Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007"

Transkript

1 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune Vedtatt k.styret den , sak 116/03.

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side Bakgrunn og forutsetninger Side Prosessen Side Oppbygging av planen Side 3 2. Mål for bruk av informasjonsteknologi i Hattfjelldal kommune og Grane kommune Side 3 3. Nåsituasjon Hattfjelldal kommune Side Oppsummering spørreskjema Side Programvare og maskinvare beskrivelse av utfordringer Side Programvare Side Maskinvare Side Bredbånd Side Telefoni Side E-handel Side 6 4. Nåsituasjon Grane kommune Side Oppsummering beskrivelser Side Spesielt for de forskjellige avdelingene Side Helse- og sosialavdelingen Side Oppvekst- og kulturavdelinga Side Teknisk avdeling Side Sentraladministrasjonen Side E-handel Side Sammendrag med anbefalinger Side Tiltak i felles IT-plan Side Prioriteringer tiltaksdel Side 31 Vedlegg 1 Beskrivelse av Hattfjelldal kommune Side 32 Vedlegg 2 Beskrivelse av Grane kommune Side 35 2

3 1. Innledning Edb-plan for Hattfjelldal kommune ble første gang vedtatt av kommunestyret i mars 1994 og har siden vært revidert 2 ganger. Edb-plan for Grane kommune ble første gang vedtatt av kommunestyret i mai 1994 men har siden ikke blitt revidert. Når det nå er laget en felles IT-plan for begge kommunene er det med utgangspunkt i det som står videre i dette kapittelet. 1.1 Bakgrunn og forutsetninger I møte den mellom Hattfjelldal kommune og Grane kommune, hvor bla. rådmennene i begge kommunene deltok, ble det fatte en beslutning om at kommunene skulle lage en felles IT-plan som skulle være klar før Bakgrunnen for denne beslutningen var at Grane og Hattfjelldal kommuner allerede hadde innledet et samarbeid, som hadde gitt gevinster både økonomisk og faglig. Dette samarbeidet besto av følgende momenter: -Felles kjøp av nytt lønn/personal- og økonomisystem samt den nødvendige maskinvare for å sette programvaren i drift. -Valg av samme leverandør av bredbånd, bla. med tanke på at programvaren for økonomi og lønn/personal skal driftes i en av kommunene. -Fra var det inngått en avtale om IT-samarbeid på et begrenset nivå. -Felles tilbudinnbydelse på elektronisk servicetorg. Målsettingen for å utarbeide en felles IT-plan er tredelt: Kommunene skal gjennom samarbeidet ha en økonomisk gevinst gjennom å anskaffe så rimelige, men dog funksjonelle, IT-løsninger som mulig. 3 Kommunene skal gjennom samarbeidet sørge for at vi har god kompetanse i organisasjonen og at vi kompetansemessig skal komme styrket ut i forhold til i dag. Kommunene skal gjennom samarbeidet heve sitt servicenivå, både innad i organisasjonen og til eksterne brukere. Arbeidet har vært organisert ved at hver kommune nedsatte en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppene har jobbet både internt i egen organisasjon samt hatt felles arbeidsgruppemøter. Arbeidsgruppene har jevnlig rapportert til sine respektive ledergrupper og de politiske styringsorganene i sine kommuner. 1.2 Prosessen Arbeidet med planen starte med at begge kommunene satte i gang en kartlegging situasjonen i kommunen. Denne kartleggingen var todelt: 1. Kartlegge utstyrsparken, programvare og nettverk i kommunen. 2. Kartlegge behovene for datamessige oppgraderinger og innvesteringer i organisasjonen. Etter at tilbakemeldingene fra organisasjonen var kommet inn gjennomgikk hver kommune sitt eget materiale og bearbeidet dette. Gjennom et felles arbeidsgruppemøte ble det gjennomført en gjennomgang av materialet med en sammenligning av behovene i begge kommunene. På bakgrunn av denne gjennomgangen ble det laget en liste over sammenfallende behov. Det ble så laget en liste over tiltak, ut fra de sammenfallende behovene, hvor punktene på denne listen ble gjenstand for en nærmere utredning etter en felles mal. Etter flere felles revideringer av utredningene ble de sendt ut til en høring, med kort frist, som tiltaksdelen av IT-planen. Høringsdokumentet ble sendt til

4 avdelingssjefene og fagforeningene til uttalelse. Etter høringen ble tiltaksdelen tatt opp til en siste revidering med prioriteringer. 1.3 Oppbygging av planen Kapittel 2 er en beskrivelse av Hattfjelldal og Grane kommuner sine felles mål for bruk av informasjonsteknologi(data). Kapittel 3 og 4 er en gjennomgang av situasjonen i hver av kommunene. Resultatene etter kartleggingen i hver kommune blir presentert i denne delen. Det vil også være en beskrivelse av tiltak som er spesielle for hver kommune og som må gjennomføres uavhengig av den felles tiltaksplanen. Kapittel 5 er en felles tiltaksdel. Her er hvert tiltak presentert etter en felles mal. Prioriteringen med stipulert kostnad av tiltakene står som en tabell til slutt i denne delen. Som vedlegg ligger en oversikt over maskinvare og programvare til hver kommune. 4

5 2. Mål for bruk av informasjonsteknologi i Hattfjelldal kommune og Grane kommune Hovedmål. Hattfjelldal kommune og Grane kommune skal ved hjelp av gode verktøy innen IT (informasjonsteknologi) skape gode arbeidsplasser og yte god service overfor kommunens innbyggere. Kommentar: De fleste arbeidsoppgaver som utføres av kommunalt ansatte løses helt eller delvis med IT som verktøy. Enten som direkte arbeidsredskap eller som støtte og oppfølgingsverktøy i forhold til rapportering og registrering. For at arbeidet skal skje mest mulig effektivt og rasjonelt betinger dette at utstyret er oppdatert og funksjonelt. Delmål. 1. Det skal legges til rette slik at kommunens innbyggere og eksterne myndigheter kan ytes service og tjenester ved hjelp av IT. Kommentar: Tilgang til kommunal informasjon og tjenester via internett vil i en kommune som Hattfjelldal og Grane, med relativt store avstander til kommunesenteret, gi en bedre service til kommunens innbyggere. Innbyggerne skal ved bruk av internett kunne benytte alle kommunenes søknadsskjemaer, samt ha tilgang til all offentlig kommunal informasjon. 2. Hattfjelldal kommune og Grane kommune skal ved hjelp av IT forbedre det interkommunale/ - regionale samarbeidet slik at ressurser i andre kommuner kan utnyttes for produsere kommunens tjenester mest mulig rasjonelt og effektivt. Kommentar: Kommunene i regionen har mye til felles m.h.t. hva som produseres av tjenester. Med stadig krav om effektivisering og rasjonalisering er det viktig å utnytte kunnskap som finnes i nabokommuner og i regionen 3. Hattfjelldal kommune og Grane kommune skal legge til rette informasjonsteknologien slik at en får stabile arbeidsplasser og størst mulig kontinuitet i tjenesteproduksjonen. Kommentar: Bruk av edb som verktøy inngår i de aller fleste av kommunens stillinger. For at ansatte skal kunne trives og arbeide rasjonelt og effektivt, må de oppleve arbeidsplassen som interessant og meningsfull. Dette betinger at en er i stand til å bruke edb-utstyret, at utstyret fungerer og at den interne servicefunksjonen fungerer. Dersom disse betingelsene ikke er til stede skaper dette dårlige arbeidsforhold og stor risiko for at ansatte skifter arbeidsplass. 5

6 3. NÅSITUASJON HATTFJELLDAL KOMMUNE. Nåsituasjonen i Hattfjelldal kommune er kartlagt gjennom spørreskjema utsendt til hver avdeling. På bakgrunn av de svarene en fikk inn er det foretatt en oppsummering som vist under. Avslutningsvis i beskrivelsen av nåsituasjonen gis en del kommentarer til de mest sentrale områdene. 3.1 OPPSUMMERING SPØRRESKJEMA Raskere/bedre pc basert "telefonkatalog" ønskes. Elektronisk utgave av NBI detaljblader ønskes, 1 brukerversjon. Avd.Hattfjelldal skole er knyttet til nettverket med fire arbeidsstasjoner. Lærerne er inndelt i tre team med hvert sitt arbeidsrom. Ungdomstrinn og mellomtrinn har hvert sitt datarom til elevene hvor maskinene er knyttet sammen i nettverk. Lærerne blir tilknyttet kommunens øvrige nettverk ultimo Sentraladministrasjonen: Det mangler en datamaskin på arkivrommet og frankeringsmaskinen må byttes ut innen februar Sentraladministrasjonen har ellers behov for: - Skanner og elektronisk arkiv for framtiden - Sentrale myndigheter og folk flest forventer at kommunen skal ha hjemmeside, med tilbud om interaktive løsninger hvor for eksempel søknader kan leveres elektronisk. Næringsavdelingen: Har problemer med saksbehandlerprogrammet Ajour og html. Rapporteringskrav fra landbruk er under vurdering, noe som ved et bortfall vil bety at Ajour ikke lenger er nødvendig å bruke. Infosys som vi har hatt til nå går ut og blir erstattet av LIB, landbruksforvaltningens informasjonsbase. Wespa (Websøknad og Saksbehandling for Produksjonstilskudd og tilskudd til Avløsning, ferie og fritid). Teknisk avdeling: Teknisk opplever dårlig maskinkapasitet på alle pc,er. DBE ønsker elektronisk rapportering av kvartalsrapporter. Ønske om nye pcer, med større kapasitet. Hans bør ha tilgang til ekstra bærbar pc ved oppmålingsoppdrag. Avd. Susendal skole har PC-er knyttet sammen til nettverk. To separate nett, for lærere/adm. og elever. Programvare er standard Office - pakken. Avd. Varntresk skole har nettverk for lærere og adm. Frittstående maskiner for elever. Avd. Hattfjelldal barnehage er knyttet opp mot det kommunale nettverket med en maskin. Frittstående pc-er på avdelingene. Standard programvare. Kulturavdelingen er knyttet opp mot det kommunale nettet. Bibliotek har egen spesial programvare som er oppdatert sommeren (MicroMarc). Kulturskolen har eget musikkprogram (Finale) Dette fungerer ikke fullgodt p.g.a. dårlig lydkort i maskin. Adm.program fungerer greit. Sosialavdelingen: - Har trege arbeidsstasjonen. - Manglende tilfredsstillende tilgang til programvare på riktige steder. - På grunn av manglende fagprogram er ikke dokumentbehandlingen (saksbehandlingen) tilfredsstillende. - Usikker oppbevaring av klientdata på frittstående pc er føles lite tilfredsstillende. Oppgradering av Windows ønskes. 6

7 3.2 PROGRAMVARE OG MASKINVARE - BESKRIVELSE AV UTFORDRINGER Programvare Saksbehandlerprogram - Winsak: Ephorma (leverandøren) har for vel et år siden startet salget av det nye systemet (Ephorte)som skal avløse WinSak. Ephorma har tidligere annonsert at Winsak dermed skal fases ut relativt raskt. Pr. dato er situasjonen for Winsak slik at programvaren er gitt en levetid frem mot Arbeidet med utskifting av denne programvaren bør derfor starte primo Programvare sosial/barnevern: Sosial og barnevern har pr. i dag ingen fagprogram og løser derfor saksbehandlingen på frittstående pc er med selvkomponerte skjema mv. Saksbehandling og kostrarapportering foregår ved manuell utfylling av skjema og antas å være tyngre enn nødvendig. Sikkerhetsmessig er ordningen ikke fullgod sett i fht. gitte sikkerhetskrav. Operativsystem: Kommunen kjører i dag Windows NT 4.0 og Windows 2000 som operativsystemer på våre nettverk. Lite tyder på at det blir noen forandringer på dette i nærmeste framtid. Linux er et operativsystem som er i vekst i dag. Dette skyldes i stor grad at systemet er gratis, men det takler pr. i dag ikke alle våre fagsystemer uten modifikasjoner. Linux er imidlertid et system som kan vurderes i framtiden. Kontorstøttesystem: Saksbehandlingssystemet kommunen kjører i dag vil, som nevnt over, bli utfaset av leverandørene i Pr. i dag benyttes Office 97 (word,excel) som kontorstøttesystem i både saksbehandling og økonomi. Office 97 må ved utskifting av Winsak og Libro økonomi vurderes og evt. erstattes av andre systemer som ivaretar disse funksjonene. Microsoft har fra 2002 forandret på lisensreglene slik at en fra nå av skal leie og ikke eie programmene. For Hattfjelldal kommunes del blir dette noe mer arbeidskrevende Maskinvare. Kommunen har skiftet det fleste av pc ene (1999) slik at tilnærmet alle arbeidsstasjoner tilfredsstiller krav fra programvarene som benyttes. Noen gamle pc er benyttes fortsatt og må relativt raskt skiftes. Det mangler også noen arbeidsstasjoner som for eksempel på arkivrommet i sentraladministrasjonen. Det må avklares hvorvidt kommunen fortsatt skal satse på PC-nettverk eller om annen maskinell løsning skal søkes. Se for øvrig liste over maskinvare Bredbånd Formannskapet besluttet i f.sak 169/01 at kommunen skulle være med i en anbudsrunde for etablering av bredbånd. Det ble lagt opp til at kommunen skulle forskuttere investeringen og at næringslivet skulle kjøpe linjer via kommunen. Det er pr. i dag etablert linjer til kommuneadministrasjonen, legekontoret (NNH) og. Hattfjelldal skole. Det er i tillegg etablert bredbåndslinje til Grane kommunen. Denne linjen benyttes i dag til samarbeidet om felles serverpark for økonomisystemene. Kommunen har gjennom samme prosjektet Høykom-skole anskaffet videokonferanseutstyr Telefoni. Dagens telefoniløsning er basert på ISDN-linjer og analoge linjer. Totalt har kommunen 6 ISDN linjer og 12 analoge linjer til administrative funksjoner. I tillegg kommer en del linjer til eksterne driftsenheter. Telefontrafikken til administrasjonen skjer via sentralbord. Kommunen eier selv kabelen fra kommunehuset til alle kommunale bygg i sentrum. 7

8 Pr. i dag er det kun en linje ledig i sentralbordet. Dette innebærer at kommunen ikke kan bygge ut med flere linjer uten å skaffe flere eksterne linjer (isdn-linjer). Dagens telefoniløsning er slik at kommunen må kjøpe alle vedlikeholdstjenester (nummervedlikehold m.v.). På sikt er dette en relativ kostbar løsning E-handel Definisjon av elektronisk handel: Med elektronisk handel menes alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester. Hensikten med elektronisk handel ved innkjøp til det offentlige er å effektivisere innkjøpene. Implementering av elektronisk handel i det offentliges innkjøpsprosesser innebærer krav til endring av adferd, rutiner og organisering av en virksomhet. Skal gevinster realiseres, er det ikke tilstrekkelig å bare kopiere de gamle papirbaserte rutiner til elektroniske. Potensialet ligger først og fremst i å gjøre ting på en ny og enklere måte som samtidig hever kvalitative og kvantitative kapasiteter. De største utfordringene er ikke av teknologisk karakter men av organisatorisk. Hattfjelldal kommune skal starte forberedende arbeid med tilrettelegging for e-handel. 8

9 4. NÅSITUASJON GRANE KOMMUNE Nåsituasjonen i Grane kommune er kartlagt gjennom at ledergruppen, som også er datautvalg, i møte den gjennomgikk og godkjente prosjektplanen for felles IT-plan mellom Grane og Hattfjelldal kommuner og i henhold til denne planen skulle kartlegge nåsituasjonen og fremtidige behov internt i avdelingene. På bakgrunn av de skrivene som kom inn fra hver avdeling, samt diskusjoner i Grane kommune sin arbeidsgruppe, er det foretatt en oppsummering som vist under. Nåsituasjon betyr både hvilket utstyr organisasjonen har i dag og hvilke behov den har pr. dags dato. Avslutningsvis i beskrivelsen av nåsituasjonen gis en del kommentarer til de mest sentrale områdene. 4.1 OPPSUMMERING BESKRIVELSER Kommunehuset generelt: Maskinvare: -Datamaskiner: Det er generelt en gammel maskinpark på kommunehuset. De fleste maskinene er fra 1999 og har for liten kapasitet etter dagens standarder. De har, etter nesten 5 års bruk, nærmet seg det vi kan kalle for levetiden for en datamaskin. Fornyelse avmaskinparken er derfor sterkt påkrevet og vi må ha en strategi for oppgradering av denne. Med den mengden møtevirksomhet som finnes innen offentlig forvaltning i dag bør det vurderes om hver avdeling skal ha en egen bærbar PC. PC er på møterommene (formannskapssalen og kommunestyresalen) som er koblet opp mot serveren med saksbehandlingssystemet vil være meget nyttig. -Servere: Kommunehuset har i dag 3 servere, en på legekontoret og to på datarommet. Serveren på legekontoret og den ene serveren på datarommet begynner å bli så gamle at det nærmer seg tidspunkt for utskifting. To av serverne har operativsystem Windows NT 4.0. Pga. behov for å beholdeinformasjonen som finnes i vårt nåværende økonomisystem, Libro, når vi skifter til nytt økonomisystem, må vi ha en server med NT 4.0. Årsaken til dette er at Libro ikke kan benyttes med de mer moderne operativsystemene. Grane kommune deler tre servere med Hattfjelldal kommune. Disse har lokasjon på kommunehuset i Hattfjelldal. -Skrivere Flere avdelinger signaliserer behov for å gjøre noe med skriverene på kommunehuset.det eksisterer i dag en blekkskriver på veldig mange av kontorene. Dette har antakelig sammenheng med behov for fargeutskrifter, men skaper en uoversiktlig situasjon for de som skal vedlikeholde skriverne og for de som skal gjøre innkjøp. På kommunehuset er det behov for fargeskriver men det bør vurderes om det skal kjøpes en sentralskriver som alle med kontakt mot det interne netteverket kan benytte. Noen avdelinger har i dag en sentralskriver som alle på avdelinga kan benytte. Et forslag til organisering av skriverne ved kommunehuset er at hver avdeling har en slik egen sentral skriver. Kun de som må ha skjermet skriver kan haegen blekkskriver. Forslag organisering: 1 fargeskriver i sentraladministrasjonen. Laserskrivere på hver avd: - Teknisk - Oppvekst og kultur - Næring - Kommunekasse/sosialkontoret - Legekontoret/helse 9

10 Opplæringsrom: Opplæring, enten i bruk av data eller innenfor egne fagområder, er det stort behov for. Dette kan gjøres ved hjelp av data, men det krever at man har et opplæringsrom med datamaskiner som tilfredsstiller dagens krav til programvare og maskinkapasitet. Det er lagt til rette for et opplæringsrom ved kommunehuset, men det er foreløpig ikke maskiner i dette rommet. Nettverk: I Grane kommune eksisterer det to nettverk pr. tiden: - Et generelt for hele kommunehuset inklusive to maskiner på sykehjemmet. -Et eget nettverk for legekontoret. -En del maskiner på kommunehuset er ikke koblet opp i nettverk. Alle maskinene som kan kobles opp mot det generelle nettverket slik at de tilfredsstiller Datatilsynet sine krav til sikkerhet bør kobles opp i nettverk. Kommunikasjon med omverdenen: Grane kommune har, i henhold til vedtak i formannskapet sak nr. 250/01 og sak nr.070/03, jobbet med etablering av bredbånd. Siste del i forhold til denne etableringen skal være på plass innen utgangen av Programvare: I likhet med maskinene på kommunehuset så er den grunnleggende programvaren (Windows, Office-pakken etc.) begynt å bli gammel. Dette fører til at produsentene ikke lenger vedlikeholder programmene eller gir support ved problemer. Man opplever også problemer med at disse gamle programmene i flere tilfeller ikke kommuniserer godt med nyere programvare. Behov for oppdateringer av basis programvare ved kommunehuset: -Office pakken. Kommunehuset har hovedsaklig Office 97. -Operativsystemet Windows 95. -Operativsystem på en server på datarommet og serveren på legekontoret. Her benyttes Windows NT. -E-postserver har Win 98. -Anti virus program. Felles politikk for hele kommunen/begge kommunene. 4.2 Spesielt for de forskjellige avdelingene Helse- og sosialavdelingen Legekontoret har et eget lukket nettverk med en egen server. Maskiner i dette nettverket er uten tilgang til kommunens generelle nettverk. Sykehjemmet har to PC er i tillegg til en PC til trygghetsalarm. Sykehjemmet er knyttet opp mot kommunehuset med ISDN-linje. Sosialkontoret har frittstående maskiner uten tilgang til nettverket og maskiner med tilgang til kommunens generelle nettverk. Avdelingen har følgende behov: Maskinvare: Nye PC er og skrivere i forbindelse med innflytting i fløyen på sykehjemmet som skal bygges om i forbindelse med samlokaliseringen av administrativt og merkantilt personell i pleieog omsorgsavdelingen. Det vil også være behov for bærbare PC er som kan kobles opp mot kommunen sine servere i forbindelse med hjemmehjelp. Det signaliseres også annet behov for PC er. Nettverk: Det er behov for bredbåndtilkobling på kontorer på sykehjem. Det må etableres et internt nettverk mellom to kontorer, med mulighet for utvidelse. Programvare: Det er behov for følgende typer program: -Pleie- og omsorgsprogram m/turnusplan, program som går på sosialhjelp og barnevern. -Generell oppgradering av program nevnt under kommunehuset. -Brannmur. -Bedre tilgang til kommunens interne nettverk. Opplæring: -Det er store behov for opplæring på eksisterende og evt. nye program. 10

11 4.2.2 Oppvekst- og kulturavdelinga Kommunehuset: Avdelingen har maskiner knyttet opp mot nettverket på kontor for oppvekst, kultur og bibliotek. Biblioteket har, i tillegg til kontormaskin, en skrankemaskin og en publikumsmaskin som ikke er knyttet opp mot noe nettverk. Spesielle behov: -Nye maskiner med oppdatert programvare til alle de ansatte samt skranke- og publikumsmaskin på bibliotek. Maskinene har ikke kapasitet til å takle programvaren og datamengden som lagres og henger seg opp forholdsvis ofte. -Tilkobling til det kommunale nettverket og mail-systemet for skrankemaskin bibliotek. -CD-brennere. -Publisher-program til kulturkontoret. Skoler: Grane barne- og ungdomsskole: Har i dag 10 elevmaskiner knyttet sammen i et skrivernettverk hvor kun tre av maskinene er tilknyttet internett. Disse maskinene er meget gamle og det er et sterkt behov for utskiftning. Det skal gjennomføres eksamen på data f.o.m Kontormaskiner og lærermaskiner er også meget gamle og er enten knyttet sammen iskrivernettverk eller er frittstående. Fiplingdal skole: Har i dag 4 datamaskiner hvorav 2 er forbeholdt administrasjon og lærere og 2 er forbeholdt elevene. Det eksisterer også en del ekstrautstyr som skannere, digitalt fotoapparat og digitalt videokamera. Spesielle behov skolene: Maskinvare: - Grane barne- og ungdomsskole har behov for utskifting av hele maskinparken med programvare, med unntak av maskin til merkantilt personale. Det er også behov 11 for skrivere og utstyr som skannere, digitale fotoapparat og digitale videokamera. For å kunne koble seg til nettverk og derved utnytte bredbåndsteknologien må flere av maskinene enten kraftig moderniseres eller byttes ut. - Fiplingdal skole har behov for 3 PC er med div. ekstrautstyr ( skanner/ skriver / videokamera ). Nettverk: Grane barne- og ungdomsskole har behov for et internt elevnettverk og et internt nettverk for de ansatte. Det er også behov for oppkobling mot kommunehusets nettverk som innbefatter saksbehandlingsprogram, bredbåndtilknyttning m.m. Fiplingdal skole bør ha et internt nettverk og bredbåndtilknyttning. Programvare: -Oppgraderinger i tråd med kommunehuset. -Godt utviklede multimediaprogram til bruk av elever og lærere. -Tilknytning til kommunens e-post system. -Tilknyttning til kommunens saksbehandlings og økonomisystem. -Anti-virus program. Opplæring: -Mange lærere har tatt lærer-ikt. -Kontinuerlig behov for opplæring ved innføring av nye program/systemer. Grane kommunale barnehage Barnehagen har i dag 2 frittstående maskiner, 1 til styrer og 1 til pedagogisk personale. Spesielle behov: Maskinvare: -Utskifting av maskin for pedagogisk personale. -Maskiner for barnehagebarn. Nettverk: Behov for oppkobling mot kommunehusets nettverk for å få tilgang til saksbehandlingsprogram, bredbåndtilknyttning m.m. Internt nettverk mellom to maskiner.

12 Programvare: -Oppgraderinger i tråd med kommunehuset. -Godt utviklede multimediaprogram. -Tilknytning til kommunens e-post system. -Tilknyttning til kommunens saksbehandlings og økonomisystem. -Publisher Opplæring: Stort behov for opplæring og informasjon ved innkjøp av nye systemer/progvare Teknisk Avdeling Teknisk avdeling har hovedsaklig godt oppdaterte maskiner til alle sine ingeniører/saksbehandlere. Avdelingen har også en egen sentral skriver. Spesielle behov: Maskinvare: -Bærbar maskin. -Skanner. -Fargeskriver. -Minnebrikke og ekstra batteri til digitalt kamera Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen består av kommunekassen som har egen sentralskriver samt rådmannskontoret og servicetorget som er knyttet opp mot kommunehusets felles sentralskriver. Spesielle behov: Servicetorget: Maskinvare: -Skjermer/maskiner. -Fargeskriver, laser. -Skanner til skanning av dokumenter til saksbehandlingsprogrammet. Programvare: -Program for skanning av dokumenter. -Nytt post- og saksbehandlingssystem. -Fraværsføring på data. Nettverk: -Maskina på arkivet må tilkobles nettverket og få tilgang til skriver. 12 Kommunekassen: -Ved utskifting av maskiner og operativsystem har kommunekassen behov for et par maskiner med windows 95 for å kunne benytte dagens programvare for lønn og økonomi ved behov. E-handel Definisjon av elektronisk handel: Med elektronisk handel menes alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester. Hensikten med elektronisk handel ved innkjøp til det offentlige er å effektivisere innkjøpene. Implementering av elektronisk handel i det offentliges innkjøpsprosesser innebærer krav til endring av adferd, rutiner og organisering av en virksomhet. Skal gevinster realiseres, er det ikke tilstrekkelig å bare kopiere de gamle papirbaserte rutiner til elektroniske. Potensialet ligger først og fremst i å gjøre ting på en ny og enklere måte som samtidig hever kvalitative og kvantitative kapasiteter. De største utfordringene er ikke av teknologisk karakter men av organisatorisk. Grane kommune har foreløpig ikke vurdert å benytte e-handel til sine innkjøp, men har kjøpt programvare for slik handel gjennom e- kommuneløsningen til Wisma Unique. Det er mulig at bruk av e-handel vil bli vurdert i nærmeste framtid. 4.3 Sammendrag med anbefalinger Som det går frem av beskrivelsen av situasjonen slik den er i dag så er det skissert en del mangler og problemer med dagens utstyr. Det signaliseres et stort behov for oppgradering og fornying av maskinparken samt grunnleggende programvare som operativsystem og Office-pakken. Dette, ved siden av saksbehandlingssystemet, er grunnpilarene i de fleste ansatte bruk av datamaskin. Et oppgradert og velfungerende datasystem, med de nevnte grunnpilarene på plass, vil være en nødvendighet for å utnytte de ansattes arbeidskapasitet på en god måte.

13 Innkjøp av PC er med et moderne operativsystem og en oppdatert Officepakke er anbefalt utført i løpet av 2004 og Elevmaskiner som kobles mot bredbånd ved hjelp av et internt nettvererk må ha hovedprioritet med utgangspunkt i at eksamen i matematikk skal avlegges på data våren Skifte av legeserver er også et anbefalt tiltak da denne, som beskrevet tidligere, begynner å nærme seg en kritisk alder. Sentrale skrivere til hver avdeling på kommunehuset vil gi en god og stabil skriversituasjon som vil lette administrasjon av skriverne samt antakelig gi en økonomisk gevinst. 13

14 5. TILTAK I FELLES IT- PLAN GRANE KOMMUNE OG HATTFJELLDAL KOMMUNE. I denne delen av planen presenteres utredningen av de 19 felles tiltakene for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Til sist i kapittelet kommer en tabell med prioritering av tiltakene, samt antatte kostnader for hvert tiltak. 1. TILTAKETS NAVN: SKATT FELLES LINJELEIE BESKRIVELSE: Hattfjelldal kommune og Grane kommune kjører skatteløsning mot eksterne leverandører. Hattfjelldal kjører mot IBM og Grane mot Ephorma. Kommunikasjonsdelen besørges av leverandøren AT&T. AT&T har gitt beskjed om at denne avtalen opphører med virkning fra 30.mai Dette innebærer at det inngås ny avtale med annen leverandør innen tidsfristen 30.mai IBM har arbeidet med alternative partnere for å få fram løsninger som tilfredsstiller krav til best mulige tilbud med hensyn til funksjonalitet, sikkerhet og hastighet. Pr. i dag har de godkjent to alternative partnere ; BaneTele as og Egroup as. Disse to leverandørene hadde pr. 11. juli 2003 enda ikke fått sikkerhetsgodkjenning av skattedirektoratet. Løsningen omfatter felles linje over internett, eller en annen tilsvarende løsning. Det er mulig å benytte dagens internettlinjer. Kommunene bør søke etablert felles linje mot felles leverandør, dersom dette kan gi en økonomisk besparelse. MÅL INVESTERINGSTILTAK Få en løsning med lavere kostnad og enklere funksjonalitet. Bedre utnyttelse av bredbåndslinjene. Installasjon av VLAN og Host Access. Oppsett av VPN. Det vil si at en må sette opp ett eget virtuelt nettverk for disse brukerne. (Følger leveransen). Når det gjelder oppsett av VPN er dette en sikker tunnell på bredbåndslinjen for overføring av gjeldene data. KOSTNAD Er uklar for øyeblikket. Avhenger av om en kan greie seg med en eller to koblinger. Kr ,- pr stk. FORVENTET GEVINST Benytter allerede eksisterende bredbåndslinje. Enten felles løsning eller hver for seg. Raskere og sikrere løsning. GEVINST INVESTERING Ved bruk av eksisterende linjer,ingen nye ,- GEVINST DRIFT Enklere administrasjon. Lettere tilgjengelig for administratorer i begge kommuner. 14

15 2. TILTAKETS NAVN: MAILSERVER OG WEBSERVER. BESKRIVELSE Mailserveren er en server som behandler alt av e-post. Hattfjelldal kommune leier i dag tjenesten hos ekstern leverandør. Grane kommune har egen Mail server som betjener både ekstern og intern Mail. Begge kommuner kan kjøre fra en Mailserver. På samme måte kan kommunene ha felles Webserver til f.eks. Servicetorget. Hva slags Mailserver (operativsystem) kommunene skal ha, må avklares før en går i gang med denne. En må også diskutere hvilke tjenester som skal dekkes. For eksempel om en fortsatt skal ha intern-mail eller en skal gå over til kun ekstern-mail. Ønsker en å ha møtebok\planlegger tilgjengelig over mail, må en opprettholde Exchange-serveren. Mail-serveren kan settes opp i LINUX eller i WINDOWS-miljø. Hva vi her velger er avhengig av pris, miljø og hvilke applikasjoner som ønskes kjørt. Felles Mail server vil lette arbeidet for administratorer og vil også bli en mye billigere løsning for oss. Ved å sette opp egen server, er det også gevinster å hente. MÅL INVESTERINGSTILTAK Få egen Mail-server og Web-server som kan administreres fra begge kommuner. En eller to nye servere samt programvare. KOSTNAD En del usikre momenter i og med at operativsystemer ikke er klarlagt. Kr ,- til kr ,- FORVENTET GEVINST Alle brukere får egen eksterne postboks, og vi kan fjerne den interne. Større tilgjengelighet. GEVINST INVESTERING Investeringskostnadene deles på kommunene. Kr ,- GEVINST DRIFT Felles drift 15

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

IT-plan Stokke kommune

IT-plan Stokke kommune Revidert: IT-plan Stokke kommune FOR PLANPERIODEN 2009-2012 12.02.2009 1/6 1 Situasjonsbeskrivelse Siste IT-plan er fra 2001. De fleste tiltakene i denne planen har blitt gjennomført. I etterkant er handlingsprogram

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK.

Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. Innherred samkommune Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. 11.11.2008 Administrasjonssjef Ola Stene 1 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv. Dokumentsenteret Elin Langenes 07.09.2011

Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv. Dokumentsenteret Elin Langenes 07.09.2011 Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv Dokumentsenteret Elin Langenes 07.09.2011 Utgangspunktet ½ kilometer papirarkiver for perioden 1892-2003 Papirarkiv for perioden 2004-2005 Fullelektronisk fra 2006

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Drift Av Nettverk. 2002 - Skolen vår

Drift Av Nettverk. 2002 - Skolen vår Drift Av Nettverk 2002 - Skolen vår Ruter Web - LA Ruter Ruter Nasjonale Nasjonale Ruter Side 1 av 11 Innledning... 3 Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett... 3 Datanett for administrasjon

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet ABNE miljøsatsning Tema: Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet - til glede for leietaker og miljøet. (og selvfølgelig også for gårdeier.) Det digitale bredbåndet: For oss i ABNE er dette nå kun

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON 1 INNLEDNING startet arbeidet med It-revisjon i Levanger kommune ved informasjonsbrev 03.01.01.

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene.

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene. Sak 03/13 Rapport fra daglig leder. Høyhastighetsnett: Alle hoved lokasjoner og andre virksomheter er aktive i henhold til oppsatt plan. Havnås Skole gjenstår (Trøgstad). Hobøl har berammet møte med Telenor

Detaljer

-skole fra A til Å! 1

-skole fra A til Å! 1 1 -skole fra A til Å! E-skole fra A til Å! Raumyr E-skole fra A til Å skal i løpet av de neste 3 årene fremstå som en skole der elektronisk teknologi naturlig fremmer læring, motiverer elever til egeninnsats

Detaljer

Hvordan fylle ut skjemaer Nedenfor følger eksempler på utfylling av skjemaet. Vi har laget eksempler på sak/arkivsystemer og ett fagsystem

Hvordan fylle ut skjemaer Nedenfor følger eksempler på utfylling av skjemaet. Vi har laget eksempler på sak/arkivsystemer og ett fagsystem Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 1 Hvordan fylle ut skjemaer... 1 Pleie- og omsorg-, frivillighetssentral-, helse-, sosial- og barnevernsystemer... 2 Sak/arkivsystem og elektroniske

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. Strategien er delt inn i disse områdene: Informasjonsteknologi

Detaljer

Felles skannersentral for telling av stemmesedler for Ås, Vestby og Frogn - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

Felles skannersentral for telling av stemmesedler for Ås, Vestby og Frogn - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Ås kommune Felles skannersentral for telling av stemmesedler for Ås, Vestby og Frogn - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/03669-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/7......... Kultur og oppvekstetaten...

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen -

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Dovre: Sissel Rykhus,(rådm.ktr.) (leder for arbeidsgruppa), Kristin Myren Randen, (DUS), Bård Haugstulen,IT Lesja: Liv Engen (fellestj.),

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2011 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon

Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon SIDE 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Status... 3 3 Hovedmål... 3 3.1 At innbyggerne skal kunne betjene seg selv på nettet... 3 3.2 Å effektivisere og forenkle

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 3-1 IKT Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004 Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 1 Agenda Bakgrunn for 3-1 prosjektet 3-1 IKT Ikomm IKS Organisering Delprosjekter Erfaringer 2 Fakta kommunene Gausdal

Detaljer

Etablering av digitale arkiver

Etablering av digitale arkiver Etablering av digitale arkiver Alf Skare Agenda Hvorfor etablere digitale arkiver Hvilke arkiver kan digitaliseres Digitalisering av innkommende korrespondanse Digitaliseringsprosessen Tilrettelegging

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

FELLES SENTRALBORD FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN RAPPORT FRA FORSTUDIET

FELLES SENTRALBORD FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN RAPPORT FRA FORSTUDIET U.off - offl 14 FELLES SENTRALBORD FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN RAPPORT FRA FORSTUDIET 11. mars 2013 Line Bøe (Søndre Land), Kari-Anne Røste (Vestre Toten), Arne Raddum (Østre Toten), Kari Bjørkeli (Nordre

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer