Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (1-7)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (1-7)"

Transkript

1 Page 1 of 7 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (1-7) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering 13-1-Praksis 6-2-Samlingsbasert Gjelder studieår SU-ILU Nei Nei Nei Nei ja 2018/2019 Varighet, omfang og nivå 6-3-Omfang (år): 6-2-Organisering: deltidsstudium 6-2-Omfang (sp): 30,0 6-4-Arbeidsbelastning: timer per uke 6-5-NKR-nivå: 1. syklus Opptakskrav Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. 2-1-Opptaksform: Lokalt opptak Innledning Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole. Læringsutbytte En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt språkets lydsystem kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, relevante språklæringsteorier samt strategier og metoder som fremmer språkutvikling kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk kjennskap til ulike læremidler, vurderingsverktøy og vurderingsformer som kan brukes i opplæringen kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern Ferdighet bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være en god språkmodell for elevene veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning kritisk vurdere læremidler til bruk i opplæringen legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff Generell kompetanse formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen reflektere over egen læring og praksis samt vedlikeholde sin egen språklige og didaktiske kompetanse. arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget Tillegg Oppbygging av studiet Læringsformer Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform. Vurderingsformer Internasjonalisering Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning Yrkesmuligheter

2 Page 2 of 7 Videre studier Praksisstudier Krav om skikkethet Spesielle krav og betingelser Andre relevante opplysninger Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav. Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars. Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier. NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist. Overgangsordninger Ekskursjoner Frister og valg Masteroppgave Emnetilbud nytt element eller rediger denne listen Rediger Emnekode Emnenavn Vektingstall Vekttype Semester_undervisning Merknad_emnetilbud Emnebeskrivelse_skjema LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15 SP Vår LVUT8005_emnebeskrivelse LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK 15 SP Høst LVUT8006_emnebeskrivelse Slik redigerer du emnebeskrivelsen 1. finn ditt emne i listen over emnetilbud 2. klikk i kolonnen for emnebeskrivelse_skjema (helt til høyre i tabellen) 3. klikk på "rediger element" øverst til venstre for å gjøre endringer i teksten 4. klikk på "lagre" øverst til venstre når du er ferdig Emnebeskrivelser Rediger 1-Emnekode 1-emnenavn_bokmal 2-vektingstall 2-vekttypekode Emnekode:studienivakode 14-emneansvarlig LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15 SP 800 Ingunn Ofte Om emnet 1-emnekode_ny: 1-emnenavn_nytt: 1-Emnenavn_endring: Nei 15-ansvarlig fakultet: ansvarlig enhet: SU-ILU Studieprogram NTNU: KOMPiS-ENG1_1-7 4-NKR-nivå: Ikke angitt 5-semester_undervisning: Vår 6-undervisningsspråk: Engelsk Læringsutbytte Kunnskap Studenten har kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt språkets lydsystem kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, relevante språklæringsteorier samt strategier og metoder som fremmer språkutvikling kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk kjennskap til ulike læremidler, vurderingsverktøy og vurderingsformer som kan brukes i opplæringen

3 Page 3 of 7 kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern Ferdighet bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være en god språkmodell for elevene veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning kritisk vurdere læremidler til bruk i opplæringen legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff Generell kompetanse formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen reflektere over egen læring og praksis samt vedlikeholde sine gen språklige og didaktiske kompetanse arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende. Emner som tilbys som etter- og videreutdanning er alltid adgangsbegrenset og følger krav og regler for rangering knyttet til bestemmelser i programmets studieplan. Anbefalt forkunnskapskrav Engelsk 1 (1-7) emne 1 eller tilsvarende. Gode engelskkunnskaper Faginnhold Begynneropplæring i engelsk med vekt på skriving som grunnleggende ferdighet. Engelsk 1 for 1-7 emne 2 gir en videre innføring i begynneropplæring i engelsk på barnetrinnet, med fokus på mellomtrinnet. Kurset er inndelt i tre emneområder: Videre arbeid med grunnleggende ferdigheter. Kunnskap om språk Kunnskap om engelsk som andrespråk teori og metoder Arbeid med tekster; litteratur og kultur Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for Engelsk 1 (1-7) emne 2. Læringsformer Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium. Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav både skriftlige, muntlige og digitale. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning. Studentene skal i løpet av kurset samle tekster i forskjellige sjangrer til en mappe. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon. Mappen gis samlet individuell karakter A-F. Emnet har også en individuell muntlig eksamen med karakter A-F. Samlet karakter for emnet består av karakterene på muntlig eksamen og mappen. Obligatoriske aktiviteter Studiet har følgende obligatoriske krav: - 1 muntlig presentasjon - 3 oppgaver Ett av arbeidskravene vil omhandle utprøving av faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget, samt kunnskapsdeling i eget kollegium. Ett av arbeidskravene vil ha fokus på pedagogisk bruk av IKT i engelskundervisningen. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU. Vurderingsform og karakterskala Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler. Del 1: Individuell muntlig eksamen. Krav til omfang og innhold i eksamen vil fremgå i eget skriv. Eksamen har forberedelsesdel. Del 2: Individuell mappe. Krav til omfang og innhold i mappa vil fremgå i eget skriv. Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Studiepoengsreduksjon Andre relevante opplysninger Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Krever opptak til studieprogram:

4 Page 4 of 7 Engelsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG4VUÅ) Engelsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG3VUÅ) Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP) Interne samarbeidspartnere Eksterne samarbeidspartnere LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK 15 SP 800 Ingunn Ofte Om emnet 1-emnekode_ny: 1-emnenavn_nytt: 1-Emnenavn_endring: Nei 15-ansvarlig fakultet: ansvarlig enhet: SU-ILU Studieprogram NTNU: KOMPiS-ENG1_1-7 4-NKR-nivå: Ikke angitt 5-semester_undervisning: Høst 6-undervisningsspråk: Engelsk Læringsutbytte Kunnskap Studenten har Kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk Kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget Kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, relevante språklæringsteorier samt strategier og metoder som fremmer språkutvikling Kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk Kjennskap til ulike læremidler som kan brukes i opplæringen Kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen Kjennskap til akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern Ferdighet bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være en god språkmodell for elevene veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning kritisk vurdere læremidler til bruk i opplæringen legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff Generell kompetanse formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen reflektere over egen læring og praksis samt vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget Forkunnskapskrav Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende. Adgangsbegrensning og studierettskrav Emner som tilbys som etter- og videreutdanning er alltid adgangsbegrenset og følger krav og regler for rangering knyttet til bestemmelser i programmets studieplan. Anbefalt forkunnskapskrav Gode engelskkunnskaper. Faginnhold Begynneropplæring i engelsk med vekt på skriving som grunnleggende ferdighet. Engelsk 1 for 1-7 emne 1 gir en grunnleggende innføring i begynneropplæring i engelsk på barnetrinnet. Kurset er inndelt i tre emneområder: Den første opplæringen i ferdigheter Kunnskap om språk (grammatikk) Kunnskap om engelsk som andrespråk teori og metoder Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for KFK Engelsk 1 (1-7) emne 1.

5 Page 5 of 7 Læringsformer Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium. Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav både skriftlige, muntlige og digitale. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning. Studentene skal i løpet av kurset samle tekster i forskjellige sjangrer til en mappe. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon. Mappen gis samlet individuell karakter A-F. Emnet har også en individuell muntlig eksamen med karakter A-F. Samlet karakter for emnet består av karakterene på muntlig eksamen og mappen. Obligatoriske aktiviteter Studiet har følgende obligatoriske krav: - 1 muntlig presentasjon - 3 oppgaver Ett av arbeidskravene vil omhandle utprøving av faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget, samt kunnskapsdeling i eget kollegium. Ett av arbeidskravene vil ha fokus på pedagogisk bruk av IKT i engelskundervisningen. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU. Vurderingsform og karakterskala Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler. Del 1: Individuell muntlig eksamen. Krav til omfang og innhold i eksamen vil fremgå i eget skriv. Eksamen har forberedelsesdel. Del 2: Individuell mappe. Krav til omfang og innhold i mappa vil fremgå i eget skriv. Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Studiepoengsreduksjon Andre relevante opplysninger Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Krever opptak til studieprogram: Engelsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG4VUÅ) Engelsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG3VUÅ) Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP) Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP) Interne samarbeidspartnere Eksterne samarbeidspartnere

6 Page 6 of 7

7 Page 7 of 7

Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (5-10)

Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (5-10) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (5-10) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for trinn

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for trinn Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1.-7. trinn Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (5-10)

Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (5-10) Page 1 of 7 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (5-10) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (1-7)

Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (1-7) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (1-7) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Regning som grunnleggende ferdighet 1 for trinn

Studieplan - KOMPiS Regning som grunnleggende ferdighet 1 for trinn Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Regning som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for trinn

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for trinn Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1 ( trinn)

Studieplan - KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1 ( trinn) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1 (1.-10. trinn) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (5-10)

Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (5-10) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (5-10) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk tegnspråk 2 ( trinn)

Studieplan - KOMPiS Norsk tegnspråk 2 ( trinn) Page 1 of 6 Studieplan - KOMPiS Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn) Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår HF-ISL 2018/2019 Institutt for språk og litteratur Varighet, omfang og

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (1-7)

Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (1-7) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (1-7) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse

Studieplan - KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse Page 1 of 5 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan

Detaljer

Studietilbud - KOMPIS Matematikk 1 (1-7)

Studietilbud - KOMPIS Matematikk 1 (1-7) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studietilbud - KOMPIS Matematikk 1 (1-7) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk 1 (1-7)

Studieplan - KOMPiS Norsk 1 (1-7) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Norsk 1 (1-7) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Kjemi 1 (8-13)

Studieplan - KOMPiS Kjemi 1 (8-13) Page 1 of 8 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Kjemi 1 (8-13) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (5-10)

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (5-10) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (5-10) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk 1 for trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Studieplan - KOMPiS Norsk 1 for trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Drama

Studieplan - KOMPiS Drama Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Drama Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår HF-IKM 2018/2019 Varighet, omfang og nivå 6-3-Omfang

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan - KOMPiS Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Naturfag 1 (8-13)

Studieplan - KOMPiS Naturfag 1 (8-13) Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Naturfag 1 (8-13) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Emne: Engelsk 1 (1-7) Kode: 4EN1 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Engelsk 1 (1-7) Kode: 4EN1 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Engelsk 1 (1-7) Kode: 4EN1 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Teknologi og forskningslære

Studieplan - KOMPiS Teknologi og forskningslære Page 1 of 8 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Teknologi og forskningslære Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår SU-ILU 2018/2019 Varighet,

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Programmering

Studieplan - KOMPiS Programmering Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Programmering Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Naturfag 1 (5-10)

Studieplan - KOMPiS Naturfag 1 (5-10) Page 1 of 7 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Naturfag 1 (5-10) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Norsk i mediesamfunnet

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Norsk i mediesamfunnet Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Norsk i mediesamfunnet Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår HF-ISL 2018/2019

Detaljer

Emne: Engelsk 1 (5-10) Kode: 4EN Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Engelsk 1 (5-10) Kode: 4EN Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Engelsk 1 (5-10) Kode: 4EN1 5-10 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Programmering

Studieplan - KOMPiS Programmering Page 1 of 5 Studieplan - KOMPiS Programmering Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår IE-IDI 2018/2019 Varighet, omfang og nivå 6-3-Omfang (år): 6-2-Organisering: deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 1 / 10 Studieplan 2019/2020 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan for Norsk tegnspråk 1 (1-10)

Studieplan for Norsk tegnspråk 1 (1-10) Studieplan for Norsk 1 (1-10) studieåret 2017/2018 januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (1-10) Studieåret 2017/2018 Emnebeskrivelse til studieplan for 2017/2018 Emnekode LVUT8115 Emnenavn Norsk

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (8-13)

Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (8-13) Page 1 of 8 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Engelsk 1 (8-13) Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår HF-ISL 2018/2019 Varighet, omfang

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Nordisk språk og litteratur (nettstudium)

Studieplan - KOMPiS Nordisk språk og litteratur (nettstudium) Page 1 of 5 Studieplan - KOMPiS Nordisk språk og litteratur (nettstudium) Rediger Studieprogram NTNU 6-3-Gradnavn Enheter NTNU 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår KOMPiS-NORD Studietilbudet gir ingen

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Rektorutdanningen

Studieplan - KOMPiS Rektorutdanningen Page 1 of 10 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Rektorutdanningen Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Matematikk DELTA

Studieplan - KOMPiS Matematikk DELTA Page 1 of 5 Studieplan - KOMPiS Matematikk DELTA Rediger Studieprogram NTNU 6-3-Gradnavn Enheter NTNU 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår KOMPiS-DELTA Studietilbudet gir ingen grad IE-IMF 2019/2020

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (8-13)

Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (8-13) Page 1 of 8 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Engelsk 2 (8-13) Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Utdanningsvalg

Studieplan - KOMPiS Utdanningsvalg Page 1 of 7 Studieplan - KOMPiS Utdanningsvalg Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår SU-ILU 2018/2019 Varighet, omfang og nivå 6-3-Omfang (år): 6-2-Organisering: deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Rådgivning 2

Studieplan - KOMPiS Rådgivning 2 Page 1 of 5 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Rådgivning 2 Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan 14-2-Skikkehetsvurdering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Engelsk 1 KFK Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 1-7 EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English 2 1-7 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 1-7 bygger på Engelsk 1 for 1-7 og gir fordypning

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Lærerspesialistutdanning i matematikk (8-13)

Studieplan - KOMPiS Lærerspesialistutdanning i matematikk (8-13) Page 1 of 5 Studieplan - KOMPiS Lærerspesialistutdanning i matematikk (8-13) Rediger Studieprogram NTNU 6-3-Gradnavn Enheter NTNU 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår KOMPiS-LSPES-MA8-13 Studietilbudet

Detaljer

Studieplan - Kompetanse i skolen: Begynneropplæring

Studieplan - Kompetanse i skolen: Begynneropplæring Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - Kompetanse i skolen: Begynneropplæring Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved Kompetanse for Kvalitet: Engelsk 1 1-7 ved Nord universitet. Dette brevet inneholder informasjon

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 5-10 EMNENAVN Engelsk 2 5-10/English 2 5-10 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 5-10 bygger på Engelsk 1 for 5-10 og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Engelsk 1, for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet består av samlinger

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Engelsk år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Målgruppe.

Studieplan 2015/2016. Engelsk år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Målgruppe. Engelsk år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner og tas på fulltid over 2 semestre Innledning Engelsk er et verdensspråk som spiller

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, videreutdanning Studentsider Studieplan Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Denne studieplanen tar utgangspunkt i rammeplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1

Studieplan for ENGELSK 1 NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30 sp i faget. Målgruppa er lærere på 8.-13.

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Fysikk 2 (8-13)

Studieplan - KOMPiS Fysikk 2 (8-13) Page 1 of 8 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Fysikk 2 (8-13) Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår SU-ILU 2018/2019 Varighet, omfang

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Studiet gir

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det er

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Nordisk språk og litteratur

Studieplan - KOMPiS Nordisk språk og litteratur Page 1 of 12 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Nordisk språk og litteratur Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår HF-ISL 2018/2019 Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (8-13) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Studieplan - KOMPIS Matematikk 1 (8-13)

Studieplan - KOMPIS Matematikk 1 (8-13) Page 1 of 7 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPIS Matematikk 1 (8-13) Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår IE-IMF 2018/2019 Varighet, omfang

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Engelsk for trinn, årsstudium

Engelsk for trinn, årsstudium Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Engelsk for 5.-10. trinn, årsstudium Beskrivelse av studiet Planen for engelsk årsstudium tar utgangspunkt

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (8-13)

Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (8-13) Page 1 of 8 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Matematikk 2 (8-13) Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder studieår IE-IMF 2018/2019 Varighet, omfang

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

NTNU KOMPiS. Studieplan for. YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019

NTNU KOMPiS. Studieplan for. YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019 [Versjon 02/18] NTNU KOMPiS Studieplan for YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019 Profesjons- og yrkesmål Studiet henvender

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan for Fysikk 1

Studieplan for Fysikk 1 Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Fysikk 1 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i fysikk ved NTNU består av Fysikk 1 (30 studiepoeng) og Fysikk 2 (30 studiepoeng), og gir kandidatene

Detaljer