Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet"

Transkript

1 Til NKFs lokallag Rundskriv L Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg selvfølgelig stor spenning til årets elevkull. Vi vil ønske dere lykke til, og vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid også dette året! I juli sendte vi ut de nye innleggene til medlemsalmanakkene for skoleåret til IKV-medlemmer på skolene. Rundskriv L var lagt ved utsendelsen. Ansatte i pedagogiske stillinger fikk sine almanakk-innlegg sammen med bladet Utdanning (utgis av Utdanningsforbundet) før sommeren. Dette rundskrivet omhandler: Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger. Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Medlemsfordeler for NKF-medlemmer Gratis medlemskap i NKF første yrkesår Forslag til invitasjonsbrev, nye NKF-medlemmer Ny leder i lokallaget? Kursoversikt NKF-stipend Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Vi minner om pkt i NKF-handboka som omhandler rutinene knyttet til medlemskap og innmeldinger/endringsmeldinger/utmeldinger og permisjoner. Erfaringsmessig er der noen på de fleste skoler som endrer medlemsstatus i løpet av første del av skoleåret. Det er viktig at de som skal melde seg inn i NKF, eller melde seg ut av organisasjonen, får vite at dette skal skje skriftlig. NKF-sekretariatet vil gjerne bli informert om medlemmer som har sluttet på skolen. Når vi får informasjon om dette, vil vi ta direkte kontakt med dem det gjelder fordi retningslinjene for NKF-medlemskap innebærer, som nevnt i forrige avsnitt, at utmeldinger skal skje skriftlig (blant annet fordi et medlemskap også innebærer forsikringsavtaler).

2 Både innmeldingsskjema og endrings-/utmeldingsskjema er lagt ut på NKFs hjemmeside på internett: Klikk deg inn på Medlem/Medlemsfordeler øverst på hovedsiden. Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Dette kan ordnes enkelt slik: 1. Fyll ut NKFs innmeldingsskjema. Dette finner du på NKFs hjemmeside - klikk deg inn på Medlem/Medlemsfordeler øverst på siden og send det utfylte skjemaet til eller per post til NKF, pb 420 Sentrum, 0103 Oslo med kopi til skolens kontor og til lokallaget. 2. Vi i NKF-sekretariatet kontakter så Utdanningsforbundet og endrer medlemskapet. Medlemsfordeler for NKF-medlemmer Som NKF-medlem har du tilgang til mange gode medlemsfordeler. En oversikt over disse finner du på NKFs hjemmeside Klikk deg inn på Medlem/Medlemsfordeler øverst på siden. Se også Utdanningsforbundets hjemmeside: Gratis NKF-medlemskap for nytilsatte første yrkesår NKF har en ordning som innebærer at nytilsatte får gratis medlemskap i NKF hvis vedkommende er i sitt første yrkesår ( første yrkesår er å forstå som første yrkesår i arbeidslivet, og ikke første år på en folkehøgskole). Vi håper dette kan være et aktuelt tilbud for de som starter sin yrkeskarriere på en folkehøgskole. Hvis det er tvil om forståelsen av første yrkesår, så ta kontakt med NKF-sekretariatet. Til NKF-medlemskapet er det knyttet en grunnforsikring. Dette er en livsforsikring (dødsrisiko) for medlemmet og en familieulykkesforsikring for medlemmet, ektefelle/samboer og barn. Grunnforsikringspremien på kr 74 per måned må betales også av de som får gratis NKF-medlemskap første yrkesår. Utdanningsforbundet sender faktura 2 ganger i året direkte til det enkelte medlem for betaling av grunnforsikringen. Forslag til invitasjonsbrev, nye NKF-medlemmer Side 4 i dette rundskrivet er et forslag til invitasjonsbrev som kan brukes ved medlemsverving av nytilsatte. Vi ønsker at et innmeldingsskjema og NKFs Handlingsplan (side 5-8 i rundskrivet) legges ved invitasjonsbrevet. Ny leder i NKFs lokallag på skolen? Dersom lokallaget på din skole har valgt ny lokallagsleder etter skoleårets slutt i mai 2012, ber vi om at navnet på den nye lederen, og vedkommendes e-post adresse, sendes NKFsekretariatet v/ Arvid Kopperdal. E-post adresse:

3 Kursoversikt Vedlagt (side 9 i rundskrivet) finner du en A-4 plakat med oversikt over kurs og samlinger. Vi ber om at du setter plakaten opp på et sted der den er godt synlig for alle i personalet. Skriv den gjerne ut i farger, så synes den godt. Takk! Oppdatert informasjon om NKF-kursene finnes på NKFs nettsted: NKF-stipend NKF har eget medlemsstipend. Se NKFs nettsted, kapittel 12, pkt i handboka. Den årlige søknadsfristen er 1. februar. Det kommer en egen utlysing av stipendet senere på høsten. Ta gjerne kontakt med NKF-sekretariatet hvis noe er uklart / du har spørsmål til noe av informasjonen i dette rundskrivet! Vedlegg: - Forslag til introduksjonsskriv, nye NKF-medlemmer (side 4) - NKFs handlingsplan (side 5-8) - Kursplakat (side 9) Med vennlig hilsen Tor Grønvik daglig leder Arvid Kopperdal organisasjonskonsulent

4 August 2012 Kjære nyansatt ved skolen! Velkommen som ansatt ved folkehøgskolen! Velkommen til samarbeid og fellesskap i dette helt spesielle skoleslaget. Lokallaget i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) vil allerede nå invitere deg til medlemskap i NKF. Som fagorganisasjon ønsker NKF å støtte den enkelte og bidra til å legge forholdene til rette for medbestemmelse og trygghet på arbeidsplassen. Vi vil at du skal bli kjent med NKF som er den eneste idé- og fagorganisasjonen som arbeider spesielt for ansatte på de kristne folkehøgskolene. NKF jobber blant annet for idémessig forankring i folkehøgskoletradisjonen og i den kristne folkehøgskolebevegelsen, for gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, for faglig videreutvikling og for gode medlemsfordeler og forsikringsordninger for sine medlemmer. Om medlemsfordeler: Se NKFs hjemmeside på nettet: Medlemskontingenten er 1,45 % av brutto lønn. Av denne er 0,05 % satt av til NKF`s solidaritetsfond. Skolene kan søke midler fra dette fondet til internasjonale solidaritetstiltak. NKF har et tilbud om gratis NKF-medlemskap første yrkesår. Dette betyr at dersom ditt første år på en folkehøgskole også er ditt første arbeidsår i yrkeslivet, kan du være gratis medlem av NKF det første skoleåret (til ). Ønsker du å vite mer om NKF eller stille spørsmål knyttet til et eventuelt medlemskap, ta kontakt med noen i lokallaget! Vedlagt finner du: NKF`s handlingsplan Et innmeldingsskjema Med vennlig hilsen lokallaget i NKF.. lokallagsleder

5 Handlingsplan for NKF Årsmøtet i 2011 vedtok prinsipprogram for fireårsperioden Prinsipprogrammet presenterer tradisjon og verdigrunnlag for NKF. Og det viser til fem overordna arbeidsmål for organisasjonen, med eksempel på aktuelle tiltak og arbeidsområde under kvart av dei. Nokre av arbeidsområda vil vere dei same frå år til år. Den årlege handlingsplanen skal peike ut nokre særskilde satsingsområde for kvart arbeidsår. 1. NKF som organisasjon NKF skal vere den mest relevante og attraktive organisasjonen for alle som arbeider i den kristne folkehøgskolen. Fornya kommunikasjonen med medlemmene og skolane med utgangspunkt i ein fornya nettstad. Det er eit mål å informere meir og betre om organisasjonen sitt arbeid og om resultata av dette arbeidet.. Eit nummer av bladet Kristen folkehøgskole skal i perioden ha eit temanummer om organisasjonen sitt serpreg og arbeidsområde, og kva medlemskapen inneber for medlemmene. 2. Skolepolitikk og arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag Den kristne folkehøgskolen skal vere ein aktuell og framtidsretta del av skoletilbodet i Noreg, og ha gode rammevilkår for drifta. Det skolepolitiske arbeidet blir for ein stor del gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag, Informasjonskontoret for folkehøgskolen og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole gjennom Folkehøgskolerådet. Rådet legg eigne planar for dette. Synleggjering og politisk gjennomslag NKF vil samarbeide med dei andre folkehøgskoleorganisasjonane om ein mediestrategi fram mot statsbudsjettet for Nye folkehøgskolar Det er for tida to søknader om oppretting av nye, kristne folkehøgskolar til behandling i departementet. NKF vil gi støtte og hjelp til søkarar både i søknadsprosessen og i planlegging og førebuing av nye skolar.

6 3. Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for medlemmene Løns- og arbeidsvilkåra på dei kristne folkehøgskolane skal vere gode og konkurransedyktige. Arbeidsmiljøet og arbeidstilhøva skal stimulere til innsats og ivareta dei tilsette. Mykje av fagforeiningsarbeidet blir gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag og gjennom samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet. Opplæring for tillitsvalde Gi opplæring i lokale lønnsforhandlingar under konferansen for tillitsvalde i september 2012 og utarbeide ein mal for gjennomføring av slike forhandlingar. Gi opplæring i ordninga med inkluderande arbeidsliv under konferansen for tillitsvalde i september Særavtalen for undervisningspersonalet Særavtalen har utløp , og skal reforhandlast. Partane har avtala eit utvalsarbeid for å evaluere avtalen i forkant av forhandlingane. NKF vil arbeide for at avtalen fortsatt skal fylgje hovudtrekka i avtalene for skoleverket, med naudsynte tilpassingar for folkehøgskolens sin eigenart. NKF skal ta initiativ til opplæring i den nye avtalen, gjerne i samarbeid med Virke. 4. Kompetanseutvikling for dei tilsette Dei kristne folkehøgskolane skal vere attraktive arbeidsplassar der det blir lagt aktivt til rette for at dei tilsette får utvikle sin kompetanse. Kurs og konferansar i NKF hausten og planer for våren 2013 Ny i folkehøgskolen august, Sunnmøre Folkehøgskule, Ulsteinvik. For lærarar og internatleiarar. (Kurset ble avlyst pga liten påmelding) Informasjonskonferansen september 2012, Gjestehuset Lovisenberg, Oslo. Tema: Nettsider, mobilsider og sosiale mediar, brosjyrar og annonser, god og riktig bruk av media. 3D-veiledning: Erfaring og fornying september 2012, Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Fornya satsing på elevvegleiing og karrierevegleiing. Samarbeid mellom NKF og NF. Tillitsvaldkonferansen, Hovudkonferanse september. Nye tillitsvalde september. Sanner Hotell, Gran på Hadeland.

7 UKT-konferansen (Ungdom, Kultur og Tro) oktober, Lillestrøm og Oslo. Konferansen er eit samarbeid mellom Menighetsfakultetet og NKF. Kurs om tilpassa opplæring oktober, Sanner Hotell, Gran på Hadeland Kurs for tilsette som arbeider med tilpassa opplæring. Elevene kan gå på egne linjer, f.eks. botreningslinjer, eller dei kan være elever ulike linjer på skolen. Kurs for skolesekretærar/kontortilsette november, Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Internasjonalt seminar november, Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik Arr: Internasjonalt utval for folkehøgskolen. Kursa i vårsemesteret 2013 er under planlegging. NKFs landsmøte 2013 blir arrangert på Molde Folkehøgskole mai. Arbeidsvegleiing Gjennom fagrådet for arbeidsvegleiing vil NKF også dette året ha ei rolle som pådrivar og tilretteleggjar for arbeidsvegleiing på skolane. Mellom anna ved ein open fagdag om vegleiing våren Skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid på skolane Dei kristne folkehøgskolane skal vere verdibevisste og opne, aktuelle og nyskapande og gje gode faglege og sosialpedagogiske tilbod. Dei skal vere attraktive for elevane, og som samarbeidspartar for andre skolar og skoleslag. Ungdom, kultur, tro Prosjektet vil bli sterkt utvida frå det neste skoleåret. Ein ny medarbeidar er tilsett for å arbeide i hovudsak med dette prosjektet. Det bygger vidare på arbeidet med «Kristen folkehøgskole visjon og virkelighet» dei siste åra. Målet er å hjelpa skolane til å realisere det kristne verdigrunnlaget i praksis. Prosjektet er eit samarbeid med fagmiljøet på Menighetsfakultetet, mellom anna ved at prosjektleiar også skal undervise på MF på programområdet Ungdom, kultur, tro. Fag som identitetsskaper i folkehøgskolen Faga linjefag, valfag og fellesfag må halde høg kvalitet samstundes som dei skal styrkje allmenndanninga hos elevane. Dette prosjektet skal synleggjere kva som er særskild ved faga i folkehøgskolen og gje eksempel på høg fagleg standard og god folkehøgskole. Som utgangspunkt kartlegg vi korleis undervisning i ballspel som fotball og volleyball kan nyttast til å fremje vokster og danning hos elevane.

8 3D-veiledning I samarbeid med NF skal NKF vurdere kor aktuelt det er med eit ny prosjekt innanfor vegleiing av elevane. Ei nasjonal satsing på karrierevegleiing blant anna gjennom Nasjonal enhet for karriereveiledning i VOX og kommunale vegleiingssentra gjer det truleg aktuelt for folkehøgskolane å gjenopplive satsinga på elevvegleiing. Erfaring og arbeidsglede Dette forprosjektet arbeider med eit tilbod om samling for tilsette som har mange år bak seg i folkehøgskolen. Målet er å inspirere dei til framleis å kjenne arbeidsgleda i eit spennande skuleslag. Tanken er at eit slikt kurs kan komme på programmet i 2013.

9 Kurs og samlinger i NKF/IKF høsten 2012 IKFs informasjonskonferanse Sted: Gjestehuset Lovisenberg i Oslo Tid: september 3D-veiledning: Erfaring og fornyelse Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland Tid: september Kurs for tillitsvalgte i NKF og NF Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland Tid: september Kurset for nye tillitsvalgte starter 24. september Fagkonferanse om ungdom, kultur og tro Sted: Lillestrøm (17.09.) / Menighetsfakultetet ( ) Tid: oktober Kurs om tilpasset opplæring Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland Tid: oktober Rektorforum og årsmøte i IKF Sted: Calella, ved Barcelona i Spania Tid: 29. oktober 2. november Årsmøte i IKF den 2. november Kurs for skolesekretærer/kontoransatte Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland Tid: november Internasjonalt seminar Sted: Norsk Senter for Seniorutvikling, Melsomvik Tid: november Flere opplysninger:

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til NKFs lokallagsledere Rundskriv L 13-2011 Oslo 8. august 2011 Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

Tema: NKF På vei i godt oppkjørte spor

Tema: NKF På vei i godt oppkjørte spor Nr. 8-2012 76. årgang Tema: NKF På vei i godt oppkjørte spor Kurs for skolesekretærer Side 4-9 «Større dugleik i tenesta» Side 16-18 Folkehøgskoleelver mest fornøyd Side 28-29 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Rapport for tildelte midler i 2012 Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Vårsemesteret Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole Høstsemesteret

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Kan den knekkes? Læringskoden. Neste år er NKF 100 år. Luftige svev og frisk luft. Det livssynsåpne samfunn. Side 16. Nr. 6-2013 77.

Kan den knekkes? Læringskoden. Neste år er NKF 100 år. Luftige svev og frisk luft. Det livssynsåpne samfunn. Side 16. Nr. 6-2013 77. Nr. 6-2013 77. årgang Neste år er NKF 100 år Side 4-5 Luftige svev og frisk luft Side 6-7 Læringskoden Det livssynsåpne samfunn Side 8 Kan den knekkes? Side 16 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang Nr. 2-2011 75. årgang Norsk/svensk hverdagsmat Side 14-15 Dette har jeg aldri prøvd før Side 16 Herre, gje meg dine auge Side 17 Tema: Side 4-10 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt Einar Nielsen.

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 Nr. 3-2012 76. årgang Kurs for vaktmestere Folkehøgskoleundersøkelsen Side 8 Vår eventyrlige verden Side 10-11 Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem kort om Utdanningsforbundet hva forbundet kan gjøre for deg dine rettigheter hvor du kan henvende deg forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014 debra-nytt Nr 1 MARS 2014 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene

Detaljer

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer