FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Edgar Fredriksen., NKF Erling O. Tvedten, NF Odd Arild Netland, sekretær Vararepresentanter Knut Simble, NF John Petter Stangeland, NKF Turid Fagerli, NKF 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 2006 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget. Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen. I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og Fondet for folkehøgskolen - også her viser vi til vedlegg til denne meldinga. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har hatt 7 rådsmøter: 16. januar, 15. mars, 27. april, juni, 6. september, oktober og 29. november. Videre har FHSR hatt: To fellesmøter med Utdanningsdirektoratet, 15. juni og 19. oktober. To fellesmøter med Internasjonalt Utvalg, 26. april og 18. oktober To fellesmøter med hele eller deler av Økonomiutvalget: 26. april og 18. oktober 4. Rundskriv til skolene I 2006 er det sendt ut 31 rundskriv til skolene: FHSR-rundskriv Folkehøgskolerådets forslag til tekst: nye forskrifter FHSR-rundskriv Tilbakeføring av midler fra folkehøgskolene til Folkehøgskolerådet FHSR-rundskriv Folkehøgskolerådets høringsuttalelse til forslag til nye forskrifter FHSR-rundskriv Folkehøgskolene diverse frister FHSR-rundskriv Oversikt over rundskriv i FHSR-rundskriv Avtale mellom folkehøgskolene og Kopinor FHSR-rundskriv Elevtallet 2005 og rapport 48 til FHSR FHSR-rundskriv Fondet for folkehøgskolen FHSR-rundskriv Nye forskrifter - status medio mai FHSR-rundskriv Tilskudds- og kostnadsundersøkelse FHSR-rundskriv Ny Kontoplan FHSR-rundskriv Nye forskrifter forslag fra Utdanningsdirektoratet FHSR-rundskriv Påminnelse om tilskudds- og kostnadsundersøkelse FHSR-rundskriv Oppholdspenger FHSR-rundskriv Nye forskrifter hva skjer? FHSR-rundskriv Rektorsamlingen

2 FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til felles pedagogisk utviklingstiltak for år 2007 FHSR-rundskriv Utlysing av midler til reisestipend og elevutveksling i år FHSR-rundskriv Refusjonskrav for vikarutgifter for arbeid for tillitsvalgt FHSR-rundskriv Nye forskrifter hjertesukk etter møte med statsråd Djupedal FHSR-rundskriv Utenlandske utdanningssøkende elever på norske folkehøgskoler omfordeling mellom skolene FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett 2007 betydelig kutt FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett 2007 betydelig kutt med årsvirkning på mellom 40 og 50 mill FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett 2007 kutt med årsvirkning på 45 mill FHSR-rundskriv Opphaldspengar skoleåret 2007/ FHSR-rundskriv Forsikringsordninger for elever og ansatte i folkehøgskolen FHSR-rundskriv Resultat av kostnadsundersøkelse FHSR-rundskriv Budsjettet - hva skjer med de 25 mill ekstra til fhs FHSR-rundskriv Budsjettet kuttet på 25 mill reduseres til 5 mill FHSR-rundskriv Rektormøtet 2007 program FHSR-rundskriv Internasjonal sekretær Viktige saker 5.1 Rektormøtet 2006 Rektormøtet 2006 ble gjennomført på Radisson SAS Atlantic Hotell i Stavanger i uke Rektormøtet 2007 Rektormøtet 2007 ble vedtatt lagt til Alexandra hotell i Molde i uke Overførte midler fra Staten Budsjettallene for 2006 medførte en vesentlig endring i fordelingen av overførte midler fra Staten til Folkehøgskolerådet. Departementet flyttet 8/12 av tilskuddet på til sammen kroner til vikar for tillitsvalgt, midler til sentralt tillitsvalgtarbeid og midler til pedagogsk utviklingsarbeid og studiereiser fra Folkehøgskolerådet og til skolene dvs. fra post 71 til post 70. Grunnen til flyttingen var at staten sa opp arbeidsgiveransvaret fra 1. mai 2006 med folkehøgskolene. På bakgrunn av disse endringene vedtok Folkehøgskolerådet, i forståelse med alle folkehøgskolene, en tilbakeføring av tilsvarende beløp til det skolene har fått ekstra på post 70. Beløpet for den enkelte skole er regnet ut etter samme formel som tilsuddet er beregnet etter. Ordningen gjelder for 2006 og framover. Ingen skoler har reservert seg for ordningen. Ordningen er videreført i 2007, men da som 12/12-deler av et år.

3 5.4 Pu-midler Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2006 For 2006 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr Kr via statsbudsjettet og tilbakeført fra skolene, pluss rest overførte midler fra 2005 på kr Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Rest, overført til 2007 kr Sum kr Resten skyldes først og fremst at en skole som var tildelt kroner til et prosjekt ikke gjennomførte dette. Beskjed om dette ble gitt først sent på høsten Tildeling av Pu-midler for 2007 For 2007 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr Kr tilbakeført fra skolene, overførte midler fra 2006 på kr og kr fra Folkehøgskolerådet 1. Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Sum kr Vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 2006 hatt til disposisjon kr til vikar for tillitsvalgt. Til sammen kom det inn krav om kr ,89 innen fristen. Rådet godkjente utbetaling av kr ,49. Resten på kr ,51 er overført til neste periode. 5.6 Minnefondet Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og administrasjon av Minnefondet, og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av minnefondstipendiater se vedlegg til årsmeldinga. 5.7 Oppholdspenger for 2007/2008 Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2006/2007, vil det være forsvarlig å øke prisene med 3 % for skoleåret 2007/2008. Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt ut til skolene som rundskriv. 5.8 Kopinor For 2006 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, inngått avtale om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Avtalen er basert på brukerundersøkelse på 21 skoler og justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen For 2006 og framover er skolenes andel beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall foregående år.

4 5.9 Statsbudsjettet for år 2007 Den rødgrønne regjeringen la fram et budsjettforslag som i realiteten innebar et årlig kutt på 45 millioner kroner. Forslaget innebar at skolene ikke fikk kompensert for prisstigningen årlig kutt på 20 mill med virkningsdato 1. juli. Regjeringen hadde heller ikke i sitt forslag tatt hensyn til økningen av elevtallet på 112 i forhold til året før kutt på 5 mill. Stortingets mening slik den kommer til uttrykk i Innstilling nr. O. 85 (2002), var derfor ikke oppfylt: Årleg justering må finne stad på grunnlag av elevtalsutvikling og generell kostnadsutvikling. Komiteen meiner det er viktig at finansieringssytemet er forutseieleg for skolane. Etter mye medieoppmerksomhet og påtrykk fra skolene og miljøet rundt de, organisasjonene, Rådet og politikere og politiske partier, ble folkehøgskolene utropt som en av budsjettvinnerne i og med at de 20 millionene ble ført inn igjen. Et skår i gleden var at oppjusteringen på bakgrunn av økt elevtall ikke ble gjennomført. Folkehøgskolerådet vil ta dette beløpet med i beregningen for forventet beløp i kommende budsjett Husleietilskudd Folkehøgskolerådet avga innstilling til Utdanningsdirektoratet om husleietilskudd for 2006 til skolene. Innstillingen var basert på etterprøvbare retningslinjer som ble gjennomgått og revidert våren Totalt ble det fordelt kroner til husleietilskudd. Innstillingen overfor departementet var basert på et rentetilskudd på 5 % i forhold til godkjent kostnadsramme per pluss et tilskudd på basis av godkjent internatkapasitet. Utdanningsdirektoratet har fulgt Rådets innstilling. Rådet har for 2007 innstilt til fordeling av til sammen kr Fordelingen er foretatt på bakgrunn av godkjent kostnadsramme per med en rente på 5,5 prosent, til sammen kr og fordeling av til sammen kr på bakgrunn av godkjent internatkapasitet Beregning av elevtall Folkehøgskolerådet har også i 2006 samlet inn opplysninger om skolenes elevtall foregående år. De innsamlede tallene for 2005 ble lagt til grunn for utregningen av tilskuddet til skolene for Nye forskrifter Folkehøgskolerådet utformet et eget forslag til nye forskrifter på bakgrunn av innspill fra skolene og organisasjonene og drøfting på rektormøtet i Stavanger Forslaget ble oversendt Kunnskapsdepartementet som Folkehøgskolerådets høringsuttalelse, 31. januar Våren og sommeren 2006 var Rådet i god dialog med Utdanningsdirektoratet som hadde fått oppdraget med å utforme endelig forslag til nye forskrifter. Departementets endelige vedtak av nye forskrifter beholdt tilskuddsmodellen og kortkurstabellen, men dessverre innførte de: to telledatoer for langkurs, en lite tjenelig definisjon av funksjonshemming, tak på elever utenom EØS-området på 10 % og en del uklarheter rundt kortkursordningen. Folkehøgskolerådet ønsker at skolene gir tilbakemeldinger til Rådet om uheldige erfaringer med forskriftene for så å ta disse emnene opp med direktoratet. Den 27. september hadde leder og sekretær i Rådet møte med statsråd Djupedal om de nye forskriftene. På møtet viste Statsråden at han for en stor del hadde tatt sin beslutning og at møtet var av en orienterende karakter. Imidlertid ble gjeldende omregningstabell for kortkurs beholdt etter dette møtet, til tross for signaler om det motsatte på møtet. De nye forskriftene ble sendt ut den 13. oktober og gjort gjeldende fra 1. januar 2007.

5 5.13 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Internasjonalt Utvalg for innsats og godt utført arbeid. Hallvard Smørgrav har fram til 1. august innehatt stillingen som internasjonale sekretær i 100 %. Resten av året har stillingsprosenten vært 50. Stillingen har vært finansiert med midler fra Norad. Folkehøgskolerådet vedtok i november å lyse ut stillingen som internasjonal sekretær fra 1. mars Økonomiarbeid i folkehøgskolen Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Økonomiutvalget for innsats og godt utført arbeid Fondet for folkehøgskolen Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2006 se egen melding. 6. Internettadresser Folkehøgskolerådet: Internasjonalt Utvalg: Økonomiutvalget: Minnefondet: Fondet for folkehøgskolen: Oslo 14.mars 2007 Lars Sigve Meling /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær Vedlegg: 1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding Økonomiutvalet - årsmelding Minnefondet av 8. mai årsmelding Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2006

6 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2006 Utvalget har i kalenderåret 2006 hatt 5 møter og behandlet 46 saker. I tillegg har utvalget hatt to fellesmøter med Folkehøgskolerådet. Utvalgets medlemmer: m Tore Vågen, Fredtun Folkehøyskole (NKF) Leder Hallvard Smørgrav, Ringerike Folkehøgskole (NF) Geir Ertzgaard (NKF) Solborg Folkehøgskole Bjørg Garvik (NF) Karmøy Folkehøgskule Vararepresentanter: Dagny Krogness (NF) Hallingdal Folkehøgskule Morten Olsen (NKF) Hurdal Verk Folkehøgskole Internasjonal sekretær Hallvard Smørgrav har i 2006 vært tilsatt som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet. Fram til 1. august i 100 % stilling. Fra 1. august til 31. desember i 50 % stilling. Saker utvalget har arbeidet med i 2006 Internasjonal sekretær Internasjonalt Utvalget har arbeidet for at stillingen som internasjonal sekretær skal videreføres. I møte 19/9 (sak 31/2006) vedtok utvalget følgende strategi: IU drøftet inngående hvordan en kan forvente å få mest ut av informasjonsmidlene som kanaliseres inn i folkehøgskolen. Det er utvalgets klare oppfatning at en videreføring av stillingen som internasjonal sekretær er det beste og mest strategiske for folkehøgskolens engasjement i internasjonale spørsmål. Som en følge av dette, og uavhengig av de rammevilkår IU får for 2007, vedtok IU følgende prioriteringer for arbeidet i 2007: 1. Videreføre stillingen som Internasjonal sekretær i folkehøgskolen. 2. Arbeide for at internasjonal sekretær har midler til aktivt å ivareta folkehøgskolens internasjonale engasjement. 3. Arbeide for at det settes av midler til informasjonsarbeid om aktuelle nord-sør spørsmål. I oktober 2006 fikk IU melding om at Norad har økt IU`s rammetilskudd for perioden med kroner pr. år. Årlig tilskudd fra Norad blir etter dette kr ,-. På bakgrunn av dette har folkehøgskolerådet vedtatt å gjøre sekretærstillingen om til en fast stilling fra 1. mars 2007.

7 Pedagogikk for de Rike Norad har også i 2006 støttet videreføringen av prosjektet Pedagogikk for de Rike ved å bevilge kr ,- til Pedagogikk for de Rike i praksis. Hallvard Smørgrav har vært prosjektleder og fram til mai 2006 samarbeidet med Læringsentreprenørene (Lent). Fra 1. august har prosjektleder samarbeidet med Stiftelsen Idébanken om et opplegg der PfR benyttes for å skape refleksjon rundt begrepet Bærekraftig utvikling. De viktigste milepælene i prosjektet: Våren 2006: Utgivelse av heftet PfR. Et hefte på 66 sider m/ DVD-filmer og CD med tekster fremført av Odd Børretzen. Skolebesøk/lørdagsseminar (ca. 20 skoler totalt i prosjektskolene). Internasjonalt seminar i Sandvika april Avslutning av prosjektet PfR deltakere. Blant dem 10 elever fra PfRskolene Høsten 2006: Manus til forestillingen: Skal vi handle? Forfatter Dagny Krogness. Oppsetting av forestillingen på Romerike fhs Produksjon av DVD som viser forestillingen. (Danvik fhs) Samarbeid med Idébanken om bærekraftig utvikling.(balanseakten). Samling i Hurdal 7-8.desember. 7 nye PfR-skoler (Rødde, Voss, Birkeland, Fosen, Nordfjord, Fredtun og Vefsn). Prosjektet videreføres i Skoleprosjektet 2006 Med støtte fra Norad (kr ,-) har IU deltatt i et fellesprosjekt i Rorg. Dette prosjektet har bl.a. sett på hvordan Pedagogikk for de Rike kan brukes/knyttes opp til læreplanene i den videregående skole. Global.no har hatt hovedansvaret for prosjektet. Det forligger nå skriftlig oppsett og digital veiviser til bruk for lærere i vgs. Fredsskolen Internasjonalt Utvalg har i 2006 inngått en intensjonsavtale med Norges Fredslag. Denne avtalen sikrer at Norges Fredslags utvikler kurstilbud/opplegg som er tilrettelagt for folkehøgskolens elever/lærere. Fredslaget ønsker å kurse lærere i Fredsarbeid og utvikler nå et kurs i samarbeid med internasjonal sekretær og folkehøgskolens pedagogiske konsulenter. Operasjon Dagsverk Internasjonalt Utvalg fikk våren 2006 til en avtale med den sentrale OD-komiteen om å presentere Pedagogikk for de Rike i den videregående skole. På bakgrunn av dette tok IU kontakt med Utenriksdepartementet v/statssekretær Anne M Stenhammer og fikk til et møte om saken 2. mai På dette møtet la daglig leder i folkehøgskolerådet, leder i IU og internasjonal sekretær fram planer for folkehøgskolens engasjement i Operasjon Dagsverk. Vi møtte mye velvilje og fikk signaler om at statssekretæren ønsket å støtte prosjektet økonomisk. I ettertid bevilget UD kr ,- til prosjektet. Internasjonalt Utvalg har brukt disse midlene til å utviklet forestillingen Skal vi handle?. Dagny Krogness har skrevet manuset, Romerike fhs. har satt opp forestillingen og Danvik fhs. har laget en DVD om forestillingen. Tanken er at denne forestillingen skal settes opp av en rekke folkehøgskoler høsten 2007 og vises for elever i vgs. Vi håper forestillingen vil skape refleksjon om globale verdier og økt interesse for folkehøgskolen.

8 Norad og IU Rammeavtalen for perioden ga IU et årlig tilskudd på kr ,-. I tillegg til dette beløpet har IU i 2006 fått tilleggsmidler på kr ,- fra Norad. Tilskuddene er utløst etter årlig søknad, virksomhetsplan, virksomhetsrapport og revisorgodkjent regnskap. Folkehøgskolerådets regnskapsfører har også dette året hatt ansvar for Internasjonalt utvalg sitt regnskap. Tilskuddene har gitt IU mulighet til å støtte folkehøgskoler som informerer om aktuelle nord/sør-forhold og utviklingsspørsmål. Følgende skoler har fått slik støtte: Fana kr ,- Fredtun kr ,- Hardanger kr ,- Holtekilen kr ,- Øytun kr ,- Jæren kr ,- Sund kr ,- Ringerike kr ,- Totalt kr ,- Ny hjemmeside IU har i 2006 fått nytt nettsted. Nettstedet er utviklet i samarbeid med Innovate AS. Den nye hjemmesiden er bygd opp med et enkelt publiseringssystem slik at de som gis tilgang lett kan vedlikeholde og oppdatere nettstedet. Ansvarlig redaktør: Hallvard Smørgrav. Nytt register for folkehøgskolenes internasjonale kontakter IU har i mange år hatt et register over folkehøgskolenes internasjonale kontakter. Vedlikehold og oppdatering av dette registeret har vært arbeidskrevende. Internasjonalt Utvalg tok derfor høsten 2006 kontakt med folkehøgskolekontorene for å benytte postlistene på folkehøgskoleportalen (www.folkehogskole.no). Dette er nå ordnet og skolene er selv ansvarlig for å legge inn sin internasjonale kontakt på postlista: Internasjonal kontakt. Rorg Folkehøgskolerådet v/internasjonalt Utvalg er medlem i Rorg (Rorg består av frivillige organisasjoner som har rammeavtale med Norad). Hallvard Smørgrav har siden 2004 vært medlem i Rorg sin styringsgruppe og pedagogisk utvalg. Folkehøgskolen har dermed direkte innflytelse på Rorg sine vedtak og tilgang til den informasjon Rorg får om utviklingspolitikk fra Norad, UD og det politiske landskapet. IU deltar dermed i arbeidet for å sikre midler til opplysningsarbeid om nord/sør- og utviklingsspørsmål i de frivillige organisasjoner. Representasjon Internasjonal sekretær har presentert PfR på en rekke møter/konferanser i løpet av Internasjonalt Utvalg vil takke Folkehøgskolerådet for den positive holdningen rådet har til internasjonalt arbeid. Oslo 28. februar 2007 Tore Vågen Leder IU Hallvard Smørgrav Internasjonal sekretær

9 Vedlegg 2 ÅRSMELDING - ØKONOMIUTVALET Økonomiutvalet har hatt desse medlemmene: Øystein Sundvoll, NKF leiar frå februar /nestleiar til februar, Lars Sigve Meling, NF leiar til februar då han gjekk ut av utvalet. Jon Krognes, NF nestleiar frå februar. Johan Smit, NKF Ingjerd Graaff, NF medlem frå februar. Utvalet har hatt 4 møte og drøfta 39 saker. Dei viktigaste sakene i 2006 har vore: Statsbudsjettet - tilskott til folkehøgskulane i 2006 og Analyse av den økonomiske situasjonen for skulane. Vurdering av elevavhengig del, basis og kapitaldel. Elevpris kva kostar det å gå på fhs? Kostnads- og tilskottsundersøkelse for Veiledende pris / opphaldspengar, elevbetaling Timepris i snitt for lærarpersonale. Til bruk ved søknad om ekstramidlar. Meirverdiavgift på overnatting/skatt. Refusjon av mva i samband med nybygg. Ny kontoplan for folkehøgskulen. Forsikringsordningar Brekkestø, Øystein Sundvoll - leiar-

10 Vedlegg 3 MINNEFONDET AV 8. MAI 1970 ÅRSMELDING 2006 Styret Folkehøgskolerådet er det formelle styringsorgan for Minnefondet av 8. mai Styret har bestått av lederne for hver av organisasjonene Norsk Folkehøgskolelag og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, Lars Sigve Meling (leder i NF), Leon Haugsbø (leder i NKF), og sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland. Saksbehandler har vært Arild Bøe (Noregs Kristelege Folkehøgskolelag), Styret godkjente tildeling av stipendier for Søknader til Minnefondet År Antall søkere Det kom 83 (16) søkere fra Afrika 9 (7) land, 6 (11) søkere fra Asia 4 (5) land, 33 (27) fra Øst-Europa 11 (10) land, 35 (12) fra Sør-Amerika 4 (7) land, 29 (23) fra Vest-Europa 5 (6) land, 13 (18) fra Nord-Amerika 2 (2) land og 1 (2) fra Oseania 1 (1) land. Land med flest søkere var Elfenbenskysten (31), Brasil (26), Ghana (23), Tyskland (16), Angola (11), Polen (11). For fjoråret var resultatet: USA (16), Tyskland (12), Latvia (7), Russland (5). Stipendiater For skoleåret 2007/08 ble det delt ut 29 stipendier, 10 menn og 19 kvinner. Det ble delt ut 12 stipendier til søkere fra I-land (Vest-Europa, USA, Canada, Australia), 8 fra Øst-Europa og 9 til U-land (Asia, Afrika og Sør-Amerika). Stipendsatser Stipendsatsene for 2007/2008 er: I-land og EU U-land Hovedstipend kr ,- Tilskudd reiser kr ,- - Lommepenger kr ,- Oslo, Arild Bøe

11 Vedlegg 4 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN ÅRSMELDING Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen Lars Sigve Meling, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Edgar Fredriksen., NKF Erling O. Tvedten NF Odd Arild Netland, sekretær 2. Møtevirksomhet Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2006, 29. november. 3. Tildelte midler for 2006 For 2006 ble det ikke tildelt fondsmidler grunnet mangel på søknader. 4. Tildeling av midler for 2007 I møte 29. november 2006 gjorde styret for Fondet for folkehøgskolen følgende vedtak: 1. Per Warming gis støtte på kr til utgivelsen av Jorden synger notater fra forsamlingshuset. 2. Gaute Gunnleiksrud gis støtte på kr til trykking av boka Ferdaminner og reisefrukter. Så vide om land. Oslo 8. mars 2007 Lars Sigve Meling /s/ -leder i Folkehøgskolerådet- Odd Arild Netland /s/ -sekretær i Folkehøgskolerådet-

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2005 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår Mai-Evy Bakken, NF, nestleder 1. halvår

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2004 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder Mai-Evy Bakken, NF, nestleder Kjell Konstali,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2002 1. Sammensetning av Rådet Mai-Evy Bakken, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Turid Fagerli NKF

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder Øyvind Brandt, NF, nestleder Kjell Konstali, IKF Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 1. Sammensetning av Rådet Jostein Solberg, NKF, leder fram til sept. Arild Mikkelsen, NF, nestleder

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1998 1. Sammensetning av Rådet Arild Mikkelsen, NF, leder fram til april Mai-Evy Bakken, NF, leder fra

Detaljer

Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005

Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Folkehøgskolerådet Karl Johans gate 12 0154 Oslo 08.03.2005 Norsk Folkehøgskolelag Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Introduksjon til rapporten 16.11.04 ble det fra NF sendt en søknad

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Rapport for tildelte midler i 2012 Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Vårsemesteret Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole Høstsemesteret

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Folkehøgskoledagen 4. november Side 20-21. NKF/IF-konferanser Side 5-9. Folkehøgskolelærernes korpsånd Side 11-14

Folkehøgskoledagen 4. november Side 20-21. NKF/IF-konferanser Side 5-9. Folkehøgskolelærernes korpsånd Side 11-14 Nr. 7-2010 74. årgang Folkehøgskoledagen 4. november Side 20-21 NKF/IF-konferanser Side 5-9 Folkehøgskolelærernes korpsånd Side 11-14 andakt Tormod Reiten tidlegare rektor på Høgtun Folkehøgskole innhold

Detaljer

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Ungdom, Kultur og Tro

Ungdom, Kultur og Tro Nr. 7-2012 76. årgang Ungdom, Kultur og Tro Side 4-6 NKF på Trosopplæringskonferanse Side 6 Tillitsvalgtkonferansen 2012 Side 7-8 Bernt Ove Bjørgsvik: Tidligere ansatte bør sees på som en ressurs! Side

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Bjerkely på fotoutstilling Side 14

Bjerkely på fotoutstilling Side 14 Nr. 3-2013 77. årgang Bjerkely på fotoutstilling Side 14 Vårkonferansen i Kungälv Side 4-5 Minnefondet av 8. mai 1970 avviklet Side 6-8 Kandidater til styret i NKF Side 10 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET Noen hovedtrekk og tendenser i KAs arbeid i 2002 Tre større saker satte sitt tydelige preg på året 2002: Fremleggelsen av "Samme kirke- ny ordning" og den påfølgende

Detaljer

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Norwegian Registration Authority for Health Personnel Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Deres dato 03.04.2009 Deres referanse 09/20

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer