Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:30 15:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H Terje Cruickshank møtegodtgjøring Medlem V Else-Marie Torp Varamedlem KRF Ingrid Lien Adelheid Kristiansen Medlem AP Morten Melå Medlem AP Trud Berg Medlem AP Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rolf Kåre Jensen Stephan Andre Skjelvan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Henrik Brækkan Thor Arne Tobiassen Stilling Rådmann Kommunaldirektør for økonomi og finans Kommunaldirektør for helse og omsorg Kommunaldirektør for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Teknisk Eiendomssjef Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Orientering: Ordfører orienterte om Formannskapet er i forbindelse med verdens miljødag i dag invitert til å se nærmere på elbil. Neste bystyremøte vil gå over 2 dager Rådmann orienterte om Romfolket Arctic race Annet: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

2 PS 13/88, PS 13/89, PS 13/90, PS 13/91, PS 13/92, PS 13/93, PS 13/94, PS 13/95, PS 13/96, PS 13/97, PS 13/98, PS, 13/103, PS 13/99, PS 13/100, PS 13/101, PS 13/102, PS 13/104 og PS 13/105. Tom Cato Karlsen (Frp) ble innvilget permisjon kl. 13:30 før behandling av sak PS 13/99 Grethe Fjærvoll (H) ble innvilget permisjon fra kl. 14:40 før behandling av sak P13/100 Saksliste Saksnr PS 13/88 PS 13/89 PS 13/90 PS 13/91 Innhold Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer Finansforvaltning årsrapport Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Kommunal garanti Bodø Industri AS PS 13/92 Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap PS 13/93 PS 13/94 PS 13/95 PS 13/96 PS 13/97 PS 13/98 PS 13/99 PS 13/100 PS 13/101 PS 13/102 PS 13/103 PS 13/104 RS 13/6 RS 13/7 PS 13/105 Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus. Konkurransegrunnlag. Søknad fra Økonomistyring AS om kjøp av kommunal andel av fellesareal mellom Klinkerveien 5 og 9 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av festet tomt til barnehagen Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Etablering av Stormen drift Ny barnehage i Rønvik-området Bodø Foyer: etablering Vektertjeneste i Glasshuset Salgsbevilling - Kiwi Påls vei Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger Referatsaker Boligpolitisk arbeidsplan 2013 og halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken pr. april 2013 Ansvarlig Alkoholhåndtering RAMS - etablering av styringssystemer i Bodø kommune Bodø, 7. juni 2013 Ole H. Hjartøy ordfører Torill E. Kristiansen konsulent

3 PS 13/88 Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer 1. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2013 til orientering. 2. Bodø bystyret åpner for at Rådmann går i dialog med tillitsvalgte gitt kommunens økonomiske situasjon. Under forutsetning om gjennomføring av tiltak som reduserer drift eller effektiviserer drift, må det avklares hvilken prosess og kriterier som skal legges til grunn i forhold til nedbemanning. Nedbemanning vil også kunne innebære oppsigelser. 3. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Økt husleie, Samfunnskontoret kr ( ,-) Krisesentre i Salten kr ( ,-) Overført til Bodø Spektrunm KF kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Utredningsmidler økonomikontoret kr ,- Salg av tjeneste (skatteoppkreverfunksjon) kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Bruk av momsfond kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Boliger til flyktningformål (søkes redusert m/forhandlinger) kr ( ,-) Naurstad vannledning kr ( ,-) 9505 Allhus Helligvær kr ( ,-) 9651 Bodøsjøen 2 kr ( ,-) Algarveien kr ( ,-) 9705 Busstopp Opsveien kr ( ,-) 9677 BP-G/S vei Sørstrupen kr ( ,-) Kvalvikodden kr ( ,-) Parkeringsgarasje kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering skolebygg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond kr , Sanering sentrum kr , Hovedvannverket kr , Stormyra v/city Nord kr , Ljøsenhammeren kr , Bodø Havn kr , Landegode avløp kr , 9659 Stormyra v/city Nord kr ,-

4 9637 Hammervika avløp kr ,- Tilskudd fra staten kr , Tiltakspakke Skjerstad kr , Bru Børvatnet kr , Fortau Hunstad skole kr , Spuntvegg havna kr ,- Frikjøp av parkeringsplasser kr ,- 4. Egenandelen for kommunal transportordning økes i henhold til Økonomiplanvedtaket for , men forutsetningen om at dette kun skal gjelde for husstander med inntekt lavere enn 3G strykes. 5. Vedtaket om å avsette kr til ordning med Psykebil strykes og brukes til å finansiere deler av merforbruket på tildelingskontoret. 6. Bystyret godkjenner at forhøyet barnesats over økonomisk sosialhjelp kan tas bort mot at NAV Bodø kan gi målrettet hjelp til kjøp av klær og sko til barn der dette vurderes nødvendig inntil 2 ganger i året. 7. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringer. Kommunaldirektør påpekte feil i teksten i punkt 4, ordet lavere skal endres til høyere. Forslag fra Trud Berg, AP 1. Punkt 2 i innstillingen utgår. 2. Punkt 6 i innstillingen utgår Nytt pkt 8. Bystyret understreker at de med behov for ekstraressurs i form av spesialpedagog, må få dette tildelt ut fra de behov de har. Nytt pkt 9. Før kutt i bassengtilbud for avlastningsbrukere vedtas, skal saken til ordinær behandling i formannskap og bystyre. Konsekvenser og avbøtende tiltak skal inngå i saken. Nytt pkt 10. Bystyret ber administrasjonen om å se utgifter til lærlinger i sammenheng med andre personalkostnader, samt se på lærlinger som en ressurs, som en forutsetning for fremtidig rekruttering, og som et tiltak for og redusere frafall i vg skole. Bystyre ber om at reduksjon i antall lærlinger gjennomføres i så lite antall som over hodet mulig, og at kuttet ikke gjøres varig. Nytt pkt 11. Tilrettelegging av OPS ved bygging av Tverlandet skole stanses umiddelbart, og resterende midler benyttes til ordinær planlegging av skolen. Forslag fra Svein Olsen, Rødt Alternative forslag til punktene:

5 Pkt. 2. Alle forslag til tiltak som reduserer drift skal utredes med hensyn til konsekvenser for brukere og ansatte (tjenesteomfang, - kvalitet og arbeidsbelastning). Tiltak iverksettes ikke før det foreligger positive vedtak i komite/formannskap/bystyre. Oppsigelser skal ikke være et redskap i omstillings- og effektivitetsprosesser. Pkt. 4. Budsjettvedtak vedr. kommunale transportordninger endres ikke. Pkt. 5. Ordfører og adm. tar aktivt initiativ for å få etablert ei ordning med «psykebil», i samarbeid med brukerorganisasjoner og NSH. Budsjettvedtak opprettholdes. Pkt.6. Budsjettvedtak vedr. barnesatser økonomisk sosialhjelp opprettholdes. (Nytt) pkt. 8. Budsjettvedtak politikergodtgjøring oppheves, og satsene økes ikke ut over nivå. Frigjort beløp brukes til å (evt) finansiere pkt. 4,5 og 6. Grete Fjærvoll (H) fremmet fellesforslag fra posisjonen: Fjernes i pkt. 2 «Bodø bystyre åpner for at» Tillegg til pkt. 3 OPS - Tverlandet skal realiseres innen fristen. Finansiering av den kalkylen som nå ligger til grunn må innarbeides i økonomiplanen for 2014/17. Nytt pkt. 8 Nødvendig bemanning for Stormen innarbeides i tertial 2. Nytt pkt. 9 Det utarbeides anbudsgrunnlag for konkurranseutsetting av renhold i barnehagene. Anbudet legges ut snarest. Punkt 1. Forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt Punkt 2. Trud Berg, Ap, sitt forslag om at pkt. 2 i innstillingen utgår falt med 4 stemmer, 3 Ap og 1 Rødt. Svein Olsen, Rødt, sitt forslag til pkt. 2 falt med 1 stemme fra Rødt. Forslag til innstilling pkt. 2 med posisjonens forslag om å stryke «Bodø bystyre åpner for at» ble tilrådt mot 1 stemme fra Rødt. Punkt 3. Forslag til innstilling pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. Fellesforslaget fra posisjonen om tillegg til pkt. 3 ble vedtatt mot 4 stemmer 3 Ap. 1 Rødt Punkt 4. Forslag fra Svein Olsen, Rødt, falt med 1 stemme fra rødt. Forslag til innstilling med rettelse fra kommunaldirektør ble tiltrådt mot 1 stemme fra rødt. Punkt 5. Svein Olsen, Rødt, sitt forslag satt opp mot forslag til innstilling falt med 1 stemme fra Rødt.

6 Punkt 6. Svein Olsen, Rødt, sitt forslag satt opp mot forslag til innstilling falt med 4 stemme, 3AP. 1Rødt. Punkt 7. (ble votert over til slutt) Nytt punkt 8. Forslag fra Trud Berg, Ap, om nytt pkt. 8 falt med 4 stemmer, 3 Ap, 1 Rødt. Forslag fra Svein Olsen, Rødt, nytt pkt. 8 første setning falt med 4 stemmer, 1 Rødt, 3 Ap. Forslag fra Svein Olsen, Rødt, nytt pkt. 8 andre setning falt med 1 stemme fra Rødt. Posisjonens forslag til nytt pkt. 8 ble enstemmig tiltrådt. Nytt punkt 9. Forslag fra Trud Berg, Ap, om nytt pkt. 9 falt med 4 stemmer, 3 Ap, 1 Rødt. Posisjonens forslag til nytt pkt. 9 ble tiltrådt mot 4 stemmer, 3 Ap, 1 Rødt. Nytt punkt 10. Forslag fra Trud Berg, Ap, om nytt pkt. 10 ble enstemmig tiltrådt. Nytt punkt 11. Forslag fra Trud Berg, Ap, om nytt pkt.11 falt med 4 stemmer, 3 Ap, 1 Rødt. Punkt 7. Forslag til innstilling pkt. 7 ble tiltrådt mot 1 stemme fra Rødt. 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2013 til orientering. 2. Rådmann går i dialog med tillitsvalgte gitt kommunens økonomiske situasjon. Under forutsetning om gjennomføring av tiltak som reduserer drift eller effektiviserer drift, må det avklares hvilken prosess og kriterier som skal legges til grunn i forhold til nedbemanning. Nedbemanning vil også kunne innebære oppsigelser. 3. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): OPS - Tverlandet skal realiseres innen fristen. Finansiering av den kalkylen som nå ligger til grunn må innarbeides i økonomiplanen for 2014/17. Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Økt husleie, Samfunnskontoret kr ( ,-) Krisesentre i Salten kr ( ,-) Overført til Bodø Spektrunm KF kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Utredningsmidler økonomikontoret kr ,- Salg av tjeneste (skatteoppkreverfunksjon) kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Bruk av momsfond kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Boliger til flyktningformål (søkes redusert m/forhandlinger) kr ( ,-) Naurstad vannledning kr ( ,-) 9505 Allhus Helligvær kr ( ,-) 9651 Bodøsjøen 2 kr ( ,-) Algarveien kr ( ,-)

7 9705 Busstopp Opsveien kr ( ,-) 9677 BP-G/S vei Sørstrupen kr ( ,-) Kvalvikodden kr ( ,-) Parkeringsgarasje kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering skolebygg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond kr , Sanering sentrum kr , Hovedvannverket kr , Stormyra v/city Nord kr , Ljøsenhammeren kr , Bodø Havn kr , Landegode avløp kr , 9659 Stormyra v/city Nord kr , Hammervika avløp kr ,- Tilskudd fra staten kr , Tiltakspakke Skjerstad kr , Bru Børvatnet kr , Fortau Hunstad skole kr , Spuntvegg havna kr ,- Frikjøp av parkeringsplasser kr ,- 4. Egenandelen for kommunal transportordning økes i henhold til Økonomiplanvedtaket for , men forutsetningen om at dette kun skal gjelde for husstander med inntekt høyere enn 3G strykes. 5. Vedtaket om å avsette kr til ordning med Psykebil strykes og brukes til å finansiere deler av merforbruket på tildelingskontoret. 6. Bystyret godkjenner at forhøyet barnesats over økonomisk sosialhjelp kan tas bort mot at NAV Bodø kan gi målrettet hjelp til kjøp av klær og sko til barn der dette vurderes nødvendig inntil 2 ganger i året. 7. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringer. 8. Nødvendig bemanning for Stormen innarbeides i tertial Det utarbeides anbudsgrunnlag for konkurranseutsetting av renhold i barnehagene. Anbudet legges ut snarest. 10. Bystyret ber administrasjonen om å se utgifter til lærlinger i sammenheng med andre personalkostnader, samt se på lærlinger som en ressurs, som en forutsetning for fremtidig rekruttering, og som et tiltak for og redusere frafall i vg skole. Bystyre ber om at reduksjon i antall lærlinger gjennomføres i så lite antall som over hodet mulig, og at kuttet ikke gjøres varig.

8 PS 13/89 Finansforvaltning årsrapport Forslag til innstilling 1. Årsrapport til finansforvaltning 2012 tas til orientering 2. I forbindelse med utarbeidelse av neste årsbudsjett vurderes oppbygging av rentebuffer til dekning av fremtidige renteoppgang for kommunale lån. Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt 1. Årsrapport til finansforvaltning 2012 tas til orientering 2. I forbindelse med utarbeidelse av neste årsbudsjett vurderes oppbygging av rentebuffer til dekning av fremtidige renteoppgang for kommunale lån. PS 13/90 Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Forslag til innstilling Bodø kommune vedtar følgende regler/retningslinjer vedrørende kommunale kausjoner/garantier: 1. Alle søknader må inneholde årsregnskap for de siste 2 årene, foreløpig regnskap for inneværende år, årsbudsjett for gjeldende år, selskapets vedtekter. Søknaden må inneholde formål, ønsket tidshorisont og beløp. 2. Søkere som kommer under definisjonen næringsvirksomhet i kommuneloven ledd vil få avslag. 3. Kommunen står fritt i å bestemme tidsavgrensningen ihht forskriften Tidligere gitt kausjon/garanti betyr ikke automatisk at ny kausjon/garanti blir gitt ved ny søknad. 5. Bodø kommune stiller som hovedregel kun simpel kausjon, selvskyldnerkausjon stilles kun der dette er formålstjenlig, og til samfunnets beste. 6. Kausjoner/garantier over kr ,- må godkjennes av Fylkesmannen.

9 7. Bodø kommune plikter å følge EØS reglene vedrørende offentlig støtte, der kausjon/garantier er definert som offentlig støtte. Punkt 1. t.o.m punkt 6. ble enstemmig tiltrådt Punkt 7. ble vedtatt mot 1 stemme fra rødt Bodø kommune vedtar følgende regler/retningslinjer vedrørende kommunale kausjoner/garantier: 1. Alle søknader må inneholde årsregnskap for de siste 2 årene, foreløpig regnskap for inneværende år, årsbudsjett for gjeldende år, selskapets vedtekter. Søknaden må inneholde formål, ønsket tidshorisont og beløp. 2. Søkere som kommer under definisjonen næringsvirksomhet i kommuneloven ledd vil få avslag. 3. Kommunen står fritt i å bestemme tidsavgrensningen ihht forskriften Tidligere gitt kausjon/garanti betyr ikke automatisk at ny kausjon/garanti blir gitt ved ny søknad. 5. Bodø kommune stiller som hovedregel kun simpel kausjon, selvskyldnerkausjon stilles kun der dette er formålstjenlig, og til samfunnets beste. 6. Kausjoner/garantier over kr ,- må godkjennes av Fylkesmannen. 7. Bodø kommune plikter å følge EØS reglene vedrørende offentlig støtte, der kausjon/garantier er definert som offentlig støtte. PS 13/91 Kommunal garanti Bodø Industri AS Forslag til innstilling Bodø kommune gir Bodø Industri AS avslag på søknaden om en selvskyldnergaranti stor kr ,-.

10 Formannskapets behandling i møte den : Forslag fra Svein Olsen, Rødt Bodø kommune innvilger søknad om selvskyldnergaranti på kr ,-. Forslaget fra Svein Olsen, Rødt satt opp mot innstillingen falt med 1. stemme fra Rødt. Bodø kommune gir Bodø Industri AS avslag på søknaden om en selvskyldnergaranti stor kr ,-. PS 13/92 Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap Forslag til innstilling 1. Bystyret godkjenner foretakets regnskapsmessige merforbruk på kr ,- som offisielt resultat. 2. Merforbruket dekkes på følgende måte: Bodø kommune 1,8 mill kr og foretaket 0,286 mill kr av egne fondsmidler. Kommunens andel vil bli finansiert i 1. tertialrapport. Budsjettregulering Bystyret godkjenner at udisponert beløp kr i investeringsregnskapet settes av til et tilegnet fond. Budsjettregulering Styrets årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. 5. Revisors beretning for 2012 godkjennes. 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt 1. Bystyret godkjenner foretakets regnskapsmessige merforbruk på kr ,- som offisielt resultat. 2. Merforbruket dekkes på følgende måte: Bodø kommune 1,8 mill kr og foretaket 0,286 mill kr av egne fondsmidler. Kommunens andel vil bli finansiert i 1. tertialrapport. Budsjettregulering Bystyret godkjenner at udisponert beløp kr i investeringsregnskapet settes av til et tilegnet fond. Budsjettregulering Styrets årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. 5. Revisors beretning for 2012 godkjennes. 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.

11 PS 13/93 Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus. Konkurransegrunnlag. Forslag til innstilling 1. Arkitektkonkurransen for nye Bodø Rådhus gjennomføres som foreslått i vedlagte konkurransegrunnlag. 2. Juryens avgjørelse med kåring av vinner skal foreligge innen Forslag til innstilling ble tiltrådt mot 4. stemmer, 3 AP og 1 Rødt 1. Arkitektkonkurransen for nye Bodø Rådhus gjennomføres som foreslått i vedlagte konkurransegrunnlag. 2. Juryens avgjørelse med kåring av vinner skal foreligge innen PS 13/94 Søknad fra Økonomistyring AS om kjøp av kommunal andel av fellesareal mellom Klinkerveien 5 og 9 Forslag til vedtak 1. Søknad fra Økonomistyring AS om kjøp av Bodø kommunes andel 5/20 av 138/4088 innvilges. 2. Markedsverdi fastsettes ved takst. 3. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak 1. Søknad fra Økonomistyring AS om kjøp av Bodø kommunes andel 5/20 av 138/4088 innvilges. 2. Markedsverdi fastsettes ved takst. 3. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet.

12 PS 13/95 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av festet tomt til barnehagen Forslag til vedtak 1. Trollmyra Barnehage AS får kjøpe leid tomt til barnehagen, gnr. 43/ Prisen settes til kr ,-. 3. Kostnader forbundet med overdragelsen dekkes av kjøperen. 4. Bodø kommune skal ha forkjøpsrett/tilbakekjøpsrett ved videre salg eller omregulering av eiendommen. Prisen ved tilbakekjøp skal fastsettes ved taksering av eiendommen med påstående bygningsmasse og innretninger på det tidspunktet forkjøpsretten/tilbakekjøpsretten gjøres gjeldende. 5. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet. Fellesforslag fra V, Krf, Frp og H Nytt pkt. 4 Bodø kommune skal ha forkjøpsrett/tilbakekjøpsrett ved videre salg eller omregulering av eiendommen gjennom rett til å tre inn i høyeste bud. Pkt. 1 i innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme fra Rødt Pkt. 2,3 og 5 ble enstemmig vedtatt Fellesforslag fra V, Krf, Frp og H om nytt pkt. 4 ble vedtatt mot 4 stemmer, 3 AP, 1 Rødt Vedtak 1. Trollmyra Barnehage AS får kjøpe leid tomt til barnehagen, gnr. 43/ Prisen settes til kr ,-. 3. Kostnader forbundet med overdragelsen dekkes av kjøperen. 4. Bodø kommune skal ha forkjøpsrett/tilbakekjøpsrett ved videre salg eller omregulering av eiendommen gjennom rett til å tre inn i høyeste bud. 5. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet. PS 13/96 Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Forslag til vedtak 1. Areal til beite på Skålmoen 102/1 ca 126 daa og i Nordvika 109/1,2 ca 45 daa leies ut vederlagsfritt til Torill Skjelstad i ti år fra vedtaksdato. 2. Leieforholdet må ikke være til hinder for skogsdrift eller allmenn ferdsel. Det settes krav om minimum 2 porter i gjerdet for å sikre almen ferdsel i området. 3. Bodø kommune kan si opp avtalen i Nordvika, dersom det oppstår forhold vi nå ikke kan forutse av hensyn til eventuelle problem for allmennhetens tilgang til Valnesvatnet, som ikke skyldes mislighold fra leietaker. Det er søkt om delvis fritak fra driveplikt for Nordvika om at avtalen skal være uoppsigelig for grunneier og avtalen forutsetter at fritak vil bli gitt. 4. Steinar Nordvik får tillatelse til å føre opp strømgjerde rundt huset i Nordvika.

13 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak 1. Areal til beite på Skålmoen 102/1 ca 126 daa og i Nordvika 109/1,2 ca 45 daa leies ut vederlagsfritt til Torill Skjelstad i ti år fra vedtaksdato. 2. Leieforholdet må ikke være til hinder for skogsdrift eller allmenn ferdsel. Det settes krav om minimum 2 porter i gjerdet for å sikre almen ferdsel i området. 3. Bodø kommune kan si opp avtalen i Nordvika, dersom det oppstår forhold vi nå ikke kan forutse av hensyn til eventuelle problem for allmennhetens tilgang til Valnesvatnet, som ikke skyldes mislighold fra leietaker. Det er søkt om delvis fritak fra driveplikt for Nordvika om at avtalen skal være uoppsigelig for grunneier og avtalen forutsetter at fritak vil bli gitt. 4. Steinar Nordvik får tillatelse til å føre opp strømgjerde rundt huset i Nordvika. PS 13/97 Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Forslag til vedtak Tilskudd til prosjekt og arrangement kulturelle formål # Søknad om støtte til Søker Søknad Tilsagn 1 30-årsjubileum på Sinus Sinus FIRST LEGO LEAGUE - Skandinavisk finale First Scandinavia Restaurering av Fridthjov Anderssen s piano Kompani Befaring og kompetanseheving - Girl Skate Camp I love skate Reise og opphold - filippinsk Nasjonaldag Filipino Union in Bodø Sum Grete Fjærvoll (H) fremme følgende fellesforslag fra posisjonen First LEGO tilbys kr ,- i tilskudd

14 Forslag til vedtak med unntak av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Fellesforslaget fra posisjonen om endring av beløp i pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme fra Rødt. Vedtak Tilskudd til prosjekt og arrangement kulturelle formål # Søknad om støtte til Søker Søknad Tilsagn 1 30-årsjubileum på Sinus Sinus FIRST LEGO LEAGUE - Skandinavisk finale First Scandinavia Restaurering av Fridthjov Anderssen s piano Kompani Befaring og kompetanseheving - Girl Skate Camp I love skate Reise og opphold - filippinsk Nasjonaldag Filipino Union in Bodø Sum PS 13/98 Etablering av Stormen drift Forslag til innstilling 1. Stormen Drift AS etableres i tråd med formål, vedtekter og stiftelsesdokumenter. 2. Egenkapitalen bevilges i sin helhet fra ansvarsnummer 9923 Kulturkvartalet, driftsplanlegging. 3. Styret består av følgende personer. og konstitueres snarest. Generalforsamling avholdes i hht aksjeloven innen juni Forslag fra ordfører Nytt Pkt. 3 Styret består av 3-5 personer og konstitueres snarest. Forslag fra Trud Berg AP Formannskapet utgjør generalforsamlingen for Stormen drift AS. Generalforsamlingen velger styreleder, i tillegg til resterende styre. Generalforsamlingen utnevner valgkomite for Stormen drift AS

15 Endringsforslaget fra ordfører og tilleggsforslaget fra Trud Berg Ap ble enstemmig tiltrådt Stormen Drift AS etableres i tråd med formål, vedtekter og stiftelsesdokumenter. Egenkapitalen bevilges i sin helhet fra ansvarsnummer 9923 Kulturkvartalet, driftsplanlegging. Styret består av 3-5 personer og konstitueres snarest Formannskapet utgjør generalforsamlingen for Stormen drift AS. Generalforsamlingen velger styreleder, i tillegg til resterende styre. Generalforsamlingen utnevner valgkomite for Stormen drift AS PS 13/99 Ny barnehage i Rønvik-området Forslag til innstilling 1. Det opprettes en prosjektgruppe som ledes av Eiendomskontoret med deltagelse fra OK-avdeling og Økonomikontoret. Prosjektgruppa skal utrede mulighetene for nyetablering av en barnehage i Nedre Rønvik-området. 2. Det arbeides fram til budsjettbehandling for 2014 slik at eventuell kostnad for arbeide med etablering av ny barnehage kan tas med i budsjettarbeid. 3. Det settes av planmidler til prosjektgruppas arbeid på kr som finansieres gjennom bruk av tomteutviklingsfondet. Forslag fra Svein Olsen, Rødt Tillegg pkt. 1, siste setning nyetablering av en offentlig eid og drevet barnehage i Forslaget fra Svein Olsen, Rødt, falt mot 5 stemmer, 1 V, 1. Krf og 3 H med ordførers dobbeltstemme. Pkt. 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt 1. Det opprettes en prosjektgruppe som ledes av Eiendomskontoret med deltagelse fra OK-avdeling og Økonomikontoret. Prosjektgruppa skal utrede mulighetene for nyetablering av en barnehage i Nedre Rønvik-området. 2. Det arbeides fram til budsjettbehandling for 2014 slik at eventuell kostnad for arbeide med etablering av ny barnehage kan tas med i budsjettarbeid.

16 3. Det settes av planmidler til prosjektgruppas arbeid på kr som finansieres gjennom bruk av tomteutviklingsfondet. PS 13/100 Bodø Foyer: etablering Forslag til vedtak Formannskapet tar orienteringen til etterretning. Avtale med utbygger ferdigstilles. Enstemmig vedtatt Vedtak Formannskapet tar orienteringen til etterretning. Avtale med utbygger ferdigstilles. PS 13/101 Vektertjeneste i Glasshuset Forslag til innstilling Bystyret er positiv til at det etableres permanent vekterordning i Glasshuset, men kan av budsjettmessige grunner ikke delta i en slik ordning inneværende år. Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt Bystyret er positiv til at det etableres permanent vekterordning i Glasshuset, men kan av budsjettmessige grunner ikke delta i en slik ordning inneværende år. PS 13/102 Salgsbevilling - Kiwi Påls vei Forslag til vedtak 1. NG Kiwi Midt-Norge AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Kiwi 130 Påls vei, Pålsvei

17 2. Inge Steensen godkjennes som styrer 3. Evelyn Sandvik godkjennes som stedfortreder Pkt. 1 ble vedtatt mot 1 stemme fra Krf Pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt Vedtak 1. NG Kiwi Midt-Norge AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Kiwi 130 Påls vei, Pålsvei Inge Steensen godkjennes som styrer 3. Evelyn Sandvik godkjennes som stedfortreder PS 13/103 Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger Forslag til vedtak Forslag til vedtak legges frem som to alternative valgmuligheter: A. Delegeringsreglementet hva angår tilsettingsmyndighet i Bodø kommune består uendret. B. Delegeringsreglementet hva angår tilsettingsmyndighet i Bodø kommune består uendret. Ved tilsetting av leder i Bodø kommune skal en politiker fra posisjonen og en politiker fra opposisjonen inviteres til å delta i hele rekrutteringsprosessen. Tilsettingsreglementet endres i samsvar med dette. Rådmannen anbefaler alternativ A. Fellesforslag fra H, V, KrF, FrP - B med følgende ny ordlyd: Ved tilsetting av leder i Bodø kommune skal ordfører delta i hele rekrutteringsprosessen. Delegasjonsreglementet og tilsettingsreglementet endres i samsvar med dette.

18 Fellesforslag fra H, V, KrF og FrP satt opp mot forslag til innstillingens alternativ a og b ble tiltrådt mot 4 stemmer 3 Ap 1 Rødt Ved tilsetting av leder i Bodø kommune skal ordfører delta i hele rekrutteringsprosessen. Delegasjonsreglementet og tilsettingsreglementet endres i samsvar med dette PS 13/104 Referatsaker RS 13/6 Boligpolitisk arbeidsplan 2013 og halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken pr. april 2013 Innstillingen ble enstemmig tiltrådt Vedlagt boligpolitisk arbeidsplan og rapport tas til orientering. RS 13/7 Ansvarlig Alkoholhåndtering Enstemmig vedtatt Vedtak Saken tas til orientering. PS 13/105 RAMS - etablering av styringssystemer i Bodø kommune Forslag til innstilling Bystyret gir rådmannen fullmakt til å utvikle et helhetlig styringssystem for kommunen med jevnlig rapportering til politisk nivå i henhold til politiske intensjoner. Rådmannen gis i tillegg anledning til å styrke økonomikontoret med nødvendige ressurser innenfor nåværende budsjettramme for å igangsette dette arbeidet. Rådmannen orienterer formannskapet om løpende framdrift.

19 Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt Bystyret gir rådmannen fullmakt til å utvikle et helhetlig styringssystem for kommunen med jevnlig rapportering til politisk nivå i henhold til politiske intensjoner. Rådmannen gis i tillegg anledning til å styrke økonomikontoret med nødvendige ressurser innenfor nåværende budsjettramme for å igangsette dette arbeidet. Rådmannen orienterer formannskapet om løpende framdrift.

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Fungerende kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Fungerende kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 16.05.2014 Tidspunkt: 09:00 11.30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Moloveien 16, 6. etg. Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 13:30 14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll Medlem H

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll Medlem H Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal Rådhuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 08:30 11:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Skriftlig spørsmål: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Skriftlig spørsmål: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 10:00 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Tom Cato Karlsen Varaordfører

Detaljer

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.03.2012 Tidspunkt: 14:00 16:10 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Varaordfører FRP Grethe Monica

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 15:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Bratten aktivitetspark Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl.10:00 15.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2013 32270/2013 2013/1632 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/96 Formannskapet 05.06.2013 Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Hans Petter Horsgaard

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.10.2012 Tidspunkt: 08:00 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Deltok til kl 11.30

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten AS,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Leder AP Kirsten Hasvoll Nestleder

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.01.2015 ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.01.2015 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 09.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå Nestleder AP Adelheid Kristiansen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 -

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 - RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.06.2017 Tidspunkt: 08:00 - Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Ettersendt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Ettersendt: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Adelheid Kristiansen Medlem AP Grethe

Detaljer

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Adelheid Kristiansen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 11:25

Møteprotokoll. Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 11:25 Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Mona Lillehaug

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 16.12.2015 Tidspunkt: 09:00 11:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Marie Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 07.05.2008 Tid: 1145-1330 Til stede: 8 representanter. Repr. Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur Utvalgssekretær

Kommunaldirektør oppvekst og kultur Utvalgssekretær Møteprotokoll Utvalg: Komite for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 10:00 14:34 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Randolv Gryt Leder SV Bente

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen FO Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen FO Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 15.06.2017 Tidspunkt: 18.00-20.15 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen FO Leder Nestleder Jan Birger Holth

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10.00 15:20 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Terje Cruickshank Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst- og kulturavdelingen. Boligkoordinator, nærings- og utviklingsavdelingen Rådgiver, nærings- og utviklingsavdelingen

Kommunaldirektør, oppvekst- og kulturavdelingen. Boligkoordinator, nærings- og utviklingsavdelingen Rådgiver, nærings- og utviklingsavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Komite for Oppvekst og kultur Møtested: Møterom vest Moloveien 16, 6. et. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 14:35 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Randolv Gryt Leder SV

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gymsal, Sandland skole Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Martin Hansen Medlem H Harald

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 10:40 13:55 Til stede: 9 til stede. Ole G. Hallager fratrådte som inhabil i sak

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Randi Lillegård Tunstad,

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 07.12.2011 Tidspunkt: 19:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Vidar Eide Leder Bjørn Abelsen Rolf Eivind Alsos

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.10.2009 Tid: 09:00 12:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor-Arne Isaksen MEDL KRF Øyvind Evanger fra kl 10:00 Leder Ap

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor-Arne Isaksen MEDL KRF Øyvind Evanger fra kl 10:00 Leder Ap Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Leder

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Fung. kommunaldirektør, oppvekst og kultur

Fung. kommunaldirektør, oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Marie Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett Bjørbæk

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alf Martin Ulven NESTL H

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alf Martin Ulven NESTL H Aremark kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 17:00-19.30 Kommunestyresalen, Aremark rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Ragnar

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 12.08.2009 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Jeanette Myrvold Jansson

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Jeanette Myrvold Jansson RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Medlem Nestleder Jeanette Myrvold

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.06.2016 Tid: 09:00 13.25 Til stede på møtet Medlemmer: Helene Berg Nilsen Odd-Are Hansen Stein Roar Nilsen Einar Aune Christine

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer