HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR SAMANDRAG Kunnskapsdepartementet sende 3. desember 2012 ut på høyring dokumentet «Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler». Høyringsfrist er 3. mars Departementet fremjar eit forslag om ein meir systematisk prosess for godkjenning av utvekslingsorganisasjonar for støtterett gjennom Lånekassa. Departementet fremjar vidare forslag som gjeld vilkår for godkjenning for utdanningsstøtte av utdanningssamarbeidsavtaler mellom norske og utanlandske skular. Departementet foreslår endringar i det som i dag står i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 35-9, bokstavane a, b og c. Formålet med forskriftsendringane er å utvide, presisere og forskriftsfeste allereie eksisterande avgjerder og tilhøyrande praksis som gjeld godkjenning av utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjonar og samarbeidsavtaler mellom norske og utanlandske vidaregåande skular. Departementet ønskjer gjennom endringane at elevane som reiser på studieopphald i regi av anten utvekslingsorganisasjonar eller gjennom samarbeidsavtaler mellom ein skule i Norge og ein skule i utlandet, får god og relevant informasjon i forkant av opphaldet og blir godt følgd opp under opphaldet for å sikre studieopphaldet fagleg og sosialt. Departementet ønskjer å presisere at opplæringa i utlandet skal erstatte ein del av opplæringa i Norge. Dette vil tydeleggjere at opphaldet i utlandet ikkje skal kome i tillegg til elevane sitt opplæringsløp i Norge. Departementet foreslår vidare at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) overtar ansvaret for godkjenning av dei nye vilkåra i løpet av Lånekassa skal som tidlegare utbetale støtta til elevane.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING: Fylkesutvalet støttar forslaga til endringar slik dei kjem fram i høyringsnotatet. Johnny Stiansen kst. fylkesrådmann Svein Heggheim opplæringsdirektør Vedlegg: Høyringsnotat inkl. brev til høyringsinstansane 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Kunnskapsdepartementet sende 3. desember 2012 ut på høyring dokumentet «Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler». Høyringsfrist er 3. mars I Hordaland fylkeskommune har Knarvik vidaregåande skule, Øystese gymnas, Askøy videregående skole, Voss gymnas, Voss jordbruksskule og Lønborg videregående skole samarbeidsavtaler med skular/institusjonar i utlandet. Dei norske skulane har vore inviterte til å gi uttalar. Øystese gymnas og Voss gymnas har kome med tilbakemeldingar. Skulane er positive til forslaga frå departementet, og begge skulane følgjer i stor grad dei rutinane som blir foreslått for godkjenning av samarbeidsavtaler mellom norsk og utanlandsk skule. Det gjeld alle dei nemnde skulane i Hordaland som har samarbeidsavtaler med utanlandske skular/institusjonar. Forskriftsendringane gjeld 35-9, a, b og c i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte: Kortere studieopphold i utlandet på videregående opplærings nivå Det gis ikke støtte til utdanning utenfor Norden som er på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge. Støtte gis likevel a) til elever som er tatt opp i et utdanningsprogram i land utenfor Norden gjennom et samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Det er en forutsetning at opplegget har fått godkjenning av departementet. For undervisningsåret er inntil én elevgruppe ved de norske skolene som regnes opp i punkt C i vedlegg til fjerde del, med i ordningen. Det er en forutsetning at utdanningen inngår som en del av en utdanning i videregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i utlandet ikke vil føre til forsinkelse i utdanningen. b) til elever som tar ett år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom utvekslingsprogram. Det er en forutsetning at utvekslingen skjer i regi av utvekslingsorganisasjoner som er godkjent av departementet. Det er videre en forutsetning at søkeren dokumenterer at utdanningen inngår som en del av en utdanning i videregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i utlandet ikke vil føre til at søkeren blir forsinket i denne utdanningen. Det gis ikke støtte til kurs på videregående trinn 1 eller videregående trinn 3. c) til et begrenset antall elever i yrkesfaglig studieretning som tar utenlandsopphold i kortere tid, og som får utdanningen godkjent. Det går fram av punkt E i vedlegg til fjerde del hvem som er omfattet av denne ordningen Forskriftsendringar som gjeld godkjenning for utdanningsstøtte for utvekslingsorganisasjonar (bokstav b) Departementet vurderer søknadene ut frå bestemte kriterium som i dag ikkje er spesielt nedfelt i regelverket. Ein ønskjer no ein meir systematisk prosess for godkjenning av utvekslingsorganisasjonar for støtterett gjennom Lånekassa. Forslaget inneber fleire og utvida vilkår for godkjenning, tidsavgrensing av vedtaket om godkjenning og faste rutinar for sakshandsaming. Det blir foreslått å flytte ansvaret for godkjenning frå departementet til SIU. Målsettinga med endringane er å sikre eit godt fagleg og sosialt studieopphald for dei elevane som enkeltvis vel å reise utanlands i regi av ein utvekslingsorganisasjon. Forskriftsendringar som gjeld studieopphald i utlandet for heile elevgrupper der det fins samarbeidsprogram mellom norske og utanlandske vidaregåande skular (bokstav a og c) Det er den aktuelle fylkeskommunen som har det faglege ansvaret for eit samarbeidsprogram. Per i dag er det 23 slike godkjende samarbeidsprogram i Norge. Hordaland fylkeskommune har samarbeidsprogram med skular/institusjonar i Wales (Cardiff), Tyskland (Thüringen), Frankrike (Nedre Normandie), Ungarn (Babolna) og Tanzania (Zanzibar). Samarbeidsprogramma må godkjennast av Kunnskapsdepartementet, men departementet har ikkje noko systematisk oppfølging 3

4 av dei godkjende samarbeidsprogramma. Departementet ønskjer no å stille krav om at skulane utarbeider rutinar for informasjon i forkant av opphaldet og for oppfølging av eventuelle problem undervegs i studieopphaldet. Departementet ønskjer meir samarbeid med skular i ikkjeengelskspråklege land, og dei ønskjer større geografisk spreiing av skular i Norge som har slike samarbeidsprogram. Opplæringa i utlandet skal erstatte delar av opplæringa, ikkje kome i tillegg. Departementet foreslår å fjerne kravet om at opphaldet i utlandet ikkje skal forsinke utdanninga i Norge. Det vil ikkje vere mogleg å sikre dette i forkant, og det vil ikkje ha konsekvensar for retten til utdanningsstøtte så lenge eleven framleis har rett til vidaregåande opplæring i Norge etter opplæringslova 3-1. Det blir også her foreslått å flytte ansvaret for godkjenning frå departementet til SIU. Godkjenningsoppgåvene vil då bli forvalta i samspel med dei andre oppgåvene som SIU har innanfor internasjonalisering av vidaregåande opplæring. Målsettinga med endringane er å sikre eit godt fagleg og sosialt studieopphald for dei elevgruppene som vel å ta eit studieopphald gjennom eit samarbeid mellom norsk og utanlandsk skule. Gjeldande 35-9 bokstavane a, b og c delast opp i til for å gje ei betre oversikt over reglane. Forslag til nye setningar og nye omgrep er understreka. Forslag til endringer for undervisningsåret : 35-9 Støtte til kortere studieopphold i utlandet på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge Det gis ikke støtte til kortere studieopphold i land utenfor Norden når utdanningen er på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge. Støtte kan likevel gis til kortere studieopphold i videregående opplæring etter unntaksreglene i til Samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole Det kan gis støtte til elever som er tatt opp i et samarbeidsprogram i land utenfor Norden gjennom et samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Studieoppholdet kan ikke ha lengre varighet enn ett år. Departementet bestemmer hvilke samarbeidsprogram som er godkjent for støtte, etter innstilling fra den departementet utpeker. Følgende vilkår gjelder for godkjenning: a) fylkeskommunen skal være den som søker departementet eller den departementet utpeker, om godkjenning, b) studieoppholdet i utlandet skal være relatert til kompetansemålene i læreplanen, c) det skal foreligge en samarbeidsavtale med en utenlandsk videregående skole, d) skolen i Norge skal ha rutiner for å forberede og informere elever og foreldre om studieoppholdet i utlandet, e) en ansatt ved skolen i Norge skal følge elevene til utlandet, eventuelt må elevene ha en særskilt kontaktperson ved samarbeidsskolen i utlandet, f) skolen i Norge skal ha rutiner for å ivareta elevenes behov ved konflikter eller problemer med skole eller innkvartering, og g) skolen i Norge skal melde fra til departementet eller den departementet utpeker, om endringer eller lite bruk av samarbeidsprogram som er godkjent. Det er en forutsetning at utdanningen inngår som erstatter en del av en utdanning i videregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i utlandet ikke vil føre til forsinkelse i utdanningen. For undervisningsåret er inntil én elevgruppe ved de norske skolene som regnes opp i punkt C i vedlegg til fjerde del, med i ordningen. Til Bestemmelsen erstatter gjeldende 35-9 bokstav a Yrkesfaglig studieretning Det kan gis støtte til inntil én elevgruppe i yrkesfaglig studieretning som tar studieopphold ved utenlandsk videregående skole av kortere varighet enn ett år. Departementet, eller den departementet 4

5 utpeker, bestemmer hvilke samarbeidsavtaler mellom norsk og utenlandsk videregående skole som kan godkjennes for utdanningsstøtte etter denne bestemmelsen. Det stilles tilsvarende vilkår for godkjenning for utdanningsstøtte som i bokstavene a til g. Det er en forutsetning at utdanningen erstatter en del av en utdanning i videregående skole som søkeren er i gang med i Norge. For undervisningsåret er inntil én elevgruppe i yrkesfaglig studieretning ved de norske skolene som er omtalt i punkt E i vedlegg til fjerde del, med i ordningen. Til Bestemmelsen erstatter gjeldende 35-9 bokstav c Utvekslingsopphold gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon Det kan gis støtte til elever som tar ett år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom utvekslingsprogram. Utvekslingen må skje i regi av en utvekslingsorganisasjon som er godkjent for utdanningsstøtte av departementet eller den departementet utpeker. For at en utvekslingsorganisasjon skal kunne bli godkjent for utdanningsstøtte, skal organisasjonen: a) kunne ta imot utenlandske elever i Norge, og ha et opplegg for dette som tilsvarer det som finnes for å sende norske elever på utveksling til utlandet, b) være registrert i Enhetsregisteret, og være pliktig til å levere årsmelding med regnskap, c) ha kontor med fysisk tilhold i Norge, d) ha en stedlig kontaktperson i studielandet, e) tilfredsstille krav fra offentlige myndigheter eller tilsvarende i de landene organisasjonen har sin virksomhet, f) ha rutiner for informasjon og forberedelse av elever og foresatte i forkant av utvekslingsoppholdet, og rutiner for informasjon, tilrettelegging og oppfølging av eleven under utvekslingsoppholdet, og g) rapportere til departementet eller den departementet utpeker om klager fra enkeltpersoner som har betydning for kravene til godkjenning for utdanningsstøtte. Det er en forutsetning at søkeren dokumenterer at utdanningen inngår som erstatter videregående trinn 2 i norsk videregående opplæring, og at oppholdet i utlandet ikke vil føre til at søkeren blir forsinket i denne utdanningen. Det gis ikke støtte til utvekslingsopphold som tilsvarer videregående trinn 1 eller videregående trinn 3. Til Bestemmelsen erstatter gjeldende 35-9 bokstav b. 5

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 (2002 2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Ot.prp. nr. 105 (2002 2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid) Ot.prp. nr. 105 (2002 2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid) Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 27. juni 2003, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HSSfCH DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Høringsmstansene Saknr.obloQtSD Tiok.m. / 3 NOV 2010 ' ' Arkivnr.^^ SaKsh. "r. Eksp. U.off. Deres ref Vårref 201004732-/AIA Dato 01.11.10

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET)

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200811372-2 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer