KURSKATALOG BYGG OG ANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG BYGG OG ANLEGG"

Transkript

1 KURSKATALOG BYGG OG ANLEGG

2 GRETTES AVDELING FOR BYGG OG ANLEGG Grettes avdeling for bygg og anlegg er en av landets største, med over 20 spisskompetente advokater, alle med høy faglig dyktighet innenfor fagfeltet og god bransjekunnskap. Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset bygg- og anleggsbransjen. Vi skreddersyr kurs etter behov, og dersom det er ønskelig setter vi sammen moduler fra de ulike kursene i katalogen. Ta gjerne kontakt ved ønske eller forespørsel om kurs. Ved generelle kurshenvendelser, ta kontakt med Ellinor Sannes Lippestad: / Vi har lang erfaring med alle faser i bygg- og anleggsprosjekter - fra anskaffelser, kontraktsutarbeidelse og rådgivning ved gjennomføring av prosjekter, til sluttoppgjør, drift og vedlikehold, reklamasjonssaker, samt tvister for domstolene. Våre advokater er involvert i svært mange rettsprosesser hvert år, både ved voldgift og for domstolene, og har lang erfaring med å prosedere store sluttoppgjørssaker. I de senere årene har Grette vunnet en rekke store anbudskonkurranser, noe som understreker vår posisjon innen bygg- og anleggsbransjen. Grette ble valgt som leverandør av advokat-/rådgivningstjenester til en av Norges største offentlige byggherrer hvor oppdragsgiver ga Grette høyest poengsum av samtlige deltakere innen entreprise, og uttalte: Entreprise: Tilbudt personell har solid erfaring innenfor prosedyre, rettssaker og rådgivning fra entreprisesaker. Poeng 5 av 5. En annen av Norges største eiendomsaktører valgte Grette som leverandør av juridiske tjenester etter en anbudskonkurranse, og uttalte i tildelingen at Vi valgte advokatfirmaet Grette på bakgrunn av vurdering av kompetanse og renommé. Grettes advokater er etterspurte foredrags- og kursholdere, og blir ofte engasjert av sentrale kursarrangører i bransjen, som Standard Online, NITO, Tekna, Statens Vegvesen, Oslo kommune, Entrepriserettsforeningen, Nohr- Con og Juristenes Utdanningssenter. 2 3

3 GRUNNLEGGENDE ENTREPRISERETT PRAKTISK ANBUDSRETT OG RÅDGIVERKONTRAKTENE Kurset gir en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og alle fasene i et entrepriseprosjekt. Vi starter med en innføring i og en gjennomgang av de entrepriserettslige prinsippene som ligger til grunn for de ulike standardkontraktene. Alle fasene av entrepriseprosjekter reiser rettslige spørsmål som i realiteten kan løses gjennom praktisk håndtering. Kurset tar for seg de enkelte fasene av prosjektet, fra kontraktsinngåelse. I denne fase legges premissene for prosjekterings- og utførelsesrisikoen, og vi vil blant annet gjennomgå en rekke forhold som må reguleres særskilt. Under gjennomføringsfasen fokuseres særlig på varslingsrutiner samt håndtering av risikoen for fremdrift og merutgifter. Stikkord for overtakelsesfasen er forberedelse, gjennomføring og prøvedrift. Regelverket om offentlige anskaffelser gir mange utfordringer både for oppdragsgivere som skal gjennomføre en anbudsprosess, og for leverandørene som skal levere innholdsmessig gode og konkurransedyktige tilbud. Det vil bli tatt en praktisk gjennomgang av anskaffelsesregelverket og vist mange eksempler som er nyttig med sikte på gjennomføring av anskaffelsesprosesser for offentlige oppdragsgivere. Hovedtemaer er utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kvalifikasjonsvurdering, tolking av tilbud, valg av tilbud og klageprosessen. Rådgiverkontraktene vil bli gjennomgått med fokus på følgende temaer: Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes? Hvordan skal prosjekter med rådgivere organiseres? Den prosjekterendes/rådgiverens plikter Endringer, fristforlengelse og forsering Prosjekterings- og rådgiverfeil Gjennomgangen gir referanser til aktuell rettspraksis som knytter seg til standardene. Velg dette kurset sammen med Praktisk anbudsrett og rådgiverkontraktene for å få en gjennomgang av et entrepriseprosjekt fra A-Å. 4 5

4 TOTALENTREPRISESTANDARDENE BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKTENE NS 8405 OG NS 8406 Kurset tar utgangspunkt i NS 8407 og NS 8417, og behandler en rekke kontraktsrettslige problemstillinger i tilknytning til bygge- og anleggsleveranser som omfatter montering. Vi fokuserer på praktiske eksempler og vanlige avvik som gjøres fra standardene samt hvordan risiko best kan håndteres i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter. Tilbud og kontraktsinngåelse Prosjekteringsansvaret Varslings- og endringssystemet Fremdrift, samordning og levering Vederlag Mislighold, mangler, dagmulkt og erstatning Garanti- og reklamasjonsperioden Rettigheter til teknologi Erstatningsreglene Tvisteløsning NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er to av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge, og er viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygge- og anleggsbransjen. Kurset gir kjennskap til de rettigheter og plikter som standardene legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Vi fokuserer på de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med vekt på de viktigste problemområdene. Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes? Entreprenørens og byggherrens ytelser Endringer og varsling Forsinkelse og mangler 6 7

5 OVERTAKELSE AV BYGG OG ANLEGG - NS 8430 BYGGELEDELSE I ET RETTSLIG PERSPEKTIV - NS 8403 Selve overtakelsen av bygg og anlegg er en meget viktig del av byggeprosessen og medfører en rekke sentrale virkninger. NS 8430 med tilhørende blanketter trådte i kraft våren 2009, og består av praktiske dokumenter til bruk ved overtakelsen. Kurset er en innføring i standarden og blankettene med vekt på praktisk viktige områder. Deltakerne får en grundig gjennomgang over hvilke forhold man bør være oppmerksom på i forbindelse med overtakelsesprosessen. Forberedelse og innkalling til overtakelsesforretningen Overtakelsesforretningen Overtakelsesprotokollen Retten til å nekte overtakelse Virkninger av overtakelse Delovertakelse Mangler Utbedring Reklamasjon En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge - eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han gjerne fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp. Kurset gir en gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403 med sammenligninger i forhold til NS 8401 og NS 8402, med belysning av sentrale rettsavgjørelser for byggelederens risiko og ansvar. Kurset kan avholdes som et heldagsseminar, eller halvdagsseminar med utvalgte emner. NS 8403 med veiledende ytelsesbeskrivelse Byggeleders rolle Forholdet til andre aktører Byggeleders fullmakter Vederlagsbestemmelsene Rekkevidden av byggeleders ansvar Forsikringer Reklamsjon og foreldelse 8 9

6 NS JURIDISK VINKLING GARANTISTILLELSE I BYGG OG ANLEGG NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen. Kurset gir en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS Kurset går over én dag og er delt inn i to deler: Del I gir forståelse av NS 3420 kodesystemets oppbygging, lære å finne gjeldende omfang og prisgrunnlag samt krav til materiale, utførelse, toleranser, prøving og kontroll for en NS 3420 kode. Del II fokuserer på praktisk bruk av standarden til å løse konkrete problemstillinger i hverdagen, tolkning av standarden ved motstrid i lys av gjeldende rettspraksis og bruk ved ulike entreprisetyper. Norsk Standard legger opp til at både byggherre, entreprenør- og underentreprenør stiller garanti under utførelsen og i reklamasjonstiden. Med stadig flere entreprenørkonkurser blir garantiene høyst aktuelle, både for entreprenører og byggherrer. Kurset gir et overblikk over garantiretten, særlig hvilke frister både entreprenør, byggherre og garantisten må forholde seg til for å ha sine krav i behold. Deltakerne får også en innføring i de ulike byggekontraktene. Garantier begreper og typer Sikkerhetsstillelse etter NS regimet Entreprenørens og byggherrens garantistillelse Uklare garantier - tolkning Regress Garantistens krav og innsigelser Særlig om bustadoppføringslova 12 Foreldelse i garantisaker 10 11

7 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER PLAN- OG BYGNINGSRETT Hvert år inviterer offentlige myndigheter til over anbudskonkurranser. Regelverket for offentlige anskaffelser er en utfordring for oppdragsgiverne, både når det gjelder hvordan konkurransegrunnlag skal utformes, hvordan konkurransene skal gjennomføres, hvordan tilbud skal evalueres og ikke minst hvordan man skal forholde seg til klager fra leverandørene. Kurset gir en grundig gjennomgang av regelverket samtidig som vi gir praktiske råd og tips om hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg i konkurransen. Vi vil også redegjøre for de nye reglene som trådte i kraft 1. juli 2012, blant annet om den nye sanksjonen uten virkning og om de endrede krav til oppdragsgivers begrunnelse. Regelverkets formål og grunnprinsipper Hvilke krav gjelder til konkurransegrunnlaget? Hvordan skriver man et godt tilbud, og hvordan unngår man at tilbudet blir avvist? Når må tilbud avvises, kan oppdragsgiver avklare, og kan tilbudet rettes? Metoder for evaluering av tilbud - evalueringsmodeller og oppdragsgivers skjønn Klagemuligheter og klagehåndtering Den offentlige reguleringen av arealutnyttelse og byggesak i plan- og bygningslovgivningen har stor betydning for forvaltningen av fast eiendom. Regelverket er omfattende, komplisert og revideres stadig. Samtidig er det svært sentralt for alle aktører innen bygg- og eiendomsbransjen. Kurset gir en grundig gjennomgang av regelverket samtidig som vi gir praktiske råd og tips om hvordan man skal forholde seg til regelverket til plan- og bygningslovgivningen Plansystemet Søknadssystemet Ansvarsrett og kontroll i byggesaker Forholdet mellom offentlig og privat rett Ulovlighetsoppfølging Anleggseiendom Utbyggingsavtaler Søknadspliktig bruksrett Hovedombygging Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

8 FORHANDLINGSTEKNIKK VIKARBYRÅDIREKTIVET - PRAKTISKE KONSEKVENSER Kurset fokuserer på interessebasert forhandling «gjør kaka større»- med utgangspunkt i typiske situasjoner fra hverdagen: Kontraktsforhandlinger Avvikshåndtering/forhandling Sluttoppgjør I kurset benytter vi praktiske oppgaver hentet fra disse situasjonene: Kunnskapsmål Kunne analysere en forhandlingssituasjon Kjenne til forskjellige forhandlingsstrategier og taktikker Få anbefalinger for å kunne forbedre egen forhandlingskompetanse Ferdighetsmål Kunne lage en god forhandlingsplan Kunne fremføre/gjennomføre en forhandling Få evne til å takle forskjellige typer av forhandlingssituasjonene Fra 1. januar 2013 ble vikarbyrådirektivet norsk rett. Det sentrale i direktivet er at arbeidstakere som er innleid fra vikarbyråer har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som ved direkte ansettelse hos innleier (likebehandlingsprinsippet). Videre er innleier fra 1. juli 2013 solidarisk ansvarlig med vikarbyrået for den innleides krav på utbetaling av lønn, feriepenger og evt. annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Kurset tar for seg ulike praktiske problemstillinger de nye innleiereglene reiser, med særlig fokus på hvordan innleievirksomheter best mulig kan tilpasse seg regelverket. For hvilke kontrakter gjelder de nye reglene? Hvordan bør innleier forholde seg til likebehandlingskravet? Solidaransvar for innleier - hva innebærer det? Hvem fører tilsyn med de nye reglene, og hvordan? Holdningsmål Utvikle forståelse av hvem man er i forhold til forskjellige valg i en forhandlingssituasjon Utvikle en klar oversikt over tilnærming til etiske og moralske spørsmål relatert til forhandlinger 14 15

9 BESKYTTELSE AV TEKNOLOGI MERVERDIAVGIFT FOR BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Beskyttelse av teknologi er sentralt i relasjon til selskapets kunder, samarbeidspartnere, leverandører, konkurrenter og ansatte. Hva bør beskyttes, overfor hvem og i hvilke sammenhenger? Kurset tar sikte på å gi en innføring i hvordan og hvorfor teknologi bør beskyttes. Patent-, varemerke- og designrettigheter Opphavsrett, eksempelvis til programvare Markedsføringsrett Arbeidstakeroppfinnelser og bonusordninger Bedriftshemmeligheter og know how IPR-strategier Lisensavtaler, teknologioverføringsavtaler og FoU-avtaler Freedom to Operate (FTO) Tvistehåndtering Bygge- og anleggsvirksomheter må i det daglige forholde seg til et relativt omfattende og komplisert regelverk både når det gjelder merverdiavgift (mva) og bokføring. Det er særskilt verdifullt for virksomheten selv, deres leverandører og kunder å ha god kontroll og risikostyring Kurset gir en grundig innføring i hvordan man håndterer mva på en mer proaktiv måte slik at avgift ikke blir en unødvendig kost i prosjektene. Omsetning og uttak Periodisering Beregningsgrunnlag Fradrag Innkjøp fra utlandet Håndtering av bokettersyn 16 17

10 NOEN AV VÅRE FOREDRAGSHOLDERE ANDRE KURS HMS for ledere Praktisk sykefraværsoppfølging Omorganisering, endringer og nedbemmaning Pensjonsordninger Permittering Konsulentavtaler, konfidensialitetsavtaler og andre samarbeidsavtaler Utenlandsk arbeidskraft i Norge Finansiering av eiendom Oppkjøpsfinansiering Prosjektmegling fra a til å Verdipapirhandel og eiendomshandel overlappende konsesjoner? Oppkjøp og oppdragssamarbeid Behandling av personopplysninger Kapitalbeskatning i kapitalforvaltning Konsesjonskrav og organisering av kapitalforvaltning Håndtering av innsideinformasjon Mandatavtaler for corporate-oppdrag Håndtering og tilbakekalling av konsesjoner EØS-filialers rett til markedsadgang Utkontraktering Misligholdsengasjementer Elsertifikater ved finansiering av kraftprosjekter Innføring i dokumentasjon av derivater Innføring i obligasjoner med fortrinnsrett Etablering av sikkerhet i aksjer under pantelovens regler Bruk av lov om finansiell sikkerhetsstillelse Inngåelse og gjennomføring av IKT-kontrakter Lars Jørstad Francke Epost: Mobil: Harald Fosse Epost: Mobil: Rolf W. Markussen Epost: Mobil: Marie Braadland Epost: Mobil: Marius S. Langnes senioradvokat Epost: Mobil: Torgeir Myrstad Epost: Mobil: Anne Cathrine Røed (H) Epost: Mobil: Jørgen Aardalsbakke Epost: Mobil: Dag Henden Torsteinsen Epost: Mobil: Line Wefald senioradvokat Epost: Mobil:

11 Vi ser helheten Du får mulighetene Grette leverer forretningsjuridisk rådgivning og problemløsning til private og offentlige virksomheter. Ca. 70 spisskompetente advokater med høy faglig dyktighet og relevant bransjekompetanse setter lojalitet overfor kundenes behov og interesser først. Alle våre kunder får umiddelbar tilgang til våre dedikerte advokater - med løfte om rask respons på sine henvendelser Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen.

Dette heftet gir en oversikt over Grettes eksisterende kursmodeller tilpasset energibransjen. KURSKATALOG ENERGI GRETTES AVDELING FOR ENERGI I Norge har vi gode naturgitte forutsetninger for produksjon av energi fra fornybare energikilder. Vi har verdens største vannkraftproduksjon per innbygger

Detaljer

Kurskatalog. Olje-, gass- og leverandørindustrien

Kurskatalog. Olje-, gass- og leverandørindustrien Kurskatalog Olje-, gass- og leverandørindustrien Kontraktsrett deler kunnskap Kontrakter i offshoreprosjekter Kurset tar utgangspunkt i NTK 07 og NF 07, og behandler en rekke kontraktsrettslige problemstillinger

Detaljer

Olje-, Gass- og Leverandørindustri

Olje-, Gass- og Leverandørindustri Olje-, Gass- og Leverandørindustri OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI Forsikring Bank og finans Olje og Gass Arbeidsrett Skatt og avgift M&A og kapitalforvaltning Energi IKT og Telekommunikasjon Bygg og

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Kontrakter i totalentrepriser

Kontrakter i totalentrepriser Kontrakter i totalentrepriser Ida Nes Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder: Ben-Stian Unhjem, Hent AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006 Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap SIDE 2 Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen FØYEN reviderer og utvider sin kommentarutgave til NS 8405 SIDE 15 Sårbarhet ved lederskifte

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007 Ligg unna e-posten min! SIDE 4 Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater SIDE 12 Foto: Reiulf Grønnevik Korrupsjon eller kundepleie, hvor går grensen? SIDE 16, 17

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer