Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet med bransjen generelt. Total omsetning ble på 155 millioner kroner og med et resultat på 68 millioner kroner gir dette en resultatmargin på 44%. Dette er vi godt fornøyde med og stolte av. Årsakene til veksten er mange. Vi har tatt i bruk nye og effektive lokaler og har rekruttert en rekke nye medarbeidere innen de enkelte fagområder. En egen markedsavdeling er etablert, hvor Grettes tverrfaglige kompetanse synliggjøres gjennom deltakelse i avisdebatter, bransjespesifikke fora og spisset, målrettet markedskommunikasjon. Firmaet har blitt synligere i markedet, hvilket har medført en sterk økning i antall henvendelser. I tillegg har Grette avholdt rundt 120 fagseminarer i Vi anser dette for å være en viktig kanal utad. I løpet av de siste to årene har firmaet gjennomgått en omstillingsprosess og et generasjonsskifte. Som et resultat fremstår Grette nå som et yngre firma med flatere struktur, større bransjefokus, tverrfaglig samarbeid og reell likedeling blant partnerne. Mens firmaet tidligere ble oppfattet som et nisjefirma, særlig innen immaterialrett, blir Grette nå betegnet som et mer komplett forretningsadvokatfirma. Grette har i dag tunge satsninger innen olje og energi, bygg og anlegg, leverandørindustrien og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Betydningen av å holde fast ved sine kjerneverdier gjør seg særlig gjeldende i perioder med sterk vekst. For oss betyr dette å holde fast ved vår rettesnor om å levere høy faglig kvalitet. I dette ligger å skape en riktig balanse mellom solid kompetanse og evne til rask responstid. Vi mener at denne kvaliteten, som vi legger ned i alt arbeid vi gjør, er vår viktigste faktor for å lykkes for våre klienter og oss selv. Svein J. Ruud Johansen managing partner 2

3 Høydepunkter i 2012 Et stort antall viktige rettssaker, internasjonale transaksjoner og bistand til departementer og offentlige organer har bidratt til en kraftig vekst og styrket posisjon i markedet. Høydepunktene i 2012 representerer spennvidden, dybden og kompleksiteten i Grettes oppdragsmengde. Bekk og Strøm kjøpte Elvekraft I 2012 har Grette bistått Bekk og Strøm AS, som er majoritetseiet av enso hydro GmbH, Wildon/Østerrike, med oppkjøp av Elvekraft AS nord-norske vannkraftportefølje. Bekk og Strøm-konsernet bygger og drifter vannkraftverk i ulike størrelser i Sør-Norge og utvider nå sine aktiviteter til å inkludere Nord-Norge. Grette bisto Bekk og Strøm AS gjennom hele prosessen med due diligence, forhandlinger, finansiering og gjennomføring. Gransking av Troms Kraft Grette er engasjert i forbindelse med den rettslige granskingen av Troms Kraft AS, et meget omfattende og komplisert prosjekt som blant annet omfatter inngående undersøkelser av tapet på ca 1,7 milliarder kroner i det svenske datterselskapet Kraft & Kultur AB. Grettes granskingsteam på seks advokater har i samarbeid med gransker Leiv L. Nergaard og Kroll Ontrack arbeidet med dette gjennom høsten 2012 og våren

4 Høydepunkter i 2012 Fremmedkapitaltransaksjoner for 2 milliarder Grette bisto i 2012 et banksyndikat ledet av BN Bank ASA. Banksyndikatet har ytet et lån i forbindelse med investeringsselskapet Sektor Fond I AS kjøp av de tre kjøpesentrene Storbyen i Sarpsborg, Oasen i Bergen og Sjøsiden i Horten fra DNB Eiendomsholding AS. Eierne bak Sektor Fond I AS er en investorgruppering ledet av Sektor Holding AS. Den samlede prisen på de tre sentrene er på i overkant av to milliarder kroner. Bankutredning for Justisdepartementet - Vergemålsreformen Grette vant i 2012 anbudet med å bistå Justis- og beredskapsdepartementet med å utrede plasseringen av og lage utkast til innskuddsavtaler for plassering av finansielle eiendeler som tilhører personer under vergemål. Utredningen har blant annet sett på tre ulike alternative modeller: én bank etter anbud, flere banker etter kvalifisering og en åpen modell basert på en standardkontrakt. Oppdraget spente over bl.a. bank og finans, EØS-rett, regelverket for offentlige anskaffelser og IKT. Gjennom 2012 og inn i 2013 har Grette bistått med å utvikle avtaleverket for plasseringsordningen. Vergemålsformuen skal plasseres i samsvar med dette avtaleverket fom. 1. juli Det antas at det kan være tale om plassering av milliarder kroner. 4

5 Høydepunkter i 2012 Reinhold Meister GmbH frikjent for krav på 270 millioner kroner Grette representerte det tyske entreprenørfirmaet Reinhold Meister GmbH i Agder lagmannsrett. Saken gjaldt hvorvidt Meister kunne holdes ansvarlig for 20 % av tapet i forbindelse med utbyggingen av firefelts E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Etter en to uker lang ankeforhandling kom lagmannsretten til at Meister ikke er ansvarlig for noen del av det samlede tapet i prosjektet på om lag 1,3 milliarder kroner. Segulahs oppkjøp av Beerenberg Grette har bistått private equity-fondet Segulah ved kjøpet av oljeserviceselskapet Beerenberg Holding AS fra Herkules Capital and Management. Beerenberg har hovedkontor i Bergen samt kontorer i Stavanger, Husøy, Hammerfest, Houston (USA) og Atyrau (Kazakhstan), og estimert omsetning for 2012 var rundt 1,5 milliarder kroner. Grette bisto Segulah gjennom hele prosessen med due diligence, forhandlinger, finansiering og gjennomføring. 5

6 Særskilt fokus i 2012 Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma med kompetanse på hele det forretningsjuridiske området. Virksomheten omfatter hele spekteret av juridiske tjenester fra rådgivning og kontraktsutforming til forhandlinger/deltakelse i evalueringer, tvisteløsning og prosedyre. I 2012 har Grette særlig styrket sin tilstedeværelse innen bransjeområdene bank og finans, transaksjoner, energi, olje og gass. Grettes advokater har også befestet sin posisjon som etterspurte foredrags- og kursholdere gjennom utstrakt seminar- og kursvirksomhet. Bank og finans Grettes bank- og finansavdeling besitter betydelig spisskompetanse på alle områder innenfor finans. I 2012 har vi bistått banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner innen et vidt spekter av regulatoriske forhold, i transaksjoner og i andre løpende virksomhetsspørsmål. Grette bistår også selskaper i forhandlinger med banker. Både rammevilkår og transaksjonspraksis er i stadig utvikling. Dette stiller store krav til vår evne og vilje til å følge med og møte nye utfordringer på en fullgod måte. Flere av våre advokater har lang fartstid fra finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter, og våre finansklienter kan forvente advokatbistand tuftet på solide juridiske kunnskaper, bransjeerfaring, kommersiell forståelse og innovasjon. Grettes bank- og finansavdeling avholder jevnlig kurs og seminarer rettet mot personer innenfor bank- og finanssektoren. I tillegg utgir avdelingen regelmessig artikler og bøker innenfor bank- og finans. Transaksjoner Transaksjonsbistand krever kompetanse innen en rekke områder, og for enda bedre å kunne ivareta klientenes interesser organiserte Grette seg i 2012 med en egen Transaksjonsavdeling hvor sentrale fagområder som selskapsrett og skatt, sammen med M&A, danner kjernen i Grettes transaksjonsteam. I oppbyggingen av transaksjonsteamene fokuserer vi både på fag- og bransjekunnskap, og i 2012 har vi bistått med en rekke store transaksjoner, både for Private Equity og industrielle aktører. Grette har i 2012 bistått ved flere konsern interne restruktureringer. Slike transaksjoner, herunder kreditt og sikkerhetsstillelse, stiller særlige krav til dokumentasjon, avtaler og vedtak i selskapene som er involvert. Slike transaksjoner er også underlagt særlige skatterettslige regler, hvor det er fokus på aksjelovens begrensninger samt at ytelsene mellom konsernselskaper gjøres på armlengdes vilkår. Ved forberedelse og gjennomføring av transaksjoner samarbeider Grette nært med selskapets styre, administrasjon og engasjerte rådgivere. Energi I Norge har vi gode naturgitte forutsetninger for produksjon av energi fra fornybare energikilder. Energibransjen er i vekst, og aktørene innen bransjen vil kunne støte på et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Grettes energiavdeling leverer juridiske tjenester til alle aktører innen energibransjen, i hovedsak innen nett, vann- og vindkraft. Vi bistår i alle faser av anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi - fra planlegging, organisering og finansiering, via anskaffelser, prosjektering, bygging og idriftsettelse, til drift og eventuelle oppgraderinger. I arbeidet for klienter innen energibransjen setter vi sammen tverrfaglige team som bistår med spisskompetanse innen alle forretningsjuridiske fagfelt. Grettes energiavdeling hadde en vesentlig økning i arbeidsmengden i Grettes advokater bisto blant annet i en rekke tvister i forbindelse med bygging av kraftverk. I tillegg er Grettes advokater populære foredragsholdere innen energirettslige emner og holder 6

7 skreddersydde kurs for en rekke aktører innen energibransjen. I 2012 utga Grettes advokater kommentarutgaven til elsertifikatloven på Gyldendal forlag. Olje og gass Som strategisk samarbeidspartner innen olje-, gass- og leverandørindustrien tilbyr Grette spisskompetanse på alle forretningsjuridiske områder. Vi har solid bransjekunnskap og tilgang til de beste nettverk for best mulig å dekke etterspurt spesialistkompetanse i relevante lokasjoner. Når det blåser i Brasil eller Kina vet vi at man trenger de beste seilene. Vi er medlem av og aktiv bidragsyter i bransjeforeninger som Subsea Valley, PetroArctic, Norsk Industri Olje og Gass og Oslofjord Offshore Forum samt en rekke utenlandske organisasjoner. Vi har i tillegg inngått rammeavtaler med organisasjoner som representerer tilstøtende bransjer som Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen om juridisk bistand, bistand til høringsuttalelser, deltakelse i standardkomiteer samt fagkurs og foredrag. Vi tilbyr skreddersøm av kurs og seminarer for våre samarbeidspartnere og klienter, og avholder også hyppig åpne kurs, fagseminarer og foredrag for bransjen innen kontraktsrett, teknologibeskyttelse, internasjonale avgiftsog tollspørsmål samt arbeidsrettslige temaer. Kursvirksomhet I 2012 avholdt vi rundt 120 fagseminarer, bl.a. innen bygg og anlegg, norske kontraktsstandarder (NS) for energi og offshore, arbeidsrett, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter. Sentralt i Grettes forretningsmodell står prinsippet om kunnskapsdeling. Dette prinsippet ivaretar vi ved å avholde hyppige fagseminarer, både i egen regi og i samarbeid med velposisjonerte aktører som NITO, Tekna, Standard Online og Juristenes Utdanningssenter. 7

8 Grette i media Presseoppslag per medium: Presseoppslag totalt: % 74 % Web Papir Presseoppslag per måned: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 8

9 Våre medarbeidere 25 % 27 % 24 % 14 % 10 % Partnere Senioradvokater Advokater Advokatfullmektiger Administrasjon 51% 49% 9

10 Regnskap Sum driftsinntekter Millioner Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Avskrivning varige driftsmidler Sum driftskostnad Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Beregnet arbeidsgodtgjørelse som ikke er tatt med i resultatets regnskap ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11 Styrets beretning Advokatfirmaet Grette leverer juridisk rådgivning, transaksjonsstøtte og tvisteløsning til norske og utenlandske næringsdrivende samt offentlige virksomheter. Grette har kontor- og seminarlokaler på Filipstad Brygge 2 i Oslo. Grettes generelle aktivitet, omsetning og økonomisk resultat økte i Det regnskapsmessige årsoverskudd utgjør kr og foreslås overført til annen egenkapital. Virksomheten er solid økonomisk fundert og den økonomiske og finansielle risiko er tilfredstillende. Årsregnskapet er satt opp under en oppfylt forutsetning om fortsatt drift. Virksomhetens utvikling er god. Virksomheten har ikke ført opp skader, ulykker eller forurensing. Sykefraværet var i ,5 %. Av Grettes 21 partnere er 4 kvinner og blant øvrige ansatte er kvinneandelen 41%. Bestemmelsene i diskrimineringslovgivningen oppfylles. Jacob S. Bjønnes-Jacobsen styrets leder Jens Kristian Johansen styremedlem Dag Horsberg Hansen styremedlem Erik Helstad styremedlem Svein J. Ruud Johansen managing partner Fra venstre: Erik Helstad, Jens Kristian Johansen, Dag Horsberg Hansen, Jacob S. Bjønness-Jacobsen og Svein J. Ruud Johansen 11

12 12

13 13

14 Organisasjonskart Partnermøte Evalueringsutvalg Partnerutvalg Styre Managing partner Markedsenhet Administrasjon og økonomi Arbeidsliv Energi Bank, finans, forsikring Olje og gass Bygg og anlegg Teknologi, IP Eiendom Transaksjon 14

15 15

16 Vi ser helheten Du får mulighetene Grette leverer forretningsjuridisk rådgivning og problemløsning til private og offentlige virksomheter. Ca. 70 spisskompetente advokater med høy faglig dyktighet og relevant bransjekompetanse setter lojalitet overfor kundenes behov og interesser først. Alle våre kunder får umiddelbar tilgang til våre dedikerte advokater - med løfte om rask respons på sine henvendelser Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18 Årsrapport 2014 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer