FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder Mai-Evy Bakken, NF, nestleder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Edgar Fredriksen., NKF Erling O. Tvedten NF Odd Arild Netland, sekretær Vararepresentanter Dag Wollebæk, NF John Petter Stangeland, NKF Lill Helene Tagholdt, NKF, 1. halvår Turid Fagerli, NKF, 2. halvår 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 2004 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget. Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen. I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og også her viser vi til vedlegg til denne meldinga. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har hatt 7 rådsmøter: 12. januar, 3. mars, 22. april, 9. juni, september, 26. oktober og 9. desember. Videre har FHSR hatt: Ett fellesmøte med UFD, 7. september Ett fellesmøte med Internasjonalt Utvalg, 22. april Ett fellesmøte med Økonomiutvalget, 9. desember 4. Rundskriv til skolene I 2004 er det sendt ut 27 rundskriv til skolene: FHSR-rundskriv Oversikt over rundskriv i 2003 FHSR-rundskriv Kompensasjon av meravgift for private og ideelle organisasjoner 2. Forbruksavgift på strøm FHSR-rundskriv Folkehøgskolene diverse frister FHSR-rundskriv Rektorstillingen i folkehøgskolen per 2003 oppsummering av tilbakemelding FHSR-rundskriv Utenlandske elever på norske folkehøgskoler og bruk av agenter FHSR-rundskriv Registrering av kinesiske elever på folkehøgskoler FHSR-rundskriv Vedrørende møte i HSH for dei private folkehøgskolane FHSR-rundskriv Fondet for folkehøgskolen FHSR-rundskriv Satsar for tilkalla forelesarar FHSR-rundskriv Utdanningssøkende på folkehøgskoler FHSR-rundskriv Tilskudds- og kostnadsundersøkelse 2003 FHSR-rundskriv Liste over utdanningssøkende elever til UDI FHSR-rundskriv Utenlandske utdanningssøkende elever på norske folkehøgskoler omfordeling mellom skolene FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til fellespedagogisk utviklingstiltak for år 2005 FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til reisestipend og elevutveksling i år 2005 FHSR-rundskriv Refusjonskrav for vikarutgifter for arbeid for tillitsvalgt FHSR-rundskriv Resultat av kostnadsundersøkelse 2003 FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett 2005

2 FHSR-rundskriv Kontrollsikring av elevtall for 2003 FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett FHSR-rundskriv Opphaldspengar skoleåret 2005/2006 FHSR-rundskriv Godkjent skoleår og konvertering av lån til stipend FHSR-rundskriv Rektorsamlingen 2005 FHSR-rundskriv FHSR-rundskriv Elevtall for 2003 innrapportering av endelige tall 1. Kontrollsikring av fastsetting av tilskuddstall 2. E-post fra SSB vedr. tilbakemelding på innmeldte tall FHSR-rundskriv Opphaldspengar FHSR-rundskriv Rektormøtet januar program 5. Viktige saker 5.1 Rektormøtet 2004 Rektormøtet 2004 ble gjennomført på Radisson SAS Hotell Norge i Bergen i uke 3. Arbeidet med forberedelsene til programmet for rektorsamlingen har etter ny lov og nye forskrifter og etter flere år med samarbeid mellom Dep. og FHSR, vært gjennomført av bare Folkehøgskolerådet. 5.2 Rektormøtet 2005 Rektormøtet 2005 ble vedtatt lagt til Radisson SAS Atlantic Hotell i Stavanger i uke Pu-midler Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2004 For 2004 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr via statsbudsjettet pluss rest overførte midler fra tidligere år, kr til pedagogisk utviklingsarbeid, til sammen kr Regnskapet viser at det til sammen er betalt ut kr fordelt på følgende områder: 1. Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Sum kr Ikke benyttede midler, overført til 2005 kr Tildeling av Pu-midler for 2005 For 2005 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr via statsbudsjettet pluss rest overførte midler fra 2004, kr Elevutveksling kr Reisestipend kr Organisasjonene kr Skolene kr Nordnorsk møte kr Rest kr. 648 Sum kr Vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 2004 hatt til disposisjon kr til vikar for tillitsvalgt. Til sammen har Rådet godkjent ,52 og fordelt kr ,52 i denne perioden. 2

3 5.5 Minnefondet Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og administrasjon Minnefondet, og Noregs Kristelege Folkehøgskolag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av minnefondstipendiater se vedlegg til årsmeldinga. 5.6 Lengde på studieturer og godkjenning av skoleår Departementet har i 2004 satt søkelyset på varighet av studieturer og mulighet for lån og stipend i Lånekassen. I forståelse med Folkehøgskolerådet er det blitt enighet om at studieturer av vesentlig lengre varighet enn dagens ordning skal vurderes av Rådet. Rammene gjelder sammenhengende studieturer av en viss varighet og ikke opplegg der elevene reiser på flere turer av få dagers varighet, for eksempel ved friluftlivslinjer. 5.7 Fravær godkjent skoleår og lån/stipend fra Statens lånekasse Lånekassens økonomiske støtte gis fra skoleåret i sin helhet som lån. Deler av lånet blir først konvertert til stipend etter fullført skoleår. Elever som ikke fullfører sine studier/skolegang (også folkehøgskoleelever) får ikke konvertert noen del av lånet til stipend. Det vil si at folkehøgskolen rapporterer at disse elevene ikke har fullført skoleåret som tidligere. Fra og med skoleåret må elever som skal ha konvertert lån til stipend, i tillegg til å fullføre skoleåret, ha et frammøte på minst 90 %. Folkehøgskolerådet har, i likhet med flere folkehøgskoler og folkehøgskoleinstanser protestert mot ordningen, men er dessverre ikke blitt hørt. 5.8 Dobbelttellende elever Høsten 2004 har Folkehøgskolerådet vært i dialog med departementet for å få til en felles forståelse av praktiseringen av 4, 1. ledd i forskriftene, som omhandler dobbelttelling av elever. Rådet har hevdet at nevnte avsnitt bør kunne utlegges på følgende måte: 1. Det må være innskaffet ekstern dokumentasjon for funksjonshemming. Med ekstern dokumentasjon menes det dokumentasjon fra pedagogisk, sosialt eller medisinsk hold utenfor skolen. 2. På bakgrunn av dokumentasjonene vurderer skolene, i samarbeid med eleven, behovet for tilrettelagt undervisning. 3. Skolene må dokumentere bruken av de ekstra midlene. Rådet har ikke nådd fram, så langt, med synspunktet at skolene selv, i samarbeid med eleven, kan vurdere behovet for tilrettelagt undervisning. Departementet står fast på at dette skal skje av en utenforstående instans. 5.9 Kortkurs Utdannings- og forskningsdepartementet har via ECON gjennomført en evaluering av kortkursvirksomheten ved folkehøgskolene. I sammendraget skriver ECON at det er viktig å presisere at de aller fleste skolene i vårt utvalg holder seg innenfor de rammene som regelverket gir, både når det gjelder kortkursenes andel av virksomheten og varigheten på kursene. Om UFD ønsker å stimulere til en endring i kortkursvirksomheten både i forhold til målgruppe, hvilke typer kurs som skal tilbys, varighet osv., er det viktig at departementet formidler dette til skolene, og eventuelt følger opp gjennom endringer i regelverket. Ved tilsyn på folkehøgskoler har departementet synliggjort at de mener det er et skille mellom læring og opplevelse, og at opplevelse ikke er støtteberettiget. Folkehøgskolerådet har pekt på at læring og opplevelse/aktivitet er en enhet som ikke kan skilles! 3

4 5.10 Oppholdspenger for 2005/2006 Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for , vil det være forsvarlig å øke prisene med 2,5 % for skoleåret Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt ut til skolene som rundskriv Kopinor For 2004 har Folkehøgskolerådet på vegne av folkehøgskolene betalt ut kroner til Kopinor for kopiering og bruk av kopier. For 2005 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, inngått avtale om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Den nye avtalen er basert på brukerundersøkelse på 21 skoler og lyder på kroner Statsbudsjettet for år 2005 Folkehøgskolene har i statsbudsjett for 2005 fått en økning og er tilbake på 2003 nivå. De 10 millionene som forsvant i 2004 er lagt inn igjen i bunnen av tilskuddet for 2005, før justeringer på bakgrunn av endring i elevtallet og kostnadsutviklingen, i tråd med Stortingets vilje: Årleg justering må finne stad på grunnlag av elevtalsutvikling og generell kostnadsutvikling. Komiteen meiner det er viktig at finansieringssytemet er forutseieleg for skolane. Innstilling nr. O. 85 (2002) Når tilskuddssystemet virker på denne måten, har skolene rammer og mulighet til å drive innenfor økonomiske forsvarlige budsjetter. Arbeidet framover vil være å holde tilskuddet på nivå med forslaget til budsjett for Det er derfor foruroligende når departementet gir signaler om at folkehøgskolene for framtiden ikke kan regne med et konsekvensjustert budsjett på bakgrunn av elevtall og kostnadsjustering slik Stortinget har sagt. Om det kan være vanskelig i budsjettarbeidet internt i departementet og mellom departementene å argumentere for konsekvensjusteringer, har vi sett at dagens regjering følger opp Stortingets vilje. Folkehøgskolerådet vil arbeide for at så også skjer i framtida. Det ble ikke tilført friske midler til oppstarting av Dvergsnestangen folkehøgskole i Kristiansand, Land folkehøgskole på Hadeland og Suldal folkehøgskole i Ryfylke Husleietilskudd Folkehøgskolerådet har avgitt innstilling til Utdannings- og forskningsdepartementet om husleietilskudd for 2005 til skolene. Innstillingen er basert på etterprøvbare retningslinjer som skal vurderes våren Totalt ble det fordelt kroner til husleietilskudd. Innstillingen overfor departementet er basert på et rentetilskudd på 5 % i forhold til godkjent kostnadsramme per pluss et tilskudd på basis av godkjent internatkapasitet. Departementet har fulgt Rådets innstilling Beregning av elevtall Skolenes innrapportering av elevtall for 2003 til Statistisk Sentralbyrå og SSBs behandling av tallene, førte til flere kontrollrunder for å få fram mest mulig korrekte tall. Etter hvert ble det klart at mange av problemene kommer av at SSB behandler tallmaterialet som statistikk mens skolene og departementet forventer å få fram entydige tilskuddstall. Folkehøgskolerådet brukte mye tid på dette arbeidet i Dersom det ikke gjøres klare grep i behandlingen av innrapporterte tall for 2004, vil usikkerheten være like stor som for 2003tallene. 4

5 5.15 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet til å arbeide med internasjonale saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet har tatt Nosags ønske om å overlate ansvaret for støttearbeidet overfor Nye Abrahamssenteret i Gaza til Interfolk til underretning. Folkehøgskolerådet avventer en avklaring på saken Økonomiarbeid i folkehøgskolen Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet til å arbeide med økonomiske saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding Fondet for folkehøgskolen Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2004 se egen melding. Oslo 17. mars 2005 Leon Haugsbø /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær Vedlegg: 1. Internasjonalt Utvalg årsmelding Økonomiutvalet -årsmelding Minnefondet av 8. mai årsmelding Fondet for folkehøgskolen - årsmelding

6 Vedlegg 1 Internasjonalt utvalg - årsmelding 2004 Utvalgets medlemmer i driftsåret Leder: Hallvard Smørgrav, Ringerike Folkehøgskole Medlemmer: Geir Ertzgaard, Solborg Folkehøgskole Øivind Egeland, Fredtun Folkehøyskole Bjørg Garvik, Karmøy Folkehøgskule Vararepresentanter: Dagny Krogness, Hallingdal Folkehøgskule Helbjørg Myre, Sagavoll Folkehøgskole Saker utvalget har behandlet Utvalget har i kalenderåret 2004 hatt 4 møter og behandlet 36 saker. I tillegg har utvalget hatt to fellesmøter med Folkehøgskolerådet. De viktigste saksområdene dette året har vært: Fordeling av Norad-midler. Utvalget har støttet 20 ulike informasjonsprosjekter i folkehøgskolen. Alle prosjekter har tatt sikte på å gi relevant informasjon om Nord/sør-forhold. Informasjonsstøtten var totalt kr ,- Nord/Sør-seminar IU arrangerte i dagene april et nord/sør-seminar på Trollvasshytta i Oslo. Seminaret hadde to hovedtema. 1. Presentasjon og drøfting av begrepet: En pedagogikk for de rike. 2. Spørsmål om hvordan folkehøgskolen best kan ivareta og videreutvikle folkehøgskolens internasjonale engasjement. Ca. 25 deltakere var med på seminaret. Verdenskonferansen i Tanzania IU var representert med Bjørg Garvik på Nordisk Folkehøgskoleråd sin konferanse i Tanzania I tillegg var utvalgets leder med på konferansen. Internasjonal sekretær IU har også dette året arbeidet med tanken om oppretting av et Globalt senter i folkehøgskolen. Det foreligger konkrete planer om organisering av et slikt senter, men fortsatt er finansieringen uklar. Saken ventes avklart i løpet av

7 En pedagogikk for de rike Utvalget har brukt mye tid på å forberede en søknad om tilleggsmidler fra Norad til prosjektet En pedagogikk for de rike. For å forberede søknaden knyttet utvalget til seg eksterne konsulenter. Videre ble det 8. desember arrangert et seminar i Oslo der hovedtanken ved prosjektet ble presentert for noen representanter fra folkehøgskolenes internasjonale linjer. 20. desember 2004 ble den endelige søknaden sendt til Norad. Søknadssum kroner. Hønefoss 4. mars 2005 Hallvard Smørgrav Vedlegg 2 Økonomiutvalet -årsmelding 2004 Økonomiutvalet har hatt desse medlemmene: Øystein Sundvoll, NKF leiar, Lars Sigve Meling, NF - nestleiar Jon Krognes, NF Kjell Ivar Øya, NKF Utvalet har hatt fire møte og drøfta 34 saker. Eit møte var saman med Folkehøgskolerådet. Hovudoppgåvene til ØU har etter mange års arbeid blitt konsentrert om det offentlege tilskottet til skulane og til bruk av desse midlane. ØU ser det som viktig å gjennomføra ein årleg analyse av faktiske utgifter til det å driva folkehøgskule. Kva betaler staten og kva må skulane ta inn gjennom elevpengar og på anna drift? Dette arbeidet vil kunna vera til hjelp for skulane, samstundes som det viser kva staten bør dekka. Det betyr at dei viktigaste sakene i 2004 har vore:.01: Statsbudsjettet - tilskott til folkehøgskulane i 2004 og Analyse av den økonomiske situasjonen. Vurdering av elevavhengig del, basis og kapitaldel..02: Elevpris kva kostar det å gå på fhsk? Kostnads- og tilskottsundersøking for : Veiledende pris / opphaldspengar, elevbetaling : Timepris i snitt for lærarpersonale. Til bruk ved søknad om ekstramidlar.05: Økonomiske ordningar for rektor..06: Konkurransetilsynet rådgjevande prisar for opphald. Brevveksling med konkurransetilsynet, drøfting i ØU og tilråding til Folkehøgskulerådet/skulane. Omgrepet minstepris går ut. Tilrådinga til skulane blir opplysningar om gjennomsnittspris og auke i kostnadar siste året etter endring i konsumprisindeksen Brekkestø,, Øystein Sundvoll - leiar- 7

8 Vedlegg 3 Minnefondet av 8. mai årsmelding 2004 Styret Folkehøgskolerådet er det formelle styringsorgan for Minnefondet av 8. mai Styret har bestått av lederne for hver av organisasjonene Norsk Folkehøgskolelag og Norges Kristelege Folkehøgskolelag, rektor Mai-Evy Bakken (leder i NF), rektor Leon Haugsbø (leder i NKF), og sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland. Saksbehandler har vært Arild Bøe (Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole - IKF). Det har vært ett styremøte der styret godkjente tildeling av stipendier for Søknader til Minnefondet År Antall søkere Det kom 119 søkere Afrika (12 land), 50 fra Øst-Europa (11 land), 47 fra Sør-Amerika (10 land), 30 fra Vest-Europa (6 land), 13 fra Nord-Amerika (2 land) og 5 fra Australia (2 land). Land med flest søkere var Elfenbenskysten (42), Ghana (41), Brasil (26), Etiopia (15), Tyskland (15), Russland (11), Latvia (11), Ukraina (10), USA (8), Polen (8). Stipendiater For skoleåret 2004/05 ble det delt ut 28 stipendier, 13 menn og 15 kvinner. Det ble delt ut 6 stipendier til søkere fra I-land (Vest-Europa, USA, Canada), 10 fra Øst-Europa og 12 til U-land (Asia, Afrika og Sør- Amerika). 4 har sluttet i løpet av skoleåret. Årsaken i disse tre tilfellene er frivillig avbrytelse, i hovedsak knyttet til mistrivsel. Stipendsatser Stipendsatsene for 2004/2005 ble endret slik at alle skolene fikk tildelt hovedstipend og et tilskudd til reiser. Det tidligere tilskuddet til ekskursjoner og skolemateriell til stipendiater fra Øst-Europa og u-land er tatt bort, men lommepenger til disse stipendiatene er beholdt. Hovedstipend kr ,- Tilskudd reiser kr ,- - Lommepenger kr ,- Stipend for elever fra I-land kr ,- Stipend for elever fra U-land kr ,- Oslo, Arild Bøe 8

9 Vedlegg 4 Fondet for folkehøgskolen - årsmelding Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen Leon Haugsbø, NKF, leder Mai-Evy Bakken, NF, nestleder Kjell Konstali, NKF Haldis Brubæk, NF Edgar Fredriksen., NKF Erling O. Tvedten NF Odd Arild Netland, sekretær 2. Møtevirksomhet Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2004, 9. desember. 3. Tildelte midler for 2004 For 2004 ble det tildelt fondsmidler på til sammen kroner til 1. NFmed kr kroner fra Fondet for folkehøgskolen til arbeidet rundt artikkelsamling om folkehøgskolen og det internasjonale arbeidet. 2. Sølvi Helen Hopland, Høgtun Folkehøgskole med kroner til videreutvikling av prøveprosjekt opp mot folkehøgskoler på Ulvesund fyr. 3. NKF med kr til publisering av permer til Syng livet og etikk og kristendomsundervisning. Av de tildelte midlene er det i 2004 betalt ut kr for prosjekt 2. Prosjekt 1 er ennå ikke avsluttet. Prosjekt nr. 3 er dessverre utsatt på ubestemt tid og tildelte midler går tilbake til kapitalen for Fondet. 4. Tildeling av midler for 2005 I møte 9. desember 2004 gjorde styret for Fondet for folkehøgskolen følgende tildelingsvedtak: 1. NF tildels kr kroner fra Fondet for folkehøgskolen til arbeidet rundt artikkelsamling om folkehøgskolen og det internasjonale arbeidet. 2. André Tribbensee, Agder Folkehøgskole tildeles kroner til evaluering og analysering av et prosjektbasert, eksperimentelt og samtidskunstrelatert undervisningskonsept. 3. Svanvik folkehøgskole tildeles til arbeidet med og publisering av arbeidet rundt Miljøforum Ekonord Oslo 9. mars 2005 Leon Haugsbø /s/ -leder i Folkehøgskolerådet- Odd Arild Netland /s/ -sekretær i Folkehøgskolerådet- 9

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2005 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår Mai-Evy Bakken, NF, nestleder 1. halvår

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2002 1. Sammensetning av Rådet Mai-Evy Bakken, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Turid Fagerli NKF

Detaljer

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 1. Sammensetning av Rådet Jostein Solberg, NKF, leder fram til sept. Arild Mikkelsen, NF, nestleder

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1998 1. Sammensetning av Rådet Arild Mikkelsen, NF, leder fram til april Mai-Evy Bakken, NF, leder fra

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.237/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 4.12.05 FHSR-rundskriv

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga.

Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga. Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga. Et Nordplus-prosjekt. Prosjektnummer: NAPD-2013/10221 http://www.nordplusonline.org/ Båten Vågar - Lofoten folkehøgskole

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag

Detaljer

PPT og barnevern. - Lardal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 701007

PPT og barnevern. - Lardal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 701007 PPT og barnevern - Lardal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 701007 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn og rammer... 6 1.1.1 Vertskommunesamarbeid 6 1.1.2

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktinger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008. Sluttrapport fra Beregningsutvalget juni 2009 Omslag: Design: Siri Boquist/Foto: Crestock

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer