FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder Lars Sigve Meling, NF, nestleder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Gunnar Birkeland., NKF Erling O. Tvedten, NF Odd Arild Netland, sekretær Vararepresentanter Knut Simble, NF John Petter Stangeland, NKF Turid Fagerli, NKF 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 2008 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget. Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen. I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og Fondet for folkehøgskolen - også her viser vi til vedlegg til denne meldinga. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har hatt 7 rådsmøter: 13. januar, 12. mars, 23. april, juni, 10. september, 15. oktober og 3. desember. Videre har FHSR hatt: To fellesmøter med Utdanningsdirektoratet, 24. april og 15. oktober. Ett møte med statsråd Bård Vegar Solhjell i Kunnskapsdepartementet, 26. mai. 4. Rundskriv til skolene I 2007 er det sendt ut 28 rundskriv til skolene: FHSR-rundskriv Resultat av kostnadsundersøkelse FHSR-rundskriv Oversikt over FHSR-rundskriv i FHSR-rundskriv Diverse frister FHSR-rundskriv Garantibeløp for elever utenfor EU/EØS-området FHSR-rundskriv Folkehøgskole minst like aktuell som tidligere FHSR-rundskriv Elevtall 2007 og rapport 48 i NAVI FHSR-rundskriv Tilskudds- og kostnadsundersøkelse FHSR-rundskriv Lønnsplassering av rektor og inspektør per januar FHSR-rundskriv Vitnemål fravær og rapportering til statens lånekasse FHSR-rundskriv Rektor og inspektørstillingen i folkehøgskolen i FHSR-rundskriv Kopieringsavtale Kopinor folkehøgskolene FHSR-rundskriv Husleietilskudd endring i regelverket - høringsdokument FHSR-rundskriv Oppholdspenger undersøkelse FHSR-rundskriv Utlysing av midler til reisestipend og elevutveksling i år FHSR-rundskriv Utlysing av midler til felles pedagogisk utviklingstiltak for FHSR-rundskriv Refusjonskrav for vikarutgifter for arbeid for tillitsvalgt FHSR-rundskriv Oppholdspenger FHSR-rundskriv Ulykkesforsikring FHSR-rundskriv Husleietilskuddet nytt regelverk FHSR-rundskriv Folkehøgskolene økonomi og tilskudd FHSR-rundskriv Søknader og elever innsamlinger via Navi Sentralbase

2 FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett for FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett for ll FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett lll FHSR-rundskriv Resultat av kostnadsundersøkelsen FHSR-rundskriv Rektormøtet FHSR-rundskriv Rektormøtet 2009 program FHSR-rundskriv Merverdiavgift og 2. Brannforskrifter Saker i Rektormøtet 2008 Rektormøtet 2007 ble gjennomført på Clarion Hotel Bryggen, Tromsø i uke Overførte midler fra skolene Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet som igjen fordeler midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs til sentralt tillitsvalgt er videreført i Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene kr til dette arbeidet. 5.3 Pu-midler Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2008 For 2008 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr Kr tilbakeført fra skolene og overførte midler fra 2007 på kr Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Til disp kr Sum kr Av de tildelte midlene er kroner ikke brukt i De ubrukte midlene overføres til I tillegg er det satt av kr til forskningsprosjektet Tildeling av Pu-midler for 2009 For 2009 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr : kr tilbakeført fra skolene og overførte midler fra 2007 på kr pluss i eldre midler. 1. Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Til forskning og Ped. for de rike kr Nordnorsk møte kr Til disp kr Sum kr Til disposisjon kommer av midler som ikke ble innrapportert som ubrukte før mars Vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 2008 hatt til disposisjon kr ,00 til vikar for tillitsvalgt. Til sammen kom det inn krav om kr ,50 innen fristen. Rådet godkjente utbetaling av kr ,50 for utbetaling. Resten på kr ,50 overføres til

3 5.5 Minnefondet Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og administrasjon av Minnefondet, og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av minnefondstipendiater se vedlegg til årsmeldinga. Skoleåret 2010/11 er siste året med tildeling av stipend fra Minnefondet. De siste 10 årene er midlene tatt av kapitalen som er brukt opp i Oppholdspenger for 2009/2010 Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2008/2009, vil det være forsvarlig å øke prisene med 5,6 % for skoleåret 2009/2010. Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt ut til skolene som rundskriv. 5.7 Kopinor For 2008 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, inngått avtale om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Avtalen er basert på brukerundersøkelse på 21 skoler og justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen Skolenes andel er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall foregående år. 5.8 Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet Folkehøgskolerådet hadde møte med statsråd Bård Vegar Solhjell 26. mai og drøftet bl.a. utviklingen av tilskuddet til folkehøgskolene, folkehøgskolen som satsingsområde, forskning på folkehøgskolen, nye folkehøgskoler og folkehøgskolene i forhold til ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet. 5.9 Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene Folkehøgskolerådet har i 2008 hatt flere møter, formelle og uformelle med politiker på Stortinget og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker Statsbudsjettet for år 2009 Folkehøgskolerådet er stort sett fornøyd med at Kunnskapsdepartementet har lagt inn en økning på 4,4 % i forhold til tallene for Økningen er i virkeligheten høyere fordi tilskuddselevtallet for 2009 er lavere enn i Folkehøgskolerådet beklaget at det ikke var funnet plass til nye folkehøgskoler i forslaget til nytt statsbudsjett! Dette stemmer dårlig med det Stortinget sa i forbindelse med ny lov: Fleirtalet meiner at folkehøgskolelandskapet ikkje skal vere statisk, men utvikle seg i tråd med behov som melder seg når det gjeld godkjenning av nye skolar. Folkehøgskolerådets konklusjon vedrørende post 253 var at budsjettet var på det jevne og til å leve med Økonomi Utvikling av tilskuddsdelen Folkehøgskolen har fortsatt med å sette den negative utviklingen av tilskuddet fra begynnelsen av 90-tallet og fram til i dag i fokus i samtaler med politikere og embetsverk Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet Folkehøgskolerådet har påpekt at dagens modell for utarbeiding av tilskuddet, sekkepostmodellen er uheldig og lite forutsigbar. Folkehøgskolerådet har ved flere anledninger påpekt overfor myndighetene at tilskuddet burde skje ut i fra en fastsatt sats som konsekvensjusteres på bakgrunn av kostnadsutviklingen. Dette vil også være i tråd med Innst. O. nr. 85 / ) hvor det heter: Årlig justering må finne stad på grunnlag av elevtalsutvikling og generell kostnadsutvikling. Komiteen meiner det er viktig at finansieringssytemet er forutseieleg for skolane 3

4 Dette anliggende blir også fremhevet i Kuf-komiteens innstilling overfor Stortinget i forbindelse med budsjettforslaget for Innretningen av tilskuddet for 2009 er slik at skolene samlet taper rundt 5 millioner kroner. Rådet har bedt om at disse pengene legges inn til skolene ved framleggingen av revidert budsjett for Endring av internatkapasiteten Utdanningsdirektoratet endret godkjent internatkapasitet innenfor gjeldende rammer med virkning fra 1. januar Folkehøgskolerådet har argumentert for at det skulle tilføres nye midler i forbindelse med endringen, men har tatt de nye tallene til underretning Husleietilskudd Folkehøgskolerådet avga innstilling til Utdanningsdirektoratet om husleietilskudd for 2008 til skolene. Innstillingen var basert på etterprøvbare retningslinjer som ble gjennomgått og revidert våren Rådet innstilte til fordeling for 2008 av til sammen kr Fordelingen ble foretatt på bakgrunn av godkjent kostnadsramme per med en rente på 6 prosent, til sammen kr , og fordeling av til sammen kr på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. Utdanningsdirektoratet har fulgt Rådets innstilling. Rådet har for 2009 innstilt til fordeling av til sammen kr Fordelingen er foretatt på bakgrunn av godkjent kostnadsramme per med en rente på 6,5 prosent. Utdanningsdirektoratet har fulgt innstillingen for Beregning av elevtall Folkehøgskolerådet har også i 2008 samlet inn opplysninger om skolenes elevtall foregående år. De innsamlede tallene for 2007 ble lagt til grunn for utregningen av tilskuddet til skolene for Forskning på folkehøgskolen Folkehøgskolerådet har etter en utlysning av forskningsprosjektet på folkehøgskoler inngått en avtale med NTNU om forskning på folkehøgskolen. Rammen for prosjektet er på 1 mill kroner hvorav Kunnskapsdepartementet har bevilget kroner. Prosjektet skal være avsluttet senest 1. august Tenketank Folkehøgskolerådet mottok forslag fra rektormøtet om å opprette ei gruppe til å se på folkehøgskolen i forhold til folkeopplysning og allmenndanning. Rådet har sendt saken videre til organisasjonene. Organisasjonene har opprettet et utvalg til å arbeide videre med saken Nye folkehøgskoler Folkehøgskolerådet har hatt to nye søknader om opprettelse av folkehøgskoler til uttale: Tustna folkehøgskole og Masfjorden folkehøgskole. Rådet uttalte seg positivt til godkjenning av begge skolene. I tillegg ligger søknadene fra Kristiansand folkehøgskole og Setesdal folkehøgskole inne til vurdering Ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet I arbeidet rundt ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet påpekte Folkehøgskolerådet sterkt at skoleslaget ønsket å være under en egen lov, folkehøyskoleloven og ikke bli innlemmet i den nye loven slik Tronutvalget foreslo i NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet. I pågående lovarbeidet er folkehøgskolenes ønske imøtekommet. Forslaget til ny lov er lagt fram med følgende merknad: Etter en samlet vurdering foreslår departementet ikke å innlemme folkehøgskolene i ny lov. 4

5 5.18 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Internasjonalt Utvalg for innsats og godt utført arbeid. Terje R. Johansen er ansatt som internasjonal sekretær i 100 prosent stilling. Stillingen er finansiert med midler fra Norad og Folkehøgskolerådet Økonomiarbeid i folkehøgskolen Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Økonomiutvalget for innsats og godt utført arbeid Fondet for folkehøgskolen Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2008 se vedlagte årsmelding. 6. Nordisk arbeid Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd. I 2008 ble arbeidet med registrering og gjennomgang av det internasjonale arbeidet i Norden avsluttet. Samtidig ble det startet opp et nytt arbeid for å se på dokumentasjonen av realkompetanse ved de nordiske folkehøgskolene. 7. Internettadresser Folkehøgskolerådet: Internasjonalt Utvalg: Økonomiutvalget: Minnefondet: Fondet for folkehøgskolen: Oslo 11.mars 2009 Leon Haugsbø /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær Vedlegg: 1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding Økonomiutvalet - årsmelding Minnefondet av 8. mai årsmelding Fondet for folkehøgskolen - årsmelding

6 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2008 Internasjonalt utvalg har 2008 bestått av: Vårsemesteret Tore Vågen, Fredtun Folkehøyskole (NKF) Hallvard Smørgrav, Ringerike Folkehøgskole (NF) - Leder Geir Ertzgaard (NKF) Solborg Folkehøgskole Bjørg Garvik (NF) Karmøy Folkehøgskule Høstsemesteret Hallvard Smørgrav, Ringerike Folkehøgskole (NF) - Leder Geir Ertzgaard (NKF) Solborg Folkehøgskole Vararepresentanter: Dagny Opedal (NF) Hardanger Folkehøgskole Morten Olsen (NKF) Hurdal Verk Folkehøgskole Internasjonal sekretær Terje R. Johansen Utvalget har i kalenderåret 2008 hatt fire møter. To møter første halvår, og to møter andre halvår. IU hadde også ett fellesmøte med FHSR. Til sammen er det behandlet Tematikk 32 saker. i Rektormøte Tromsø januar Internasjonal sekretær (IS) deltok på rektormøtet og hadde et foredrag på 45 min om prosjekter i IU. Utfordringen ble gitt til skolene i forhold til hva det vil innebære å være en Global medborger - Vårkonferansen april 2008 IU laget en liste på 10 delegater/folkehøgskolelærere til forespørsler om deltagelse. FHSR satt av kr for subsidiering til disse representantene. IS holdt foredrag om Pedagogikk for de rike under konferansen. - Hjemmeside IU kjøpte ny plattform for hjemmesiden. Valget falt på Seria produktet som NF, IF og Puff har kjøpt. Argumenter som pris samt å søke et mer helhetlig ansikt utad gjorde at valget falt slik. - Reisevirksomhet - IS har i 2008 deltatt på 2 distriktsmøter, Sagavoll og Fredly. Sistnevnte med ansvar for hele dags opplegget, på Sagavoll med foredrag. Begge steder om Miljøfyrtårn og grønn folkehøgskole. 6

7 - IS har hatt 19 dags seminar ved forskjellige skoler i løpet av I den forbindelse har han også gjennomført samtaler med personalet om skolens grønne profil og internasjonale engasjement. - IS har også deltatt på diverse møter innenfor opplysnings og informasjonsarbeid. Eksempel; Nordic Baltic annual meeting, Idébanken, Voksenkollen, RORG og Norad. - Prosjekter OD Det ble ca like mange skoler påmeldt til OD og Skal vi handle? som i fjor, 17. Målsettingen var 30 skoler. IS tok kontakt med OD og fikk godkjenning for andre besøksopplegg fra folkehøgskolene. 2. Den globale fredsskole IS har vært sentral i utarbeidelse av ressurspermen til folkehøyskolelærere i Den globale fredsskole. Intensjonsavtalen med Norges Fredslag utløp desember 08, men begge parter ønsket å forlenge samarbeidet. Avtalen er utvidet med ett år, til desember 09. Vi hadde to erfaringssamlinger for de 8 deltakerskolene, tre dager i april og en i november. Kurspermen som består av øvelser og bakgrunnsmaterial på tema konfliktløsing, konflikthåndtering, identitet og mangfold, og globalt medborgerskap, ble ferdigstilt mars 2008 og ble utprøvd på fredsfestivalen på Fredtun april. 3. Globalt medborgerskap IS har initiert, forberedt og gjennomført 5 møter i løpet av Fra juni deltok alle deltagerne i piloten på tre møter. 10.juni, 5.sept og 4.des hadde vi planlegging og erfaringssamlinger. De to pilotstedene er Larvik Læringssenter/Fredtun Fhs. og Sandnes Læringssenter/Solborg Fhs. I utgangspunktet var også to NF skoler påmeldt, men de trakk seg rett før oppstart. Målsettingen for 2009 er at to NF skoler kommer på plass. 4. Den gode giver Samarbeidsprosjekt med Strømmestiftelsen. Søknad om tilleggsmidler påbegynt desember 08. Levert jan 09. Målet er å utfordre elever og ansatte ved folkehøgskoler på gammeldagse oppfatninger om bistand. IU har også hatt et samarbeid med Strømmestiftelsen på President for a day (P4D) som nå ligger som et tilbud på IU sin hjemmeside. 5. Bærekraftig folkehøgskole Samarbeidet mellom Skoleutviklingsutvalget (NKF), Pedagogisk utvikling frilynt folkehøgskole og Internasjonalt utvalg kom i stand etter flere fellesmøter i det nyoppstartede Samhandlingsutvalget høsten 08. Målet for bærekraftig folkehøgskole er: - å bistå skolene med å stimulere til bevisste og reflekterte holdninger i bærekraftig retning, og - å bistå skolene med å utvikle pedagogiske opplegg som miljøskole i hverdagen, i en helhetlig og samfunnsmessig sammenheng. 6. Tampa IU inngikk et samarbeid med Eli Hårklau våren 08 om å utarbeide en forestilling om flykningeproblematikken. IS leste manus og kom med innspill høsten 08. Premiereforestillingene ble oppført siste uken i november. Stykket legges i ressursbanken på IU siden på lik linje med Skal vi handle? til fri bruk. IS skriver kontrakt om rettigheter og bruk og honorar. - Arbeidsfordeling/roller i IU IU som utvalg ble drøftet ved tre av de fire møtene vi var samlet. Tema var identitet og i hvilken form det var tjenlig å ha. IU sin daværende form med to representanter fra NF og NKF ble foreslått redusert til én fra hver fløy. Argumentasjonen var at IS nå i stor grad utførte arbeidet medlemmene hadde gjort tidligere. Da to av IU medlemmene var ferdig med sin periode til 7

8 sommeren var det naturlig å tenke at det var et hensiktsmessig tidspunkt å tenke nytt. Etter brev til FHSR ble det vedtatt denne nye strukturen fra høsten. 1 representant fra NF og NKF. - Internasjonalt seminar 2008 Internasjonalt seminar ble avholdt på Norsk senter for seniorutvikling i Melsomvik, 27 og 28.nov. Tema var Kulturmøter og Khuram Shedzad fra Dansk folkehøgskole og Abderrahim Mokhtari hadde ansvar for hver sin dag. Et delmål for dagene var presentasjon av praktiske prosjekter som deltagerne kunne tilegne seg å bruke når de kom hjem. Pilotskoler i Globalt medborgerskap ble invitert spesielt. En ressursgruppe bestående av de tilliggende skoler ble satt ned for å forberede og gjennomføre Internasjonalt seminar Det var i alt 28 stk. innom de to dagene. - Økonomi De siste kr fra tilleggsmidler blir forsøkt redegjort for i aktivitetsregnskapet. Hvis deler av beløpet ikke lar seg dokumentere går FHSR inn og dekker underskuddet. - Norad og IU Rammeavtalen for perioden gir IU et årlig tilskudd på kr ,-. I tillegg til dette beløpet har IU i 2008 fått tilleggsmidler kr til Globalt medborgerskap - fra Norad. Tilskuddene er utløst etter årlig søknad og virksomhetsplan. Folkehøgskolerådets regnskapsfører har også dette året hatt ansvar for Internasjonalt utvalg sitt regnskap. Tilskuddene har gitt IU mulighet til å støtte folkehøgskoler som informerer om aktuelle nord/sørforhold og utviklingsspørsmål. Følgende skoler har fått slik støtte: 1. Olavskulen Fredsfestival stival 2. Sunnhordland fhs. Tampa kr kr Vi mottok i alt 8 søknader pluss en som ble overført fra fjoråret (i forhold til kalenderåret). De som fikk avslag hadde enten søkt for vårsemesteret 09 (Disse blir tatt med til neste år) eller de hadde søkt om tilskudd til andre ting enn info og opplysningsarbeid. Internasjonalt Utvalg vil takke Folkehøgskolerådet for den positive holdningen rådet har til internasjonalt arbeid. Vi har i 2008 blitt møtt på de saker vi har presentert, og opplever at vi blir sett på som et viktig arbeid i folkehøgskolerørsla! For Internasjonalt utvalg: Hallvard Smørgrav Leder Terje R. Johansen Internasjonal sekretær 8

9 Vedlegg 2 Økonomiutvalet for NF og NKF ÅRSMELDING - ØKONOMIUTVALET Økonomiutvalet har hatt desse medlemmene: Øystein Sundvoll, NKF leiar Jon Krognes, NF nestleiar Johan Smit, NKF Ingjerd degraaff, NF møtesekretær Utvalet har hatt 3 møte og drøfta 24 saker. I tillegg har representantar vore med på møte i Folkehøgskolerådet. Dei viktigaste sakene i 2008 har vore: Statsbudsjettet - tilskott til folkehøgskulane i 2008 og Analyse av den økonomiske situasjonen for skulane med tanke på statstilskottet, gir grunn til ettertanke. Gjennomsnittsskulen (94,4 elevar) får kr ,- mindre i tilskott i 2009, samanlikna med Endring i regelverket for husleigegrunnlaget. Økonomianalysen viser framleis stor skilnad på bruk av midlar frå skule til skule, totalt og per elev. Vidare viser analysen at fleire skular ikkje har økonomi til å nytta relasjonstalet for lærertimar fullt ut. Opphaldspengar/Kostpengar for er foreslått auka med 5,6% frå Konsumprisauken var på 3,7% og lønskostnadane 6,3%. Refusjon av meirverdiavgift og skatt på skuledrift har vore tema for ØU siste året. Her er ein framleis i korrespondanse med styresmaktene. ØU har peika på problem ved ulike ordningar for refusjon av mva mellom fylkesdrivne og andre folkehøgskular. Fleire skular driv forretningsdrift parallelt med skuledrift. Det er viktig at desse skulane avklarar mva- og skatteproblematikken for sine opplegg. Dette må gjerast ved dei regionale skattekontora. Forsikringsordning for folkehøgskulane Brekkestø, Øystein Sundvoll - leiar- 9

10 Vedlegg 3 MINNEFONDET AV 8. MAI 1970 ÅRSMELDING 2008 Styret Folkehøgskolerådet er det formelle styringsorgan for Minnefondet av 8. mai Styret har bestått av lederne for hver av organisasjonene Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Norsk Folkehøgskolelag, Leon Haugsbø (leder i NKF), Lars Sigve Meling (leder i NF), og sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland. Saksbehandler har vært Arild Bøe (Noregs Kristelege Folkehøgskolelag), Styret godkjente tildeling av stipendier for Dette årets stipendrunde hadde mange, meget godt kvalifiserte søkere, særlig fra Nord-Amerika, som alene kunne fylt kvoten med stipendiater. Når det gjelder kjønn, er det også en overvekt av kvalifiserte kvinnelige søkere. Begge disse forhold har gitt seg utslag på stipendtildelingen. Nedenfor følger oversikt over søkere fra og med skoleåret År Søkere Tabell søkere fordelt på verdensdeler: Verdensdel Søkere Land Søkere Land Søkere Land Søkere Land Afrika Asia Øst-Europa Vest-Europa+EU-land Nord-Amerika Mellom-/Sør-Amerika Oceania Sum Land med flest søkere var USA (21), Tyskland (16), Pakistan (8), Sveits (7), Romania (6), Nederland, Canada og Nepal (5) For fjoråret var resultatet: Elfenbenskysten (31), Brasil (26), Ghana 23, Tyskland 16, Angola (11), Polen (11). Stipendiater For skoleåret 2008/09 ble det delt ut 28 stipendier, 8 menn (62 søkere) og 20 kvinner (82 søkere). Stipendtildeling: Afrika (1), Asia (6), Vest-Europa + EU-land vest (7), Øst-Europa + EU-land øst (4), Mellom- og Sør-Amerika (2), Nord-Amerika (8) Stipendsatser Hovedstipend Tilskudd reiser Lommepenger Stipendsatser For dette året kan alle stipendiatene søke om lommepenger, mot tidligere der lommepenger ble gitt til stipendiater fra u-land og Øst-Europa. Fra og med skoleåret ble det vedtatt å bruke av fondsmidlene for å øke stipendandelen til 25 per år. Prisstigning, lav rente m.m. hadde gjort at stipendtallet gradvis hadde gått nedover, og lå inntil da på ca 10. Dette betyr at skoleåret , blir det siste året med Minnefondstipendiater. Oslo, Arild Bøe 10

11 Vedlegg 4 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN ÅRSMELDING Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen Leon Haugsbø, NKF, leder Lars Sigve Meling, NF, nestleder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Gunnar Birkeland, NKF Erling O. Tvedten NF Odd Arild Netland, sekretær 2. Møtevirksomhet Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2008, 10. september. 3. Tildeling av midler for 2008 Styret for Fondet vedtok i sitt møte 5. september 2007 at det ikke skulle tildeles midler fra Fondet for Folkehøgskolen i 2008, men at rentene for 2007 skulle avsettes til forskningsprosjektet på folkehøgskolen 4. Tildeling av midler for 2009 Styret i Fondet for folkehøgskolen vedtok i møte den 10. september at det ikke skulle lyses ut midler for 2009, men at rentene for 2008 skulle avsettes til et forskningsprosjekt på folkehøgskolen. Oslo 11. mars 2009 Leon Haugsbø /s/ -leder i Folkehøgskolerådet- Odd Arild Netland /s/ -sekretær i Folkehøgskolerådet- 11

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2005 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår Mai-Evy Bakken, NF, nestleder 1. halvår

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2009 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår, nestleder 2. halvår Lars Sigve Meling,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2007 1. Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, leder/nestleder Leon Haugsbø, NKF, nestleder/leder

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2006 1. Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Kjell Konstali,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2004 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder Mai-Evy Bakken, NF, nestleder Kjell Konstali,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2003 1. Sammensetning av Rådet Mai-Evy Bakken, NF, leder 1. halvår, nestleder 2. halvår Leon Haugsbø,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2002 1. Sammensetning av Rådet Mai-Evy Bakken, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Turid Fagerli NKF

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2010 1. Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder 1. halvår Edgar

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2011

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2011 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2011 1. Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, 1. halvår, leder Øyvind Brandt, NF, 2. halvår, nestleder Edgar Fredriksen, nestleder 1. halvår, leder 2. halvår Kjell

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2001 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår, nestleder 2. halvår Mai-Evy Bakken,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1998 1. Sammensetning av Rådet Arild Mikkelsen, NF, leder fram til april Mai-Evy Bakken, NF, leder fra

Detaljer

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 1. Sammensetning av Rådet Jostein Solberg, NKF, leder fram til sept. Arild Mikkelsen, NF, nestleder

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder Mai-Evy Bakken, NF, nestleder Anna Tørset, NKF fram til august

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder Øyvind Brandt, NF, nestleder Kjell Konstali, IKF Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1999 1. Sammensetning av Rådet Mai-Evy Bakken, NF, leder fram til august, nestleder fra august Leon Haugsbø,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.169/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 20.09.06 FHSR-rundskriv

Detaljer

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper:

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper: Folkehøgskolene J.nr. 178/00/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 18/00 Oslo 24.08.00 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.169/08/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/08 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 204/04/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/04 Folkehøgskolebladene Oslo 17.09.04 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 213/03/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 21/03 Folkehøgskolebladene Oslo 19.09.03 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2014

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2014 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2014 1. Sammensetning av Rådet Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), nestleder Kjell Konstali, Informasjonskontoret

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen, Bjørn Olav Nicolaisen, Lars Sigve Meling, Gry Husum (vara), Øyvind

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 168/06- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 17/06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.227/08/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 27/08 Folkehøgskolebladene 8. desember 2008 Rektormøtet 12. 15. januar 2009 - program Vedlagt følger programmet for rektormøtet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 169/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/05 Folkehøgskolebladene Oslo 19.09.05 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.188/00/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 20.09.00 FHSR-rundskriv 21/00 UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2001 1.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 08/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 01-06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2015

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2015 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2015 1. Sammensetning av Rådet Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder 1. halvår, nestleder 2. halvår Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF),

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011 Folkehøgskolene J.nr. 143/11/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011 REKTORSAMLINGEN 2012 Rektorsamlingen er i 2012 lagt til Rica Nidelven

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Rapport for tildelte midler i 2012 Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Vårsemesteret Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole Høstsemesteret

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV.

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Til lokallagsleder Rundskriv L 14-2005 Oslo, 12. september 2005 J.nr. 155.05/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 123/11 - rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/11 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 170/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 19/06 Folkehøgskolebladene Oslo 20.09.06 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Til vanlig har det

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.237/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 4.12.05 FHSR-rundskriv

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 17/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 03-06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 192/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 18/07 Folkehøgskolebladene Oslo 7.09.07 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Folkehøgskolerådet

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Folkehøgskolene J.nr.64/17/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/17 Folkehøgskolebladene 12. oktober 2017 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr.67/14/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Regjeringen Solberg har lagt

Detaljer

Til Folkehøgskolerådet: Skoleutviklingsutvalget, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. PU-rapport 2009

Til Folkehøgskolerådet: Skoleutviklingsutvalget, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. PU-rapport 2009 Til Folkehøgskolerådet: Skoleutviklingsutvalget, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag PU-rapport 2009 1. INNLEDNING Også i 2009 hadde det pedagogiske utviklingsarbeidet i NKF karakter av både samarbeid og

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 13. mars 2008

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 13. mars 2008 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 13. mars 2008 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen,, Bodil Nystad, Gry Husum Lars Sigve Meling (NF),, Øyvind Brandt (IF,

Detaljer

Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005

Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Folkehøgskolerådet Karl Johans gate 12 0154 Oslo 08.03.2005 Norsk Folkehøgskolelag Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Introduksjon til rapporten 16.11.04 ble det fra NF sendt en søknad

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2013

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2013 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2013 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder/nestleder Øyvind Brandt, FHF, nestleder/leder Kjell Konstali, IKF Jorun Knapstad, IKF/Hilde Maria Espelid, NKF

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF Folkehøgskolene J.nr. 188/08rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 19/08 Oslo

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Til lokallagsleder Rundskriv L 17-2003 Oslo, 29. september 2003 J.nr. 303.03/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det årlige kurset

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene FHSR-rundskriv 18/10 Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 10.11.10 1. Forskningsrapport

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 25/12 Folkehøgskolebladene Oslo 29. november 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 25/12 Folkehøgskolebladene Oslo 29. november 2012 Folkehøgskolene J.nr. 121/12/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 25/12 Folkehøgskolebladene Oslo 29. november 2012 REKTORSAMLINGEN 2013 Rektorsamlingen er i 2013 lagt til Rica Nidelven

Detaljer

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret Til skolen Rundskriv 03-2018 Oslo, 19.01.2018 Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2018-19 Fra skoleåret 2016-17 innførte NKF og FHF en ny ordning for tildeling av lokale utviklingsmidler.

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 Til skolen v/rektor Rundskriv S 12-2017 Oslo, 10. mai 2017 Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 De rektorene på de kristne folkehøgskolene som er medlemmer i NKF blir alle tilsluttet

Detaljer

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006 Til Folkehøgskolerådet: Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 1. Innledning 2006 var året da folkehøgskolen virkelig satset tungt på veiledning. Dette gjaldt også

Detaljer

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster Norsk Folkehøgskolelag Til frilynt folkehøgskole (vær snill å kopiere til:) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ rektor og inspektør/ass.rektor

Detaljer

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret Til skolen Rundskriv S 01-2017 Oslo, 05.01.2017 Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2017-18 Fra skoleåret 2016-17 innførte NKF og FHF en ny ordning for tildeling av lokale utviklingsmidler.

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Skjema for årsrapport 2011 for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning.

Skjema for årsrapport 2011 for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning. SKJEMA 2004 Skjema for årsrapport 2011 for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning. Utfylt og signert rapportskjema med vedlegg skal sendes Norad i original, samt i word-format

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

FORSKRIFT TIL FOLKEHØYSKOLELOVEN

FORSKRIFT TIL FOLKEHØYSKOLELOVEN Side 1 av 5 UTDANNINGSDIREKTORATETS FORSLAG TIL FORSKRIFT TIL FOLKEHØYSKOLELOVEN Hjemmel: Lov 2002 12 06 72 6 1. Virkeområde Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.347/03/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 35/03 Folkehøgskolebladene 16.

Detaljer

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Referat fra styremøte 1/2015 Tid: Tirsdag 25. august kl. 16.30 20.00 Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheters lokaler i Akersgata 8 Til stede: Cecilie

Detaljer

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag

Detaljer

Prosjekt www.ififif.no

Prosjekt www.ififif.no Interessegruppa for Idrett og Friluftsliv i Folkehøgskolen (IFIFIF) PU-rapport Prosjekt www.ififif.no Rapport til Folkehøgskolerådet i samband med tildeling av PU-midlar for oppretting av heimeside for

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene.

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene. Dato 3.9.2015 Til stede Hans Kristian Aasland Morten S. Kyllingstad Gunn Anita Breivik Bente Thingbø-Støldal Ludvig Lima Liv Skretting Aas Frode Bjerga Bjørg Nese Møteleder Referent Rektor Knut Norddal

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass

Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Saker til lokallagsmøte

Saker til lokallagsmøte Til Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer Vår ref.: 16/16/A 1.08

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven. Forskrift til lov om folkehøyskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.10.06 med hjemmel i lov av 06.12.02 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) 4 og 6. 1. Virkeområde Forskriften gjelder skoler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning

Folkehøgskolens lederutdanning Folkehøgskolens lederutdanning - Verdibasert endringsledelse Inge Vinje, HSN og Bjarne Kvam, NLA Rektormøtet 2016 Hvorfor en egen lederutdanning for folkehøgskolen? Behov og ønske fra folkehøgskolene.

Detaljer

Ressurser til forarbeidsuka skoleåret 2015-16

Ressurser til forarbeidsuka skoleåret 2015-16 Ressurser til forarbeidsuka skoleåret 2015-16 Prosjektgruppa ønsker alle påmeldte folkehøgskoler i prosjektet Aksjonsforskning og bærekraft Folkehøgskolen for framtiden velkommen som deltakerskole. Vi

Detaljer