Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen Bjørn Inge Mo ordfører Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/09 PS 2/09 Avtale mellom Kåfjord kommune og Birtavarre Røde Kors Etablering av undervisningshjemmetjenester i alle fylker 2009/ /424 PS 3/09 Sentrumsplan for Birtavarre - egengodkjenning 2009/754 PS 4/09 Prinsipper for tildeling av kommunale boligtomter 2009/1917 PS 5/09 Kjøp av eiendom 19/80/5 2009/2037 PS 6/09 Knutepunktstatus Riddu Ruddu - kommunens forpliktelser 2009/2606 PS 7/09 Søknad om tilskudd til ombygging av bolig X 2009/192 PS 8/09 Reguleringsplan Løkvoll 3- klage på vedtak om egengodkjenning av plan 2009/466 PS 9/09 Ny organisering av AJA 2009/2086 PS 10/09 Manndalen skole - søknad om bevilgning til videreføring av rehabilitering 2009/2675 PS 11/09 Samisk språk i Kåfjordskolen 2009/2807 PS 12/09 Søknad om fritak fra politisk verv - kommunestyrerepresentant 2009/2604 PS 13/09 Referatsak - Kontrollutvalgets årsrapport for /388 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 19/09 Kåfjord Formannskap /09 Kåfjord kommunestyre Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Rådmannen forslo at punkt 5 i avtalen tas bort. Ordfører foreslo at det legges inn et nytt punkt 5 i vedtaket slik: Kåfjord kommune forsøker å legge til rette slik at treningsrommet kan benyttes til organisert trening. Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune godkjenner at det inngås slik avtale mellom Kåfjord kommune og Birtavarre Røde Kors som det fremgår av saksutredningen men punkt 5 tas bort. 2. Kåfjord kommune kjøper treningsrommet fra Røde Kors for kr ,- 3. Kjøp av treningsrom finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 4. Øvrige økonomiske konsekvenser i forbindelse med avtaleinngåelsen tas ved regulering av driftsbudsjett for Kåfjord kommune forsøker å legge til rette slik at treningsrommet kan benyttes til organisert trening. Avtale mellom Kåfjord kommune og Birtavarre Røde Kors Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune godkjenner at det inngås slik avtale mellom Kåfjord kommune og Birtavarre Røde Kors som det fremgår av saksutredningen. Side 3

4 2. Kåfjord kommune kjøper treningsrommet fra Røde Kors for kr ,- 3. Kjøp av treningsrom finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 4. Øvrige økonomiske konsekvenser i forbindelse med avtaleinngåelsen tas ved regulering av driftsbudsjett for Saksopplysninger Bakgrunn Røde Kors har etter avtale med Kåfjord kommune innredet og tatt i bruk et basseng lokalisert til Kåfjord Helsesenter. Det er etablert i et kommunalt bygg men eies av Røde Kors. Bassenget skal være et supplement til fysioterapeutenes behandlingstilbud og et tilbud til befolkningen i området for øvrig. Drift av basseng og fysioterapiavdeling skulle gjøres i samabeid mellom kommunen og Røde Kors. Forholdet mellom partene skulle reguleres ved ulike avtaler. Siden bassengtilbudet som gis er av stor betydning for allmenheten så vil det være mest riktig at kommunen går tyngere inn og dekker driftskostnader mot at bassenget kan nyttes av kommunale avdelinger mer fritt. På bakgrunn av dette har det vært gjennomført forhandlinger mellom Birtavarre Røde Kors og Kåfjord kommune ved ordfører og administrasjon. Forhandlingene har resultert i følgende forslag til avtale: 1. Kåfjord kommune kjøper ut treningsrommet for kr ,- og får dessuten tilbakeført disposisjonsrett over lokalene for fysioterapien. 2. Kåfjord kommune dekker strømutgiftene for bassenget. 3. Kåfjord kommune yter vaktmestertjenester for drift av bassenget og utfører renhold. Disse tjenestene gis fra mandag til fredag. 4. Kåfjord kommune får fri bruk av anlegget. Dette inkluderer også fysioterapeutenes bruk. All bruk koordineres av Røde Kors. 5. Det legges inn i leieavtalen med fysioterapeutene at treningsrommet, i samråd med dem, skal disponeres på kveldstid til organisert trening. 6. Alle økonomiske mellomværender mellom partene m.h.t. drift av basseng/fysioterapiavdeling nullstilles pr. 31/ Avtalen trer i kraft fra 1. feb Det forutsettes at Kåfjord kommune v/formannskapet godkjenner avtalen. Avtale forslaget er godkjent av Røde Kors og det er i punkt 8 forutsatt at Kåfjord formannskap godkjenner avtalen. Rådmannen mener imidlertid at avtalen vil innebære økte faste Side 4

5 driftskostnader for kommunen og at Kommunestyret dermed vil være det riktig organ for å godkjenne avtalen. De økte driftsutgiftene som kommunen vil få på bakgrunn av ny avtale er til en viss grad innarbeidet i budsjett til driftsavdelinga for Dette gjelder utgifter til strøm. Når det gjelder kostnadene til renhold så vil det måtte beregnes. Side 5

6 Kåfjord kommune Arkivsaknr: 2009/424-1 Arkiv: F20 Saksbehandler: Agnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/09 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /09 Kåfjord kommunestyre Etablering av undervisningshjemmetjenester i alle fylker Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Pleie og omsorgstjenesten har vurdert tilbudet om å søke som Undervisningshjemmetjeneste, men på grunn av pågående prosjekter og å få ny vedtatt samorganisering på plass har PRO-tjenesten dessverre ikke kapasitet til å være Undervisningshjemmetjeneste. HOO vedtar at Kåfjord kommune ikke sender søknad om å få være Undervisningshjemmetjeneste. Rådmannens innstilling Pleie og omsorgstjenesten har vurdert tilbudet om å søke som Undervisningshjemmetjeneste, men på grunn av pågående prosjekter og å få ny vedtatt samorganisering på plass har PROtjenesten dessverre ikke kapasitet til å være Undervisningshjemmetjeneste. HOO vedtar at Kåfjord kommune ikke sender søknad om å være få være Undervisningshjemmetjeneste. Side 6

7 Saksopplysninger Invitasjon fra Helsedirektoratet til kommunene å søke som undervisningshjemmetjenester med søknadsfrist 1. april Etablering av undervisningshjemmetjenester er et viktig tiltak for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene i tråd med føringene i Omsorgsplan Etablering av undervisningshjemmetjenester er en nasjonal satsing på fagutvikling, praksisnær forskning og etablering av gode læringsmiljø innen hjemmetjenestene. Hjemmetjenestene er i vekst og kompleksiteten i tjenesten er stor. Som viktig del av primærhelsetjenesten er hjemmetjenesten med på å danne fundamentet for helse- og omsorgssektoren. Formålet med etablering av undervisningshjemmetjenester: Etablering av undervisningshjemmetjenester er en ny omfattende satsing innen helse og omsorgstjenesten hvor det gis tilskuddsmidler over stadsbudsjettet til særskilte utviklingstiltak. Tiltaket har som formål å stimulere til: Fagutvikling Praksisnær forskning Utvikling av læringsmiljøer Økt kunnskap om tjenestenes behov for kompetanseutvikling Gjennomføring av tiltaket skal samlet gi en styrket faglig kompetanse og bidra til kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten. Den skal samtidig legges vekt på utvikling av ny kunnskap om: Brukermedvirkning Organisering og bemanning Hjemmetjenesten er en voksende del av helse- og omsorgstjenestene, og behovet for helsetjenester i brukergruppen er økende. Hjemmetjenesten har en viktig rolle i omsorgstjenesten og en velfungerende, kompetent hjemmetjeneste vil bidra til effektiv ressursbruk. Når tjenestemottaker ønsker det, gi mulighet for oppfølging og behandling i hjemmet som alternativ til institusjon. Både planlegging av kompetansesammensetting og iverksetting av kompetansehevende tiltak er nødvendig for å kunne møte forventninger, krav og utfordringer og fremtidens hjemmetjenester. Økonomi. For 2009 gis det inntil kr i etablerertilskudd. Under forutsetning av vedtak i statsbudsjettet for 2010, vil dette videreføres også i 2010 Vurdering PRO-tjenesten har de siste årene hatt og har pågående prosjekter for å øke kvaliteten og å utvikle en organisering, som er effektiv og fleksibel, til det beste for både brukere og de ansatte. Ved å ha et godt arbeidsmiljø styrkes også kvaliteten på tjenestene til brukerne. I prosjektene har det vært/er fokus både på kvalitet til brukerne og at de ansatte trives i arbeidet (godt Side 7

8 arbeidsmiljø) vil ikke si fravær av travle dager og frustrasjoner, men yte god kvalitet. Kompetanse innen tjenesten er også en viktig faktor til trygghet for brukerne. og bedre skal det bli, avsluttet desember Aktiv omsorg, planlagt avsluttet i løpet av høsten 2009 Kommunekvalitetsprosjektet Lagspill og fellesskap, pågår Det arbeides aktivt med å få ny samorganisering på plass innen tjenesten. Fordi vi har hatt og har fokus på området innen hjemmetjenestene ville Kåfjord PRO-tjeneste vært godt rustet til å være et Undervisningshjemmetjeneste. Kommunen kunne formidle kunnskap/erfaringer til andre kommuner og ikke minst hente ny kunnskap til kommunen. PRO-leder sammen med etatsleder helse og sosial har vurdert det slik, at PRO-tjenesten har mye pågang og at det er viktig å ha fokus på å gjennomføre pågående prosjekter og å få på plass samorganiseringen innen PRO-tjenesten. Side 8

9 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/754-1 Arkiv: L12 Saksbehandler: Pål Lyngstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/09 Kåfjord Formannskap /09 Kåfjord kommunestyre Sentrumsplan for Birtavarre - andre gangs behandling i planutvalget Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 27-2 Vedlegg 1 Reguleringsplan for Birtavarre sentrum - planbeskrivelse 2 Sentrumsplan for Birtavarre - plankart Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedattt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Kåfjord kommune reguleringsplan for Birtavarre sentrum som fremlagt for offentlig ettersyn, med følgende endringer: Område for samfunnshus endres til kombinert formål samfunnshus/forretning, K3 Områdegrenser for F2, Gravlund, Torg justeres for å gi plass for busstopp på I1 Arealet til Park 2 reduseres Formål bensinstasjon føres tilbake til nåværende plassering, og reguleres til kombinert formål K2. Nåværende K2 endres til formål I1 Trafikkstasjon Punkt om atkomst til gravlund over torg innarbeides i bestemmelser Merknader om belysning, gangveg og busskapasitet innarbeides i planbeskrivelsen Atkomst over gnr. 19, bnr. 23 flyttes Utmarksatkomst fra gnr 19, bnr. 23 innarbeides i plan Kryss til boligområde og campingplass underordner seg E6, ved skilting og form Frisiktssoner justeres i kart Utbyggingsrekkefølge for gangveger, kryss med videre innarbeides i rekkefølgebestemmelser Endringer framkommer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som er vedlagt saken. Side 9

10 Kåfjord kommune ber Statens Vegvesen om å innarbeide fylkesveg 333 som forkjørsveg med 50 km/t fartsgrense gjennom tettstedet. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Kåfjord kommune reguleringsplan for Birtavarre sentrum som fremlagt for offentlig ettersyn, med følgende endringer: Område for samfunnshus endres til kombinert formål samfunnshus/forretning, K3 Områdegrenser for F2, Gravlund, Torg justeres for å gi plass for busstopp på I1 Arealet til Park 2 reduseres Formål bensinstasjon føres tilbake til nåværende plassering, og reguleres til kombinert formål K2. Nåværende K2 endres til formål I1 Trafikkstasjon Punkt om atkomst til gravlund over torg innarbeides i bestemmelser Merknader om belysning, gangveg og busskapasitet innarbeides i planbeskrivelsen Atkomst over gnr. 19, bnr. 23 flyttes Utmarksatkomst fra gnr 19, bnr. 23 innarbeides i plan Kryss til boligområde og campingplass underordner seg E6, ved skilting og form Frisiktssoner justeres i kart Utbyggingsrekkefølge for gangveger, kryss med videre innarbeides i rekkefølgebestemmelser Endringer framkommer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som er vedlagt saken. Kåfjord kommune ber Statens Vegvesen om å innarbeide fylkesveg 333 som forkjørsveg med 50 km/t fartsgrense gjennom tettstedet. Saksopplysninger I f.sak 184/08 vedtok planutvalget å legge ut reguleringsplan for Birtavarre sentrum ut for offentlig ettersyn, med 30 dagers frist for uttalelse. Saken ble utlagt med frist til 5. desember 2008 for innspill, med varsel i to aviser (Nordlys, Framtid i Nord), og brev til grunneiere, næringsdrivende i området samt offentlige høringsorganer. Ved fristens utløp ba COOP Birtavarre om forlenget frist til 18. desember, noe som ble innvilget. Statens Vegvesen har kommet med sine innspill lenge etter fristens utløp, men da vegomlegging er en vesentlig del av planendringen finner kommunen det riktig å tillate innspillet. Til planen er det kommet følgende innspill: Helge og Solbjørg Evanger: Foreslår mer parkering ved bedehus på grunn av kapasitet v/stevner og større kirkehelger. o o Kommunens merknad: Parkeringsarealet nordvest for bedehuset er doblet. Torget som er regulert inn skal også brukes til parkering, dette arealet er økt. Ved COOP er Side 10

11 parkeringsarealet doblet. Totalt vil Birtavarre sentrum ha over 200 regulerte parkeringsplasser, hvorav 140 av disse er nær bedehuset. Parkeringsbehovet anses å være tilstrekkelig dekket. Sametinget (kultur): Har ingen merknad, utover henvisning til krav om varsling ved funn. o Kommunens merknad: o Bestemmelse om varsel ved funn er innarbeidet i bestemmelsene. Birtavarre samfunnshus: Birtavarre samfunnshus ønsker at tomta også kan benyttes til kultur- og reiselivsrelaterte næringer, og ber om at formålet utvides. o o Kommunens merknad: Kommunen ser samfunnshusets behov for flere ben å stå på. Formålet endres til kombinert formål, med inntil 50% kultur- og reiselivsrelatert næringsvirksomhet. Bruksendring av bygget må søkes om på vanlig måte i hht. plan- og bygningslov. Merknad tas til følge. Birtavarre husflidslag: Husflidslaget foreslår flytting av grense for kirkegård, på grunn av at aktiviteter kan være forstyrrende for gravfreden. De foreslår videre at torg omgjøres til torg/parkering. Ellers synes de forslaget er meget bra. o o o Kommunens merknad: Kirkegårdsarealet er allerede knappet ned på sørsiden, den gikk tidligere til gammel E6. Ved planlegging av kirkegård følger man reglement for utforming av kirkegårder, der gravrekker, gjerder, hensyn til område utenfor etc. blir tatt hensyn til. Planlagt utvidelse av kirkegård vil gi cirka 100 nye graver og dekke behovet i 30 år. Første gravrekke vil plasseres minst 5 meter fra kirkegårdsgjerdet. Kirkegården justeres i bredde for å gi tilstrekkelig plass for busser på I1 (Trafikkområde), med fra 3-6 meter. Forslaget tas delvis til følge. Torg er et trafikkareal, og er i bestemmelsene satt av til både torg og parkering. Det vil ha cirka parkeringsplasser, avhengig av utforming. Reindriftsforvaltingen Vest-Finnmark: Forslaget til reguleringsendring anses å ikke ha negative konsekvenser for Reinbeitedistrikt 36, og anses å ikke ha interesse for Reinbeitedistrikt 37. o Kommunens merknad: o Kommunen tar reindriftsforvaltingens merknad til etterretning. Torleif Larsen: Kartet må være tegnet speilvendt da baksiden av Birtavarre vender mot E6. Foreslår at kommunalteknisk område trekkes vekk fra veien, området fylles igjen og legges ut som forretningsområde. Kloakkrenseanlegget fjernes da det ikke virker. Park 2 er unødvendig, det tar plass fra forretningsområder. Kirkegården må ikke utvides mer, da det uansett må planlegges ny kirkegård om 20 år. Park 2 kan heller flyttes dit. Drivstoffanlegg tillates kun på K2. Dette ser ut som kommunen driver med planøkonomi. K2 må omgjøres til K1. o o Kommunens merknad: Kartet er ikke tegnet speilvendt, men forholder seg til eksisterende situasjon. Det er i arbeidet med revidert plan lagt opp til forskjønning og opparbeiding til Side 11

12 o o o o parkmessig standard, som også har vært et av hovedmålene med planen i forbindelse med omleggingen av E6. Avløpsrenseanlegget i området fungerer godt etter siste ombygging. Kostnadene forbundet med flytting av et slikt anlegg vil være store, samtidig som det ikke er tilgjengelige arealer pr. i dag. Det er heller ikke gitt signaler fra kommunens politiske ledelse om at man krever flytting av anlegget. Imidlertid er det ønskelig med endring i rutiner for slambehandling. Kostnader med ombygging til forretningsdrift vil også bli svært store og arealet som kan utnyttes vil bli begrenset av byggegrense mot riksveg (50 meter). Samtidig er det ønskelig å flytte andre deler av kommunalteknisk virksomhet, noe som vil bli fokusert på i forbindelse med regulering av sentrum sør. Merknad tas ikke til følge. Park 2 er en del av et planlagt sammenhengende parkbelte langs elva, inneholdende blant annet en populær ballbinge. Området er også påtenkt til annen lek. Det er imidlertid rom for å utvide K1 slik at byggegrense mot sør forlenges til den møter gammel E6. Merknad tas delvis til følge. Kirkegården slik den er skissert dobler arealet og sikrer graver i et 30-års perspektiv. Kirkegården i Birtavarre har et viktig sosialt aspekt for bygdas befolkning, og tiltak i forbindelse med den vil være et følelsesmessig følsomt tema. Kirkegården vil kunne knyttes til K2, og inngå som en del av parkarealer, noe som er vanlig mange steder. Se for øvrig vurdering til husflidslagets uttalelse. Merknad tas delvis til følge. I forhold til tankanlegg er det i dag så vidt økonomi til å drive bensinstasjon. Nåværende eier ønsket å flytte bensinstasjon nærmere E6. Dette har planen åpnet for. Imidlertid har eier endret disse planene, og fordi utskifting av tanker er søknadspliktig må det aktuelle området være regulert til formålet. Formål bensinstasjon føres til området der anlegget står i dag. Merknad tas til følge. Birtavarre bedehus: Bedehuset ber om at det fortsatt er atkomst og parkering til gravlund på torgområdet. o Kommunens merknad: o Atkomst og parkering på torgområdet er angitt i planbestemmelsene. Torg er også et trafikkområde i hht. reguleringsformål. Det presiseres i planbestemmelser at det skal være atkomst til gravlund over torgområdet. Merknad tas til følge. Funksjonshemmedes råd: Rådet støtter opp om planarbeidet. Det ber om at det beregnes plass til 3-4 busser på område K1, at arbeidet med gangveier prioriteres. Rådet ser behov for bedre belysning i forbindelse med opparbeiding av Birtavarre sentrum. o o Kommunens merknad: Vi takker for støtten til planarbeidet. Merknader om plass til busser, prioritering av gangveger samt behov for belysning innarbeides i planbeskrivelsen. Merknad tas til følge. Jarle Myrhaug: Privat atkomst til gnr. 19, bnr. 23 gir farlig kryss mot veg til barnehagen. Det bes om en omlegging av atkomst til mellom tomtene, tilnærmet slik den er i dag. Veg til utmark fra gnr. 19, bnr. 23 innarbeides for å rette opp feil i forbindelse med barnehageutbyggingen, da en utmarksatkomst ble fjernet uten forutgående prosesser. o Kommunens merknad: o o Atkomst legges om som foreslått. Merknad tas til følge. Utmarksatkomst innarbeides i plan, for øvrig vil atkomstveg til Bjørkholdt sikre solid tilgjengelighet til utmark. Merknad tas til følge. Side 12

13 DM Consult: Park 2 bør innskrenkes noe til fordel for forretning. Ved gravlund bør det etableres park mot forretningsområde. For fremtiden bør det planlegges ny gravlund. Kommunalteknisk virksomhet bør flyttes eller forskjønnes. o Kommunens merknad: o Viser til merknad til Torleif Larsen innspill vedrørende park 2. Tas delvis til følge. o Viser til merknad til Husfliden og Torleif Larsens innspill vedrørende kirkegård. Tas delvis til følge. o Viser til merknad til Torleif Larsens innspill vedrørende kommunalteknisk virksomhet. Deler av virksomheten ønskes flyttet. For øvrig skal området gis parkmessig opparbeiding. Troms fylkeskommune, kulturetaten: Kulturetaten opplyser at de ikke har merknader til planen. Birtavarre Røde Kors: Birtavarre Røde kors opplyser at de ikke har merknader til planen. COOP Birtavarre: COOP Birtavarre er positive til planen, og ser frem til å få bedre avkjørsel og færre små vegstubber. De mener gravlunden blir for dominerende i sentrum, og foreslår at den kan utvides andre vegen. o Kommunens merknad: o Det vises til øvrige vurderinger vedrørende kirkegård. Tas delvis til følge. Statens Vegvesen: Fv. 333 defineres som Sa2, samleveger, fartsgrense 50 km/t. Dagens fartsgrense er 60 km/t. Frisiktssoner skal reguleres som eget formål. Kryssløsninger framstiller ikke den overordnede funksjonen fylkesvegen har. Krysset mot campingplassen har en uheldig løsning. Vegvesenet ønsker ikke T-kryss, men ber om at den kommunale vegen får redusert kjørebredde, der fylkesvegen gjør en kurve. Vegvesenet ønsker å regulere krysset med vikepliktskilting fra den kommunale vegen som en løsning på problematikken rundt forkjørsrett. Ved krysset tegnet inn v/husfliden foreslår Vegvesenet å se på en løsning med rundkjøring, noe som vil opprettholde fylkesvegens overordnede funksjon. Vegvesenet ber om at gang- og sykkelveg bygges før område K2. Vegvesenet anbefaler videre å benytte gjeldende byggegrense i hht. veglovens 29 på 15 meter om det er mulig. De ber også om at gang- og sykkelveg holdes atskilt fra fylkesveg med rabatt, grøft eller rekkverk. Dimensjonerende kjøretype må minimum være lastebil, kjøremåte A i kryss. De anbefaler dimensjonering for vogntog (VT) basert på aktivitet i form av industri etc. i Kåfjorddalen. Vegvesenet anser at det er naturlig å omdefinere Birtavarre sentrum til tettbygd strøk som følge av sentrumsplanen. Veger i tettbygde strøk bør ha en generell fartsgrense på 50 km/t. Dette er en prosess som vegvesenet må gjennomføre uavhengig av reguleringsplanen, men kommunen kan i sin planlegging ta utgangspunkt i parametere for fartsgrense 50 km/t. Side 13

14 o o o o o o o o Kommunens merknader: Kommunen tar merknadene om dimensjonerende fartsgrenser til etteretning. Frisiktsoner justeres og innarbeides der de mangler. Merknad tatt til følge. Kryssløsning omarbeides i plan slik at kjørebane fra campingplass underordner seg fylkesveg. Kommunen ber om at Vegvesenet innarbeider fylkesveg som forkjørsveg gjennom hele Kåfjorddalen. Merknad tatt til følge. Kåfjord kommune vurderer at en rundkjøring ved Husfliden for å synliggjøre fylkesvegens overordnede funksjon vil bli problematisk i forhold til planlagte gang- og sykkelveger, samt avstand inn til Husflidslagets bygg. Kommunen ber om at Vegvesenet innarbeider fylkesveg som forkjørsveg og gjennomfører tydelig skilting i forhold til dette. Merknad tas ikke til følge. Kåfjord kommune kan ikke innarbeide rekkefølgebestemmelser der gang- og sykkelveg bygges før område K2, da kommunen har en finansiering av K2 som krever gjennomføring av K2 i 2009, samtidig som vi ikke har klar finansiering av gang- og sykkelveg. Det er imidlertid viktig å prioritere bygging av gang- og sykkelveg så raskt som mulig, og det innarbeides i rekkefølgebestemmelser at gang- og sykkelveg opparbeides samtidig med kryssløsninger. Det innarbeides også i bestemmelser for gang og sykkelveg at det skal bygges rabatter mot kjøreveg. Byggegrense mot veg holdes slik de er foreslått regulert (med 12.5 m), da forretningsarealet er knapt og fordi trafikkløsninger ellers, skilting, gang- og sykkelveger vil øke trafikksikkerheten i forhold til dagens situasjon. Merknader tas delvis til følge. Merknad om dimensjonerende kjøretøy tas til etterretning. Kåfjord kommune er positiv til å få fartsgrense 50 km/t gjennom Birtavarre sentrum, og ønsker at Statens vegvesen skal definere fylkesvegen som forkjørsveg gjennom hele Kåfjorddalen, da det i mange år har vært oppfattet som om fylkesvegen er forkjørsveg. Vurdering Merknadene som innarbeides i planen vil medføre en ytterligere oppstramming og foredling av sentrumsplanen. Ingen av endringene er så vesentlige at det er behov for en ny høringsrunde. De aller fleste som har gitt innspill er positive til planen som sådan, men har hatt merknader til enkelte deler av planen. Spesielt har det vært fokus på kirkegården, men den er vurdert til å ha en såpass viktig funksjon for sentrum og det sosiale at den bør være slik den er foreslått regulert, med en liten justering for å gi plass til tre busser på trafikkområdet. Det må imidlertid vurderes i forhold til arealplanen om det finnes andre områder som kan være aktuell til kirkegård. Side 14

15 GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE Utviklingsavdelingen REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune Kåfjord kommune, utviklingsavdelingen Medarbeidere: Planlegger Eirik Djupvik Prosjektleder Pål Lyngstad Dato: 29. september av 18 sider Side 15

16 GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE Utviklingsavdelingen 1. BAKGRUNN...3 HENSIKTEN MED PLANEN PLANOMRÅDET...3 OVERSIKTSKART...3 DAGENS BRUK...4 PLANSTATUS...4 EIENDOMSFORHOLD PLANFORSLAGET...4 PLANENS INTENSJON...4 PLANENS DOKUMENTER...4 PLANAVGRENSING...4 REGULERINGSFORMÅL...5 BYGGEOMRÅDE, BOLIGER...5 BYGGEOMRÅDE, FORRETNINGER...5 BYGGEOMRÅDE, OFFENTLIGE FORMÅL...6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER...6 FRIOMRÅDER...7 FAREOMRÅDER, HØYSPENNINGSANLEGG...7 SPESIALOMRÅDER...7 FELLESOMRÅDER...7 KOMBINERTE FORMÅL PLANPROSESS OG MEDVIRKNING...8 OM PLANPROSESSEN KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET...9 STEDSUTVIKLING...9 BARNS INTERESSER...9 BYGGESKIKK OG ESTETIKK...9 NÆRINGSINTERESSER...9 VÆR OG KLIMA...9 LANDSKAP...10 RISIKO OG SÅRBARHET...10 TRAFIKKSIKKERHET...10 UNIVERSELL UTFORMING VEDLEGG...10 VEDLEGG 1: FORENKLET ROS-ANALYSE...11 VEDLEGG 2: PLANBESTEMMELSER...13 Side 16 2 av 18 sider

17 GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE Utviklingsavdelingen 1. Bakgrunn Hensikten med planen Gjeldende reguleringsplan for Birtavarre har gått ut på dato, blant annet fordi riksvegen er lagt utenfor sentrum. Dette medfører at det må ryddes opp i vegstrukturen. Samtidig er det nødvendig å oppdatere planområdet i forhold til hvordan det faktisk har vært utbygd, og til hvordan man ser for seg utviklingen i sentrum. Trafikksikkerhet er også et viktig moment ved valg av løsninger. Planarbeidet ble igangsatt i forbindelse med omleggingen av riksvegen, da man så en mulighet i forbindelse med vegprosjektet til å få utformet et mer attraktivt sentrum. 2. Planområdet Oversiktskart Området er avgrenset av Badjánanjohka på sørsiden, nye Europaveg 6 på nordsiden, reguleringsplan for Bjørkholt boligområde på østsiden. Området inneholder kjernefunksjoner som butikker, bedehus, kirkegård og bensinstasjon, og er knyttet til boligområder og område med industri og helsetjenester. 3 av 18 sider Side 17

18 GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE Utviklingsavdelingen Dagens bruk Sentrumsområdet har hatt sin funksjon i over 40 år, og inneholder de basistilbud en levedyktig bygd har behov for. Store deler av området har i dag en overdekning av veger, og det er et behov for å få ryddet opp i vegstrukturen i området, ikke minst med tanke på trafikksikkerhet. Sentrumsområdet framstår i dag som uryddig og lite attraktivt som stoppested for forbipasserende. Inngangsporten til området preges av et kommunalt avløpsrenseanlegg som er nedgrodd og ustelt. Området brukes som lager for asfalt, kumdeler o.a. Planstatus Reguleringsplan for Birtavarre er stadfestet , og omfatter i tillegg til sentrumsområdet også nærliggende bolig-, industri- og offentlige områder på sørsiden av Badjánanjohka. Området er i overordnet plan avsatt til boligformål og til landbruks, natur og friluftsområde (LNF-område). Forslag til nytt boligfelt med atkomst fra Bakkemovegen er inntegnet i vedtatt Kommunedelplan for Birtavarre. Gjeldende planer i området: - Kommunedelplan for Birtavarre Kåfjorddalen, Reguleringsplan for Birtavarre, Reguleringsplan for Birtavarre II, Reguleringsplan for Birtavarre, omregulering Pellevegen, Jordmorvegen Reguleringsplan E6 Hp17 Skardalen Birtavarre, Reguleringsplan for Birtavarre, omregulering område K, 2006 Eiendomsforhold Området under regulering eies av Kåfjord kommune, Statens Vegvesen, private næringsdrivende og private boligeiere. Vedrørende hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og naboeiendommer (tilgrensende naboer og gjenboere), se vedlagt adresseliste. 3. Planforslaget Planens intensjon Planen skal legge til rette for et forenklet og sikkert trafikkmønster, gode arealer for næringsutvikling, attraktive felles parkarealer og offentlige anlegg. Planen skal gi en tidsmessig og framtidsrettet løsning for sentrumsområdet i Birtavarre. Planens dokumenter Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert Plankart m/tegnforklaring 3. Bestemmelser og retningslinjer 4. Planbeskrivelse Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard. Planavgrensing Planen avgrenses i øst og nordøst av plangrense mot Bjørkholt boligfelt, i sør og sørvest av Badjánanjohka, og i vest-nordvest av formålsgrense mot Europaveg 6. I nord avgrenses Side 18 4 av 18 sider

19 GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE Utviklingsavdelingen planen mot eiendomsgrense mellom gnr. 19, bnr. 109 og gnr. 19, bnr. 4, samt plangrense mot Bjørkholt boligfelt. Reguleringsformål Byggeområde, boliger Antall boenheter Planen legger til rette for 36 boligtomter innenfor området, hvorav 27 er utbygd. Tomtene er ca m2 store. Det tillates inntil to boenheter innenfor hver tomt, for eksempel sokkelleilighet i tillegg til hovedboligenhet. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Det tillates forholdsvis store hus på inntil 300 m2 inklusiv garasje. Maks T-BRA i planen på 300 m2 pr. tomt, gir mulighet for samme størrelse hus uansett små variasjoner på tomtestørrelsen. Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Plassering og utforming De fleste tomter har skrånende terreng, mens noen er plassert på flat mark. På tomter i skrått terreng er det for å ta opp nivåforskjellen i terrenget fastsatt i planen at husene skal ha sokkeletasje. På flat mark vil det tillates en loftsetasje, men ikke sokkel. Kjeller under terreng kan tillates. Hvert hus plasseres med garasje og 1. etasje så vidt mulig på nivå med tilstøtende atkomstveg. Uteoppholdsarealer Alle tomter er tilrettelagt med gode uteoppholdsarealer. Det er kort veg til utmarksområder og lekeplasser. Det bør ikke tillates opplagring av bilvrak og tilsvarene, eller annet forurensende avfall på eiendommene. Det bør likevel kunne gis anledning til å oppbevare en delebil på skjermet område. Atkomst og parkering Alle tomter har atkomst fra kommunal veg. Alle tomter har parkering på egen eiendom, med mulighet for garasje. Byggeområde, forretninger Formålet omfatter bygninger til forretninger og salgssteder. Det tillates ikke lett industri eller virksomhet av særlig støyende art. Det bør være et mål at området ikke bebygges med næring som ikke er utadrettet mot bygdas befolkning eller tilreisende. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Det tillates høyder tilsvarende bygg på to etasjer. Plassering og utforming Fasadekledning skal ha tre, den dominerende fasadekledningen i området, som hovedmateriale. Det tillates ikke flate tak (tak med mindre enn 10 grader takhelling). Saltak-, pulttaksløsning eller kombinasjon av disse tillates. For andre takformer må det søkes om dispensasjon fra plan i de enkelte tilfeller. I vurdering av eventuell Side 19 5 av 18 sider

20 GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE Utviklingsavdelingen dispensasjon skal det legges vekt på hvordan det berørte bygget vil gli inn i den øvrige bebyggelse. Utearealer Det stilles krav til opparbeiding og innhold på utearealer. Utendørs lagring tillates ikke, eller skal skje i avskjermede områder og containere. Nettinggjerder betraktes ikke som avskjerming i denne sammenheng. Sentrumsarealenes estetiske uttrykk skal løftes. Atkomst og parkering Det stilles krav til tilstrekkelig parkeringsareal i forhold til kunder og ansatte. Situasjonsplaner i forbindelse med byggetillatelse skal vise parkeringsløsning og antall plasser. Det stilles krav om minst en HC-plass ved hver forretning. Byggeområde, offentlige formål Byggeområder for offentlige formål inkluderer barnehage. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Plassering og utforming Bygninger plasseres med hovedfasade i byggegrense mot fylkesveg. Fasadekledning skal ha tre, den dominerende fasadekledningen i området, som hovedmateriale. Det tillates ikke flate tak (tak med mindre enn 10 grader takhelling). Saltak-, pulttaksløsning eller kombinasjon av disse tillates. For andre takformer må det søkes om dispensasjon fra plan i de enkelte tilfeller. I vurdering av eventuell dispensasjon skal det legges vekt på hvordan det berørte bygget vil gli inn i den øvrige bebyggelse. Utearealer Det stilles krav til opparbeiding og innhold på utearealer. Utendørs lagring av avfall, råvarer etc. tillates ikke, eller skal skje i avskjermede områder og containere. Nettinggjerder betraktes ikke som avskjerming i denne sammenheng. Sentrumsarealenes estetiske uttrykk skal løftes. Atkomst og parkering Det stilles krav til tilstrekkelig parkeringsareal i forhold til besøkende og ansatte. Parkering på tilstøtende regulert parkeringsarealer kan medtas i beregningen, dersom dette er parkering som er knyttet opp mot funksjonen. Situasjonsplaner i forbindelse med byggetillatelse skal vise parkeringsløsning og antall plasser. Det stilles krav om minst en HC-plass ved hver forretning. Offentlige trafikkområder Trafikkområder består av kjøreveg, gang- og sykkelveg og parkeringsarealer. Deler av riks-, fylkes- og kommunale veger legges om eller fjernes for å rydde opp i trafikkstruktur og gi økt trafikksikkerhet. Det reguleres inn gang- og sykkelsti langs fylkesveg. I forbindelse med parkering og busstopp skal det tilrettelegges for offentlige toaletter og turistinformasjon. Side 20 6 av 18 sider

REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune

REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune Kåfjord kommune, utviklingsavdelingen Medarbeidere: Planlegger Eirik Djupvik Prosjektleder Pål Lyngstad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7771900. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR.

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. Dato: 12.12.06 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune Dato for siste revisjon: 20.10.05 Dato for kommunestyrevedtak: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT. på del av eiendommen GBNR. 38/7. i Stakkvik på Reinøy. Karlsøy kommune. Tromsø 08.11.2011. Sak 962

REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT. på del av eiendommen GBNR. 38/7. i Stakkvik på Reinøy. Karlsøy kommune. Tromsø 08.11.2011. Sak 962 REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT på del av eiendommen GBNR. 38/7 i Stakkvik på Reinøy Karlsøy kommune Tromsø 08.11.2011 Sak 962 Rådgivende ingeniør Norprosjekt a/s Tromsø REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsplan for Lillevollskogen, Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn Balsfjord Kommune

Reguleringsplan for Lillevollskogen, Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn Balsfjord Kommune Reguleringsplan for Lillevollskogen, Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn Balsfjord Kommune 12.03.08 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Tlf./ fax 77 72 39 55 Mob. 95 45 45 77 - Org.

Detaljer

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E Planident: 201209 Datert: 01.02.13 Sist revidert: * Vedtatt i kommunestyret: * F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Krav til opplysninger for søkere om næringstomt. Vestheim-Bygnes

Krav til opplysninger for søkere om næringstomt. Vestheim-Bygnes Krav til opplysninger for søkere om næringstomt Vestheim-Bygnes 1. Søknaden sendes i brev/mails form med nedenforstående opplysninger. (2. -8.) 2. Dokumentasjon for behov av tomtestørrelse. 3. Antall ansatte

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

75G øvre Sveberglia boligfelt B14 og B15, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

75G øvre Sveberglia boligfelt B14 og B15, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 75G øvre Sveberglia boligfelt B14 og B15, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 22.02.2011 Dato for siste revisjon av plankartet over og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER PLANBESTEMMELSER Vedtatt i bystyret, 27.03.03 i sak 0014/03. Vedtatt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer