Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen."

Transkript

1 KURSKATALOG ENERGI

2 GRETTES AVDELING FOR ENERGI I Norge har vi gode naturgitte forutsetninger for produksjon av energi fra fornybare energikilder. Vi har verdens største vannkraftproduksjon per innbygger og totalt den sjette største vannkraftproduksjonen i verden. Satsningen på vindkraft er økende, både nasjonalt og internasjonalt. Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen. Vi skreddersyr kurs etter behov, og dersom det er ønskelig setter vi sammen moduler fra de ulike kursene i katalogen. Ta gjerne kontakt ved ønske eller forespørsel om kurs. Grettes energiavdeling leverer juridiske tjenester til alle aktører innen bransjen, både innen nett, vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, geotermisk energi, tidevannskraft, fjernvarme m.m. Grettes energiavdeling er et tverrfaglig team med spisskompetanse innen alle forretningsjuridiske fagfelt. Gjennom nær kontakt med ulike aktører i bransjen har avdelingen opparbeidet bred bransjekunnskap og forståelse. Ved kombinasjonen juridisk spisskompetanse og kommersiell forståelse kan Grette tilby individualisert rådgivning for alle aktører innen produksjon, distribusjon og omsetning av fornybar energi. Grettes advokater er etterspurte foredrags- og kursholdere innen energirettslige temaer, og vi har et vellykket kurssamarbeid med Tekna og NITO. I tillegg avholder Grette skreddersydde kurs for en rekke aktører innen energibransjen. Ved generelle kurshenvendelser, ta kontakt med Ellinor Sannes Lippestad: / Hvert år arrangerer vi Grettes Kraftseminar - dette har blitt en fast møteplass for aktører i bransjen. 2 3

3 FAST EIENDOM ANSKAFFELSER I KRAFTSEKTOREN Utbygging av kraftproduksjon og distribusjon av elektrisitet og varme reiser en rekke spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Erverv av rettigheter og grunn styres av så vel alminnelige regler som tinglysingslov, servitutter og konsesjonslov, som særskilte regler som for eksempel vassdragslovgivningen. Regelverkene vil sammen danne den rettslige rammen for erverv og etablere rammer for driften av virksomheten. Utbyggingsavtaler og intensjonsavtaler Avklaring av rettighets- og hjemmelsforhold før konsesjonssøknader og bygging Ekspropriasjon og grunnerverv ved utbygging av kraftproduksjon og distribusjon Fradeling og matrikulering av grunn til kraftverk, dammer, tilførselsårer, veier og nett Håndtering av fallrettigheter, etablering av fallrettslag og reguleringsforeninger. Jordskifterettens faktiske og rettslige kompetanse. Behov for og søknader om konsesjoner iht. konsesjonsloven, jord- og skoglov Naboforhold varslingsplikt og innsigelsesrett Konsekvensutredninger iht. plan og bygningsloven og vassdragsreguleringsregelverket Kurset fokuserer på praktisk håndtering av forsyningsforskriften og annen anbudsrett, og retter seg mot alle som er involvert i anskaffelsesprosesser i kraftsektoren. Kurset vil ta for seg en kronologisk fremdrift i en anskaffelse av varer/tjenester til elkraftindustrien, kraftselskaper og nettselskaper, og passer for både rådgivere, leverandører og oppdragsgivere. En rekke tema fra utarbeidelsen av konkurransegrunnlag/tilbud, gjennom konkurransefasen, frem til konkurransen avsluttes vil bli gjennomgått. Kurset vil ta utgangspunkt i forsyningsforskriften, men behandler også anskaffelser utenfor virke-området for lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Virkeområdet for lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften hvilke regler gjelder for ulike anskaffelser? Hvilke regler gjelder utenfor forsyningsforskriftens virkeområde? Krav og tips til konkurransegrunnlag - utarbeidelse og valg av kontrakt Kvalifisering av tilbydere Avvisningsreglene Forbehold i tilbud Utvelgelse til- og gjennomføring av forhandlinger Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Klagehåndtering og erstatningsregler Midlertidig forføyning, KOFA og søksmål Betydning av anskaffelsesregelverket i løpende kontrakter 4 5

4 BYGGING AV KRAFTANLEGG - ENTREPRISEKONTRAKTER FRA A-Å TOTALENTREPRISESTANDARDENE Temaene under dette punktet kjører vi ofte i et prosjektkurs hvor vi gjennomgår et prosjekt fra A til Å med fokus på hvordan entrepriserettslige problemstillinger kan løses praktisk, med fokus på særlige utfordringer ved oppføring av anlegg for produksjon eller distribusjon av kraft. Kurset tar for seg de mest brukte entreprise- og leveransekontraktene og tilpasses type prosjekt og standardkontrakt etter ønske. Prosjektkurset er delt i tre hovedfaser: Kontraherings- og tilbudsfasen. Gjennomgang av anskaffelsesprosessen, samt problemstillinger knyttet til kontraktsinngåelse. Gjennomføringsfasen entrepriseprosjektet fra A til Å. Her behandles temaer knyttet til oppstartsfasen, tilleggs- og endringsarbeider, fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør og mangler/reklamasjoner. Tvister, oppmann, domstolsbehandling, voldgift, alternative tvisteløsningsmodeller. Kurset tar utgangspunkt i NS 8407 og NS 8417, men vil også behandle forholdet til FIDIC, KOLEMO, NL09, NLM10 og AKB/1988. Kurset gjennomgår en rekke kontraktsrettslige problemstillinger i tilknytning til bygge- og anleggsleveranser som omfatter montering. Vi fokuserer på praktiske eksempler og vanlige avvik som gjøres fra standardene samt hvordan risiko best kan håndteres i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter. Tilbud og kontraktsinngåelse Prosjekteringsansvaret Varslings- og endringssystemet Fremdrift, samordning og levering Vederlag Mislighold, mangler, dagmulkt og erstatning Garanti- og reklamasjonsperioden Rettigheter til teknologi Erstatningsreglene Tvisteløsning 6 7

5 BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKTENE - NS 8405 OG NS 8406 LEVERANSEKONTRAKTENE - STYRKER OG SVAKHETER NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er to av de mest sentrale kontraktstandardene for byggeprosjekter i Norge, og er viktige for forståelsen av kontraktstrukturen i bygge- og anleggsbransjen. Kurset gir kjennskap til de rettigheter og plikter som standardene legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Vi fokuserer på de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med vekt på de viktigste problemområdene. Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes? Entreprenørens og byggherrens ytelser Endringer og varsling Forsinkelse og mangler De mest benyttede standardbetingelsene ved levering av elektromekanisk utstyr til kraftindustrien er i dag AKB/1988, KOLEMO, FIDIC eller NLM 10. Kurset tar for seg ulikhetene ved og risikoplassering i betingelsene, de vanligste avvikene fra disse og konsekvenser av dette. Kurset gir en rekke praktiske tips om inngåelse av og håndtering av leveringskontrakter. Formålet er å lære å analysere samt balansere risiko på forhånd gjennom å belyse blant annet følgende: Når er bindende avtale inngått? Regulering og håndtering av endrede forutsetninger Fremdrift Pris Risiko Grensesnitt Levering Montasje Løsningsvalg og prosjektering Betaling og tilbakehold 8 9

6 BYGGELEDELSE I ET RETTSLIG PERSPEKTIV - NS 8403 HMS En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge eller anleggsplassen. I den forbindelse har man gjerne fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp. Kurset gir en gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403 med sammenligninger i forhold til NS 8401 og NS 8402, med belysning av sentrale rettsavgjørelser for byggelederens risiko og ansvar. Kurset kan avholdes som et heldagsseminar, eller halvdagsseminar med utvalgte emner. NS 8403 med veiledende ytelsesbeskrivelse Byggeleders rolle Forholdet til andre aktører Byggeleders fullmakter Vederlagsbestemmelsene Rekkevidden av byggeleders ansvar Forsikringer Reklamasjon og foreldelse HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger. Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter setter rammene for HMS på arbeidsplassen og SHA på byggeplassen. Byggherreforskriften som er hjemlet i arbeidsmiljøloven, ble revidert i 2010 og inneholder skjerpende krav til kunnskap og praktisk erfaring. Byggherreforskriften beskriver de plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Kurset gir en gjennomgang av byggherreforskriften og de ulike aktørenes roller og ansvar, sett i sammenheng med arbeidsmiljølovens overordnede krav og internkontrollforskriften. Arbeidsmiljøloven og HMS forskriftene Internkontrollforskriften Byggherreforskriften HMS og SHA begrepet Rollene i byggherreforskriften, herunder koordinators rolle Samordning og koordinering 10 11

7 ENERGILOVEN MED FORSKRIFTER ELSERTIFIKATER Energiloven av 1990 gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge og legger til rette for konkurranse innen kraftproduksjon og omsetning. Gjennom sine ulike konsesjonsordninger regulerer loven blant annet bygging og drift av elektriske anlegg, fjernvarmeanlegg, kraftomsetning og monopolkontroll, utenlandshandel med kraft, måling, avregning og fakturering, markedsplass for fysisk kraftomsetning, systemansvar, rasjonering, leveringskvalitet, energiplanlegging, samt kraftforsyningsberedskap. Myndigheten til å fatte vedtak etter energiloven er i stor utstrekning delegert til nasjonal regulator, NVE. Kurset gir en gjennomgang av energiloven, tilhørende forskrifter og konsesjonsprosessen. Videre gir kurset en oversikt over myndighetenes rolle, herunder NVEs ansvar og myndighet. Kurset kan gjennomføres som et halvdagsseminar eller et heldagsseminar i tilknytning til andre temaer og tilpasses henholdsvis produksjonsvirksomhet eller nettvirksomhet. Lov om elsertifikater trådte i kraft den 1. januar Loven innførte et nytt støtteregime for produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder i Norge. For aktører som får rett til elsertifikater, vil inntektene fra salg av disse utgjøre en betydelig andel av kraftverkets totale inntekter. Regelverket har dermed vesentlig økonomisk innvirkning på energibransjen. Kurset vil blant annet komme inn på følgende temaer: Innføring i elsertifikatsystemet Anleggsgodkjenning vilkår, søknadsprosess og klageadgang Forvaltning av elsertifikatene Hva vil det innebære å ha elsertifikatplikt? Elsertifikatpliktige aktører Beregningsrelevant mengde Energiloven med tilhørende forskrifter Energilovforskriften Konsesjonssøknad og behandling Klageadgang NVEs rolle, ansvar og myndighet Advokater i Grette har skrevet boken Elsertifikatloven; med kommentarer 12 13

8 RISIKO, PANT OG SIKKERHETSSTILLELSE I KRAFTPROSJEKTER RESTRUKTURERING OG TRANSAKSJONSMODELLER Utbygging av ny kraftproduksjon forutsetter betydelige investeringer. Slike prosjekter er særlig utsatt for risiko i byggefasen og i perioden frem til kraftverket begynner å produsere kraft. I tillegg er prosjektet i driftsfasen utsatt for risiko for svingninger i strømpris og i produksjonsvolum. I den forbindelse oppstår viktige spørsmål knyttet til sikkerhetsstillelse og håndtering av risiko. Kurset vil ta for seg viktige spørsmål knyttet til sikkerhetsstillelse og håndtering av risiko: Særlig om risiko i kraftprosjekter Hvilke panteobjekter er aktuelle - Før idriftsettelse - Etter idriftsettelse Hvordan etablere rettsgyldig pant Avtalestrukturer, for eksempel fallrettseier kraftselskap, etablering av avtaleverk mellom eierne og lignende Valg av entreprisestandarder risiko og garantier Hvordan sikre seg best mulig for en konkurssituasjon Overdragelse av bestående kraftverk, enten i form av innmatssalg eller aksjeoverdragelse innebærer krav om overholdelse av så vel alminnelige selskapsrettslige, skatterettslige og forvaltningsmessige krav i tillegg til særlige hensyn og krav knyttet til konsesjon og eierskap gjennom offentlige aktørers eierskap. Alternative transaksjonsmodeller Skatteeffekter ved valg av de ulike transaksjonsmodellene Juridisk due dilligence Finansiering Forkjøpsrett Øvrige omsettelighetsbegrensninger Selskapsrettslige regler Opp- og nedstrøms garantier Risikoavveininger Særavgifter Restrukturering Integrasjonsprosessen etter overdragelse/erverv 14 15

9 BESKYTTELSE AV TEKNOLOGI SKATTE- OG AVGIFTSMESSIG ORGANISERING OG HÅNDTERING Energibransjen er i stadig utvikling. Særlig innen nyvinnende prosjekter for produksjon av fornybar energi vil innovative løsninger utgjøre et avgjørende konkurransefortrinn. Beskyttelse av teknologi er sentralt i relasjon til selskapets samarbeidspartnere, leverandører, konkurrenter og ansatte. Hva bør beskyttes, overfor hvem og i hvilke sammenhenger? Kurset tar sikte på å gi en innføring i hvordan og hvorfor teknologi bør beskyttes. Patent-, varemerke- og designrettigheter Opphavsrett, eksempelvis til programvare Markedsføringsrett Arbeidstakeroppfinnelser og bonusordninger Bedriftshemmeligheter og know how IPR-strategier Lisensavtaler, teknologioverføringsavtaler og FoU-avtaler Freedom to Operate (FTO) Tvistehåndtering En god skatte- og avgiftsmessig organisering og håndtering er avgjørende i ethvert kraftprosjekt. Kurset vil gi en god innføring i de særskilte skatte- og avgiftsmessige utfordringer som gjelder for energibransjen, blant annet problemstillinger knyttet til grunnrenteskatt og naturressursskatt. Skatt - Planleggingsfasen, skatteoptimalisering - Løpende beskatning, beregning av skattekost, grunnrenteskatt og naturrenteskatt - Endringer i eierskap - Salg av virksomhet MVA - Fradrag før produksjonsstart - Registreringsformer, muligheter og MVA-organisering - Fakturering og fakturainnhold - MVA-forhold i forbindelse med MVA-omorganisering 16 17

10 ANDRE KURS NOEN AV VÅRE FOREDRAGSHOLDERE Praktisk sykefraværsoppfølging Omorganisering, endringer og nedbemmaning Pensjonsordninger Permittering Konsulentavtaler, konfidensialitetsavtaler og andre samarbeidsavtaler Utenlandsk arbeidskraft i Norge Finansiering av eiendom Oppkjøpsfinansiering Prosjektmegling fra a til å Verdipapirhandel og eiendomshandel overlappende konsesjoner? Oppkjøp og oppdragssamarbeid Behandling av personopplysninger Kapitalbeskatning i kapitalforvaltning Konsesjonskrav og organisering av kapitalforvaltning Håndtering av innsideinformasjon Mandatavtaler for corporate-oppdrag Håndtering og tilbakekalling av konsesjoner EØS-filialers rett til markedsadgang Utkontraktering Misligholdsengasjementer Innføring i dokumentasjon av derivater Innføring i obligasjoner med fortrinnsrett Etablering av sikkerhet i aksjer under pantelovens regler Bruk av lov om finansiell sikkerhetsstillelse Inngåelse og gjennomføring av IKT-kontrakter Marius S. Langnes senioradvokat Epost: Mobil: Marie Braadland partner, advokat Epost: Mobil: Kari Amalie Pettersen fast advokat Epost: Mobil: Linn Vårhus Sørhaug advokatfullmektig Epost: Mobil: Torgeir Myrstad partner, advokat Epost: Mobil: Ulf Heitmann fast advokat Epost: Mobil: Camilla Grande advokat Epost: Mobil:

11 Vi ser helheten Du får mulighetene Grette leverer forretningsjuridisk rådgivning og problemløsning til private og offentlige virksomheter. Ca. 70 spisskompetente advokater med høy faglig dyktighet og relevant bransjekompetanse setter kundens behov og interesser først. Alle våre kunder får umiddelbar tilgang til våre dedikerte advokater - med løfte om rask respons på sine henvendelser Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet Agenda Et magasin fra wiersholm N u m m e r 1, 2 0 1 0 guide Skatt: Unngå fallgruvene guide Immaterialrett: Eier selskapet ideene? guide Konkurranserett: hold tidsfristene INNSIKT KRAFTBRANSJEN: Lovendring

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer