Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f. 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 13/09 Referatsaker RS 1/09 Gaivoutna/Kåfjord kommunes budsjett 2009/ /økonomiplan PS 14/09 Sentrumsplan for Birtavarre - første gangs 2009/754 behandling i planutvalget PS 15/09 Prinsipper for tildeling av kommunale 2009/1917 boligtomter PS 16/09 Byggeledelse Djupvik Industriområde 2009/596 PS 17/09 Ny organisering av AJA 2009/2086 PS 18/09 Søknad om tilskudd til branntiltak - Aja Samisk 2009/2093 Senter PS 19/09 Avtale mellom Kåfjord kommune og Birtavarre 2009/2100 Røde Kors PS 20/09 Kjøp av eiendom 19/80/5 2009/2037 PS 21/09 Søknad om økonomisk støtte - EDL 2009/846 Drøftingssak: Innspill fra Kåfjord FRP i budsjettmøte vedr. gjennomgang av abonnement på aviser og faglitteratur, mobiltelefoner, mm. 2

3 PS 13/09 Referatsaker RS 1/09 Gaivuotna/Kåfjord kommunes budsjett 2009/økonomiplan Fra fylkesmannen i Troms datert Ingen merknader til budsjett/øk. plan. Delegerte vedtak: SØKNAD OM OMDISPONERING GNR. 34 BNR. 89 JIM I. HANSEN Vedtak: I medhold av jordlovens 9 godkjennes søknad om omdisponering av 0,1 dekar dyrka jord til seterhytte plassert inntil eiendommen 34/46. SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING INDRE KÅFJORD PENSJONISTFORENING Vedtak: Søknaden innvilget. 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/754-1 Arkiv: L12 Saksbehandler: Pål Lyngstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/09 Kåfjord Formannskap Sentrumsplan for Birtavarre - andre gangs behandling i planutvalget Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 27-2 Vedlegg 1 Reguleringsplan for Birtavarre sentrum - planbeskrivelse 2 Sentrumsplan for Birtavarre - plankart Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Kåfjord kommune reguleringsplan for Birtavarre sentrum som fremlagt for offentlig ettersyn, med følgende endringer: Område for samfunnshus endres til kombinert formål samfunnshus/forretning, K3 Områdegrenser for F2, Gravlund, Torg justeres for å gi plass for busstopp på I1 Arealet til Park 2 reduseres Formål bensinstasjon føres tilbake til nåværende plassering, og reguleres til kombinert formål K2. Nåværende K2 endres til formål I1 Trafikkstasjon Punkt om atkomst til gravlund over torg innarbeides i bestemmelser Merknader om belysning, gangveg og busskapasitet innarbeides i planbeskrivelsen Atkomst over gnr. 19, bnr. 23 flyttes Utmarksatkomst fra gnr 19, bnr. 23 innarbeides i plan Kryss til boligområde og campingplass underordner seg E6, ved skilting og form Frisiktssoner justeres i kart Utbyggingsrekkefølge for gangveger, kryss med videre innarbeides i rekkefølgebestemmelser Endringer framkommer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som er vedlagt saken. Kåfjord kommune ber Statens Vegvesen om å innarbeide fylkesveg 333 som forkjørsveg med 50 km/t fartsgrense gjennom tettstedet. 4

5 Saksopplysninger I f.sak 184/08 vedtok planutvalget å legge ut reguleringsplan for Birtavarre sentrum ut for offentlig ettersyn, med 30 dagers frist for uttalelse. Saken ble utlagt med frist til 5. desember 2008 for innspill, med varsel i to aviser (Nordlys, Framtid i Nord), og brev til grunneiere, næringsdrivende i området samt offentlige høringsorganer. Ved fristens utløp ba COOP Birtavarre om forlenget frist til 18. desember, noe som ble innvilget. Statens Vegvesen har kommet med sine innspill lenge etter fristens utløp, men da vegomlegging er en vesentlig del av planendringen finner kommunen det riktig å tillate innspillet. Til planen er det kommet følgende innspill: Helge og Solbjørg Evanger: Foreslår mer parkering ved bedehus på grunn av kapasitet v/stevner og større kirkehelger. o Kommunens merknad: o Parkeringsarealet nordvest for bedehuset er doblet. Torget som er regulert inn skal også brukes til parkering, dette arealet er økt. Ved COOP er parkeringsarealet doblet. Totalt vil Birtavarre sentrum ha over 200 regulerte parkeringsplasser, hvorav 140 av disse er nær bedehuset. Parkeringsbehovet anses å være tilstrekkelig dekket. Sametinget (kultur): Har ingen merknad, utover henvisning til krav om varsling ved funn. o Kommunens merknad: o Bestemmelse om varsel ved funn er innarbeidet i bestemmelsene. Birtavarre samfunnshus: Birtavarre samfunnshus ønsker at tomta også kan benyttes til kultur- og reiselivsrelaterte næringer, og ber om at formålet utvides. o Kommunens merknad: o Kommunen ser samfunnshusets behov for flere ben å stå på. Formålet endres til kombinert formål, med inntil 50% kultur- og reiselivsrelatert næringsvirksomhet. Bruksendring av bygget må søkes om på vanlig måte i hht. plan- og bygningslov. Merknad tas til følge. Birtavarre husflidslag: Husflidslaget foreslår flytting av grense for kirkegård, på grunn av at aktiviteter kan være forstyrrende for gravfreden. De foreslår videre at torg omgjøres til torg/parkering. Ellers synes de forslaget er meget bra. o Kommunens merknad: o Kirkegårdsarealet er allerede knappet ned på sørsiden, den gikk tidligere til gammel E6. Ved planlegging av kirkegård følger man reglement for utforming av kirkegårder, der gravrekker, gjerder, hensyn til område utenfor etc. blir tatt hensyn til. Planlagt utvidelse av kirkegård vil gi cirka 100 nye graver og dekke behovet i 30 år. Første gravrekke vil plasseres minst 5 meter fra kirkegårdsgjerdet. Kirkegården justeres i bredde for å gi tilstrekkelig plass for busser på I1 (Trafikkområde), med fra 3-6 meter. Forslaget tas delvis til følge. 5

6 o Torg er et trafikkareal, og er i bestemmelsene satt av til både torg og parkering. Det vil ha cirka parkeringsplasser, avhengig av utforming. Reindriftsforvaltingen Vest-Finnmark: Forslaget til reguleringsendring anses å ikke ha negative konsekvenser for Reinbeitedistrikt 36, og anses å ikke ha interesse for Reinbeitedistrikt 37. o Kommunens merknad: o Kommunen tar reindriftsforvaltingens merknad til etterretning. Torleif Larsen: Kartet må være tegnet speilvendt da baksiden av Birtavarre vender mot E6. Foreslår at kommunalteknisk område trekkes vekk fra veien, området fylles igjen og legges ut som forretningsområde. Kloakkrenseanlegget fjernes da det ikke virker. Park 2 er unødvendig, det tar plass fra forretningsområder. Kirkegården må ikke utvides mer, da det uansett må planlegges ny kirkegård om 20 år. Park 2 kan heller flyttes dit. Drivstoffanlegg tillates kun på K2. Dette ser ut som kommunen driver med planøkonomi. K2 må omgjøres til K1. o Kommunens merknad: o Kartet er ikke tegnet speilvendt, men forholder seg til eksisterende situasjon. Det er i arbeidet med revidert plan lagt opp til forskjønning og opparbeiding til parkmessig standard, som også har vært et av hovedmålene med planen i forbindelse med omleggingen av E6. o Avløpsrenseanlegget i området fungerer godt etter siste ombygging. Kostnadene forbundet med flytting av et slikt anlegg vil være store, samtidig som det ikke er tilgjengelige arealer pr. i dag. Det er heller ikke gitt signaler fra kommunens politiske ledelse om at man krever flytting av anlegget. Imidlertid er det ønskelig med endring i rutiner for slambehandling. Kostnader med ombygging til forretningsdrift vil også bli svært store og arealet som kan utnyttes vil bli begrenset av byggegrense mot riksveg (50 meter). Samtidig er det ønskelig å flytte andre deler av kommunalteknisk virksomhet, noe som vil bli fokusert på i forbindelse med regulering av sentrum sør. Merknad tas ikke til følge. o Park 2 er en del av et planlagt sammenhengende parkbelte langs elva, inneholdende blant annet en populær ballbinge. Området er også påtenkt til annen lek. Det er imidlertid rom for å utvide K1 slik at byggegrense mot sør forlenges til den møter gammel E6. Merknad tas delvis til følge. o Kirkegården slik den er skissert dobler arealet og sikrer graver i et 30-års perspektiv. Kirkegården i Birtavarre har et viktig sosialt aspekt for bygdas befolkning, og tiltak i forbindelse med den vil være et følelsesmessig følsomt tema. Kirkegården vil kunne knyttes til K2, og inngå som en del av parkarealer, noe som er vanlig mange steder. Se for øvrig vurdering til husflidslagets uttalelse. Merknad tas delvis til følge. o I forhold til tankanlegg er det i dag så vidt økonomi til å drive bensinstasjon. Nåværende eier ønsket å flytte bensinstasjon nærmere E6. Dette har planen åpnet for. Imidlertid har eier endret disse planene, og fordi utskifting av tanker er søknadspliktig må det aktuelle området være regulert til formålet. Formål bensinstasjon føres til området der anlegget står i dag. Merknad tas til følge. Birtavarre bedehus: Bedehuset ber om at det fortsatt er atkomst og parkering til gravlund på torgområdet. o Kommunens merknad: 6

7 o Atkomst og parkering på torgområdet er angitt i planbestemmelsene. Torg er også et trafikkområde i hht. reguleringsformål. Det presiseres i planbestemmelser at det skal være atkomst til gravlund over torgområdet. Merknad tas til følge. Funksjonshemmedes råd: Rådet støtter opp om planarbeidet. Det ber om at det beregnes plass til 3-4 busser på område K1, at arbeidet med gangveier prioriteres. Rådet ser behov for bedre belysning i forbindelse med opparbeiding av Birtavarre sentrum. o Kommunens merknad: o Vi takker for støtten til planarbeidet. Merknader om plass til busser, prioritering av gangveger samt behov for belysning innarbeides i planbeskrivelsen. Merknad tas til følge. Jarle Myrhaug: Privat atkomst til gnr. 19, bnr. 23 gir farlig kryss mot veg til barnehagen. Det bes om en omlegging av atkomst til mellom tomtene, tilnærmet slik den er i dag. Veg til utmark fra gnr. 19, bnr. 23 innarbeides for å rette opp feil i forbindelse med barnehageutbyggingen, da en utmarksatkomst ble fjernet uten forutgående prosesser. o Kommunens merknad: o Atkomst legges om som foreslått. Merknad tas til følge. o Utmarksatkomst innarbeides i plan, for øvrig vil atkomstveg til Bjørkholdt sikre solid tilgjengelighet til utmark. Merknad tas til følge. DM Consult: Park 2 bør innskrenkes noe til fordel for forretning. Ved gravlund bør det etableres park mot forretningsområde. For fremtiden bør det planlegges ny gravlund. Kommunalteknisk virksomhet bør flyttes eller forskjønnes. o Kommunens merknad: o Viser til merknad til Torleif Larsen innspill vedrørende park 2. Tas delvis til følge. o Viser til merknad til Husfliden og Torleif Larsens innspill vedrørende kirkegård. Tas delvis til følge. o Viser til merknad til Torleif Larsens innspill vedrørende kommunalteknisk virksomhet. Deler av virksomheten ønskes flyttet. For øvrig skal området gis parkmessig opparbeiding. Troms fylkeskommune, kulturetaten: Kulturetaten opplyser at de ikke har merknader til planen. Birtavarre Røde Kors: Birtavarre Røde kors opplyser at de ikke har merknader til planen. COOP Birtavarre: COOP Birtavarre er positive til planen, og ser frem til å få bedre avkjørsel og færre små vegstubber. De mener gravlunden blir for dominerende i sentrum, og foreslår at den kan utvides andre vegen. o Kommunens merknad: o Det vises til øvrige vurderinger vedrørende kirkegård. Tas delvis til følge. 7

8 Statens Vegvesen: Fv. 333 defineres som Sa2, samleveger, fartsgrense 50 km/t. Dagens fartsgrense er 60 km/t. Frisiktssoner skal reguleres som eget formål. Kryssløsninger framstiller ikke den overordnede funksjonen fylkesvegen har. Krysset mot campingplassen har en uheldig løsning. Vegvesenet ønsker ikke T-kryss, men ber om at den kommunale vegen får redusert kjørebredde, der fylkesvegen gjør en kurve. Vegvesenet ønsker å regulere krysset med vikepliktskilting fra den kommunale vegen som en løsning på problematikken rundt forkjørsrett. Ved krysset tegnet inn v/husfliden foreslår Vegvesenet å se på en løsning med rundkjøring, noe som vil opprettholde fylkesvegens overordnede funksjon. Vegvesenet ber om at gang- og sykkelveg bygges før område K2. Vegvesenet anbefaler videre å benytte gjeldende byggegrense i hht. veglovens 29 på 15 meter om det er mulig. De ber også om at gang- og sykkelveg holdes atskilt fra fylkesveg med rabatt, grøft eller rekkverk. Dimensjonerende kjøretype må minimum være lastebil, kjøremåte A i kryss. De anbefaler dimensjonering for vogntog (VT) basert på aktivitet i form av industri etc. i Kåfjorddalen. Vegvesenet anser at det er naturlig å omdefinere Birtavarre sentrum til tettbygd strøk som følge av sentrumsplanen. Veger i tettbygde strøk bør ha en generell fartsgrense på 50 km/t. Dette er en prosess som vegvesenet må gjennomføre uavhengig av reguleringsplanen, men kommunen kan i sin planlegging ta utgangspunkt i parametere for fartsgrense 50 km/t. o Kommunens merknader: o Kommunen tar merknadene om dimensjonerende fartsgrenser til etteretning. o Frisiktsoner justeres og innarbeides der de mangler. Merknad tatt til følge. o Kryssløsning omarbeides i plan slik at kjørebane fra campingplass underordner seg fylkesveg. Kommunen ber om at Vegvesenet innarbeider fylkesveg som forkjørsveg gjennom hele Kåfjorddalen. Merknad tatt til følge. o Kåfjord kommune vurderer at en rundkjøring ved Husfliden for å synliggjøre fylkesvegens overordnede funksjon vil bli problematisk i forhold til planlagte gang- og sykkelveger, samt avstand inn til Husflidslagets bygg. Kommunen ber om at Vegvesenet innarbeider fylkesveg som forkjørsveg og gjennomfører tydelig skilting i forhold til dette. Merknad tas ikke til følge. o Kåfjord kommune kan ikke innarbeide rekkefølgebestemmelser der gang- og sykkelveg bygges før område K2, da kommunen har en finansiering av K2 som krever gjennomføring av K2 i 2009, samtidig som vi ikke har klar finansiering av gang- og sykkelveg. Det er imidlertid viktig å prioritere bygging av gang- og sykkelveg så raskt som mulig, og det innarbeides i rekkefølgebestemmelser at gang- og sykkelveg opparbeides samtidig med kryssløsninger. Det innarbeides også i bestemmelser for gang og sykkelveg at det skal bygges rabatter mot kjøreveg. Byggegrense mot veg holdes slik de er foreslått regulert (med 12.5 m), da forretningsarealet er knapt og fordi trafikkløsninger ellers, skilting, gang- og sykkelveger vil øke trafikksikkerheten i forhold til dagens situasjon. Merknader tas delvis til følge. o Merknad om dimensjonerende kjøretøy tas til etterretning. o Kåfjord kommune er positiv til å få fartsgrense 50 km/t gjennom Birtavarre sentrum, og ønsker at Statens vegvesen skal definere fylkesvegen som forkjørsveg gjennom hele Kåfjorddalen, da det i mange år har vært oppfattet som om fylkesvegen er forkjørsveg. 8

9 Vurdering Merknadene som innarbeides i planen vil medføre en ytterligere oppstramming og foredling av sentrumsplanen. Ingen av endringene er så vesentlige at det er behov for en ny høringsrunde. De aller fleste som har gitt innspill er positive til planen som sådan, men har hatt merknader til enkelte deler av planen. Spesielt har det vært fokus på kirkegården, men den er vurdert til å ha en såpass viktig funksjon for sentrum og det sosiale at den bør være slik den er foreslått regulert, med en liten justering for å gi plass til tre busser på trafikkområdet. Det må imidlertid vurderes i forhold til arealplanen om det finnes andre områder som kan være aktuell til kirkegård. 9

10 Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune Kåfjord kommune, utviklingsavdelingen Medarbeidere: Planlegger Eirik Djupvik Prosjektleder Pål Lyngstad Dato: 29. september

11 1. BAKGRUNN...12 HENSIKTEN MED PLANEN PLANOMRÅDET...12 OVERSIKTSKART...12 DAGENS BRUK...13 PLANSTATUS...13 EIENDOMSFORHOLD PLANFORSLAGET...13 PLANENS INTENSJON...13 PLANENS DOKUMENTER...13 PLANAVGRENSING...14 REGULERINGSFORMÅL...14 BYGGEOMRÅDE, BOLIGER...14 BYGGEOMRÅDE, FORRETNINGER...14 BYGGEOMRÅDE, OFFENTLIGE FORMÅL...15 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER...15 FRIOMRÅDER...16 FAREOMRÅDER, HØYSPENNINGSANLEGG...16 SPESIALOMRÅDER...16 FELLESOMRÅDER...16 KOMBINERTE FORMÅL PLANPROSESS OG MEDVIRKNING...17 OM PLANPROSESSEN KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET...18 STEDSUTVIKLING...18 BARNS INTERESSER...18 BYGGESKIKK OG ESTETIKK...18 NÆRINGSINTERESSER...18 VÆR OG KLIMA...18 LANDSKAP...19 RISIKO OG SÅRBARHET...19 TRAFIKKSIKKERHET...19 UNIVERSELL UTFORMING VEDLEGG...19 VEDLEGG 1: FORENKLET ROS-ANALYSE...20 VEDLEGG 2: PLANBESTEMMELSER

12 1. Bakgrunn Hensikten med planen Gjeldende reguleringsplan for Birtavarre har gått ut på dato, blant annet fordi riksvegen er lagt utenfor sentrum. Dette medfører at det må ryddes opp i vegstrukturen. Samtidig er det nødvendig å oppdatere planområdet i forhold til hvordan det faktisk har vært utbygd, og til hvordan man ser for seg utviklingen i sentrum. Trafikksikkerhet er også et viktig moment ved valg av løsninger. Planarbeidet ble igangsatt i forbindelse med omleggingen av riksvegen, da man så en mulighet i forbindelse med vegprosjektet til å få utformet et mer attraktivt sentrum. 2. Planområdet Oversiktskart Området er avgrenset av Badjánanjohka på sørsiden, nye Europaveg 6 på nordsiden, reguleringsplan for Bjørkholt boligområde på østsiden. Området inneholder kjernefunksjoner som butikker, bedehus, kirkegård og bensinstasjon, og er knyttet til boligområder og område med industri og helsetjenester. 12

13 Dagens bruk Sentrumsområdet har hatt sin funksjon i over 40 år, og inneholder de basistilbud en levedyktig bygd har behov for. Store deler av området har i dag en overdekning av veger, og det er et behov for å få ryddet opp i vegstrukturen i området, ikke minst med tanke på trafikksikkerhet. Sentrumsområdet framstår i dag som uryddig og lite attraktivt som stoppested for forbipasserende. Inngangsporten til området preges av et kommunalt avløpsrenseanlegg som er nedgrodd og ustelt. Området brukes som lager for asfalt, kumdeler o.a. Planstatus Reguleringsplan for Birtavarre er stadfestet , og omfatter i tillegg til sentrumsområdet også nærliggende bolig-, industri- og offentlige områder på sørsiden av Badjánanjohka. Området er i overordnet plan avsatt til boligformål og til landbruks, natur og friluftsområde (LNF-område). Forslag til nytt boligfelt med atkomst fra Bakkemovegen er inntegnet i vedtatt Kommunedelplan for Birtavarre. Gjeldende planer i området: - Kommunedelplan for Birtavarre Kåfjorddalen, Reguleringsplan for Birtavarre, Reguleringsplan for Birtavarre II, Reguleringsplan for Birtavarre, omregulering Pellevegen, Jordmorvegen Reguleringsplan E6 Hp17 Skardalen Birtavarre, Reguleringsplan for Birtavarre, omregulering område K, 2006 Eiendomsforhold Området under regulering eies av Kåfjord kommune, Statens Vegvesen, private næringsdrivende og private boligeiere. Vedrørende hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og naboeiendommer (tilgrensende naboer og gjenboere), se vedlagt adresseliste. 3. Planforslaget Planens intensjon Planen skal legge til rette for et forenklet og sikkert trafikkmønster, gode arealer for næringsutvikling, attraktive felles parkarealer og offentlige anlegg. Planen skal gi en tidsmessig og framtidsrettet løsning for sentrumsområdet i Birtavarre. Planens dokumenter Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert Plankart m/tegnforklaring 3. Bestemmelser og retningslinjer 4. Planbeskrivelse Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard. 13

14 Planavgrensing Planen avgrenses i øst og nordøst av plangrense mot Bjørkholt boligfelt, i sør og sørvest av Badjánanjohka, og i vest-nordvest av formålsgrense mot Europaveg 6. I nord avgrenses planen mot eiendomsgrense mellom gnr. 19, bnr. 109 og gnr. 19, bnr. 4, samt plangrense mot Bjørkholt boligfelt. Reguleringsformål Byggeområde, boliger Antall boenheter Planen legger til rette for 36 boligtomter innenfor området, hvorav 27 er utbygd. Tomtene er ca m2 store. Det tillates inntil to boenheter innenfor hver tomt, for eksempel sokkelleilighet i tillegg til hovedboligenhet. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Det tillates forholdsvis store hus på inntil 300 m2 inklusiv garasje. Maks T-BRA i planen på 300 m2 pr. tomt, gir mulighet for samme størrelse hus uansett små variasjoner på tomtestørrelsen. Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Plassering og utforming De fleste tomter har skrånende terreng, mens noen er plassert på flat mark. På tomter i skrått terreng er det for å ta opp nivåforskjellen i terrenget fastsatt i planen at husene skal ha sokkeletasje. På flat mark vil det tillates en loftsetasje, men ikke sokkel. Kjeller under terreng kan tillates. Hvert hus plasseres med garasje og 1. etasje så vidt mulig på nivå med tilstøtende atkomstveg. Uteoppholdsarealer Alle tomter er tilrettelagt med gode uteoppholdsarealer. Det er kort veg til utmarksområder og lekeplasser. Det bør ikke tillates opplagring av bilvrak og tilsvarene, eller annet forurensende avfall på eiendommene. Det bør likevel kunne gis anledning til å oppbevare en delebil på skjermet område. Atkomst og parkering Alle tomter har atkomst fra kommunal veg. Alle tomter har parkering på egen eiendom, med mulighet for garasje. Byggeområde, forretninger Formålet omfatter bygninger til forretninger og salgssteder. Det tillates ikke lett industri eller virksomhet av særlig støyende art. Det bør være et mål at området ikke bebygges med næring som ikke er utadrettet mot bygdas befolkning eller tilreisende. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Det tillates høyder tilsvarende bygg på to etasjer. Plassering og utforming Fasadekledning skal ha tre, den dominerende fasadekledningen i området, som hovedmateriale. Det tillates ikke flate tak (tak med mindre enn 10 grader takhelling). Saltak-, pulttaksløsning eller kombinasjon av disse tillates. For andre takformer må det søkes om 14

15 dispensasjon fra plan i de enkelte tilfeller. I vurdering av eventuell dispensasjon skal det legges vekt på hvordan det berørte bygget vil gli inn i den øvrige bebyggelse. Utearealer Det stilles krav til opparbeiding og innhold på utearealer. Utendørs lagring tillates ikke, eller skal skje i avskjermede områder og containere. Nettinggjerder betraktes ikke som avskjerming i denne sammenheng. Sentrumsarealenes estetiske uttrykk skal løftes. Atkomst og parkering Det stilles krav til tilstrekkelig parkeringsareal i forhold til kunder og ansatte. Situasjonsplaner i forbindelse med byggetillatelse skal vise parkeringsløsning og antall plasser. Det stilles krav om minst en HC-plass ved hver forretning. Byggeområde, offentlige formål Byggeområder for offentlige formål inkluderer barnehage. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Plassering og utforming Bygninger plasseres med hovedfasade i byggegrense mot fylkesveg. Fasadekledning skal ha tre, den dominerende fasadekledningen i området, som hovedmateriale. Det tillates ikke flate tak (tak med mindre enn 10 grader takhelling). Saltak-, pulttaksløsning eller kombinasjon av disse tillates. For andre takformer må det søkes om dispensasjon fra plan i de enkelte tilfeller. I vurdering av eventuell dispensasjon skal det legges vekt på hvordan det berørte bygget vil gli inn i den øvrige bebyggelse. Utearealer Det stilles krav til opparbeiding og innhold på utearealer. Utendørs lagring av avfall, råvarer etc. tillates ikke, eller skal skje i avskjermede områder og containere. Nettinggjerder betraktes ikke som avskjerming i denne sammenheng. Sentrumsarealenes estetiske uttrykk skal løftes. Atkomst og parkering Det stilles krav til tilstrekkelig parkeringsareal i forhold til besøkende og ansatte. Parkering på tilstøtende regulert parkeringsarealer kan medtas i beregningen, dersom dette er parkering som er knyttet opp mot funksjonen. Situasjonsplaner i forbindelse med byggetillatelse skal vise parkeringsløsning og antall plasser. Det stilles krav om minst en HC-plass ved hver forretning. Offentlige trafikkområder Trafikkområder består av kjøreveg, gang- og sykkelveg og parkeringsarealer. Deler av riks-, fylkes- og kommunale veger legges om eller fjernes for å rydde opp i trafikkstruktur og gi økt trafikksikkerhet. Det reguleres inn gang- og sykkelsti langs fylkesveg. I forbindelse med parkering og busstopp skal det tilrettelegges for offentlige toaletter og turistinformasjon. Det ryddes også opp i avkjørsler til forretninger og offentlige bygninger. 15

16 Friområder Friområder omfatter lek, park og grøntanlegg. Områdene kan opparbeides til parkmessig standard. Tettvokst underskog kan tynnes, men kan ikke fjernes helt, i et belte langs Bajdánanjohka. Området ved ballbingen kan utvikles til et større rekreasjons og lekeområde for barn og unge. Fareområder, høyspenningsanlegg 22kV kraftlinje, med sikkerhetssone 10 meter på hver side, der det ikke skal legges bygninger eller anlegg for permanent opphold eller lek. Det er anledning til å anlegge sti og promenade innen fareområdet. Spesialområder Friluftsområde på land, omfatter udisponerte arealer som ikke tillates utbygd eller vesentlige inngrep i uten at det foreligger reguleringsendringer. Friluftsområdene skal fungere som klimavern. Grav- urnelund er etablert i tilknyting til bedehuset. Det skal sikres arealer for framtidig utvidelse av kirkegården gjennom reguleringsplanen. På sikt kan området ytterligere utvides nordover. Område for anlegg/drift av kommunalteknikk skal benyttes til avløpsrenseanlegg. Området skal gis en parkmessig opparbeiding, da det er det første området man møter når man kommer til Birtavarre sentrum. Det er viktig at skitne materialer som asfalt, rørdeler og annet kommunalteknisk driftsmateriell finner en lagringsplass utenfor innfallsporten til sentrumsområdet. Det bør vurderes om deler av industriområdet sør for Bajdánanjohka kan benyttes til dette. Fellesområder Det er behov for felles avkjørsel til eksisterende boliger i område B3 dersom nye tomter bygges ut. Kombinerte formål Forretning/kontor Formålet omfatter bygninger til forretninger, kontor, salgssteder og service. Det tillates ikke lett industri dersom denne ikke er forbundet med utsalgssted, eller virksomhet av særlig støyende art. I tilknyting til annen næringsdrift kan det etableres enheter for overnatting/beboelse. Det vil si at rene leiligheter for utleie uavhengig av øvrig næringsvirksomhet ikke kan tillates. Formålet angis som en åpen kombinasjon der eier kan velge hvilke funksjoner som skal være innenfor den tillatte oppregning. Høyder, volum og utnyttelsesgrad Høyder reguleres gjennom fastsetting av gesims- og mønehøyde for de ulike byggeområdene. Det tillates høyder tilsvarende bygg på to etasjer. Plassering og utforming Fasadekledning skal ha tre, den dominerende fasadekledningen i området, som hovedmateriale. Det tillates ikke flate tak (tak med mindre enn 10 grader takhelling). Saltak-, pulttaksløsning eller kombinasjon av disse tillates. For andre takformer må det søkes om dispensasjon fra plan i de enkelte tilfeller. I vurdering av eventuell dispensasjon skal det legges vekt på hvordan det berørte bygget vil gli inn i den øvrige bebyggelse. 16

17 Utearealer Det stilles krav til opparbeiding og innhold på utearealer. Utendørs lagring tillates ikke, eller skal skje i avskjermede områder og containere. Nettinggjerder betraktes ikke som avskjerming i denne sammenheng. Sentrumsarealenes estetiske uttrykk skal løftes. Atkomst og parkering Det stilles krav til tilstrekkelig parkeringsareal i forhold til kunder og ansatte. Situasjonsplaner i forbindelse med byggetillatelse skal vise parkeringsløsning og antall plasser. Det stilles krav om minst en HC-plass ved hver forretning. Atkomst til tomter er regulert i plan. Internveger på tomt skal fremgå av situasjonsplan. Det skal være anledning til å benytte internveger på eller i forlengelse av internveg på tilstøtende tomt. Annet kombinert formål Det skal etableres et stoppested for informasjon om Birtavarre sentrum, tilstøtende områder og resten av kommunen. Det skal gis en tiltalende arkitektonisk utforming som i seg selv vil gjøre det attraktivt å stoppe der (á la nasjonal turistveg-konsepter). I tilknyting til stoppestedet skal det etableres busstopp for rutebuss, bensinpumpe og toaletter. 4. Planprosess og medvirkning Om planprosessen Arbeid med sentrumsplan er startet opp med en programstudie i 2005, der det er utarbeidet skisser fra KULT arkitektkontor. Det er kommet inn to innspill til dette programstudiet, og disse er så vidt mulig innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. I formannskapssak 10/07 er regulering av Birtavarre sentrum vedtatt igangsatt. Planen er varslet igangsatt ved brev til grunneiere, næringsdrivende, offentlige høringsorganer og andre interessenter i brev datert med høringsfrist , samt annonse i Framtid i Nord og Nordlys Forhåndsmerknad fra Vegvesenet om deres deltakelse er mottatt, der de ber om å få delta i prosessen. Det er i den forbindelse avholdt møte med Vegvesenet hvor alternativer er drøftet. Fremlagte planforslag er basert på ideer som har vært fremsatt i disse møtene. Forhåndsmerknad fra Fylkesmannen i Troms viser til nødvendigheten av å kartlegge risiko og sårbarhet i forbindelse med reguleringen. Dette er gjennomført, og vedlagt planbeskrivelsen. Sametinget har i sin uttalelse ingen merknader, men viser på generelt grunnlag til kulturminneloven. Det har vært invitert til møte med næringsdrivende i sentrum. På grunn av dårlig oppmøte ble flere aktører oppsøkt direkte. Fra COOP Birtavarre er det mottatt innspill om plassering av bensinpumper, som er innarbeidet i planforslaget. 17

18 5. Konsekvenser av planforslaget Stedsutvikling Planen legger til rette for en styrkning av sentrumsfunksjonene, sammen med en oppgradering av vegføringer og klargjøring av arealer for et mer attraktivt og åpent sentrum. Det legges vekt på gode plasser for informasjon og avslapning, og å visuelt løfte innfallsporten til bygda. Barns interesser Eksisterende forhold: Området har i dag lekeområder og parkområde der barn kan utfolde seg. Ballbinge ligger utenfor areal regulert til aktuelt formål. Et område avsatt til lek er omdisponert til boligtomt. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Barns interesser skal styrkes gjennom en utvidelse av park- og lekearealer i tilknytning til ballbinge. Videre reguleres det inn gang- og sykkelveger slik at ferdsel blir tryggere. Byggeskikk og estetikk Eksisterende forhold: Bebyggelsesstrukturen i området er preget av frittliggende eneboligbebyggelse med forholdsvis store tomter. Bebyggelsen er i 1-3 etasjer (hovedetasje pluss loft og kjeller). De laveste områder er bygget ut først med tradisjonell gårdsbruk langs fjorden og dalen og nyere eneboliger oppover dalsidene. De fleste og største eneboligene er typisk bebyggelse fra 70- og 80-tallet. Forretningsbebyggelsen består i hovedsak av bygg på et plan, med saltak. Majoriteten har trepanel som kledning, i varierende utførelse. Det er ikke noen enhetlig fargeskala på bebyggelsen i området, bortsett fra den eldre bebyggelsen, der i blant gårdsbrukene som er hvit, rød eller sølvgrått (uthus). Næringsinteresser Vær og klima Orientering Området ligger på gammel elvebunn midt mellom fjell på øst og vest side, med utsikt til fjorden. Dalen er orientert i sørøst/nordvestlig retning, parallelt med framherskende vindretning. Klima/vind Regionen rundt Kåfjorden har et godt klima med lite nedbør sammenlignet med nabokommuner. Området har sol hele dagen rundt midtsommer, og i en måned før og etter St. hans. Før og etter dette tidspunkt vil det være en periode midt på dagen der fjellet på vestsiden blokkerer for sola. Området får tidlig sol om våren, og har sol tilsvarende sent om høsten. Området ligger relativt utsatt for framherskende vindretning. Ny vegetasjon som følge av mindre husdyrhold i området medfører at tilvekst av skog bremser vindhastigheten. Imidlertid kan vinterstormene være en utfordring. Ved bevaring av mest mulig av den eksisterende vegetasjon vil man ha et godt lokalklima i området. Alle hus har mulighet for uteoppholdsplass på tomten som vender mot sør og vest. Snø 18

19 De åpne deler av området vil normalt spyles rein for snø under vinterstormene, men det vil også oppstå lokale fonndannelser som følge av bygningsstrukturen. Deponier i forbindelse med snøbrøyting er en utfordring som skal løses i forbindelse med reguleringen. Landskap Birtavarre sentrum ligger på gammel elvebunn på et platå 10 meter over havnivå, skilt fra fjorden av ny E6. Landskapet er åpent, mellom bratte fjellskråninger. Reguleringsplanen vil ikke påvirke landskapsbildet i noen grad. Risiko og sårbarhet Reguleringsplanen tar opp i seg de potensielle risiko- og faremomenter som er registrert gjennom ROS-analysen. Dette gjelder område med mulig skredfare, sikkerhetssone rundt kraftlinje samt plassering av bensinstasjon og tankanlegg. Trafikksikkerhet Reguleringsplanen vil løse flere nåværende utfordringer vedrørende trafikksikkerhet. Et av de mest ulykkesutsatte X-kryss endres til T-kryssløsninger. Fjerning av ringvegløsning og parallelle veger i sentrum vil få ned unødig biltrafikk ( råning ). Et tydeligere trafikkmønster vil senke risiko for trafikkulykker. Innregulering av gang- og sykkelsti vil legge til rette for bedre sikkerhet for myke trafikkanter. Universell utforming Flatt terreng muliggjør tilrettelegging for alle brukergrupper i det offentlige rom, uten større vanskeligheter. Det stilles krav til universell utforming for alle nye publikumsbygninger i området (forretninger, kontorer, offentlige bygg). 6. Vedlegg Vedlegg 1: Forenklet ROS-analyse Vedlegg 2: Planbestemmelser Vedlegg 3: Plankart 1:1000, nedfotografert 19

20 Vedlegg 1: Forenklet ROS-analyse Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan Birtavarre sentrum 1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) SK b) Flom OK c) Tidevann IA d) Radon OK e) Værforhold (lokale fenomener) OK 2. Infrastruktur a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske SK felt) b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, OK luftfart/flyplass?) c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig SK industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, ) d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 3. Prosjektgitte forhold a) Utbyggingsrekkefølge IA b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til SK potensiell fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer). c) Adgang til kollektivtrafikk OK d) Uønskede snarveger (brukerstyrt trafikkmønster) OK e) Reguleringsbestemmelser OK f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning IA ajourføring av beredskapskart g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell IA fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler IA autovern og gjerder Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i byggeprosessen IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista KOMMENTARER TIL SJEKKLISTA 20

21 1a. Skredfare: Generelt er det ingen skredfare i området. Et lite område på oversiden av eksisterende barnehage er angitt i skredkartene som mulig skredfarlig område. Ved ytterligere tiltak i området må skredfaren nøye vurderes. Øvrige områder angitt på kartet ligger utenfor området omfattet av reguleringsplan. 2a. En 22kV kraftlinje følger elveranken langs Badjánanjohka. Anbefalinger fra NVE/Statens Strålevern følges i forhold til plassering av lekeapparater og områder for lek. 2c. Tankanlegg for drivstoff oppgraderes og flyttes bort fra øvrig bebyggelse. 3b. Kraftlinje er nevnt i merknad til 2a. Området langs Badjánanjohka vil få en parkmessig opparbeiding, med en promenade langs elvebredden. Sikringstiltak vil vurderes i forhold til dette. 21

22 Vedlegg 2: Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR BIRTAVARRE SENTRUM Dato: Dato for siste revisjon av planen: Dato for kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. I medhold av plan- og bygningslovens 25 er området regulert til følgende formål: 1. Byggeområder 1.1. Boliger (B1-B8) 1.2. Forretninger (F1-F3) 1.3. Offentlig barnehage 1.4. Allmennyttig kirke 1.5. Allmennyttig forsamlingslokale (samfunnshus) 3. Trafikkområder 3.1. Kjøreveg 3.2. Gang-/sykkelveg 3.3. Torg 3.4. Parkering 4. Friområder 4.1. Park 4.2. Anlegg for lek 5. Fareområder 5.1. Høyspentlinje 6. Spesialområder 6.1. Friluftsområde 6.2. Grav- og urnelund 6.3. Kommunaltekniske anlegg 6.4. Frisiktsone ved veg 7. Fellesområder 7.1. Felles avkjørsel 8. Kombinerte formål 8.1. Kombinert forretning/kontor 8.2. Annet kombinert formål 2 FELLESBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 26 gis følgende fellesbestemmelser: a) I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak etter 93 i plan- og bygningsloven skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes. På kartet skal angis eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, atkomst, areal for parkering, lagerareal for utvendig skjermet lagring av varer og avfall, og den terrengmessige behandling med høydeangivelse. Bygningene skal være målsatt. Avstander til byggegrenser, andre bygninger og veg skal være målsatt. 22

23 b) Ubebygde deler av tomta skal gis en tiltalende utforming og beplanting, Trær høyere enn 5 meter og annen vegetasjon av varig verdi for strøket må ikke fjernes uten bygningsmyndighetens samtykke. c) Bygninger og områder som er tilgjengelig for publikum (offentlige bygninger, forsamlingslokaler, forretninger, offentlig tilgjengelige utearealer) skal planlegges og utføres etter prinsipper for Universell utforming. Dette gjelder for nybygg og ved vesentlig ombygging av eksisterende arealer. Ved mindre vesentlige endringer bør prinsippene også legges til grunn. d) Ved beregning av antall parkeringsplasser skal det beregnes 1.5 plasser pr. boenhet, 2 parkeringsplasser pr. 100 m2 forretningsareal, og 0,2 parkeringsplasser pr. sitteplass for forsamlingslokaler og offentlige bygg. Det skal settes av 5x2,5m areal pr. plass ved ensidig parkering. HC-plasser skal være 3,8 m bred. For tosidig parkering skal det settes av trafikkareal på 4,2 meter bredde mellom parkeringsplassene. e) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. f) Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er egengodkjent eller stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtale som er i strid med planen og dens bestemmelser. 3 FORMÅL I medhold av plan- og bygningslovens 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming avarealer og bygninger innenfor planområdet: 1. BYGGEOMRÅDER 1.1. Boliger B1-B8 a) På områdene skal det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. b) Plankartet viser tomtas nummer og areal. c) Maksimum BRA for hver tomt er 300 m2, inkludert garasjer og uthus. Det tillates to selvstendige boenheter, enten som vertikal- eller horisontaldelt bolig. d) Det tillates oppført boliger i to etasjer, i hht. regler gitt i Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, 4-1. For skrå tomter godkjennes sokkeletasje (område B2 og B6-B8), for flate tomter godkjennes loftsetasje (B1,B3 - B5). e) Gesimshøyde tillates med maksimalt 5 meter over planert terreng i hht. måleregler gitt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, 4-2. f) Mønehøyde tillates med maksimalt 7 meter over planert terreng i hht. måleregler gitt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, 4-2. g) Det skal for hver bolig avsettes plass for 1 garasje med BRA/BYA maksimalt 50 m2, i tillegg til biloppstillingsplass for minst 1 bil. Garasjen kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, og inntil 9 meter fra senterlinje veg. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av bolig, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med bolig. h) Bygningene skal ha saltak, pulttak eller kombinasjon av disse. Takvinkel skal ikke være under 21 grader. Alle bygninger på eiendommen skal ha samme takvinkel. 23

24 i) Som fasademateriale tillates tre, og stein/mur/betong. Det tillates ikke fasadekledning av rundtømmer, villmarkspanel eller tilsvarende kledning. Garasjer og uthus skal være tilpasset bolig i form, farge og materialvalg. j) På boligtomtenes uteareal kan det ikke lagres bilvrak og vrak av andre motoriserte kjøretøy, eller annet potensielt forurensende avfall. Det tillates å oppbevare en delebil på skjermet område med tilstrekkelig sikkerhet mot forurensing av grunn Forretninger F1-F2 a) På områdene skal det oppføres salgssteder med tilhørende anlegg, parkering og atkomst. b) Bygningenes hovedfasade skal legges i byggegrense mot fylkesveg, og i områdegrense mot parkering der parkering ligger mellom veg og byggeområde. c) På område F1 kan oppføres forretninger og salgssteder på inntil to etasjer. Det tillates ikke servicetjenester eller lett industri. Kontorarealer kan tillates dersom det er i tilknytning til eller om et supplement til salgssteder. Maks BRA for hver tomt er 1000 m2 med en gesimshøyde på maksimalt 8 meter over planert terreng i hht. måleregler gitt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, 4-2. d) På område F2 kan oppføres kultur- og reiselivsrelaterte salgssteder og bevertningssteder på inntil en etasje. Maks BRA for hver tomt er på 500 m2, med en gesimshøyde på maksimalt 5 meter over planert terreng i hht. måleregler gitt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, 4-2. e) Bygningene skal ha saltak, pulttak eller kombinasjon av disse. Takvinkel skal ikke være under 21 grader. Alle bygninger på eiendommen skal ha samme takvinkel. f) Som fasademateriale tillates tre, og stein/mur/betong. Det tillates ikke fasadekledning av rundtømmer, villmarkspanel eller tilsvarende kledning, med unntak av område F2 der det tillates liggende villmarkspanel. g) Det skal for hver forretning avsettes plass for tilstrekkelig med parkeringsplasser for ansatte og besøkende, inkludert minst en særskilt merket parkeringsplass for handikappede, nær hovedinngang. Parkeringsarealer skal vises på situasjonsplan ved byggesøknad, og skal opparbeides samtidig med ferdigstilling av bygg. h) Det tillates ikke utvendig lagring av varer, materialer og avfall. Unntak fra dette gjelder lagring i containere eller på skjermet område. Skjerming skal gis et estetisk tiltalende uttrykk Offentlig barnehage a) På området tillates offentlig barnehage med tilhørende lekearealer. Bygningene skal ha saltak, pulttak eller kombinasjon av disse. Takvinkel skal ikke være under 21 grader. Alle bygninger på eiendommen skal ha samme takvinkel. b) Som fasademateriale tillates tre, og stein/mur/betong. Det tillates ikke fasadekledning av rundtømmer, villmarkspanel eller tilsvarende kledning. c) Det skal opparbeides tilstrekkelig med parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Atkomst til barnehagen skal tilrettelegges slik at den gir trygg ferdsel for barn til fots Allmennyttig kirke a) På området kan det oppføres bygning for kirkelige formål, med tilhørende hjelpebygninger. 24

25 1.5. Allmennyttig forsamlingslokale (samfunnshus) a) På området kan det oppføres forsamlingslokale, med tilhørende parkeringsplasser. Maksimalt BRA er 1500 m2, med en gesimshøyde på maksimalt 7 meter over planert terreng i hht. måleregler gitt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, 4-2. b) Bygningene skal ha saltak, pulttak eller kombinasjon av disse. Takvinkel skal ikke være under 21 grader. Alle bygninger på eiendommen skal ha samme takvinkel. c) Som fasademateriale tillates tre, og stein/mur/betong. Det tillates ikke fasadekledning av rundtømmer, villmarkspanel eller tilsvarende kledning. d) Det tillates ikke utvendig lagring av materialer og avfall. Unntak fra dette gjelder lagring i containere eller på skjermet område. Skjerming skal gis et estetisk tiltalende uttrykk. 3. TRAFIKKOMRÅDER 3.1. Kjøreveg a) Kjøreveg skal utformes med vegbredder som vist på plankartet. b) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeiding av veg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer/fyllinger skal tilsås, eller beplantes på annen tiltalende måte Gang/sykkelveg a) Gang-/sykkelveg skal utformes med vegbredder som vist på plankartet Torg a) Torgareal kan benyttes til parkering. Torgareal skal merkes med nummererte plasser. Det beregnes tre parkeringsplasser pr. torgplass. Området skal gis parkmessig utforming og opparbeiding, med beplanting i områder mellom torgplasser. Før opparbeiding av torg skal det utarbeides en situasjonsplan som viser atkomst, plasser, beplanting, transportveier etc Parkering a) Parkering skal gis tilfredsstillende opparbeiding og merking. Det skal være avsatt og merket en HC-parkeringsplass for hvert område. 4. FRIOMRÅDER (FR) 4.1. Park a) Områdene er avsatt til parkareal for allmenn benyttelse. b) Området skal gis parkmessig opparbeiding, med vekt på universell utforming av veier og stier, møblering, belysing m.m. c) Det kan anlegges veier og stier i parkområdet. Eksisterende vegetasjon kan tynnes ut, men skal ikke fjernes helt. d) Det kan anlegges større anlegg for lek og fritid, som ballbinger, skatepark og lignende. Disse skal samles innenfor et konsentrert område på Park 2. Slike anlegg skal være forankret i kommunens idretts- og folkehelseplan Lek a) Områdene er avsatt til lek. Områdene kan opparbeides med lekeapparater. 5. FAREOMRÅDER (FO) 5.1. Høgspentlinje 25

26 Området under høgspentlinja (22 kv) er regulert til fareområde i 10 meters bredde på hver side av senterlinja. I fareområdet tillates ikke videre utbygging til varig opphold. Mindre endringer på eksisterende boliger kan tillates innenfor rammen av byggemelding i hht. plan- og bygningslovens 86a. Det tillates ikke permanente lekeapparater eller utstyr for barns lek og aktiviteter. Det tillates gangsti/promenade og lignende parkmessige tiltak i sikkerhetssonen. 6. SPESIALOMRÅDER (SO) 6.1. Friluftsområder Friluftsområdene har funksjon som klimaskjerm og miljøskaper. Trær i friluftsområdene skal ikke fjernes. Tynningshogst tillates Grav- og urnelund Arealet er avsatt til grav og urnelund. Før ubenyttet arealet kan opparbeides til formålet skal det utarbeides en kirkegårdsplan i samråd med Kirkegårdskonsulenten Kommunalteknisk virksomhet a) Område for kommunalteknisk virksomhet kan benyttes til renseanlegg for kommunalt avløp og septik. b) Området skal gis en parkmessig opparbeiding. c) Før utbygging av området skal det utarbeides en situasjonsplan som viser områdets utforming, beplanting, bygninger og internveger. d) Bygninger på området skal tilpasses bygninger i området for øvrig når det gjelder utforming og materialvalg Frisiktsone for veg I frisiktsoner skal det være fri sikt over en høyde på 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 7. FELLESOMRÅDER 7.1. Felles avkjørsel Området gjelder felles avkjørsel til eksisterende boliger på B3. Før ubebygde tomter i B3 kan utbygges må ny avkjørsel etableres. 8. KOMBINERTE FORMÅL (K) 8.1. Kombinert forretning/kontor a) På område K1 kan det oppføres bygninger for forretninger, salgssteder og servicetjenester, på inntil to etasjer. Det tillates ikke lett industri. Kontorarealer kan tillates dersom det er i tilknytning til eller om et supplement til salgs- eller servicesteder. Maks BRA for hver tomt er 1000 m2. Arealer for beboelse kan etableres i tilknyting til annen næringsdrift. Selvstendige boenheter tillates ikke. Eier kan velge hvilke kombinasjoner av funksjoner som skal etableres innenfor de som er opplistet, og hvilken %-grad av hver funksjon. b) Bygningene skal ha saltak, pulttak eller kombinasjon av disse. Takvinkel skal ikke være under 21 grader. c) Som fasademateriale tillates tre, og stein/mur/betong. Det tillates ikke fasadekledning av rundtømmer, villmarkspanel eller tilsvarende kledning. d) Det skal for hver forretning avsettes plass for tilstrekkelig med parkeringsplasser for ansatte og besøkende, inkludert minst en særskilt merket parkeringsplass for handikappede, nær hovedinngang. Parkeringsarealer skal vises på situasjonsplan ved byggesøknad, og skal opparbeides samtidig med ferdigstilling av bygg Kombinert område for informasjon og kommunikasjon 26

27 a) På område K2 kan det oppføres tankeanlegg for drivstoff, turistinformasjon, bussholdeplass, offentlige toaletter. Før området kan opparbeides skal det være utarbeidet en helhetlig plan for området, som skal være godkjent av bygningsrådet (formannskapet). Planen skal beskrive områdets opparbeiding, beplanting, material- og fargevalg. 27

28 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: L83 Saksbehandler: Pål Lyngstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/09 Kåfjord Formannskap Prinsipper for tildeling av kommunale boligtomter Rådmannens innstilling Kåfjord kommune tildeler tomter etter først til mølla prinsippet. Tomter i et nytt felt tildeles ved loddtrekning som avgjør rekkefølge for valg av tomt, etter forutgående utlysning av ledige tomter med påmeldingsfrist. For øvrig etter først til mølla prinsippet, dersom alle tomtene ikke tildeles i første runde. Tomtene kan reserveres for ett år. Det er kun anledning til å reservere eller eie en ubebygd kommunal tomt pr. husstand. Det betales et forskudd, som svarer til 10 % prosent av kjøpesum. Forskudd tilbakebetales dersom kjøper innen året melder tilbake om at kjøp likevel ikke er aktuelt. Dersom kjøp avlyses, eller perioden utløper uten at byggesak igangsettes må kjøper på nytt søke om tomt, og stille seg sist i en eventuell kø. Kjøpesummen beregnes pr. m2 ut fra en gitt andel av byggekostnadene for boligfeltet sett under ett, fordelt over totalt tomteareal i feltet (dersom det bygges over flere trinn, og kostnadene er kalkulert for hele feltet). Andelen bør ligge mellom % av kostnadene, slik at det vil være mulig for andre enn kommunen å opparbeide boligfelt med konkurransedyktige priser. Andelen fastsettes av Kåfjord formannskap når feltet er klargjort og tomtene klare for tildeling. Førstegangsetablerere får redusert tomteprisen til 33 % av beregnet kjøpesum, dog ikke lavere enn kr. Forskuddet reduseres tilsvarende, men ikke lavere enn kr. Unge i etableringsfasen defineres som: Søker kan ikke være eldre enn 35 år på søkertidspunktet Søker har ikke eid bolig i Kåfjord de siste 8 år Søker defineres som: o Enslige o par i registerte parforhold 28

REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune

REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune GAIVUONA SUOHKAN-KÅFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE SENTRUM Planbeskrivelse Kåfjord kommune Kåfjord kommune, utviklingsavdelingen Medarbeidere: Planlegger Eirik Djupvik Prosjektleder Pål Lyngstad

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN Dato: 21.05.07 Revidert: 22.07.07 I I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Planbestemmelser 466.2 LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Arkivsak: 06/3023 Arkivkode: PLANR 466.2 Sakstittel: PLAN NR. 466.2 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE REG.ENDRING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Arkivsak: 01/4279 Arkivkode: PLANR 453 Sakstittel: PLAN NR. 453 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Datert 14.06.07 Egengodkjent Karmøy kommunestyre

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune Dato for siste revisjon: 20.10.05 Dato for kommunestyrevedtak: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Planbestemmelser 389.1 TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Arkivsak: 09/2373 Arkivkode: PLANR 389.1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVVIKA, KOPERVIK - GULERINGSENDRING VEDR.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Årneset

Reguleringsbestemmelser for Årneset Reguleringsbestemmelser for Årneset Innholdsfortegnelse 1 PLANENS OMFANG... 2 2 GENERELT... 2 3 OFFENTLIG REGULERINGSOMRÅDE... 3 4 REGULERINGSBESTEMMELSER... 4 1 BYGGEOMRÅDER... 4 2 LANDBRUKSOMRÅDE...

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/526-12/1700-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 22.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan for gang- sykkelvei langs E6

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Reguleringsplanbestemmelser Boligfelt Bruhagen Panorama

Reguleringsplanbestemmelser Boligfelt Bruhagen Panorama Reguleringsplanbestemmelser Boligfelt Bruhagen Panorama Reguleringsbestemmelsene er datert: 10.08.2015 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er: å legge til rette et større område for boliger, leiligheter

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA 1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA Arkivopplysinger: Saksbeh.:ANS Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:23.04.03 Sist revidert: 29.07.04 Opplysninger

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04 OVERHALLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKAGE SENTRUM Datert: 16.08.2004 Sist revidert: 29.11.2004 Kommunestyrets vedtak: 20.12.2004 rev. i hht k.sak 097/04 Kommunestyrets vedtak: 26.6.2007 rev.

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Planbestemmelser 2040 - OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Arkivsak: 09/2613 Arkivkode: PLAN 2040 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Godkjent

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Planbestemmelser SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN

Planbestemmelser SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN Planbestemmelser 364.2 SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN Arkivsak: 05/2198 Arkivkode: PLANR 364.2 Sakstittel: PLAN NR. 364.2 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅR, GNR. 72, BNR. 3 OG 13 REGULERINGSENDRING

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer