Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005"

Transkript

1 Folkehøgskolerådet Karl Johans gate Oslo Norsk Folkehøgskolelag Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Introduksjon til rapporten ble det fra NF sendt en søknad om midler til pedagogisk utviklingsarbeid for Midlene var tenkt benyttet til 1. Folkehøgskolene sin utviklingsstrategi (FUS) og 2. Ny giv i det pedagogiske utviklingsarbeidet (PU) i frilynt folkehøgskole. FUS har tidligere sendt rapport på sitt utviklingsarbeid til Folkehøgskolerådet. Ny giv i PU har blitt konkretisert gjennom en gjennomgripende vurdering av Pu arbeidet i samarbeid med stiftelsen Idebanken. Denne prosessen har ført frem til noen konklusjoner som nå er implementert og iverksatt i frilynt folkehøgskole. Rapporten for pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskolebevegelse fra 2005 vil bære preg av det er ulike aktører som har ansvaret for det pedagogiske utviklingsarbeidet i Rapporten vil på grunn av dette bestå av tre hoveddeler: 1. FUS rapport (fra januar til sommeren) (tidligere sendt Folkehøgskolerådet) 2. Rapport fra NF sin arbeidsgruppe Ny giv i det pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskule (høsten 2005) (Skrevet av Mai Evy Bakken) 3. Rapport fra nytilsatt pedagogisk utviklingsleder i NF ( ) (I tillegg vil regnskapsrapporten for det pedagogiske utviklingsarbeidet komme i eget vedlegg) 2. Ny giv i det pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskule Bakgrunn Det pedagogiske utviklingsarbeidet og bruken av midlene over statsbudsjettet var sak under særmøtet på rektormøtet i Bergen i januar Utgangspunktet for å ta saka opp var den samla søknadssituasjonen fra frilynt side. Noen av kurstilbudene i FUS sleit med rekruttering. Skolesøknader har vi tradisjonelt ikke hatt mange av på frilynt side fordi det har vært stor enighet om å bruke mest mulig av midlene til felles satsing gjennom FUS. Dermed stod vi overfor en situasjon der vi risikerte å få et mangelfullt PU-tilbud og videre,- et tynnere grunnlag for søknad om midler. Konklusjonen på rektormøtet ble at NF/IF snarest skulle ta situasjonen opp til vurdering og gi skolene tilbakemelding om videre satsing. NF/IF drøftet saka på respektive styremøter. FUS si styringsgruppe er med i videre samtaler og det blir våren 2004 organisert ei samarbeidsgruppe bestående av Erling Tvedten og Øyvind Brandt fra IF, Mai-Evy Bakken og Dag Wollebæk fra NF, Mette Aanderaa fra FUS. Det er et ønske om å ta heile situasjonen omkring organisering av det pedagogiske utviklingsarbeidet opp til ny vurdering der målet er større ansvarliggjøring på skolenivå og hos ledelsen på skolene. Gruppa ser føre seg en evalueringsprosess organisert som et utviklingsprosjekt der heile det frilynte skolelandskapet blir inkludert. Idébanken kontaktes for å være rådgivere i prosessen og for å finne tjenlige verktøy.

2 Gruppa setter opp en framdriftsplan for prosessen som fanger opp overgangen mellom de igangværende FUS-program og det nye som skal være resultatet av prosjektet Ny giv. Skoler og lokallag orienteres om prosjektet. Det sendes søknad til FHSR om midler på grunnlag av denne framdriftsplanen. I forhold til framdriftsplanen blir det gjort en del endringer i tidsforløpet. For øvrig gjennomføres utviklingsprosjektet tilnærma etter intensjonen. FUS gjennomfører de resterende kurs og legges formelt ned i løpet av Fra 2006 vil midlene til pedagogisk utviklingsarbeid fordeles i tråd med ny struktur. Prosjektet Ny giv Målsetting: Styra i NF og IF og styringsgruppa i FUS er blitt samde om ei gjennomgripande vurdering av PU-arbeidet. I samarbeid med stiftinga Idébanken er det lagt opp til ein prosess som har som hovudsiktemål å engasjere så mange som mulig av skolar og tilsette i nyutviklinga av det pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole. Målet er ikkje minst at dei som arbeider i på skolane skal kjenne eit eigarskap til ulike program. Å trekke alle som arbeider i frilynt folkehøgskole med i et felles utviklingsprosjekt er ei stor utfordring. Det ble derfor lagt opp til å bruke alle de naturlige møteplassene vi hadde utover høst og vinter for å greie å nå målsettinga. Dvs. Fefor, Informasjonsseminaret og Rektormøtet. Det var en forutsetning at man på skolene gjorde en jobb mellom disse møteplassene, dvs. å legge til rette for at alle i personalet fikk mulighet til å være med i gjennomføring av SWOT-analysa. Metode/SWOT-analyse: I samarbeid med Idébanken ble vi enige om å nytte den såkalla SWOT-analysa. Dette er et verktøy som kan brukes på ulike nivå i organisasjonen. Hensikten med dette verktøyet er at alle skal få mulighet til å påvirke prosessen gjennom å peke på viktige innsatsområder på egen skole. Verktøyet kan også brukes til å evaluere eksisterende struktur (FUS), og til å få fram ønskelige endringer. Å gi tilsatte og skoleledelse kjennskap til og erfaring i bruk av dette verktøyet var derfor en del av utviklingsprosjektet. Skolen har et verktøy som kan brukes til utviklingsarbeid på ulike nivå i egen organisasjon. PU-konferansen. Resultat fra SWOT-analysene skulle danne grunnlag for en konferanse der alle skoler ble inviterte til å delta med 2 representanter. Konferansen måtte pga tidligere omtalte tidsforskyvninger utsettes noe og ble lagt til Oslo i dagene april Denne konferansen hadde som mål å konkludere og legge føringer for en ny struktur og ny energi i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Gjennomføring. Kirsten Paaby fra Idébanken ble vår kontaktperson og medarbeider i gjennomføring av SWOT-analysa. Første steg i prosessen var gjennomgang av dette verktøyet med tillitsvalgte på Fefor-konferansen. Det viste seg å være nyttig med tanke på hva som burde/måtte være objektet for analysa og videre presisjonsnivået i våre målsettingsformuleringer. Dette førte til endringer i analyseverktøyet som skulle legges fram for rektorene samlet til Informasjonssemninar ei uke seinere. Her ble arbeidsgruppa raskt klar over at informasjonen ut til rektorene ikke hadde vært tilfredsstillende. Mens arbeidsgruppa ønsket å fokusere på det framtidige utviklingsarbeidet og behov rektorene så på egen skole, kom det fram et ganske entydig krav om å evaluere FUS med styrker og svakheter. Samarbeidsgruppa ble utvidet med Gry Husum, og i desember 2004 møttes den for å sette opp en ny tidsplan. Rektormøtet i Stavanger 2005 ville bli åsted for en SWOT-analyse med FUS i fokus. Skolene ble så utfordret til på gjennomføre SWOT-analyse på egen skole der alle tilsette

3 fikk mulighet til å vurdere pedagogisk utviklingsarbeid på egen skole. Alt materialet ble samlet inn og bearbeidet av Idébanken v/ Kirsten Paaby. Resultatet av analysene dannet så grunnlaget for de problemstillinger som skolene ble invitert til å arbeide med på PU-konferansen i april. Konklusjonene fra PUkonferansen er på to nivå, det vi har valgt å omtale som beslutninger og det vi omtaler som intensjoner. Vurdering Samarbeidsgruppa opplevde at prosessen tok litt for lang tid og at det var tendenser til trøtthet i miljøet. Samarbeidet med Idébanken var godt og det var viktig å ha med oss dyktige folk utafor oss sjøl. Likevel er det mulig at prosessen kunne vært gjennomført raskere med noe bedre kommunikasjon og forarbeid. Det er en erfaring vi tar med oss videre. Likevel er det et faktum at vi fikk satt det pedagogiske utviklingsarbeidet på dagsorden og at det dermed er skapt større oppmerksomhet om dette viktige arbeidet på skolene. Det var videre viktig å få fram at ledelsen på den enkelte skole har et ansvar for å skape miljø for pedagogisk utvikling og at dette er noe som bør arbeides med systematisk og kontinuerlig. Prosessen har ført til at det på frilynt side tilsettes leder/koordinator for felles pedagogisk utviklingsarbeid. I tillegg oppfordres skoler til i større grad å satse på egne utviklingsprosjekt, gjerne i samarbeid med andre skoler, enten ut fra felles tema eller regionalt. Under PU-konferansen ble det arbeidet med prioritering av ulike prosjekt. Disse prioriteringene gir utfordringer så vel til felles pu-arbeid ledet av en nytilsatt koordinator og til skoler/regioner. 3. Rapport fra PU leder for perioden (ny logo fra 2006) Ny organisering av det pedagogiske utviklingsarbeidet i Frilynte Folkehøgskoler Fra 1. november 2005 ble det ansatt en pedagogisk utviklingsleder i NF. Denne organiseringen kom som en videreutvikling av tidligere Folkehøgskolens Utviklingsstrategi (FUS) i den hensikt å samordne bruken av utviklingsmidler i folkehøgskolen. Målet er å bidra til å videreutvikle norsk frilynt folkehøgskole som et moderne og relevant skoletilbud for elevene, heve kompetansen hos de som arbeider i folkehøgskolen og styrke fellesskapet innad på skolen og mellom skolene. Den pedagogiske utviklingslederen har fått i ansvar å: Støtte skolene i deres eget arbeid med pedagogisk utvikling gjennom å informere og initiere samt koordinere lokale eller regionale pedagogiske utviklingsprosjekter Være en pådriver for kontinuerlig fornyelse av pedagogisk teori og praksis i folkehøgskolen Kartlegge utviklingsbehov Foreslå felles utviklingsprogram (årlig), herunder evt. felles utviklingsprogram med NKF/IKF. Veilede og evt. koordinere utviklingsprogram mellom skoler

4 Koordinere omfang av søknader og ha oversikt over hvor det kan søkes midler Søke midler til egne program (Budsjett/regnskap) Hjelp til søknader for skoler/grupperinger av skoler Synliggjøre utviklingsarbeid i folkehøgskolen. Etablere og drifte søkbar og brukervennlig erfaringsdatabase Leie lokale/kjøpe tjenester Årsmelding til styringsgruppen Den pedagogiske utviklingslederen har fått oppnevnt en styringsgruppe bestående av: Gry Husum (leder) Kristian Lund Silseth Brynjar Tollefsen Elin Evensrud Axel Hansen rektor Romerike fhs rektor Nordmøre fhs/tidligere FUS rektor Lofoten/IF-styret lærer Ringerike fhs/programnemnda i NF lærer Fana fhs Ansvaret til styringsgruppen er å: Styringsgruppen skal fungere som samtalepartner og referansegruppe til pedagogisk utviklingsleder. Styringsgruppen innstiller over for styret i NF ved tilsetting av pedagogisk utviklingsleder Representerer eierne (medlemmene i NF og IF-skolene) for best mulig utnyttelse av felles utviklingsmidler i folkehøgskolen. Utarbeide og ajourholde styringsdokumenter for virksomheten. Årlig vedta felles utviklingsprogram Søke om midler til felles utviklingsprogram Avgi rapport og årsmelding til styrene i NF og IF og til landsmøtet i NF og årsmøtet i IF. Introduksjons og planleggingsfase Nytilsatt pedagogisk utviklingsleder ansatt i 60% stilling fra , kom inn i siste innspurt til Søknad om midler til pedagogisk utviklingsarbeid Denne ble sendt Folkehøgskolerådet 15 November 2005 etter utsatt frist. De umiddelbare tilbakemeldingene fra Folkehøgskolerådet var at denne søknaden var noe tynn innholdsmessig og utvikling/elaborering av tiltakene ble PU leders primære oppgave frem til I sammenheng med denne oppgaven har PU-leder brukt denne perioden til å opprette kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i folkehøgskolen samt eksterne kontakter som vil ha betydning i implementeringen og oppstarten av Pedagogisk Utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole. Utvikling av felles tiltak fra NF Deltakerne på seminaret PU seminaret 18 og 19 april 2005 kom siste dag frem til noen konklusjoner som skulle være førende for det videre pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskolebevegelse. Den største endringen for de neste to årene var at skoler og nettverk av

5 skoler ble oppfordret til å utvikle egne utviklingsprosjekt og søke om midler til disse i Folkehøgskolerådet. Det ble det bestemt at det skulle tilsettes en koordinator som skulle få utnevnt en styringsgruppe i minimum 50% stilling og at denne koordinatoren skulle følge opp seminardeltakernes prioriterte prosjekter. Forslagene på prosjekter som kom ut av PU seminaret ble drøftet av styringsgruppen og det ble konkludert med at det skulle søkes om PU midler til følgende prosjekter i 2006 innenfor en totalramme på kroner ,-: 3D-veiledning i folkehøgskolen FHS-idé og pedagogikk (for nye og etablerte lærere) Elevutvikling for alle også de med særskilte behov IKV, sommerkurs i samarbeid med Revyskolen Sangbokseminar Oppfølging av PU-prosess/-konferanse Prinsipper for felles Pedagogisk Utviklingsarbeid i NF Prosjektene som ble utviklet i 2005 følger alle noen prinsipper som nå ligger til grunn for det pedagogiske utviklingsarbeidet i NF. Styringsgruppa og utviklingsleder ønsker nå å tilrettelegge for et bredt pedagogisk utviklingsarbeid ute på skolene, tilrettelegge for samarbeid mellom enkeltskoler samt for samarbeid mellom NF og NKF der dette er relevant. I tillegg anser styringsgruppa det som viktig å tilrettelegge for at skolene utfyller hverandre på pedagogiske utviklingstiltak blant annet gjennom at kurs og tiltak på enkeltskoler åpnes for alle interesserte i skoleslaget. Ikke minst vil det bli tilrettelagt for at den allsidige pedagogiske utviklingen ute i skolelandskapet blir synliggjort både internt og eksternt gjennom internett og bladet folkehøgskolen. Søknader fra de enkelte folkehøgskolene i NF Søkningen på PU midler til Folkehøgskolerådet fra enkeltskoler og nettverk av skoler økte i 2005 betraktelig og ,- av NF sin pott gikk til ulike utviklingstiltak. Skoler som har fått støtte til egne utviklingsprosjekt er Buskerud, Hallingdal, Romerike, Seljord, Skjeberg, Toneheim og Vefsn. Møtevirksomhet og kontakt Pedagogisk utviklingsleder har i denne introduksjons og planleggingsfasen deltatt på følgende eksterne møter/ kurs/ samlinger/ arrangementer: På disse samlingene har og PU leder orientert om nyorganiseringen av PU arbeidet i frilynt folkehøgskolebevegelse. Deltakelse på opplæring i Profråd på NTNU 7-11 november i forbindelse med 3D prosjektet Grundtvig 3 seminar på Kypros november (sammen med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) IF sitt informasjonsseminar 22 til 24 November i Bergen Besøk Seljord FHS 8 desember og samtale med Mette Aaanderaa vedrørende PU Besøk FFD 12 desember og samtale med Helene Valgreen vedrørende 3D prosjektet Besøk Romerike FHS 16 desember og samtale med Gry Husum vedrørende PU Diverse møter med NKF og Odd Haddal vedrørende samordning av PU prosjekter For Norsk Folkehøgskolelag Rune Sødal

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder Øyvind Brandt, NF, nestleder Kjell Konstali, IKF Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer