FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår Mai-Evy Bakken, NF, nestleder 1. halvår Lars Sigve Meling, leder 2. halvår Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Edgar Fredriksen., NKF Erling O. Tvedten, NF Odd Arild Netland, sekretær Vararepresentanter Dag Wollebæk, NF, 1. halvår Knut Simble, NF, 2. halvår John Petter Stangeland, NKF Turid Fagerli, NKF 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 2005 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget. Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen. I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og Fondet for folkehøgskolen - også her viser vi til vedlegg til denne meldinga. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har hatt 7 rådsmøter: 17. januar, 9. mars, 21. april, juni, 7. september, 19. oktober og 30. november. Videre har FHSR hatt: Ett fellesmøte med UFD, 26. april, hele rådet og ett møte 17. juni hvor leder, nestleder og sekretær møtte avdelingen pluss statssekretær Bergesen. Ett fellesmøte med Internasjonalt Utvalg, 19. oktober 4. Rundskriv til skolene I 2005 er det sendt ut 37 rundskriv til skolene: FHSR-rundskriv Oversikt over rundskriv i 2004 FHSR-rundskriv Offentlig tilskudd 1. kvartal 2005 FHSR-rundskriv Folkehøgskoleloven og forskrifter med vedlegg FHSR-rundskriv Lønnsutgifter FHSR-rundskriv Diverse frister FHSR-rundskriv Oppholdspenger FHSR-rundskriv Innrapporterte tall til SSB kontrollsikring FHSR-rundskriv Ekstrautgifter ved overføring av pensjonsordning fra KLP til SPK FHSR-rundskriv Forslag til mal for vitnemål FHSR-rundskriv Orientering om møte med departementet FHSR-rundskriv Fondet for folkehøgskolen FHSR-rundskriv Lønnsplasseringer i folkehøgskolen per 1. januar 2005 FHSR-rundskriv Tilskudds- og kostnadsundersøkelse undersøkelse FHSR-rundskriv Internasjonal sekretær skoleåret FHSR-rundskriv Brev til folkehøgskolene fra KLP pensjonsrettigheter FHSR-rundskriv Evaluering av tilskuddet til Folkehøgskolerådet FHSR-rundskriv KLP- praktisering av overføringsavtalen pensjonskostnader FHSR-rundskriv Utenlandske utdanningssøkende elever på norske folkehøgskoler omfordeling FHSR-rundskriv Elevtall

2 FHSR-rundskriv Elevtall 2004 presisering FHSR-rundskriv Retningslinjer for tildeling av husleietilskudd FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til fellespedagogisk utviklingstiltak for år 2006 FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til reisestipend og elevutveksling i år 2005 FHSR-rundskriv Refusjonskrav for vikarutgifter for arbeid for tillitsvalgt FHSR-rundskriv Rektorsamlingen 2006 FHSR-rundskriv Resultat av kostnadsundersøkelsen 2004 FHSR-rundskriv Høring forskrift til folkehøgskoleloven FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett 2006 FHSR-rundskriv Opphaldspengar skoleåret FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett FHSR-rundskriv Forslag til nye forskrifter 2 FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett FHSR-rundskriv Tilbakeføring av midler fra skolene til FHSR FHSR-rundskriv Nye forskrifter utkast fra Folkehøgskolerådet på bakgrunn av UFDs forslag FHSR-rundskriv Rektormøte program FHSR-rundskriv Tilskuddsbrev for 2006 FHSR-rundskriv Forslag til ny kontoplan 5. Viktige saker 5.1 Rektormøtet 2005 Rektormøtet 2005 ble gjennomført på Radisson SAS Atlantic Hotell i Stavanger i uke Rektormøtet 2006 Rektormøtet 2006 ble vedtatt lagt til Radisson SAS Atlantic Hotell i Stavanger i uke Pu-midler Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2005 For 2005 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr via statsbudsjettet pluss rest overførte midler fra tidligere år, kr til pedagogisk utviklingsarbeid, til sammen kr Regnskapet viser at det til sammen er betalt ut kr fordelt på følgende områder: 1. Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Sum kr Ikke benyttede midler, overført til 2006 kr Tildeling av Pu-midler for 2006 For 2006 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr via statsbudsjettet og tilbakeført fra skolene pluss rest overførte midler fra 2005, kr (Se også pkt.5.8) 1. Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Rest kr Sum kr

3 5.4 Vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 2005 hatt til disposisjon kr til vikar for tillitsvalgt. Til sammen kom det inn krav om kr ,37 har Rådet godkjent kr ,58. På grunn av for høyt godkjent krav i forhold til disponibel sum, har Rådet måttet sette et bunnfradrag på kr. 401,00 og utbetalt til sammen kr , Minnefondet Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og administrasjon Minnefondet, og Noregs Kristelege Folkehøgskolag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av minnefondstipendiater se vedlegg til årsmeldinga. 5.5 Oppholdspenger for 2006/2007 Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for , vil det være forsvarlig å øke prisene med 2 % for skoleåret Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt ut til skolene som rundskriv. 5.6 Kopinor For 2005 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, inngått avtale om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Den nye avtalen er basert på brukerundersøkelse på 21 skoler og lyder på kroner for Beløpet justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen For 2006 og framover beregnes skolenes andel på bakgrunn av godkjent elevtall foregående år. 5.7 Statsbudsjettet for år 2006 Folkehøgskolene har i statsbudsjett for 2006 fått en økning etter justering for elevtall på rundt 2 prosent. Budsjettet er etter Folkehøgskolerådets mening til å leve med. Stortingets mening slik den kommer fram i Innstilling nr. O. 85 (2002), er på denne måten oppfylt: Årleg justering må finne stad på grunnlag av elevtalsutvikling og generell kostnadsutvikling. Komiteen meiner det er viktig at finansieringssytemet er forutseieleg for skolane. Folkehøgskolerådet beklager at det heller ikke i budsjettet for 2006 er funnet plass til etablering av nye folkehøgskoler, til tross for at det har ligget og ligger inne tre søknader til behandling. Budsjett-tallene har medført en vesentlig endring i fordelingen av pengene. Departementet har flyttet 8/12 av tilskuddet på til sammen kroner til vikar for tillitsvalgt, midler til sentralt tillitsvalgtarbeid og midler til pedagogsk utviklingsarbeid og studiereiser fra Folkehøgskolerådet og til skolene dvs. fra post 71 til post 70. Grunnen til flyttingen er at staten har sagt opp arbeidsgiveransvaret fra 1. mai 2006 med folkehøgskolene. 5.8 Tilbakeføring av midler til vikar for tillitsvalgt, sentralt tillitsmannsarbeid og PUarbeid På bakgrunn av endringene i tilskuddet på postene 70 og 71 i statsbudsjettet (se 5.7.) vedtok Folkehøgskolerådet i forståelse med alle folkehøgskolene en tilbakeføring av tilsvarende beløp det skolene har fått ekstra på post 70. Beløpet for den enkelte skole regnes ut etter samme formel som tilsuddet beregnes etter. Ordningen gjelder for 2006 og framover. Ingen skoler har reservert sg for ordningen. 3

4 5.9 Husleietilskudd Folkehøgskolerådet avga innstilling til Utdannings- og forskningsdepartementet om husleietilskudd for 2005 til skolene. Innstillingen var basert på etterprøvbare retningslinjer som ble gjennomgått og revidert våren Totalt ble det fordelt kroner til husleietilskudd. Innstillingen overfor departementet var basert på et rentetilskudd på 5 % i forhold til godkjent kostnadsramme per pluss et tilskudd på basis av godkjent internatkapasitet. Departementet har fulgt Rådets innstilling. Rådet har for 2006 innstilt til fordeling av til sammen kr Fordelingen er foretatt på bakgrunn av godkjent kostnadsramme per med en rente på 5 prosent, til sammen kr og fordeling av til sammen kr på bakgrunn av godkjent internatkapasitet Beregning av elevtall Skolenes innrapportering av elevtall for 2003 til Statistisk Sentralbyrå og SSBs behandling av tallene, førte til flere kontrollrunder for å få fram mest mulig korrekte tall. Det samme skjedde med tallene for Departementet valgte også for 2004-tallene å følge Rådets anbefaling, nemlig å se bort fra SSB-tallene og heller legge Folkehøgskolerådets innsamlede tall til grunnlag for å fastsette tilskuddet for Forslag til nye forskrifter Mye av Folkehøgskolerådets tid i 2005 er brukt til arbeidet rundt forslag til nye forskrifter for folkehøgskolene. Folkehøgskoleråde har i møter med departementet imøtegått behovet for nye forskrifter. Gjeldende forskriftene, som bare har vært brukt i tre år, har etter Rådets mening vært gode og tjenelige for skoleslaget. Folkehøgskolerådet har også imøtegått skolesynet/pedagogikksynet som skiller mellom læring og aktivitet slik som det kommer til uttrykk i ECON-rapporten som er en av premissleverandørene til forslaget til nye forskrifter. Skillet er fjernt fra folkehøgskolens tradisjon hvor nettopp læring og aktivitet er to sider av samme sak. Folkehøgskolerådet har utformet et eget forslag til nye forskrifter på bakgrunn av innspill fra skolene og organisasjonene og drøfting på rektormøtet i Stavanger Forslaget er oversendt Kunnskapsdepartementet som Folkehøgskolerådets høringsuttalelse, 31. januar Forvaltningen av folkehøgskolene fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet Fra årsskiftet er forvaltningen av folkehøgskoler overflyttet fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Internasjonalt Utvalg for innsats og godt utført arbeid. Folkehøgskolerådet engasjerte 1.august 2005 Hallvard Smørgrav som den første internasjonale sekretæren i norsk folkehøgskole. Han er tilsatt i 100 % for skoleåret 2005/2006. Stillingen finansieres med midler fra Norad, NKF, NF og Folkehøgskolerådet. Internasjonalt utvalg har gjennom mange år dokumentert behovet for denne stillingen. Internasjonal sekretær har kontor i Grensen 9a. 4

5 5.14 Økonomiarbeid i folkehøgskolen Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Økonomiutvalget for innsats og godt utført arbeid Fondet for folkehøgskolen Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2005 se egen melding. Oslo 15. mars 2006 Lars Sigve Meling /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær Vedlegg: 1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding Økonomiutvalet - årsmelding Minnefondet av 8. mai årsmelding Fondet for folkehøgskolen - årsmelding

6 Vedlegg 1 INTERNASJONALT UTVALG ÅRSMELDING 2005 Medlemmer: Hallvard Smørgrav, Ringerike Folkehøgskole (NF) Leder fram til 1.august Tore Vågen, Fredtun Folkehøyskole (NKF) Leder fra 1.august Geir Ertzgaard (NKF) Solborg Folkehøgskole Øivind Egeland (NKF) Fredtun Folkehøyskole, fram til 1.august Bjørg Garvik (NF) Karmøy Folkehøgskule Vararepresentanter: Dagny Krogness (NF) Hallingdal Folkehøgskule Helbjørg Myre (NKF) Sagavoll Folkehøgskole, fram til 15. november Morten Olsen NKF) Hurdal Verk Folkehøgskole, fra 15. november Møter: Utvalget har i kalenderåret 2005 hatt 3 møter og behandlet 24 saker. I tillegg har utvalget hatt to fellesmøter med Folkehøgskolerådet. Saker utvalget har arbeidet med i 2005 Internasjonal sekretær Folkehøgskolerådet engasjerte 1.august 2005 Hallvard Smørgrav som den første internasjonale sekretæren i norsk folkehøgskole. Han er tilsatt i 100 % for skoleåret 2005/2006. Stillingen finansieres med midler fra Norad, NKF, NF og Folkehøgskolerådet. Internasjonalt utvalg har gjennom mange år dokumentert behovet for denne stillingen og er svært glad for at stillingen nå er opprettet. Internasjonal sekretær har kontor i Grensen 9a. Norad og IU Rammeavtalen for perioden gir IU et årlig tilskudd på kr ,-. I tillegg til dette beløpet har IU i 2005 fått tilleggsmidler kr ,- fra Norad. Tilskuddene er utløst etter årlig søknad, virksomhetsplan, virksomhetsrapport og revisorgodkjent regnskap. Folkehøgskolerådets regnskapsfører har også dette året hatt ansvar for Internasjonalt utvalg sitt regnskap. 6

7 Pedagogikk for de rike Norad v/rorg bevilget i januar 2005 kr ,- til prosjektet Pedagogikk for de rike. Pedagogikk for de rike (PfR) er et folkehøgskoleprosjekt som tar i bruk utradisjonelle metoder for å minske skillet mellom nord og sør. De tradisjonelle humanitære ordningene konsentrerer seg om tiltak som kan bedre levevilkårene i sør, mens PfR vil retter blikket mot de rike og tar utgangspunkt i folks refleksjoner over eget liv. Internasjonalt Utvalg har utviklet prosjektet i samarbeid med Lent (Læringsentreprenørene) og seks deltakerskoler (Solborg fhs, Rønningen fhs, Hurdal Verk fhs, Åsane fhs, Elverum fhs og Ringerike fhs). Hallvard Smørgrav har vært prosjektleder. Prosjektet er formelt avsluttet, men Internasjonalt utvalg søker om midler til å videreføring av prosjektet i Foreløpig sluttrapport m/lærerveiledning vil bli lagt fram på utvalgets internasjonale seminar i april Rorg Folkehøgskolerådet v/internasjonalt Utvalg er medlem i Rorg (Rorg består av frivillige organisasjoner som har rammeavtale med Norad). Hallvard Smørgrav har i 2005 vært medlem i Rorg sin styringsgruppe og pedagogisk utvalg. Folkehøgskolen har dermed direkte innflytelse på Rorg sine vedtak og tilgang til den informasjon Rorg får om utviklingspolitikk fra Norad, UD og det politiske landskapet. IU deltar dermed i arbeidet for å sikre midler til opplysningsarbeid om nord/sør- og utviklingsspørsmål i de frivillige organisasjoner. Nordisk samarbeid Internasjonalt Utvalg er representert i en tematisk nordisk (Finland, Sverige, Danmark og Norge) nettverksgruppe. Målet er å utvikle en Global folkeopplysningspedagogikk. Gruppen har hatt 3 møter og arrangert et seminar i Internasjonalt Utvalg vil takke Folkehøgskolerådet for den positive holdningen rådet har til internasjonalt arbeid. Oslo 8. mars 2006 Tore Vågen Hallvard Smørgrav 7

8 Vedlegg 2 ØKONOMIUTVALGET ÅRSMELDING 2005 Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene: Lars Sigve Meling NF - leder/nestleder Øystein Sundvoll NKF - nestleder/leder Kjell Ivar Øya/Johan Smit NKF Jon Krogenes NF Utvalget har i 2005 hatt 4 møter og drøfta 38 saker. Av saker som utvalget har arbeidet med kan en nevne: Analyse oppholdskostnader og statstilskudd Timepris lærere - til bruk ved spesialundervisning Statsbudsjettet 2005 og 2006 Oppholdskostnader 2006/2007 Lønnsutgifter i folkehøgskolen - undersøkelse Husleietilskudd, area, inventar - en rettferdig ordning for tilskudd Krav KLP ved overgang til SPK. Fondsoppbygging Moms-reduksjon for skolebygg Ny kontoplan for folkehøgskolen (Norsk Standard) - høring Høringsuttalelse - nye forskrifter Økonomiundersøkelse etter ny modell på regnskapstallene fra Kleppe 14. februar 2006 Lars Sigve Meling -leder- 8

9 Vedlegg 3 MINNEFONDET AV 8. MAI 1970 ÅRSMELDING 2005 Styret Folkehøgskolerådet er det formelle styringsorgan for Minnefondet av 8. mai Styret har bestått av lederne for hver av organisasjonene Norsk Folkehøgskolelag og Norges Kristelege Folkehøgskolelag, rektor May-Evy Bakken/Lars Sigve Meling (leder i NF), rektor Leon Haugsbø (leder i NKF), og sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland. Saksbehandler har vært Arild Bøe (Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole - IKF). Det har vært ett styremøte der styret godkjente tildeling av stipendier for Søknader til Minnefondet År Antall søkere Det kom 106 (119) søkere Afrika 13 land (12), 33 (50) fra Øst-Europa 9 land (11), 5 (47) fra Sør-Amerika 5 (10) land), 25 (30) fra Vest-Europa 7 (6) land, 20 (13) fra Nord-Amerika 2 (2) land og 1 (5) fra Australia 1 (2) land. Land med flest søkere var Kenya (28), Nepal (25), Nigeria (24), Etiopia (18), Russland (12), USA (10) Canada (10), Tyskland 10). For fjoråret var resultatet: Elfenbenskysten (42), Ghana (41), Brasil (26), Etiopia (15), Tyskland (15), Russland (11), Latvia (11), Ukraina (10), USA (8), Polen (8). Stipendiater For skoleåret 2005/06 ble det delt ut 28 stipendier, 12 menn og 16 kvinner. Det ble delt ut 13 stipendier til søkere fra I-land (Vest-Europa, USA, Canada, Australia), 7 fra Øst-Europa og 8 til U-land (Asia, Afrika og Sør-Amerika). 3 trakk seg før skolestart, og 3 har sluttet i løpet av skoleåret. Årsaken i disse tre tilfellene er frivillig avbrytelse. Stipendsatser Stipendsatsene for 2005/2006 er uendret. I-land og EU U-land Hovedstipend kr ,- Tilskudd reiser kr ,- - Lommepenger kr ,- Oslo, Arild Bøe 9

10 Vedlegg 4 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN ÅRSMELDING Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår og nestleder 2. halvår Mai-Evy Bakken, NF, 1. halvår, nestleder Lars Sigve Meling, NF 2. halvår, leder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Edgar Fredriksen., NKF Erling O. Tvedten NF Odd Arild Netland, sekretær 2. Møtevirksomhet Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2005, 30. november. 3. Tildelte midler for 2005 For 2005 ble det tildelt fondsmidler på til sammen kroner til 1. NF tildels kr kroner fra Fondet for folkehøgskolen til arbeidet rundt jubileumsantologien i forbindelse med 100 årsjubileet. 2. André Tribbensee, Agder Folkehøgskole tildeles kroner til evaluering og analysering av et prosjektbasert, eksperimentelt og samtidskunstrelatert undervisningskonsept. 3. Svanvik folkehøgskole tildeles til arbeidet med og publisering av arbeidet rundt Miljøforum Ekonord Av de tildelte midlene er det i 2005 betalt ut kr for prosjekt 2. Prosjekt 1 og 3 er gjennomført, men rapporten er ennå ikke mottatt. 4. Tildeling av midler for 2006 I møte 30. november 2005 gjorde styret for Fondet for folkehøgskolen vedtak om å ikke tildele midler for 2006 grunnet mangel på søknader. Oslo 8. mars 2006 Lars Sigve Meling /s/ -leder i Folkehøgskolerådet- Odd Arild Netland /s/ -sekretær i Folkehøgskolerådet- 10