Hvordan utformes skolebygg i Bergen slik at dett samsvarer og støtter opp under gjeldende pedagogiske mål og metoder?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan utformes skolebygg i Bergen slik at dett samsvarer og støtter opp under gjeldende pedagogiske mål og metoder?"

Transkript

1 Hvordan utformes skolebygg i Bergen slik at dett samsvarer og støtter opp under gjeldende pedagogiske mål og metoder? Er dette en større utfordring for våre ungdomsskoler enn våre barneskoler? Ø. Berentsen Bergen kommune 1

2 @Beroy53 Bergen kommune Øystein Berentsen 2

3 Ø. Berentsen Bergen kommune 3

4 Ø. Berentsen Bergen kommune 4

5 Ø. Berentsen Bergen kommune 5

6 Ø. Berentsen Bergen kommune 6

7 Ø. Berentsen Bergen kommune 7

8 Ø. Berentsen Bergen kommune 8

9 Ø. Berentsen Bergen kommune 9

10 Ø. Berentsen Bergen kommune 10

11 ? Ø. Berentsen Bergen kommune 11

12 Læreren i grensesnittet mellom Homo Zappiens Robo Sapiens Hva er læring? Hvordan læres det? Når læres det? Hvem/hva læres det av? Bort fra instruksjon fram til konstruksjon - av kunnskap Ø. Berentsen Bergen kommune 12 Læreren i grensesnittet

13 Hva fremmer læring (for elevene våre)? Where am I goeing? How am I doeing? Hhat are my next steps? (Visible Learning, James Nottingham John Hattie sin forskning) Ø. Berentsen Bergen kommune 13

14 Undervisning fører ikke alltid til læring (hva er god læring?) Personlig er jeg alltid klar for å lære nye ting, men jeg liker ikke alltid å bli undervist (Winston Churchild) Ø. Berentsen Bergen kommune 14

15 Basestruktur Fleksible skolebygg Differensiert og seksjonert organisering på alle nivåer Transparente arealer Fleksible løsninger, kan endres/flyttes på Differensiert bruk av arealer Ø. Berentsen Bergen kommune 15

16 Seksjoner Hjemmeareal for en gruppe elever og lærere Inneholder - baseareal med elevenes arbeidsplass - stillerom, formidlingsrom, grupperom - praksisrom - kontor, møterom, arbeidsplass for lærere Ø. Berentsen Bergen kommune 16

17 Transparente bygg? mye naturlig lys, «lyse, lette lokaler» «smukke rom gir smukke mennesker» naturen og skiftningene ute påvirker elevaktivitet synlig for andre (andre jobber..) synlig for hverandre (de voksne) Ø. Berentsen Bergen kommune

18 Ø. Berentsen Bergen kommune

19 Elever på ulike trinn Småtrinnet: Tilhørighet, kjent og nært, tumleplass Mellomtrinnet Virketrang, selvstendighet, spesialisering, organisasjonslæring Ungdomstrinnet Frihet, studiepreg, arbeidsplass, sosialt og faglig nettverk Ø. Berentsen Bergen kommune 19

20 Skolens hovedstruktur Seksjonert i basestruktur m/særtrekk for alderstrinn Samhandlingsarenaer, møteplasser Verksteder Transparent Fleksibel Ø. Berentsen Bergen kommune 20

21 Skolens regi Team En avgrenset elev- og lærergruppe med stor indre autonomi. Stat i staten Seksjon Et team bebor en bygningsdel med muligheter for fleksibel organisering - fellesarealer m/ min plass - egnete rom for formidling o.a. - soner for spesielle læringsaktiviteter (IKT, prosjekt, stillerom osv.) - lærerarbeidsplasser Verksteder - profesjonelt utstyr ikke skolsk - funksjon i fokus ikke enkeltfag - mindre og større elevgruppe ikke bare klasseundervisning Ø. Berentsen Bergen kommune 21

22 Tommelfinger-regler Indi Fleksi Maxi Spesi Sosi Ø. Berentsen Bergen kommune 22

23 Seksjonen Der eleven bor (eleven flytter ) Småtrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Fellesfunksjoner = sentralisert Sosiale møteplasser Spesialiserte læringsareal uteaktiviteter Ø. Berentsen Bergen kommune 23

24 Ø. Berentsen Bergen kommune

25 Ø. Berentsen Bergen kommune

26 Ø. Berentsen Bergen kommune

27 Base Ø. Berentsen Bergen kommune 27

28 Ø. Berentsen Bergen kommune 28

29 Ø. Berentsen Bergen kommune 29

30 Ø. Berentsen Bergen kommune 30

31 Ø. Berentsen Bergen kommune 31

32 Ø. Berentsen Bergen kommune 32

33 Stille Arbeids Formidl Stille Praksis Stille Lærer Ø. Berentsen Bergen kommune 33

34 Ø. Berentsen Bergen kommune 34

35 Ø. Berentsen Bergen kommune 35

36 Ø. Berentsen Bergen kommune 36

37 Ø. Berentsen Bergen kommune 37

38 Ø. Berentsen Bergen kommune 38

39 Ø. Berentsen Bergen kommune 39

40 Ø. Berentsen Bergen kommune 40

41 De fem ett-talls tyranni? 1 rom 1 klasse 1 time 1 fag 1 lærer 3 år (eller 7 år) med samme lærer, klasse,. Hva om kjemien ikke stemmer? Ø. Berentsen Bergen kommune

42 Prosessarbeid Alle pedagoger skal bli trygge/tryggere på noen fundamentale begreper. De skal bli så trygge at de kan forklare/beskrive disse på et foreldremøte når foreldrene spør! Ø. Berentsen Bergen kommune 42

43 Utvikling må være forankret i et akseptert læringssyn og elevsyn KOMPETENTE BARN OG UNGE Ø. Berentsen Bergen kommune

44 «Kompetente barn og unge» Ø. Berentsen Bergen kommune 44

45 Ø. Berentsen Bergen kommune 45

46 Sosio-konstruktivisten Ø. Berentsen Bergen kommune 46

47 «Læring med mening» «Elevens metakognisjon» «Subjekt i egen læring» «Konstruktivistisk læring» «Sosiokulturelle sammenhenger» «Sosialkonstruktivistisk» Ø. Berentsen Bergen kommune 47

48 «Både sosial-konstruktivistiske og sosiokulturelle syn på læring vektlegger at refleksjon er avgjørende for læringsutbytte» «.at elevene får oppleve kunnskapsutvikling gjennom kollektive prosesser hvor muntlig og skriftlig refleksjon og kommunikasjon står sentralt...» Ø. Berentsen Bergen kommune 48

49 Ø. Berentsen Bergen kommune 49

50 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som grunnleggende ferdighet i skolens praksis i alle fag på alle trinn o sammenheng mellom elevenes regneutvikling og læring i alle fag o felles kompetanseutvikling om regning i personalet o digitale ferdigheter som støtte for regneopplæringen o analyse og oppfølging av resultater fra: - kartlegging i tallforståelse og regneferdighet på 1., 2. og 3.trinn. - andre observasjons- og kartleggingssystemer som skolen bruker Nasjonale prøver i regning Utdanningsdirektoratet har orientert om at resultatene fra nasjonale prøver 2014 vil bli rapportert på en annen måte enn tidligere. Rapportene vil foreligge i desember 2014, og tallstandarden for 5., 8. og 9. trinn vil da bli satt i forhold til nasjonale resultater. Standarden vil fortsatt bli lagt 5% høyere enn nasjonalt snitt. Kartleggingsprøver i regning 1., 2. og 3. trinn. Resultatene fra kartleggingsprøvene i regning viser at færre enn 15% av elevsvarene er under bekymringsgrensen. Ø. Berentsen Bergen kommune 50

51 Læringsarbeidet i regning preges av nysgjerrighet, opplevelser, refleksjon og mestring. Læringsarbeidet bidrar til utvikling av læringsstrategier: o gjennom orientering mot elevens læringsmål o med utgangspunkt i elevens erfaringer og førforståelse o gjennom avklaring, bearbeiding og bruk av symboler og begreper o gjennom elevens forståelse og forklaringer i møte med problemstillinger o ved bruk av regning i praktiske, varierte og relevante sammenhenger Eleven o møter regning i alle fag o Eleven opplever at regning innebærer - å gjenkjenne og beskrive - å bruke og bearbeide - å kommunisere - å reflektere og vurdere Ø. Berentsen Bergen kommune 51

52 Ø. Berentsen Bergen kommune 52

53 Et skolebygg for framtiden? år 7 år 60 år Ø. Berentsen Bergen kommune 53

54 Ø. Berentsen Bergen kommune 54

55 Vi er ikke like! Vi må ikke gå i den fellen at vi i rettferdighetens navn skal behandle alle likt. Da måtte jo alle som ble utsatt for denne likhetsbehandlingen være helt like i utgangspunktet..er de det? Ø. Berentsen Bergen kommune

56 Ø. Berentsen Bergen kommune 56

57 Inni er vi ikke like Visuell Auditiv Kinestetisk Taktil Ø. Berentsen Bergen kommune

58 Multiintelligens Verbal - lingvistisk Logisk matematisk Visuel romlig Kroppslig - kinestetisk Musikalsk - rytmisk Interpersonell Intrapersonell Ø. Berentsen Bergen kommune

59 The Dunn&Dunn Learning Styles Model Læringsstiler Ø. Berentsen Bergen kommune

60 Kunnskapsløftet Gode og tjenlige læringsteknikker Riktige arbeidsforhold for elevene Organisatorisk fleksibilitet Tjenlige vurderingsverktøy Ø. Berentsen Bergen kommune

61 Læringsplakaten Like muligheter for alle Stimulere lærelyst Stimulere læringsstrategier og kritisk tenkning Stimulere identitet, sosial kompetanse og demokrati Legge til rette for elevmedvirkning Fremme tilpasset opplæring og variasjon Utvikle lærernes kompetanse Læreren som leder og forbilde Sikre elevenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø Legge til rette for foreldrenes samarbeid og medansvar Legge til rette for involvering av lokalsamfunnet Ø. Berentsen Bergen kommune

62 Rom Metode Arenaer Mennesker Andre utfordringer Daglige vurderinger, oppfølginger, veiledning Ø. Berentsen Bergen kommune

63 Ø. Berentsen Bergen kommune

64 Ø. Berentsen Bergen kommune

65 Ø. Berentsen Bergen kommune

66 Ø. Berentsen Bergen kommune

67 Ø. Berentsen Bergen kommune

68 Ø. Berentsen Bergen kommune

69 Ø. Berentsen Bergen kommune

70 Ø. Berentsen Bergen kommune

71 Læringsteorier.ingen teorier om læring påberoper seg å ha forklaringer på alt, og heller ingen læringsteorier er så feilslåtte at de aldri er gyldige.. Et behavioristisk syn på læring legger hovedvekt på at gitte kunnskaper kan innlæres gjennom øving basert på stimuli-respons. Kognitivismen legger større vekt på den lærendes evne til å forstå og danne seg begreper Ø. Berentsen Bergen kommune 71

72 Læringsteorier Konstruktivisme innebærer at den enkelte konstruerer sin egen kunnskap og forståelse, og bruker informasjon til å skape komplekse mentale modeller Begrepet Sosiokulturell læring innebærer at kunnskap konstrueres i praktiske sammenhenger der mennesker samhandler i et kulturelt fellesskap Hva innebærer konnektivisme? Ø. Berentsen Bergen kommune 72

73 Skolen er på vei.. i en prosess Hva? Hvorfor? Hvem?

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 Sammen for kvalitet Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 «Alle barn har en gnist i seg, det gjelder bare å tenne den». Forfatter Roald Dahls ord viser vår tilnærming

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer