Progresjonsplan For Norlandia Nilsemarka barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Progresjonsplan For Norlandia Nilsemarka barnehage"

Transkript

1 Progresjonsplan 2023 For Norlandia Nilsemarka barnehage

2 Innhold Om Progresjonsplanen... 3 Barnehagens formål og innhold... 3 Omsorg og lek... 3 Danning, læring og Barns medvirkning... 3 Barnehagens eget satsingsområde... 7 Kommunikasjon, språk og tekst... 8 Kropp, bevegelse, mat og helse... 9 Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknologi Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Barnehagens digitale praksis (Utdanningsdirektoratet -UDIR)

3 Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Arbeidet med planen skal ivareta barns medvirkning og tilpasses barnets interesse og modenhet samt øvrige forutsetninger. Vi skal ivareta våre verdier, satsingsområder, samt støtteverktøy som CLASS og barnehagens lokale valgte verktøy. Om Progresjonsplanen Progresjonsplanen skal være en dynamisk plan som støtter evaluering underveis. Vi oppfordrer derfor til presise tiltak hentet fra årsplanen for å sikre at en enkelt kan evaluere tiltakene. For de barnehagene som har startet implementeringen av CLASS vil vi oppfordre til at CLASS dimensjonene blir ivaretatt under «slik jobber vi». Barnehagen velger to til tre beskrivelser av hvordan vi tilrettelegger for progresjon i utviklingen. Vi bruker i stedet for barns alder mellom beskrivelsene for å vise at det er naturlig med en dynamisk prosess for å ivareta barnets helhetlige utvikling, medvirkning og modenhet i førskolealderen. Barnehagens formål og innhold Omsorg og lek Mål: Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Rammeplanen s. 19 Tiltak fra årsplan: Vi møter barna med åpenhet, varme og interesse, og viser omsorg for hvert enkelt barn. Fra første dag i barnehagen skal barnet møte trygge voksne. De voksne skal være i barnas høyde, være til stede både fysisk og psykisk slik at vi har mulighet til å se, lytte og oppfattebarnas signaler for så å kunne møte dem. Vi må hele tiden være trygge i vår rolle, møte barna med respekt og godhet i en fin balanse samtidig som vi setter tydelige grenser og rammer. Danning, læring og Barns medvirkning Mål: Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen Rammeplanen s. 27 og vurderingen av barnehagens virksomhet. Mål: Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig Rammeplanen s. 21 deltakelse i demokratiske fellesskap. Tiltak fra årsplan: Vi skal være tilstedeværende voksne, aktivt lyttende og prioritere tid til samtaler for å kunne fange barnas signaler og impulser. 3

4 Barna er med på å planlegge aktiviteter i hverdagen gjennom egne ønsker og observasjoner av de ansatte. Ved å være spontane og åpne rundt endringer rundt opprinnelig plan gir vi barna rom for medvirkning i hverdagsrutiner og planer. Personalet i barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. Ved å møte barna med empati, raushet og kjærlighet ønsker vi at alle barn skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. DANNING OG BARNS MEDVIRKNING Hovedmålsetting FNs Barnekonvensjon artikkel 3 og 12 sier (enkelt gjengitt): - Barnets beste må tas i betraktning i alle avgjørelser som gjelder barn - Alle barn har rett til å si sin mening og få den respektert Dette er også vår målsetting. Vi tar barn på alvor; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt. Gjennom samtaler og refleksjon får vi mye god kunnskap sett fra barns perspektiv. Medvirkning har stor betydning for hvordan barn lærer å ta ansvar for egne handlinger senere i livet. 1 2 år: Lanternen, Naustet & Skjæret Vi ansatte fordyper oss i barnas interesser og bruker det som utgangspunkt for prosjekter. På denne måten er barna med å medvirke i sin hverdag. Ved å gå i dybden av barnas interesser og samhandle med dem skaper vi læreglede og danning. Eks: Barna liker dinosaurer = vi setter i gang med dinosauruslek / Vi leser bøker om dinosaurer. Vi har hele tiden en bevisstgjørelse rundt begrepet danning. Vi ser på oss selv som en viktig faktor i barnets personlige formingsprosess og jobber hele tiden med å veilede barnet under denne prosessen. Dannelse eller danning er et begrep som beskriver formingen av menneskets personlighet, oppførsel og moral. 3-5 år: Rorbua, Fyrtårnet og Øya 4

5 Vi har barns medvirkning i fokus ved at barna blant annet får delta i å velge temaer vi skal fordype oss i slik at de kan bidra til å være med på å forme sin egen hverdag. Vi har barnesamtaler der barna får gi uttrykk for sine meninger og tanker. Vi skal veilede og støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i barnegruppen. Vi skal utfordre barnas tenkning, gi rom for ulike synspunkter og meninger. Dette gjør vi for at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige i fellesskapet og i den verden de er en del av Identitet - Vi lager familieplakater. - Samlingsstunder om følelser, vennskap og hvem er jeg? - Vi skal undre oss sammen med barna. Høflighet Vi øver oss på å si hei når vi kommer og «hadet» når vi går, «kan du sende meg?» «kan du hjelpe meg?», bruke navnene til hverandre for det er ingen som heter noen. Vi takker når vi får noe. «ja takk» og «nei takk». Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger gjennom dialog og fellesskap. For at gode danningsprosesser skal kunne foregå skal vi som voksne være gode samtalepartnere og veilede barna underveis i prosessen. Intervjusamtaler i desember/januar med alle 5-åringer som en del av opplegget i førskolegruppen. Spørsmålene dreier seg om hvordan barna trives i barnehagen, om de opplever å kunne medvirke i beslutninger, om de har noen gode venner og om de voksne lytter når barna snakker til dem. Resultatene blir presentert for foreldre, men også brukt som et verktøy for internt forbedringsarbeid. NULL MOBBING I BARNEHAGEN Hovedmålsetting I Norlandia og Kidsa barnehagene jobber vi aktivt med barnehagens psykososiale miljø. Vi har nulltoleranse for krenkelser, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og vi griper inn når det skjer. Vi jobber systematisk og kontinuerlig, sammen med foreldrene, for et trygt og godt barnehagemiljø. Barndommen skal være god og fylt med erfaringer om gode inkluderinger, og vår innsats går både mot barna som kan utføre krenkende adferd og de barna som blir utsatt for det. Alle som arbeider i barnehagen har plikt til å melde fra til daglig leder dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Se vår «Standard for et godt psykososialt miljø» for mer informasjon om hvordan vi jobber med dette. 1 2 år: Lanternen, Naustet & Skjæret - De ansatte jobber med det psykososiale miljøet blant annet ved å: - støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. - støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. 5

6 - sikre at barna har det trygt og godt i barnehagen. 3-5 år: Rorbua, Fyrtårnet og Øya Hvordan skal de ansatte jobbe med det psykososiale miljøet - Være aktive, tilstedeværende voksne. De ansatte har som mål å være gode rollemodeller for barna og hverandre. - Observasjoner av barn/caser på avdelingsmøter, plandager osv. - Møte barnet/foreldrene hvis de ikke har det bra - Aktivitetsplikt (se mobbelov) Vennskap og sosial kompetanse - Leser fortellinger om vennskap, relasjoner og følelser. - Lager vennskapstre - Samlingsstund; hva er en venn? Hvordan man er en god venn? - vennehelter - visuelt vise med eple hvordan ord sårer/setter preg. - Lekegrupper; deler i mindre grupper slik at alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 6

7 Barnehagens eget satsingsområde Mål: Alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage Et godt leke- og læringsmiljø utvikles i barnehager hvor samspillet mellom barn og ansatte er støttende med gode rutiner og fokusert på lek, språk og nysgjerrighet. Interaksjoner mellom barn og ansatte med høy kvalitet er dermed positivt for å fremme barnets opplevelse av trygghet, trivsel og progresjon. Slike omgivelser gir ikke seg selv, de må jobbes frem ved refleksjon i et profesjonsfelleskap og med metodikk. I Norlandia barnehagene benytter vi det valide observasjonsverktøyet CLASS (Classroom Assessment Scoring System). Verktøyet er utviklet av forskere og hensikten er å kartlegge samt bidra til å fremme samspillet mellom barn og ansatte. Ved bruk av CLASS vil avdelingens ansatte få en konkret tilbakemelding fra en sertifisert CLASS veileder på støtten barna får, og hvordan de ansatte legger til rette for medvirkning og dybde læring. Analysen kan danne grunnlag for pedagogisk dialog og refleksjoner knyttet til avdelingens arbeid med leke -og lærings miljøet. Metodikken er motiverende i den forstand at personalet også får kunnskap om hva de kan gjøre for å forbedre samspillskvaliteten. På bakgrunn av analysen skal de ansatte gå inn på vår e- lærings plattform og finne støtte slik at de kan øve og trene på å styrke kvaliteten på samspillet. Vi ønsker at barna i våre barnehager skal omgi seg med ansatte som gir god omsorgsstøtte, skaper god struktur samt støtter barnas nysgjerrighet ved å skape dybdeforståelse for alle hverdagens små og store undre. CLASS ivaretar implementering av rammeplanens kapitler og støtter oppunder ønsket om en ståstedsanalyse samt en ekstern vurdering. Årlig skal alle barnehagens avdelinger få en analyse av en ekstern kollega som er CLASS sertifisert og målet er da at avdelingen har høynet samspillskvaliteten. For å støtte oppunder målet om å skape høykvalitets barnehager vil alle daglige ledere samt en pedagogisk leder i hver av våre barnehager være sertifisert. 7

8 Barnehagens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, Rammeplanen s.47 språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. FAGOMRÅDE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna: - uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter - bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter - videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd - leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord - møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer - opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale - utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Sanger med og uten bevegelser. Høytlesning i gruppe eller en til en Ulike samtaler hvor barna får fortelle, undre seg og stille spørsmål Rim og regler Samlingsstund Vi «leker» med språket Rorbua & Fyrtårnet 3-4 år Vi synger sanger og leker oss med rim og regler. Vi benytter enhver anledning til samtaler med barna Vi spiller ulike spill med fokus på språk, samarbeid og samspill. Vi har høytlesning ifm. tema og etter barnas ønsker. Leser historier i samling som setter fokus på følelser og hvordan man kan være en god venn. Gjennom dette øver vi på blant annet å dele og å invitere andre inn i lek. Barna har aldersrelaterte grupper hvor det er fokus på språk og Øya 5 år / skolestartere Vi leser en fortsettelses-bok ut ifra barnas ønsker. (et kapittel om dagen) Bruker måltidet som arena for språk: kan du sende meg brød?, ja-takk, nei-takk, kan jeg få mer mat? Leser fortellinger om vennskap og har samlinger om sosial kompetanse, snakker om følelser og hvordan er man en god venn? Lekegrupper, mindre grupper I uke 38 skal barna lære om Brannvern sammen med brannbamsen Bjørnis. Ulike aktiviteter som samling, spill og besøk på brannstasjonen. 8

9 språkforståelse gjennom lek og eventyr. I uke 38 skal barna lære om brannvern med Brannbamsen Bjørnis gjennom spill, aktiviteter og samlinger. Vi skal lære om hvordan en brann kan oppstå, de ulike nødnumrene, ha brannøvelse Vi skal lære om hvordan en brann kan oppstå, de ulike nødnumrene, ha brannøvelse Markerer FN dagen, samling om barns rettigheter (barnekonvensjonen) Kropp, bevegelse, mat og helse Mål: Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet Rammeplanen s. 49 og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Mål: Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle Rammeplanen s. 49 og Mat med Smak matglede og sunne helsevaner. FAGOMRÅDE KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE «JUMP» OG «MAT MED SMAK» Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna: - opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt - blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold - videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper - opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer - blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser - setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Bevegelse og sanse opplevelser Rorbua & Fyrtårnet 3 4 år Vi går turer i variert terreng som gir ulike utfordringer og rom for mestring. Øya 5. år / skolestartere Snakker om hva som er sunt å spise, hvorfor vi bør spise variert, hva inneholder maten vi spiser og hvorfor er den viktig? 9

10 Hinderløype på fellesrommet. Samtaler om kroppen og tema i samlingsstunder. Barnehagen har et felles fokus på et godt, sunt og variert kosthold. Barna får varmmat 3 ganger i uken og en dag med brødmat der barna får smøre selv. Dette er en pedagogisk aktivitet der barna kan bruke sansene, smak og trene finmotorikk. Øver på organiserte leker og hinderløyper ute og inne, alderstilpasset. Vi har samtaler, samlinger og formingsaktiviteter om kroppen, dens oppbygning og mange spennende funksjoner. Vi sår ulike urter og grønnsaker, baker og lager noen måltider fra bunnen av. Vi snakker om maten vi spiser, -hva den inneholder, hvorfor maten vi spiser er viktig for kroppen Snakker om menneskekroppen og undrer oss sammen i samlingsstunder Snakker om matens opprinnelse, produksjon av matvarer Ser på skjelettet og indre organer Drar på lengre turer Tradisjonsleker og bevegelsesdanser/sanger Skiskole uke 3-7 Utvikle forståelse og respekt for egen kroppsbeherskelse Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger Kunst, kultur og kreativitet Mål: I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, Rammeplanen s. 50 fordypning og progresjon. FAGOMRÅDE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: - har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer - tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede - bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne - møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre - bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk - opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 10

11 Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Tar bilder høstutstillingen. Finner materialer i naturen og bruker det i forming Høstutstilling Formingsaktiviteter. La barna bli kjent nye materialer, sanselige og taktile opplevelser. Lage modeller, slik at barna kan ha noe å se etter for så å lage sitt eget uttrykk. Rorbua & Fyrtårnet 3 4 år Vi holder en Høstutstilling i sammenheng med at vi markerer FNdagen. Gjennom forberedelsene til FN dagen får barna lære om hvordan barn i andre deler av verden lever forskjeller og likheter Barna lager egen kunst som selges til foreldrene på høstutstillingen. Barna får gjennom hele året delta i ulike formingsaktiviteter, der de får oppleve å jobbe med ulike materialer og verktøy. Vi finner naturmaterialer på tur som vi tar med og bruker i forming Vi markerer samisknasjonaldag 6 februar / samisk uke, der vi leser om samisk kultur og har formingsaktiviteter knyttet opp mot dette Øya 5 år / skolestartere Finner materialer i naturen og bruker det i forming. Formingsaktiviteter gjennom hele året i sammenheng med høytider/markeringer eller bare spontant. FN dagen Høstutstilling og høstsuppe. Barna lager egne kunstverk til utstillingen av ulikt materiale. Få kjennskap om hvorfor vi markere FN dagen Snakke om barna i Sør-Afrika som vi sender penger til. Samisk uke/markering av samenes nasjonaldag 6.februar. Få kjennskap til samisk kultur og tradisjoner, Norges urbefolkning. Natur, miljø og teknologi Mål: Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av Rammeplanen s. 52 naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. FAGOMRÅDE NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna: - opplever og utforsker naturen og naturens mangfold - får gode opplevelser med friluftsliv året rundt - opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover - får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen 11

12 - får kunnskap om dyr og dyreliv - lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi - får kjennskap til menneskets livssyklus. Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Så planter Vanne og følge med på det vi har plantet. Vi går turer i skogen. Barna øver på påkledning i forhold til årstiden og været. Rorbua & Fyrtårnet 3 4 år Vi observerer endringene i naturen gjennom årstidene og dokumenterer Vi sår ulike urter og grønnsaker. Går turer i skogen og i nærområdet. Har samlinger om ulike årstider Gjennom ukens dyr skal barna få lære mer om dyrene og som bor i skogen vår Vi har med insekts glass og forstørrelsesglass i tursekken Lære om å ta vare på naturen vår blant annet ved å plukke søppel i nærområdet Øya 5 år / skolestartere Snakker om de ulike årstidene og hva som skjer til forskjellige tider. Få forståelse for naturens samspill Sår egne grønnsaker/urter på våren Få erfaring og kunnskap om dyr og insekter, vekster, ulike tresorter og blomster/blader. Får en begynnende forståelse av hvordan de kan ta vare på naturen ved å plukke søppel i nærmiljøet, gå turer i skogen og se på naturen, undre oss sammen i felleskapet. Samlingsstunder hvor vi snakker om livssyklusen fra baby til alderdommen inntreffer. Er det noen likheter og forskjeller? Antall, rom og form Mål: Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet Rammeplanen s. 53 og motivasjon for problemløsing. FAGOMRÅDE ANTALL, ROM OG FORM Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: - oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger - utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper - leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på - erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse - bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse - undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter 12

13 - undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede. Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Samtaler rundt farger, tall og former (f.eks. i samlingsstund, i frilek, ved boreaktiviteter for eksempel ved tegning. Ut ifra alder og modenhet skal barna få være med å spille enkle spill. Regler og aktiviteter der vi teller. Rorbua & Fyrtårnet 3 4 år I samlingsstund og samtaler skal vi ha fokus på dager, måneder og årstider. Vi har sanger, regler og eventyr med fokus på telling. Aktiviteter som puslespill, bygging av Lego, tegning osv. Konstruksjonslek med kapla, duplo og lego Aktiviteter hvor vi måler og sammenligner vekt og størrelse. Større, mindre, tyngst og lettest. Vi teller alt som kan telles Vi studerer geometriske former. Fokus p å sortering, mønster og farger. Øya 5 år / skolestartere Blekksprut-klubb: - Mønster og forming - Fargemønster, lage mønster - Sammenligne bilder i hverdagen med former - Telle og fargelegge former - Tall - tallbøker - Øver på å skrive - Telle antall - Tegne strek fra tall til tall - Jobber med ulike symboler - Sortering - Måling Aktiv deltagelse i matlaging og baking. Veie og måle opp, følge oppskrifter. Aktiviteter som spill og konstruksjon Barna får være med på å skape rom i rommet; for eksempel bygging av hytte. Etikk, religion og filosofi Mål: Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike Rammeplanen s. 54 religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. FAGOMRÅDE ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: - får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen - utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål - får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier - får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på 13

14 - utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Formingsaktiviteter. Synge julesanger. Lese juleevangeliet. Luciafeiring. Rorbua & Fyrtårnet 3 4 år Vi feirer Lucia 13. desember Nissefest Vi baker pepperkaker og lussekatter Vi øver på julesanger i samlingsstund og i adventsamlinger og Leser juleevangeliet Vi har juleverksted der barna lager egne julegaver av ulike materialer Kirkebesøk til Østenstad kirke Lese påskefortellingen i samlingsstund, undrer oss og samtaler rundt påskebudskapet. Vi øver på å vise omsorg for hverandre: hjelpe hverandre og lytte til hverandre Øya 5 år / skolestartere Formingsaktiviteter. Synge julesanger og leser juleevangeliet. Kirkebesøk i Østenstad kirke. Lucia feiring QUEST: et tema som vi sammen kan undre oss rundt/filosofere om. Familie: får kjennskap til ulike familiesammensetninger Undrer oss sammen med barna om påsken. Snakker høyt om hva som skjedde i påsken og øver oss på å stille spørsmål høyt. Barna skal få kjennskap til påskens budskap gjennom fortellinger og samlingsstunder (nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet) Nærmiljø og samfunn Mål: Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra Rammeplanen s. 56 til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. FAGOMRÅDE NÆRMILJØ OG SAMFUNN Mål hentet fra rammeplanen Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: - oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet - erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse - utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt - blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner - blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer 14

15 - blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur - får kjennskap til nasjonale minoriteter. Lanternen, Naustet & Skjæret 1 2 år Gå tur i nærområdet Snakk om hvor barna bor Se etter forandringene mellom årstidene Rorbua & Fyrtårnet 3 4 år Går turer og blir kjent i nærmiljøet Vi øver på å ferdes trygt i trafikken Vi har Livsglede uke der vi legger hjerter barna har laget med hilsener på i nabolagets postkasser Vi markerer samisknasjonaldag 6 februar / samisk uke, der vi lærer om samisk kultur og har formingsaktiviteter knyttet opp mot dette Øya 5 år / skolestartere Går turer i nærmiljøet Vi besøker skolene og utforsker området til de nærmeste skolene Vi lærer å orientere oss og ferdes trygt i trafikken. Hva betyr de ulike skiltene i nærmiljøet? Markerer samenes nasjonaldag 6.februar og får kjennskap til Norges urbefolkning gjennom film, samlinger og bøker. Deler ut hjerter med hyggelige hilsener i livsgledeuken i postkasser rundt omkring i barnehagens nabolag. Temaområdene/kapitlene under er foreslått tatt ut av plan for progresjonsarbeid da det kan ivaretas i årsplanen. Områdene er ikke typiske progresjonsområder, men heller områder der personalet må tilpasse sin tilnærming med sensitivitet og interesse mer enn tilrettelegging for barnas utvikling. Barnehagens verdigrunnlag Samarbeid mellom hjem og barnehage, inkl. overganger Barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens arbeidsmåter Barnehagens digitale praksis (Utdanningsdirektoratet -UDIR) Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Personalet skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern 15

16 legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. Mål: Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse Rammeplanen s. 21 i demokratiske fellesskap. Tiltak fra årsplan: Barna får benytte digitale verktøy i kreative prosesser Barna får kjennskap til ulike digitale verktøy som kilde til ny kunnskap Personalet har kunnskap om hvordan bruke digitale verktøy med barn. Personalet introduserer nettbrett som et digitalt verktøy for barna. Personalet bruker digitale verktøy for å undre seg sammen med barna. Personalet har kunnskap om ulike digitale verktøy som kan benyttes i kreative prosesser sammen med barn. Personalet tilrettelegger for at barna er aktive brukere av kamera for å synliggjøre deres fokus. Personalet legger til rette for at barn utforsker, leker og lærer sammen gjennom digitale uttrykksformer. Personalet tilbyr barna mulighet til å bli kjent med programmering. 16

17

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn.

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Satsningsområder Kremmerhuset barnehage ønsker å utvikle et anerkjennende miljø og bygge gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Barn foreldre ansatte.for å oppnå dette jobber vi med: - De Utrolige Årene

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst PROGRESJONSPLAN Kommunikasjon, språk og tekst For oss i Capella betyr det at vi skaper tillit mellom barn og voksne for at barna skal oppleve trygghet og glede ved å kommunisere. Vi bruker språket aktivt

Detaljer

VÅRT ÅRSHJUL KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM

VÅRT ÅRSHJUL KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM VÅRT ÅRSHJUL Des. Jan. Okt. Sept. Nov. NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST Feb. ANTALL, ROM OG FORM

Detaljer

Barnehagens progresjonsplan

Barnehagens progresjonsplan Barnehagens progresjonsplan «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen

Detaljer

Årshjul Breivika studentbarnehage :

Årshjul Breivika studentbarnehage : Årshjul Breivika studentbarnehage 2018-19: FELLES FOKUSOMRÅDE I STUDENTBARNEHAGENE: «Hundre verdener å oppdage! Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.» MÅNED AUGUST MERKEDAGER OG ANDRE FELLESAKTIVITETER

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

HALVÅRSPLAN JANUAR 2019 JUNI 2019 VÅR Lanternen & Naustet, Nilsemarka barnehage

HALVÅRSPLAN JANUAR 2019 JUNI 2019 VÅR Lanternen & Naustet, Nilsemarka barnehage HALVÅRSPLAN VÅR 2019 JANUAR 2019 JUNI 2019 Lanternen & Naustet, Nilsemarka barnehage Antall, rom og form. "Go green" JANUAR Antall, rom & form: - Samtaler rundt farger, tall og former (f.eks. i samlingsstund,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Progresjonsplan for Bjørneborgen Barnehage 2019

Progresjonsplan for Bjørneborgen Barnehage 2019 FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere

Detaljer

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? BARNEHAGENS MÅL

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? BARNEHAGENS MÅL De syv fagområdene/progresjonsplan, aldersadekvat tilrettelegging. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? BARNEHAGENS MÅL Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

De 7 fagområdene. Dette legger vi vekt på hos oss:

De 7 fagområdene. Dette legger vi vekt på hos oss: De 7 fagområdene Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

-den beste starten i livet-

-den beste starten i livet- Verdiplakaten Jesus Kristus til nye generasjoner -den beste starten i livet- Barnehagefellesskap www.barnehagefellesskap.no 1 av 8 Den beste starten i livet Innhold Innledning Visjonen Loven, rammeplanen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Progresjonsplan Trollungene

Progresjonsplan Trollungene Progresjonsplan Trollungene 2019 Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon språk og tekst 3-4 år Kommunikasjon språk og tekst 4-5 år Kommunikasjon språk og tekst 5-6 år - Lære primærfarger - Barna skal

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning.

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning. Kidsa Øvsttun Progresjonsplan Kropp, bevegelse, mat og helse Kommunikasjon, spra k og tekst Natur, miljø og teknologi Ruste barn for fremtiden Lek med venner Friluftsliv for alle Mat Med Smak Barns medvirkning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN GYLDENPRIS BARNEHAGE 2018/2019

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN GYLDENPRIS BARNEHAGE 2018/2019 PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN GYLDENPRIS BARNEHAGE 2018/2019 Innledning Rammeplan for barnehagen tar for seg 7 ulike fagområder som gjenspeiler barns interesser og har egenverdi

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden

Detaljer

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet!

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet! Progresjonsplan Bogafjellbakken Naturbarnehage Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er et vedlegg til årsplanen. «Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Halvårsplan. for Månedalen høst 2018

Halvårsplan. for Månedalen høst 2018 Halvårsplan for Månedalen høst 2018 VELKOMMEN TIL MÅNEDALEN På Månedalen er vi 14 barn. 6 barn født i 2016 og 8 barn i 2017 Personalet på Månedalen Eva, 60 % Pedgogisk leder, 40 % assisterende styrer Ruth

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

FSK. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FSK

FSK. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FSK Kommunikasjon Språk tekst, Natur, miljø teknoli 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 21 Turdag for 7 Heffalomper Turdag for 10 Heffalomper På avdeling.: 7 Heffalomper 11 Petter Sprett Frilek Vi voksne er med

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Gi respons på barnas non verbale språk (kroppsspråk, øyekontakt). Leke med lyd, rim, regler og sang. Pekebøker (se og snakke om ting).

Gi respons på barnas non verbale språk (kroppsspråk, øyekontakt). Leke med lyd, rim, regler og sang. Pekebøker (se og snakke om ting). PROGRESJONSPLANER I rammeplanen står det følgende om progresjon; «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 August - November Tilvenning I august måned vil vi ha fokus på å bli godt kjent, og bygge nære relasjoner med hverandre. «Nære relasjoner er positive

Detaljer

Halvårsplan. for Månedalen våren 2019

Halvårsplan. for Månedalen våren 2019 Halvårsplan for Månedalen våren 2019 VELKOMMEN TIL MÅNEDALEN På Månedalen er vi 14 barn. 6 barn født i 2016 og 8 barn i 2017 Personalet på Månedalen Eva, 60 % Pedgogisk leder, 40 % assisterende styrer

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Progresjonsplan Neskollen Melkevegen. med livslang lyst til lek og læring

Progresjonsplan Neskollen Melkevegen. med livslang lyst til lek og læring Progresjonsplan 2019 Neskollen Melkevegen med livslang lyst til lek og læring Fagområder I «Rammeplanen for barnehagen» er det definert 7 fagområder som skal gjenspeile områder som har interesse og egenverdi

Detaljer

Periodeplaner for barnehageåret Leiktun Barnehage Avd. Rogna og Furua

Periodeplaner for barnehageåret Leiktun Barnehage Avd. Rogna og Furua Periodeplaner for barnehageåret 2018 2019 Leiktun Barnehage Avd. Rogna og Furua AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER Skape vennskap og tilhørighet «La me klare å kle på me sjøl» som leker med hverandre mestrer

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Progresjonsplan Capella barnehage

Progresjonsplan Capella barnehage Progresjonsplan Capella barnehage Norlandia sin pedagogiske visjon: «Med livslang lyst til lek og læring» Vårt mål i arbeidet med barna: I Capella alle barna være en del av et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Progresjonsplan for de syv fagområdene

Progresjonsplan for de syv fagområdene Progresjonsplan for de syv fagområdene En beskrivelse i hvordan vi i barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. I månedsbrev/planer er det mer informasjon om

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PROGRESJONSPLAN VOLLEN KYSTKULTURBARNEHAGE AS

PROGRESJONSPLAN VOLLEN KYSTKULTURBARNEHAGE AS PROGRESJONSPLAN VOLLEN KYSTKULTURBARNEHAGE AS HVORFOR EN PROGRESJONPLAN? Progresjon betyr jevn utvikling. Med en progresjonsplan sikres det at alle barn utvikler seg, lærer og opplever framgang. Planen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE ÅRSPLAN del II 2018 2019 NYGÅRD BARNEHAGE Denne årsplanen gjelder for: Furua, Kløverenga og Bjørka Furua: 40 41 46 15 Kløverenga: 94 50 60 33/ 38 33 41 67 Bjørka: 94 50 60 32/ 38 33 41 64 ENHETSLEDER:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer