANISERING OG ANSVAR Rektors ansvar i HMS-systemet Kontaktlærers ansvar i HMS-systemet Andre ansattes ansvar i HMS-systemet Elevens ansvar i HMS-systemet a i Opplæringsloven. Om elevenes skolemiljø Forskrift om miljørettet helsevern barnehager og skoler m.v Prosedyrer for gjennomføring av internkontrollen Hvordan spre informasjon om 9A: Registrering av avvik fra 9A skal skje via: Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø Iverksetting av tiltak ved meldte avvik fra 9A Prosedyre for behandling av henstilling og klage iht Opplæringslova 9A: Sjekkliste i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5 ): Utforming og innredning ( 9 ): Aktivitet og hvile ( 10 ): Måltid ( 12 ): Psykososiale forhold ( 12 ): Rengjøring og vedlikehold ( 13 ): Sikkerhet og helsemessig beredskap ( 14 ): Førstehjelp ( 15 ): 15 2

3 9. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold 16 ( 16 ): Smittevern ( 17 ): Røyking ( 18 ): Inneklima/luftkvalitet ( 19 ): Belysning. ( 20 ): Lydforhold( 21 ): Drikkevann ( 22 ): Sanitære forhold. ( 23 ): Avfallshåndtering ( 24 ) Vedlegg Ordensreglene Beredskapsplan Sosial handlingsplan Plan for smittevern Skjema 19 3

4 Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole Forord. Håndboken om lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole, er laget for å gi en oversikt over hvordan Bratsberg skole tilrettelegger for å etterkomme de bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens 9a om elevenes skolemiljø og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Opplæringslovens 9a som trådte i kraft 1. april 2003, slår fast at alle elevene i grunnskoler og i videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet. Når det gjelder selve tilretteleggingen og etterlevingen av bestemmelsene i 9, tar vi utgangspunkt i Forskrift om miljørettet helsevern barnehager og skoler m.v. som trådte i kraft 1. januar Formålet med denne forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Det er mitt ønske at gjennom et systematisk arbeid i forhold til elevenes arbeidsmiljø, så vil elevene selv, deres foreldre og de ansatte på skolen oppleve at Bratsberg skole tar elevenes arbeidsmiljø på alvor. Bratsberg skole, Jorunn L. Langø Rektor 4

5 HELSE Det offisielle norske helsebegrepet er identisk med Verdens helseorganisasjons (WHO) sin definisjon: «Med helse må forståes at et menneske ikke bare er fri for sykdom og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære.» En nylig publisert undersøkelse sier hva de legger i begrepet god helse. Resultatet kan sammenfattes slik: Helse er trivsel Helse er funksjon Helse er natur Helse er humør Helse er mestring Helse er overskudd/energi MILJØ Med fysisk miljø menes natur og omgivelser. Både det fysiske innemiljø, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut fra en HMSsynsvinkel. Med psykososialt miljø på skolen snakker vi om samvær og samhandling mellom enkeltelever, lærere, ansatte og grupper eller klasser av elever Fysisk miljø som natur, omgivelser og inneklima kan virke inn på det psykososiale miljøet 5

6 SIKKERHET Når vi har kontroll over: Utilsiktede hendelser (ulykker, uhell, nestenulykker) eller kriminelle handlinger Skade på eller tap av menneskeliv Skade på materiell eller lokaler Skade på ytre miljø 1.0 BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER 1.1 HMS-håndboka HMS-håndboka er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse miljø og sikkerhet på skolen Håndboka gjelder for alle elever og andre ansvarlige på skolen Håndboka skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte ved skolen samt revisjons- og tilsynsmyndigheter. 1.2 Dokumentasjon Alle skjemaer og dokumenter som er i håndboka skal brukes slik det er beskrevet i prosedyrer og deretter lagres for dokumentasjon av det lokale HMS-arbeidet. HMS-arbeidet skal dokumenteres i henhold til opplæringsloven 9a, forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager og andre gjeldende lover og forskrifter. 6

7 2.0 ORGANISERING OG ANSVAR Alle elevene ved Bratsberg skole skal ha oversikt over skolens organisering, og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Elevene skal vite hvem de skal henvende seg til når de har en HMS-sak 2.1 Rektors ansvar i HMS-systemet Skal lede HMS-arbeidet ved skolen på lik linje med driften forøvrig Skal definere HMS-mål for skolen med utgangspunkt i overordnede mål Skal være pådriver i forhold til elevens læringsmiljø 2.2 Kontaktlærers ansvar i HMS-systemet Skal sørge for at det blir valgt elevkontakt med vara i klassen Skal gi elevene opplæring og drive forebyggende arbeid i forhold til psykososialt læringsmiljø, mobbing rasisme og diskriminering Skal gjennomføre minst to utviklingssamtaler/ elevsamtaler med enkeltelever i klassen i løpet av skoleåret Skal følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold til helse, miljø og sikkerhet 2.3 Andre ansattes ansvar i HMS-systemet Skal delta i kartlegging, planlegging og i den daglige drift og med å finne gode løsninger for elevens læringsmiljø Skal arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldige miljøpåvirkninger Skal gjennomføre en risikovurdering av elevenes arbeidsoppgaver og utarbeide HMS-prosedyrer dersom dette er nødvendig Skal bidra for at elevene skal ha et godt læringsmiljø på skolen Skal gi eleven egen HMS-opplæring dersom de skal utføre farlig arbeid Skal følge opp eventuelle klager på mobbing, diskriminering eller rasisme blant elever 7

8 2.4 Elevens ansvar i HMS-systemet Skal være med på å finne gode løsninger for å utvikle et godt læringsmiljø Skal rette seg etter de rutiner eller prosedyrer som er laget for spesielle arbeidsoperasjoner eller bruk av lokaler Skal delta aktivt og støtte opp om skolens HMS arbeid, og medvirke ved de tiltak som igangsettes Skal bidra til fellesskap, trivsel og omsorg i klassen og på skolen Skal ta opp eventuelle problemer i skolehverdagen som man ikke klarer å løse selv med kontaktlærer eller elevverneombud Skal varsle kontaktlærer eller andre ansatte dersom man ser at elev(er) blir mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme 8

9 3.0 9 a i Opplæringsloven. Om elevenes skolemiljø. Lovparagrafen - 9a i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø, blir ofte kalt elevenes arbeidsmiljølov. Bestemmelsene i denne lovparagrafen slår fast at alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet. Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet, og som bør si fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres. Derfor har to elever fra elevrådet på skolen møte- og uttalerett i skolens brukerråd Elevenes arbeidsmiljø må være en fast post på møter i elevrådene Rektor har et overordnet ansvar for elevenes arbeidsmiljø Eksempler på saker som angår skolens psykososiale miljø er blant annet: vold, rasisme, diskriminering, utestenging og mobbing. 9a omhandler også skolens fysiske miljø. I den forbindelse er det slått fast at skoler skal bygges og drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, trivsel, helse og læring hos elevene. Det er viktig å minne om at hvis en eller flere elever har et skolemiljø som gir dem ubehag, kan de selv eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse om saken til skolen ved rektor. 9

10 4.0 Forskrift om miljørettet helsevern barnehager og skoler m.v. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Det er viktig at barn og unges arbeidsmiljø på en aktiv og god måte skal virke positivt og fremmende på helse og trivsel og ikke bare holde det aller nødvendigste m.h.t. helse, miljø og sikkerhet i orden. Rektor ved skolen har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av forskriften overholdes, og skal rette seg etter de som til enhver tid blir gitt Skoleeier v/utdanningsetaten har ansvaret for at det er etablert et fungerende internkontrollsystem. Eksempler på elementer som inngår i vårt internkontrollsystem er: En beskrivelse av mål for vår virksomhet. Et kart som viser organisasjonsstruktur En oversikt over regelverk/krav, samt rutiner som sikrer at de det angår blir oppdatert på de til enhver tid gjeldene krav. Prosedyrer som sikrer at nødvendige dokumenter som omfattes av internkontrollen er sammenhengende, oppdaterte, kjente, tilgjengelige og aksepterte. ( Kravet om at dokumentene er kjente og tilgjengelige er ment ivaretatt gjennom innholdet i dette heftet). De prosedyrer og sjekklister vi har laget for å ivareta aktuelle paragrafer i forskriften, fremkommer på slutten av dette heftet 10

11 5.0 Prosedyrer for gjennomføring av internkontrollen. Prosedyrer er angitte fremgangsmåter som viser alle berørte parter hvordan skolen etterlever de paragrafene som er aktuelle for oss i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som samtidig er aktuelle i forhold til 9a i opplæringsloven elevenes arbeidsmiljølov. 5.1 Hvordan spre informasjon om 9A: - formidles i Informasjonsheftet som deles ut til elever, foreldre og ansatt hver høst - ligger på skolens hjemmesider under Prosedyrer og rutiner for elevenes skolemiljø - skal være tema på første foreldremøte på høsten 5.2 Registrering av avvik fra 9A skal skje via: - Utviklingssamtalene med foreldrene og elevene - Skjema som brukes som forberedelse og til oppfølging av samtalene - Systematisk behandling av elevenes skolemiljø på foreldremøter - Meldinger fra elever, foresatte og ansatte angående observerte/varslete forhold. o Meldingene skal føres opp på skjema for meldinger. o Hvis meldingene skjer muntlig, skal den som mottar meldingen føre den på skjemaet 5.3 Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø - Skal være tema i alle skolens råd og utvalg, minimum en gang pr semester o Dette gjelder elevråd, elevenes trinnråd, ansattes møter, lærernes trinnmøter, lederteam, foreldrerådet, skolens miljøutvalg og Brukerrådet o Referat skal føres fra disse møtene og forelegges rektor. - Rektor har ansvaret for iverksettelse av eventuelle tiltak for elevenes skolemiljø. 5.4 Iverksetting av tiltak ved meldte avvik fra 9A - Den som mottar melding skal alltid vurdere eventuelle nødvendige strakstiltak og bidra til at de blir iverksatt - Meldingsskjema med påskrift om hva som er iverksatt skal til nærmeste overordnete. - Neste nivå skal vurdere om ytterligere tiltak bør iverksettes - Når elev eller foresatte ber om tiltak etter 9A, skal det fattes vedtak i forhold til Forvaltningsloven. Dette innebærer klagerett - Den som melder avvik, skal alltid ha tilbakemelding om tiltak, ev begrunnelse for hvorfor tiltak ikke settes inn. - Alle meldinger med dokumentasjon av oppfølging skal arkiveres i den aktuelle elevs mappe. 11

12 5.5 Prosedyre for behandling av henstilling og klage iht. Opplæringslova 9A: 1 Henstilling muntlig eller skriftlig fra - elever - foresatte - råd og utvalg der elever/foresatte er representert Skolen behandler henstillingen. Henstillingen skal leveres på meldingsskjema Iht. Opplæringslova 9A, se vedlegg Skolen er forpliktet til å behandle en henvendelse etter reglene i Forvaltningsloven og skal svare raskt, senest i løpet av fire uker. Henstillingen skal vurderes og skolen skal fatte et vedtak. Vedtaket skal behandles som et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket skal være skriftlig, og den eller de som har kommet med henstillingen, skal få melding om vedtaket. Sammen med vedtaket skal det følge en begrunnelse, med mindre det er grunn til å tro at ingen vil være misfornøyd med avgjørelsen. Det skal i vedtaket opplyses om klagerett. Klage kan gjennomføres på grunnlag av: - utilstrekkelig tiltak - manglende oppfølging av henstilling - skolen har ikke innen rimelig tid tatt stilling til saken Klage utarbeides skriftlig av henstiller på grunnlag av fattet vedtak innen 3 uker. Klagen rettes til fylkesmannen. men sendes til skolen slik at skolen kan ta stilling til saken en gang til Saken vurderes på nytt. Dersom enighet etter ny vurdering, avsluttes saken. Svar sendes klager. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, sender skolen klagen til fylkesmannen. Fylkesmannen er siste klageinstans. 12

13 6.0 Sjekkliste i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. For å ivareta aktuelle paragrafer i forskriften følger vi følgende sjekkliste med 17 punkter: 1. Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5 ): Rektor plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriftens bestemmelser. Rektor skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse. Rektor har samtidig plikt til uoppfordret å informere Trondheim kommune, om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse. ( Se hvordan spre informasjon om 9a) 2. Utforming og innredning ( 9 ): Skolebygningen og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål om å fremme helse, trivsel, læring, gode sosiale forhold osv. ivaretas. Funksjonshemmede elevers behov skal ivaretas. Skolebygningen skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig. 3. Aktivitet og hvile ( 10 ): Skolen skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile. Skolens inne- og uteområder skal være slik at de tilfredsstiller elevenes motoriske utvikling og behov for fysisk utfoldelse. Bratsberg skole har godkjente lekeapparater for å kunne ivareta behovet for lek og fysisk aktivitet. Disse apparatene blir kontrollert hver vår Skolens lekeområde gir mulighet for lek til alle årstider. Skolen har eget hvilerom på helsesøsters kontor. 4. Måltid ( 12 ): Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Skolen skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Bratsberg skole har faste måltider for elevene og det gis tilbud om melk og frukt/grønt. Det settes av 20. minutter til bespisning hver dag. Alle elevene er under tilsyn av voksne i sine spisepauser. 13

14 5. Psykososiale forhold ( 12 ): Skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Bratsberg skole har tilknytning til helsesøster/skolelege, BFT Bratsberg skole gjennomfører minimum to foreldremøter hvert skoleår. Lærerne på trinnet har et felles ansvar for gjennomføring av foreldremøter. I tillegg holdes det konferanser om hver enkelt elev. Kontaktlærerne har ansvaret for den gjensidige kontakten mellom hjem og skole. Vi har en egen handlingsplan mot mobbing. (se egen plan) I tillegg har skolen en egen beredskapsplan som omfatter varslingsrutiner til planer i forhold til dødsfall i skolemiljøet. 6. Rengjøring og vedlikehold ( 13 ): De deler av skolens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer. Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. Bratsberg skole har låsbare rom for oppbevaring av renholdsmidler og vi gjennomfører vernerunder med sjekklister i forhold til renhold to ganger pr. år. Dersom vi etter en vernerunde finner forhold som ikke er tilfredsstillende, blir det øyeblikkelig gjennomført nødvendige tiltak. Også når det gjelder oppbevaring av renholdsmidler, løsemidler og kjemiske stoffer, blir rutinene sjekket gjennom de halvårlige vernerundene. Vi har tilgjengelige HMS-datablad for renholdsmidlene som oppbevares på skolen. Daglig renhold omfatter alle arealer som er i daglig bruk og omfatter rutiner for støvtørking av horisontale flater m.m. Hovedrengjøring omfatter takflater, vegger, alt inventar, tekstiler og tekniske instalasjoner. Ventilasjonsanlegget rengjøres og vedlikeholdes etter en egen plan. 14

15 7. Sikkerhet og helsemessig beredskap ( 14 ): Skolen skal drives slik at skader og ulykker forebygges. Vi skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder elevene. I beredskapsplanen for Bratsberg skole har vi satt opp rutiner for brannberedskap m/varslingsrutiner og ansvarsfordeling og oversikt over hvem som til enhver tid behøver opplæring i forhold til brannberedskapen. En egen evakueringsplan er satt inn i denne beredskapsplanen. Lekeapparater er godkjent etter gjeldende sikkerhetsregelverk og disse blir kontrollert. Spesialrom for oppbevaring av kjemikalier har nødvendig sikkerhetsutstyr og låsbare brannsikre skap. HMS-datablad er tilgjengelig på kontoret. I beredskapsplanen for Bratsberg skole har vi full oversikt over oppdaterte telefonlister med oversikt over hvem som har ansvaret for hva i forhold til nødvendige varslingsrutiner. I forbindelse med svømmeopplæringen har skolen bestemmelser om at lærer som har ansvar i bassenget, må ha gjennomgått livredningskurs som ikke er mer enn to år gammelt. Samtidig har vi bestemmelse som sier at det aldri skal være mer enn 15 elever pr. voksen i bassenget Ellers er rutinen slik at også ting i forhold til ulykker og sikkerhet, blir ivaretatt gjennom de halvårlige vernerundene. 8. Førstehjelp ( 15 ): Skolen skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Alle ansatte skal være kjent med hvordan utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes. Alle trinn på Bratsberg skole har førstehjelpspakker liggende lett tilgjengelige i sine fellesarealer. Disse er også med ut på uteskole/turer. Inspektør har i samråd med helsesøster ansvaret for at pakkene til enhver tid er oppdatert m.h.t. innhold og plassering. Oppdatering i forhold til dette skjer bl.a. gjennom vernerunder og stikkprøver. Lærerpersonalet går gjennom førstehjelpskurs hvert annet år. Rektor har ansvar for oppfølging m.h.t nødvendigheten av nye kurs. Gjennom beredskapsplanen har skolen en oversikt over hvem som har ansvaret for hva ved skader og ulykker. 15

16 9. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold ( 16 ): Bratsberg skole oppfordrer foreldrene til å opplyse om forhold ved elevenes helse som de ønsker at vårt personale skal ta særskilt hensyn til. Alle skolens ansatte har taushetsplikt i forhold til opplysninger som blir gitt i forhold til elevenes helse. 10. Smittevern ( 17 ): Skolen skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. Bratsberg skoles generelle tiltak m.h.t. smittevern er: Saklig og klar informasjon til elever og ansatte. Vekt på renhold og hygiene. Regler og rammer i skolens plan for dette som bidrar til å hindre smittespredning. Tuberkulose krever ikke nær kroppskontakt for å spre seg. Det er derfor viktig å legge stor vekt på renhold. Heimkunnskapsrom, kantine og toaletter rengjøres derfor hver dag 11. Røyking ( 18 ): Det skal ikke røykes på skolens inne- og uteområder. Røykeforbudet gjelder både barn/elever og lærere/voksne som oppholder seg på skolens område. Røykeforbudet for elevene er slått fast gjennom skolens ordensreglement. 12. Inneklima/luftkvalitet ( 19 ): Skolen skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruk av rom og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå. - Bratsberg skole har balansert ventilasjonsanlegg som sørger for at inneluftkvaliteten er i samsvar med gjeldende normer. For ytterligere å sikre et godt inneklima, er det garderober for oppbevaring av ytterklær. I vårt regler er det samtidig slått fast at det kun skal brukes innesko i elevenes arbeidsarealer, dvs. fellesrom, baserom, grupperom og spesialrom etc. Varmen i alle rom er termostatreguleret. 16

17 13. Belysning. ( 20 ): Skolens lokaler skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den virksomheten vi driver. Bratsberg skole har godkjent armatur som overalt sørger for at det er riktig belysning i forhold til angitte lux verdier i undervisningsrom, oppholdsrom, på tavler osv. Belysningen er tilpasset aktiviteten i de forskjellige rommene. Vaktmesteren har faste rutiner for skifting av lyspærer etc. Alle rom på skolen er malt i lyse farger. Basearealene/fellesrommene og grupperommene på skolen ha vindusflater plassert slik at det blir nok lys Ved de halvårige vernerundene blir lysforholdene kontrollert. Alle vinduer vendt mot syd, har markisersom styres automatisk i forhold til sollys og vindforhold. 14. Lydforhold( 21 ): Skolens lokaler skal ha tilfredsstillende lydforhold. Bratsberg skoles lokaler og uteområde har lydforhold som er tilpasset de aktivitetene som er bestemt for lokalene/områdene som rommene er bestemt for. Eventuelle overskridelser av maksimalverdier vil bli avdekket ved målinger dersom vi får kjennskap til plagsom støy. Målinger vil bli foretatt dersom grupper og/eller enkeltpersoner melder fra om støymessig avvik. Støy er også et av områdene som sjekkes på vernerunder. 15. Drikkevann ( 22 ): Skolen skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann. ( Jfr. forskrift om drikkevann av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m. Bratsberg skole er tilknyttet godkjent vannforsyningssystem. (Jfr. drikkevannsforskriften). 17

18 16. Sanitære forhold. ( 23 ): Skolen skal ha tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard. Det er tilfredsstillende ventilasjon i alle sanitære rom. Alle sanitære rom har daglig renhold. Alle vasker etc. har materiale som er lett å holde rent. Blandebatterier har skåldesperrer. Det er montert såpedispensere ved alle håndvasker. Det er tilgang til papirhåndklær ved alle håndvasker. Tilstrekkelig antall toaletter er tilpasset funksjonshemmede. Skolen har tilfredsstillende antall toaletter i forhold til behovet. 17. Avfallshåndtering ( 24 ) Skolen skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås. Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert. Vaktmester har ansvaret for at Bratsberg skole til enhver tid har tilstrekkelig med avfallsbeholdere som er godkjent i forhold til type avfall. Hun er også ansvarlig for riktig plassering av avfallsbeholderne. Skolens renholdere har ansvaret for daglig tømming av avfallsbeholdere. Skolen har kildesortering av avfall og elevene har ansvar for regelmessig tømming. Skolen har nye søppelrom og søppelkonteinerne er sikret i forhold til skadedyr (rotter etc.). Skolen har ukentlig og regelmessig tømming /bortkjøring av avfall. Håndtering av spesialavfall skjer etter bestemmelsene i forurensningsloven. Avfallshåndtering er et viktig punkt vedr. sjekklisten som brukes på Vernerundene. 18

19 6.0 Vedlegg 6.1 Ordensreglene 6.2 Beredskapsplan 6.3 Sosial handlingsplan 6.4 Plan for smittevern 6.5 Skjema 19

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER OG SKOLER I SARPSBORG ETTER «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Virksomhetsleder/Eier

Detaljer

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG Vernerunde - kartlegging ute Barnehage: Avdeling: Dato: Deltagere på vernerunde ute: Signatur verneombud: Signatur barnehageleder: Målsettingene er hentet fra «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE etter FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Veileder for barnehage www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

DEL 2 SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV

DEL 2 SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95 med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Drammensskolen- Norges beste skole

Drammensskolen- Norges beste skole 2012 1 Drammensskolen- Norges beste skole Internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for Gulskogen skole "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) Skedsmo kommune Jonas Liesgt. 18 Postboks 313 2001 Lillestrøm Telefon: 66 93 80 00 E-post: skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no Hjemmeside: http://www.skedsmo.kommune.no Skole/barnehage - Søknad om godkjenning

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV VIRKSOMHETER ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV Virksomhetens navn Adresse Telefonnr. Kontaktperson Underskrifter:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Tingvoll kommune Oppvekst Økokommunen på Nordmøre SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", av 01.12.95 med hjemmel i "Lov om helsetjenesten

Detaljer

MILJØRETTET HELSEVERN ØVRE ROMERIKE

MILJØRETTET HELSEVERN ØVRE ROMERIKE MILJØRETTET HELSEVERN ØVRE ROMERIKE Søknad om godkjenning av skole/barnehage i henhold til «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» vedtatt 1.12.1995, sist endret 9.3.2012. Virksomhetens

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter Sunndal vidaregåande skole Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg 400 menneske 5 utdanningsprogram Ulike tilsynsmyndigheiter Arbeidstilsynet Fylkesmannen Miljøretta helsevern Faktorar å ta omsyn til

Detaljer

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknadsskjemaet er til bruk ved etablering, utvidelse eller endring

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder Skole: Avdeling: Adr: Fylt ut av:

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Miljørettet helsevern i Grenland

Miljørettet helsevern i Grenland Miljørettet helsevern i Grenland Toppidrett Ung AS og Toppidrettsgymnaset i Telemark Rektor Alv Øystese Fridtjof Nansens gate 19C 3722 SKIEN alv@toppidrettsgymnaset.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/10626-2

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER M.V. I FROLAND KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTA HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV (navn på virksomheten) Adresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTA HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer/rektor/leder

Detaljer

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april 2003.

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGAR I INDRE SOGN ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTA HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrift: Skjemaet er utfylt av: Stad,

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING Dok. 10.1.1 Miljørettet Helsevern Kvalitetssytem for Sør-Østerdal SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER M.V. ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

Forvaltningsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker».

Forvaltningsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker». Opplæringsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringsloven: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringsloven kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/325-1 Arkiv: 614 A &18 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER JANUAR 2013

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/325-1 Arkiv: 614 A &18 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER JANUAR 2013 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Arkivsaksnr.: 13/325-1 Arkiv: 614 A &18 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Status, når det gjelder godkjenning av

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes.

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy. TEMAINNDELT SJEKKLISTE VED STATUSKARTLEGGING AV BARNEHAGE IHT. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I: SJEKKLISTE FOR STYRER/LEDER

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ Arbeid for å sikre godt læøringsmiljø Hårstad skole skal hvert år gjennomføre et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø fritt for mobbing og trakassering:

Detaljer

Lærings- og oppvekstmiljøet Dalgård skole og ressurssenter Internkontrollsystem, revidert februar 2017

Lærings- og oppvekstmiljøet Dalgård skole og ressurssenter Internkontrollsystem, revidert februar 2017 Lærings- og oppvekstmiljøet Dalgård skole og ressurssenter Internkontrollsystem, revidert februar 2017 Dette dokumentet omhandler rettigheter knyttet til lærings- og oppvekstmiljøet på Dalgård skole og

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven. Ny utgave

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven. Ny utgave Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven Ny utgave Opplæringsloven kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø Kapittelet presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene - Regelverket, rundskriv og faglige normer - Anders Smith, seniorrådgiver/lege. Helsedirektoratet Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Godkjenning av skoler og barnehager

Godkjenning av skoler og barnehager Godkjenning av skoler og barnehager Ragnhild Spigseth seniorrådgiver Rom for oppvekst 2012 Kristiansand Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning Søknad om godkjenning Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Til Fra Virksomhet: Adr: Postnr/sted: Tlf: Epost: Dato / Signatur 1 Formål Forskriftens formål er å bidra til at miljøet

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER SORTLAND KOMMUNE

MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER SORTLAND KOMMUNE MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER SORTLAND KOMMUNE Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Systematisk arbeid etter forskriften vil gi godt

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven Opplæringsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringsloven: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og barnehagen for styrer/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og barnehagen for styrer/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og barnehagen for styrer/daglig leder. Barnehage: Adresse: Fylt ut

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING

HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING Hva er mobbing - kjennetegn på mobbing Ulike Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og / eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato:

Detaljer

Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning?

Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning? Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning? Ja Nei Godkjenning- og tilsynsdokumenter Finnes ikke ennå Kan barnehagen vise til godkjenningsdokument fra MHV?

Detaljer

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler!

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Hvordan kan dette ivaretas gjennom regelverket for miljørettet helsevern? Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Kommune: -10.000 innb. - 80 legebesøk

Detaljer

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Høringsforslag

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Luft og fornuft i barnehagen avdelingsleder Randi Helland Stråtveit Organisasjonskart Avdeling for miljørettet helsevern og skjenkekontroll Avdelingsleder Miljørettet helsevern 10

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Konferanse IK bygg Tromsø 23.-24. november 2017 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Miljørettet helsevern

Detaljer

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe.

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. 280915 Stillingsbeskrivelse Stillingens profil Stillingen er definert som en "særlig uavhengig stilling". KOL organiserer selv sitt fagsamarbeid med

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Lærings- og oppvekstmiljøet Dalgård skole og ressurssenter Internkontrollsystem, revidert september 2017

Lærings- og oppvekstmiljøet Dalgård skole og ressurssenter Internkontrollsystem, revidert september 2017 Lærings- og oppvekstmiljøet Dalgård skole og ressurssenter Internkontrollsystem, revidert september 2017 Dette dokumentet omhandler rettigheter knyttet til lærings- og oppvekstmiljøet på Dalgård skole

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV SKOLE Underskrift: Sted, dato Skjemaet er utfylt av: rektor/enhetsleder skolesjef DENNE SØKNAD SENDES: Forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

OPPLÆRINGSLOVEN 9A. Vardåsen skole. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune Vardåsveien 115 4637 Kristiansand

OPPLÆRINGSLOVEN 9A. Vardåsen skole. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune Vardåsveien 115 4637 Kristiansand SKOLEETATEN Vardåsen skole PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ PÅ VARDÅSEN SKOLE. OPPLÆRINGSLOVEN 9A Elevenes Arbeidsmiljølov. Den enkelte elev har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

SKJEMA: Godkjenning og tilsyn skoler

SKJEMA: Godkjenning og tilsyn skoler Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn i skoler etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som hjelpemiddel ved søknad til kommunen om godkjenning av skoler etter Forskrift om miljørettet

Detaljer

Bell skole. Handlingsplan: Elevenes skolemiljø (Kapittel 9a i opplæringsloven) Skolens psykososiale miljø Skolens fysiske miljø

Bell skole. Handlingsplan: Elevenes skolemiljø (Kapittel 9a i opplæringsloven) Skolens psykososiale miljø Skolens fysiske miljø Bell skole Handlingsplan: Elevenes skolemiljø (Kapittel 9a i opplæringsloven) Skolens psykososiale miljø Skolens fysiske miljø 1 INNHOLD 1. Innledning:... 3 2. Skolens visjon:... 3 3. Mål:... 3 3.1. Hovedmål....

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Hva er formålet med skolemiljøutvalget? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene Skolemiljøutvalg Veileder til medlemmene Innhold 1 INNLEDNING 1.1 Hva er et skolemiljøutvalg?... s 4 1.2 Hvorfor delta i skolemiljøutvalget? Hvordan kan DU bidra til at skolehverdagen blir bedre?... s

Detaljer

1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN:

1. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN: Side 1 av 6 Fylles ut av skolen eller barnehagen ved virksomhetsleder (rektor eller styrer) Sendes godkjenningsmyndigheten før oppstart. Søknaden skal dokumentere at krav i forskriften overholdes. Forskriftens

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene Skolemiljøutvalg Veileder til medlemmene Innhold 1 Innledning 1.1 Hva er et skolemiljøutvalg?... s 4 1.2 Hvorfor delta i skolemiljøutvalget? Hvordan kan DU bidra til at skolehverdagen blir bedre?... s

Detaljer

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Elevens rett til et godt psykososialt miljø følger av opplæringsloven 9a-1, som lyder:

Detaljer