Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997"

Transkript

1 Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Jostein Solberg, NKF, leder fram til sept. Arild Mikkelsen, NF, nestleder fram til sept.. Leder fra sept. Mai-Evy Bakken, NF Svein H. Sørensen, NF Anna Tørset, NKF Asbjørn Græsli, NKF Odd Arild Netland, sekretær Vararepresentanter Gunnar Fagerås, NF Dag Wollebæk, NF Helge Kjøll Jr., NKF, fram til sept. Karin Rønning, NKF, fram til sept. Svein Bjørkås, NKF, fra sept. Normann Aarset, NKF, fra sept. Harry Wiig Andersen, NKF, fra sept. 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 1997 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget. Utvalgene lager sine egne årsmeldinger. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har i 1997 hatt 7 ordinære Rådsmøter og protokollert 85 saker. Rådet har hatt ett felles to-dagersmøte med departementet og ett møte med Kuf-komiteen i Stortinget om statsbudsjettet Leder, nestleder og sekretær var i februar invitert til middag av statsråd Sandal. Med på middagen var også statssekretær Per Wøien, underdirektør Anne Skomedal og tilsynsmann Tormod Hægeland. I tillegg har Rådet hatt møter med dep om bl.a.: Kriterier for skoledokumentasjon Folkehøgskolenes økonomiske stilling Folkehøgskolerådets økonomi og disponering av øremerkede midler Godkjenning av elevtallet for 1996 Videre har sekretær i Rådet og leder i IU, sammen med tilsynsmannen, hatt ett møte med UDI om «Utlendinger i folkehøgskolen». 1

2 4. Rundskriv til skolene I 1997 er det sendt ut 34 rundskriv til skolene om disse sakene: - Rektormøte 97 - Stortingets vedtak den 14. januar - Skoledokumentasjon - 2 rundskriv - Konkurransepoeng - Vikar for tillitsvalgt 4 rundskriv - Utlendinger i fhs - Eksternatelever 2 rundskriv - Pensjonsordningen for IKV-ansatte 2 rundskriv - Prinsipper for rangering av søkere til universitet og høgskoler - Utlysning av midler fra Fondet for folkehøgskolen - Behovsprøving av lån til 19-åringer 4 rundskriv - Rektormøtet 98 3 rundskriv - Bortvisning fravær 2 rundskriv - Utlysning av PU-midler - Utlysning av midler til reisestipend og elevutveksling - Statsbudsjettet for rundskriv - Minstepriser for 1998/99 - Tilbud om inkassoordning for folkehøgskoler - Påminnelse om frist for innrapportering av utlendinger i fhs - Romprogram og minstepriser 5. Viktige saker 5.1. Oppfølging av Stortingets vedtak av 14. januar Tre konkurransepoeng Stortingets vedtak om å gi alle elever med studiekompetanse, eller som skaffer seg studiekompetanse etter folkehøgskoleåret, tre poeng var ett av hovedpunktene i Stortingets vedtak 14. januar Diskusjonen som fulgte etter vedtaket gikk ut på om dette var rett eller ikke i forhold til først og fremst de som hadde ett år på universitet/høgskole og dermed ville få to poeng og de som hadde utført sin førstegangstjeneste og ville få ett poeng. Høsten 96 og våren 1997 var det en voldsom mediefokusering på folkehøgskolen, noe som i sin tur igjen førte til en sterk økning i søkningen til de fleste folkehøgskolene. Resultat: Ca. dobbelt så mange søknader til skoleåret 1997/98 enn året før. ca flere elever enn året før. Med unntak av noen nordnorske skoler fikk de aller fleste skolene del i denne markerte økningen Utvidet minstestipend til 19-åringer Økningen og mediaomtalen skyldtes ikke bare tre konkurransepoeng, også det utvidede minstestipendet for 19-åringene som i realiteten betydde en fordobling av stipendandelen for denne aldersgruppen, var en vesentlig årsak til økningen av elevtallet. 2

3 Skoledokumentasjon En av forutsetningene for at elevene skulle få tre konkurransepoeng, var at skolene skulle utarbeide en skoledokumentasjon. Folkehøgskolerådet var inne i arbeidet med malen til dokumentasjonen som departementet sendte ut i månedsskiftet april/mai. Underveis hadde Folkehøgskolerådet en del merknader til forslag til mal. Noen av merknadene ble det tatt hensyn til, andre ikke og rundskriv F-48/97 står derfor for departementets egen regning. Vurderingsgruppe Til å vurdere skoledokumentasjonene har departementet nedsatt ei gruppe bestående av Olav Akerli, Tor Stalvik, Anne Brit Bjørk og Arve Kjelberg. Folkehøgskolerådet foreslo at dersom en skulle gå utenom departementets egne folk, burde en vurdere å bruke Statens utdanningskontor i fylkene hvor den enkelt skole ligger Rangering av søkere til universitet og høgskoler Ett av punktene i Stortingsvedtaket av 14. januar var at departementet ble bedt om å lage ei melding om rangering av søkere til universitet og høgskoler. Denne meldinga ble oversendt Stortinget som vedtok å sidestille folkehøgskole, universitet/høgskole og førstegangstjeneste og at alle skulle kunne gi tre konkurransepoeng og at søkeren bare kunne få tre poeng fra enten folkehøgskole, eller universitet/høgskole eller førstegangstjeneste Eksternatelever Ett av punktene i dokumentasjonsmalen var at kun internatelever kunne få tre konkurransepoeng. Folkehøgskolerådet er enig med departementet at internatet er en viktig del av et folkehøgskoleår, men at det må være opp til den enkelte skole å avgjøre om en elev har deltatt nok i opplegget til at vedkommende kan få tre konkurransepoeng og at det ikke skal lages et skille mellom internat- og eksternatelever. Departementet gikk i juni ut med et skriv som sa at de som var tatt opp som elever før 16. juni og som ikke bodde i skolens internat for skoleåret 1997/98 som en unntaksordning, kunne få tre konkurransepoeng. Folkehøgskolerådet har senere også arbeidet med saken og har ennå ikke gitt opp om at det må kunne gjøres smidigere enn å nekte alle eksternatelever poeng. Rådet har foreslått å sette en begrensning på 5 % av totalt elevtall som kan være eksternatelever Lån til 19-åringer I slutten av juli ble det vedtatt en kongelig resolusjon som sa at 19-åringer som søkte om lån i Statens lånekasse måtte behovsprøves ut fra foreldres inntekt og formue. Dette var nytt i forhold til tidligere praksis og skapte en stor reaksjon. Alle de politiske partiene på Stortinget sa at de var uenig med regjeringens tolkning av stortingsvedtaket og at den nye regelen måtte gjøres om. Denne saken har det vært jobbet med hele høsten og den 18. desember ble det ny regelendring tilbake til gammel ordning hvor 19-åringene ikke skal behovsprøves ut fra foreldres inntekt og formue. 3

4 5.2. Tildeling av midler til vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 1997 hatt til disposisjon kr til vikar for tillitsvalgt og har tildelt kr ,91. Resten blir overført til neste år. Pengene til denne potten tas fra postene "tilskudd til folkehøgskolene" og er således ikke friske penger, men penger som skolene skal ha uansett. Ordningen gjelder bare pedagogisk tillitsvalgt Refusjon av vikarutgifter til IKV-tillitsvalgte Folkehøgskolerådet ba departementet om svar på om IKV-tillitsvalgte kunne gå inn under samme ordningen som tildeling av midler til pedagogisk tillitsvalgt. Svaret fra departementet var negativt i så henseende. Ordningen gjelder bare pedagogisk personale Rektormøtet 98 Rektormøtet 98 ble etter undersøkelser bl.a. i Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Trondheim vedtatt lagt til Royal Garden i Trondheim. Det ble også undersøkt med departementet om det mulig å legge rektorsamlingen til Israel og Palestina. Departementet svarte nei til dette. Arbeidet med forberedelsene til programmet for rektorsamlingen har vært et samarbeid mellom Dep. og FHSR Godkjenning av elevtallet for 1996 Høsten brakte med seg en del turbulens vedr. godkjenning av elevtallet for Problemet oppstod for de skolene som ikke hadde reagert på brev fra dep. før 1. september. Disse skolene fikk etter denne datoen brev fra departementet om at opplysninger som var sendt inn etter denne datoen ikke ville bli tatt med når elevtallet ble fastsatt. FHSR foreslo for departementet i et møte høsten 97 at departementet skulle ta til hensyn opplysninger som var kommet inn etter 1. september og vurdere elevtallet på nytt Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Rådet har skrevet et høringsnotat vedr. nye forskrifter for oppholdstillatelse for utlendinger i Norge. Internasjonalt utvalg har utarbeidet en virksomhetsplan for 1998 og en strategiplan for Folkehøgskolenes økonomi I sin kommentar til Statsbudsjettet for 1998 skrev FHSR: Post 60 - Tilskudd til fylkeskommunale folkehøgskoler og post 70 - Tilskudd til andre folkehøgskoler I Innst.S. nr.91. heter det i pkt. 2.5: "Fleirtalet vil understreke at det offentlege tilskottet skal vere av ein slik storleik at det dekkjer utgiftene til undervisninga, slik at elevane sin del av utgiftene blir avgrensa til opphald, skolemateriell, ekskursjonar og liknande." Videre heter det i Innst. S. nr. 91: 4

5 " Fleirtalet er kjent med at basistilskottet og tilskott på grunnlag av elevtal dei siste åra ikkje er justert i samsvar med den reelle løns- og prisutviklinga. Fleirtalet vil vise til lov om folkehøgskular der det i 17 Driftstilskot mellom anna vert sagt: "Satsane for driftstilskottet vert justert kvart år, med utgangspunkt i løns- og kostnadsutviklinga. Fleirtalet vil kome tilbake til løyvingane til folkehøgskolen i samband med dei årlege budsjetta. " I romertallsvedtak VI, ble det enstemmig vedtatt følgende: "Stortinget ber Regjeringa oppretthalde og vidareføre driftstilskottet i samsvar med 17 i lov om folkehøgskolar." Folkehøgskolerådet kan ikke se at Stortingets klare intensjon er fulgt opp i "Budsjett for 1998". For å løfte tilskuddet opp på 1991-nivå, da en gikk over fra refusjonstilskudd til rammetilskudd (s.114), må skolene samlet få tilført i overkant av 21 mill. ekstra over Statsbudsjettet for å utjamne indeksøkningen ( i statsbudsjettene) fra 1991 til Folkehøgskolerådets økonomi Folkehøgskolerådet har i 1997 hatt behov for ekstra midler for å budsjettet til å gå i balanse. Både ved behandlingen av Statsbudsjettet i desember 1996, ved behandlingen av revidert budsjett for 1997 og ved behandlingen av Satsbudsjett for 1998 har Rådet pekt på behov for ekstra. Midlene er bevilget for 1998, men for 1997 har Rådet fått tillatelse til å bruke noe av de øremerkede midlene til administrasjon Statsbudsjettet for 1998 I arbeidet med Statsbudsjettet for 1998 konsentrerte FHSR seg om å sikre lån til 19- åringer, heve grunnlaget for tilskuddet til folkehøgskolene med 21 mill og få et ekstra tilskudd til FHSR på Tildeling av PU-midler for 1998 Rådet har for 1998 fått kr til tildeling av PU-midler. Til sammen kom det inn søknader om kr og Rådet har gjort følgende tildeling: Til Nordnorsk møte og andre distriktsmøter Til elevutveksling Til studiereiser Til NF Til NKF Til skolene Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper for Kuf Som en del av etterarbeidet etter Stortingets vedtak av 14. januar 1997, ble det høsten 1997 nedsatt tre grupper til å se på : 1. Folkehøgskolen og funksjonshemmede (7 medlemmer to foreslått av FHSR). 2. Folkehøgskolen og pensjonister (8 medlemmer to foreslått av FHSR). 3. Kapitaltilskott, romprogram og fastsetting av internatkapasitet (5 medlemmer to foreslått av FHSR). Til gruppene har Folkehøgskolerådet oppnevnt følgende personer til å representere Folkehøgskolerådet: 5

6 1. Rektor på Lundheim folkehøgskole, Kjell Erford og leder i FHSR, Arild Mikkelsen 2. Rektor på Nordnorsk Pensjonistskole, Jon Grønlid og medlem i FHSR, Anna Tørset 3. Leder i Økonomiutvalget, Lars Sigve Meling og sekretær i FHSR, Odd Arild Netland Opprettelse av nye folkehøgskoler Folkehøgskolerådet har i 1997 bare hatt til behandling opprettelse av en ny folkehøgskole, Praetoriusskolen i Moss. Folkehøgskolerådet var positiv til søknaden med følgende merknader: 1. Ordet "folkehøgskole" bør være en del av tittelen på skolen. 2. Den geografiske beliggenheten nær Jeløy Folkehøgskole er uheldig 3. Fordypningsfagene virker interessante, men "musikkforhandler" virker svært yrkesrettet 4. Opprettelsen av denne skolen krever "friske" midler fra dep Buerutvalgets NOU Folkehøgskolerådet har hele 1997 og fram til utvalget avsluttet sitt arbeid, vært med i ressursgruppe oppnevnt av Voksenopplæringsforbundet for å komme med forslag og kommentarer til Buerutvalgets arbeid. Målsetningen fra folkehøgskolenes side har vært å peke på skoleslagets plass og muligheter i en kommende etter- og videreutdanningsreform for voksne. På bakgrunn av NF og NKFs høringsnotat har også Folkehøgskolerådet sendt inn et eget høringsnotat innen fristen, 2. januar Instruks for folkehøgskolerådet Folkehøgskolerådet har i de senere år fått utvidet sine arbeidsoppgaver. Rådet har derfor startet en prosess med NF og NKF for å gå igjennom og oppdatere Rådets instruks. Den 2. februar 1998 skal det være et fellesmøte mellom styrene i de to lagene og FHSR for å gå igjennom forslag til ny instruks. 6. Avslutning Stod 1996 i Stortingsmeldingas tegn, var 1997 i Stortingsvedtakets tegn: Tre konkurransepoeng til elever med, eller som skaffer seg studiekompetanse. Utvidet minstestipend for 19åringer. Økning på ca elever i folkehøgskolene. Skoledokumentasjonsarbeid for de skolene som ønsket å kunne gi tre poeng til sine elever. Samtidig har året ført med seg en del arbeid på grunn av departementets tolkning av Stortingsvedtaket, bl.a. behovsprøvd lån for 19åringer og nei til tre poeng for eksternatelever. Oslo 2. februar 1998 Arild Mikkelsen /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær 6

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 08/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 01-06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer