FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding Sammensetning av Rådet Mai-Evy Bakken, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder Turid Fagerli NKF Lars Bjaadal, NF Helge Kjøll jr., NKF, Hilde Svalbjørg, NF. (Erling Tvedten fra ) Vararepresentanter Dag Wollebæk, NF Erling Olav Tvedten, NF John Petter Stangeland, NKF Irene Strand Østby, NKF Kjell Konstali, NKF Odd Arild Netland, sekretær 2. Underutvalg Folkehøgskolerådet har i 2002 hatt to underutvalg i arbeid: Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg. Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen. I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og også her viser vi til vedlegg til denne meldinga. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har hatt 6 rådsmøter: 14. januar, 25. april, 19. juni, 11. september, 23. oktober og 12. desember. Videre har FHSR hatt: Ett fellesmøte med KUF, 12. september Ett fellesmøte med Økonomiutvalget, 25. april 4. Rundskriv til skolene I 2002 er det sendt ut 27 rundskriv til skolene: FHSR-rundskriv Oversikt over rundskriv i 2001 FHSR-rundskriv Utenlandske søkere og oppholdstillatelse FHSR-rundskriv Forsikringsordninger for elever og personale FHSR-rundskriv Folkehøgskolene og reisegarantifondet FHSR-rundskriv Utregning av timepris for lærere til bruk ved beregning for behov av ekstraressurs FHSR-rundskriv Statsbudsjettet for driftstilskudd FHSR-rundskriv Tilskudds- og kostnadsundersøkelse 2001 FHSR-rundskriv Lov om folkehøyskoler Ot.prp.nr. 79 FHSR-rundskriv Gjennomgang av lov om folkehøyskoler FHSR-rundskriv Fondet for folkehøgskolen FHSR-rundskriv Friluftsliv og sikkerhet II FHSR-rundskriv Utenlandske utdanningssøkende elever på norske folkehøgskoler omfordeling

2 FHSR-rundskriv Refusjonskrav for vikarutgifter for arbeid for tillitsverv. FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til felles pedagogisk utviklingstiltak for år 2003 FHSR-rundskriv Utlysing av eventuelle midler til reisestipend og elevutveksling i år 2003 FHSR-rundskriv Forslag til statsbudsjett 2003 FHSR-rundskriv Analyse forslag til statsbudsjett FHSR-rundskriv Innrapportering til Sentralt tjenestemannsregister FHSR-rundskriv Ny folkehøgskolelov FHSR-rundskriv Rektorsamlingen 2003 FHSR-rundskriv Minsteprisar skoleåret 2003/2004 FHSR-rundskriv Statens Lånekasse omgjøring av stipend til lån FHSR-rundskriv Ny folkehøgskolelov foreløpig referat fra OT 2. Rettelse i rundskriv 22/02 FHSR-rundskriv PU-midler, reisestipend, elevutveksling, og Fondet FHSR-rundskriv Rektorsamlingen 2003 oppstart og avslutning FHSR-rundskriv Statsbudsjettet 2003 III FHSR-rundskriv Rektorsamlingen 2003 program 5. Viktige saker 5.1 Rektormøtet 2002 Rektormøtet i 2002 ble avholdt på Radisson SAS, Hotell Norge i Bergen i uke 3. Statsråd Kristin Clemet åpnet møtet. I tillegg til aktuelle saker fra departementet og Folkehøgskolerådet var det satt fokus på arbeidet med ny lov og nye forskrifter. Rektormøtet ble arrangert og gjennomført i samarbeid mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og Folkehøgskolerådet. 5.2 Rektormøtet 2003 Rektormøtet 2003 ble vedtatt lagt til Radisson SAS Hotell Norge i Bergen. Arbeidet med forberedelsene til programmet for rektorsamlingen har vært et samarbeid mellom Dep. og FHSR. 5.3 Arbeidet med ny folkehøgskolelov Regjeringen la i Statsråd den 15. mai fram Ot.prp. nr. 79 Om lov om folkehøyskoler. KUf-komiteen la sin Inst. O. nr. 85 om samme sak fram den 26. september. I mellom disse to datoene arbeidet Rådet for å få gjennomslag for folkehøgskolenes synspunkter, spesielt når det gjaldt kostnadsmodell, undervisningspersonalets kompetanse, lån og stipendmulighet i 10 måneder og elevtelledato. Samtidig var det viktig å sikre skoleslaget best mulig gjennom teksten i innstillingen. Odelstinget vedtok loven den 24. oktober. Lov av 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) gjelder fra 1. januar Rådet var i prosessen i god dialog med KUF-komiteen og er av den mening at resultatet viser at målsettingen ovenfor er rimelig godt ivaretatt. 5.4 Arbeidet med nye forskrifter Utkast til forskrift for folkehøgskolen ble sendt ut til høring den 25. juni høringsfrist 1. oktober. Utkastet innebar en merkbar forenkling og Rådets oppgave var også her å ivareta de samme områdene som under arbeidet med loven. I prosessen med forskriftene var Folkehøgskolerådet i god dialog med departementet. 2

3 5.5 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2002 For 2002 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr via statsbudsjettet pluss overførte midler fra 2001, kr til pedagogisk utviklingsarbeid, fordelt på følgende områder: 1. elevutveksling kr reisestipend kr organisasjonene kr skolene kr Nordnorsk møte kr Prosjekt om undervisningstilbud for afatikere Høsten 1999 ble det satt i gang et samarbeidsprosjekt mellom fem skoler: Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Fredtun Folkehøyskole, Namdals Folkehøgskole, Soltun Folkehøgskole og Sunnfjord Folkehøgskole og Afasiforbundet om utarbeiding av undervisningsopplegg spesielt rettet mot mennesker i skole- eller yrkesaktiv alder som er rammet av afasi. Søknad om ytterligere midler ble avslått i 2000, men i 2001 ble det innvilget kr til prosjektet. Fredtun valgte å ikke gå videre med utviklingsarbeidet, men de andre fire skolene fortsatte. Mette Aanderaa ble tilsatt som koordinator for prosjektet i 25 % stilling. Forsøksprosjektet blir betraktet som et pilotprosjekt og skal avsluttes høsten Tildeling av Pu-midler for 2003 For 2003 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr via statsbudsjettet pluss overførte midler fra 2002, kr til pedagogisk utviklingsarbeid, fordelt på følgende områder: 1. elevutveksling kr reisestipend kr organisasjonene kr skolene kr Nordnorsk møte kr Rest kr SUM kr Vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 2002 hatt til disposisjon kr pluss en rest fra forrige år på kr ,- til vikar for tillitsvalgt. Godkjent krav for tildelingsperioden var på ,52 som også er tildelt skolene. Differansen på utbetalt beløp og beløpet til disposisjon blir tatt av 2003-midlene. Når det gjelder spørsmålet om muligheten til å vikariere for seg selv, har Samnemda tatt dette opp med departementet.. Departementet gir følgende svar: det (er) arbeidsgjevar som avgjer, kven som best kan løysa vikarbehovet skolen har. 5.7 Minnefondet Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og det administrasjon for Minnefondet og Noregs Kristelege Folkehøgskolag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av minnefondstipendiater se vedlegg til årsmeldinga. 5.8 Minstepriser for 2003/2004 Økonomiutvalgets forslag til minstepriser for skoleåret 2003/2004 ble vedtatt og sendt ut som rundskriv til skolene. 3

4 5.9 Stipendiatstilling i folkehøgskolepedagogikk På bakgrunn av henvendelse fra Høgskolen i Lillehammer har Folkehøgskolerådet tatt kontakt med politisk miljø for å få opprettet en stipendiatstilling i folkehøgskolepedagogikk. Rådet har ikke fått noe konkret svar, men vil følge saken videre Norsk språkpris Folkehøgskolerådet har foreslått at Olav Vesaas til norsk språkpris for Utdanningssøkende og behandling i UDI Hvert år blir det av UDI gitt avslag på søknader om oppholdstillatelse for å gå på folkehøgskole. Det ble i 2002 etablert et nærmere samarbeid mellom UDI og Folkehøgskolerådet angående praksis ved behandling av slike søknader. På bakgrunn av erfaringer og samtale med UDI sendte også Rådet et rundskriv til skolene hvor det ble pekt på viktige elementer rundt opptak av utlendinger som må ha oppholdstillatelse for å gå på folkehøgskole Folkehøgskoler med høy andel funksjonshemmede På bakgrunn av arbeidet med lov og forskrifter har departementet startet opp en gjennomgang av problematikken rundt ekstratilskuddet til folkehøgskoler med høy andel funksjonshemmede elever. Gruppa som er nedsatt til å arbeide med saken har vært samlet til ett møte og de fire skolene har kommet med en betenkning til departementet Kopinor Folkehøgskolerådet har på vegne av folkehøgskolene forhandlet fram en avtale med Kopinor om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler for perioden Fram til 2002 var staten avtalepart på vegne av skolene, men for 2002 fikk skolene regningen direkte fra Kopinor. Avtalen som Folkehøgskolerådet har forhandlet fram er på totalt kroner noe som er rundt kroner lavere enn samlet tall for Avtalen innebærer også at det lages en undersøkelse på noen utvalgte skoler høsten 2003 for å fastsette tallgrunnlaget for kommende år. Undersøkelsen skal bekostes av Kopinor Statsbudsjettet for år 2003 I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2003 la Folkehøgskolerådet vekt på følgende sider: Økningen i premien til Statens Pensjonskasse på fem prosent fører til en kostnadsøkning på 15. mill. Økningen i budsjettet: 10 mill. Mål få inn 5 mill ekstra. Negativt resultat. Få inn mulighet til 10 måneders lån og stipend for elever ved folkehøgskolene. Positivt resultat. Få inn reisestipend igjen for alle elever og studenter. Positivt resultat Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen 1. Omorganisering i IU 2. Fredskorps Ung 3. Norsk støttekomite for Abrahamsenteret i Gaza (NOSAG) Folkehøgskolerådets to representanter i NOSAG er Helge Kjøll jr og Mai-Evy Bakken. NOSAG har seks medlemmer, fra Stortinget sitter Jon Lilletun, Krf og Marit Nybakk, AP, og leder er Bjarne Schirmer, sekretær Trygve Eklund. 4

5 5.16 Fondet for folkehøgskolen Tilsynsmannen og Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2002 se egen melding. Avslutning År 2002 har for Folkehøgskolerådet vært preget av arbeidet rundt ny folkehøgskolelov. I tillegg har det vært viktig å få slått fast at et folkehøgskoleår i stipendsammenheng er 10 måneder, på lik linje med andre skole/studieår. Oslo 1. februar 2003 Mai-Evy Bakken /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær 5

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2005 1. Sammensetning av Rådet Leon Haugsbø, NKF, leder 1. halvår Mai-Evy Bakken, NF, nestleder 1. halvår

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1998 1. Sammensetning av Rådet Arild Mikkelsen, NF, leder fram til april Mai-Evy Bakken, NF, leder fra

Detaljer

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997

Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 Folkehøgskolerådet Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 1997 1. Sammensetning av Rådet Jostein Solberg, NKF, leder fram til sept. Arild Mikkelsen, NF, nestleder

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga.

Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga. Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga. Et Nordplus-prosjekt. Prosjektnummer: NAPD-2013/10221 http://www.nordplusonline.org/ Båten Vågar - Lofoten folkehøgskole

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kommunale næringsfond - Årsmelding 2000

Kommunale næringsfond - Årsmelding 2000 Kommunale næringsfond - Årsmelding 2000 Oversikt over s totale ressursbruk i tilknytning til nærings og utviklingsarbeid i 2000. Personell ressurser Den politiske organiseringen av nærings og utviklingsarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Til NKFs lokallag Rundskriv L 15-2012 Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer