Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Audun Solberg utvalsleiar

2 Sakliste 30/10 Sak nr. Saktittel 020/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 021/10 DELEGASJONSSAK 022/10 REGULERINGSPLAN FOR LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE - DEL AV EIGEDOM, GNR. 49 BNR 1 023/10 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BLINDINGSDALEN HYTTEFELT, GNR. 84 BNR /10 GODKJENT SØKNAD OM HYTTE PÅ GBNR. 29/53 TOMT 29 I REGULERINGSPLAN FOR ØVERBØ HYTTEFELT. TILTAKSHAVAR: BJØRN OLSEN 025/10 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV ANNEKS PÅ 17,7 M² BYA PÅ GNR 99 BNR 45 - GVÅLSHEIA/LANGEHAUG TILTAKSHAVAR: KARL FREDRIK LINDMAN OG KJERSTI MYHREN 026/10 KLAGE PÅ VEDTAK AV VEDRØRNADE OPPFØRING AV PLASTHALL FOR STØRSAND PÅ GNR. 79 BNR. 36 ØRVELLA - TILTAKSHAVAR: MESTA DRIFT AS 027/10 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BORRING ETTER VANN PÅ GNR. 99 BNR GVÅLSHEIA/LANGEHAUG - TILTAKSHAVAR: HARALD LINNESTAD 028/10 HANS BONDAL - DISPENSASJONSØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM I LNF-OMRÅDE TIL HYTTETOMT OG TILKOMST 029/10 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ENDRING AV PLASSERING AV TOMT 11 PÅ STEINSARMEN GNR. 92 BNR. 2 - GRUNNEIGAR: OLAV N. FLUGON - 030/10 SANDVIKEN, GNR. 35,BNR. 2 I TUDDAL

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/394 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå POB-møte blir godkjent slik ho ligg føre.

4 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/393 DELEGASJONSSAK FPOB-008/ : GODKJENT SØKNAD OM HYTTE PÅ GNR 104, BNR 34, TOMT E2 - SOHEIMSBEITE - TILTAKSHAVER: GUNVOR OG DAG THORØD VEDTAK: Byggeløyve. Det blir med dette gjeve byggeløyve for hytte på gnr. 104/34 - i Tuddal på tomt E2 innom reguleringsplan for I følgje teikning og opplysningar i søknad er hytta sitt bruksareal på ca. 68 m² og bebygd areal på ca. 83 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonsplanen. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Byggeløyve er gjeve sjølv om ikkje alle infrastrukturtiltaka i området er klargjort. Hytta må ikkje takast i bruk før det er utbygd og skaffa godkjent drikkevatn frå vasspost innom reguleringsplanområdet, samt at adkomstveg med parkeringsplass er ferdig klargjort. Det må ikkje leggast inn vatn og etablerast utslepp før det er gjeve utsleppsløyve og byggeløyve for avløpsanlegg og dette er bygd og er driftsklart. Bygningen/tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Ansvarsrettar: Byggmester Einar J. Bjune godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare gis firmaet ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av tømrerarbeider. Sentral godkjenning. Svein Olav Venås Kasin gis ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Lokal godkjenning. Stein Johannesen gis ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av sanitæranlegg. Sentral godkjenning. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

5 Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-011/ : BERIT HAUGEN VÅLE - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE - GNR. 47 BNR. 2 VEDTAK: Byggeløyve. Med heimel i plan- og bygningslova 93 a) og 95 b godkjennast motteken søknad vedkommande oppføring av hytte på eigedom GNR. 47 BNR. 2 i Hjartdal. Tomta er godkjent frådelt frå GNR. 47 BNR. 2, men er ikkje målt opp. Oppmåling vil skje i samråd med grunneigar. Vedlagt søknaden ligg ei avtale om bruksrett til Stavsvegen, dagsett den Føljande ansvarsrettar er gjeve: - Trond Våle godkjennast som ansvarleg søkjar. Lokal godkjenning. - Trond Våle blir gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av heile tiltaket. Lokal godkjenning. I følgje teikning er hytta sitt bruksareal på ca. 59 m² og bebygd areal på ca. 98 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer vedlagt teikningar, dagsett den og udatert kart. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Det må ikkje leggast inn vatn og etablerast utslepp før det er gjeve utsleppsløyve og byggeløyve for avløpsanlegg og dette er bygd og er driftsklart. Bygningen/tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte

6 kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Søknaden vert teken til etterretning under føresetnad av at naboar og gjenbuerar ikkje har merknader til planen. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-115/ : KJERSTI MYHREN OG KARL FREDRIK LINDMAN - BYGGESØKNAD PÅ HYTTE - GNR. 99 BNR. 45 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 93 a) og 95 b, godkjennast motteken søknad vedkommande oppføring av hytte på tomt J1, GNR. 99 BNR. 45, innom reguleringsplan for Gvålsheia/Langehaug hyttefelt i Tuddal. I følgje opplysningar i søknad er hytta sitt bruksareal på ca. 97,6 m² og bebygd areal på ca. 125,5 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer vedlagt, udatert målebrevkart og teikningar, dagsett den Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Det må ikkje leggast inn vatn og etablerast utslepp før det er gjeve utsleppsløyve og byggeløyve for avløpsanlegg og dette er bygd og er driftsklart. Bygningen må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad.

7 Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-117/ : ROAR BECKMANN - VEDR. SØKNAD OM OPPARBEIDING AV VEG INNOM REGULERINGSPLAN FOR KILODDEN HYTTEOMRÅDE - GNR. 112 BNR. 2 VEDTAK: I medhald av plan- og bygningslova 93 j), godkjennast motteken søknad vedkommande etablering av fleire stikkvegar innom reguleringsplan for Kilodden hytteområde GNR. 112 BNR. 2. Vegane er i tråd med godkjent reguleringsplan for området. Løyve er gjeve under føresetnad av at vegen si plassering følgjer vedlagt kart, dagsett den Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Ansvarleg søkjar bekreftar at heile tiltaket beleggast med ansvar, og at dei einskilde føretakssystem for kontroll dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova. Tiltaket må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i

8 medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-118/ : EILEF OG LIV HAUGEBERG - BYGGESØKNAD PÅ HYTTE/LITE SETERHUS GNR 52, BNR 10 VEDTAK: Byggeløyve. Det blir med dette gjeve byggeløyve for hytte på gbnr. 52/10 - i Hjartdal innom byggeområde i kommuneplanen, nord for Breivatn. I følgje teikning er hytta sitt bruksareal på ca. 30 m² og bebygd areal på ca. 33 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonsplanen. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Ansvarsrett: Mathis Flatland godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare gis foretaket ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av tømrerarbeider. Lokal godkjenning. Eilef Haugeberg gis ansvarsrett som selvbygger for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Byggeløyve er gjeve sjølv om ikkje alle infrastrukturtiltaka i området er klargjort. Det må ikkje leggast inn vatn og etablerast utslepp før det er gjeve utsleppsløyve og byggeløyve for avløpsanlegg og dette er bygd og er driftsklart. Bygningen/tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort.

9 - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-123/ : GODKJENT OPPFØRING AV PLASTHALL FOR STRØSAND PÅ GBNR. 79/36 - ØRVELLA - TILTAKSHAVAR: MESTA DRIFT AS VEDTAK: Byggeløyve. I medhald av 93 a i plan- og bygningslova blir det med dette gjeve byggeløyve for plasthall på ca 450 m² BYA/BRA på eigedom gnr. 79 bnr. 36 på Ørvella industriområde i Sauland. Eigedommen er regulert som næringsverksemd, industri, forretning ect. i kommuneplanen for Hjartdal. Mesta drift AS skal lagre den sandtypen som nyttast sjeldan i den enden av hallen som er nærmast naboane. Den sandtypen som nyttas mest skal lagrast lengst frå naboane. Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer innsendt situasjonskart. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Følgjande ansvarsrettar er gjeve: Firma Siv. Ing Munthe-Kaas og Udnes AS godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare får firma ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering. Sentral godkjenning, ingen gebyr. Firma O. B. Wiik AS blir gjeve ansvarsrett for utføring og kontroll av utføring av montasje og kontroll av montasje av prefabrikkerte stålkonstruksjonar m/duk, tiltaksklasse 2. Lokal godkjenning, gebyr. Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

10 Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-124/ : NOTODDEN BOLIGBYGGELAG - VEDR. SØKNAD OM OMBYGGING AV LØVHEIM HOTELL - GNR. 77 BNR. 12 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 91 a, godkjennast bruksendring for del av tidligare Løvheim Hotell, GNR. 72 BNR. 12. Det vert tillat å gjere om 12 eksisterande hotellrom til 6 leiligheter. Med heimel i plan- og bygningslova 93 og 95 b, godkjennast motteken søknad vedrørande ombygging av 12 tidligare hotellrom til 6 leiligheter på eigedom GNR. 72 BNR. 12. Fylgjande ansvarsrettar er gjeve: - Firma Tuddal Byggtjeneste AS godkjennast som ansvarleg søkjar. Sentral godkjenning. - Firma Tuddal Byggtjeneste AS blir gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av alle fagområder med unntak av grunn- og rørleggerarbeid. Sentral godkjenning. - Firma Notodden Rørleggerforretning AS blir gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av rørinstallasjonar. Sentral godkjenning. - Firma Hagen og Sønn AS blir gjeve ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Sentral godkjenning. I følgje opplysningar i søknad har bygningen eit totalt bruksareal på ca 297 m 2 og eit totalt bebygd areal på ca. 237,6 m 2. Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen ombyggast i tråd med innsendte teikningar, sist revidert den Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen.

11 Det vert sett vilkår om at det skal utarbeidast ein utenomhusplan for eigedomen med oversyn over grøntareal, parkeringsplassar og leikeområde. Denne skal framleggjast innan Bygningen må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

12 Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-125/ : GODKJENT ETABLERING AV TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 99 BNR. 38- TILTAKSHAVAR: BÅRD BJØRLØW VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 a, vert det gjeve mellombels løyve til etablering/bygging av tett tank for alt avlaupsvatn frå hytte på eigedom, gnr. 99, bnr. 38, tomt D1 i Gvålsheia/Langehaug hyttefelt fram til at det etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Følgjande firma har motteke ansvarsrett: Hagen & Sønn AS blir godkjent som ansvarleg søkjar (SØK). Vidare får firma ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF)og kontroll av utføring (KUT). Firma har sentral godkjenning for funksjonane UTF og KUT, ingen gebyr. Firma får lokal godkjenning for funksjonane SØK, PRO og KPR, gebyr. 1. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 2. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 3. Tanken må plasserast slik at den kan tømast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 4. Ansvarleg utførande foretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling. Ansvarleg utførande føretak, Hagen & Sønn AS, har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig.

13 FPOB-126/ : GODKJENT ETABLERING AV TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR 99, BNR 45 TOMT J1- TILTAKSHAVAR: KARL FREDRIK LINDMAN VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 a, vert det gjeve mellombels løyve til etablering/bygging av tett tank for alt avlaupsvatn frå hytte på eigedom, gnr. 99, bnr. 45, tomt J1 i Gvålsheia/Langehaug hyttefelt fram til at det etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Følgjande firma har motteke ansvarsrett: Hagen & Sønn AS blir godkjent som ansvarleg søkjar (SØK). Vidare får firma ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF)og kontroll av utføring (KUT). Firma har sentral godkjenning for funksjonane UTF og KUT, ingen gebyr. Firma får lokal godkjenning for funksjonane SØK, PRO og KPR, gebyr. 5. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 6. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 7. Tanken må plasserast slik at den kan tømast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 8. Ansvarleg utførande foretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling. Ansvarleg utførande foretak, Hagen & Sønn AS, har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig. FPOB-127/ : GODKJENT ETABLERING AV TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 99 BNR. 1 FNR TILTKASHAVAR: TINE OG PAUL HAGEN VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 a, vert det gjeve mellombels løyve til etablering/bygging av tett tank for alt avlaupsvatn frå hytte på eigedom, gnr. 99, bnr. 1,fnr. 34, tomt G16 i Gvålsheia/Langehaug hyttefelt fram til at det etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Følgjande firma har motteke ansvarsrett: Hagen & Sønn AS blir godkjent som ansvarleg søkjar (SØK). Vidare får firma ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF)og kontroll av utføring (KUT). Firma har sentral godkjenning for funksjonane UTF og KUT, ingen gebyr. Firma får lokal godkjenning for funksjonane SØK, PRO og KPR, gebyr. 9. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 10. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 11. Tanken må plasserast slik at den kan tømast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 12. Ansvarleg utførande føretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling. Ansvarleg utførande føretak, Hagen & Sønn AS, har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig.

14 FPOB-128/ : GODKJENT ETABLERING AV TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 98/42 - TILTAKSHAVAR: KJELL SANDVE VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 a, vert det gjeve mellombels løyve til etablering/bygging av tett tank for alt avlaupsvatn frå hytte på eigedom, gnr. 98, bnr. 42, i Gvålsheia/Langehaug hyttefelt fram til at det etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Følgjande firma har motteke ansvarsrett: Hagen & Sønn AS blir godkjent som ansvarleg søkjar (SØK). Vidare får firma ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF)og kontroll av utføring (KUT). Firma har sentral godkjenning for funksjonane UTF og KUT, ingen gebyr. Firma får lokal godkjenning for funksjonane SØK, PRO og KPR, gebyr. 13. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 14. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 15. Tanken må plasserast slik at den kan tømast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 16. Ansvarleg utførande føretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling. Ansvarleg utførande føretak, Hagen & Sønn AS, har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig. FPOB-129/ : GODKJENT ETABLERING AV TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 99/34 - TILTAKSHAVAR: TOM SANDBERG VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 a, vert det gjeve mellombels løyve til etablering/bygging av tett tank for alt avlaupsvatn frå hytte på eigedom, gnr. 99, bnr. 34, i Gvålsheia/Langehaug hyttefelt fram til at det etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Følgjande firma har motteke ansvarsrett: Hagen & Sønn AS blir godkjent som ansvarleg søkjar (SØK). Vidare får firma ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF)og kontroll av utføring (KUT). Firma har sentral godkjenning for funksjonane UTF og KUT, ingen gebyr. Firma får lokal godkjenning for funksjonane SØK, PRO og KPR, gebyr. 17. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 18. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 19. Tanken må plasserast slik at den kan tømast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 20. Ansvarleg utførande foretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling.

15 Ansvarleg utførande foretak, Hagen & Sønn AS, har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig. FPOB-130/ : GODKJENT ETABLERING AV TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 107 BNR TILTAKSHAVAR: OLAV TJØNN VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 a, vert det gjeve mellombels løyve til etablering/bygging av tett tank for alt avlaupsvatn frå hytte på eigdom gnr. 107, bnr.19, Kyrkjejordet i Tuddal, fram til at det eventuelt etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Følgjande firma har motteke ansvarsrett: Tuddal Rørhandel blir godkjent som ansvarleg søkjar lokal godkjenning, gebyr. Vidare blir firma ansvarsrett for prosjektering, kontroll av prosjektering, utføring og kontroll av utføring sentral godkjenning, ingen gebyr. 21. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 22. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 23. Tanken må plasserast slik at den kan tømast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 24. Ansvarleg utførande foretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling. Ansvarleg utførande foretak, Tuddal Rørhandel, har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig. FPOB-132/ : TOR OLE SKOGHOLT - MELDING OM TILBYGG PÅ BUSTADHUS VEDTAK: Det blir med dette gjeve byggeløyve for oppføring av tilbygg, samt kle inn eksisterande veranda/inngangsparti på eigedomen, gnr. 86 bnr. 6 i Sauland. Det omsøkte tiltaket ligg innafor kommunedelplanen for Sauland sentrum. I følgje teikning/opplysningar i søknad har tiltaket eit bruksareal på ca. 50 m² og bebygd areal på ca. 27 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonsplanen og innsendte teikningar. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Fylgjande ansvarsrett er gjeve: Firma Notodden Rørleggerforretning AS vert gjeve ansvarsrett for kontroll og utføring av rørinstallasjonar. Sentral godkjenning. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland.

16 Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-133/ : ARNE SKÅRDAL - SØKNAD OM LØYVE TIL BYGGING AV VEG 29 PÅ GNR. 104/1 - SOLHEIMSBEITE VEDTAK: Byggeløyve. Det blir med dette gjeve byggeløyve for veg 29 på gbnr. 104/1 - i Tuddal i nedre/sydlige del av reguleringsplan for Solheimsbeite hyttefelt. Ansvarsrett: Hagen og Son as godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare gis firmaet ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Lokal og sentral godkjenning. Løyve er gjeve under føresetnad av at vegen si plassering følgjer reguleringsplanen. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter.

17 - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-134/ : GODKJENT BYGGEMELDING -TILBYGG BUSTADHUS PÅ EIGEDOM GNR. 29 BNR. 5 - TILTAKSHAVAR: MARGIT ØVERBØ KLEIVA LØYVE: I medhald av plan- og bygningslova 86a, blir det med dette gjeve løyve til oppføring av tilbygg til bustad på eigedom, gnr. 29 bnr. 5, i Hjartdal. I følgje meldinga er tilbygget sitt bruksareal ca. 9 m 2 og bebygd areal ca. 9 m 2. Eksisterande bustad har eit BYA på ca 69 m 2. Følgjande ansvarsrett er blitt gjeve: Egil Bjørndalen blir gjeve ansvarsrett for prosjektering, kontroll av prosjektering, utføring og kontroll av utføring av sanitæranlegg i eksisterande bad og i nytt tilbygg. Tilbygget si plassering skal følgje vedlagt situasjonsplanen. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det meldinga føreset. FPOB-135/ : GODKJENT FRÅDELING ETTER PBL FOR FRÅDELING AV HYTTETOMT PÅ BERGSTUL - EIGAR: SVERRE HAUGAN VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 63 og 93 h), godkjennast søknad om frådeling av parsell frå grunneigedom, gnr. 30 bnr. 3. Parsellen skal vere ca. 1500m 2. Parsellen må sikrast adkomst jfr. Plan- og bygningslova 66 Søknaden vert oversendt oppmålingsavdelinga for påvisning i terreng. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram.

18 FPOB-137/ : GODKJENT SØKNAD FOR VEG I TJØNNSTUL HYTTEOMRÅDE GNR. 92 BNR. 1- TILTAKSHAVAR: FLUGON ANLEGG V/OLAV H. FLUGON VEDTAK: I medhald av plan- og bygningslova 93 j blir det med dette gjeve løyve for opparbeiding av delar av vegtraseen i Tjønnstul hytteområde på eigedom, gnr. 92 bnr. 1. Løyve er gjeve under føresetnad av at vegen si plassering følgjer situasjonsplan / reguleringsplan. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Følgjande ansvarsrett er blitt gjeve: Norsk Byggprosjektering AS godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare blir det gjeve ansvarsrett for prosjektering, kontroll av prosjektering, utføring og kontroll av utføring for prosjektering og utstikking av vegtrase. Sentral godkjenning. Flugon Anlegg blir gjeve ansvarsrett for utføring og kontroll av utføring av opparbeiding av veg. Lokal godkjenning, gebyr. Tiltaket må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.). Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging. FPOB-138/ : TERJE BAKKA - SØKNAD OM TILKOMSTVEG TIL GNR. 104/3-31, TOMT B SOLHEIMSBEITE VEDTAK: I medhald av 93 j og 95 i plan og bygningslova blir det med dette gjeve byggeløyve for veg over gbnr 104/2 - i Tuddal fram til gbnr. 104/3/31, tomt B11-5 innom reguleringsplan for Solheimsbeite.

19 Ansvarsrett: Hagen og Sønn as godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare gis foretaket ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Lokal og sentral godkjenning. Løyve er gjeve under føresetnad av at vegen si plassering følgjer innsendt situasjonsplan. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-139/ : SVEIN KROKTUN- SØKNAD OM BYGGING AV TILKOMSTVEG TIL GNR. 104/2/6/, TOMT NR B SOLHEIMSBEITET HYTTEFELT VEDTAK: I medhald av 93 j og 95 i plan og bygningslova blir det med dette gjeve byggeløyve for veg over gbnr 104/2 - i Tuddal fram til gbnr. 104/2/68, tomt B11-1 innom reguleringsplan for Solheimsbeite. Ansvarsrett: Hagen og Sønn as godkjennast som ansvarleg søkjar. Vidare gis foretaket ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Lokal og sentral godkjenning.

20 Løyve er gjeve under føresetnad av at vegen si plassering følgjer innsendt situasjonsplan. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-140/ : TORE SLÅTTA - BYGGEARBEID PÅ GBNR 104/3/25, TOMT C4H2 - SOLHEIMSBEITET BEHANDLING: Med heimel i plan og bygningslova 86 godkjenner kommunen motteken melding vedkomande oppføring av tilbygg på hytte og anneks på gbnr. 104/3/25 - i Tuddal på tomt C4H2 innom reguleringsplan for Solheimsbeite hytteområde. Tiltaket skal utførast i tråd med teikningar datert Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det meldinga føreset. Meldinga er teken til etterretning under føresetnad av at naboar og gjenbuerar ikkje har merknader til planane. Desse kan i løpet av 2 veker etter at nabovarsel er sendt, krevje at planane handsamast som søknad om byggeløyve. Arbeidet må difor ikkje utførast før denne fristen er gått ut eller alle naboar og gjenbuerar positivt har stadfesta at dei ikkje har merknader til planane. Tiltakshavar må gi kommunen tilbakemelding når arbeidet er ferdigstilt, sjå vedlagte skjema.

21 FPOB-141/ : SØKNAD OM TILBYGG/TRAPPEROM PÅ GNR 72, BNR. 9, SAULAND SENTRUM TILTAKSHAVAR: HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTAK: I medhald av 93 a i plan og bygningslova blir det med dette gjeve byggeløyve for tilbygg/trapperom til næringsbygg på gbnr. 72/9 - innom reguleringsplan for Sauland Sentrum. Notodden Mur og Entrepenørforretning med ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av bygningsmessige arbeider må sjå til at nødvendige tiltak ved val av material og plassering av elektriske anlegg under kote +85,1 (flomkote for 200 årsflom) vert gjennomført. I følgje teikning/opplysningar i søknad er trapperommet sitt bruksareal på ca. 8 m² og bebygd areal på ca. 8 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonsplanen. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Ansvarsrett: Norsk Byggprosjektering AS godkjennast som ansvarleg søkjar. Sentral godkjenning. Siv. Ing. E. Løkja AS gis ansvarsrett for prosjektering (PRO) og kontroll av prosjektering (KPR) av konstruksjonsteknikk. Sentral godkjenning. Søndergaard Richfeldt AS gis ansvarsrett for prosjektering (PRO) og kontroll av prosjektering (KPR) av arkitektur. Sentral godkjenning. Hallvard Slåtta AS gis ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunn- og terrengarbeid. Sentral godkjenning. Notodden Mur og Entrepenørforretning gis ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av bygningsmessige arbeider. Sentral godkjenning. Tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring.

22 Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-142/ : HELGE B. ISAKSEN - BYGGEMELDING PÅ UTVIDING AV EKISTERANDE TERASSE OG OVERBYGG BEHANDLING: Med heimel i plan og bygningslova 86 godkjenner kommunen motteken melding vedkomande I følgje meldinga er verandatilbygget på 29,6 m 2 i bebygd, Totalareal etter bygging vert då 124,4 m 2. Bygningen si plassering med møneretning skal følgje situasjonsplanen og innsendte teikningar. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det meldinga føreset. Nabovarsel er sendt ut. Ingen merknader. FPOB-272/ : OLAV O. MÆLAND - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT 2006 VEDTAK: Byggeløyve. Det blir med dette gjeve byggeløyve for hytte/anneks/uthus/bustadhus/garasje på / - i Hjartdal/Sauland/Tuddal på tomt innom reguleringsplan for I følgje teikning er hytta/annekset/uthuset/bustadhuset/garasjen sitt bruksareal på ca. m²og bebygd areal på ca. m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonsplanen / reguleringsplanen/innsendt skisse for plassering. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Byggeløyve er gjeve sjølv om ikkje alle infrastrukturtiltaka i området er klargjort. Hytta må ikkje takast i bruk før det er utbygd og skaffa godkjent drikkevatn frå vasspost innom reguleringsplanområdet, samt at adkomstveg med parkeringsplass er ferdig klargjort. Det må ikkje leggast inn vatn og etablerast utslepp før det er gjeve utsleppsløyve og byggeløyve for avløpsanlegg og dette er bygd og er driftsklart. Bygningen/tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

23 Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOB-294/ : HILDE JORUNN BAKKEN - SØKNAD OM BYGGING AV BUSTAD OG UTHUS - GNR.79 BNR.31 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 93 a) og 95 b godkjennast motteken søknad vedkommande oppføring av bustadhus på eigedom GNR. 79 BNR. 31 i Sauland. Fylgjande ansvarsrettar er gjeve: Firma Byggmester Dag Inge Hagen godkjennast som ansvarleg søkjar. Sentral godkjenning Firma Byggmester Dag Inge Hagen blir gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO) og kontroll av prosjektering (KPR). Sentral godkjenning Firma Byggmester Dag Inge Hagen blir gjeve ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av tømrerarbeider. Sentral godkjenning Firma Kjell Åge Haugan blir gjeve ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunnarbeid. Firma Notodden Rørleggerforretning AS blir gjeve ansvarsrett for utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av sanitæranlegg. Sentral godkjenning I følgje teikning er bustadhuset sitt bruksareal på ca. 380 m² og bebygd areal på ca. 141,1 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer vedlagt skisse for plassering. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Bustaden må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 16.01.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Oppmøte på kommunehuset kl. 16.30 Felles kjøring frå Bøen camping kl.17.00

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset (synfaring vedk. POB-sak 082/10) Møtetid: Kl. 15.45 Oppmøte på parkeringsplassen

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.05.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 20:15 Saksnr til og frå: 020/10-029/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 204/886 Delegert sak nr: 30/4 Arkiv: 8/57 Vedtaksdato: 26.08.204 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: Kommunehuset - Frammøte Hibberg kl. 15:30 Møtetid: Kl. 15:30 Utvalsmedlemene blir med dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 NB! Synfaring Frammøte kommunehuset kl. 16:30 Frammøte Røde Kors-huset

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida! Synfaring. (det vil bli ordna med matservering)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 Synfaring POB-sak 070/10 (Hykkerud gnr. 21/3) Møtestart: Kommunehuset

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 06.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 05.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Synfaring vedk. sak 047/14. Oppmøte kl. 17.00 for felles transport

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 19.10.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Frammøte kl. 13.30 for felles transport til Bøen gatekjøkken kl. 14.00.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 17.00 Frammøte ved krysset Tuddalsvegen/Hovdevegen Utvalsmedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert 1 varamedlem. Desse medlemene møtte ikkje: Jon Magne

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.02.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 18:15 Saksnr til og frå: 010/12-013/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Nestleiar Mathias

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Frammøte v/ Nordbø Pensjonat. Synfaring sak 055/16 Møtetid: Kl. 17.00 Møtet held fram på kommunehuset

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

GØTZ AS Sæ STORD Vår dato: Vår ref: 2016/ /2017 / 28/208 Dykkar ref:

GØTZ AS Sæ STORD Vår dato: Vår ref: 2016/ /2017 / 28/208 Dykkar ref: GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD Vår dato: 03.02.2017 Vår ref: 2016/3479-2973/2017 / 28/208 Dykkar ref: Løyve til tiltak i eit trinn - Dispensasjon - 28/208 - Terrasse, utebod og mur mot veg samt bruksendring

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.05.2007 Tid: 15.00 18.15

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.05.2007 Tid: 15.00 18.15 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.05.2007 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: Kommuneshuet Møtetid: 16:30 Merk Tida!!!!!!! Synfaring før møte. Oppmøte ved Kommunehuset kl.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 28.04.2014 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 09:00 Fellestransport frå Kommunehuset kl. 08:30 Utvalsmedlemene blir med

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

SULA KOMMUNE Det faste utvalet for plansaker

SULA KOMMUNE Det faste utvalet for plansaker SULA KOMMUNE Det faste utvalet for plansaker TILLEGGSINNKALLING MØTE 8/16 Møtedato: 24.05.2016 Møtestad: Rådhuset møterom 4.etg. Møtetid: Kl. 17:00 Sak som skulle vore inkludert i opphavleg innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 31.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr 32 bnr 2 - Norheim. Bustadhus. Søknad om dispensasjon frå plankravet i arealdelen til kommuneplanen.

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr 32 bnr 2 - Norheim. Bustadhus. Søknad om dispensasjon frå plankravet i arealdelen til kommuneplanen. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Delegert rådmannen 09.12.2008 462/08 ANDRIS Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 004/09 ANDRIS Delegert rådmannen

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad og l oppføring av tilbygg - gbnr 169/7 Eikeland nordre

Løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad og l oppføring av tilbygg - gbnr 169/7 Eikeland nordre Byggesaksavdelinga Seim Bygg AS Nesbrekka 28 5912 SEIM Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Per Sveinar Morsund 10.05.2016 Vår: 16/245-16/12448 Per.Sveinar.Morsund@lindas.kommune.no Løyve til bruksendring

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer