Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 20:15 Saksnr til og frå: 020/10-029/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun Solberg Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Samtlege medlemmer møtte Varamedlemmer Ingen Andre Jan Holte Karlsen Rune Engehult Silje Larsen Anna: Befaring i Blindingsdalen hyttefelt. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Borghild M.H.Brennekåsa Inger Øya Grøgård Nils Bondal Olav Finnebråten Audun Solberg

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 020/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 021/10 DELEGASJONSSAK 022/10 REGULERINGSPLAN FOR LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE - DEL AV EIGEDOM, GNR. 49 BNR 1 023/10 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BLINDINGSDALEN HYTTEFELT, GNR. 84 BNR /10 GODKJENT SØKNAD OM HYTTE PÅ GBNR. 29/53 TOMT 29 I REGULERINGSPLAN FOR ØVERBØ HYTTEFELT. TILTAKSHAVAR: BJØRN OLSEN 025/10 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV ANNEKS PÅ 17,7 M² BYA PÅ GNR 99 BNR 45 - GVÅLSHEIA/LANGEHAUG TILTAKSHAVAR: KARL FREDRIK LINDMAN OG KJERSTI MYHREN 026/10 KLAGE PÅ VEDTAK AV VEDRØRNADE OPPFØRING AV PLASTHALL FOR STØRSAND PÅ GNR. 79 BNR. 36 ØRVELLA - TILTAKSHAVAR: MESTA DRIFT AS 027/10 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BORRING ETTER VANN PÅ GNR. 99 BNR GVÅLSHEIA/LANGEHAUG - TILTAKSHAVAR: HARALD LINNESTAD 028/10 HANS BONDAL - DISPENSASJONSØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM I LNF-OMRÅDE TIL HYTTETOMT OG TILKOMST 029/10 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ENDRING AV PLASSERING AV TOMT 11 PÅ STEINSARMEN GNR. 92 BNR. 2 - GRUNNEIGAR: OLAV N. FLUGON - 030/10 SANDVIKEN GNR. 35,BNR.2 I TUDDAL

3 020/10: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå POB-møte blir godkjent slik ho ligg føre. Forslag frå Audun Solberg: Følgjande setning i framlegget frå Borghild Brennekåsa i POB-sak 018/10 (møte 24.03) vart ikkje stemt over og skal soleis fjernast: Utvalet meiner bygget kan nyttast som seterbu. Følgjande setning i framlegget frå Borghild Brennekåsa i POB-sak 018/10 (møte 24.03): Utvalet meiner bygget kan nyttast som seterbu vart ikkje ikkje stemt over og soleis fjernast. Vedtaket var samrøystes. POB-020/10 VEDTAK: Møteboka frå POB-møte blei godkjent med nemnde endringar. 021/10: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. POB-021/10 VEDTAK: Delegasjonssakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 022/10: REGULERINGSPLAN FOR LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE - DEL AV EIGEDOM, GNR. 49 BNR 1 Hjartdal kommune eigengodkjenner med heimel i plan- og bygningslova 27-1 reguleringsplanen for Løkjestul ved Vatnartjønnan, del av eigedomen gnr. 49 bnr. 1 med fylgjande endringar: - Maksimal mønehøgde skal ikkje overstige 5,0 meter frå topp grunnmur/pilâr. - Maksimal synleg høgde på grunnmur/pilâr er 80 cm frå gjennomsnittleg terrengnivå.

4 - Grunnmur/pilâr over 80 cm skal utførast som tørrmur av stein (steinmur). - Det er ein føresetnad at det blir utarbeida og tinglyst avtaler med grunneigarar i området vedrørande vegrett, parkering og tilkomst frå parkering og fram til hytteområdet. Området må ha kapasitet til å dekke parkering for alle hyttene innom reguleringsplanen. - Det er eit vilkår for å kunne opparbeide parkeringsplass at det vert gjeve dispensasjon frå gjeldande kommuneplan, jfr. plan- og bygningslova. Dette må søkjast på vanleg måte. Forslag frå Audun Solberg: Som rådmannen si tilråding med eit ekstrapunkt: - Tomt nr. 6 blir teke vekk frå planen då denne ligg for nær eksisterande hytte. Reguleringsplanen inneheld då 19 nye tomter. Rådmannen si tilråding med framlegget frå Audun Solberg vart samrøystes vedteke. POB-022/10 VEDTAK: Hjartdal kommune eigengodkjenner med heimel i plan- og bygningslova 27-1 reguleringsplanen for Løkjestul ved Vatnartjønnan, del av eigedomen gnr. 49 bnr. 1 med fylgjande endringar: - Maksimal mønehøgde skal ikkje overstige 5,0 meter frå topp grunnmur/pilâr. - Maksimal synleg høgde på grunnmur/pilâr er 80 cm frå gjennomsnittleg terrengnivå. - Grunnmur/pilâr over 80 cm skal utførast som tørrmur av stein (steinmur). - Det er ein føresetnad at det blir utarbeida og tinglyst avtaler med grunneigarar i området vedrørande vegrett, parkering og tilkomst frå parkering og fram til hytteområdet. Området må ha kapasitet til å dekke parkering for alle hyttene innom reguleringsplanen. - Det er eit vilkår for å kunne opparbeide parkeringsplass at det vert gjeve dispensasjon frå gjeldande kommuneplan, jfr. plan- og bygningslova. Dette må søkjast på vanleg måte. - Tomt nr. 6 blir teke vekk frå planen då denne ligg for nær eksisterande hytte. Reguleringsplanen inneheld då 19 nye tomter. 023/10: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BLINDINGSDALEN HYTTEFELT, GNR. 84 BNR. 10 Framlegg til reguleringsplan for Blindingsdalen hyttefelt, gnr. 84 bnr. 10 vert godkjent for utlegging til offentleg ettersyn og utsending til uttale som omsøkt, jfr. plan- og bygningslova

5 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. POB-023/10 VEDTAK: Framlegg til reguleringsplan for Blindingsdalen hyttefelt, gnr. 84 bnr. 10 vert godkjent for utlegging til offentleg ettersyn og utsending til uttale som omsøkt, jfr. plan- og bygningslova /10: GODKJENT SØKNAD OM HYTTE PÅ GBNR. 29/53 TOMT 29 I REGULERINGSPLAN FOR ØVERBØ HYTTEFELT. TILTAKSHAVAR: BJØRN OLSEN I medhald av 93 a) og 95b i plan og bygningslova blir det med dette gjeve byggeløyve for oppføring av hytte på eigedomen, gnr. 29 bnr. 53, tomt 29 innom reguleringsplan for Øverbø hyttefelt. I følgje opplysningar er hytta sitt bruksareal på ca. 100 m² og bebygd areal på ca. 139 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonskartet og reguleringsplanen for området, samt innsendt skisse med terrenglinjer for plassering i terrenget. Tiltakshavar må sjå til at hytta plasserast innafor oppmålt byggegrense mot vest, og at høgda på innvendig golv ikkje kjem høgare enn innmålt høgde under synfaring. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen. Reguleringsplanen tillet låg standard, jfr. reguleringsføresegn 1.2. Det er dermed ikkje tillete med innlagt vann og utsleppsanlegg. Det er ikkje tillete å starte opp med noko grunnarbeid eller byggearbeid før adkomstveg fram til tomta er omsøkt etter plan- og bygningslova, godkjent og etablert, jfr. reguleringsføresegn 2.1 Rekkefølgekrav.. Det er ikkje tillete og fjerne noko av eksisterande terreng på høgda vest for byggegrensa. Det er berre tillete med fjerning av vegetasjon som er nødvendig for plassering av hytte og anlegg av adkomstveg, jfr. Reguleringsføresegn 3.1 Terrengtilpasning/vegetasjon. Fylgjande ansvarsrettar er gjeve: Bjørn Olsen Tømrerfirma godkjennast som ansvarleg søkjar. Det vert og gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av grunnarbeid, fundamentering, tømrerarbeider og murarbeider. Lokal godkjenning.

6 Eiker Rørsenter as vert gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO), kontroll av prosjektering (KPR), utføring (UTF) og kontroll av utføring (KUT) av rørinstallasjoner. Sentral godkjenning. Bygningen/tiltaket eller i tilfellet vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl 99. Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av oppmoding om ferdigattest vedlagt innsendte kontrollerklæringar for utføringa (frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldes til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.). Framlegg frå Audun Solberg: Saka utsetjast til neste møte fordi utvalet ønskjer å reise på synfaring. Framlegget frå Audun Solberg vart samrøystes vedteke. POB-024/10 VEDTAK: Saka utsetjast til neste møte. Saka utsetjast til neste møte fordi utvalet ønskjer å reise på synfaring. 025/10: SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV ANNEKS PÅ 17,7 M² BYA PÅ GNR 99 BNR 45 - GVÅLSHEIA/LANGEHAUG TILTAKSHAVAR: KARL FREDRIK LINDMAN OG KJERSTI MYHREN Med heimel i 19-2 i plan- og bygningslova blir det med dette gjeve dispensasjon frå punkt 3.3 i reguleringsplanen for Gvålsheia/Langehaug til oppføring av bod med eit BYA på 17,7 m² som omsøkt.

7 Omsøkt bod vurderast til å stå i stil med hytte og bygningane vil gi inntrykk av harmoni og heilskap på eigedomen. Samt at totalt BYA ikkje overstig 165m². Saka oversendast administrasjonen som må handsame byggesaka etter 86a i plan- og bygningslova. Saka kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan tre veker etter av dette vedtaket er mottatt/kome fram. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. POB-025/10 VEDTAK: Med heimel i 19-2 i plan- og bygningslova blir det med dette gjeve dispensasjon frå punkt 3.3 i reguleringsplanen for Gvålsheia/Langehaug til oppføring av bod med eit BYA på 17,7 m² som omsøkt. Omsøkt bod vurderast til å stå i stil med hytte og bygningane vil gi inntrykk av harmoni og heilskap på eigedomen. Samt at totalt BYA ikkje overstig 165m². Saka oversendast administrasjonen som må handsame byggesaka etter 86a i plan- og bygningslova. Saka kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan tre veker etter av dette vedtaket er mottatt/kome fram. 026/10: KLAGE PÅ VEDTAK AV VEDRØRNADE OPPFØRING AV PLASTHALL FOR STØRSAND PÅ GNR. 79 BNR. 36 ØRVELLA - TILTAKSHAVAR: MESTA DRIFT AS I medhald av punkt b, i verbaldelen til Kommuneplanen i Hjartdal blir klage frå naboar teke til fylgje. Omsøkt plassering vurderast til å vere i strid med punkt b, i verbaldelen til Kommuneplanen i Hjartdal, da omsøkt plassering kan gjeve uheldige konsekvensar i form av meir støy for kringliggjande bustadane. Plasthallen skal plasserast sør på eigedom, gnr. 79 bnr. 36, lengre vekk frå nærliggjande bustadområde. Omsøkt plasthall må settast opp sør på eigedom gnr. 79 bnr. 36, Ørvella vegstasjon i samsvar med forslag på vedlagt kart. Situasjonskart av endelig plassering av omsøkt plasthall sør/vest på tomta må sendast inn til kommunen for godkjenning.

8 Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast inn til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er mottatt, kome fram. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. POB-026/10 VEDTAK: I medhald av punkt b, i verbaldelen til Kommuneplanen i Hjartdal blir klage frå naboar teke til fylgje. Omsøkt plassering vurderast til å vere i strid med punkt b, i verbaldelen til Kommuneplanen i Hjartdal, da omsøkt plassering kan gjeve uheldige konsekvensar i form av meir støy for kringliggjande bustadane. Plasthallen skal plasserast sør på eigedom, gnr. 79 bnr. 36, lengre vekk frå nærliggjande bustadområde. Omsøkt plasthall må settast opp sør på eigedom gnr. 79 bnr. 36, Ørvella vegstasjon i samsvar med forslag på vedlagt kart. Situasjonskart av endelig plassering av omsøkt plasthall sør/vest på tomta må sendast inn til kommunen for godkjenning. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast inn til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er mottatt, kome fram. 027/10: SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BORRING ETTER VANN PÅ GNR. 99 BNR GVÅLSHEIA/LANGEHAUG - TILTAKSHAVAR: HARALD LINNESTAD I medhald av 19-2 i plan- og bygningslova blir det gjeve dispensasjon til brønnboring på eigedom, gnr. 99 bnr. 28, i Gvåslheia/Langehaug. Dispensasjonen blir gjeve på bakgrunn av det skal utbyggast felles renseanlegg i området, og på følgjande vilkår: Brønnborar må plassere omsøkt borebrønn slik at den ikkje vil utgjere noko fare for Ragna Tjønnheim sin brønn i form av forureining eller kunne tømme brønnen hennas for vatn. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen seinast 3 veker etter at vedtaket er motteken, kome fram.

9 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. POB-027/10 VEDTAK: I medhald av 19-2 i plan- og bygningslova blir det gjeve dispensasjon til brønnboring på eigedom, gnr. 99 bnr. 28, i Gvåslheia/Langehaug. Dispensasjonen blir gjeve på bakgrunn av det skal utbyggast felles renseanlegg i området, og på følgjande vilkår: Brønnborar må plassere omsøkt borebrønn slik at den ikkje vil utgjere noko fare for Ragna Tjønnheim sin brønn i form av forureining eller kunne tømme brønnen hennas for vatn. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen seinast 3 veker etter at vedtaket er motteken, kome fram. 028/10: HANS BONDAL - DISPENSASJONSØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM I LNF-OMRÅDE TIL HYTTETOMT OG TILKOMST Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 blir det gjeve dispensasjon til frådeling frå LNFområde innom kommunedelplan for Bondal på eigedomen, gnr. 113 bnr. 2 og 3 til hyttetomt. Arealet på hyttetomta skal vere på ca. 1 mål. Grunngjevnaden for å gje dispensasjon er at det omsøkte areal ligg i eit område med fleire fritidsbustader i nærleiken og at overvekt av omsyn talar for å gje dispensasjon. Det er eit vilkår at vegrett for adkomst over gnr. 113 bnr. 2 og 3 til hyttetomta tinglysast. Saka oversendast byggesaksavdelinga for handsaming av delingsløyve etter plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. Klagefrist er 3 veker frå vedtaket kom fram/vart gjort kjend. Nils Bondal sa seg ugild i saka. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Nils Bondal var ugild og deltok ikkje i handsaminga av denne saka.

10 POB-028/10 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 blir det gjeve dispensasjon til frådeling frå LNFområde innom kommunedelplan for Bondal på eigedomen, gnr. 113 bnr. 2 og 3 til hyttetomt. Arealet på hyttetomta skal vere på ca. 1 mål. Grunngjevnaden for å gje dispensasjon er at det omsøkte areal ligg i eit område med fleire fritidsbustader i nærleiken og at overvekt av omsyn talar for å gje dispensasjon. Det er eit vilkår at vegrett for adkomst over gnr. 113 bnr. 2 og 3 til hyttetomta tinglysast. Saka oversendast byggesaksavdelinga for handsaming av delingsløyve etter plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. Klagefrist er 3 veker frå vedtaket kom fram/vart gjort kjend. 029/10: SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ENDRING AV PLASSERING AV TOMT 11 PÅ STEINSARMEN GNR. 92 BNR. 2 - GRUNNEIGAR: OLAV N. FLUGON I medhald av 19-2 i plan- og bygningslova blir det gjeve dispensasjon til frådeling med endra plassering av tomt 11 som omsøkt/synt på kart. Dispensasjonen blir grunngjeve med på grunn av hovedledningstrasse plassert aust på tomta er ei forskyving av tomt 11 påkrevd. Ny plassering vurderast til å ikkje vere negativt for kringliggjande hytter og tomter. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er kome fram/motteken Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. POB-029/10 VEDTAK: I medhald av 19-2 i plan- og bygningslova blir det gjeve dispensasjon til frådeling med endra plassering av tomt 11 som omsøkt/synt på kart. Dispensasjonen blir grunngjeve med på grunn av hovedledningstrasse plassert aust på tomta er ei forskyving av tomt 11 påkrevd. Ny plassering vurderast til å ikkje vere negativt for kringliggjande hytter og tomter. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er kome fram/motteken

11

12 030/10: SANDVIKEN GNR 35, BNR 2 I TUDDAL Med heimel i plan- og bygningslova 113 gjev utval for plan- og byggesaker Olav T. Mosebø på eigedomen Sandviken, gnr. 35 bnr. 2 pålegg om retting av ulovleg utført arbeid. Dei rettingane som skal utførast er fylgjande: Verandaen må fjernast og overbygget over denne må reduserast til maksimal lengde 1,40 meter. Det skal ikkje vera støttestolpar i tråd med teikninga frå Inngangsdøra må skiftast ut og erstattast med ei dobbeltdør i tråd med teikninga frå Begge vindauga på fasade aust må takast ut. Desse er ikkje med på teikninga frå Eitt vindauge i fasade nord skal takast ut. Dette gjeld vindauge som på den opphavlege teikninga hører til kraftfor, jfr. teikninga frå Kjøkkeninnreiing, senger og stovemøblar må takast ut i tråd med teikninga frå Forslag frå Borghild Hovde Brennekåsa: Klaga vert ikkje teke til fylgje og utvalet gjev med heimel i plan- og bygningslova 113 Olav T. Mosebø på eigedomen Sandviken, gnr. 35 bnr. 2 pålegg om retting av ulovleg utført arbeid. Dei rettingane som skal utførast er fylgjande: Verandaen må fjernast og overbygget over denne må reduserast til maksimal lengde 1,40 meter. Det kan nyttast støttestolpar. Inngangsdør må skiftast ut og erstattast med ei dobbeltdør slik at ein båt kan takast inn - i tråd med teikninga frå Innbo må fjernast slik at det vert båtplass i tråd med teikninga frå Utvalet vurderar endringane til å vera noko omfattande slik at kommunen må foreta ein reaksjon i saka. Frist for når arbeidet skal vera ferdig er sett til Dette arbeidet må dokumenterast av tiltakshavar Olav T. Mosebø. Rådmannen si tilråding vart vedteke med 4 mot 1 røyst. POB-030/10 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 113 gjev utval for plan- og byggesaker Olav T. Mosebø på eigedomen Sandviken, gnr. 35 bnr. 2 pålegg om retting av ulovleg utført arbeid. Dei rettingane som skal utførast er fylgjande:

13 Verandaen må fjernast og overbygget over denne må reduserast til maksimal lengde 1,40 meter. Det skal ikkje vera støttestolpar i tråd med teikninga frå Inngangsdøra må skiftast ut og erstattast med ei dobbeltdør i tråd med teikninga frå Begge vindauga på fasade aust må takast ut. Desse er ikkje med på teikninga frå Eitt vindauge i fasade nord skal takast ut. Dette gjeld vindauge som på den opphavlege teikninga hører til kraftfor, jfr. teikninga frå Kjøkkeninnreiing, senger og stovemøblar må takast ut i tråd med teikninga frå

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 06.05.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.06.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 016/10-027/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Oppmøte på kommunehuset kl. 16.30 Felles kjøring frå Bøen camping kl.17.00

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.02.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 18:15 Saksnr til og frå: 010/12-013/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Nestleiar Mathias

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 15:00-15:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 11.06.2015 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.09.2010 Møtetid: 15:00-18.40 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Helga

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert 1 varamedlem. Desse medlemene møtte ikkje: Jon Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet STORDAL KOMMUNE Møteprotokoll For Planutvalet Møtedato: 16.06.10 Møtetid: Kl. 19:00 19:30 Møtestad: Kommunehuset Behandla saker: 010/10-015/10 Møteleiar: Frå adm. møtte: Utdelt i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:15 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, i

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:15 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, i SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: 15:00-18:15 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.10.2014 Møtetid: 15:00-19.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 13:20

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 13:20 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 20.06.2018 Tidspunkt: 08:30 13:20 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset (synfaring vedk. POB-sak 082/10) Møtetid: Kl. 15.45 Oppmøte på parkeringsplassen

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00-16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer