Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:"

Transkript

1 C FREMDRIFT OG FRISTER C.1 Generelt Kommunen skal gjennomføre prosjektet i vårsesongen 2012 med oppstart av entreprisen Alle arbeider skal være ferdigstilt innen Ved snøfattig vinter og/eller tidlig snøsmelting og telefri grunn, kan det være aktuelt å starte arbeidene med drenering tidligere. Dette avtales i tilfelle med byggherren. Tilbyder skal før kontrahering levere forslag til fremdriftsplan. Her skal det fremgå rekkefølge for arbeidene. Det skal legges spesiell vekt på at perioden gravminner er flyttet fra hvert enkelt gravfelt for oppfylling er så kort som mulig. Forslag til fremdriftsplan skal vise milepæler og hovedaktiviteter i henhold til oppdragsgivers fremdrift gitt over. C.2 Dagmulktsbelagte frister Frist for overtagelse Følgende dagmulktsbelagte frist for overtagelse vil bli gjort gjeldende: Frist for overtakelse av kontraktsarbeidet: Dagmulktsbeløp fastsettes i henhold til NS Frister for administrative leveranser Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser: Levering av kvalitetsplan: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr Levering av SHA-plan, riggplan og beredskapsplan ved ulykker: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr hverdag, likevel minst kr Brudd på antikontraktør klausulen. Se punktet Bruk av underentreprenør og utenlandsk arbeidskraft (NS 8405 pkt 15) under kapittel D Kontraktsbestemmelser. Utarbeidelse av sluttdokumentasjon: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr

2 D KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt med de endringer som er beskrevet i det følgende, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Bærum kommunes entreprisekontrakter. Bærum kommunes endringer fra NS 8405 er gjengitt etter kapittelinndeling i standarden. Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) Følgende bestemmelser blir nytt andre til sjette ledd: Prosjektleder er byggherrens representant. Han er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttykkelig angitt. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt. All kommunikasjon, muntlig og skriftlig, mellom partene skal foregå på norsk, herunder bl.a. kommunikasjon i byggemøter og andre møter, utveksling av varsler, endringsmeldinger mv. Entreprenørens nøkkelpersonell på byggeplass og i hans administrasjon (herunder funksjonene prosjekt- og byggeplassleder, SHA-ansvarlig m.v.) som skal kommunisere muntlig og skriftlig med byggherren og eventuelle brukere, skal beherske norsk godt. Entreprenøren skal ved oppstart av kontraktsarbeidene benytte den bemanning (dedikert nøkkelpersonell) som er oppgitt i tilbudet. Dette skal verifiseres og tas opp i et eget oppstartsmøte ved byggestart. Dersom entreprenør ønsker utskifting av den i tilbudet oppgitte bemanningen, kreves samtykke fra byggherren. Byggherren kan ikke nekte å samtykke dersom erstatningsmannskapene har tilsvarende kompetanse og erfaring som det opprinnelige tilbudte personell. Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) Pkt.9.1 Generelle bestemmelser andre ledd første punktum utgår og erstattes med følgende: Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Garantisten skal være norsk. Pkt.9.1 Generelle bestemmelser andre ledd andre punktum utgår.

3 Pkt 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse gis følgende nytt femte, sjette og syvende ledd: Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser skal gjelde i tre år etter den dato overtakelse faktisk skjer, og således ikke være begrenset til å gjelde frem til en forhåndsdefinert dato. Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt kontraktsmessig sikkerhetsstillelse fra entreprenøren. Sikkerheten skal vært stilt på blankett NS 8405 B (Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden). Pkt 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet. Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11) Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt 11.2 første ledd: Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: Rapport avvik, jf vedlegg E. Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt 11.2: Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11) Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt 11.2 første ledd: Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: Rapport avvik, jf vedlegg E. Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt 11.2: Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 Hensyn til naboer : Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig.

4 God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeide med byggeleder. Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom , og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl og kl Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Det vises i den forbindelse til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet av Følgende tilføyes som nytt pkt 12.9 Masselagring : Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av byggherren. Følgende tilføyes som nytt pkt Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere : Entreprenøren og hans underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Dersom entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Bruk av underentreprenør og utenlandsk arbeidskraft (NS 8405 pkt 15) Følgende tilføyes som nytt pkt 15.4 Antikontraktør-klausul : Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.

5 Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr hverdag. Følgende tilføyes som nytt pkt 15.5 Bruk av utenlandsk arbeidskraft : Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden. Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler. Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap. Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger. Endringer (NS 8405 pkt 22) Pkt 22.1 Retten til å pålegge endringer, tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen. Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24) Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold : Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 10 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).

6 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25) Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jf NS 8405 pkt 25.3, 2.ledd a): Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum : Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser. Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf presisering nedenfor. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll. Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning. Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag. Avbestillingserstatning Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse : Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres. Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig..

7 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV Ny bestemmelse: Entreprenørens varsel etter NS 8405 kapittel III og IV skal skje ved bruk av varslingsskjema: Varsel fra entreprenør til byggherre, jf vedlegg E. Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29) Pkt 29.1 Betalingsfrist utgår og erstattes av følgende bestemmelser: 29.1 Fakturering og betaling Entreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer. Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. Overtakelse (NS 8405 pkt 32) Pkt 32.4 Protokoll, underpunkt b suppleres med følgende: Oversikt over mangler kan fremgå av separate referater fra befaringer som er gjennomført før overtakelsesforretningen. Referatene skal i så fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom entreprenøren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen. Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides på et eget dokument som vedlegges protokollen. Pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt fjerde ledd. Standardens fjerde ledd blir nytt femte ledd. Byggherren skal motta kontraktsmessig sluttdokumentasjon fra entreprenøren senest tre dager før oppstart av overtakelsesforretningen. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende. Pkt 32.8 Byggherrens urettmessige brukstakelse, annet ledd suppleres med følgende: Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. Prøvedriftsperiode I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt pkt 32.9 Prøvedriftsperiode : Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte, jf pkt B1.16 Sluttfase. Bestemmelsene i NS 8405 pkt 32.3 Overtakelsesforretning,

8 Pkt 32.4 Protokoll og pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse gjelder tilsvarende så langt de passer Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk. Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt 36) Pkt 36.2 Utbedring suppleres med følgende nytt siste ledd: Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43) Pkt 43.3 og 43.4 utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE UTFØRELSESENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE UTFØRELSESENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE UTFØRELSESENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE 211310 GRINDAKUMMEN KRANENTREPRISE Februar 2014 SIDE NR.: 2 av 18 A Orientering om prosjektet... 4 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

ISI AVFALLSANLEGG NY GJENVINNINGSSTASJON

ISI AVFALLSANLEGG NY GJENVINNINGSSTASJON ISI AVFALLSANLEGG NY GJENVINNINGSSTASJON OPPDRAGSBESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II PROSJEKT NR. 490010 1. mars 2012 ENTREPRISE: K770 SKILT, INFOTAVLER ETC.. BH: ARK: Bærum kommune - Prosjektenheten

Detaljer

E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser

E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser DOK.NR.: Ab5-4.15 Oppdragsbeskrivelse - totalentreprise GJELDER FRA: [] REV.NR.: - SIDE 1 av 9 A B C D E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser E.1 Generelle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse. (konkurransegrunnlagets del II) PROSJEKTNR./NAVN: Miljøkartlegging barnehager. tiltak 2012

Oppdragsbeskrivelse. (konkurransegrunnlagets del II) PROSJEKTNR./NAVN: Miljøkartlegging barnehager. tiltak 2012 SIDE NR.: 1 av 17 Oppdragsbeskrivelse PROSJEKTNR./NAVN: 800401 Miljøkartlegging barnehager tiltak 2012 16. april 2012 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Prosjektenheten TKL A Orientering om prosjektet...3

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

TKL Prosjektenheten. Del 2: Oppdragsbeskrivelse Scene Sandvika byparken. Entreprise for stålkonstruksjon med mer. 10. januar 2013.

TKL Prosjektenheten. Del 2: Oppdragsbeskrivelse Scene Sandvika byparken. Entreprise for stålkonstruksjon med mer. 10. januar 2013. Konkurransegrunnlag: 700102 Scene Sandvika - byparken SIDE 1 av 19 Del 2: Oppdragsbeskrivelse 700102 Scene Sandvika byparken Entreprise for stålkonstruksjon med mer Illustrasjon utarbeidet av ØKAW AS 10.

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE SMÅ BYGGEPROSJEKTER KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL II PROSJEKT NR NAVN: TOKERUDKOLLEN

OPPDRAGSBESKRIVELSE SMÅ BYGGEPROSJEKTER KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL II PROSJEKT NR NAVN: TOKERUDKOLLEN OPPDRAGSBESKRIVELSE SMÅ BYGGEPROSJEKTER KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL II PROSJEKT NR. 3139 NAVN: TOKERUDKOLLEN 35 08.11.16 Bærum kommune 3139 Tokerudkollen 35 side: 2 av 21 A Orientering om prosjektet... 4

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse for små byggeprosjekter. 10/14789-Kommunegården, fasaderehabilitering

Oppdragsbeskrivelse for små byggeprosjekter. 10/14789-Kommunegården, fasaderehabilitering BÆRUM KOMMUNE EIENDOM Konkurransegrunnlag del II Oppdragsbeskrivelse for små byggeprosjekter Prosjektnr./navn: 10/14789-Kommunegården, fasaderehabilitering 13. juli 2010 side : 1 av 21 Prosjektnr./navn:10/14789-Kommunegården,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Eikeli skole Montering av markiser på bygg A, B og C øst side. Oppdragsbeskrivelse for små byggeprosjekter

Eikeli skole Montering av markiser på bygg A, B og C øst side. Oppdragsbeskrivelse for små byggeprosjekter DOK.NR.: Ab5-3.63 Oppdragsbeskrivelse - små byggeprosjekter GJELDER FRA: 30.05.2012 REV.NR.: 3.00 SIDE 1 av 21 Prosjektnavn: Eikeli skole Montering av markiser på bygg A, B og C øst side Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

ISI AVFALLSANLEGG OPPDRAGSBESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II PROSJEKT NR. 490010. 5. oktober 2010. Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS

ISI AVFALLSANLEGG OPPDRAGSBESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II PROSJEKT NR. 490010. 5. oktober 2010. Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS ISI AVFALLSANLEGG OPPDRAGSBESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II PROSJEKT NR. 490010 5. oktober 2010 ENTREPRISE: K430 Elektroanlegg BH: PGL: ARK: LARK: RIB: RIE: RIV: VEI: ENERGI: Bærum kommune Dr. techn

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Oslo kommune Bydel Nordstrand Oslo kommune Bydel Nordstrand VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Entreprise Gangsti Nordstrandveien Breidablikkveien TILBUDSSKJEMA OG KONTRAKTSBESTEMMELSER 14. februar 2014 Utarbeidet av: Sundt & Thomassen

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. (konkurransegrunnlagets del II) Hosle Eiksmarka belegg, delområde 2. Total kvalitetsledelse Bærum kommune TKL

OPPDRAGSBESKRIVELSE. (konkurransegrunnlagets del II) Hosle Eiksmarka belegg, delområde 2. Total kvalitetsledelse Bærum kommune TKL OPPDRAGSBESKRIVELSE (konkurransegrunnlagets del II) 211364 Hosle Eiksmarka belegg, delområde 2 Total kvalitetsledelse Bærum kommune TKL SIDE NR.: 2 av 19 A Orientering om prosjektet...4 A.1.1 Kortfattet

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: STANDARD KONTRAKTSBEST NS3430.DOC SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 01 VERSJONSDATO: 14.12.2007 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

KONTRAKT NS Mellom. BORG HAVN IKS Org. nr (Heretter kalt oppdragsgiver) (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.: ...

KONTRAKT NS Mellom. BORG HAVN IKS Org. nr (Heretter kalt oppdragsgiver) (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.: ... KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Mellom BORG HAVN IKS Org. nr. 970 937 099 (Heretter kalt oppdragsgiver) Og (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.:... Om Dykdalb 01 (Bygging av komplett

Detaljer

Konkurransegrunnlag, Bok 0 EF1203 HEGGEDAL SKOLE. K 121 Rivearbeider. Del 1, Tilbudsinnbydelse Del 2, Ytelsesbeskrivelse. Generell del Vedlegg

Konkurransegrunnlag, Bok 0 EF1203 HEGGEDAL SKOLE. K 121 Rivearbeider. Del 1, Tilbudsinnbydelse Del 2, Ytelsesbeskrivelse. Generell del Vedlegg Konkurransegrunnlag, Bok 0 EF1203 HEGGEDAL SKOLE K 121 Rivearbeider Del 1, Tilbudsinnbydelse Del 2, Ytelsesbeskrivelse. Generell del Vedlegg 30. januar 2014 Innholdsfortegnelse: DEL 1 TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Utbedringsarbeider for Legevakten

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT6 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 06 VERSJONSDATO: 10.07.2014 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og

Detaljer

Del ll - Kontraktsgrunnlag. Totalentreprise GAUSETANGEN BARNEHAGE

Del ll - Kontraktsgrunnlag. Totalentreprise GAUSETANGEN BARNEHAGE Del ll - Kontraktsgrunnlag Totalentreprise GAUSETANGEN BARNEHAGE side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Innhold A Orientering om prosjektet... 4 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet... 4 A.1.2 Entrepriseplan...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE RIVEENTREPRISE - K100

OPPDRAGSBESKRIVELSE RIVEENTREPRISE - K100 OPPDRAGSBESKRIVELSE ( Konkurransegrunnlag del II) RIVEENTREPRISE - K100 (Generalentreprise) Prosjekt nr: 501260 Høvik barneskole 6.april 2011 06.04.2011 Side 1 av 20 A Orientering om prosjektet...4 A.1.1

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING UTFØRELSESENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE GRINDAKUMMEN OMBYGGING AV RØRARRANGEMENT

KONKURRANSE MED FORHANDLING UTFØRELSESENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE GRINDAKUMMEN OMBYGGING AV RØRARRANGEMENT KONKURRANSE MED FORHANDLING UTFØRELSESENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE 211310 GRINDAKUMMEN OMBYGGING AV RØRARRANGEMENT April 2014 SIDE NR.: 2 av 23 A Orientering om prosjektet... 4 A.1.1 Kortfattet beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Drammen Eiendom KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om prosjektering og ombygging av Kobbervik gård

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 Bøler skole Klimaskjerm og auditorium KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.:

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om 171/2013 Rehabilitering av Alnsjøen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Oppgradering Fornebu gamle brannstasjon. K401 Elkraft og K501 Tele og automatisering

Oppgradering Fornebu gamle brannstasjon. K401 Elkraft og K501 Tele og automatisering DOK.NR.: Ab5-3.63 Oppdragsbeskrivelse - små byggeprosjekter GJELDER FRA: 25.10.2012 REV.NR.: 4.00 SIDE 1 av 22 Prosjektnr. og prosjektnavn: 730001 Oppgradering Fornebu gamle brannstasjon Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om levering og installering av ny varmepumpe

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) Organisasjonsnummer: 985 987 246 og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer.:. om Generalentreprenør

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet)

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405

KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405 KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr : om Entreprise K201 Rigg og drift Byggherren Entreprenøren

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Hamar Olympiske anlegg Vikingskipet Automatikk for kuldeanlegg TILBUDSKONKURRANSE SKIFTE AV AUTOMATIKK FOR KULDEANLEGG BOK 0

Hamar Olympiske anlegg Vikingskipet Automatikk for kuldeanlegg TILBUDSKONKURRANSE SKIFTE AV AUTOMATIKK FOR KULDEANLEGG BOK 0 Side 1 av 10 Hamar Olympiske anlegg Vikingskipet Automatikk for kuldeanlegg TILBUDSKONKURRANSE SKIFTE AV AUTOMATIKK FOR KULDEANLEGG BOK 0 DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER 27.01.2017 Side 2 av 10 INNHOLD Side

Detaljer

KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER

KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER Del II - KONTRAKTSBESTEMMELSER KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert på NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser side 1 Innhold 10 Kontraktsmehjelpere... 3 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

VENTILASJONSRENGJØRING

VENTILASJONSRENGJØRING ETAT FOR BYGG OG EIENDOM KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE VENTILASJONSRENGJØRING ANSKAFFELSE AV RENGJØRINGSTJENESTER AV VENTILASJONSANLEGG MED TILHØRENDE ARBEIDER VED 8 SKOLER NS 8406

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Generalentreprise i prosjekt 10750019 - Kampen

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT1 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: IH GODKJENT: VERSJON: 07 VERSJONSDATO: 25.02.2016 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og

Detaljer

KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405

KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405 Prosjekt: 11252070 Tonsenhagen skole KONTRAKT BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER NS 8405 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om

Detaljer

Renseanlegg Hanøytangen

Renseanlegg Hanøytangen Renseanlegg Hanøytangen Askøy kommune TILBUDSFORESPØRSEL RENSEANLEGG HANØYTANGEN DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET ENTREPRISE ANLEGG 26.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel A Kapittel B Kapittel C Kapittel D

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Nybygg av fleridrettshall

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren)

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om 72-BYM-2015 Opparbeidelse av parkanlegg på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsavtale o Garantierklæring

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Rehabilitering av fasader, utskifting av dører og vinduer

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Haukåsen skole - takoverbygg, samt etablering og innglassing av gangareal

Haukåsen skole - takoverbygg, samt etablering og innglassing av gangareal KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnummer: om Haukåsen skole - takoverbygg,

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om (kort beskrivelse av

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt

Detaljer