Drift Av Nettverk Skolen vår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift Av Nettverk. 2002 - Skolen vår"

Transkript

1 Drift Av Nettverk Skolen vår Ruter Web - LA Ruter Ruter Nasjonale Nasjonale Ruter Side 1 av 11

2 Innledning... 3 Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett... 3 Datanett for administrasjon og undervisning skal være klart atskilt... 3 Alle datamaskiner skal kunne hente programvare fra og lagre data på tjenermaskiner Alle lærere skal ha eget kontor med datamaskin og telefon... 4 Alle ansatte i administrasjonen og bibliotekene skal disponere egen datamaskin og telefon Ved begge bibliotekavdelingene skal det være datamaskiner med bokkatalog og utlånssystem Ved begge bibliotekavdelingene skal det være data- maskiner til bruk for elevene ved innhenting av informasjon... 4 Det skal være en felles tjenermaskin med CD-spillere... 5 Alle klasserom skal være utstyrt med datamaskin og videokanon... 5 Ved begge avdelingene skal det være to arbeidsrom med 30 datamaskiner til organisert dataundervisning,... 5 Ved begge avdelingene skal det være et arbeidsrom med 20 datamaskiner til gruppearbeid og selvstendig oppgaveløsning.. 5 Alle datamaskinene skal være tilknyttet Internert... 5 Alle skal ha tilgang til elektronisk post Hjemmedatamaskinene til lærerne skal ha nettilknytning,... 5 Det skal være nettilknytning til fylkesskolekontoret Datanettene ved de to avdelingene skal kobles sammen, slik at alle dataressursene er tilgjengelige på begge steder... 6 Det skal være felles sentralbord for avdelingene Eget personale skal sørge for profesjonell drift av IT-utstyret... 6 Programvareliste Maskin og fysisk utstyr... 7 Antall... 7 Servere... 7 Arbeidsstasjoner... 8 Skrivere... 8 Svitsjer... 8 Rutere... 8 Patchepanel... 8 Vedlikehold... 8 Alternativt oppsetting av grunnlag for anbud:... 9 Anbudsdokumentene vil ha slikt innhold:... 9 Forutsetningene for valg av maskin- og programvare bygger på de momentene som er listet opp slik: Det ønskes tilbud som dekker følgende hovedområder og tekniske krav: Forbehold knyttet til leverandørenes forslag til løsninger: ANBEFALING TIL SKOLENS LEDELSE FOR VIDERE BEHANDLING Side 2 av 11

3 Drift av nettverk Skolen vår - Kommentarer og vurderinger. Innledning. Forutsetningen for skissene som settes opp ligger i nedforstående momenter. Disse skal tilfredsstilles på en rasjonell og oversiktlig måte, som det på samme tid er flere muligheter for oppgradering på alle stedene hvor skolen har anlegg. For momentene er det grunn til enkelte kommentarer og forutsetninger for de valg, som foreslås gjennomført. Disse kommentarene settes opp i forbindelse med punktene i listen. Henvisninger fra skisser vil videre vise til momentene som er berørt i listen. Det er slike tallstørrelser som skal vises oppmerksomhet når det skisseres løsninger og valg som anbefaler gjennomført for skolen. TEKST ANTALL VEST AUST SUM MERKNAD Administrasjon Rektor 1 1 Inspektører Bibliotek Lærere Arbeidsstasjoner med standardisert programvare fra server gir små krav til disk. Større krav til RAM og skjermkort. Elever Drift av IT-løsninger 2 Stillinger anbefales Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett. 1. Ettersom alle maskiner skal knyttes til samme fysiske nettverk er det viktig å se etter valg, som gir tilstrekkelig sikkerhet og mulighet for spesifikasjoner som gir riktig skille i de seksjonene som det skal legges inn i nettverket. 2. Valgene må gi sikker drift når det skal gjennomføres tekniske arbeider på maskiner og nettverk i anlegget, både på arbeidsstasjoner og på Server siden. Datanett for administrasjon og undervisning skal være klart atskilt. 1. Dette må ivaretas både teknisk og i programvare, som legges inn i de løsninger som blir velgt. Side 3 av 11

4 Alle datamaskiner skal kunne hente programvare fra og lagre data på tjenermaskiner. 1. Dette forutsetter at nettverket bygges opp slik at det ikke er større fysiske avstander mellom tjenermaskiner og driftsstasjoner. 2. Det er i markedet vesentlig utvikling på tjenersiden og programvaresiden knyttet til PC i nettverk og rene klienter eller tynne arbeidsplasser. 3. Ettersom skolen har flere steder innenfor byen, vil overføringer av data mellom tjenermaskiner være fysisk mer sårbart for tapping av linjenettet mellom anleggene. Dette bør hensyntas gjennom valg av tjenerløsninger og plassering av disse i de forskjellige anlegg. Alle lærere skal ha eget kontor med datamaskin og telefon. 1. Ettersom alle kontorene skal betjenes gjennom felles nettverk, vil det være viktig å finne løsning for data og telefoni innenfor de valg som nå skal gjennomføres for skolen. 2. Programvare for datastyrt telefoni er godt utviklet og bør nå legges inn i systemet. Dette letter trekking av kabler og senere vedlikehold av det fysiske nett i bygg som skolen benytter. 3. Endringer i bygg vil senere også bli lettere når det gjelder fysisk sikkerhet for denne del av anlegget. Alle ansatte i administrasjonen og bibliotekene skal disponere egen datamaskin og telefon. 1. Dette er en betydelig utvidelse av de anlegg som er i drift, og dette alene gir grunn til å skifte ut alle løsninger som er benyttet tidligere. 2. Dette vil omfatte flere momenter. a. Valg av kabling i bygg. b. Valg av fordelingsløsninger på oppkobling mot servere c. Plassering av servere på de ulike løsningene som skal betjene områder som Internett, telefoni, fil og skriverservere og lignende 3. Overføring av lagrede data fra eksisterende nettverk må ivaretas gjennom overføring til de nye valg som gjøres innen programvare og brukerprogrammer. Dette kan styres uavhengig av de nye valg som gjennomføres i det fysiske nett, eller i valg av programvare. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være datamaskiner med bokkatalog og utlånssystem. 1. Dette fører kun til avvikende løsninger i valg av programvare og serverløsning. 2. Det vil være avvikende betingelser knyttet til dette med hensyn til spesielle forutsetninger i det fysiske nett. 3. Elev og lærermaskiner må ha programvaremessig tilknytning til biblioteket for innhenting av informasjon gjennom nettverket. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være data- maskiner til bruk for elevene ved innhenting av informasjon. 1. Biblioteket skal være tilgjengelig for alle elever gjennom nettverket, slik at det ikke er egne forutsetninger for skille i fysisk tilrettelegging på nettverksiden. Side 4 av 11

5 Det skal være en felles tjenermaskin med CD-spillere. 2. I denne forutsetning ligger at det for alle arbeidsstasjoner for lærere og elever ikke skal være tilgang til CD-spiller i maskinene. 3. Dette er et viktig valg med hensyn til datasikkerhet og innlasting av ekstra programmer desentralisert i nettet, og senere datasikkerhet. Alle klasserom skal være utstyrt med datamaskin og videokanon. 1. Det leggs til grunn at vi har 10 auditorier og 18 klasserom 2. Dette er et viktig undervisningsvalg som letter forarbeid og etterarbeid for lærerne i valg av undervisningsform. 3. Det legges videre opp til at kopiering og utskriving av undervisningsmateriell blir begrenset. Ved begge avdelingene skal det være to arbeidsrom med 30 datamaskiner til organisert dataundervisning, 1. For disse rommene er det viktig å gi intern fordeling gjennom valg av switsj, hvor overføring fra tjenermaskiner i undervisningen blir lettet. 2. Belastningen på nettverk fra fysisk sted for tjenere og rommene blir da begrenset, men valg av kabling påvirkes. Ved begge avdelingene skal det være et arbeidsrom med 20 datamaskiner til gruppearbeid og selvstendig oppgaveløsning. 1. De samme momentene som for undervisningsrom er viktig, men her må kabling og fordelingspanel sikres ved valg av egne avlåste rom for datafordeling. a) For disse rommene er det viktig å gi intern fordeling gjennom valg av switsj, hvor overføring fra tjenermaskiner i undervisningen blir lettet. b) Belastningen på nettverk fra fysisk sted for tjenere og rommene blir da begrenset, men valg av kabling påvirkes. Alle datamaskinene skal være tilknyttet Internert. 1) Dette betinger at valg av fysiske løsninger og programvarevalg hensyntar spesiell datasikkerhet for flere situasjoner av kritisk verdi. a) Angrep fra hackere mot administrative løsninger b) Datavirus i posttjener c) Datavirus lagt inn i brukerprogram på programvareserver m.v. 2) Valg av brannmur som sikrer programvare som velges. 3) Valg av operativsystem på tjenere 4) Valg av programvare på arbeidsstasjoner Alle skal ha tilgang til elektronisk post. 1) Dette er mulig gjennom de vøsninger som er tilrettelagt i momentene foran, og er avhengig av noen ekstra forutsetninger. 2) Posttjener som kan betjenes fra offentlig telenett. Hjemmedatamaskinene til lærerne skal ha nettilknytning, 1) Dette stiller ekstra krav til valg av løsninger innen programvare. 2) Dette for tjeneren for e-post, tjenerne for fil og skrivere, samt programvareløsninger i nettverket Side 5 av 11

6 Det skal være nettilknytning til fylkesskolekontoret. 1) Her kan det gjøres valg knyttet til hvilke behov som skal styre valg av teknisk løsning. 2) Skal dette være fast linje eller er det tilstrekkelig med oppkobling ved behov? 3) Hvilke deler av skolens anlegg skal være tilgjengelig fra fylkeskommunen. 4) Hvilke løsninger er tilgjengelig hos fylkesskolekontoret som skolen trenger tilgang til? Datanettene ved de to avdelingene skal kobles sammen, slik at alle dataressursene er tilgjengelige på begge steder. 1) Behovet for driftsikkerhet og kontakt mellom anleggene, som er i hver sin ende av byen må ivaretas særskilt. 2) Valg av teknisk standart på maskinene som skal være tjenere er viktige momenter i dette. 3) Valg av hovedsete for den enkelte type tjener bær avdekkes om IT-administrering skal kunne ivaretas uten dobling av stedlige ressurser. 4) Valg av ekstern overføring mellom bygg og gjennom byen er viktige momenter for fysisk sikkerhet. Det skal være felles sentralbord for avdelingene. 1) Her er det tidligere i valg av kabling lagt opp til at alle i administrasjon og lærerstab har datastøttet telefoni. 2) Dette gir muligheten for et felles sentralbord gode muligheter for styring av innkommende telefoner, 3) På samme tid vil lærer i undervisning gi løpende varsel om type arbeid. 4) Undervisning i klasse, eller tilrettelegging ser sentralbordet gjennom den tilsattes logging på nettet og arbeid med en Pc eller terminal. Eget personale skal sørge for profesjonell drift av IT-utstyret. 1) Dette tilsier at administrasjonen må styrkes knyttet til nøkkelpersoner som kan betjene de valg, som anbefales gjennomført. 2) Ny IT ansvarlig anbefales tilsatt knyttet til iverksettelse etter denne utredning, slik at vedkommende kan delta i viktige faser for gjennomføring. 3) Driften kan anbefales gjennomført ved støtte fra særskilt personell innen administrasjon og lærerstab. 4) Det anbefales at lærere og tilsatte i administrasjon gis en etterutdanning som dekker basis bruk av de programmene som legges inn i tjenerne. 5) Etterutdanningen vil videre betinge en informasjon knyttet til programtekniske løsninger som velges. 6) Fordeler, samt ulemper som knyttes til valgte løsninger bør bli lagt vekt på, slik at senere forslag til valg av programmer har en god forståelse blant lærerstab og administrasjon. 7) Elevene motiveres til riktig bruk av tjenestene i anlegget gjennom god forståelse hos lærere og administrasjon. Side 6 av 11

7 Programvareliste. Programvareliste settes opp etter valg av tekniske løsninger og behov for dekningsgrad som velges foran. Antall programpakker vil for programmer uten lisensavgift holdes på et minimum, men skriftlig dokumentasjon, bør finnes på hvert anlegg, knyttet til It avdelingene og en i administrasjonen. Lisenser Antall Typebetegnelse Leverandør Merknader 3 Suse 8.0 Linux Suse Gmbh Alle servere settes opp med programmer uten lisensavgift. 3 Star Office 5.2 Suse Gmbh Programpakken har same komponenter som MSO office, men er uten lisensavgifter. 6 WIN 2000 Pro MSO Det settes opp inntil 3 maskiner med MSO operativ system til bruk i undervisning ved hvert av anleggene aust og vest.. 6 MSO Office 2000 premium MSO Det settes opp inntil 3 maskiner med MSO opperativ system til bruk i undervisning ved hvert av anleggene aust og vest.. Maskin og fysisk utstyr. Liste og valg av maskinvare, settes opp etter valg av tekniske løsninger og behov for dekningsgrad, som er angitt foran. Oversikten kan danne grunnlag for anbudsdokument til markedet for maskinvare og programvare. Det legges til grunn at skolen vår er bundet av EU regler om anbud på en så vidt stor anskaffelse, og i denne sammenheng er det naturlig å utfordre anbyder til å finne enkelte løsninger og komme med anbefalinger i sammenheng med utarbeidelse av anbud. Antall Betegnelser Merknader Servere 1 Nettverkserver styring 1 Programvare styrer med CD kabinett Citrix teknologi brukes 1 Programvareserver Vest Citrix teknologi brukes 1 Programvareserver Aust Citrix teknologi brukes 1 Filserver Administrasjon og Bibliotek 1 Filserver Lærere 1 Filserver Data _ saler elever 1 Skriverserver Aust og administrasjon 1 Skriverserver Vest, administrasjon og kontorer 2 Skriverserver Data saler 1 Web Server E-post Server Kan etableres på Web-server Side 7 av 11

8 Arbeidsstasjoner Standardiseres og har en liten disk til mellomlagring når servere er ute av drift. Alle har wake on lan 86 PC-stasjon med 20 mb Hd Administrasjon, bibliotek og lærere 256 ram og 64 mb skjermkort 6 PC-stasjon med 20 mb Hd Bibliotek Egenbruk og oppslag. 120 PC-stasjon med 10 mb Hd Organisert undervisning rom. 128 ram og 32 mb skjermkort 40 PC-stasjon med 10 mb Hd Grupperom og egenstudier rom. 128 ram og 32 mb skjermkort 28 PC-stasjon med 10 mb Hd Undervisning med videokanon 256 ram og 64 mb skjermkort Skrivere Laserskrivere standardiseres for både sort - hvitt og farge. Rekvisita og servise blir enklere. 3 Administrasjon Standard laser 20ppt herav 1 farge laser 8 ppt 4 Kontorer lærere kopirom Standard laser 20ppt herav 2 farge laser 8 ppt 2 Biblioteker Standard laser 20ppt 2 Data saler Standard laser 20ppt Svitsjer 6 Administrasjon 2 Bibliotek 4 Lærerkontorer 12 Datasaler Må ha støtte for VLAN Rutere Egen utgang til Internett fra to hovedsteder. Aust og vest. 2 Internett portaler brevbånd 2 Modem bredbånd Main Frame løsning bredbånd optisk 6 ISDN backup linjenett leverandør Backup for bredbånd 3 grunnpakker pr. Main Frame Patchepanel 2 Kontorer administrasjon 2 Kontorer biblioteker 4 Kontorer lærere 6 Data saler 6 Undervisnings rom auditorier 9 Undervisnings etasjeløsninger Vedlikehold Datamaskiner Nettverk og kabling Programvarehuset MSO Programvarehuset LINUX Side 8 av 11

9 Alternativt oppsetting av grunnlag for anbud: Oppgaven kan løses i en alternativ retning. I nedenstående løsning er det sett på noen anbefalinger, og merknader til de forutsetninger som er lagt inn. Det utarbeides en alternativ løsning som kalles anbudsløsningen og den har større åpning for leverandørmedvirkning. Leverandørmedvirkning kan åpne for større utnyttelse av de kunnskaper som er opparbeidet i utvikling av maskinvare og programvare hos disse, og skoilen kan dra nytte av den kunnskap som er etablert i eksterne miljø. Dette endrer programvarevalg og tekniske spesifikasjoner, som er satt opp i kapitelet foran. Anbudsdokumentene vil ha slikt innhold: Vi er en videregående skole i Nord-Trøndelag. På grunn av omorganisering for å utnytte økonomiske ressurser bedre er den dannet ved sammenslåing av yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Skolen har derfor to avdelinger, som ligger ca. 2,5 km fra hverandre på hver sin side av byen. Avdelingene holder til i nokså moderne lokaler, men på grunn av økning i antall elever og nye fagkombinasjoner er det ganske trangt. Begge avdelingene holder til i bygninger på en etasje med kontorer for administrasjon, noen få lærerkontorer, klasserom, spesial rom for ulike fag og bibliotek. o Ved den største avdelingen, som ligger vest for byen, er det studieretninger for helse- og sosialfag og for håndverk og industri. Totalt er det ansatt 40 lærere som underviser om lag 300 elever. o Den andre avdelingen (i øst) har allmennfag med 30 lærere og 350 elever. I administrasjonen er det henholdsvis seks og sju ansatte inkludert rektor og inspektører. I forbindelse med omorganiseringen skal det bygges nye lokaler, og noen fagavdelinger skal flyttes. Elektroundervisningen skal inn i et nytt bygg, som er under oppføring noen hundre meter fra avdeling øst. Her skal det plasseres avansert utstyr som krever spesielle IT-ressurser. Ellers skal det være den samme datatilknytningen som i resten av skolen. En liten gruppe med representanter for administrasjonen, bibliotekene og fagavdelingene har arbeidet med planlegging det siste året. Gruppen har utarbeidet mål for IT-satsingen, og det er nå bevilget ressurser, som setter skolen i stand til å gjennomføre tiltak for å nå disse målene. TEKST ANTALL VEST AUST SUM Administrasjon Lærere Elever Leverandør skal anbefale løsninger for ytterligere i forhold til: Antall IT-stillinger Muligheter for utvidelser Andre forhold som bør bli tatt hensyn til: MERKNAD Side 9 av 11

10 Forutsetningene for valg av maskin- og programvare bygger på de momentene som er listet opp slik: Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett. Datanett for administrasjon og undervisning skal være klart atskilt. Alle datamaskiner skal kunne hente programvare fra og lagre data på tjenermaskiner. Alle lærere skal ha eget kontor med datamaskin og telefon. Alle ansatte i administrasjonen og bibliotekene skal disponere egen datamaskin og telefon. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være datamaskiner med bokkatalog og utlånssystem. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være data- maskiner til bruk for elevene ved innhenting av informasjon. Det skal være en felles tjenermaskin med CD-spillere. Alle klasserom skal være utstyrt med datamaskin og videokanon. Ved begge avdelingene skal det være to arbeids rom med 30 datamaskiner til organisert dataundervisning, Ved begge avdelingene skal det være et arbeids rom med 20 datamaskiner til gruppearbeid og selvstendig oppgaveløsning. Alle datamaskinene skal være tilknyttet Internert. Alle skal ha tilgang til elektronisk post. Hjemmedatamaskinene til lærerne skal ha nettilknytning, Det skal være nettilknytning til fylkesskolekontoret. Datanettene ved de to avdelingene skal kobles sammen, slik at alle dataressursene er tilgjengelige på begge steder. Det skal være felles sentralbord for avdelingene. Eget personale skal sørge for profesjonell drift av IT-utstyret. Det ønskes tilbud som dekker følgende hovedområder og tekniske krav: Område Anvendelse Tekniske krav Merknad Servere Fil og skriverløsning Kort responstid 98 % oppetid Maskinvare Servere Programvarestyrer Kort responstid 98 % oppetid Maskinvare Servere Web og E-post Kort responstid 98 % oppetid Maskinvare Servere Backup g restore Kort responstid Maskinvare Arbeidsstasjoner Administrasjon Mulig mellomlagring 98 % oppetid Maskinvare Arbeidsstasjoner Lærerstab Mulig mellomlagring 98 % oppetid Maskinvare Arbeidsstasjoner Data sal elever Ingen lagring av data 98 % oppetid Maskinvare Arbeidsstasjoner Undervisning og data saler Ingen lagring av data 98 % oppetid Maskinvare med videokanon Maskinstyrt lerret Undervisning og data saler Betjenes manuelt I rom med videokanon Skrivere Ordinære volum Maskinvare Skrivere Farge laser Maskinvare Telefonanlegg Telefoni og interntelefon Ved alle arbeidsstasjoner I data sal bare ved undervisningsterminal Kabling internt i bygg Egne anlegg 99 % oppetid Tekniske forutsetninger Kommunikasjonsløsninger Mot eksterne bygg 95 % oppetid Tekniske forutsetninger Kommunikasjonsløsninger Mot Internett / e-post 99 % oppetid Tekniske forutsetninger Kommunikasjonsløsninger Egen stab hjem - skole 99 % oppetid Tekniske forutsetninger Programvare Operativsystemer Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Nettverk administrasjon Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Lisens styring programmer Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Backup og restore Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Datasikring Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Administrative funksjoner Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Pakker for kontorstøtte Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Pedagogiske program Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Data støttet telefoni Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Side 10 av 11

11 Forbehold knyttet til leverandørenes forslag til løsninger: Det kreves at anbyder fremlegger dokumentasjon, som viser at forutsetninger, dekkes av de løsninger som anbefales. Anbyder skal angi enhetspriser for de komponenter, som anbefales, både på teknisk side og programvare siden. Skolen står fritt i valg av deler fra den enkelte anbyder innenfor de løsninger som presenteres.. ANBEFALING TIL SKOLENS LEDELSE FOR VIDERE BEHANDLING. Vår erfaring med arbeidet i gruppen er knyttet til forskjellig kunnskap om tekniske og programvaremessige løsninger i siste utvikling innen data. Ettersom dette er i en hurtig endring, og tekniske løsninger er sterkt varierende vil valg av teknikk og senere utvidelser sterkt avhenge av de forslag som denne spesielle bransje har. Vi vi ut fra våre kunnskaper anbefale at vi får gå videre med løsningen knyttet til anbud og løsningsfrihet fra leverandør, med våre krav til oppetid og responstid for nettverk og maskinvare. Leverandørene har også nyere erfaringer med valg av operativprogram innenfor Microsoft (MSO) og Linux, med tilhørende programvalg for vårt behov. Vi bør gjøre nytte av denne kompetanse i markedet. For gruppen Kandidat Side 11 av 11

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007 Innhold 1. CASE - 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I TRONDHEIM... 2 1.1 RESYMÉ... 2 1.2 BESKRIVELSE AV SKOLENE... 2 1.3 NETTVERKSKRAV OG SIKKERHETSKRAV... 4 1.4 KOMMUNIKASJON MELLOM SKOLENE... 4 1.5 FLERE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene?

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Sentralisert drift med Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Av Knut Yrivn 10. des. 2004 Hvor kjører programmene - egentlig? Lokalt Datanett Sentralt Hva er en PC? En personlig datamaskin uten

Detaljer

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN Instruks for bruk av IT-utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo er fastsatt av høgskoledirektøren 1.april 2006. 1 Omfang, forutsetninger 1.1 Dette reglementet

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 1b Virtualisering Tradisjonell arkitektur Virtualisering og virtuelle maskiner Hypervisor» Hosted type 2» Native type 1 Eksempler på produkter for virtualisering

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali Plan for kvelden Repetisjon fra forrige kveld Windows 7 Utforskeren filer og mapper Neste kveld Datamaskin innhold Hovedkort Strøm Minne Prosessor Hard disk Inn

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Ulik trafikk har ulike behov. Systemer/brukere som ikke skal/trenger å snakke sammen bør ikke få mulighet til...

Ulik trafikk har ulike behov. Systemer/brukere som ikke skal/trenger å snakke sammen bør ikke få mulighet til... IKT-Sikkerhet Ulik trafikk har ulike behov. Systemer/brukere som ikke skal/trenger å snakke sammen bør ikke få mulighet til... Endre fokus fra å få lov til, til å bli beskyttet mot... De fleste spredninger

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

ASKER. Temadag høsten Skytjenester

ASKER. Temadag høsten Skytjenester ASKER Temadag høsten 2016 Skytjenester Skytjenester, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 12b Lagring og sikkerhetskopiering Sikkerhetskopiering Lagring og backup i skyen Lagring og backup utenfor skyen Maskinvare for sikkerhetskopiering Lagringsnettverk,

Detaljer

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer, skreddersøm og opphavsrett Brukererfaringer Økonomi Rapport: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html Skreddersøm Åndsverkloven og opphavsrett Produktovervåking «Den digitale kinobilletten»

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 12 IKT visjon Visjoner Via grensesprengende samarbeid skal 12k kommunene levere de mest effektive og beste IKT løsningene i Norge. NK IKT visjon: skal være blant

Detaljer

NYE DATALØSNINGER I GRUNNSKOLENE

NYE DATALØSNINGER I GRUNNSKOLENE NYE DATALØSNINGER I GRUNNSKOLENE KRAVSPESIFIKASJON EIGERSUND KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD: 1 BAKGRUNN... 3 2 DAGENS LØSNING... 3 3 GRUNNLEGGENDE KRAV... 4 3.1 KRAV TIL STASJONÆRE MASKINER SOM SKAL KJØRE

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Løsninger Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Innhold Bredbandsfylkets grunnmur Trådløs Internett Sikkerhet Helse, Skatt, Gjest, Papirløse politikere Infrastruktur som tjeneste Digitale senter + Ditt

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående opplæring

Gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående opplæring Fylkesrådet Arkivsaksnr.: 200500421-11 Arkivkode: 500 FYLKESTINGSSAK 39-2006 Møtedato: 24.04.2006 Gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS Innledning Den mellomstore bedriften Futt og Fart, med cirka 30 ansatte, har funnet ut at deres lokalnettverk ikke lenger har de kvalitetene som bedriften nå har behov for. På grunn av stor etterspørsel

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

GÅR TIL Svein Solli, Forsvarsbygg. Espen Mørch, Norsonic AS Truls T. Gjestland, SINTEF Idar L.N. Granøien, SINTEF

GÅR TIL Svein Solli, Forsvarsbygg. Espen Mørch, Norsonic AS Truls T. Gjestland, SINTEF Idar L.N. Granøien, SINTEF NOTAT SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: O S Bragstads plass 2C 7034 Trondheim Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 10 39 GJELDER Overvåkningsanlegg for støy og meteorologi ved Regionfelt

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 For Hedmark IKT Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen inneholder følgende:

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

Skytjenester (Cloud computing)

Skytjenester (Cloud computing) -Ein tydeleg medspelar Skytjenester (Cloud computing) Kontaktkonferanse Kristiansund 14.-15. juni Dagfinn Grønvik - IT-sjef Møre og Romsdal fylkeskommune Luftig begrep Skytjenester.men likevel rimelig

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/7......... Kultur og oppvekstetaten...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

en del av Debian edu...

en del av Debian edu... Erfaringer med en del av Debian edu... Sentralisert drift med Skolelinux 2008 Av prosjektleder og cand.scient Knut Yrvin 31. Jan 2008 Lysark kun til fri kopiering. Krediter opphavsperson ved bruk Knut

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

en del av Debian edu...

en del av Debian edu... Erfaringer med en del av Debian edu... Linux on Enterprise 2007 Danmark Av prosjektleder og cand.scient Knut Yrvin 2. mai 2007 Lysark kun til fri kopiering. Krediter opphavsperson ved bruk Knut Yrvin Telenor

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Webverksted Et opplæringstilbud for produksjon av dokumenter på Internett Utarbeidet ved IT-avdelingen, NTNU ITEA DESK Høsten 1998 Innhold Målsetting Krav

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer