Drift Av Nettverk Skolen vår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift Av Nettverk. 2002 - Skolen vår"

Transkript

1 Drift Av Nettverk Skolen vår Ruter Web - LA Ruter Ruter Nasjonale Nasjonale Ruter Side 1 av 11

2 Innledning... 3 Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett... 3 Datanett for administrasjon og undervisning skal være klart atskilt... 3 Alle datamaskiner skal kunne hente programvare fra og lagre data på tjenermaskiner Alle lærere skal ha eget kontor med datamaskin og telefon... 4 Alle ansatte i administrasjonen og bibliotekene skal disponere egen datamaskin og telefon Ved begge bibliotekavdelingene skal det være datamaskiner med bokkatalog og utlånssystem Ved begge bibliotekavdelingene skal det være data- maskiner til bruk for elevene ved innhenting av informasjon... 4 Det skal være en felles tjenermaskin med CD-spillere... 5 Alle klasserom skal være utstyrt med datamaskin og videokanon... 5 Ved begge avdelingene skal det være to arbeidsrom med 30 datamaskiner til organisert dataundervisning,... 5 Ved begge avdelingene skal det være et arbeidsrom med 20 datamaskiner til gruppearbeid og selvstendig oppgaveløsning.. 5 Alle datamaskinene skal være tilknyttet Internert... 5 Alle skal ha tilgang til elektronisk post Hjemmedatamaskinene til lærerne skal ha nettilknytning,... 5 Det skal være nettilknytning til fylkesskolekontoret Datanettene ved de to avdelingene skal kobles sammen, slik at alle dataressursene er tilgjengelige på begge steder... 6 Det skal være felles sentralbord for avdelingene Eget personale skal sørge for profesjonell drift av IT-utstyret... 6 Programvareliste Maskin og fysisk utstyr... 7 Antall... 7 Servere... 7 Arbeidsstasjoner... 8 Skrivere... 8 Svitsjer... 8 Rutere... 8 Patchepanel... 8 Vedlikehold... 8 Alternativt oppsetting av grunnlag for anbud:... 9 Anbudsdokumentene vil ha slikt innhold:... 9 Forutsetningene for valg av maskin- og programvare bygger på de momentene som er listet opp slik: Det ønskes tilbud som dekker følgende hovedområder og tekniske krav: Forbehold knyttet til leverandørenes forslag til løsninger: ANBEFALING TIL SKOLENS LEDELSE FOR VIDERE BEHANDLING Side 2 av 11

3 Drift av nettverk Skolen vår - Kommentarer og vurderinger. Innledning. Forutsetningen for skissene som settes opp ligger i nedforstående momenter. Disse skal tilfredsstilles på en rasjonell og oversiktlig måte, som det på samme tid er flere muligheter for oppgradering på alle stedene hvor skolen har anlegg. For momentene er det grunn til enkelte kommentarer og forutsetninger for de valg, som foreslås gjennomført. Disse kommentarene settes opp i forbindelse med punktene i listen. Henvisninger fra skisser vil videre vise til momentene som er berørt i listen. Det er slike tallstørrelser som skal vises oppmerksomhet når det skisseres løsninger og valg som anbefaler gjennomført for skolen. TEKST ANTALL VEST AUST SUM MERKNAD Administrasjon Rektor 1 1 Inspektører Bibliotek Lærere Arbeidsstasjoner med standardisert programvare fra server gir små krav til disk. Større krav til RAM og skjermkort. Elever Drift av IT-løsninger 2 Stillinger anbefales Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett. 1. Ettersom alle maskiner skal knyttes til samme fysiske nettverk er det viktig å se etter valg, som gir tilstrekkelig sikkerhet og mulighet for spesifikasjoner som gir riktig skille i de seksjonene som det skal legges inn i nettverket. 2. Valgene må gi sikker drift når det skal gjennomføres tekniske arbeider på maskiner og nettverk i anlegget, både på arbeidsstasjoner og på Server siden. Datanett for administrasjon og undervisning skal være klart atskilt. 1. Dette må ivaretas både teknisk og i programvare, som legges inn i de løsninger som blir velgt. Side 3 av 11

4 Alle datamaskiner skal kunne hente programvare fra og lagre data på tjenermaskiner. 1. Dette forutsetter at nettverket bygges opp slik at det ikke er større fysiske avstander mellom tjenermaskiner og driftsstasjoner. 2. Det er i markedet vesentlig utvikling på tjenersiden og programvaresiden knyttet til PC i nettverk og rene klienter eller tynne arbeidsplasser. 3. Ettersom skolen har flere steder innenfor byen, vil overføringer av data mellom tjenermaskiner være fysisk mer sårbart for tapping av linjenettet mellom anleggene. Dette bør hensyntas gjennom valg av tjenerløsninger og plassering av disse i de forskjellige anlegg. Alle lærere skal ha eget kontor med datamaskin og telefon. 1. Ettersom alle kontorene skal betjenes gjennom felles nettverk, vil det være viktig å finne løsning for data og telefoni innenfor de valg som nå skal gjennomføres for skolen. 2. Programvare for datastyrt telefoni er godt utviklet og bør nå legges inn i systemet. Dette letter trekking av kabler og senere vedlikehold av det fysiske nett i bygg som skolen benytter. 3. Endringer i bygg vil senere også bli lettere når det gjelder fysisk sikkerhet for denne del av anlegget. Alle ansatte i administrasjonen og bibliotekene skal disponere egen datamaskin og telefon. 1. Dette er en betydelig utvidelse av de anlegg som er i drift, og dette alene gir grunn til å skifte ut alle løsninger som er benyttet tidligere. 2. Dette vil omfatte flere momenter. a. Valg av kabling i bygg. b. Valg av fordelingsløsninger på oppkobling mot servere c. Plassering av servere på de ulike løsningene som skal betjene områder som Internett, telefoni, fil og skriverservere og lignende 3. Overføring av lagrede data fra eksisterende nettverk må ivaretas gjennom overføring til de nye valg som gjøres innen programvare og brukerprogrammer. Dette kan styres uavhengig av de nye valg som gjennomføres i det fysiske nett, eller i valg av programvare. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være datamaskiner med bokkatalog og utlånssystem. 1. Dette fører kun til avvikende løsninger i valg av programvare og serverløsning. 2. Det vil være avvikende betingelser knyttet til dette med hensyn til spesielle forutsetninger i det fysiske nett. 3. Elev og lærermaskiner må ha programvaremessig tilknytning til biblioteket for innhenting av informasjon gjennom nettverket. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være data- maskiner til bruk for elevene ved innhenting av informasjon. 1. Biblioteket skal være tilgjengelig for alle elever gjennom nettverket, slik at det ikke er egne forutsetninger for skille i fysisk tilrettelegging på nettverksiden. Side 4 av 11

5 Det skal være en felles tjenermaskin med CD-spillere. 2. I denne forutsetning ligger at det for alle arbeidsstasjoner for lærere og elever ikke skal være tilgang til CD-spiller i maskinene. 3. Dette er et viktig valg med hensyn til datasikkerhet og innlasting av ekstra programmer desentralisert i nettet, og senere datasikkerhet. Alle klasserom skal være utstyrt med datamaskin og videokanon. 1. Det leggs til grunn at vi har 10 auditorier og 18 klasserom 2. Dette er et viktig undervisningsvalg som letter forarbeid og etterarbeid for lærerne i valg av undervisningsform. 3. Det legges videre opp til at kopiering og utskriving av undervisningsmateriell blir begrenset. Ved begge avdelingene skal det være to arbeidsrom med 30 datamaskiner til organisert dataundervisning, 1. For disse rommene er det viktig å gi intern fordeling gjennom valg av switsj, hvor overføring fra tjenermaskiner i undervisningen blir lettet. 2. Belastningen på nettverk fra fysisk sted for tjenere og rommene blir da begrenset, men valg av kabling påvirkes. Ved begge avdelingene skal det være et arbeidsrom med 20 datamaskiner til gruppearbeid og selvstendig oppgaveløsning. 1. De samme momentene som for undervisningsrom er viktig, men her må kabling og fordelingspanel sikres ved valg av egne avlåste rom for datafordeling. a) For disse rommene er det viktig å gi intern fordeling gjennom valg av switsj, hvor overføring fra tjenermaskiner i undervisningen blir lettet. b) Belastningen på nettverk fra fysisk sted for tjenere og rommene blir da begrenset, men valg av kabling påvirkes. Alle datamaskinene skal være tilknyttet Internert. 1) Dette betinger at valg av fysiske løsninger og programvarevalg hensyntar spesiell datasikkerhet for flere situasjoner av kritisk verdi. a) Angrep fra hackere mot administrative løsninger b) Datavirus i posttjener c) Datavirus lagt inn i brukerprogram på programvareserver m.v. 2) Valg av brannmur som sikrer programvare som velges. 3) Valg av operativsystem på tjenere 4) Valg av programvare på arbeidsstasjoner Alle skal ha tilgang til elektronisk post. 1) Dette er mulig gjennom de vøsninger som er tilrettelagt i momentene foran, og er avhengig av noen ekstra forutsetninger. 2) Posttjener som kan betjenes fra offentlig telenett. Hjemmedatamaskinene til lærerne skal ha nettilknytning, 1) Dette stiller ekstra krav til valg av løsninger innen programvare. 2) Dette for tjeneren for e-post, tjenerne for fil og skrivere, samt programvareløsninger i nettverket Side 5 av 11

6 Det skal være nettilknytning til fylkesskolekontoret. 1) Her kan det gjøres valg knyttet til hvilke behov som skal styre valg av teknisk løsning. 2) Skal dette være fast linje eller er det tilstrekkelig med oppkobling ved behov? 3) Hvilke deler av skolens anlegg skal være tilgjengelig fra fylkeskommunen. 4) Hvilke løsninger er tilgjengelig hos fylkesskolekontoret som skolen trenger tilgang til? Datanettene ved de to avdelingene skal kobles sammen, slik at alle dataressursene er tilgjengelige på begge steder. 1) Behovet for driftsikkerhet og kontakt mellom anleggene, som er i hver sin ende av byen må ivaretas særskilt. 2) Valg av teknisk standart på maskinene som skal være tjenere er viktige momenter i dette. 3) Valg av hovedsete for den enkelte type tjener bær avdekkes om IT-administrering skal kunne ivaretas uten dobling av stedlige ressurser. 4) Valg av ekstern overføring mellom bygg og gjennom byen er viktige momenter for fysisk sikkerhet. Det skal være felles sentralbord for avdelingene. 1) Her er det tidligere i valg av kabling lagt opp til at alle i administrasjon og lærerstab har datastøttet telefoni. 2) Dette gir muligheten for et felles sentralbord gode muligheter for styring av innkommende telefoner, 3) På samme tid vil lærer i undervisning gi løpende varsel om type arbeid. 4) Undervisning i klasse, eller tilrettelegging ser sentralbordet gjennom den tilsattes logging på nettet og arbeid med en Pc eller terminal. Eget personale skal sørge for profesjonell drift av IT-utstyret. 1) Dette tilsier at administrasjonen må styrkes knyttet til nøkkelpersoner som kan betjene de valg, som anbefales gjennomført. 2) Ny IT ansvarlig anbefales tilsatt knyttet til iverksettelse etter denne utredning, slik at vedkommende kan delta i viktige faser for gjennomføring. 3) Driften kan anbefales gjennomført ved støtte fra særskilt personell innen administrasjon og lærerstab. 4) Det anbefales at lærere og tilsatte i administrasjon gis en etterutdanning som dekker basis bruk av de programmene som legges inn i tjenerne. 5) Etterutdanningen vil videre betinge en informasjon knyttet til programtekniske løsninger som velges. 6) Fordeler, samt ulemper som knyttes til valgte løsninger bør bli lagt vekt på, slik at senere forslag til valg av programmer har en god forståelse blant lærerstab og administrasjon. 7) Elevene motiveres til riktig bruk av tjenestene i anlegget gjennom god forståelse hos lærere og administrasjon. Side 6 av 11

7 Programvareliste. Programvareliste settes opp etter valg av tekniske løsninger og behov for dekningsgrad som velges foran. Antall programpakker vil for programmer uten lisensavgift holdes på et minimum, men skriftlig dokumentasjon, bør finnes på hvert anlegg, knyttet til It avdelingene og en i administrasjonen. Lisenser Antall Typebetegnelse Leverandør Merknader 3 Suse 8.0 Linux Suse Gmbh Alle servere settes opp med programmer uten lisensavgift. 3 Star Office 5.2 Suse Gmbh Programpakken har same komponenter som MSO office, men er uten lisensavgifter. 6 WIN 2000 Pro MSO Det settes opp inntil 3 maskiner med MSO operativ system til bruk i undervisning ved hvert av anleggene aust og vest.. 6 MSO Office 2000 premium MSO Det settes opp inntil 3 maskiner med MSO opperativ system til bruk i undervisning ved hvert av anleggene aust og vest.. Maskin og fysisk utstyr. Liste og valg av maskinvare, settes opp etter valg av tekniske løsninger og behov for dekningsgrad, som er angitt foran. Oversikten kan danne grunnlag for anbudsdokument til markedet for maskinvare og programvare. Det legges til grunn at skolen vår er bundet av EU regler om anbud på en så vidt stor anskaffelse, og i denne sammenheng er det naturlig å utfordre anbyder til å finne enkelte løsninger og komme med anbefalinger i sammenheng med utarbeidelse av anbud. Antall Betegnelser Merknader Servere 1 Nettverkserver styring 1 Programvare styrer med CD kabinett Citrix teknologi brukes 1 Programvareserver Vest Citrix teknologi brukes 1 Programvareserver Aust Citrix teknologi brukes 1 Filserver Administrasjon og Bibliotek 1 Filserver Lærere 1 Filserver Data _ saler elever 1 Skriverserver Aust og administrasjon 1 Skriverserver Vest, administrasjon og kontorer 2 Skriverserver Data saler 1 Web Server E-post Server Kan etableres på Web-server Side 7 av 11

8 Arbeidsstasjoner Standardiseres og har en liten disk til mellomlagring når servere er ute av drift. Alle har wake on lan 86 PC-stasjon med 20 mb Hd Administrasjon, bibliotek og lærere 256 ram og 64 mb skjermkort 6 PC-stasjon med 20 mb Hd Bibliotek Egenbruk og oppslag. 120 PC-stasjon med 10 mb Hd Organisert undervisning rom. 128 ram og 32 mb skjermkort 40 PC-stasjon med 10 mb Hd Grupperom og egenstudier rom. 128 ram og 32 mb skjermkort 28 PC-stasjon med 10 mb Hd Undervisning med videokanon 256 ram og 64 mb skjermkort Skrivere Laserskrivere standardiseres for både sort - hvitt og farge. Rekvisita og servise blir enklere. 3 Administrasjon Standard laser 20ppt herav 1 farge laser 8 ppt 4 Kontorer lærere kopirom Standard laser 20ppt herav 2 farge laser 8 ppt 2 Biblioteker Standard laser 20ppt 2 Data saler Standard laser 20ppt Svitsjer 6 Administrasjon 2 Bibliotek 4 Lærerkontorer 12 Datasaler Må ha støtte for VLAN Rutere Egen utgang til Internett fra to hovedsteder. Aust og vest. 2 Internett portaler brevbånd 2 Modem bredbånd Main Frame løsning bredbånd optisk 6 ISDN backup linjenett leverandør Backup for bredbånd 3 grunnpakker pr. Main Frame Patchepanel 2 Kontorer administrasjon 2 Kontorer biblioteker 4 Kontorer lærere 6 Data saler 6 Undervisnings rom auditorier 9 Undervisnings etasjeløsninger Vedlikehold Datamaskiner Nettverk og kabling Programvarehuset MSO Programvarehuset LINUX Side 8 av 11

9 Alternativt oppsetting av grunnlag for anbud: Oppgaven kan løses i en alternativ retning. I nedenstående løsning er det sett på noen anbefalinger, og merknader til de forutsetninger som er lagt inn. Det utarbeides en alternativ løsning som kalles anbudsløsningen og den har større åpning for leverandørmedvirkning. Leverandørmedvirkning kan åpne for større utnyttelse av de kunnskaper som er opparbeidet i utvikling av maskinvare og programvare hos disse, og skoilen kan dra nytte av den kunnskap som er etablert i eksterne miljø. Dette endrer programvarevalg og tekniske spesifikasjoner, som er satt opp i kapitelet foran. Anbudsdokumentene vil ha slikt innhold: Vi er en videregående skole i Nord-Trøndelag. På grunn av omorganisering for å utnytte økonomiske ressurser bedre er den dannet ved sammenslåing av yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Skolen har derfor to avdelinger, som ligger ca. 2,5 km fra hverandre på hver sin side av byen. Avdelingene holder til i nokså moderne lokaler, men på grunn av økning i antall elever og nye fagkombinasjoner er det ganske trangt. Begge avdelingene holder til i bygninger på en etasje med kontorer for administrasjon, noen få lærerkontorer, klasserom, spesial rom for ulike fag og bibliotek. o Ved den største avdelingen, som ligger vest for byen, er det studieretninger for helse- og sosialfag og for håndverk og industri. Totalt er det ansatt 40 lærere som underviser om lag 300 elever. o Den andre avdelingen (i øst) har allmennfag med 30 lærere og 350 elever. I administrasjonen er det henholdsvis seks og sju ansatte inkludert rektor og inspektører. I forbindelse med omorganiseringen skal det bygges nye lokaler, og noen fagavdelinger skal flyttes. Elektroundervisningen skal inn i et nytt bygg, som er under oppføring noen hundre meter fra avdeling øst. Her skal det plasseres avansert utstyr som krever spesielle IT-ressurser. Ellers skal det være den samme datatilknytningen som i resten av skolen. En liten gruppe med representanter for administrasjonen, bibliotekene og fagavdelingene har arbeidet med planlegging det siste året. Gruppen har utarbeidet mål for IT-satsingen, og det er nå bevilget ressurser, som setter skolen i stand til å gjennomføre tiltak for å nå disse målene. TEKST ANTALL VEST AUST SUM Administrasjon Lærere Elever Leverandør skal anbefale løsninger for ytterligere i forhold til: Antall IT-stillinger Muligheter for utvidelser Andre forhold som bør bli tatt hensyn til: MERKNAD Side 9 av 11

10 Forutsetningene for valg av maskin- og programvare bygger på de momentene som er listet opp slik: Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett. Datanett for administrasjon og undervisning skal være klart atskilt. Alle datamaskiner skal kunne hente programvare fra og lagre data på tjenermaskiner. Alle lærere skal ha eget kontor med datamaskin og telefon. Alle ansatte i administrasjonen og bibliotekene skal disponere egen datamaskin og telefon. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være datamaskiner med bokkatalog og utlånssystem. Ved begge bibliotekavdelingene skal det være data- maskiner til bruk for elevene ved innhenting av informasjon. Det skal være en felles tjenermaskin med CD-spillere. Alle klasserom skal være utstyrt med datamaskin og videokanon. Ved begge avdelingene skal det være to arbeids rom med 30 datamaskiner til organisert dataundervisning, Ved begge avdelingene skal det være et arbeids rom med 20 datamaskiner til gruppearbeid og selvstendig oppgaveløsning. Alle datamaskinene skal være tilknyttet Internert. Alle skal ha tilgang til elektronisk post. Hjemmedatamaskinene til lærerne skal ha nettilknytning, Det skal være nettilknytning til fylkesskolekontoret. Datanettene ved de to avdelingene skal kobles sammen, slik at alle dataressursene er tilgjengelige på begge steder. Det skal være felles sentralbord for avdelingene. Eget personale skal sørge for profesjonell drift av IT-utstyret. Det ønskes tilbud som dekker følgende hovedområder og tekniske krav: Område Anvendelse Tekniske krav Merknad Servere Fil og skriverløsning Kort responstid 98 % oppetid Maskinvare Servere Programvarestyrer Kort responstid 98 % oppetid Maskinvare Servere Web og E-post Kort responstid 98 % oppetid Maskinvare Servere Backup g restore Kort responstid Maskinvare Arbeidsstasjoner Administrasjon Mulig mellomlagring 98 % oppetid Maskinvare Arbeidsstasjoner Lærerstab Mulig mellomlagring 98 % oppetid Maskinvare Arbeidsstasjoner Data sal elever Ingen lagring av data 98 % oppetid Maskinvare Arbeidsstasjoner Undervisning og data saler Ingen lagring av data 98 % oppetid Maskinvare med videokanon Maskinstyrt lerret Undervisning og data saler Betjenes manuelt I rom med videokanon Skrivere Ordinære volum Maskinvare Skrivere Farge laser Maskinvare Telefonanlegg Telefoni og interntelefon Ved alle arbeidsstasjoner I data sal bare ved undervisningsterminal Kabling internt i bygg Egne anlegg 99 % oppetid Tekniske forutsetninger Kommunikasjonsløsninger Mot eksterne bygg 95 % oppetid Tekniske forutsetninger Kommunikasjonsløsninger Mot Internett / e-post 99 % oppetid Tekniske forutsetninger Kommunikasjonsløsninger Egen stab hjem - skole 99 % oppetid Tekniske forutsetninger Programvare Operativsystemer Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Nettverk administrasjon Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Lisens styring programmer Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Backup og restore Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Datasikring Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Administrative funksjoner Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Pakker for kontorstøtte Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Pedagogiske program Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Programvare Data støttet telefoni Leverandør anbefaler løsning MSO og Linux skal vurderes Side 10 av 11

11 Forbehold knyttet til leverandørenes forslag til løsninger: Det kreves at anbyder fremlegger dokumentasjon, som viser at forutsetninger, dekkes av de løsninger som anbefales. Anbyder skal angi enhetspriser for de komponenter, som anbefales, både på teknisk side og programvare siden. Skolen står fritt i valg av deler fra den enkelte anbyder innenfor de løsninger som presenteres.. ANBEFALING TIL SKOLENS LEDELSE FOR VIDERE BEHANDLING. Vår erfaring med arbeidet i gruppen er knyttet til forskjellig kunnskap om tekniske og programvaremessige løsninger i siste utvikling innen data. Ettersom dette er i en hurtig endring, og tekniske løsninger er sterkt varierende vil valg av teknikk og senere utvidelser sterkt avhenge av de forslag som denne spesielle bransje har. Vi vi ut fra våre kunnskaper anbefale at vi får gå videre med løsningen knyttet til anbud og løsningsfrihet fra leverandør, med våre krav til oppetid og responstid for nettverk og maskinvare. Leverandørene har også nyere erfaringer med valg av operativprogram innenfor Microsoft (MSO) og Linux, med tilhørende programvalg for vårt behov. Vi bør gjøre nytte av denne kompetanse i markedet. For gruppen Kandidat Side 11 av 11

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer