FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Arild Mikkelsen, NF, leder fram til april Mai-Evy Bakken, NF, leder fra april Jostein Solberg, NKF, nestleder fram til mars Anna Tørset, NKF, nestleder fram til aug Leon Haugsbø, NKF, fra aug, nestleder fra samme tidspunkt Svein H. Sørensen, NF, til april Beate Fasting, NF, fra april Lars Bjaadal, NF, fra april Asbjørn Græsli, NKF, til desember Helge Kjøll jr., NKF, fra mars til aug Wiggo Sten Larsen, NF, fra sept Odd Arild Netland, sekretær Vararepresentanter Dag Wollebæk, NF Beate Fasting, NF, til apr Wiggo Sten Larsen, NF, fra apr til sept Svein Bjørkås, NKF Normann Aarset, NKF, til aug Harry Wiig Andersen, NKF Helge Kjøll jr., NKF, fra aug 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 1998 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget. Utvalgene lager sine egne årsmeldinger. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har i 1998 hatt 9 ordinære rådsmøter og protokollert 81 saker. Rådet har hatt ett felles to-dagersmøte med departementet i september. Leder, nestleder og sekretær har hatt et møte med statsråd Jon Lilletun om bl.a. skolenes økonomiske situasjon på bakgrunn av Stortingets kutt med 10 mill kroner i revidert budsjett, ny tilskuddsmodell og utdanningssøkende og oppholdstillatelse. Nestleder og sekretær har også hatt møter med Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om konsekvensene av Stortingets kutt med 10 mill. Leder og sekretær har møtt Kuf-komiteen og lagt fram Folkehøgskolerådets syn på Kompetansereformen. Videre har sekretær i Rådet og leder i IU, sammen med tilsynsmannen, hatt ett møte med UDI om «Utlendinger i folkehøgskolen». 1

2 4. Rundskriv til skolene I 1998 er det sendt ut 39 rundskriv til skolene om bl.a. disse sakene: - Grense for behovsprøvd lån - Tilskudd og kostnadsundersøkelse 6 rundskriv - Konkurransepoeng - Stortingets vedtak om kutt i revidert budsjett med 10 mill 4 rundskriv - Voksenopplæringsuka - Oppholdstillatelse 2 rundskriv - Omfordeling av utdanningssøkende 2 rundskriv - Verdigruppe 3 rundskriv - Kompetansereformen - Diverse frister - Vikar for tillitsvalgt 2 rundskriv - Utlysning av midler fra Fondet for folkehøgskolen - Utlysning av PU-midler - Utlysning av midler til reisestipend og elevutveksling - Statsbudsjettet for rundskriv - Minstepriser for 1999/00 - Rektormøte Barnehagetilsatte og Statens Pensjonskasse - Renteundersøkelse - Stipendiater i folkehøgskolen 5. Viktige saker 5.1. Oppfølging av Stortingets vedtak av 14. januar Skoledokumentasjon Folkehøgskolerådet fulgte prosessen med skoledokumentasjonen og ble holdt løpende orientert av departementet om situasjonen. I slutten av mars ble skolene orientert om departementets vurdering og i løpet av høsten var alle de innsendte skoledokumentasjonene godkjent Rangering av søkere til universitet og høgskoler Fra elevhold og fra skoler ble det gitt uttrykk for følelse av urettferdighet når søkere som hadde enten førstegangstjeneste og/eller høyskole/universitetsutdanning bak seg ikke fikk tre konkurransepoeng for folkehøgskolen i tillegg til det de hadde fra før. Etter en del fram og tilbake snudde regjeringen og godkjente en både-og-ordning for elever i skoleåret 1997/ Eksternatelever Folkehøgskolerådet arbeidet høsten 1997 for å få til en ordning hvor også eksternatelever kunne få tre konkurransepoeng og foreslo at på visse vilkår kunne inntil fem prosent av den totale elevmasse være eksternatelever og samtidig få tre konkurransepoeng. Arbeidet for å få dette til fortsatte også våren 1998 og i Rundskriv F-48/98 sier KUF: "Elever fra lokalmiljøet kan etter avtale med skolen bo hjemme, under forutsetning av at de er fulltidselever som deltar i den helheten folkehøgskolen utgjør. Hjemmeboende fulltidselever kan ikke utgjøre mer enn 5% av internatkapasiteten per skole per år." 2

3 Felles fraværsreglement Rådet har behandlet et spørsmål fra rektorkollegiet i Hordaland vedrørende et felles fraværsreglement og konkludert med at en ikke ønsker å fremme forslag om et utvidet og mer detaljert felles fraværsreglement Tildeling av midler til vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 1998 hatt til disposisjon kr til vikar for tillitsvalgt og har tildelt kr ,40 som er nesten kroner mindre enn i Ordningen gjelder bare pedagogisk tillitsvalgt Rektormøtet 98 Rektormøtet i 1998 ble avholdt på Royal Garden Hotel i Trondheim i uke 2. Statsråd Jon Lilletun åpnet møtet. I tillegg til aktuelle saker fra departementet og Folkehøgskolerådet var det satt fokus på kompetansereformen i kjølvannet av "Buerinnstillingen". Etter rektormøtet ble det holdt administrasjonskurs for nye rektorer. I tillegg til KUF og FHSR var også Samnemnda medansvarlig for dette kurset Rektormøtet 99 Rektormøtet 99 ble vedtatt lagt til Royal Garden i Trondheim, som i Det ble også vedtatt å avholde et administrasjonskurs åpent for alle rektorer. Arbeidet med forberedelsene til programmet for rektorsamlingen har vært et samarbeid mellom Dep. og FHSR Godkjenning av elevtallet for 1996 Høsten 1997 brakte med seg en del turbulens vedr. godkjenning av elevtallet for Folkehøgskolerådet foreslo for departementet at alle innsendte opplysninger skulle vurderes som grunnlag for godkjenning av elevtallet for 1996, men at for sent innsendte opplysninger først skulle få innvirkning på tilskuddstallet for Departementet godtok denne løsningen og godtok også en spesialavtale for en av skolene som pga tak på elevtallet i 1997 ikke ville nyte godt av den foreslåtte løsningen Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Internasjonalt utvalg har utarbeidet en virksomhetsplan for 1999 og en strategiplan for (se egen melding fra utvalget). Norsk støttekomite for Abrahamsenteret i Gaza (NOSAG) Folkehøgskolerådets to representanter i NOSAG er Harry Wiig Andersen og Arild Mikkelsen. NOSAG har seks medlemmer, fra Stortinget sitter Jørgen Holte, SP og Mimmi Bæivi, AP, og leder er Bjarne Schirmer, sekretær Trygve Eklund. NOSAG søker NORAD om midler til drift av Abrahamsenteret i Gaza, en folkehøgskoleliknende institusjon som driver med kortkurs for palestinere i Gaza, og sporadiske kurs for israelere. Ambisjonen til NOSAG er å skaffe midler til bygging av et internat. I 1998 fikk NOSAG NOK til drift av senteret. 3

4 5.7. Folkehøgskolenes økonomi Folkehøgskolenes økonomi ble forverret i forhold til tidligere år på grunn av Stortingsflertallets (Ap, Frp og H) kutt i revidert budsjett med 10 mill kroner. Stortingets reduksjon med 10 mill kroner førte også til en reduksjon fra fylkene med kr Konsekvensene av kuttet var at det elevavhengige tilskuddet ble endret fra kr ,49 til kr ,46. Arbeidet med å tilbakeføre 10 mill til skolene høsten 98 lyktes ikke. Rådet måtte konsentrere arbeidet med å trygge skolenes økonomi i tilskuddet for 1999 og valgte å tone ned arbeidet for tilbakeføre 10 mill på 98-budsjettet Folkehøgskolerådets økonomi Rådets økonomiske stilling i 1998 har vært tilfredsstillende hadde med seg en økning på statsbudsjettet med ekstra til FHSR i forhold til tidligere år. Dette har gjort det mulig å drive arbeidet uten underskudd og samtidig betalt ned noe av tidligere underskudd Statsbudsjettet for 1999 Folkehøgskolerådet har arbeidet for at det skal legges til grunn et akseptabelt nivå for kommende budsjettutregninger og tildelinger og at tildelingen skal være forutsigbar på bakgrunn av elevtall, prisstigning og rentenivå. FHSR så det som viktig at det elevavhengige tilskuddet og basis tilskuddet ble justert opp i forhold til tidligere år. For 1999 er dette tilfelle. Renteprosenten på kapitaltilskuddet er satt ut fra normalen i ,5% og det er sannsynligvis for lavt som snitt på renta i AP og Frp la i sine alternative budsjett fram forslag om å kutte tilskuddet til folkehøgskolene med drøyt 30 mill. I budsjettbehandlingen snudde Frp og stemte sammen med regjeringen, Høyre og SV for regjeringens forslag på drøyt 356 mill til folkehøgskolene Tildeling av PU-midler for 1999 Rådet har for 1999 fått kr til tildeling av PU-midler. Til sammen kom det inn søknader om kr og Rådet har gjort følgende tildeling: Til Nordnorsk møte og andre distriktsmøter Til elevutveksling Til studiereiser Til NF Til NKF Til skolene Revidering og tilpassing av lov og forskrifter Kuf har gitt beskjed om at lov og forskrifter for folkehøgskolen skal revideres og tilpasses. Som forarbeid til dette har tre grupper arbeidet med henholdsvis 1. Folkehøgskolen og funksjonshemmede 2. Folkehøgskolen og pensjonister 3. Kapitaltilskott, romprogram og fastsetting av internatkapasitet Departementets plan er å gjennomføre revisjonsarbeidet i løpet av 1999 og Rådet har bedt organisasjonene komme med innspill til det videre arbeidet. 4

5 5.12. Opprettelse av nye folkehøgskoler Folkehøgskolerådet har i 1998 bare hatt til behandling opprettelse av en ny folkehøgskole, Varna Folkehøgskole i Østfold. Folkehøgskolerådet anbefalte enstemmig søknaden, men forutsatte friske midler Kompetansereformen Folkehøgskolerådet har vært på høringsmøte med Kuf-komiteen i Stortinget og lagt fram sitt syn i forbindelse med St meld nr 42 ( ) "Kompetansereformen". Rådet har også arbeidet overfor politikerne for å styrke skoleslagets stilling og mulighet i forbindelse med det videre arbeidet med kompetansereformen Instruks for folkehøgskolerådet Årsmøtene i henholdsvis NF og NKF har vedtatt ny instruks for Folkehøgskolerådet Utdanningssøkende og oppholdstillatelse Rådet har i møte med KUF, UDI og Justisdep og i møter med politikere arbeidet for at når en utdanningssøkende har fått plass ved en folkehøgskole og kan stille den nødvendige økonomiske garantien, skal vedkommende bare unntaksvis få avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Folkehøgskolerådet har fått overlatt ansvaret for å se at kvoten på 500 utdanningssøkende ikke overstiges og at en evt. omfordeling av elever innenfor denne kategorien skjer innenfor de vedtatte regler Folkehøgskolenes verdiarbeid Folkehøgskolerådet satte ned sin egen verdigruppe våren 98. Flere skoler har i løpet av året hatt egne arrangement med verdispørsmål som tema. Den 19. november ble folkehøgskolenes verdidag markert i Oslo sentrum og på Rønningen Folkehøgskole. Syv skoler deltok på Egertorget og 10 på Rønningen. Verdigruppas satsning i 1999 vil gå mot markering i skolenes lokalområder. 6. Avslutning I løpet av 1998 har de fleste brikkene falt på plass etter Stortingets vedtak den 14. januar 1997.om folkehøgskolen. Bl.a. er det fattet endelig vedtak om 3 poeng og rangering til høgskoler og universiteter, 3 poeng til eksternatelever og alle skolene har fått godkjent sin skoledokumentasjon. Imidlertid har det vært fokusert på skolenes økonomi og fra enkelte politikere er det stilt spørsmålstegn ved ordningen om minstestipend for 19-åringer på folkehøgskoler. Elevtilgangen til hovedkursene har vært ca. 7% lavere på landsbasis enn året før, men det er store variasjoner fra landsdel til landsdel og skolene imellom. Vanskeligst ser det ut til å være å få fulle skoler i Nord-Norge og lettest i sentrale strøk av Østlandet. Oslo 27. januar 1999 Mai-Evy Bakken /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær 5

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 1. Sammensetning av Rådet Jostein Solberg, NKF, leder fram til sept. Arild Mikkelsen, NF, nestleder

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 08/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 01-06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer