RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE"

Transkript

1 RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

2 1

3 INNHOLD Forord 3 Generelle krav etter Opplæringsloven 9a 4 Felles retningslinjer for bruker- og trivselsundersøkelser 5 Fokusområder 5 Elevundersøkelsen 5 Mal for gjennomføring av Elevundersøkelsen 6 Foreldreundersøkelsen 7 Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd 7 Elevsamtaler/ Kontaktmøter/ Foreldrekonferanser/ Utviklingssamtaler 7 Rutiner for saksbehandling - vedtak og klagesaker 9 Informasjonsplikt og uttalerett 9 Plikten til å behandle henstillinger og retten til å klage 9 Formkrav for enkeltvedtak ihht. Forvaltningsloven 10 Prosedyre 10 Informasjon til alle ansatte 11 Informasjon til foreldrene 12 Elevenes medvirkning i skolemiljøarbeidet 13 Saksbehandlingsprosedyrer 9a-2 14 Saksbehandlingsprosedyrer 9a-3, 2. ledd 15 Saksbehandlingsprosedyrer 9a-3, 3. ledd 16 Henvendelsesskjema 9a-2 17 Henvendelsesskjema 9a-3 18 Enkeltvedtak etter opplæringslovens 9a-2 19 Enkeltvedtak etter opplæringslovens 9a

4 FORORD I henhold til opplæringsloven har Ørland kommune vedtatt et eget kvalitetsvurderingssystem. Dette dokumentet inngår som en del av kvalitetsvurderingssystemet. Systemet omfatter følgende emner: Tilpasset opplæring og spesialundervisning, jf. Opplæringsloven 1-2 og kap. 5 Elevenes skolemiljø, jf. Opplæringsloven kap. 9a Skolebasert og skoleeierbasert vurdering, jf. Opplæringsloven 2-1, 2-2 og 2-3 Andre lover og forskrifter I tillegg beskriver systemet rutiner for overordna styring: Årsmelding Utviklingssamtale Systemvurdering Politisk behandling Styringsdialog Virksomhetsplan 3

5 GENERELLE KRAV ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 9a Hovedansvarlig: og enhetsleder grunnskole Frist: Kontinuerlig Opplæringslovens 9a-1 Generelle krav: "Alle elever i grunnskolen og i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring". Dette lovkapitlet ansvarliggjør både skoleeier, skoleleder og den enkelte ansatte. Kapittel 9A forventes å være kjent for alle ansatte, elever og deres foresatte, både med hensyn til innhold, rettigheter og klageadgang. I tillegg pålegger forskrift til Opplæringsloven 2-3 skoleeier å gjennomføre og følge opp nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet. Her vises til kommunale retningslinjer for oppfølging av brukerundersøkelser, i tillegg til det som står på denne side. Huskeliste vedrørende innhold: Fysisk miljø planlegging, tilrettelegging og oppfølging. Psykososialt miljø aktivt og systematisk arbeid, planlegging, tilrettelegging og oppfølging. Skolen skal drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Elevdeltakelse i skolemiljøarbeid i planlegging og gjennomføring. Skolemiljøutvalg. Informasjonsplikt og uttalerett i hendelser, planer og vedtak som er av vesentlig betydning for skolemiljøet. Krav til enkeltvedtak i klagesaker med informasjon om klageadgang. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder til kap. 9 a: Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av overordnet karakter. De gir ikke detaljerte krav til de enkelte miljøfaktorene. Det vil derfor være nødvendig å forholde seg til andre lover, forskrifter og veiledninger, i første rekke lov av 19. oktober 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veiledningen viser til ulike andre veiledninger og andre kilder til kunnskap om skolemiljø og skolemiljøarbeid. Som utfyllende kommentarer sendte utdanningsminister Djupedal ut presiseringer rundt elevenes skolemiljø datert Personvern i skolen: Datatilsynet har gitt retningslinjer for utlevering av opplysninger. 4

6 BRUKER- OG TRIVSELSUNDERSØKELSER VED SKOLENE I ØRLAND - FELLES RETNINGSLINJER Retningslinjene tar utgangspunkt i: Gjeldende lovverk og forskrifter Skolenes eksisterende handlingsplaner mot mobbing og antisosial atferd Skolenes eventuelle eksisterende trivselsundersøkelser Sentrale brukerundersøkelser Tilbakemeldinger fra brukere og utvalg Aktuell forskning og litteratur Retningslinjene er forankret i opplæringsloven: Kapittel 9a Elevenes skolemiljø Skoleeiers ansvar Forskrift til opplæringsloven 2-3 Nasjonale undersøkelser om læringsmiljøet, samt 3-2 Kontakt med heimen Fokusområder Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet (Trivselsundersøkelse) Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet Skolenes handlingsplaner for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og antisosial atferd Elevsamtaler/Kontaktmøter/Foreldrekonferanser/Utviklingssamtaler Elevundersøkelsen fra utdanningsdirektoratet (Trivselsundersøkelse) Elevundersøkelsen skal gjennomføres obligatorisk som skolenes trivselsundersøkelse for alle elever hvert år fra trinn. Når det gjelder trinn gjennomføres ikke denne undersøkelsen. Her brukes utviklingssamtaler for å kartlegge elevens trivsel. 5

7 Mal for gjennomføring av Elevundersøkelsen: Elevene registreres Forarbeid før undersøkelsen gjennomføres Aktivitet Hva? Ansvarlig Gjøres på: dersokelser Gjennomgang av undersøkelsen i personalet ved skolen Informasjon ut til elever og foresatte Informasjonsbrev utarbeidet av utdanningsdirektoratet sendes ut, samt info om hvordan skolen håndterer resultatene Gjennomgang av undersøkelsen med elevråd Informasjon, samt gi elevrådsrepresentantene i oppgave å ansvarliggjøre medelever mht. gjennomføring av undersøkelsen /veileder for elevråd Gjennomgang av undersøkelsen med elevene Klargjøre hva som skal gjøres. Forklare ukjente ord og utrykk og hensikten med undersøkelsen Forklare hva resultatene brukes til etter undersøkelsen. Være tydelige på at det er viktig at elevene er seriøse når de besvarer undersøkelsen Kontaktlærere Gjennomføring av undersøkelsen før 1. mai Etterarbeid når undersøkelsen er gjennomført Gjennomføres på skolen og digitalt Hente ut data og gjennomgå resultatene på skolenivå Undersøkelsen er frivillig og anonym Kontaktlærere sammen med kontaktlærere Hente ut data og gjennomgå resultatene på overordnet nivå Viser til kvalitetsvurderingssystemet Enhetsleder Gjennomgå resultatene i personalet Diskusjon rundt hva som kan være årsaker til resultatene og hvilke tiltak som evt. vil være nødvendig Gjennomgå resultatene sammen med elevråd Gjennomgå resultatene sammen med elevene Diskusjon rundt hva som kan være årsaker til resultatene og hvilke tiltak som evt. vil være nødvendig Diskusjon rundt hva som kan være årsaker til resultatene og hvilke tiltak som evt. vil være nødvendig /Veileder for elevråd Kontaktlærere 6

8 Gjennomgå resultatene sammen med FAU/SU/SMU Diskusjon rundt hva som kan være årsaker til resultatene og hvilke tiltak som evt. vil være nødvendig Det vurderes hvordan det er hensiktsmessig å gjøre dette Oppfølging av etterarbeid Resultatene gjennomgås med foreldregruppene på aktuelle trinn Tiltaksplan utarbeides Diskusjon rundt hva som kan være årsaker til resultatene og hvilke tiltak som evt. vil være nødvendig Med utgangspunkt i drøftingene i de ulike fora: Fastsette mål Fastsette tiltak Tidsangivelser for tiltak Klargjøring av ansvar for tiltak /kontaktlær ere i samarbeid med lederteam Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres annet hvert år ved alle skolene, og for alle foreldre. Undersøkelsen skal være gjennomført innen 15. november. Resultatene av undersøkelsen skal gjennomgås og drøftes i følgende fora: Ledergruppen ved hver skole Personalgruppen ved hver skole FAU/SU/SMU ved hver skole kollegiet Tema i utviklingssamtale mellom rektor og enhetsleder, som grunnlag for skolens virksomhetsplan Resultatet av undersøkelsen skal gjennomgås og drøftes i de nevnte fora etter samme mal som for Elevundersøkelsen (se pkt 1), og være med på å danne grunnlag for tiltaksplanen. Handlingsplan for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og antisosial atferd Alle skolene i Ørland skal ha en slik plan, gjerne lagt opp i samråd med egne program for slikt arbeid (f.eks. Olweus' program). Planene skal på en tydelig måte vise hvordan skolen arbeider for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Eksempel på prosedyrer for hvordan avdekkede saker skal behandles i tråd med lovverket er beskrevet s I tilknytning til handlingsplanen gjennomføres en årlig spørreundersøkelse blant elevene. Resultatet av undersøkelsen skal gjennomgås og drøftes etter samme mal som for elevundersøkelsen (se pkt 1), og være med på å danne grunnlag for tiltaksplanen. 7

9 Elevsamtaler/Kontaktmøter/Foreldrekonferanser/Utviklingssamtaler Retningslinjer for trinn: Det gjennomføres strukturerte utviklingssamtaler/foreldrekonferanser minimum en gang pr. semester. Det er opp til den enkelte skole å utarbeide maler for skriftliggjøring i forbindelse med disse samtalene. Det er viktig å legge til rette for en samtale som oppleves meningsfylt mht. å kartlegge elevenes trivsel. Følgende krav gjelder for tiltaket: Det sendes informasjon til heimen i forkant av møtet, slik at elev og foresatte kan forberede seg til møtet Trivsel skal være et av fokusområdene i møtet I møtet lages det en skriftlig avtale som synliggjør hva man er blitt enige om. Denne arkiveres til neste samtale, for deretter å makuleres. Foreldre/foresatte skal ha en kopi trinn: Det er viktig at skolene tar tak i elevenes trivsel i både elevsamtaler og kontaktmøter på alle trinn. Punkt 1-3 for trinn anbefales også fulgt på øvrige trinn. Retningslinjene evalueres årlig i mai av rektorer, enhetsleder og Ørland kommunale foreldreutvalg. 8

10 RUTINER FOR SAKSBEHANDLING - VEDTAK OG KLAGESAKER Den enkelte skole skal følge utarbeidet prosedyre i henhold til opplæringslovens 9a. Under pkt 1-3 nedenfor er nevnt forhold som må ivaretas i disse rutinene. Under punkt 4 er tatt inn forslag til prosedyre, og skjema som kan benyttes i saksbehandlingen. INFORMASJONSPLIKT OG UTTALERETT Skolen pålegges å holde samarbeidsutvalg, skolens miljøutvalg, elevråd og foreldreråd løpende underrettet om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet: Problemer i miljøet som voldsepisoder og dårlige psykososiale forhold. Dårlige fysiske forhold, eks. problemer med temperaturreguleringer og ventilasjon Skolens opplegg for systematisk arbeid for skolemiljøet De samme organene har full innsynsrett i dokumentasjon om skolens systematiske arbeid for skolemiljøet PLIKTEN TIL Å BEHANDLE HENSTILLINGER OG RETTEN TIL Å KLAGE ( 9a-2 og 9a-3) Henstillinger rettes til skolens ledelse. Henstillinger kan være både muntlige og skriftlige Henstillingen bør være konkret. Skolen må være behjelpelig med å utforme henstillingen dersom det trengs. Henstillingen må skriftliggjøres og journalføres. Henstillingen vurderes, og det tas stilling til om det skal iverksettes tiltak. Det avklares om en skal be om ekstern hjelp til å gjøre vurderingene. Henstillingen skal etter loven behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Saken opplyses best mulig. Vedtak skal skriftliggjøres og begrunnes (i hovedsak; unntak er presisert i forvaltningsloven 23 og 24) Det skal gis skriftlig svar til de som har kommet med henstillingen. Dette gjelder også når det fattes vedtak om at det ikke skal iverksettes tiltak. Hvis saksbehandlingen tar tid skal det sendes foreløpig svar innen to uker. Når det ikke settes i verk tiltak er dette også å regne som et enkeltvedtak som kan klages inn for fylkesmannen. Foreldrene kan også klage dersom de mener at tiltakene ikke er tilstrekkelige, eller hvis det går for lang tid uten at det blir tatt stilling til henstillingen Foreldrene kan klage på tiltakene. Klagefrist er 3 uker (lengre frist i enkelte tilfeller). Skolen kan bistå med utforming av klage. Skolen må ta stilling til saken en gang til før klagen sendes Fylkesmannen. 9

11 FORMKRAV FOR ENKELTVEDTAK IHHT. FORVALTNINGSLOVEN Forhåndsvarsel 16 Utredningsplikt 17, første ledd Informasjonsplikt 17, andre ledd Partsinnsyn 18, jf 19 evt. egen forskrift Skriftlighet 23 Begrunnelse 24 Innhold i begrunnelse 25 Melding om vedtak og klageordning 27 Klageadgang 28, og evt. andre særlover Omgjøring av vedtak uten klage 35 Vurdering av utsatt virkningstidspunkt 42 PROSEDYRER - OPPLÆRINGSLOVEN 9a SKJEMA TIL SAKSBEHANDLINGEN 10

12 ELEVENES SKOLEMILJØ Prosedyre i henhold til opplæringslovens 9a Mål: 1) Sikre informasjon til alle ansatte 2) Sikre informasjon til foreldrene 3) Sikre elevmedvirkning 4) Sikre riktig saksbehandling 1. Informasjon til alle ansatte Tiltak Tidspunkt Ansvar Utført Avvik Oppfølging av evt. avvik 1. Opplæringsloven 9a skal være tema i fellesmøte hver høst. Før 30. september 2. Skolens plan mot mobbing og antisosial atferd skal gjennomgås på teammøte hver høst. 3. Prosedyrer for saksbehandling skal tas med som vedlegg tilt skolenes plan mot mobbing og antisosial atferd. 4. Renholdstjeneste og vaktmester informeres om opplæringsloven 9a og handlingsplikten i felles møte. Sjekkes innen 30. september hvert år Kontinuerlig Sjekkes innen 30. september hvert år Før 30.september Teamleder

13 2. Informasjon til foreldrene Tiltak Tidspunkt Ansvar Utført Avvik Oppfølging av evt. avvik 1. Informasjon om opplæringsloven 9a og elevenes og foreldrenes rettigheter i forhold til denne skal være tema i foreldremøte hver høst. Før 15.oktober Delegeres til kontaktlærere 2. Informasjonsbrosjyre om Elevenes skolemiljø og kapittel 9a i opplæringsloven (utgitt av utdanningsdirektoratet) skal sendes heim Brosjyren ligger også på Fronter. 3. Opplæringslovens.9a og skolens prosedyrer i henh. til denne skal være tema i møte med FAU og SMU hvert år. Før 30. september Før 31. oktober Delegeres til kontaktlærere 12

14 3. Elevenes medvirkning i skolemiljøarbeidet Tiltak Tidspunkt Ansvar Utført Avvik Oppfølging av evt. avvik 1. Elevrådet skal informeres om opplæringsloven 9a hvert år. Før 30. september Delegeres kontaktlærer 2. Elevrådets leder og nestleder skal representere elevene i saker som har med skolemiljøet å gjøre, og skal delta i planlegging og gjennomføring av HMSarbeidet ved skolen i saker som gjelder skolemiljøet for elevene. Kontinuerlig elevråd 3. Saker som gjelder elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø skal settes på elevrådets møteplan Møteplan utarbeidet innen (høsthalvår) og (vårhalvår) Kontaktlærer for elevrådet 13

15 4. Saksbehandlingsprosedyrer A. 9a-2 Prosedyre Aktivitet Ansvar Lov/forskrift 1. Saksgang I henhold til forvaltningsloven skal følgende spesielt ivaretas: Forvaltningsloven 11: Veiledningsplikt 11a: Saksbehandlingstid, foreløpig svar 12: Advokat eller annen fullmektig 13: Taushetsplikt med begrensninger i 13a og 13b : Om vedtaket 28 35: Om klage og omgjøring 2. Journal Alle saker journalføres i saksbehandlingsprogrammet under K- kode 44 A Registrering Bruke utarbeidet skjema ved registrering av henstilling ang. 9a-2 og 3 4. Behandling Fatte enkeltvedtak. I vedtaket til part skal det følge med en egen orientering som opplyser om at vedtaket er gjort i henhold til forvaltningsloven, frist for evt. klage og hvem som er klageinstans. En avvisning av klage med grunnlag i at fristen ikke er overholdt kan også påklages, og part skal informeres om dette. Henvendelser som krever skriftlig tilbakemelding skal besvares innen 14 dager. 5. Videresending Saker som ikke ligger innenfor skolens budsjettansvar eller råderett videresendes leder for drift med kopi til kommunens enhetsleder for grunnskole. Arkivloven Forvaltning Kommunens serviceerklæring Opplæringsloven 9a-2, merknad til Ot.prp. nr 72 14

16 B. 9a-3, andre ledd Prosedyre Aktivitet Ansvar Lov/forskrift 1. Ansattes ansvar Undersøke saken, varsle skoleledelsen og hvis nødvendig og Alle ansatte Opplæringsloven 9a-3, 2. ledd mulig selv gripe direkte inn. 1. Saksgang I henhold til forvaltningsloven skal følgende spesielt ivaretas: 11: Veiledningsplikt 11a: Saksbehandlingstid, foreløpig svar 12: Advokat eller annen fullmektig 13: Taushetsplikt med begrensninger i 13a og 13b : Om vedtaket 28 35: Om klage og omgjøring 2. Journal Alle saker journalføres i saksbehandlingsprogrammet under K- kode 44 A Registrering Bruke utarbeidet skjema ved registrering av henstilling ang. 9a-2 og 3 4. Behandling Fatte enkeltvedtak. I vedtaket til part skal det følge med en egen orientering som opplyser om at vedtaket er gjort i henhold til forvaltningsloven, frist for evt. klage og hvem som er klageinstans. En avvisning av klage med grunnlag i at fristen ikke er overholdt kan også påklages, og part skal informeres om dette. 15 Henvendelser som krever skriftlig tilbakemelding skal besvares innen 14 dager. 5. Videresending Saker som ikke ligger innenfor skolens budsjettansvar eller råderett videresendes enhetsleder i kommunen. Forvaltningsloven Arkivloven Forvaltning Kommunens serviceerklæring Opplæringsloven 9a-3, merknad til Ot.prp. nr 72

17 C. 9a-3, tredje ledd Prosedyre Aktivitet Ansvar Lov/forskrift 2. Saksgang I henhold til forvaltningsloven skal følgende spesielt ivaretas: Forvaltningsloven 11: Veiledningsplikt 11a: Saksbehandlingstid, foreløpig svar 12: Advokat eller annen fullmektig 13: Taushetsplikt med begrensninger i 13a og 13b : Om vedtaket 28 35: Om klage og omgjøring 3. Journal Alle saker journalføres i saksbehandlingsprogrammet under K- kode 44 A Registrering Bruke utarbeidet skjema ved registrering av henstilling ang. 9a-2 og 3 5. Behandling Ved tilbakemelding til part skal det følge med en egen orientering som opplyser om at vedtaket er gjort i henhold til forvaltningsloven, frist for evt. klage og hvem som er klageinstans. En avvisning av klage med grunnlag i at fristen ikke er overholdt kan også påklages, og part skal informeres om dette. Henvendelser som krever skriftlig tilbakemelding skal besvares innen 14 dager. 6. Videresending Saker som ikke ligger innenfor skolens budsjettansvar eller råderett videresendes enhetsleder i kommunen. Arkivloven Forvaltning Kommunens serviceerklæring Opplæringsloven 9a-3, merknad til Ot.prp. nr 72 16

18 Skole: Registrering av henstilling angående opplæringslovens 9a-2 Henvendelsen gjelder: Opplæringslova 9a-2: Elev, forelder eller et av rådene eller utvalgene ved skolen ber om tiltak som angår det fysiske skolemiljøet. Registrering av henvendelse: Dato: Henstilling fra: Mottatt av: Saken gjelder: Ber om følgende tiltak: Sted/Dato Underskrift mottaker av henstillingen Sted/Dato Underskrift rektor

19 Skole: Registrering av henstilling angående opplæringslovens 9a-3 Henvendelsen gjelder: Opplæringslova 9a-3, 2.ledd: Ansatt melder om kjennskap til eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Opplæringslova 9a-3, 3.ledd: Elev eller forelder ber om tiltak som angår det psykososiale skolemiljøet. Registrering av henvendelse: Dato: Henstilling fra: Mottatt av: Saken gjelder: Ber om følgende tiltak: Sted/Dato Underskrift mottaker av henstillingen Sted/Dato Underskrift rektor 18

20 Til: Enkeltvedtak etter opplæringslovens 9a-2 Bakgrunn for enkeltvedtaket: Vedtak: har med bakgrunn i registrering av henvendelse og oppfølgende undersøkelser tatt stilling til følgende: Elevens rett til et godt skolemiljø er oppfylt. Elevens rett til et godt skolemiljø er ikke oppfylt. Hjemmel: 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Begrunnelse for vedtaket: Tiltak: Klagerett: Etter forvaltningslovens 28 har du/dere rett til å klage på vedtaket innen 3 uker etter at du/dere har mottatt dette brevet. Klageinstans er Fylkesmannen i Sør Trøndelag. En eventuell klage sendes skolen. Sted/Dato Underskrift rektor 19

21 Til: Enkeltvedtak etter opplæringslovens 9a-3 Enkeltvedtaket gjelder: Opplæringslova 9a-3, 2.ledd. Opplæringslova 9a-3, 3.ledd. Bakgrunn for enkeltvedtaket: Vedtak: har med bakgrunn i registrering av henvendelse og oppfølgende undersøkelser tatt stilling til følgende: Elevens rett til et godt skolemiljø er oppfylt Elevens rett til et godt skolemiljø er ikke oppfylt Hjemmel: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Begrunnelse for vedtaket: Tiltak: Klagerett: Etter forvaltningslovens 28 har du/dere rett til å klage på vedtaket innen 3 uker etter at du/dere har mottatt dette brevet. Klageinstans er Fylkesmannen i Sør Trøndelag. En eventuell klage sendes skolen. Sted/Dato Underskrift rektor 20

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Fagområde Elevtjenester; HMS Dokumenttittel Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Målgruppe Thor Heyerdahl vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Anna Beskow, 3. februar 2016 Dagens temaer Hva er tilsyn? Tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a RefLex 1 Tilsyn Mål: Bidra til å sikre at alle barn og unge

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet.

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet. Opplæringsloven 9a Skjema for henstilling/klage Dette skjemaet er til bruk dersom elever eller foreldre/foresatte som ber om tiltak etter Opplæringslova 9a, ønsker å gå videre med saken etter å ha vært

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Gressvik ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole Opplæringslovens 9 a Elevene sitt skolemiljø. Elevenes arbeidsmiljølov. Gressvik ungdomsskole 1 9a 1 Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Elevens rett til et godt psykososialt miljø følger av opplæringsloven 9a-1, som lyder:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9a-1- inneholder den overordnede normen Øvrige bestemmelser i kapitlet må forstås i lys av denne

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Alle saker skal journalføres i Ephorte på arkivkode. Bruke vedlagte utarbeidet skjema og marker for riktig. (Vedlegg)

Alle saker skal journalføres i Ephorte på arkivkode. Bruke vedlagte utarbeidet skjema og marker for riktig. (Vedlegg) 9A Prosedyre for behandling av saker i henhold til 9A-2 Grunnskolen i Oppdal Ansvar for oppfølging: Fagansvarlig oppvekst og rektorene Mål: Sikre trygg saksbehandling i henhold til kravene i 9A-2 i og

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Veileder til. Opplæringslovens 9a og rundskriv: Udir Elevenes skolemiljø

Veileder til. Opplæringslovens 9a og rundskriv: Udir Elevenes skolemiljø Veileder til Opplæringslovens 9a og rundskriv: Udir-2-2010 Elevenes skolemiljø Opplæringsloven 9a: http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html Udir-2-2010: http://www.udir.no/rundskriv/rundskriv-2010/udir-2-2010---retten-til-etgodt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan for godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø. Handlingsplan for godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a Dette heftet er laget for å gi en oversikt over hvordan skolene i Kongsberg kommune tilrettelegger for å etterkomme bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt?

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Kapittel 9a i opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a 1 er de generelle kravene i loven

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen Opplæringsloven kapittel 9a - Kjersti Botnan Larsen Barnekonvensjonen Barns grunnleggende menneskerettigheter. Artikkel 28 og 29 retten til utdanning og utdanningens formål 4 prinsipper: Artikkel 2 retten

Detaljer

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Notodden kommune Alle barne- og ungdomsskolene 04.03-21.05.2014 1

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Sauherad kommune Sauherad barne- og ungdomsskole 30.01-08.04.2014

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

Rutine for handlingsplikten jf. opplæringsloven 9a- 3, andre ledd

Rutine for handlingsplikten jf. opplæringsloven 9a- 3, andre ledd Rutine for handlingsplikten jf. opplæringsloven 9a- 3, andre ledd Elevens rett til et godt psykososialt miljø følger av opplæringsloven 9a-1, som lyder: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

RETNINGSLINJER FOR KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE RETNINGSLINJER FOR KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE Opplæringsloven kapittel 9a Skolens ansvar for et godt skolemiljø INNHOLD Retningslinjer del 1: Skolens handlingsplikt og foreldres rett til å kreve

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

31. mai 2011 FORELDREMØTE FOR NYE 1. KLASSINGER

31. mai 2011 FORELDREMØTE FOR NYE 1. KLASSINGER 31. mai 2011 FORELDREMØTE FOR NYE 1. KLASSINGER Dagens agenda Innledning informasjon om skolen og satsingsområder Informasjon om 1. klasse Informasjon fra SFO Informasjon om hjertelesing og lese- og skriveopplæringen

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Bodø kommune Saltvern skole 25. september 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med tilsynet... 3 2. Gjennomføring av

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

Elevenes skolemiljø Eberg skole

Elevenes skolemiljø Eberg skole Elevenes skolemiljø Eberg skole Prosedyrer/ rutiner I Skolens visjon II 9A i Opplæringslova III Ordensreglement IV Hvordan spre informasjon om 9A Registrering av avvik fra 9A Vurdering og oppfølging av

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ALVØEN SKOLE Opplæringsloven kapittel 9a Skolens ansvar for et trygt og godt skolemiljø

RETNINGSLINJER FOR ALVØEN SKOLE Opplæringsloven kapittel 9a Skolens ansvar for et trygt og godt skolemiljø RETNINGSLINJER FOR ALVØEN SKOLE Opplæringsloven kapittel 9a Skolens ansvar for et trygt og godt skolemiljø INNHOLD Del 1: Skolens dokumentasjons- og aktivitetsplikt s. 3 Del 2: Systematisk skolemiljøarbeid.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Trinnets voksne Birgitt Jensen Chris Tommy Johansen Kamilla Pedersen Bera Skorpen Liv Bentzen Bente Ebbesen Innhold Skolens visjon. Elevenes arbeidsmiljø 9A Organisering

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik kommune

18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik kommune 18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik kommune Denne planen omhandler målsetninger og rutiner for et godt psykososialt miljø ved skolene. Planen består av to deler: Del 1: er den

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ Arbeid for å sikre godt læøringsmiljø Hårstad skole skal hvert år gjennomføre et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø fritt for mobbing og trakassering:

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

NOU: 2015:2 Å høre til

NOU: 2015:2 Å høre til NOU: 2015:2 Å høre til Juridiske rammer og problemstillinger. Opplæringsloven kapittel 9a-1. «Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

Saksopplysninger Skolemiljøutvalget består dette skoleåret av følgende personer:

Saksopplysninger Skolemiljøutvalget består dette skoleåret av følgende personer: REFERAT FRA MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET Møtedato: Mandag 14.12.15 Kl.: 18.30-19.15 Sted: Personalrommet, Sand sentralskole Til stede: Gunvor Trøftmoen (vara leder elevråd) Tuva Fløiten (nestleder elevråd)

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Forvaltningsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker».

Forvaltningsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker». Opplæringsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringsloven: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringsloven kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Avdekking...

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring

Plan for trygt og godt skolemiljø Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring Side 1 av 10 Plan for trygt og godt skolemiljø Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring 1 Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Elevenes skolemiljø side 3 1.1. Opplæringsloven kapittel 9A 1.2. Forventninger

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø

Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø Kongsvinger kommune OPPVEKST Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø Opplæringsloven, kapittel 9a PR. 08.03.13 Innhold 1. Bakgrunn Side 3 1.1 Hjemmel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafene 3 1.3 Formål

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS. Rennesøy kommune Mosterøy skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS. Rennesøy kommune Mosterøy skole TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Rennesøy kommune Mosterøy skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

FORSKIFT OM ORDENDSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I HOLTÅLEN KOMMUNE

FORSKIFT OM ORDENDSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I HOLTÅLEN KOMMUNE FORSKIFT OM ORDENDSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold I Innledning 1 Hjemmel 2 Formål side 3 3 3 3 3 Virkeområde II - Regler

Detaljer

Rutiner for håndtering av meldinger knyttet til elevenes arbeidsmiljø, oppl. 9a:

Rutiner for håndtering av meldinger knyttet til elevenes arbeidsmiljø, oppl. 9a: Rutiner for håndtering av meldinger knyttet til elevenes arbeidsmiljø, oppl. 9a: Opplæringslovens 9a-1 regulerer elevenes rett til et godt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Christi Krybbe skoler 1 1. Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Skoleåret 2016-17 Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Innhold Formål og innledning...3 Kapittel 1 Avdekking...5 Sjekkliste for avdekking av krenkelser...6 Kapittel 2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø 2014-2015 (Behandlet i SU/MU 02.12.2014) Sentrum skole Innhold 1. Innledning 2 2. Mål for arbeidet.. 2 3. Definisjoner. 2 4. Forebyggende

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø Åmli og Dølemo skule og SFO

Plan for trygt og godt skolemiljø Åmli og Dølemo skule og SFO Plan for trygt og godt skolemiljø Åmli og Dølemo skule og SFO Innholdsfortegnelse: 1. Elevenes skolemiljø side 3 1.1. Opplæringsloven kapittel 9A 1.2. Forventninger til o skolen o foresatte o elever 2.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Innhold: 1. Formål. side 2 2. Definisjoner. side 3 3. Holdningsskapende og forebyggende arbeid.. side 4 4. Avdekking. side 5 5. Håndtering..

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Vi bryr oss læring for livet Andre samarbeidspartnere Presentasjon av personalet Helsesøster: Hildegunn Kvåle Politiet i Åsane: Bjørn Harald Aarre- Nilsen PPT: Sissel Garnes

Detaljer

Retten til et godt skolemiljø. Johan Sverre Rivertz fmhojsr@fylkesmannen.no

Retten til et godt skolemiljø. Johan Sverre Rivertz fmhojsr@fylkesmannen.no Retten til et godt skolemiljø Johan Sverre Rivertz fmhojsr@fylkesmannen.no Mål og mening Nærmere om kravene i opplæringsloven kap 9a - Forholdet mellom opplæringsloven og skolemiljøforskriften (forskrift

Detaljer